Постање, стварање и рани човек

ДРУГИ ДЕО – ХРИШЋАНСКИ ЕВОЛУЦИОНИЗАМ

5. Стефанус Тростер

Недавно објављена књига још једног језуите добро сумира став “просветљеног хришћанина” према Адаму и Рају. Стефанус Тростер је холандски језуита који у својој књизи Еволуција и учење о првородном греху отворено тврди: “Они који озбиљно прихватају научну доктрину о еволуцији не могу више прихватати традиционалну представу.” Према томе, ми “морамо пронаћи тумачење какво доликује нашем времену”.[1]
“Заговорници теорије еволуције”, каже он, “замишљају човечанство као реалност која је током историје веома постепено сазревала да би достигла степен самореализације. Његова најранија појава мора се замислити у виду неспретних прелазних форми које се јављају непосредно након крајње примитивних нивоа људског постојања. Те примитивне прелазне форме људског живота морају још увек бити тесно спојене са својим преисторијским анималним стањем… Међутим, у овој еволуционој теорији нема места за “рајску” егзистенцију oвoг преисторијског човека. Поставити крајње обдареног и високо повлашћеног човека на почетак људског живота на земљи чини се потпуно противуречним модерној научној мисли о овом питању.”[2]
То је, наравно, истина. Тростер наставља: “Прихватање модерног гледишта, међутим, уклања могућност објашњења постанка зла у свету на основу греха који је починио први човек. Најзад, како би тако примитивно људско биће било у стању да одбије Божију понуду за спасење? Како би тако примитивно биће било способно да прекрши завет са Богом?”[3]
Будући да за Тростера Адамов пад није историјски догађај, он постојање зла “објашњава” тако што му даје нов назив: “феномен космичке незрелости”.[4] Адам, у ствари, није један човек, он је “Свечовек”[5], док је Књига Постања “идеализована представа… о свету без греха. Њен писац је сасвим добро знао да она не одговара стварности… Он заиста није намеравао да каже како је првобитно благодатно стање Адама и Еве у свој својој чистоти у једном времену постојало као истинска реалност у историји људског рода.”[6]
Разуме се да нема никаквог смисла да говорите о Рају уколико верујете у еволуцију. Ви ћете само заглупљивати саме себе уколико покушате да комбинујете ова два различита облика мишљења.
“Богослови” као Тростер извели су радикалне закључке из поруке о еволуцији; уосталом, да ли је могуће да верујете у еволуцију а да не изведете такве закључке?


НАПОМЕНЕ:

[1] Stephanus Trooster, Evolution and the Doctrine of Original Sin
[2] Исто
[3] Исто
[4] Исто
[5] Исто
[6] Исто

One Comment

  1. Пожаже Бог, зар нема дватесет шест потомка Симових, а укупно седамдесет једно име? Молим Вас за одговор. Бројао сам више пута и увек дођем до броја дватесет шест.