Postanje, stvaranje i rani čovek

PRVI DEO – RASEJAVANJE NARODA

3. Vavilonska kula

11: 12 A beše na celoj zemlji jedan jezik i jednake reči. A kad otidoše od istoka nađoše ravnicu u zemlji Senarskoj i naseliše se onde.

Očigledno je da se ovo dogodilo pre potomaka pomenutih u desetom poglavlju, kad čovečanstvo još uvek nije bilo rasejano. Sinovisu počeli da rađaju svoje potomstvo, ali je očigledno da je čovečanstvo još uvek uglavnom bilo skoncentrisano u ovoj oblasti. Još uvek su imali jedan jezik i bili jednomisleni. Senar je vavilonska dolina, kod Tigra i Eufrata.

11: 34 Pa rekoše među sobom: hajde da pravimo ploče i da ih u vatri pečemo. I behu im opeke umesto kamena i smola zemljana (bitumen) umesto kreča. Posle rekoše: hajde da sazidamo grad i kulu kojoj će vrh biti do neba, pa da steknemo sebi ime, da se ne bismo rasejali po zemlji.

Oni su već znali za proročanstvo da će se čovek rasejati po vasceloj površini zemaljskoj. Pokušali su da iza sebe ostave veliko ime: ogroman spomenik koji će dokazati da smo nadmoćna bića. To se često ponavljalo tokom ljudske istorije: carstvo Aleksandra Velikog, komunistički režim, Hitlerov hiljadugodišnji Rajh i sl[1]. Iza svega toga krije se greh gordosti.
Ovakve kule poznate su iz vavilonsko- asirske istorije i neke od njih sačuvale su se i do danas. Nazivaju se zigurati: to su hramovi s oltarima na vrhu. Jovan Zlatousti kaže su one simboli čovekove rešenosti da ne ostane u granicama koje mu je Bog postavio. Čovek je poželeo da od samoga sebe načini boga, da se samooboži. U naša moderna vremena, izobraženja ove ideje možemo pronaći u oblakoderima. Osnovna ideja je da se izgradi nešto više od svega što je ranije podignuto. Možete da se popnete na vrh, gde je klima sasvim drugačija od one u podnožju. Ukoliko dole pada kiša, vi na vrhu možete da budete iznad oblaka, na suncu. U jedanaestom poglavlju vidimo da je pet stotina godina nakon potopa čovečanstvo ponovo postalo iskvareno i gordo. Kaže se da su ljudi tada govorili jednim jezikom i jednakim rečima. Svi su se složili u jednoj stvari: da bi trebalo da postanu slavni.
To se i danas događa u čovečanstvu. Postoji nekoliko izuzetaka, ljudi koji se ne slažu s onim što se dešava. Međutim, ljudi su uglavnom ili saglasni s onim što se dešava ili su pak na neki drugi način privučeni velikom planu za izgradnju raja na zemlji: komunističko društvo ili lagodna vladavina ovozemaljskih vrednosti. Bog je zaboravljen. Čovečanstvo to ponovo čini. A ukoliko to čovek čini, šta će učiniti Bog? On je obećao da neće uništiti zemlju kao što je to ranije uradio. Prema tome, naći će neke druge načine da zaustavi čoveka: pomore, nesreće, zemljotrese, vulkane. U ovom slučaju pomešao je njihove jezike.

11: 5 A Gospod siđe da vidi grad i kulu koju zidahu sinovi čovečiji.

To naravno ne znači da pre toga „nije video“. Time se naglašava da je vrlo pažljivo motrio da bi se uverio šta se događa. On ne kažnjava bez znanja.

11: 6 I reče Gospod: gle, narod jedan, i jedan jezik u svih, i to počeše raditi, i neće im smetati ništa da ne urade što su naumili.

Drugim rečima, i dalje su bili gordi i preduzeli su ovo ogromno delo protiv Boga.

11: 7 Hajde da siđemo i da im pometemo jezik, da ne razumeju jedan drugoga šta govore.

Kad Bog kaže „hajde da siđemo“, kome govori? To je isto kao i u početku kad je rekao: „hajde da načinimo čoveka“. To je razgovor između Lica Svete Trojice.

11: 8 Tako ih Gospod rasu odande po svoj zemlji, i napustiše zidanje grada i kule.

Sveti Jovan Zlatousti o tome kaže: „Ukoliko bi sada, iskoristivši prednost takvog jedinstva u idejama i jeziku, ljudi pali u takvu mahnitost, zar tokom vremena ne bi učinili i nešto gore? Ništa ne bi bilo u stanju da spreči njihove napore. Naprotiv, oni bi stremili da ostvare svoje namere, ukoliko ne bi bili odmah bili kažnjeni za svoje bestidne poduhvate.“[2]
Upravo zbog toga čovek i očekuje da se nešto takvo dogodi savremenom čovečanstvu. Ljudi sve više i više naginju ka zlu i gordim poduhvatima koji potpuno isključuju Boga.[3]

11: 9 Zato se prozva Vavilon, jer onde pomete Gospod jezik cele zemlje, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji.

Ime tog grada je Vavilon, što znači „pometnja“.
To je istinski početak sveta koji poznajemo: rasejanog po vasceloj površini zemlje, svaki u svom narodu i sa svojim jezikom.

11: 10-26 Ovo je pleme Simovo: bejaše Simu sto godina kad rodi Arfaksada, druge godine posle potopa. A rodivši Arfaksada požive Sim pet stotina godina rađajući sinove i kćeri. A Arfaksad požive trideset pet godina i rodi Salu. A rodivši Salu požive Arfaksad četiri stotine i tri godine, rađajući sinove i kćeri. A Sala požive trideset godina i rodi Evera. A rodivši Evera požive Sala četiri stotine i tri godine, rađajući sinove i kćeri. A Ever požive trideset četiri godine i rodi Faleka. A rodivši Faleka požive Ever četiri stotine i trideset godina, rađajući sinove i kćeri. A Falek požive trideset godina i rodi Ragava. A rodivši Ragava požive Falek dvesta devet godina, rađajući sinove i kćeri. A Ragav požive trideset i dve godine i rodi Seruha. A rodiv Seruha požive Ragav dvesta sedam godina, rađajući sinove i kćeri. A Seruh požive trideset godina i rodi Nahora. A rodivši Nahora požive Seruh dvesta godina, rađajući sinove i kćeri. A Nahor požive dvadeset i devet Godina i rodi Taru. A rodivši Taru požive Nahor sto devetnaest godina, rađajući sinove i kćeri. A Tara požive sedamdeset Godina i rodi Avraama, Nahora i Arana.

Ovo su potomci Simovi do Avraama, novog izabranika Božijeg, čiji će potomci postati veliki narod.

NAPOMENE:

  1. Novi svetski poredak je najnovija „Vavilonska kula“ (nap. prir).
  2. Sveti Jovan Zlatousti, Omilije na Knjigu Postanja, 30; 4
  3. Budući da se o. Serafim upokojio 1982, mi možemo da vidimo dalje rezultate tih gordih poduhvata. Posebno se danas, u vreme razvoja elektronskih medija, zapaža da se svet, prvi put posle izgradnje vavilonske kule, pretvorio u Jedna usta – ne samo zbog jednog jezika, nego i zbog jednog duha, jedne ideje i jednog načina razmišljanja. To ukazuje da je sud Božiji ponovo „pred vratima“, kao što je bio i u vreme Vavilonske kule.Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.