Postanje, stvaranje i rani čovek

JEROMONAH DAMASKIN – PREDGOVOR IZDAVAČA

3. Koreni evolucionizma

Tokom prvih godina koje su usledile za njegovim preobraćanjem, o. Serafim je temeljno izučio filosofsku istoriju zapadne civilizacije. Želeo je da shvati prošle uzroke, sadašnje stanje i budući razvoj zapadnog otpadništva (apostazije) od „starog poretka“ tradicionalne hrišćanske civilizacije. Ishod tog izučavanja biće njegov filosofski „magnum opus“, nazvan Carstvo čovečije i Carstvo Božije.
U četvrtom odeljku pomenutog dela o. Serafim je raspravljao o novoj fizici koju su pred kraj renesanse izložili racionalisti Bekon i Dekart. Oni su vasionu posmatrali kao zatvoreni sistem i stremili su da svim fizičkim fenomenima (pojavama) daju prve i prirodne (a ne božanske) uzroke. U istom odeljku opisaće i modernu filosofiju upoipeca koja se pojavila pred kraj epohe prosvetiteljstva, uklanjajući stabilan pogled na svet koji je u velikoj meri bio karakterističan za misao prosvetiteljstva. Ove dve filosofske a priori obaveze – prema naturalizmu i prema progresu – formirale su rasadnik iz kojeg je potekla teorija evolucije. Prvi koji je 1794. godine predložio ovu teoriju bio je Erazmus Darvin, deda Čarlsa Darvina. Kao što će o. Serafim kasnije zapaziti, „i pre nego što je postojao bilo kakav ‘naučni dokaz’ za nju, ova teorija se razvijala uporedo sa tokom moderne filosofije od Dekarta nadalje“
Istraživanja koja je o. Serafim vršio u vezi s pomenutom knjigom bila su ogromna. Bile su ispisane hiljade strana sa zabeleškama, ali rad nikad nije bio dovršen i okončan je sedmim poglavljem, O nihilizmu[1] Zajedno sa svojim saradnikom, budućim o. Germanom, sve do 1963. godine naporno je radio na osnivanju Pravoslavnog hrišćanskog bratstva u San Francisku i na otvaranju prvog gradskog kioska u Americi u kojem se prodavao isključivo pravoslavni materijal.


NAPOMENE:

  1. Objavljeno posthumno kao posebna knjiga: Eugene (o. Seraphim) Rose: Nihilism: The Root of the Revolution ofthe Modern Age (Nihilizam – koren revolucije modernog doba) (1994).
Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.