OŽIVIMO SRCA ZA BOGA! – PISMA DUHOVNOG RUKOVOĐENJA ZA SAVREMENOG ČOVEKA

 

OŽIVIMO SRCA ZA BOGA!
Pisma duhovnog rukovođenja za savremenog čoveka

 

 
BESEDA NA DAN PRAZNIKA SABORA ARHISTRATIGA MIHAILA I OSTALIH BESPLOTNIH NEBESKIH SILA
 
Sveti Arhangele Božiji Mihailo, munjolikim mačem svojim odagnaj od nas duha lukavoga, koji nas iskušava. O, veliki arhistratiže Božiji Mihailo, pobedniče demona! Pobedi i sruši sve naše neprijatelje, vidljive i nevidljive, i umoli Gospoda Svedržitelja da nas Gospod spase i sačuva od svih nedaća i svih bolesti, od smrtonosne rane i od iznenadne smrti, sada i uvek i u vekove vekova Amin.
 
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha!
Danas je, ljubljeni moji prijatelji, praznik i proslavljanje arhistratiga (vojskovođe) Božijeg Mihaila i nebrojenog mnoštva angela To je veliki praznik za vascelu Pravoslavnu Crkvu, dok je za nas to dvostruki praznik: hram, u kojem se sada nalazimo, osveštan je u čast arhistratiga Mihaila, vođe i predvodnika vascele nebeske angelske vojske, vernih i revnosnih služitelja Boga Tvorca i Svedržitelja.
Ovaj dan (8. novembar po crkvenom kalendaru) najvažniji je među svim praznicima, posvećenim angelima.
U narodnom govoru, on se naziva Aranđelovdanom i verujući ga veoma poštuju. Crkva ga naziva Saborom arhistratiga Mihaila i ostalih besplotnih (bestelesnih) nebeskih sila
Sabor, tj. sjedinjenje, sveukupnost svih svetih angela na čelu sa arhistratigom Mihailom – jer oni svi zajedno i jednoglasno slave Svetu Trojicu i jednodušno služe Bogu.
Ovaj dan je, dragi moji, Crkva posvetila arhistratigu Mihailu, vođi nebeskih sila, koji se na ikonama izobražava u strogom, vojničkom vidu. Na njegovoj glavi je šlem a u ruci mač ili koplje. Pod njegovim nogama je zmaj, kojeg je porazio.
I vi i ja, dragi moji, znamo da je sav angelski svet, koji je stvoren pre stvaranja čoveka i celog vidljivog sveta, prilikom stvaranja bio obdaren savršenstvima i blagodatnim darovima. Njegovo naznačenje bilo je veliko i slavno. U tom angelskom svetu, jedan od vrhovnih angela, Dennica, otkrio je u samome sebi izvor zla i gordosti i pobunio se protiv svog Tvorca. Angeli su, slično ljudima, stvoreni sa slobodnom voljom. U početku, oni su mogli da zloupotrebe tu slobodu i vlast za greh. Dennici se to i dogodilo. Poželeo je da bude samostalan i nezavisan od Boga. Duhovni svet se pokolebao, i jedan deo angela pošao je za njim.
U tom trenutku, iz te iste angelske sredine istupa pobornik slave Božije i branilac časti angelsko sveta – arhistratig Mihailo. On zapovednički oglašava: „Niko nije kao Bog“, obraćajući se tim prizivom svim angelima. Tim odvažnim rečima on je pokazao da zna Boga i da priznaje Njega jednog, jedinog Boga, Tvorca i Gospodara čitave vaseljene.
„Niko nije kao Bog“, odvažno izgovara on, svedočeći o veličini Božijoj.
U tom njegovom postupku projavile su se njegove lične osobine: čvrsta vera, smelost i odlučnost u postupcima, sposobnost ne samo da veruje nego i da svedoči o Bogu, da zrači od Boga primljenom božanstvenom svetlošću, rasprostirući je na ceo svet.
Borba je bila teška, jer je Dennica bio obdaren velikim savršenstvima.
Međutim, sile dobra nadvladale su sile zla. Dennica je zbačen sa neba zajedno sa svim svojim sledbenicima, dok se arhangeo Mihailo utvrdio kao vođa vascelog angelskog sveta vernog Bogu.
Od tog doba, u rukama arhistratiga Mihaila nalazi se mač jer satana, koji je zbačen sa neba, ne prestaje da vojuje protiv nebožitelja. Palim angelima je presečena mogućnost da proniknu u više oblasti stvorenog sveta. Zbog toga su oni svu svoju zlobu upravili na ljude, a prevashodno na sve, koji veruju u Boga.
Da li u takvim okolnostima mač arhangela Mihaila može da miruje? Naravno da ne može! Arhistratig ne prestaje da vojuje s angelima zla i tame, ograđujući verna čeda Božija od njihovih lukavih spletki.
Ta borba će posebno postati surova pred kraj sveta.
Sada bi svi mi trebalo da razumemo zašto se arhistratig Mihailo izobražava u tom ratničkom liku. On je zaštitnik Crkve Božije, i trebalo bi da njegov lik izaziva strah u neprijateljima Božijim. Mi bi, pak, trebalo da se radujemo što imamo tako odvažnog zaštitnika – pobedonosnog vođu nebeskih sila. Pored toga, trebalo bi da imamo na umu da će njegov zaštitnički mač svagda biti uz nas, ukoliko ne stupimo u savez s onim istim neprijateljem, protiv kojeg se bori arhistratig Mihailo.
Angeli, koji su ostali verni Tvorcu i koji čine vojsku arhistratiga Mihaila, tokom vremena su se toliko utvrdili u dobru da je greh za njih postao nemoguć. Ne zbog toga što oni, imajući slobodnu volju, ne mogu da prestupe volju Božiju, nego jednostavno zbog toga što oni ne žele to da učine, ne žele da sagreše.
Obratite pažnju, prijatelji moji, na ove reči. Ne žele da sagreše! Koliko je to poučno za nas!
Ne želeti da sagrešiš – to znači imati mogućnost da se približiš Bogu i da ga vidiš kao što Ga vide angeli. Da služiš Njemu i samo Njemu, ispunjavajući Njegove zapovesti.
Reč „angeo“ znači glasnik (vesnik). Besplotni (bestelesni) duhovi se nazivaju tako zbog toga, što oni ljudima obznanjuju (oglašavaju) volju Božiju. Angeo je onaj, kojega Gospod može da pošalje s porukom i koji će tačno ispuniti taj zadatak.
Anteli obitavaju na svim mestima. Oni, međutim, prevashodno obitavaju na nebu, oko prestola Božijeg. Tamo, gde im Bog najviše otkriva Svoju slavu, a kroz njih i Svoju volju u odnosu na ljude. Sveti Oci Crkve nazivaju ih drugim svetlostima, nekom vrstom odraza (odbleska) božanstvene svetlosti.
Oni su – druge svetlosti! Kako da to shvatimo? S čim to da uporedimo, pa da bude razumljivo za naš um?
Nalazeći se u neposrednoj blizini Božijoj, angeli se ispunjavaju ushićenjem, veličinom Božijom, Njegovom svetošću, mudrošću i najvećom ljubavlju Tvorca vaseljene prema Njegovoj tvorevini.
Neka božanstvena svetlost se u širokom mlazu slobodno izliva kroz njih. Ona, međutim, ne samo da jednostavno protiče kroz njih kao po slobodnom koritu, ne zadržavajući se, izlivajući se i propadajući. Naprotiv, ona se izliva tako, kao što se izliva, iskri i blista svetlost, kada padne na drago kamenje. Svetlost dolazi do njegove sredine, odakle se kao odgovor pojavljuje odraz, rasprostire se, umnožava i rasipa na sve strane, prelamajući se na ivicama, dobijajući zadivljujuće boje, ozarujući a povremeno i zaslepljujući svojom lepotom.
U tome je obličje istinske svetosti. Nebeske sile su u sebe primile svetlost Božiju, prelomile su je u sebi i, odrazivši je i podelivši na mnoštvo prekrasnih luča, rasprostiru je oko sebe i daju i onim ljudima, koji su sposobni da je prihvate. U tom odraženom, neumanjenom i nezatamnjenom blistanju božanstvene svetlosti, u blistanju koje je umnoženo, stvara radost i donosi život, mi poznajemo Boga.
Kad ne bi postojali angeli, nikada ne bismo mogli da, makar i u malom i čoveku dostupnom stepenu, osetimo i primimo božanstvenu svetlost.
Mi sami nismo sposobni da vidimo i osetimo slavu Božiju. Nama su potrebni posrednici, koji ju tako preobražavaju, da ona postaje dostupna i za nas.
Angeli su upravo takvi posrednici.
Prijatelji moji, da li ljudi odražavaju božanstvenu svetlost koju su primili? Da li su ljudi za to sposobni?
Da! Ljudi besprekornog života i plamene ljubavi prema Bogu, u određenim trenucima svog života i za one koji ih okružuju blistaju vidljivo tom božanstvenom svetlošću. Čitajući žitija svetih, pronaći ćemo mnoštvo primera za to. O takvim ljudima, bogoslužbeni tekstovi kažu: „Angelski si živeo na zemlji“ ili „tvoj život je bio ravnoangelni“.
Navešću vam kao primer dva imena naših sunarodnika, koji su živeli u nama bliskim vremenima. To su svima nama dobro poznati prepodobni Serafim Sarovski i manje poznati harkovski svetitelj Meletije. Obojica su u svojim srcima nosili snažan plamen ljubavi prema Bogu.
Setite se i kazivanja iz Dela apostolskih. Kad su osudili prvomučenika, arhiđakona Stefana, on je rekao da vidi otvorena nebesa i slavu Božiju. Svi koji su sedeli u sinedrionu, videli su njegovo lice „kao lice angela“.
To znači da je za nas moguće i dostupno da se još u ovom životu upodobimo angelima. S naše strane je potrebno samo da težimo ka tome.
Sveti angeli ne služe Boga samo pohvalom, oni nastoje da Ga podražavaju i u svojim dejstvima. Angelskom duhu je svojstven i istinski duh razuma, delatno učešće u ljudskoj istoriji.
Kao što je rečeno u svetom Evanđelju, Sin Božiji je na zemlju došao da služi ljudima i da ih spase. Angeli bivaju poslati na zemlju sa istim ciljem – služenja ljudima. Prvi hrišćani su, na osnovu otkrovenja i opita, pouzdano znali da za njih posreduju besplotne sile.
Da bismo i mi realno osetili postojanje angela i njihovo neprestano prisustvo, očistimo svoje srce i dušu od grešnih pomisli i želja, a utoliko pre od takvih dela. Neprestano budi na straži svoje duše i staraj se o njenoj čistoti, I videćeš angele. Uz njihovu pomoć, približićeš se Bogu i videćeš Ga, jer je rečeno: Čisti srcem će Boga videti (v. Mt. 5; 8).
Očisti svoje srce, i bićeš udostojen uzvišene radosti, kao nekada praotac Avraam, koji je pod svoju senicu primio angele.
Trudi se da izbegavaš opštenje s grešnicima, a sam ne tvori grešna dela i tada će te, kao nekada Lota, tvoj angeo uzeti za ruku i izvešće te iz pogibeljnog okruženja svetovne ispraznosti.
Budi krotak i smiren i pobeđuj zlo dobrim. Tada će te, kao nekada Jakova, na tvom putu ka Bogu susresti mnoštvo angela (v. 1. Mojs. 32; 1).
Objasnite samima sebi, prijatelji moji, koliko je neophodno da budno motrite na svoje ponašanje, da se naši verni pomoćnici angeli – ne bi udaljili od nas!
Prema mišljenju učitelja Crkve, čovek je stvoren zbog toga da bi dopunio broj angela, odakle su neki (angeli) otpali. Prema tome, trebalo bi da i mi uđemo u sabor angela. Pomislite onda, dragi moji, koliko mora da bude čist i svet naš život! Mi smo dužni da se još ovde, na zemlji, blagovremeno pripremimo za saživot sa angelima, za ushođenje u njihov svetli i sveti sabor. U onaj sabor, koji vi i ja danas svečano praznujemo!
Zbog toga, međutim, mi moramo da zadobijemo angelske misli i osećanja. Od nas se zahteva da očistimo mesto za ljubav, da svoja srca pripremimo za to da u sebe primimo natprirodnu ljubav, onu ljubav koju Bog od nas očekuje.
To je sasvim jednostavno! Živi prema evanđelskim zapovestima, i dostići ćeš sve, što je neophodno. Evanđelske zapovesti pak nisu neispunjive. U tom delu nam opet pomažu angeli, prosvetljujući naš um poznanjem svetog Evanđelja. Budući svesni važnosti naše tesne povezanosti s angelima, postavimo sebi, prijatelji moji, cilj da nas svaki proživljeni dan ne odvaja od angela nego da nas, naprotiv, zbližava sa njima, a posebno sa našim angelom – čuvarom.
U tom cilju, nije dovoljno da svakodnevno samo pročitamo molitve angelu – čuvaru, koje ulaze u sastav naših jutarnjih i večernjih molitava, nego i jedno posebno delo, namenjeno da nam pomogne, „Razmišljanja o angelima za svaki dan u mesecu.“ Ima ih ukupno trideset jedno, prema svakom danu u mesecu. Ta Razmišljanja su kratka po svom sadržaju. Ona će nam pomoći da ljubimo Boga onako, kao što su dužna da Ga ljube verna čeda Božija, posebno ukoliko budemo češće izgovarali reči iz Razmišljanja za 19. dan:
„Angele moj, udahni u moje srce makar nekoliko iskri one ljubavi kakvom ti plamtiš!“
Kao zaključak našeg kratkog objašnjenja značaja današnjeg praznika u čast arhistratiga Mihaila i vascelog sabora angela Božijih, dodajmo i sledeće.
Iz Svetog Pisma znamo da će na dan Strašnog suda Gospodnjeg, na Osmi dan, kada Sin Čovečiji dođe u Svojoj slavi i s Njim svi sveti angeli, Gospod poslati angele da po čitavom svetu sakupe i spale korov, a da pšenicu, tj. Njegova izabrana verna čeda, saberu u Njegovu žitnicu.
O, kad bi oni u taj broj izabranih uzeli i nas, koji sada s počastima praznujemo njihov Sabor! Amin.

Jedan komentar

 1. Ovo je nešto skoro najbolje što sam pročitao!
  Takođe i pisma i saveti o porodičnom životu.
  Predivan i bogomudar starac Jovan Krestjankin.
  Hvala Svetosavlju za ovu knjigu.
  Hvala ocu Ljubi Miloševiću.
  Neka vas Gospod ukrepi u daljem radu.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *