NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Svetome Duhu

Kondakъ №

Prіidi1te, vёrnіi, d¦a s™agw proslavimъ sošestvіe, i5že t n§ečeskihъ nёdrъ na ґpclwvъ i3zli1vsz ćkw vodami, bGovёdэnіemъ pokrы2 zemlю, i3 živon0snыz bLti bGousыnovlenіz, i3 g0rnіz slavы spodoblsetъ či1stэ pritekaющihъ kъ nemY, njsщ7aetъ že i3 njb9aetъ zovyщihъ:

Prіidi2, ўtёšitelю dyše s™hй, i3 vseli1sz vъ nы2.

Jkosъ №

ЃgGli na nb7si2 svёtlыmi h0rami d¦u s™0mu nesmolkaemw slavu poю1tъ, ćkw i3st0čniku ži1zni i3 svёtu neveщestvennomu, b9estvennыmi m0lnіzmi mjrъ prosvэщaющemu. Sъ ni1mi že i3 mы2 proslavlsemъ tS, dyše nepostiži1mый, za vsS ćvnыz i3 taйnыz mi1losti tvoS, i3 smirennw pr0simъ blžennagw njsэnenіz tvoegw2:

Prіidi2, svёte i4stinnый i3 radoste duh0vnaz. Prіidi2, roson0snый džblače i3 krasoto2 neizrečennaz. Prіidi2, i3 prіimi2 ćkw kurenіe blgov0nnoe hvalY našu. Prіidi2, i3 daždь namъ vkusi1ti radostь kvlenіz tvoegw2. Prіidi2, i3 sotvori2 seй denь dnemъ mlcrdіz tvoegw2. Prіidi2, i3 vozveseli2 nasъ nbi1lіemъ darHvъ tvoi1hъ. Prіidi2, s™0stь bezmёrnaz, i3 vssku skvernu dalečэ t nasъ tženi2. Prіidi2, vёčnoe s0lnce nezahodi1moe, i3 nbi1telь tvoю2 vъ nasъ sotvori2.

Prіidi2, ўtёšitelю dyše s™hй, i3 vseli1sz vъ nы2.

Kondakъ v7

Vidёnіemъ džgnennыhъ kzhkwvъ, vo svёtэ i3 dыhanіi byrnemъ i3 radostotv0rnemъ sni1de d¦ъ s™hй na ґpclwvъ. Plamenemъ є3gw2 njb8stіi, rыbari2 mjrъ vesь vъ cRkovь hrt0vu prizvaša, bёdы na syši i3 vodahъ radostnw terpsщe, lю1tыhъ smerteй ne ўbosšasz, i3 vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i5hъ: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Čaša dožder0dnw ngnetoči1vaz, i3zli1všazsz na ґpclwvъ vъ g0rnice sіHnstэй: tebЁ poemъ, tebЁ blgoslovi1mъ, tebЁ blgodari1mъ, b9e dyše s™hй, nizposli2 i3 na nasъ premydrostь tvoю2:

Prіidi2, njs™i1telю i3 hrani1telю cRkvi. Prіidi2, i3 daždь є3di1no serdce i3 є3di1nы ўstA vёrnыmъ tvoi1mъ. Prіidi2, i3 vosplameni2 naše hladnoe i3 bezpl0dnoe blgočestіe. Prіidi2, i3 razženi2 njgustэvaющій nad8 zemleю mrakъ bezb0žіz i3 nečestіz. Prіidi2, i3 daždь namъ vkusi1ti, ćkw blgъ є3si2. Prіidi2, i3 nastavi nasъ na vssku i4stinu. Prіidi2, i3 vsS pomыšlenіz naša pokori2 vladhčestvu tvoemu. Prіidi2, mydroste nepostiži1maz, i3 i4miže vёsi sudьbami sp7si2 nasъ.

Prіidi2, ўtёšitelю dyše s™hй, i3 vseli1sz vъ nы2.

Kondakъ G

Taйna glubočaйšaz, b9e dyše nepostiži1me, so nc7emъ i3 sl0vomъ sozdatelю vsёhъ! Tы2 ўkrasilъ є3si2 g0rnіz či6nы ѓgGwvъ vъ hramэ nepristypnagw svёta, tы2 vozzvalъ kъ bыtію2 h0rы džgnennыhъ svэti1lъ sъ velikolёpіemъ slavы, Tы2, pl0tь i3 dyhъ vъ čydnoe є3di1nstvo soglasyz, sotvori1lъ є3si2 r0dъ člvёčeskій, i3 vsskoe dыhanіe poetъ tebЁ hvalY: Ґllilyіa.

Jkosъ G

Ѓlfa i3 njmega, načalo i3 konecъ tы2, dyše vёčnый, newb8stnoю si1loю parenіz nad8 vodami i3 strašnыmъ krugowbstosnіemъ životvori1lъ є3si2 vsёhъ i3 vsS. T živon0snagw dыhanіz tvoegw2 i4z8 bezvi1dnыz bezdnы vozsіsla є4stь neizrečennaz krasotA pervozdannagw mjra. Segw2 radi vzыvaemъ ti2:

Prіidi2, veli1kій i3 vъ malomъ cvэtkЁ, i3 vъ nbcnэй ѕvэzdЁ. Prіidi2, vsskimъ dыhanіemъ na nb7si2 i3 na zemli2 hvali1mый. Prіidi2, sokr0viщe mnogoobraznыhъ darHvъ neisčerpaemoe i3 krasoto2 vёčnaz. Prіidi2, i3 njzari2 mračnый haosъ moeS duši2. Prіidi2, i3 blgodatію tvoeю sёmz ži1zni duh0vnыz njživi2 vъ nasъ. Prіidi2, i3 dyhomъ svёta i3 krёposti koleblющeesz proizvolenіe naše ўtverdi2. Prіidi2, i3 vъ svёtlый džbrazъ tv0й ўstr0й mračnoe bezobrazіe duši2 moeS. Prіidi2, i3 kvi2 nasъ n0voю tvarію vo hrtэ.

Prіidi2, ўtёšitelю dyše s™hй, i3 vseli1sz vъ nы2.

Kondakъ d7

Nepostiži1mый i3 vseblgjй! Tы2 njbleklъ є3si2 prečctuю dv7u mRjю vъ njslэpi1telьnый i3 nepristypnый bleskъ tvoegw2 b9estvA, sodёlavъ m™rію bGa, cRi1ceю ѓgGlwvъ, sp7senіemъ lюdeй! Si1loю premi1rnoю tы2 vozn0siši i4hъ do tretіzgw nb7sє2! Tы2 ўzzvlseši i4hъ serdcA krasot0ю nbcnoю, vlagaz vъ i4hъ reči žgyčee stremlenіe, vlekyщee lюdeй kъ bGu. Tы2 njbraщaeši poslёdnihъ grёšnikwvъ, i3 p0lnыe g0rnzgw vost0rga, poю1tъ nni2 tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

S™hmъ d¦omъ vsska dušA živi1tsz, є3gw2 si1loю vozstan0vztsz kъ nbщenію voskresenіz vsS sozdanіz vъ poslёdnій časъ nhnэšnzgw vёka i3 vъ pervый byduщagw. TogdA vozdvi1gni nasъ i3z8 gr0bwvъ, ne kъ njsuždenію, no kъ b9estvennomu blženstvu so vsёmi s™hmi i3 sъ bli1zkimi namъ:

Prіidi2, i3 i3zbavi nasъ t smerti duh0vnыz. Prіidi2, i3 daždь namъ vsegdA pamztь smertnuю. Prіidi2, i3 pred8 konči1noю nashti nasъ tёlomъ i3 kr0vію hrtA. Prіidi2, i3 daždь namъ ўspenіe ti1hoe i3 sъ či1stoю s0vэstію. Prіidi2, i3 sotvori2 svёtlыmъ naše probuždenіe t smertnagw snA. Prіidi2, i3 bydi sъ nami, є3gdA predstanemъ džnomu strašnomu sudіi2. Prіidi2, i3 spod0bi nasъ ўvi1dэti sъ radostію likyющee ќtro vёčnosti. Prіidi2, i3 ćkw s0lnce prosvэti2 togdA bezsmertnaz tэlesA naša.

Prіidi2, ўtёšitelю dyše s™hй, i3 vseli1sz vъ nы2.

Kondakъ є7

Ўslhšavъ glasъ tv0й: ѓщe kto2 žaždetъ, da grzdetъ ko mnЁ i3 da pіetъ, m0limъ tS, sn7e b9ій, ўtoli2 našu duh0vnuю žaždu, daždь namъ v0du živyю, i3zleй namъ t d¦a s™agw tvoegw2, da ne vozžaždemъ vo vёki, so ўmilenіemъ poю1щe: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Netlёnnый i3 nesotvorennый, vёčnый i3 щedrый dyše, pravednыhъ hrani1telю i3 grёšnыhъ njčiщenіe, svob0da nasъ t vsskihъ nečis1tыhъ dёlъ, da ne pogasnetъ vъ nasъ sіsnіe blgodatnagw svёta tvoegw2, vopію1щihъ ti2:

Prіidi2, vseblgjй, i3 daždь namъ ўmilenіe i3 i3st0čnikъ slezъ. Prіidi2, i3 nauči2 nasъ poklanstisz tebЁ dyhomъ i3 i4stinoю. Prіidi2, i4stine vёčnaz, i3 ўzsni2 nedoumёnіz ўmA našegw skydnagw. Prіidi2, ži1znь nestarёemaz, i3 tženi2 t nasъ prelьщenіz kratkagw vёka segw2. Prіidi2, svёte nezahodi1mый, i3 razseй mrakъ strasteй našihъ i3 ўnhnіz. Prіidi2, vёčnw ю4naz si1lo, njsvэži2 i3znemogaющihъ čadъ tvoi1hъ. Prіidi2, bezkonečnaz radoste, i3 zabydutsz nevzg0dы vremennыz. Prіidi2, i3 i3zs0hšuю zemlю dyšъ našihъ plodon0snu pokaži2.

Prіidi2, ўtёšitelю dyše s™hй, i3 vseli1sz vъ nы2.

Kondakъ ѕ7

Likyй, dщerь svёta, s™az m™i, sіHnъ, ўkrašaйsz, veli1kaz nevёsto, nb7si2 pod0bnaz svёtlo blistaющaz vselenskaz cRkovь hrt0va, na tebЁ počivaetъ d¦ъ s™hй, nemoщnaz vračyz, njskudэvaющaz vospolnsz i3 mertvыz d¦omъ njživlsz, i3 kъ vёčnoй ži1zni privodS vsёhъ, dost0йnw i3 pravednw nj tebЁ zovuщihъ: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

Vъ mjrэ sk0rbni bydete, rečE gDь. GdЁ njbrsщemъ tradu i3 kto2 ўtёšitъ nasъ; dyše ўtёšitelю, tы2 ўtoli2 naša pečali, hodataйstvuй nj nasъ vozdыhanіi neizrečennыmi, njblegči2 serdcA molsщihsz tebЁ:

Prіidi2, sladkaz prohlado truždaющihsz i3 njbremenennыhъ. Prіidi2, sobesёdniče ќznikwvъ i3 spytniče goni1mыhъ. Prіidi2, pi1щe ѓlčuщihъ i3 niщet0ю i3znurennыhъ. Prіidi2, pristaniщe si1rыmъ i3 vdHvъ ўtэšenіe. Prіidi2, i3 ўvračyй strasti dyšъ i3 tэlesъ našihъ. Prіidi2, i3 posэti2 vsёhъ žažduщihъ tvoegw2 njzarenіz. Prіidi2, i3 podderži2 bezp0moщnыhъ i3 slabыhъ. Prіidi2, i3 nauči2 nasъ vъ privremennыhъ sk0rbэhъ njbrэtati nadeždu vёčnыz radosti.

Prіidi2, ўtёšitelю dyše s™hй, i3 vseli1sz vъ nы2.

Kondakъ z7

Na s™agw d¦a huli1všemu ne prosti1tsz ni vъ semъ vёcэ, ni vъ byduщemъ, rečE gDь. Slhšaщe sіE trepeщemъ, da ne njsydimsz sъ neposlyšnыmi tebЁ i3 bGob0rnыmi: ne ўkloni2 serdcA naša vъ slovesA lukavstvіz, njbrati2 t rask0lwvъ, є4reseй i3 bezb0žіz vsёhъ zablyždšihъ, i3 vъ cRkvi pervenecъ spod0bi vo vёki vёkwvъ vospэvati: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

E#gdA tstupi1lъ d¦ъ s™hй t sayla, togdA strahъ i3 ўnhnіe posti1že є3gw2, i3 tmA tčaznіz nizverže є3gw2 vъ preisp0dnюю. Takw i3 ѓzъ vъ denь ўnhnіz i3 njžestočenіz moegw2 da razumёю, ćkw nёstь vo mnЁ bGa, no daždь mnЁ newslabnw zvati tS, duši2 moeS trado, d0ndeže svёtъ tv0й njzarsetъ mS malodyšnagw:

Prіidi2, i3 ne tverži menE za roptanіe i3 neterpёnіe moE. Prіidi2, i3 ўmirotvori2 lю1tuю byrю smztenіz i3 razdraženіz. Prіidi2, i3 ўspok0й njѕl0blennыhъ žiteйskimi nevzg0dami. Prіidi2, i3 smzgči2 serdce vъ denь njžestočenіz i3 gnёva. Prіidi2, i3 njblegči2 sogbennыhъ tsžestію krestA. Prіidi2, i3 sokruši2 k0zni smuщenіz i3 strahovanіz dyhwvъ tmы2. Prіidi2, i3 vozsіsй namъ svёtъ tv0й blgjй. Prіidi2, i3 vdohni2 vъ nasъ velikodyšіe, da terpёnіemъ sp7semъ dyši naša.

Prіidi2, ўtёšitelю dyše s™hй, i3 vseli1sz vъ nы2.

Kondakъ }

Sp7si2 nasъ, dž§e nbcnый! Mы2 nesčastnы i3 žalki, i3 slabы, i3 nagi duh0vnw: daruй namъ zlato tvoE, ngnemъ njči1щennoe, pokrhй nasъ t srama ndeždoю bёloю, i3scэli2 pomazanіemъ tvoi1mъ džči naša, blgodatь životvorsщagw tvoegw2 d¦a da sni1detъ vъ neči1stіi sosydы dyšъ našihъ, i3 vozrodi1tъ poю1щihъ: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Ćkw vavmlHnskaz bašnz ryšitsz sčastьe zemn0e, žalki vsS načinanіz člvёčeskіz! Blgw mnЁ, ćkw smiri1lъ mS є3si2, ćkw tkrhlъ є3si2 mnЁ vъ sogrэšenіihъ i3 padenіihъ moi1hъ vsю2 slabostь i3 ničt0žestvo moE! Bez8 tebє2 ne m0žemъ tvori1ti ničes0že, no bLtію tvoeю ўpovaemъ sp7sti1sz:

Prіidi2, premydrый stroi1telю ži1zni. Prіidi2, da razumёemъ i3 mы2 sp7si1telьnыz puti2 tvoS. Prіidi2, ćkw m0lnіz, i3 njsvэti2 cёlь našegw bыtіS. Prіidi2, i3 blgoslovi2 vsskoe blg0e načinanіe. Prіidi2, i3 bydi pom0щnikomъ vъ d0brыhъ dёlэhъ. Prіidi2, njzarsz vъ časъ nedoumёnnый. Prіidi2, daruz dyhъ pokasnіz, da tvratstsz tёmъ grzdyщіz na mjrъ bёdы. Prіidi2, i3 nauči2 nasъ pri1snw tvori1ti v0lю tvoю2.

Prіidi2, ўtёšitelю dyše s™hй, i3 vseli1sz vъ nы2.

Kondakъ f7

Takw vozlюbi2 bGъ mjrъ, ćkw i3 sn7a svoegw2 є3dinor0dnagw dalъ є3si2, i4že t d¦a s™agw i3 mRji dv7ы vočlvёčivsz, kr0vію svoeю vesь mjrъ i3skupi1lъ, na krtЁ prostiraz zi1žditelьnыz rycы do ѕvёzdъ: tёmže vsю2 tvarь svobodi2, čadъ b9іihъ sodёla. Segw2 radi nc7Y vozlю1blennomu, sn7u i3skupi1všemu i3 d¦u njsщ7aющemu poemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

D¦ъ životvorsщій, ćkw g0lubь sošedый na hrtA na їordanэ, njpoči1lъ є4stь i3 na mnЁ pri kupeli kRщenіz, no pomrači1sz dobrotA є3gw2 t tmы2 grэhopadenій moi1hъ. Ćkw pytnikъ zablyždšійsz n0щію vъ lesY njžidaetъ zari2, takw i3 ѓzъ žaždu lučeй tvoi1hъ, blže, da ne pogi1bnu do koncA:

Prіidi2 ko mnЁ, zapečatlёnnomu strašnыmъ i3 velikolёpыmъ i4menemъ tvoi1mъ. Prіidi2, i3 daždь mi2 zrёti moS pregrэšenіz. Prіidi2, i3 njblegči2 s0vэstь myčimuю, neщadnw pali1muю. Prіidi2, njbnovi2 njmračennый tv0й džbrazъ. Prіidi2, i3 razseй grэh0vnaz vidёnіz. Prіidi2, i3 nauči2 sostradati čyždemu g0rю. Prіidi2, i3 podvi1gni mS lюbi1ti vsskoe sozdanіe tvoE. Prіidi2, i3 vozdaždь mi2 radostь sp7senіz tvoegw2.

Prіidi2, ўtёšitelю dyše s™hй, i3 vseli1sz vъ nы2.

Kondakъ ‹

D¦ъ s™hй vozraždaetъ vъ ži1znь vёčnuю, d¦ъ s™hй vdohnovlsetъ myčenikwvъ, vэnčaetъ pravednikwvъ, hlёbъ i3 vіno2 soveršaetъ tёlomъ i3 kr0vію b9estvennыmi. Q, glubino2 bogatstva i3 premydrosti b9іeй! Daruй namъ vэnecъ tvoi1hъ darHvъ, vseproщaющuю vёčnuю lюb0vь, skorbsщuю za vragHvъ, hotsщuю vsёmъ sp7sti1sz, da njzarennіi є4ю, ćkw čada svёta poemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

Kto2 nasъ tluči1tъ t lюbvE b9іeй; sk0rbь li, i3li2 tesnotA, i3li2 gonenіz, i3li2 gladъ, i3li2 nagotA, i3li2 bёdы, i3li2 mečъ; ѓщe i3 vsegw2 liši1msz na zemli2, i4mamы naslёdіe neuvzdaemoe na nb7si2. No daruй namъ, gDi, lюbi1ti tS ne sl0vomъ i3li2 ljzыk0mъ, no i4stinnыmъ dёlomъ i3 p0dvigomъ vseS ži1zni:

Prіidi2, dyše vsesi1lьnый, i3 ўmn0ži vъ nasъ vsepobэždaющuю vёru. Prіidi2, i3 daždь namъ neprestannoe gorenіe moli1tvennoe. Prіidi2, da ne njhladёetъ lюb0vь naša vъ sredЁ bezzak0nіz. Prіidi2, i3 ne daždь namъ tpastь vo dni2 gonenіz i3 posmэsnіz vёrы. Prіidi2, i3 sohrani2 nasъ t neposi1lьnыhъ i3skušenій i3 soblaznwvъ. Prіidi2, i3 njživi2 serdcA naša kroplenіemъ rosы2 tvoeS. Prіidi2, i3 neposthdnoe ўpovanіe na mi1lostь i3 p0moщь b9ію vseli2 vъ nasъ. Prіidi2, ўvračyй, njs™i2 i3 vozstavi nasъ, blže, tvoeю blgodatію.

Prіidi2, ўtёšitelю dyše s™hй, i3 vseli1sz vъ nы2.

Kondakъ №i

Takw glag0letъ gDь: i3zlію2 t d¦a moegw2 na vssku pl0tь, i3 prorekytъ shnove i3 dщeri vaši, i3 ю4noši vaši vidёnіz ќzrztъ, i3 starcы s0nіz ўvi1dztъ. Dyše vseželannый, daždь hotS є3di1nuю t krupi1cъ sъ trapezы sыnHvъ ўtэšenіz tvoegw2 i3 namъ, plamennw zovyщimъ: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Ѓщe i3 na kratkoe mgnovenіe, ćkw blistanіe m0lnіi tы2 vozsіseši vъ taйnikЁ duši2, no nezabvennw є4stь svэtoli1tіe tkrovenіz tvoegw2, t negw2 že strašnыmъ i3 bGolёpnыmъ i3zmэnenіemъ preobražaetsz brennoe є3stestvo2. Spod0bi є3щE vъ zemn0mъ žitіi2 či1stыmъ serdcemъ ўzrёti tS i3 namъ, molsщimsz tebЁ:

Prіidi2, svэtopodatelьnaz m0lnіe vёčnosti. Prіidi2, i3 njzari2 nasъ nevečernimъ sіsnіemъ tvoi1mъ. Prіidi2, sokr0viщe smirennomydrыhъ i3 veselіe kr0tkihъ. Prіidi2, vodo2 živaz i3 prohladnaz sredi2 zn0z strasteй. Prіidi2, i4bo vdali2 t tebє2 nёstь radosti ni pok0z. Prіidi2, i4bo sъ tob0ю vsю1du nbcnoe crtvo. Prіidi2, i3 vozgreй lюb0vь b9ію vъ njhladёvšihъ serdcahъ našihъ. Prіidi2, i3 napečatleй vъ dyši solncevi1dnый li1kъ tv0й.

Prіidi2, ўtёšitelю dyše s™hй, i3 vseli1sz vъ nы2.

Kondakъ v7i

Blgosti reko2 neistoщi1maz, dyše, grэhHvъ razrэši1telю, prіimi2 molenіz naša nj vsёmъ mjrэ, nj vёruющihъ i3 nevёruющihъ, i3 nj sыnahъ protivlenіz, vsёhъ privedi2 kъ vёčnomu carstvію s™hz trbcы, da ўprazdni1tsz tob0ю i3 poslёdnій vragъ smertь, i3 mjrъ, vozroždennый njčisti1telьnыmъ ngnemъ, vospoetъ n0vuю pёsnь bezsmertіz: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Zrю2 dyhomъ gradъ b9ій, їerli1mъ nbcnый, ćkw nevёsta ўkrašennый, solncevi1dnый, toržestvyющій, slhšu likovanіe pravednыhъ na trapezэ gDnэй, i3 glasы ѓgGlwvъ, i3 presvёtlagw gDa posredЁ i3zbrannыhъ svoi1hъ! SE, tbёže bolёznь i3 pečalь i3 vozdhhanіe. CRь nbcnый, sedmeri1ceю darHvъ svoi1hъ spod0bi nasъ seS vёčnыz radosti vъ bz7э zovyщihъ ti2:

Prіidi2, cRю2 nbcnый, i3 sedmeri1ceю darHvъ tvoi1hъ niщetY našu duh0vnuю pokrhй. Prіidi2, i3 d¦omъ vёdэnіz i3 blgočestіz serdcA naša ўmili2. Prіidi2, i3 vozbudi2 vъ nasъ žaždu zagr0bnagw bыtіS. Prіidi2, i3 zapečatleй vъ dyši čaznіe ži1zni netlёnnagw vёka. Prіidi2, i3 tkr0й namъ radostь grzdyщagw crtvіz. Prіidi2, i3 daždь namъ snэgosvёtluю ri1zu čistotы2. Prіidi2, i3 vozьmi2 nasъ na brakъ ѓgnčій. Prіidi2, i3 spod0bi vъ vёčnэй slavэ tvoeй carstvovati.

Prіidi2, ўtёšitelю dyše s™hй, i3 vseli1sz vъ nы2.

Kondakъ Gi

Q, svэton0snaz puči1no sp7saющeй lюbvE, dyše životvorsщій, sogreй dыhanіemъ b9estvA tvoegw2 njledenёvšій vъ bezzak0nіihъ rod1ъ člvёčeskій, si1loю nepostiži1mыhъ sydebъ tvoi1hъ ўsk0ri pogi1belь ѕlA, i3 kvi2 vёčnoe toržestvo2 b9estvennыz pravdы, da bydetъ bGъ vssčeskaz i3 vo vsёhъ, i3 vssko kolёno nbcnыhъ i3 zemnhhъ i3 preisp0dnihъ da vospoetъ: Ґllilyіa.

Seй kondakъ čtetsz tri1ždы.

I# paki jkosъ №-й: ЃgGli na nb7si2:

I# kondakъ №-й: Prіidi1te, vёrnіi:

Mltva №

CRю nbcnый, ўtёšitelю vseblgjй, dyše i4stinы, t nc7A predvёčnw i3shodsй i3 vъ sn7э vhnu počivazй, nezavi1stnый i3st0čniče darovanій b9estvennыhъ, razdэlsz i5hъ koemyždo, ćkože h0щeši, i4mže i3 mы2 nedost0йnіi njs™i1homsz i3 naznamenani є4smы vъ denь kRщenіz našegw! Pri1zri na moli1tvu rabъ svoi1hъ, prіidi2 kъ namъ, vseli1sz vъ nы2, i3 njči1sti dyši naša, da bydemъ ўgot0vani vъ žili1щi pres™hz trbcы. E$й, q vseblgjй, ne vozgnušaйsz našez nečistotы2 i3 ranъ grэh0vnыhъ, no i3scэli2 | vsevračyющimъ pomazanіemъ tvoi1mъ. Prosvэti2 našъ ќmъ, da razumёemъ suetY mjra i3 ćže vъ mjrэ, njživi2 našu s0vэstь, da nem0lčnw vozvэщaetъ namъ ćže podobaetъ tvori1ti i3 ćže tmэtati, i3spravi i3 njbnovi2 serdce, da ne i3stočaetъ denь i3 n0щь pomыšlenій ѕlhhъ i3 želanій nepod0bnыhъ. Ўkroti2 pl0tь i3 ўgasi2 roson0snыmъ dыhanіemъ tvoi1mъ plamenь strasteй, i4mže pomračaetsz vъ nasъ dragocёnnый džbrazъ b9ій. D¦a prazdnosti, ўnhnіz, lюbonačalіz i3 prazdnosl0vіz tženi2 t nasъ, podaždь že namъ dyha lюbvE i3 terpёnіz, dyha kr0tosti i3 smirenіz, dyha čistotы2 i3 pravdы, da i3spravivъ razslablennaz serdcA i3 kolёna, nelёnostnw tečemъ po puti2 zapovэdeй s™hhъ, i3 takw i3zbэgaz vsskagw grэhA i3 i3spolnsz vssku pravdu, spod0bimsz ўluči1ti konči1nu mi1rnu i3 neposthdnu, vni1ti vъ їerli1mъ nbcnый, i3 tamw poklanstisz tebE kypnw so nc7emъ i3 sn7omъ, poS vo vёki vэkHvъ: trbce s™az, slava tebЁ. Ґmi1nь.

Mltva v7

Dyše s™hй! Vsю2 vselennuю sob0ю napolnszй, i3 vsёmъ ži1znь podavali, t skvernыhъ že člvёkъ ўdalszйsz, smirennw molю2 tS: ne gnušaйsz nečistotы2 duši2 moeS, no prіidi2 i3 vseli1sz vъ mS i3 njči1sti mS t vsskіz grэh0vnыz skvernы. Da p0moщію tvoeю pr0čee vremz životA moegw2 poživY vъ pokasnіi i3 tvorenіi dэlъ blgi1hъ, i3 takw proslavlю tS so nc7emъ i3 sn7omъ vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь!

Komentarisanje nije više omogućeno.