НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Тихону Московском

Кондaкъ №

И#збрaнный ґрхіерeю, преди1вный ўг0дниче и3 и3сповёдниче хrт0въ, рyсскіz цRкве крёпкое њграждeніе, nтeчеству нaшему ходaтаю и3 застyпниче, прославлsюще прослaвльшагw тS гDа, даровaвшагw нaмъ въ тебЁ н0вагw и3 вели1кагw предстaтелz, похвaльное пёніе восписyемъ ти2: тh же и3мёzй вeліе дерзновeніе ко вLцэ нб7се и3 земли2, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2 зовyщихъ:

Рaдуйсz, с™и1телю тЂхwне, цRкве правослaвныz похвало2 и3 ўтверждeніе.

Јкосъ №

ЃгGлHвъ творeцъ и3 гDь въ буренHсныz дни2 мzтeжа и3 нестроeніz вeліz, восхотёвъ лю1демъ стрaждущымъ ўтэшeніе даровaти, kви2 тS, патріaрше прети1хій и3 пред0брый, ћкw свэти1ло свэтозaрное, свётомъ трисіsннагw бжcтвA њзарsющее дyши вёрныхъ, да и3 нhнэ грzдyтъ по тебЁ вси2 желaющіи со хrт0мъ бhти, сегw2 рaди во ўмилeніи вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, t жрeбіz патріaршества ѓки t монaшескагw послушaніz не ўклони1выйсz: рaдуйсz, рeвностному и3сполнeнію бжcтвенныхъ хотёній научи1выйсz. Рaдуйсz, на прест0лъ патріaршій, двёстэ лётъ пустовaвый, въ дeнь введeніz во хрaмъ прес™hz бцdы возшeдый: рaдуйсz, въ дeнь бlговёщеніz со прест0ла первос™и1тельскагw ко пrт0лу прес™ыz трbцы прешeдый. Рaдуйсz, первос™и1тельствомъ и3 и3сповёдничествомъ ўкрaшенный: рaдуйсz, длS бGа жи1вый и3 бGомъ просвэтлeнный. Рaдуйсz, ћкw п0двигомъ свои1мъ патріaршество непрел0жнw ўтверди1вый: рaдуйсz, џбразъ пaстырz д0брагw соб0ю kви1вый. Рaдуйсz, донскjz nби1тели сугyбое прославлeніе: рaдуйсz, правослaвныz цRкве во ґмeрицэ ўтверждeніе. Рaдуйсz, рwссjйскіz пaствы бGови1дное наслёдіе: рaдуйсz, бGоначертaнный сви1токъ прaвыz вёры.

Рaдуйсz, с™и1телю тЂхwне, цRкве правослaвныz похвало2 и3 ўтверждeніе.

Кондaкъ в7

Ви1дz лю1ди рwссjйстіи њ попрaніи с™hнь правослaвныхъ ѕэлw2 скорбsщыz и3 стрaхомъ њб8‰тыz, ўповaніемъ полагaлъ є3си2 вBрнымъ жив0тъ вёчный, ґ не смeрть и3мёти: тёмже свётомъ бGоразyміz твоегw2, тЂхwне бlгосeрде, и3 нaсъ њзари2, да кyпнw съ тоб0ю вопіeмъ творцY всsческихъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ бGопросвэщeнъ и3мёz, бGомyдре тЂхwне, њтвeрглъ є3си2 всsческое пл0ти мудровaніе, съ рaзумомъ же и3 в0лю повинyлъ є3си2 гDеви, тёмже сосyдъ чи1стъ и3 селeніе д¦а и4стины kви1лсz є3си2. Сегw2 рaди ћкw бGомyдрагw настaвника тS ўбlжaюще, воспэвaемъ:

Рaдуйсz, t лётъ ю4ношескихъ патріaрхъ прозвaнный: рaдуйсz, дёлателю віногрaда хrт0ва и3збрaнный. Рaдуйсz, ћкw бlгостhннымъ с™и1тельствомъ ўтверждeнію правослaвіz во ґмeрицэ споспёшествовалъ є3си2: рaдуйсz, ћкw всегдA къ высотЁ добродётелей пас0мыхъ тоб0ю вeлъ є3си2. Рaдуйсz, стaдо, тебЁ t хrтA вручeнное, во сп7сeніе настaвивый: рaдуйсz, и3 сaмъ вседyшнw цRствіz г0рнzгw вожделёвый. Рaдуйсz, премyдрости б9іей созерцaтелю и3 проповёдниче: рaдуйсz, рaзума ґпcльскіz цRкве храни1телю. Рaдуйсz, златоyстый бlговёстниче правослaвныz прaвды: рaдуйсz, небоsзненный nбличи1телю суемyдріz и3 непрaвды. Рaдуйсz, прaведности ди1вное бlгоухaніе: рaдуйсz, не посрамлszй нaшегw ўповaніz.

Рaдуйсz, с™и1телю тЂхwне, цRкве правослaвныz похвало2 и3 ўтверждeніе.

Кондaкъ G

Си1ла вhшнzгw ћвэ показA тS, сщ7еннwпроповёдниче тЂхwне, въ трудёхъ кrтоношeніz сyща, є3гдA всеoрyжіемъ б9іz бlгодaти кHзни тмочи1сленныхъ вр†гъ правослaвныz вёры разрушaлъ є3си2, бGу поS побэди1тельнw: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёz вёру несумнeнну и3 п0мыслъ чи1стъ, вс‰ кр†снаz мjра сегw2 презрёлъ є3си2, тЂхwне бGобlженне, и3 въ чи1нэ с™и1тельстемъ гDеви нелёностнw послужи1лъ є3си2. Тёмже бlгостію ўкрaшенный и3 вёдэніемъ свhше њзарeнный, ѓки ѕвэздA путев0днаz свётиши всBмъ, вопію1щымъ тебЁ:

Рaдуйсz, є3ди1наго хrтA всёмъ сeрдцемъ возлюби1вый: рaдуйсz, даровaнный талaнтъ пріумн0живый. Рaдуйсz, ћкw ўгождaлъ є3си2 бGу всsческимъ бlгоугождeніемъ: рaдуйсz, воoружeнный мyдростію, кр0тостію и3 смирeніемъ. Рaдуйсz, прaвды и3 и4стины прeжде всегw2 и3скaвый: рaдуйсz, и4стину дерзновeннw вэщaвый. Рaдуйсz, заточeніе прaвды рaди небоsзненнw претерпёвый: рaдуйсz, смиренномyдріемъ вознесeнный. Рaдуйсz, вёчную мздY добродётельми стzжaвый: рaдуйсz, ћкw џными и3 противлsющихсz в0ле б9іей ўдивлsвый. Рaдуйсz, њ ўтверждeніи пaствы твоеS при1сный ходaтаю: рaдуйсz, тeплый къ бGу њ нaсъ предстaтелю.

Рaдуйсz, с™и1телю тЂхwне, цRкве правослaвныz похвало2 и3 ўтверждeніе.

Кондaкъ д7

Бyрю внyтрь и3мёz помышлeній сyетныхъ не возм0жемъ, тЂхwне всемyдре, вели1чіе и3сповёдничества твоегw2 проповёдати, nбaче твои1ми мlтвами ў пrт0ла всевhшнzгw въ правовёріи и3 бlгочeстіи ўкрёплzеми, воспёвaемъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавше лю1діе њ бlгопл0дныхъ добр0тахъ души2 твоеS, бGон0сне тЂхwне, желaніемъ вожделёша тS ви1дэти на пrт0лэ первос™и1тельстэмъ, ѓбіе свhше свидётельствованъ бhлъ є3си2 ћкw сосyдъ бжcтвеннагw и3зволeніz. Тёмже дивsщесz чyдному б9ію промышлeнію, прин0симъ ти2 бlгохвалє1ніz сицєвaz:

Рaдуйсz, первос™и1телю, t самагw2 гDа проначeртанный: рaдуйсz, мyжу желaній, пасти2 стaдо хrт0во и3збрaнный. Рaдуйсz, пастыреначaльника ї}са хrтA бlговолeніе: рaдуйсz, незhблемости вёчныхъ хrтіaнскихъ и4стинъ подтверждeніе. Рaдуйсz, ґпcлwмъ сопричaстниче: рaдуйсz, вели6кимъ с™и1телємъ сопрест0льниче. Рaдуйсz, ћкw первопрест0льникwмъ бGомyдрымъ равночeстенъ kви1лсz є3си2: рaдуйсz, ћкw пріeмникwмъ твои6мъ вёрный путеводи1тель ко сп7сeнію содёлалсz є3си2. Рaдуйсz, дyхови повинyвый плотск†z мудрwвaніz: рaдуйсz, сп7си1тельнагw правослaвіz нем0лчное назидaніе. Рaдуйсz, чудeсъ приснотекyщій и3ст0чниче: рaдуйсz, мlтвенниче нар0дный, стaрче и3 люби1мче всеS руси2.

Рaдуйсz, с™и1телю тЂхwне, цRкве правослaвныz похвало2 и3 ўтверждeніе.

Кондaкъ є7

БGотeчную ѕвэздY kви2 тS гDь, досточyдне џ§е нaшъ тЂхwне: занE пaству твою2 д0брэ њсіsлъ є3си2 свётомъ правослaвіz, пр†вы стези6 ўказyz къ цrвію хrт0ву и3 научaz при1снw взывaти къ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

ВнегдA постaвленъ бhлъ є3си2 на свёщницэ служeніz первос™и1тельскагw, всемyдре тЂхwне, потщaлсz вседyшнw бGу бlгоугоди1ти и3 не вотщE потруди1лсz є3си2, просвэщaz њмрачє1нныz страстьми2. Мh же, вёдzще тS ґрхіпaстырz бGомyдра и3 строи1телz д0му б9іz вёрна и3 пред0бра, похв†льнаz возсылaемъ ти2:

Рaдуйсz, ў корми1ла правлeніz цRковнагw твeрдw стоsвый: рaдуйсz, свётъ хrт0въ вBрнымъ возсіsвый. Рaдуйсz, нyжды дух0внw њкрадyемыхъ предварszй: рaдуйсz, въ попечeніи њ цRкви на всsкъ дeнь ўмирaніе под8eмлzй. Рaдуйсz, душетлённому ѕвёрю стaдо твоE расхищaти не попусти1вый: рaдуйсz, цRковь, въ гонeніихъ сyщую, вёрную хrтY сохрани1вый. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю міродeржца и3збавлsемсz: рaдуйсz, ћкw тоб0ю рeвности по бз7э и3сполнsемсz. Рaдуйсz, ћкw крaсенъ kви1лсz є3си2 бGосл0віемъ и3 бlги1ми дэsньми: рaдуйсz, ћкw мeрзкагw неи1стовства потреби1лъ є3си2 мудровaніе. Рaдуйсz, ћкw пресёклъ є3си2 прeлести гноeніе: рaдуйсz, нар0ду правослaвному похвалeніе.

Рaдуйсz, с™и1телю тЂхwне, цRкве правослaвныz похвало2 и3 ўтверждeніе.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ бlгоч1естіz вои1стинну kви1лсz є3си2, дёлателю непостhдный и3 прaво прaвzщій сл0во и4стины, сщ7енноначaльниче тЂхwне, ћкw д0брый в0инъ хrт0въ њграждaz пaству твою2 въ годи1ну смeртныхъ и3скушeній и3 подвизaz взывaти и4стиннwму бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsлъ є3си2 въ первопрест0льной ћкw ѕвэздA лучезaрнаz, блистaніемъ ўчeній твои1хъ и3 и3сповёдничества њзарsz дyши вёрныхъ и3 разгонsz тмY нечeстіz. И# нhнэ плоды2 сёzніz твоегw2 насыщaеши вс‰, ћже со ўдивлeніемъ и3 люб0вію взывaютъ къ тебЁ:

Рaдуйсz, на прест0лъ первос™и1тельскій пр0мысломъ б9іимъ возшeдый: рaдуйсz, крeстный пyть съ пaствою своeю прошeдый. Рaдуйсz, ћкw жезл0мъ бlговолeніz стaдо хrт0во пaслъ є3си2: рaдуйсz, ћкw nвeцъ заблyждшихъ и3 њбречeнныхъ на заклaніе не њстaвилъ є3си2. Рaдуйсz, потeрzнную nвцY t8искaвый, ўгнaнную возврати1вый: рaдуйсz, поражeнную перевzзaвый, больнyю ўкрэпи1вый. Рaдуйсz, ўтолстeвшее и3 бyйное nвчA и3стреби1вый: рaдуйсz, бGомeрзкихъ є3ресeй востaніе tрази1вый. Рaдуйсz, t рaспрей церк0вныхъ мн0гw скорбeвый: рaдуйсz, непрaведное лишeніе сaна и3 монaшескагw звaніz претерпёвый. Рaдуйсz, ћкw длS нар0да рyсскагw є3гw2 драгоцённое сокр0вище цRковь и3 с™0е правослaвіе сохрани1вый: рaдуйсz, ћкw твои1ми труды2 и3 нhнэ живeмъ и3 дви1жими є3смы2.

Рaдуйсz, с™и1телю тЂхwне, цRкве правослaвныz похвало2 и3 ўтверждeніе.

Кондaкъ з7

Желaz невозбрaннw пaстыремъ д0брымъ бhти, є3мyже сyть џвцы сво‰, потщaлсz є3си2, бGон0сне тЂхwне, на п0льзу дyшъ стaда твоегw2 всBмъ вс‰ бhти, да вси взhщутъ є3ди1нагw бGа. Мh же, ўповaюще дости1гнути сп7сeніz преслaвнымъ ходaтайствомъ твои1мъ, со дерзновeніемъ воспэвaемъ: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0ваго и3 ди1внаго попечи1телz цRкве рwссjйскіz вёмы тS, с™и1телю тЂхwне, понeже во и3сповёданіи твоeмъ не ўстраши1лсz є3си2 человёческихъ прещeній, и3 с™оoтeчєскіz завёты соблю1лъ є3си2. Сегw2 рaди и3 крёпость дух0вную подадE ти2 подвигопол0жникъ хrт0съ: мh же недост0йніи возн0симъ ти2 сицєвaz:

Рaдуйсz, самоtвержeніе всецёлое показaвый: рaдуйсz, сп7сeніz мн0гихъ взыскaвый. Рaдуйсz, ћкw волкHвъ хи1щныхъ t пaствы твоеS tгнaлъ є3си2: рaдуйсz, ћкw ковaрство и5хъ мyдрw распознaлъ є3си2. Рaдуйсz, над8 всёми к0знzми сатани1нскими восторжествовaвый: рaдуйсz, всеoрyжіе бlгочeстіz под8sвый. Рaдуйсz, пр0мысла б9іz њ лю1дехъ провозвeстниче: рaдуйсz, ди1вное нрaвwвъ њчисти1лище. Рaдуйсz, сокр0вищъ правослaвныz вёры ўсeрдный храни1телю: рaдуйсz, б9іz бlговолeніz къ лю1демъ и3сполни1телю. Рaдуйсz, таи1нниче б9ій, є3щE на земли2 нбcныхъ блaгъ вкуси1вый: рaдуйсz, с™ость души2 твоеS житіeмъ kви1вый.

Рaдуйсz, с™и1телю тЂхwне, цRкве правослaвныz похвало2 и3 ўтверждeніе.

Кондaкъ }

Стрaнное и3 преслaвное чyдо є4сть маловBрнымъ и3 малодyшнымъ зрёти, бGоzвлeнне тЂхwне, кaкw въ лю1тыхъ гонeніихъ прест0лъ первос™и1тельскій и3мёz, сщ7eнную жи1знь стzжавaz, правослaвную ўтверди1лъ є3си2 вёру и3 премyдростію твоeю и3 словeсъ бlгодaтію научи1лъ є3си2 стaдо твоE бGоуг0днw воспэвaти: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь и3сп0лнь любвE хrт0вы, тЂхwне бlгосeрде, пaству свою2 не њстaвилъ є3си2: ћкw ѓгGлъ храни1тель чaдwмъ свои1мъ пребывaеши, мlтвы всевhшнему њ ни1хъ возсылaz: сегw2 рaди ўсeрднw чти1мъ свётлую пaмzть твою2, бlгодaрственное хвaленіе воспэвaющи ти2:

Рaдуйсz, nби1ліемъ любвE твоеS мjръ ўдиви1вый: рaдуйсz, въ чи1нэ власти1телz кр0тость и3 снизхождeніе kви1вый. Рaдуйсz, слaву пред0брагw и3 пребlгaгw владhки сни1скавый: рaдуйсz, свётъ цrтвіz нбcнагw на земли2 показaвый. Рaдуйсz, ґпcльскихъ предaній ревни1телю: рaдуйсz, цRк0вныхъ канHнwвъ премyдрый насади1телю. Рaдуйсz, въ с™и1тельстэмъ служeніи своeмъ трyдъ и3 п0двигъ, ґ не слaву и3 почeтъ прозрёвый: рaдуйсz, и4стиннw правовBрныz повелBніz подaвый. Рaдуйсz, ћкw бжcтвеннагw сщ7eнства прaвило бhлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw вели1кое воздаsніе первос™и1тельства пріsлъ є3си2. Рaдуйсz, кaменю драгjй, зeмлю рyсскую всю2 ўкрашazй: рaдуйсz, на славосл0віе б9іе нaсъ, немощнhхъ, созывazй.

Рaдуйсz, с™и1телю тЂхwне, цRкве правослaвныz похвало2 и3 ўтверждeніе.

Кондaкъ f7

П0двигомъ д0брымъ подвизaлсz є3си2, всечeстне тЂхwне, непреткновeннw течeніе лётъ соверши1лъ є3си2: бlгостhнною и3 бGолюбeзною душeю твоeю къ вёчному животY пресели1лсz є3си2, и3дёже съ чи1нми нбcными и3 соб0ромъ с™hхъ кyпнw поeши бGу побёдную пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡z многовэщ†нныz не возм0гутъ по достоsнію и3зрещи2 пречyднагw прославлeніz пaмzти твоеS, бGоглaсне тЂхwне: мh же, къ покаsнію тоб0ю подвигaеми и3 бlгосeрдію твоемY подрaжати хотsще, пёсньми похвaльными тS ўблаж1аемъ си1це:

Рaдуйсz, д0брый твоегw2 стaда настaвниче и3 прави1телю: рaдуйсz, колeблющихсz въ вёрэ твeрдый њгради1телю. Рaдуйсz, свирёпство и3мyщихъ влaсть небоsзненнw претерпёвый: рaдуйсz, кeсарю т0кмw кeсарево воздaвый. Рaдуйсz, слaву цRS цaрствующихъ и3 гDа госп0дствующихъ мyжественнэ вои1нствовавый: рaдуйсz, сп7си1тєльнаz пред†ніz нaмъ предaвый. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю с™0е правослaвіе рeвностнw њхранsетсz: рaдуйсz, ћкw тоб0ю всsкій порhвъ къ нбcсному бlгословлsетсz. Рaдуйсz, во мрaцэ нечeстіz прaвую вёру ўтверждazй: рaдуйсz, гнёвъ б9ій на ми1лость къ нaмъ грёшнымъ прелагazй. Рaдуйсz, вели1кими моск0вскими с™и1тели вспомоществyемый: рaдуйсz, покр0вомъ пречcтыz бцdы њсэнsемый.

Рaдуйсz, с™и1телю тЂхwне, цRкве правослaвныz похвало2 и3 ўтверждeніе.

Кондaкъ ‹

Спасти2 хотS цRковь рyсскую, преслaвне џ§е нaшъ тЂхwне, сквє1рнаz ўчє1ніz беззак0нныхъ ґнаfемaтствовалъ є3си2, бGоб0рцємъ проти1вzсz тaкw, ћкw ўбоsшасz тS, вторaгw є3рмогeна. Мh же почитaюще всечестнyю пaмzть страдaній твои1хъ вопіeмъ прослaвльшему тS бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Забрaло незhблемо и3 бlгонадeжно цRкве kви1лсz є3си2, показyz соб0ю мyжественнагw борeніz џбразъ и3 ўтверждaz дёлы и3 словесы2 крёпкw стоsти за прaвую вёру, сщ7енноглаг0льниче тЂхwне. И# нhнэ свётомъ твои1мъ тмA tгонsетсz и3 њбнажaетсz плетeніе лукaвагw совёта, бжcтвенныz твоеS мyдрости сіsньми, да вси2 вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, ћкw ѕлочeстіz є3ресеначaльника посрамлє1ны показaлъ є3си2: рaдуйсz, ћкw нрaвъ дeрзкагw безб0жіz всенар0днw nбличaлъ є3си2. Рaдуйсz, новомyченикwвъ рwссjйскихъ и3 сyщихъ въ гонeніихъ за цRковь ўдобрeніе: рaдуйсz, ћкw и3 сaмъ принимaлъ є3си2 за хrтA заточeніе. Рaдуйсz, в0льнымъ хrт0вымъ страдaніємъ подражaвый: рaдуйсz, страдaніz за хrтA и3 цRковь є3гw2 рaдостію почитaвый. Рaдуйсz, страдaніемъ и3сповёданіе соверши1вый: рaдуйсz, на бGа промысли1телz всE ўповaніе возложи1вый. Рaдуйсz, ћкw nбличaеши прeлести сокровє1ннаz: рaдуйсz, ћкw ўжасaеши нечести1выхъ помышлє1ніz. Рaдуйсz, прaвую вёру чрез8 мн0ги п0двиги непрел0жнw ўтверди1вый: рaдуйсz, бlгочeстивую tрасль труды2 твои1ми возрасти1вый.

Рaдуйсz, с™и1телю тЂхwне, цRкве правослaвныz похвало2 и3 ўтверждeніе.

Кондaкъ №i

Пёніе ўмилeнное прин0симъ ти2, таи1нниче хrт0въ, сіsеши бо нhнэ на нб7си2 бlголёпіz вэнцeмъ ўкрaшенъ: ћкw вёренъ с™и1тель прaвдою њдэsлсz є3си2 и3 въ раи2 слaдости ликyеши: њ пэсносл0вzщихъ тS nц7A нбcнаго прилёжнw моли2 и3 вопію1щихъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Всемjрнаго свэти1льника kви2 тS хrт0съ, бGодухновeнне џ§е нaшъ тЂхwне: вёдый сeрдца твоегw2 смирeніе, на прест0лэ с™и1тельстэмъ тS посади2. Тh же бlгов0ніz жeртву всего2 себE є3мY приносS, їерeй бhлъ є3си2 и3 жeртва: сегw2 рaди нем0лчными глaсы глаг0лемъ ти2:

Рaдуйсz, свётлостію житіS возсіsвый: рaдуйсz, жив0тъ нестарёющійсz дост0йнw пріsвый. Рaдуйсz, и4стины держaвный поб0рниче: рaдуйсz, покаsніz рачи1тельный проповёдниче. Рaдуйсz, лжеучи1телей лукaвство разори1вый: рaдуйсz, маловёрныхъ въ правослaвной вёрэ ўтверди1вый. Рaдуйсz, за вёру правослaвную и3 бlгочeстіе рwссjйское заточeніе t безб0жныхъ пріsвый: рaдуйсz, мучeніе за хrтA бlгодyшнw претерпёвый. Рaдуйсz, ћкw си1лою б9іей въ п0двизэ непобэди1мъ kви1лсz є3си2: рaдуйсz, ћкw хрaмъ всечeстенъ бGу бhлъ є3си2. Рaдуйсz, пaствы твоеS и3зрsдный душепопечи1телю: рaдуйсz, на п0мощь тS призывaющымъ ск0рый пособи1телю.

Рaдуйсz, с™и1телю тЂхwне, цRкве правослaвныz похвало2 и3 ўтверждeніе.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть восхотёвъ воспріsти t щедродaтелz вLки всёхъ и3 гDа, прeжде концA kви1лсz є3си2, всехвaльне џ§е тЂхwне, мeртвеннwстію жизнен0сною ко грэхY њдёzнъ, хrтA чти1ти научaz бGопріsтнэ. Т0й же даровaніемъ чудeсъ њбогати2 тS, њсвzти2 и3 прослaви на нб7си2 и3 на земли2, научaz њ тебЁ воспэвaти: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще вэнeцъ и3сповёдничества, пріeмый тоб0ю, тЂхwне досточyдне, недоумёемъ, кaкw вои1стинну наречeмъ тS, и4бо тоб0ю въ трbцэ слaвимый бGъ нaшъ слaвнw прослaвисz. Сегw2 рaди прин0симъ ти2 похвалє1ніz сицєвaz:

Рaдуйсz, трyдъ кrтоношeніz бGоуг0днw под8sвый: рaдуйсz, т0кмw бlговолeніz б9іz и3скaвый. Рaдуйсz, сосyде, д¦а с™aгw и3сп0лненный: рaдуйсz, дарaми д¦а вLчнz њбогащeнный: рaдуйсz, вёчное пріeмый t бGа бlгословeніе. Рaдуйсz, лю1демъ твои1мъ и3спроси1вый б9іе бlговолeніе: рaдуйсz, многоцэлє1бныz м0щи тво‰ во nгни2 kви1вый. Рaдуйсz, си1ми хрaмъ t nгнS сохрани1вый: рaдуйсz, слaвы б9іz вeлій рeвнителю. Рaдуйсz, моли1твъ нaшихъ ск0рый и3сполни1телю: рaдуйсz, пaствы твоеS при1сное рaдованіе. Рaдуйсz, во всёмъ житіи2 твоeмъ правослaвіz путевождю2.

Рaдуйсz, с™и1телю тЂхwне, цRкве правослaвныz похвало2 и3 ўтверждeніе.

Кондaкъ Gi

Q пaстырю нaшъ пред0брый, с™hй патріaрше тЂхwне! Пріими2 сіE мaлое тебЁ хвалeніе и3 моли2 вэнчaвшагw тS слaвою гDа си1лъ, да возроди1тъ во хrте странY рwссjйскую: да дaруетъ ми1ръ жи1тельству нaшему и3 цRкве с™ёй своeй, њграждaz ю5 t всёхъ душепaгубныхъ и3 безб0жныхъ вёzній: да њбрати1тъ въ люб0вь къ себЁ и3 бли1жнему сердцA всёхъ человBкъ: да дaруетъ познaти себE д¦омъ с™hмъ свои1мъ вeлію мн0жеству соoтeчественникwвъ нaшихъ, вёрэ не научeнныхъ и3 t вёры tвращeнныхъ: да спод0бимсz нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ є3ди1нымъ сeрдцемъ и3 є3ди1ными ўсты2 воспэвaти є3мY: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGлHвъ творeцъ:

И# пaки кондaкъ пeрвый: И#збрaнный ґрхіерeю:

Моли1тва

Q, пaстырю нaшъ д0брый, с™hй вели1кій патріaрше тЂхwне, ћкw грaдъ г0рній ты2 kви1лсz є3си2, дHбраz дэл† тво‰ и3 донhнэ свётzтсz пред8 человёки. Вёмы, ћкw ты2, предстоS пrт0лу прес™ыz трbцы, вeліе и4маши дерзновeніе въ мlтвахъ пред8 гDемъ. Воззри2 и3 нhнэ на нaсъ грёшныхъ и3 недост0йныхъ чaдъ твои1хъ, къ тебЁ бо ћкw и3мyщему вeліе дерзновeніе пред8 творцeмъ всsческихъ, нhнэ припaдаемъ и3 ўсeрднw м0лимсz: ўмоли2 гDа, да подaстъ нaмъ реши1мость стzжaти бlгочeстіе nтцє1въ нaшихъ, є3г0же ты2 стzжaлъ є3си2 t ю4ности твоеS. Ты2 въ житіи2 своeмъ рeвностный защи1титель и3 храни1тель и4стинныz вёры бhлъ є3си2, помози2 и3 нaмъ незhблему соблюсти2 вёру правослaвную. Ти1хаz бо душA тво2z ѕэлw2 преуспёла въ бжcтвеннэмъ смиренномyдріи, научи2 и3 нaсъ рaзумъ нaшъ питaти не многомzтeжною мyдростію чlвёческою, но смирeннымъ познaніемъ в0ли б9іей. Ты2 пред8 лицeмъ лю1тыхъ врагHвъ хrт0выхъ и4стиннагw бGа дерзновeннw и3сповёдалъ є3си2, мlтвою своeю ўкрёпи нaсъ, малодyшныхъ, да и3 мы2 всегдA и3 всю1ду противостaнемъ дyху безб0жіz и3 льсти2. Е$й, ўг0дниче б9ій, не прeзри нaсъ, молsщихсz тебЁ, и4бо не т0кмw t бёдъ и3 ск0рбей и3збавлeніе пр0симъ, но си1лы и3 твeрдости, великодyшіz и3 любвE пр0симъ, дабы2 переноси1ти џныz нап†сти, возстаю1щіz на ны2. И#спроси2 нaмъ неwслaбное терпёніе дaже до концA житіS нaшегw, ми1ръ съ гDомъ и3 грэхHвъ tпущeніе. Џ§е с™hй! Ўкроти2 въ странЁ нaшей вётры невёріz и3 смyты, да водвори1тъ гDь на земли2 рwссjйстэй тишинY и3 бlгочeстіе и3 люб0вь нелицемёрную. Мlтвами твои1ми да сохрани1тъ ю5 t мэждоус0бныz брaни, да ўкрэпи1тъ с™yю цRковь нaшу правослaвную, да не њскудёетъ nнA и4стинными пaстырzми, д0брыми дёлательми, прaвw правsщими сл0во є3ђльскіz и4стины. Ўпаси2 и3 забл{ждшыz џвцы стaда хrт0ва. Наипaче же моли2 гDа си1лъ, да возроди1тсz рyсскаz землS с™hмъ покаsніемъ и3 є3ди1нымъ сeрдцемъ и3 є3ди1ными ўсты2 прослaвитъ ди1внагw во с™hхъ свои1хъ бGа въ трbцэ слaвимагw nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.