НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Симеону Новом Богослову

Кондaкъ №

Ћкw тaинственнагw бGосл0віz бжcтвенный nргaнъ, и3 свёта трисlнечнагw жили1ще, бGосл0ве сmмеHне, тS восхвалsемъ. Но ћкw и3сп0лнь д¦а њсіsньми, њсвэти2 лучaми бlгодaтей твои1хъ вопію1щыz ти2:

Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Јкосъ №

ҐгGлопод0бенъ kви1лсz є3си2 добродётелей преуспёzньми, бGомyдре сmмеHне бGосл0ве, и3 ѓгGльскимъ твои1мъ глaсомъ бGосл0виши ±же пaче ўмA т†инства. Тёмже твоeй свётлости дивsщесz вси2 вопіeмъ:

Рaдуйсz, и4мже трbца воспэвaетсz: рaдуйсz, и4мже тлёніе попирaетсz. Рaдуйсz, трисlнечнагw свёта nбитaлище: рaдуйсz, нбcныz жи1зни созерцaніе. Рaдуйсz, высото2 бжcтвеннагw рaзума, неуд0бь и3справи1маz мн0гими: рaдуйсz, глубино2 житіS лyчшагw, всsческіz добродётели рaди. Радуйсz, ћкw показaлсz є3си2 цRкве сіsніе: рaдуйсz, ћкw kви1лсz є3си2 бGосл0вwвъ весeліе. Рaдуйсz, лучY невещeственныхъ њсіsній: рaдуйсz, м0лніе проти1ву вещeственныхъ воwбражeній. Рaдуйсz, и4мже бGосл0ви тайнов0дствуютсz: рaдуйсz, и4мже новосл0вцы заущaютсz.

Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ в7

Џко души2 твоеS житіeмъ и3зрsднымъ њчи1стивъ ди1внw, ўзрёлъ є3си2 невещeственнагw свёта kвлє1ніz, под8eмъ и4го хrт0во, прпdбне, и3 впери1всz д¦омъ, сmмеHне бGовдохновeнне, взывaлъ є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ бжcтвенный и3мhй, разyмнэ tрeклсz є3си2 дост0инствъ мірски1хъ вседyшнэ, и3 роди1телей люб0вь презрёвъ, ко nби1тели студjйстэй рaдуzсz притeклъ є3си2: хrтy бо послёдовалъ є3си2, слhшz t всёхъ сицев†z:

Рaдуйсz, хrт0вы любвE сокр0вище: рaдуйсz, свёта невещeственнагw пріsтелище. Рaдуйсz, ѓгGльскому житію2 подражazй: рaдуйсz, бэсHвскіz дeрзwсти tвращazй. Рaдуйсz, сосyде многоцённый дохновeніz бжcтвеннагw: рaдуйсz, мечY бGоковaнный на пристрaстіе вещeственное. Рaдуйсz, ћкw пріsлъ є3си2 въ души2 џгнь нбcный: рaдуйсz, ћкw всемyдрэ и3збрaлъ є3си2 лyчшее. Рaдуйсz, страстeй тeрніе и3сторгazй: рaдуйсz, души2 ни1ву њбновлszй. Рaдуйсz, плодHвъ дёлателю безсмeртныхъ: рaдуйсz, бл†гъ и3сп0лнивыйсz нетлённыхъ.

Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ G

Си1лу въ п0двизэ и3 во мн0зэмъ разумёніи пріeмъ, сmмеHне, съ нб7сE, и3 въ послушaніи стaрчестэмъ соверши1всz, плотск0е подчини1лъ є3си2 мудровaніе, премdрости же лyчшіz и3сп0лнилсz є3си2, и3 трbцэ воспэвaеши: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#зліsсz богaтаz бlгодaть ўстнaма твои1ма, и3 влaга ти2 дадeсz премdрости: tню1дуже бGосл0віz струи6 цRкви и3сточи1лъ є3си2, прпdбне, и3 напоsеши словесы2 твои1ми помышлє1ніz вопію1щихъ:

Рaдуйсz, и3ст0чниче бGосл0віz: рaдуйсz, плaменю бGомyдріz. Рaдуйсz, рэко2 в0дъ бlгодaтныхъ: рaдуйсz, сокр0вище наставлeній дух0вныхъ. Рaдуйсz, таи1нниче бGопросвэщeнный выс0кихъ видёній: рaдуйсz, ўстнЁ бGодви1жимэи нбcныхъ помышлeній. Рaдуйсz, ћкw веществA прешeлъ є3си2 предёлы: рaдуйсz, ћкw догмaтwвъ раскрhлъ є3си2 смhслы. Рaдуйсz, жи1зни с™hz ўчи1телю: рaдуйсz, чтcны6мъ ѓгGлwмъ рaвне. Рaдуйсz, хрaме трbцы тaинственный: рaдуйсz, зарE свэти1льника нбcнагw.

Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ д7

ЖивотA бжcтвеннагw мaнна, и3 нeктаръ безсмeртный, и3 мeдъ, и3з8 кaмене и3сточи1выйсz, бGотв0рныхъ твои1хъ ўчeній кни1га бывaетъ, дyшы њчищaющаz, и3 къ бжcтвенному совершeнію наставлsющаz вопію1щихъ: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Взsлсz є3си2 къ видёніємъ высHкимъ, по пavлу, и3 д¦омъ неизречє1ннаz ўзрёлъ є3си2, tню1дуже бGосл0въ премdрый, бGосл0вствуz всBмъ прем‡рнаz љзhкомъ бGоречи1вымъ, сmмеHне, kви1лсz є3си2 вопію1щымъ:

Рaдуйсz, бжcтвенный бGосл0ве: рaдуйсz, всемyдрый бGоглаг0льниче. Рaдуйсz, їwaнна вели1кагw tпечатлeніе: рaдуйсz, григ0ріа бжcтвеннагw под0біе. Рaдуйсz, nргaне многозвyчный выс0кихъ видёній: рaдуйсz, pалти1рю њдушевлeнный свэтозaрныхъ наставлeній. Рaдуйсz, ћкw вшeлъ є3си2 къ незаходи1мому мрaку: рaдуйсz, ћкw ўзрёлъ є3си2 мjръ нбcный. Рaдуйсz, вBрныz и3зумлszй словесы2 твои1ми: рaдуйсz, дyшы ўстроszй нр†вы твои1ми. Рaдуйсz, животA нбcнагw и3з8zви1телю: рaдуйсz, бGа нaмъ чyдный kви1телю.

Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ є7

Бжcтвеннымъ рачeніемъ, џтче, слaдцэ ўsзвленъ, под8sлъ є3си2 нб7омyдреннымъ рaзумомъ и3скушє1ніz, скHрби же и3 гонє1ніz, и3 ћкw злaто во nгни2 и3скуси1лсz є3си2, ћкw ѓгGлъ же, с™е, всBмъ kви1лсz є3си2, хrтY воспэвaz: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

И#спрaвилъ є3си2 ўмA твоегw2 движє1ніz, бGомyдре, къ слaвэ сп7совэ, и3 и3сп0лнь премdрости бжcтвенныz показaлсz є3си2, сmмеHне, д¦омъ с™hмъ, возбуждaz къ покаsнію съ люб0вію ти2 вопію1щихъ:

Рaдуйсz, ст0лпе воздержaніz: рaдуйсz, џбразе терпёніz. Рaдуйсz, тайнописaтелю мyдрый њбожeніz: рaдуйсz, разруши1телю жесточaйшагw њкаменeніz. Рaдуйсz, ўстA медоточи6ваz, к†плющаz бжcтвенную слaдость: рaдуйсz, џблаче бGонапоeнный, р0су жи1зни и3сточazй. Рaдуйсz, ћкw ґпcльскую бlгодaть и3з8zвлsеши: рaдуйсz, ћкw сп7си1тельное блистaніе возсіzвaеши. Рaдуйсz, свэти1ло бlгодaти всесвётлое: рaдуйсz, ѕвэздо2 лyчшагw незаходи1маz. Рaдуйсz, и3ст0чниче в0дъ живон0сныхъ: рaдуйсz, свёточу глаг0лwвъ бGодохновeнныхъ.

Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ ѕ7

Њчи1стивсz сeрдцемъ, п0двига рaди дух0внагw, и3сп0лнилсz є3си2 њсіsній бжcтвенныхъ, и3 всесвётелъ сщ7еннодёйствуz kвлsлсz є3си2 ўченикHмъ твои6мъ, бlжeнне: њбожeнъ бо причaстіемъ, всехвaльне сmмеHне, вопіsлъ є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Сіsz видBніи, ѓки живhй внЁ мjра, и3 є3ди1ному бGу соедини1выйсz, nгнеoбрaзенъ и3 бGови1денъ, и3 рaдостенъ лицeмъ, и3 кр0токъ kвлsлсz є3си2 всBмъ, бlгоговёйнw ти2 вопію1щымъ:

Рaдуйсz, цэвни1це ўтёшителева: рaдуйсz, дрeво рaйское. Рaдуйсz, и4же въ веществЁ и3 тэлеси2 безпл0тенъ: рaдуйсz, и4же зрaкомъ и3 нр†вы равноaгGленъ. Рaдуйсz, ѕвэздо2 многосвётлаz вост0ка тaинственнагw: рaдуйсz, колесни1це златоиспещрeннаz дёйствіz бжcтвеннагw. Рaдуйсz, трубо2, возглашaющаz пёснь сп7сeніz: рaдуйсz, љзhче, подавazй крёпость бGодаровaнную. Рaдуйсz, свёта бжcтвеннагw сокр0вище: рaдуйсz, стремлeніz џгненнагw ўгашeніе. Рaдуйсz, чтcнhхъ тaинствъ зри1телю: рaдуйсz, бGа трисlнечнагw служи1телю.

Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ з7

Вeлій въ видёніихъ и3 чтcнhхъ бGозрёніихъ показaлсz є3си2, сmмеHне бGосл0ве, мlтвою бо ќмною є4же въ бз7э восхищeніz тaинство познaлъ є3си2, бlжeнне, ћкw и3нhй мwmсeй, взывaz: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Нeктаръ живhй нетлёніz кни1га словeсъ твои1хъ подаeтъ вBрнымъ, бGосл0ве, ўтёшитель бо тоб0ю цRкви глаг0летъ и3 провэщавaетъ, и3 пробуждaетъ вс‰ вопіsти ти2, сmмеHне, сицев†z:

Рaдуйсz, слaво цRкве: рaдуйсz, вэтjе бGоначaліz. Рaдуйсz, њчищazй душє1внаz њсквернє1ніz: рaдуйсz, просвэщazй н†ша помышлє1ніz. Рaдуйсz, плaменю, поzдazй тє1рніz страстeй: рaдуйсz, ќме, tкрывazй ќмнаz и3 зрsй. Рaдуйсz, ћкw разрэши1лсz є3си2 веществA плени1цъ: рaдуйсz, ћкw и3сп0лнилсz є3си2 бGот0чныхъ в0дъ. Рaдуйсz, зрsй б9іz сі‰ніz: рaдуйсz, ненави1дzй вр†жіz ѕлHбы. Рaдуйсz, премyдрыхъ ўчeній наводнeніе: рaдуйсz, чтcнhхъ даровaній гyсли.

Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ }

Стрaнное чyдо kвлsшесz, џтче сmмеHне, въ тебЁ, и3зумлsюще и3 веселsще вс‰: бжcтвеннымъ бо богатsсz просвэщeніемъ, премyдрыхъ и3 разyмныхъ kви1лсz є3си2 премyдрэйшій, невёжда прeжде, и3 нhнэ всемyдрэ бGови поS: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь и3змэни1выйсz и3 къ бGови вeсь tшeдъ и3зступлeніемъ бжcтвеннэйшимъ, бGомyдре, и3 по причaстію њбожeнъ, къ вожделённому возбуждaеши њбожeнію, сmмеHне бGослaвне, съ люб0вію ти2 вопію1щыz:

Рaдуйсz, ќглю nгнS невещeственнагw: рaдуйсz, сіsніе свёта бжcтвеннагw. Рaдуйсz, краснопи1сче њбожeніz всемyдрый: рaдуйсz, потреби1телю лёности держaвнэйшій. Рaдуйсz, добр0ту њбожeніz kвлszй дёzтельнэ: рaдуйсz, трезвёнію сп7си1тельному научazй разyмнэ. Рaдуйсz, ћкw наставлsеши и4ночествующихъ ли1ки: рaдуйсz, ћкw tвращaеши врагHвъ полки2. Рaдуйсz, нaше просвэщazй мудровaніе: рaдуйсz, страстeй прекращazй стремлє1ніz. Рaдуйсz, вBрнымъ бжcтвенную бlгодaть подавazй: рaдуйсz, бGа за всёхъ ўмолszй.

Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ f7

Стр†сти душє1вныz њчищaz ўчє1ніи твои1ми с™hми, ко њбрётенію нaсъ пробуждaеши, трезвёніемъ и3 мlтвою, џтче, многоцённагw кaмене жив0тнагw, є3г0же дрeвле погуби1хомъ: тёмже нhнэ ко хrтY возопіи1мъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэтjz бGосл0віz тaинственнагw показaлсz є3си2, стzжaвъ свhшнzгw рaзума: всег0 бо тS ўтёшитель привлечE, џтче, ћкоже бlговоли2, и3 стр†ннаz и3 пресл†внаz провэщaлъ є3си2 вопію1щымъ:

Рaдуйсz, глaсе б9ій с™hй: рaдуйсz, молчaніе врагHвъ совершeнное. Рaдуйсz, и3сп0лнь нбcнагw тайнонаучeніz: рaдуйсz, прbр0че лyчшагw рачeніz. Рaдуйсz, вэтjе бGонаучeнный премdрости б9іz: рaдуйсz, мечY nбоюдуo1стрый проти1ву прeлести врaжіz. Рaдуйсz, ћкw ўчи1ши восхождeніємъ бжcтвєннымъ: рaдуйсz, ћкw направлsеши къ пути2 сп7сeніz. Рaдуйсz, хrт0ву мeртвость носsй: рaдуйсz, бжcтвенное њсіsніе нaмъ подавazй. Рaдуйсz, дaромъ сл0ва њбогати1выйсz: рaдуйсz, всBмъ бжcтвєннаz глаг0лавый.

Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ ‹

ЎстA бжcтвєннаz показaлсz є3си2 и3 н0вый бGосл0въ хrт0вой цRкви, бGомyдре, въ нeйже нHваz и3 вє1тхаz t сокр0вища tрhгну сeрдца твоегw2, ћкw кни1жникъ бGопріsтенъ, ћкоже глаг0летъ сп7си1тель, є3мyже поeши: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Свёта невещeственнагw бжcтвенное зерцaло kви1лсz є3си2, пришeдъ ко tкровeніємъ бжcтвеннымъ, бGосл0ве џтче сmмеHне, и3 вс‰ вBрныz зовeши ко причащeнію бlги6мъ, и4хже њбрёлъ є3си2: тёмже ти2 желaніемъ вопіeмъ:

Рaдуйсz, ўстA неизречeнныхъ: рaдуйсz, џко нбcныхъ. Рaдуйсz, свэтозaрности бжcтвенныz сокр0вище: рaдуйсz, даровaній с™hхъ водворeніе. Рaдуйсz, розго2 многоплодон0снаz лозы2 жив0тныz: рaдуйсz, гр0зде всеспёлый равноaгGльнагw жи1тельства. Рaдуйсz, ћкw къ нбcному желaнію воспламенsеши: рaдуйсz, ћкw зак0нъ блгdтный kвлsеши. Рaдуйсz, хrтA прослaвивый житіeмъ твои1мъ: рaдуйсz, вBрныz ўстроszй сл0вомъ твои1мъ. Рaдуйсz, џбразе с™aгw стремлeніz: рaдуйсz, раю2 ди1внагw безстрaстіz.

Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ №i

Вшeдъ, бGосл0ве, въ пресвётлый мрaкъ, пріsлъ є3си2 во скрижaлехъ сердeчныхъ бGосл0віz тaинственнагw бGозапечатлBнныz скриж†ли въ д©э, и4миже тайнов0дствуемсz къ бжcтвенному рачeнію, вопію1ще: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свётъ, свёту трисlнечному прибли1живсz, kви1лсz є3си2 мjру, ћкоже глаг0летъ вLка, и3 просвэщaеши дyшы нaшz и3 свэтотвори1ши твои1ми ўчє1ніи, с™е, и4миже мрaка и3збавлsемсz страстeй, люб0вію ти2 вопію1ще:

Рaдуйсz, ћкw свётъ въ мjрэ возсіsвый: рaдуйсz, крёпость словеси2 придaвый. Рaдуйсz, дёйства бжcтвеннагw ўчи1телю: рaдуйсz, въ п0двизэ нбcный человёче. Рaдуйсz, трисlнечныz бlгодaти nби1теле kвлeннаz: рaдуйсz, дарHвъ д¦0вныхъ nргaне бGолёпный. Рaдуйсz, ћкw под8sлъ є3си2 и3скушє1ніz мyжественнэ: рaдуйсz, ћкw подаeши просвэщeніе бGодaннэ. Рaдуйсz, прaвило прпdбнагw житіS: рaдуйсz, свэти1льниче неизречeннагw њбожeніz. Рaдуйсz, ќмнаz движє1ніz њблистazй: рaдуйсz, н†ша сердцA просвэщazй.

Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ в7i

Ліeтъ в0ду бжcтвенную, текyщую, џтче, въ жи1знь вёчную, непрестaннэ, и3 бlгоухaніе и3сточaетъ жив0тное, и3 весели1тъ мhсль нaшу кни1га ўчeній твои1хъ, въ нeйже поучaющесz вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пэсносостaвный вэнeцъ чтcн0му вeрху твоемY прин0симъ, ч†да тво‰, џтче, є3г0же пріeмъ nтeчески, лучY бжcтвеннагw свёта нaмъ дaруй: вёрнw бо къ тебЁ притекaемъ и3 не престаeмъ вопіsти:

Рaдуйсz, nтцє1въ добр0то: рaдуйсz, прпdбныхъ ўкрашeніе. Рaдуйсz, їерeєвъ прaвило сщ7eннэйшее: рaдуйсz, и4ночествующихъ џтче б9ественнэйшій. Рaдуйсz, бGосл0вwвъ похвало2, бGосл0ве чyдный: рaдуйсz, бlгочeствующихъ ўтверждeніе и3 тайноводи1телю слaвный. Рaдуйсz, цRкве бGозaрнэйшій ст0лпе: рaдуйсz, правослaвныхъ нбcносвётлый свэти1льниче. Рaдуйсz, и4мже свёта и3сполнsемсz: рaдуйсz, и4мже страстeй и3збавлsемсz. Рaдуйсz, мyдрый вождю2 твои6мъ чaдwмъ: рaдуйсz, и3 нaмъ при1снw предстaтельствуzй.

Рaдуйсz, прпdбне сmмеHне, свёта бжcтвеннагw таи1нниче.

Кондaкъ Gi

Q бжcтвенный џтче, сmмеHне бGосл0ве, свэти1ло хrт0вы цRкве, пріeмъ нaшz глaсы, свётомъ бlгодaти, въ тебЁ сyщіz, њблистaй бlгочeстнэ пою1щыz тS и3 трbцэ вопію1щыz: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ҐгGлопод0бенъ kви1лсz:

И# пaки кондaкъ пeрвый: Ћкw тaинственнагw:

Моли1тва

Q бGон0сный и3 хrтон0сный и3 д¦он0сный џтче сmмеHне, н0вый бGосл0ве, прпdбныхъ похвало2, їерeєвъ слaво, бGосл0вwвъ ўслаждeніе, мlтвы ќмныz ўчи1телю, бGа прослaвльшій и3 t бGа прослaвленный въ житіи2 твоeмъ, пaче же по смeрти, земнhй ѓгGле и3 нбcный человёче, рaдосте д¦0внаz и3 душeвное весeліе нaмъ, смирє1ннымъ твои6мъ рабHмъ и3 недостHйнымъ твои6мъ сынHмъ, со бlгоговёніемъ и3 люб0вію прaзднующымъ сщ7eнную и3 свэтон0сную пaмzть твою2! Пріими2 пёснь сію2, ю4же прин0симъ ти2 ћкw дaръ ничт0жный и3 малёйшій, за вели6кіz бlгод†тныz дaры, и4хже вси2 наслади1хомсz, пріeмше | t тебє2, и3з8 кни1ги сщ7eнныхъ словeсъ твои1хъ, и3 не tвeржи сію2, ћкw твоегw2 великолёпіz недост0йну: tню1дъ бо нeмощни є3смы2, є4же дост0йнw восхвали1ти тS, толи1каго бGосл0ва вeліz. И# въ житіи2 сeмъ сохранsй нaсъ мlтвами твои1ми t всsкагw врeда душeвнагw и3 тэлeснагw, ви1димыхъ же и3 неви1димыхъ вр†гъ, молS непрестaннw и4же въ трbцэ бGа, да спод0битъ и3 нaсъ, смирeнныхъ, тaинственнw њщути1ти посредЁ сeрдца нaшегw ќмнаz дBйства бжcтвенныz бlгодaти с™aгw д¦а, ю4же погуби1хомъ, ўвы2! нерадёніемъ нaшимъ и3 страстьми2: въ бyдущемъ же вёцэ и3збaви ны2 твои1ми си1льными ходaтайствы t стрaшнагw њсуждeніz и3 мyки вёчныz, и3 спод0би нaсъ вёчнагw бlжeнства во хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ, є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 прес™hмъ и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.