НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Алексеју Московском

Кондaкъ №

И#збрaнный ґрхіерeю, и3 слуго2 вели1кагw ґрхіерeа ї}са, преблажeнне ґлеxjе: ћкw спод0бльшесz мн0гихъ твои1хъ благодэsній, не и3мёюще же что2 воздaти, похв†льнаz восписyемъ ти2, и3 t души2 взывaемъ, проповёдующе чудесA тво‰: и3спроси2 нaмъ t цRS нбcнагw безбёднw преити2 пр0чее житіS сегw2, и3 дости1гнути г0рнzгw їеrли1ма, да тaмw ўзрёвше тS въ блажeннэй рaдости, воззовeмъ къ тебЁ:

Рaдуйсz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Јкосъ №

ЃгGле t земли2 прозzбhй: вели1кагw совёта ѓгGлъ прови1дэвъ добр0ту души2 твоеS, прeжде вBкъ и3збрA тебe, є4же благовэсти1ти плэнє1ннымъ tпущeніе и3 слепы6мъ прозрёніе. Tню1дуже мы2 грёшніи, свётомъ дёлъ твои1хъ получи1вше прозрёніе и3 грэхHвъ tпущeніе, взывaемъ:

Рaдуйсz, к0рене благaгw tрaсле блажaйшаz. Рaдуйсz, честнhхъ роди1телей добрёйшій сhне. Рaдуйсz, благоyханнагw сaда прозzбeніе. Рaдуйсz, дух0внымъ возрождeніемъ бGу nц7Y ўсыновлeнный. Рaдуйсz, мmропомaзаніемъ с™aгw д¦а запечатлённый. Рaдуйсz, ћкw мmро и3зліsнное, свhше воспріsвый. Рaдуйсz, t пелeнъ бGу посщ7eнный. Рaдуйсz, мyжественнw и4го хrт0во на себE возложи1вый. Радуйсz, земн†z и3 мимотєкyщаz ћкw ўмeты вмэни1вый. Рaдуйсz, є3г0же человёкъ домови1тъ ї}съ ўтрw наsтъ дёлателz въ віногрaдъ св0й. Рaдуйсz, w4бразъ б9ій и3 под0біе свsтw соблю1дшій. Рaдуйсz, красото2, душє1внаz и3 тэлє1сныz всёхъ џчи ўвеселsющаz.

Рaдуйсz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ в7

Ви1дz tкровeніемъ д¦а с™aгw, ћкw не ўстоsтъ нечести1віи на судЁ прaведномъ, но сyть ћкw прaхъ, є3г0же возметaетъ вётръ, t младhхъ ногтeй пребlжeнне ґлеxjе, на совётъ и4хъ не шeлъ є3си2, нижE на пути2 грёшныхъ человёкwвъ стaлъ є3си2: но зак0ну б9ію ўсeрднw поучazсz, и3 прHчимъ внушaлъ є3си2 пёти: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ свhше пріeмъ, мaлъ дётищъ сhй, є4же не труждaтисz всyе въ ловлeніи пти1цъ, потщaлсz є3си2 вс‰ kже на земли3 кр†снаz, њстaвити. Тёмже мы2 приглашaемъ тS:

Рaдуйсz, на лови1тву человёкwвъ призвaнный. Рaдуйсz, къ гHрнимъ ћкw на крилaхъ возлетaвый. Рaдуйсz, м0ре житeйское любомyдріемъ и3спытaвый. Рaдуйсz, волнeніе є3гw2 безwпaснw прошeдый. Рaдуйсz, землE благaz, сёмz сл0ва б9іz воспріsвшаz. Рaдуйсz, пл0дъ стори1чный произрасти1вшаz. Рaдуйсz, пшени1це, хлёбъ нбcный ўстр0ившаz. Рaдуйсz, въ жи1тницэ нбcной соблюдeннаz. Рaдуйсz, њбрэтhй многоцённый би1серъ, и3 є3го2 всBмъ, є3ли6ка и3мёлъ є3си2, купи1вый. Рaдуйсz, ѕёльнымъ пощeніемъ, ћкw благовкyсною пи1щею, t ю4ности питaвыйсz. Рaдуйсz, всен0щнымъ стоsніемъ и3 непрестaнными мlтвами себE въ п0двизэ ўкрэпи1вый. Рaдуйсz, въ м0ри слeзъ твои1хъ мн0жєства дeмонwвъ потопи1вый.

Рaдуйсz, алеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ G

Си1лою свhше, є3гдA њблечe тz д¦ъ всес™hй, пaстырz цeркви рwссjйстэй поставлsz, тогдA всBмъ лю1демъ твои6мъ вдыхaлъ є3си2 хвалY: Ґллилyіа.

Јкосъ G

Подобaше, џ§е ґлеxjе, съ нб7сE пёсни тебЁ воспэвaемэй бhти, ґ не t земли2: кт0 бо t человBкъ возм0жетъ по дост0инству твоеS с™hни вели6чіz повёдати, но мы2 люб0вію твоeю побэждaеми, вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, дHльнzz и3 кр†снаz мjра презрёвый. Рaдуйсz, вhшнихъ красHтъ желaніемъ распалaемый. Рaдуйсz, є3ди1наго хrтA t сeрдца возлюби1вый. Рaдуйсz, томY є3ди1ному всeю душeю прилэпи1выйсz. Рaдуйсz, прaвило вёры бlгочести1выz. Рaдуйсz, благjй дёлателю віногрaда хrтова. Рaдуйсz, даровaнный талaнтъ пріумн0живый. Рaдуйсz, въ рaдость гDа твоегw2 вшeдый. Рaдуйсz, слaдостьми дух0вными нaсъ насыщazй. Рaдуйсz, бlгопріsтное бGу кади1ло. Рaдуйсz, благоухaніе моли1твы къ пrт0лу вhшнzгw возносsй. Рaдуйсz, люб0вный къ бGу њ нaсъ предстaтелю.

Рaдуйсz, ґлеxiе вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ д7

Бyрю безмёстныхъ п0мыслwвъ t діaвола непрестaннw воздвизaемую, до концA ўкроти1лъ є3си2, и3 рaдуzсz таков0ю побёдою, торжeственнэ бGу воспэвaлъ є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhша и3 ви1дz премн0гую твою2 добродётель, пaстыремъ тS цRкве хrт0вы и3збирaетъ сосл0віе правослaвное, мh же њ сeмъ веселsщесz глаг0лемъ ти2:

Рaдуйсz, дост0йнw возсёдый на сэдaлищи апcльскомъ. Рaдуйсz, корми1ло кораблS хrт0ва. Рaдуйсz, мyдрый настaвниче. Рaдуйсz, ѕвездо2 непрелeстнаz, въ руцЁ хrт0вой содержи1маz. Рaдуйсz, въ п0двизэ ўчи1тельства неутоми1мый. Рaдуйсz, безвёстныхъ и3 тaйныхъ премyдрости б9іz проповёдниче. Рaдуйсz, нелицепріeмный и4стины поб0рниче. Рaдуйсz, безб0жныхъ и3 нечести1выхъ ќстъ њбличи1телю и3 загради1телю. Рaдуйсz, бlговрeменнэ и3 безврeменнэ въ ўчeніи ґпcтолу поревновaвый. Рaдуйсz, влaстію дaнною ти2 свhше мyдрэ и3 душеполeзнэ человёки вzзaвый и3 рёши1вый. Рaдуйсz, кaющихсz ўтёшителю. Рaдуйсz, пaствы твоеS д0брый храни1телю.

Рaдуйсz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ є7

БGот0чною кр0вію и3скупи1вшаго р0дъ человёческій t зак0нныz клsтвы, вёрою зрS вLку, и3 ўсeрднэ къ немY люб0вію распалaемь, непрестaннw возглашaлъ є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвъ вели1кій кнsзь твоE вeліе дyха мyжество, и3 люб0вь къ nтeчеству твоемy ўмоли1 тz поити2 къ безб0жному царю2 вердеви1ру: тh же ѓбіе шeдъ, бlги1ми и3 кр0ткими словесы2 ѕёльный гнёвъ є3гw2 на р0дъ хrтіaнскій ўтоли1лъ є3си2. Сі‰ бlгодэ‰ніz тво‰, џ§е нaшъ ґлеxjе, мы2 сhнове рwссjйстіи и3сповёдующе бlгодaрнэ вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, мyжественный дyха в0ине. Рaдуйсz, ст0лпе крёпости нaшеz t лицA врaжіz. Рaдуйсz, њрyжіе безъ рaти сопостaты побэждaющее. Рaдуйсz, щи1те t напaстей њграждazй. Радуйсz, ћкw к0кошъ птенцы2 сво‰ њхранszй. Рaдуйсz, жeзле пaдающихъ подкрэплszй. Рaдуйсz, пaстырю волкHвъ t стaда tгонszй. Рaдуйсz, дyшу свою2 за џвцы положи1ти не tрекjйсz. Рaдуйсz, любвE хrт0вы и4стый храни1телю. Рaдуйсz, не ±же сво‰, но ±же бли1жнzгw взыскaвый. Рaдуйсz, скорбsщихъ ск0рое ўслhшаніе. Рaдуйсz, печaльми њбуревaємымъ ти1хое пристaнище.

Рaдуйсz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ ѕ7

ПроповBдницы твоеS с™hни нaмъ сyть нетлBнныz тво‰ честны6z м0щи, чрез8 мнHга лBта пред8 nчaми нaшими лежaщыz, и5же, ѓще и3 запеч†таннымъ сyщымъ ўстHмъ твои6мъ молчaніемъ, nбaче вопію1тъ непрестaннw: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

ВозсіS слaвы мн0гихъ чудeсъ твои1хъ не т0кмw въ пресловyщемъ грaдэ сeмъ, но и3 въ невёрныхъ ґгaрzнэхъ, tню1дуже нечести1вый цaрь и4хъ чжанибeкъ желaше, да пом0лишисz њ њслёпшей цари1цэ є3гw2: ты2 u5бо всю2 надeжду возложи1въ на врачA дyшъ и3 тэлeсъ, си1лою мlтвъ свои1хъ зрёніе т0й и3спроси1лъ є3си2. мh же ўди1вльшесz таков0му преслaвному чудеси2, взывaемъ ти2:

Рaдуйсz, ўг0дное чудeсъ б9іихъ њрyдіе. Рaдуйсz, въ скудeльномъ сосyдэ сокр0вище си1лы б9іz kви1вый. Рaдуйсz, предсказaніz є3ђлскагw и3сп0лнителю. Рaдуйсz, десни1це чудотворeніz ї}сова. Рaдуйсz, љзhче хrт0въ, сл0вомъ и3сцэлsющій. Рaдуйсz, ґпcльскіz си1лы сохрани1телю. Рaдуйсz, слэпhхъ просвэти1телю. Рaдуйсz, немощнhхъ цэлeбниче. Рaдуйсz, тaйныхъ прови1дче. Рaдуйсz, бэсHвъ t человBкъ прогони1телю. Рaдуйсz, и3 невёрнаго царS цRковь почти1ти и3 возвели1чити си1лою чудeсъ преклони1вый. Рaдуйсz, не тэлeсное т0кмw, но и3 душeвное зрёніе подаsй.

Рaдуи3сz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ з7

Хотsщу тебЁ бlгоугоди1ти творцY своемY, не седмhй т0кмw дeнь њсвzщaлъ є3си2: но всю2 седми1цу житіS твоегw2 во свsтости провождaлъ є3си2, воспэвaz бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вую тS показA твaрь зижди1тель, всебlжeнне ґлеxjе, земнA ѓгGла и3 нбcна человёка. Тёмже чудsщесz воспэвaемъ ти2:

Рaдуйсz, џ§е нaшъ, њбитazй дyхомъ на нб7си2, ґ тёломъ на земли2 њпочивazй. Рaдуйсz, ди6внаz вели6чіz б9іz всBмъ повёдаzй земнорHднымъ. Рaдуйсz, пл0ть дyху покори1вый. Рaдуйсz, плэни1вый рaзумъ св0й въ послушaніи вёры. Рaдуйсz, рыкaющагw ѓдскагw львA ўстA загради1вый. Рaдуйсz, џгнь п0хоти плотскjz погаси1вый. Рaдуйсz, сребролю1біz јдwлъ сокруши1вый. Рaдуйсz, над8 всёми к0знми врaжіими восторжествовaвый. Рaдуйсz, tвергjйсz себE, и3 в0лю свою2 в0ли б9іей покори1вый. Рaдуйсz, питaвыйсz сокровeннымъ хлёбомъ нбcнымъ. Рaдуйсz, ґлкaвый и3 жaждавый є3ди1ныz прaвды. Рaдуйсz, цrтвіе б9іе внyтрь себE всели1вый.

Рaдуйсz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ }

Стрaнное чyдо житіE, с™и1телю, kвлsетсz притекaющымъ ко всечестны6мъ мощeмъ твои1мъ, при ни1хже и3 мaлое молeніе приносsщымъ, вeліz всегдA благодaть t бGа подаeтсz, ю4же пріeмлюще, дрyгъ со дрyгомъ рaдостнw бGу возглашaемъ: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь ќмъ св0й и3мёz въ вhшнихъ вперeнъ, и3 ни1жнихъ пaству твою2 не њстaвилъ є3си2, є4же мlтвы њ ни1хъ возсылaти ко всевhшнему вLцэ, прпdбне ґлеxjе. не забyди и3 нhнэ нaсъ приглашaющихъ тебЁ ўсeрднw:

Рaдуйсz, горо2, добродётельми вhше нб7съ вознесeннаz. Рaдуйсz, рэко2, сквє1рны нaшz њмывazй. Рaдуйсz, и3ст0чниче, жaжду грэх0вную ўтолszй. Рaдуйсz, кaменю драгjй, всю2 рwссjйскую зeмлю ўкрашazй. Рaдуйсz, злaто, во вс‰ концы2 блещaніе t себE и3спущaющее. Рaдуйсz, сребро2, седмери1цею t сквeрнъ грэх0вныхъ њчищeнное. Рaдуйсz, кmмвaле, всёхъ на славосл0віе б9іе созывazй. Рaдуйсz, свэти1льниче, сэдsщихъ во тьмЁ њзарszй. Рaдуйсz, дрeво, t жaра грэх0внагw њсэнsющее. Рaдуйсz, благотyчнаz вётве лозы2 хrт0вы. Рaдуйсz, тaинственнагw тёла здрaвый члeне. Рaдуйсz, чaдо слaвы воскrніz.

Рaдуйсz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ f7

Всsкое безмёстныхъ страстeй востaніе бlгодaтію гDнею, до концA потреби1лъ є3си2 въ мeртвеннэй пл0ти твоeй, с™и1телю ґлеxjе: тёмже и3 бhлъ є3си2, ћкw дрeво посаждeнное при и3сх0дищихъ в0дъ, пл0дъ даS во врeмz своE, и3 поS бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡z многовэщ†нныz превозшeлъ є3си2 дух0вною си1лою сл0ва твоегw2, повёдаz лю1демъ ди6внаz вели6чіz б9іz, и3 питaz гл†дныz дyшы хлёбомъ съ нб7се. Мh же таков†z сeрдцемъ њбeмлюще, благодaрнэ тебЁ зовeмъ:

Рaдуйсz, кeдре, въ цRкве хrт0вэ, ћкw въ лівaнэ ўмн0женный. Рaдуйсz, ћкw фjніxъ въ домY б9іемъ процвэтhй. Рaдуйсz, кmпарjсе, вёрныхъ сердцA бlгов0ніемъ и3сполнsz. Рaдуйсz, віногрaде, слaдкое бlгочeстіz віно2 нaмъ и3сточaz. Рaдуйсz, крjне, гHрнzz полS ўкрашazй. Рaдуйсz, смок0внице бlгопл0днаz. Рaдуйсz, пшени1це, чи1стымъ хлёбомъ гл†дныz питaющаz. Рaдуйсz, масли1но, є3лeй ми1лости и3зливaющаz. Рaдуйсz, цвёте, t к0рене хrт0ва процвэтhй. Рaдуйсz, слaдкое віно2, въ точи1лэ ї}совомъ и3згнэтeнное. Рaдуйсz, безсмeртнымъ питіeмъ днeсь напоевaемый. Рaдуйсz, и3 нaмъ трапeзу нбcную ўготовлszй.

Рaдуйсz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ ‹

Спасти2 хотS ввёрєнныz ти2 лю1ди, зак0нъ и3 є3ђліе по вс‰ дни6 проповёдалъ є3си2: да познaвше мнHгаz сво‰ прегрэшє1ніz, прибэгaютъ съ молeніемъ непрестaннw ко хrтY, спаси1телю мjра, t негHже пріeмлющихъ прощeніе, научaлъ є3си2 и5хъ пёти: Ґллилyіа.

Iкосъ ‹

СтэнA є3си2, всебlжeнне ґлеxjе, г0рнzгw їеrли1ма, t десzти2 вeліихъ кaменій, д¦омъ с™hмъ ўстр0еннаz: и3мёлъ бо є3си2 зак0нъ гDень посредЁ чрeва твоегw2. Тёмже и3 глаг0лемъ ти2:

Рaдуйсz, є3ди1наго бGа и3 є3г0же послaлъ є4сть ї}са хrтA познaвый. Рaдуйсz, ћкw не поклони1лсz є3си2 кумjру врeменнагw благополyчіz. Рaдуйсz, ћкw николи1же пріsлъ є3си2 и4мене гDа бGа твоегw2 всyе. Рaдуйсz, t ю4ности всE врeмz бGови посвzти1вый. Рaдуйсz, ћкw всёхъ, и5же nц7ы2 и3 мaтери нари1чутсz, почти1лъ є3си2. Рaдуйсz, до концA гнёвъ на бли1жнzго ўби1вый. Рaдуйсz, п0хwти плотск‡z пост0мъ и3 трудaми t себE прогнaвый. Рaдуйсz, рyцэ свои2 t лихоимaніz и3 хищeніz всегдA ўдержaвый. Рaдуйсz, ўстA сво‰ t њсуждeніz и3 клеветы2 њбуздaвый. Рaдуйсz, сeрдце своE t зaвисти и3 нeнависти њчи1стивый. Рaдуйсz, ўдали1выйсz t надмeніz фарісeйскагw. Рaдуйсz, и4стый w4бразе мытарeва смирeніz.

Рaдуйсz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ №i

Пёніе ѓгGльское совершaшесz, є3гдA с™az твоS душA t земнhхъ преставлsшесz къ нбcнымъ, и4хже є3ди1нъ ли1къ по є3ди1ному взывaше: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Многосвётлыми лучaми блистaетъ житіE твоE, џ§е ґлеxjе: tню1дуже мнHгимъ ликHмъ прaведныхъ духHвъ сопричaстна тS ви1дzще, вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, прbр0че, в0лю гDню нaмъ tкрhвый. Рaдуйсz, ґпcтоле, є3ђліе цrтвіz б9іz кaющымсz бlговэсти1вый. Рaдуйсz, пaстырю, њ слaвэ б9іей ревновaвый. Рaдуйсz, м§ниче, и3зволeніемъ дyшу свою2 за пaству положи1вый. Рaдуйсz, п0стниче, взeмшій кrтъ св0й на рaмо, и3 тeснымъ путeмъ въ слёдъ за хrт0мъ шeдый. Рaдуйсz, сщ7eнниче, безкр0вную жeртву њ лю1дехъ приноси1вый. Рaдуйсz, херувjме, на нeмже њпочи2 гDь слaвы. Рaдуйсz, шестокрилaтый серафjме, вопіsй непрестaннw трис™ую пёснь гDу саваHfу. Рaдуйсz, дёвственниче ґгGлопод0бный. Рaдуйсz, мнHги њби1тєли на славосл0віе б9іе ўстр0ивый. Рaдуйсz, дрyга б9іz, прпdбнагw сeргіа при1сный дрyже. Рaдуйсz, ћкw, є3г0же желaлъ є3си2 здЁ зрёти преeмникомъ свои1мъ, того2 зри1ши днeсь тaмw вкyпэ съ тоб0ю пrт0лу б9ію предстоsща.

Рaдуйсz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть, ћже бhсть ї}съ хrт0съ, твои1ми пречи1стыми ўсты2 цaрствующему грaду семY всегдA бhсть проповёдана. tню1дуже вси2 хrту покланsющесz, поsху: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще вє1ліz тво‰, алеxjе досточyдне, и3справлє1ніz и3 п0двиги, недоумёемъ вои1стину, кaкw наречeмъ тS, t всёхъ бо благи1хъ дёлъ, ћкw грaдъ красeнъ себE творцY ўстр0илъ є3си2. Тёмже взывaемъ ти2:

Рaдуйсz, ґдaмово падeніе бlгодaтію хrт0вою въ себЁ и3спрaвивый. Рaдуйсz, во и3згнaніи и3з8 земнaгw раS, нбcный ўлучи1вый. Рaдуйсz, ѓвелю, кр0вію хrт0вою њкроплeнный. Рaдуйсz, н0вый є3нHше, ўгоди1вый гDеви. Рaдуйсz, и3ліE, џгненною добродётелей колесни1цею вознесeнный. Рaдуйсz, є3ліссeе, сугyбую бlгодaть воспріsвый. Рaдуйсz, нHе, t пот0па беззак0ній бlгодaтію хrт0вою, ћкw ковчeгомъ дрeвъ негнію1щихъ спасhйсz. Рaдуйсz, ґвраaме, не сhна, но себE самаго2 въ жeртву бGу принесhй. Рaдуйсz, и3сaіе, на пrт0лэ выс0цэ и3 превознесeннэ лицeмъ къ лицY гDа зрsй. Рaдуйсz, ї}лю, мlтвою ўкрэпи1выйсz съ бGомъ, и3 бlгословeніе вёчное t негw2 пріeмый. Рaдуйсz, самyиле, царє1мъ бlгословеніе подаsй. Рaдуйсz, наслёдниче б9ій и3 сонаслёдниче хrт0въ.

Рaдуйсz, ґлеxjе, вели1кій чудотв0рче и3 ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ Gi

Q пaстырю нaшъ пред0брый, и3 свэти1льниче многосвётлый, всечeстне ґлеxjе: пріими2 сіE мaлое тебЁ хвалeніе нaше, и3 и3спроси2 нaмъ ў хrтA бGа ўтверждeніе въ вёрэ, є4же ходи1ти во всёхъ зaповэдехъ и3 њправдaніихъ гDнихъ безпор0чнw: nтeчеству же нaшему ми1ръ и3 бlгодeнствіе, да спод0бимсz вёчнw въ рaдости бlжeннэй воспэвaти бGу: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGле t земли2:

И# пaки кондaкъ пeрвый: И#збрaнный ґрхіерeю:

Мlтва

Q пречестнaz и3 сщ7eннаz главо2, и3 благодaти с™aгw д¦а и3сп0лненнаz, сп7сово со nц7емъ њбитaлище, вели1кій ґрхіерeе, тeплый нaшъ застyпниче, с™и1телю ґлеxjе: предстоS ў пrт0ла всёхъ цRz, и3 наслаждazсz свёта є3диносyщныz трbцы, и3 херувjмски со ѓгGлы возглашaz пёснь трис™yю, вели1кое и3 неизслёдованное дерзновeніе и3мёz ко всеми1лостивому вLцэ, моли1сz пaствы твоеS сп7сти2 лю1ди, є3динор0дный ти2 kзhкъ, бlгостоsніе с™ыхъ цRквей ўтверди2: ґрхіерeи бlголёпіемъ с™и1тельства ўкраси2: монaшествующихъ къ п0двигwмъ д0брагw течeніz ўкрэпи2: цrтвующій грaдъ сeй, и3 с™yю њби1тель сію2, и3 вс‰ грaды и3 страны6 д0брэ сохрани2, и3 вёру с™yю непор0чну соблюсти2 ўмоли2: мjръ вeсь ўмири2, t глaда и3 пaгубы и3збaви ны2, и3 t нападeніz и3ноплемeнныхъ сохрани2 нaсъ: ст†рыz ўтёши, ю4ныz накажи2, без{мныz ўмудри2, вдови6цы поми1луй, сироты6 заступи2, младeнцы возрасти2, плэнє1нныz возврати2, немощствyющыz и3сцэли2, и3 вездЁ тeплэ призывaющыz тS и3 съ вёрою притекaющихъ къ рaцэ чeстныхъ и3 многоцэлeбныхъ мощeй твои1хъ ўсeрднw припaдающихъ и3 молsщихтисz, t всsкихъ напaстей и3 бёдъ ходaтайствомъ твои1мъ свободи2, да зовeмъ ти2: q бGоизбрaнный пaстырю, ѕвэздо2 всесвётлаz мhсленныz твeрди, тaйнагw сіHна неwбори1мый ст0лпе, мmрод¦новенный цвёте рaйскій, всезлат†z ўстA сл0ва, моск0вскаz похвало2, всеS рwссjи ўкрашeніе: моли2 њ нaсъ всещeдраго и3 человэколюби1ваго хrтA бGа нaшего, да въ дeнь стрaшнагw пришeствіz є3гw2 шyzгw стоsніz и3збaвитъ нaсъ, и3 рaдости с™hхъ причaстники сотвори1тъ, со всёми с™hми во вёки. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.