НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Симеону Боропримцу

Кондaкъ №

И#збрaнный въ бlговёстника kвлeніz хrт0ва въ человёцэхъ, с™hй првdный стaрче сmмеHне, похв†льнаz пBніz прин0симъ ти2, бGопріи1мче, тh же, ћкw и3мёzй дерзновeніе ко гDу, є3г0же во њб8sтіzхъ твои1хъ носи1лъ є3си2, моли2 сп7сти1сz нaмъ, люб0вію зовyщымъ:

Рaдуйсz, сmмеHне, стaрче првdный, бGопріимче пребlжeнный.

Јкосъ №

ЃгGлъ гDень п0сланъ бhсть и3звёствовати стaрцу сmмеHну, ћкw вои1стину t дёвы роди1тисz и4мать њбэтовaнный сп7съ мjру хrт0съ. є3гдa бо т0й, чтyщу є3мY кни1гу прbр0ка и3сaіи, дости1же мёста, и3дёже бЁ напи1сано: сE дёва во чрeвэ пріи1метъ и3 роди1тъ сн7а є3мманyила, и3 недоумэвazй њ речeнныхъ, помышлsше въ себЁ, кaкw м0гутъ сі‰ бhти, тогдA kви1сz є3мY ѓгGлъ и3 возвэсти2, ћкw не и4мать ви1дэти смeрти, д0ндеже ви1дитъ р0ждшагосz t дв7ы хrтA гDнz. Таков0му ди1вному њ нeмъ промышлeнію б9ію чудsщесz, воззовeмъ къ немY такwвaz:

Рaдуйсz, стaрче б9ій, стaрцєвъ бlгочестивыхъ ўкрашeніе: рaдуйсz, прaведниче с™ый, првdникwвъ и3 с™ыхъ радованіе. Рaдуйсz, съ сэди1нами стaрческими и3 мyдрость и4стинную стzжaвый: рaдуйсz, дyхомъ б0жіимъ, ћкw мyжъ првdнъ и3 бlгочести1въ свидётельствованный. Рaдуйсz, во всёхъ њправдaніихъ гDнихъ непор0чнw и3 непреткновeннw ходи1вый: рaдуйсz, всёмъ житіeмъ твои1мъ гDеви ўгоди1вый.

Рaдуйсz, сmмеHне, стaрче првdный, бGопріимче пребlжeнный.

Кондaкъ в7

Ви1дz стaрецъ, ћкw ўмножaющымсz лётwмъ животA, ўмножaютсz є3мY трyдъ и3 болёзнь, ѕэлw2 скорбsше душeю, ћкw продолжи1сz врeмz пришeльствіz є3гw2, на земли2. Тёмже желaніе и3мhй разрэши1тисz и3 ко nтцє1мъ преити2, слeзнэ просsше tпущeніz себЁ, зовhй бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ недоразумённый возвэщeнныхъ t ѓгGла разумёти, стaрецъ и3щA, недоумэвaше, въ себЁ глаг0лz: что2 сіE є4сть стрaнное и3 неуд0бь сказaемое тaинство, ћкw дв7а во чрeвэ зачнeтъ и3 роди1тъ сн7а; є3дA дв7а чи1ста, ћкw мyжа не знaетъ, роди1ти м0жетъ, и3 кто2 бyдетъ сeй, и3же и4мать роди1тисz без8 мyжа, сн7ъ дв7ы; пaче же и3 пaче и3спытyz писaній, ўразумЁ t ни1хъ вeлію сію2 бlгочeстіz тaйну, ћкw подобaетъ бGу kви1тисz во пл0ти, да сп7сeтъ человёка бGомъ же и3 чlвёкомъ. Тёмже мы2, ди1вному премyдрости б9іz совёту чудsщесz воспои1мъ бlжeннагw стаи1нника премyдрости, зовyще къ немY такwвaz:

Рaдуйсz, ћкw с™0ю жи1знію сeрдце твоE њчи1стилъ є3си2: рaдуйсz, ћкw чистот0ю сeрдца плaменную люб0вь къ бGу стzжaлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw люб0вію къ бGу ќмъ тв0й чи1стъ сотвори1лъ є3си2: рaдуйсz, ћкw чистот0ю ўмA рaзумъ бжcтвенныхъ писaній ўzсни1лъ є3си2 себЁ. Рaдуйсz, ћкw разумёніемъ писaній къ вёрэ во хrтA приведeнъ бhлъ є3си2: рaдуйсz, ћкw вёрою и3 ўповaніемъ къ чazнію ўтBхи і}левой настaвленъ бhлъ є3си2.

Рaдуйсz, сmмеHне, стaрче првdный, бGопріимче пребlжeнный.

Кондaкъ G

Си1ла д¦а б9іz воздви1же во џнъ дeнь стaрца пріити2 въ цeрковь, и3 є3гдA введ0ста роди1тєлz nтрочA ї}са, сотвори1ти и4ма по nбhчаю зак0нному њ нeмъ, и3 т0й, ўзрёвъ nтрочA, ѓбіе ўразумЁ д¦омъ, ћкw сeй є4сть њбэтовaнный сп7съ мjру хrт0съ, и3 рaдуzсz возопи2 бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёz ќмъ зрsй къ бGу и3 бhвъ въ дyсэ, пріsтъ тогдA стaрецъ сmмеHнъ мLнца ї}са на рукY своє1ю и3 бlгослови2 бGа, и3 речE къ мRjи, м™ри є3гw2: сE лежи1тъ сeй на падeніе и3 на востaніе мнHгимъ во ї}ли и3 въ знaменіе пререкaемо, ћкw да tкрhютсz t мн0гихъ сердeцъ помышлє1ніz и4хъ. таков0му ќбw прозрёнію с™aгw дивsщесz, ўбlжи1мъ бGопріи1мца пBніи си1ми:

Рaдуйсz, бGовёдче прозорли1вый, хrтA гDнz, во w4бразэ мLнца четыредесzтоднeвна ћвльшасz, д¦омъ б9іимъ ѓбіе познaвый: рaдуйсz, бGопроповёдниче с™hй, бGа того2 во пл0ти пришeдша, во сп7сeніе мjру велеглaснw проповёдавый. Рaдуйсz, бGолюбче бlгочести1вый, пришeствіемъ чazнныz тоб0ю ўтёхи ї}левой несказaннw њбрaдованный: рaдуйсz, бGовидче пребlжeнный, бGа во пл0ти ћвльшасz, не ќмными т0чію, но и3 тэлeсныма nчи1ма ўзрёвый. Рaдуйсz, бGопріи1мче првdный, всю2 твaрь содержaщагw длaнію, стaрческими твои1ми длaньми воспріsвый: рaдуйсz, бGоносче и4стинный, бGа, є3г0же нб7о и3 землS носи1ти не м0гутъ, во њб8sтіихъ твои1хъ тэлeснэ носи1вый.

Рaдуйсz, сmмеHне, стaрче првdный, бGопріимче пребlжeнный.

Кондaкъ д7

Бyрz внyтрь помышлeній трев0жных вни1де въ дyшу с™hz бGоoтрокови1цы, є3гдA бlгослови1въ ю5 сmмеHнъ, приложи2 глаг0лати къ нeй: и3 тебЁ же сам0й пр0йдетъ дyшу њрyжіе. є4же слhшавше с™az дв7о, пeрвэе ќбw смути1сz њ словеси2 сeмъ, тaже, ћкw рабA гDнz сyщи предадE себE въ в0лю гDню, зовyщи є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшаще їHсифъ и3 пречcтаz м™рь и3 дв7а ди1внаz проречє1ніz прозорли1вагw стaрца њ nтрочaтэ, чудsхусz њ глаг0ланныхъ њ нeмъ. М™и же є3гw2 соблюдaша вс‰ глаг0лы сі‰, слагaющи въ сeрдцы своeмъ. тёмже и3 мы2, прbр0чєскимъ ди1внагw стaрца глаг0лwмъ чудsщесz, воззовeмъ тeплэ є3мY такwвaz:

Рaдуйсz, прbр0че б9ій, прbр0ческагw дaра богaтнw и3сп0лненный: рaдуйсz, дрeвнихъ прbр0кwвъ ўдобрeніе и3 н0выхъ прови1дцєвъ похвало2. Рaдуйсz, ћкw стрaжъ вёренъ, посредЁ двою2 завётwвъ, вётхагw же и3 н0вагw, на бжcтвеннэй стрaжи постaвленный: рaдуйсz, tсю1ду мимошє1дшаz и3 грzд{щаz мjра и3 р0да человёческагw є3ди1нымъ зрёніемъ џка соглzдaвый. Рaдуйсz, ћкw стрaжъ вёренъ, неусhпнэ бдsй и3 стрегjй, пришeдшу домовLцэ хrтY, ѓбіе во срётеніе и3сшeдый: рaдуйсz, стр†сти хrтHвы є3щE мLнцу сyщу є3мY пред8увёдэвый, и3 болёзнь и3 тyгу сердeчную м™ри є3гw2 предсказaвый.

Рaдуйсz, сmмеHне, стaрче првdный, бGопріимче пребlжeнный.

Кондaкъ є7

БGотeчную ѕвэздY, предтeчу бжcтвеннагw свёта зри1мъ тS, бGопріи1мче пребlжeнный. Сeй бо, є3г0же свётъ kзhкwмъ бhти возвэсти1лъ є3си2, возсіS ќбw просвэщeніе и4стины во всёхъ kзhцэхъ, t ни1хже и3 мы2, свётомъ є3гw2 просвэщeнніи, благодaрнэ пёти навык0хомъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэсте џчи мои2 сп7сeніе твоE, вLко, є4же ўгот0валъ є3си2 пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ во tкровeніе kзhкwмъ и3 слaву людeй твои1хъ, ї}лz, возопи1лъ є3си2, бlжeнне сmмеHнэ, пріeмь на рук{ твоє1ю мLнца ї}са, є3мyже мы2 нhнэ, со стрaхомъ и3 люб0вію покланsющесz, воспэвaемъ ти2, ћкw бGопріи1мцу и3 прbр0ку, пBніz такwвaz:

Рaдуйсz, всемY мjру, їудeємъ же и3 є4ллинwмъ, сп7сeніе во хrтэ ўгот0ванное, проповёдавый: рaдуйсz, лю1демъ во тмЁ и3 сёни смeртнэй сидsщымъ, свёту возсіsти и3мъ предвозвэсти1вый. Рaдуйсz, высокомёріе їудeєвъ, мнёвшихъ, ћкw тёхъ т0чію є4сть цrтвіе б9іе, ўничижи1вый: рaдуйсz, и3 kзhкwмъ сп7сeніе во хrтэ ї}сэ бlговэсти1вый. Рaдуйсz, невёріе њжесточeнных їудeєвъ пред8увёдевый: рaдуйсz, сп7сeніе вёрою во хrтA и3збрaнныхъ t їудeєвъ же и3 kзы6къ пред8указaвый.

Рaдуйсz, сmмеHне, стaрче првdный, бGопріимче пребlжeнный.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ бGоносный пришeствіz хrт0ва, всBмъ чaющымъ и3збавлє1ніz во ї}ли бhлъ є3си2, бGон0се сmмеHне. Tт0лэ бо начaша лю1діе б9іи вёровати, ћкw прибли1зисz къ ни1мъ цrтвіе б9іе, вёровавше же поsху бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

ВозсіS їеrли1му и3 всeй земли2 їудeйстэй просвэщeніе и4стины свётомъ бlговёстіz твоегw2, првdный стaрче: сe бо и3 првdнаz ѓнна прbр0чица ви1дzщи на рукY твоє1ю мLнца бGолёпна, и3 тA разумёвъ д¦омъ, ћкw сeй є4сть пришeдый и3збaвити ї}лz, приступи2 въ т0й чaсъ и3 и3сповёдашесz гDеви и3 глаг0лаше њ нeмъ всBмъ чaющымъ и3збавлeніz во їеrли1мэ. Пристyпимъ u5бо и3 мы2 њчищeннымъ сeрдцемъ и3 ќмныма nчи1ма, бGомLнца на рукY ст†рчу держи1ма зрsще, воспои1мъ семY такwвaz:

Рaдуйсz, ћкw пeрвый срётилъ є3си2 њбэтовaнного цRS ї}лева, и3спeрва пришeдша во грaдъ св0й и3 въ д0мъ nц7A своегw2: рaдуйсz, ћкw слaву н0вагw хрaма пaче слaвы дрeвнzго пeрвый ўзрёлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw всBмъ чazвшымъ и3збавлeніz, чazнную и4ми ўтёху ї}леву ћвэ ўказaлъ є3си2: рaдуйсz, ћкw возсіsти ѕвэздЁ t їaкwва и3 востaти человёку t ї}лz, ћкwже проречE валаaмъ, лю1демъ твои6мъ бlговэсти1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw бlговёстіемъ твои1мъ сердцA ўповaвшихъ возвесели1лъ є3си2, малод{шныz же и3 ўнывaющыz ўкрэпи1лъ и3 ўтёшилъ є3си2: рaдуйсz, ћкw свидётельствомъ твои1мъ њ хrтЁ и3 нaсъ въ вёрэ и3 ўповaніи ўтверждaеши.

Рaдуйсz, сmмеHне, стaрче првdный, бGопріимче пребlжeнный.

Кондaкъ з7

Хотsщу сmмеHну t нhнэшнzгw вёка престaвитисz прелeстнагw, вдaлсz є3си2 ћкw млд7нецъ томY, вLко гDи, но познaлсz є3си2 є3мY и3 бGъ совершeнный: тёмже ўдиви1сz стaрецъ неизречeнному твоемY снисхождeнію и3 рaдуzсz возопи2: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Ди6вны дэлA тво‰, гDи, вопіsше вeтхій денми стaрецъ, ко и3же t негw2 держи1мому сп7сY мjра. ѓще и3 мню1сz держaти тS ћкw мLнца, nбaче не ѓзъ держY тебE, но ты2 дeржиши мS, ћкw бGъ и3 создaтель всsческихъ, и3 ћкw вLка животA и3 смeрти, дeржиши мS и3 въ животЁ сeмъ, вeтха сyща стaрца. tпусти2 u5бо мS нhнэ, по глаг0лу твоемY съ ми1ромъ, ћкw ви1дэстэ џчи мои2 сп7сeніе твоE. тёмже ми1рное t земнhхъ tшeствіе с™aгw стaрца слaвzще, воззовeмъ къ немY такwвaz:

Рaдуйсz, ћкw клaсъ зрёлый пшени1чный на землю2, тaкw ти1хw стaрческую главY твою2 на л0же смeрти склони1вый: рaдуйсz, ћкw пyтникъ дaльнимъ стрaнствіемъ ўтомлeнный, ми1рнw сн0мъ смeрти почи1вый. Рaдуйсz, многолётнее течeніе твоE д0брэ въ вёрэ и3 бlгочeстіи скончaвый: рaдуйсz, t врeменнагw сегw2 житіS въ ми1рэ глуб0цэ къ вёчному пок0ю престaвивыйсz. Рaдуйсz, съ надeждою ск0рагw и3збавлeніz t держaвы смeртныz ко nтцє1мъ твои6мъ пресели1выйсz: рaдуйсz, во ўповaніи жи1зни вёчныz дyхъ тв0й рaдостнw гDеви предaвый.

Рaдуйсz, сmмеHне, стaрче првdный, бGопріимче пребlжeнный.

Кондaкъ }

Стрaннw бGа превёчна, ћкw мLнца четыредесzтоднeвна, на рукY ст†рчу держи1ма зрsще, ўдиви1мсz неизречeнному тогw2 нaсъ рaди и3стощaнію и3 ќмъ на нб7сA вознeсши, бlгодaрнэ воззовeмъ къ немY: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь є3си2 желaніе и3 желaній краю2 сладчaйшій ї}се, взывaше првdный сmмеHнъ ко и3же во њб8sтіzхъ є3гw2 носи1му и3збaвителю мjра. nбaче, ўзрёвъ тS нhнэ бGа превёчна, что2 восхощY пр0чее ви1дэти на земли2; tпусти2 u5бо мS нhнэ, рабA твоегw2, вLко, да шeдъ возвэщY пришeствіе твоE во ѓдэ держи6мымъ ќзникwмъ, съ вёрою тебЁ њжидaющымъ, ћкw да и3 ѓзъ кyпнw съ ни1ми и3зведeнъ бyду во њби1тєли цrтвіz твоегw2, и3дёже ви1жду слaву твою2. Тёмже, бlжeнное преставлeніе с™aгw стaрца поминaюще, прослaвимъ є3гw2 сeрдцемъ и3 ўсты2 возноси1мыми пBніи си1ми:

Рaдуйсz, бlгjй вёстниче хrт0въ и3 во ѓдэ t вёка содержи6мымъ ќзникwмъ пришeствіе є3гw2 бlговэсти1вый: рaдуйсz, надeждою ск0рагw и3збавлeніz дyшы прароди1телей и3 прaoтцєвъ возвесели1вый. Рaдуйсz, кyпнw съ ни1ми хrт0мъ воскrшимъ, побэди1телемъ смeрти и3 ѓда, и3з8 nби1телей мрaка и3зведeнный: рaдуйсz, съ с0нмомъ и3збрaнныхъ б9іихъ, въ рaй слaдости во nби1телехъ нбcныхъ водворeнный. Рaдуйсz, къ с0нму с™hхъ царeй, прbр0кwвъ и3 первосщ7eнникwвъ ветхозавётныхъ сопричтeнный: рaдуйсz, къ бlжeнству с™hхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ приwбщeнный.

Рaдуйсz, сmмеHне, стaрче првdный, бGопріимче пребlжeнный.

Кондaкъ f7

Всsкое колёно нбcныхъ и3 земнhхъ и3 преисп0днихъ покл0нитсz њ и4мени і}совэ, и3 всsкъ kзhкъ и3сповёсть, ћкw гDь ї}съ хrт0съ въ слaву бGа nц7A. весели1сz ќбw и3 рaдуйсz, стaрче првdный, ћкw сeй є4сть, є3г0же ћкw мLнца ўмaлена на рукY твоє1ю пріsлъ є3си2, и3 є3мyже нhнэ, ћкw бGу съ ли6ки безпл0тныхъ си1лъ на нб7си2 зовeши: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Витjи многовэщaнніи недоумёютъ и3зрещи2 вeлію слaву твою2, с™hй бGопріимче сmмеHне, є4юже прослaви тS хrт0съ бGъ во цrтвіи слaвы є3гw2. предстоS бо бли1зъ пrт0ла с™hz трbцы кyпнw съ пречcтою бцdею и3 п®тeчею їwaнномъ, со дерзновeніемъ м0лишисz њ всёхъ съ вёрою къ тебЁ притекaющихъ и3 просsщихъ твоегw2 заступлeніz и3 п0мощи: сегw2 рaди, слaвzще ди1вное прославлeніе твоE на нб7си2 и3 на земли2, вопіeмъ тебЁ такwвaz:

Рaдуйсz, ћкw кyпнw со с™ы6мъ п®тeчею въ неизречeнной слaвэ бли1з8 предстои1ши пrт0лу с™hz трbцы: рaдуйсz, є3г0же на земли2 мLнца ви1дэлъ є3си2, сего2 на нб7си2 нhнэ со всёми с™hми зрS, рaдуешисz. Рaдуйсz, ћкw со хrт0мъ, є3г0же во њб8sтіихъ твои1хъ носи1лъ є3си2, нhнэ на нб7си2 въ вёчнэй слaвэ є3гw2 цrтвуеши: рaдуйсz, ћкw съ ли6ки ѓгGлwвъ на нб7си2, трис™ою пёснію є3гw2 воспэвaеши. Рaдуйсz, ћкw вeліе дерзновeніе и4маши ко гDу, є3г0же мLнца на рукY твоє1ю пріeмь, бGа и3сповёдалъ є3си2: рaдуйсz, ћкw вeсь мjръ хrтіaнскій вели1каго предстaтелz и3 ходaтаz тS стzжA.

Рaдуйсz, сmмеHне, стaрче првdный, бGопріимче пребlжeнный.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 хотsй t заточeніz и3 ќзъ првdнагw петрA ґfHнскагw, ћвэ предстA є3мY бGопріи1мецъ въ темни1цэ, со с™и1телемъ хrт0вымъ ніколaемъ, ди1венъ видёніемъ, чeстенъ w4бразомъ, въ ветхозавётнаго свzщeнства еф0дъ њблечeнъ, въ руцЁ же жeзлъ златhй и3мёzй. Тёмже ўдиви1сz прпdбный чyдному видёнію семY, и3зведeнъ же бhвъ и3з8 темни1цы, рaдуzсz возопи2 бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

ЦRь превёчный, ди1внагw tсю1ду ходaтаz и3 крёпкагw застyпника показA нaмъ тебE, вели1кій ўг0дниче б9ій сmмеHне. Сaмъ бо с™и1тель хrт0въ ніколaй, хотsй сп7сти2 прпdбнаго, настaви є3гw2 прилёжнw вопи1ти къ тебЁ њ заступлeніи и3 п0мощи, многом0щенъ бо є3си2, глаг0лаше, ў бGа и3 вeліе дерзновeніе и4маши къ немY. Ћкwже ќбw прпdбнаго петрA ґfHнскагw предстaвъ, сп7слъ є3си2, своб0ду и3 и3збавлeніе t ќзъ є3мY даровaвъ, тaкw и3 нaсъ въ бэдaхъ и3 њбстоsніихъ сyщихъ не ўкосни2 сп7сaти предстaтельствомъ твои1мъ, да зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, тeплый мlтвенниче њ всёхъ, съ вёрою тебE призывaющихъ: рaдуйсz, ск0рый пом0щниче всёхъ къ твоемY заступлeнію прибэгaющихъ. Рaдуйсz, ћкw вели1кій во їерaрсэхъ с™и1тель хrт0въ ніколaй, многомощнёйша ко хrтY бGу предстaтелz тS ўкaза: рaдуйсz, ћкw ћвльсz со с™и1телемъ ніколaемъ прпdбному петрY ґfHнскому, чудeснэ того2 t ќзъ и3 темни1цы свободи1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw си1мъ є3гw2 на стезю2 и4ноческагw житіS настaвилъ є3си2: рaдуйсz, ћкw си1мъ и3 нaсъ въ нуждaхъ нaшихъ прибэгaти къ твоемY заступлeнію научи1лъ є3си2.

Рaдуйсz, сmмеHне, стaрче првdный, бGопріимче пребlжeнный.

Кондaкъ №i

Пёніе ўмилeнное прин0ситъ ти2 вeсь мjръ хrтіaнскій, с™hй ўг0дниче б9ій сmмеHне, вели1кій же н0вградъ слaвитъ тS, ћкw ми1лостивагw и3збaвителz своегw2 t болёзни и3 губи1тельства смeртнагw. є3гдA бо првdный гнёвъ б9ій пости1же nтцы6 нaшz и3 болёзнь смeртнаz нападE на нS, бlговоли1лъ бGъ kви1ти лю1демъ свои1мъ цэльбон0сную їкHну твою2, ћже и3 до днeсь во њби1тели и4ночестэй свётлw сіsетъ, бlгодaть подаю1щи и3сцэлeній всBмъ съ вёрою къ тебЁ прибэгaющымъ, бGу же зовущымъ: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтозaрнаz свэщA бhвшымъ во тьмЁ и3скушeній и3 бёдъ nтцє1мъ нaшымъ kви1сz чудотв0рнаz їкHна с™aгw бGопріи1мца сmмеHна, пaче чazніz надeждою сп7сeніz веселsщи сердцA и4хъ. Хотs бо спасти2 грaдъ t губи1тельства смeртнагw, преди1внw kви1сz с™hй ґрхіепcкопу новгор0дскому їHнэ, и3 повелЁ хрaмъ њбhденный создaти во и4мz є3гw2, и3 тY с™yю їкHну є3гw2 постaвити, да и3сточaетъ и3сцэлє1ніz лю1демъ, въ покаsніи съ вёрою къ нeй прибэгaющымъ. сегw2 рaди првdнw слhшитъ t нaсъ с™hй чудотв0рецъ бlгодaрствєннаz пBніz такwвaz:

Рaдуйсz, грaда нaшего стэно2 и3 ўтверждeніе: рaдуйсz, t смертон0сныz ћзвы и3 губи1тельныхъ болёзней бlгонадежное њграждeніе. Рaдуйсz, t напaстей и3 бёдъ ск0рое и3збавлeніе: рaдуйсz, t вр†гъ ви1димыхъ и3 невиди1мыхъ м0щное защищeніе. Рaдуйсz, во всёхъ бlги1хъ крёпкое вспоможeніе: рaдуйсz, њ грэсёхъ нaшихъ тeплое ўмилостивлeніе.

Рaдуйсz, сmмеHне, стaрче првdный, бGопріимче пребlжeнный.

Кондaкъ в7i

Благодaть неwскyдныхъ и3сцэлeній и3 и3ст0чникъ неизсzкaемыхъ д¦0вныхъ дарHвъ и3 во грzд{щаz лю1демъ њстaвити восхотёвъ, человэколю1бецъ гDь даровa нaмъ пречcтую їкHну твою2, с™hй бGопріи1мче сmмеHне, t неsже ѓки t бGон0сныхъ твои1хъ рyкъ, держaщихъ подaтелz всёхъ блaгъ бGа, мы2 нhнэ разли6чнаz даров†ніz пріeмлемъ, бlгодaрнэ зовyще є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще слaвимъ многом0щное предстaтельство твоE и3 крёпкое заступлeніе њ нaсъ грёшныхъ, с™hй бGопріи1мче сmмеHне. Вои1стину бо стэнA неруши1ма и3 покр0въ держaвенъ є3си2 грaду и3 њби1тели, въ нeйже t лётъ дрeвнихъ, ћкw ѕвэздA свэтозaрнаz, возсіS нaмъ чудотв0рнаz їкHна твоS, къ нeйже мы2 нhнэ припaдающе и3 тeплэ молsщесz, тебЁ со слезaми взывaемъ си1це:

Рaдуйсz, ћкw њби1тель, тоб0ю храни1ма, ћкw многоцeнное сокр0вище и3мyще честнyю їкHну твою2, бlгодaрнэ њ нeй ўтэшaетсz и3 рaдуетсz: рaдуйсz, ћкw хотsщіи бlгочeстнw жи1ти въ нeй t и3скушeній мjра, пл0ти и3 діaвола покр0вомъ твои1мъ њграждaеши. Рaдуйсz, ћкw д0брэ труждающымсz пом0щникъ крёпокъ kвлsешисz: рaдуйсz, ћкw скорбsщымъ ўтэшeніе, болsщымъ и3сцэлeніе, малодyшествующымъ ўспокоeніе мlтвами твои1ми подаeши. Рaдуйсz, ћкw всsкъ въ нyждэ ко с™ёй їкHнэ твоeй прибэгazй, ск0рое ўтэшeніе и3 бlговрeменную п0мощь пріeмлетъ: рaдуйсz, бGодарованное нaмъ прибёжище, надeждо, покр0въ и3 заступлeніе нaше.

Рaдуйсz, сmмеHне, стaрче првdный, бGопріимче пребlжeнный.

Кондaкъ Gi

Q вели1кій ўг0дниче б9ій и3 бGопріи1мче сmмеHне! Пріими2 нhнэ мaлое сіE, nбaче t чи1стагw сeрдца приноси1мое тебЁ молeніе нaше, и3 ћкw многом0щный предстaтель ко хrтY бGу, и3спроси2 нaмъ њставлeніе грэхHвъ и3 ми1рную кончи1ну животA нaшегw, и3 вёчныz мlтвами твои1ми и3збaви нaсъ мyки, њ тебЁ вопію1щихъ бGу: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGлъ гDень:

И# пaки кондaкъ пeрвый: И#збрaнный въ бlговёстника:

Моли1тва №

Q вели1кій ўг0дниче б9ій и3 бGопріи1мче сmмеHне! При1зри на мS грёшнаго, ко с™ёй їкHнэ твоeй припaдающа и3 просsща твоегw2 заступлeніz и3 п0мощи: ск0рбь бо њбдeржитъ мS t њбстоsщихъ мS нhнэ бёдъ и3 ѕHлъ, и3 ўтэшeніz не и4мамъ многоболёзненнэй души2 моeй. И#скaхъ п0мощи t человBкъ, и3 не њбрётесz. Возопіsхъ ко гDу, и3 не ўслhша мS, ѓзъ прогнёвахъ пречcтую бlгость є3гw2 беззак0ньми мои1ми, и3 мн0жествомъ мн0гихъ грэхHвъ мои1хъ преwгорчи1хъ человэколю1бную ўтр0бу є3гw2. И# кто2 ми2 нhнэ п0мощь kви1тъ; кто2 ми2 ск0рбь ўтоли1тъ; кто2 дaстъ tрaду и3 ўспокоeніе многомzтeжнэй душЁ моeй; къ тебЁ, вели1кій ўг0дниче б9ій, прибэгaю грёшный и3 недост0йный ѓзъ, вёдый, ћкw вeліе дерзновeніе и4маши ко хrтY бGу и3 многом0щенъ предстaтель є3си2 њ всёхъ, съ вёрою къ тебЁ прибэгaющихъ, и3 твоегw2 заступлeніz и3 п0мощи трeбующихъ. Моли2 ќбw человэколю1бца гDа, ћкw да прости1въ ми2 безчи6сленнаz мо‰ прегрэшє1ніz, не tврати1тъ млcть свою2 t менE, но ћкw блaгъ и3 сострадaтеленъ, kви1тъ и3 мнЁ безконeчное своE милосeрдіе, и3 въ лю1тэмъ напaстей и3 бёдъ мои1хъ њѕлоблeніи подaстъ ми2 всеси1льную п0мощь свою2, и3 преwгорчeнной душЁ моeй њслaбу, ми1ръ, ўкрэплeніе, ўтэшeніе и3 ўспокоeніе дaруетъ. Е$й, вели1кій ўг0дниче б9ій, вознеси2 бGоносныz руцЁ тво‰ ко и3же во њб8sтіихъ твои1хъ носи1тисz и3зв0лившему хrтY бGу нaшему и3 моли2 бlгость є3гw2, да не tри1нетъ молeніz сeрдца моегw2 недост0инства рaди моегw2, но kви1тъ мнЁ бlговрeменнэ ми1лость свою2, во слaву безконeчныхъ щедрHтъ свои1хъ и3 многом0щнагw предстaтельства твоегw2, њ нeмже подобaетъ є3мY всsкаz слaва и3 бlгодарeніе кyпнw со nц7є1мъ и3 прес™hмъ є3гw2 д¦омъ нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Моли1тва в7

Q, вели1кій ўг0дниче б9ій бGопріи1мче сmмеHне! ПредстоS пrт0лу вели1кагw цRS и3 бGа нaшегw ї}са хrтA, вeліе дерзновeніе и4маши къ немY, во њб8sтіихъ твои1хъ нaшегw рaди сп7сeніz носи1тисz и3зв0лившему. Къ тебЁ ќбw, ћкw многом0щному предстaтелю и3 крёпкому њ нaсъ мlтвеннику, прибэгaемъ мы2, грёшніи и3 недост0йніи. моли2 бlгость є3гw2, ћкw да tврати1тъ t нaсъ гнёвъ св0й, прaведнw по дэлHмъ нaшымъ на ны2 дви1жимый, и3, презрёвъ безчи6сленнаz прегрэшє1ніz н†ша, њбрати1тъ нaсъ на пyть покаsніz и3 на стезЁ зaповэдей свои1хъ ўтверди1тъ нaсъ. Њгради2 мlтвами твои1ми въ ми1рэ жив0тъ нaшъ, и3 во всeмъ бlгHмъ благ0е поспэшeніе и3спроси2, вс‰ ±же къ животY и3 бlгочeстію потрє1бнаz нaмъ дaруz. Ћкwже дрeвлэ вели1кій новогрaдъ kвлeніемъ чудотв0рныz їкHны твоеS t губи1тельства смeртнагw и3збaвилъ є3си2, тaкw и3 нhнэ нaсъ и3 вс‰ грaды и3 вє1си страны2 нaшеz t всsкихъ напaстей и3 бёдъ и3 напрaсныz смeрти предстaтельствомъ твои1мъ и3збaви, и3 t всёхъ вр†гъ ви1димыхъ и3 невиди1мыхъ покр0вомъ твои1мъ защити2. Ћкw да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ и3, тaкw въ мjрэ врeменное сіE житіE прешeдше, въ вёчный дости1гнемъ пок0й, и3дёже спод0бимсz нбcнагw цrтвіz хrтA бGа нaшего. є3мY же всsкаz слaва подобaетъ со nц7є1мъ и3 прес™hмъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.