НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Свим Светим

Кондaкъ №

И#збр†ннымъ ўг0дникwмъ б9іимъ, всBмъ с™ы6мъ, t вёка во всeмъ мjрэ просіsвшимъ и3 на нб7си2 вэнцы2 слaвы пріsвшимъ, похвaльное прин0симъ пёніе. Вh же, ћкw и3мyщіи вeліе дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи1те, да зовeмъ вaмъ хвалeбнw:

Рaдуйтесz, вси2 с™jи, тeпліи њ всeмъ мjрэ бGу мlтвєнницы.

Јкосъ №

ЃгGльскій соб0ръ, ўмалeнный падeніемъ г0рдыхъ ѓгглъ и3 вaми, всёми с™hми, восполнsемый, свётло торжествyетъ въ дeнь пaмzти вaшей, и3 всю2 вселeнную созывaетъ на весeліе дух0вное. Мh же, и5мъ подражaюще, зовeмъ вaмъ рaдостнw:

Рaдуйтесz, с™jи, t вёка бGомъ предувёдэнніи и3 предустaвленніи къ слaвэ нбcнэй. Рaдуйтесz, t всёхъ родHвъ, мёстъ и3 времeнъ въ служeніе гDу и3збрaнніи. Рaдуйтесz, и3збрaніе вaше п0двигами бlгочeстіz њправдaвшіи. Рaдуйтесz, џбразомъ д0брыхъ дёлъ вaшихъ прaвый пyть къ нб7си2 нaмъ показaвшіи. Рaдуйтесz, прeжде писaннагw зак0на б9іz по зак0ну с0вэсти прaведнw пожи1вшіи. Рaдуйтесz, въ зак0ннэй сёни бlгочeстнw житіE своE соверши1вшіи. Рaдуйтесz, въ н0вэй бlгодaти свётло добродётельми просіsвшіи. Рaдуйтесz, въ послёднzz сі‰ временA бGу бlгоугоди1вшіи и3 мздY съ пeрвыми получи1вшіи. Рaдуйтесz, t земнhхъ ск0рбей прешeдшіи къ нбcному пок0ю. Рaдуйтесz, спод0бльшіисz зрёти неисповэди1мую слaву б9ію. Рaдуйтесz, съ ли1ки безпл0тныхъ непрестaннw хвалsщіи прес™yю трbцу. Рaдуйтесz, всегдA молsщіисz є4й њ всёхъ почитaющихъ вaсъ.

Рaдуйтесz, вси2 с™jи, тeпліи њ всeмъ мjрэ бGу мlтвєнницы.

Кондaкъ в7

Ви1дzщи правослaвнаz хrт0ва цRковь, многочи1сленными ли1ки с™hхъ, ћкw прекрaсными рaйскими цвэты2 себE ўкрaшену, свётло почитaетъ пaмzть и5хъ и3 пречcтую бGомaтерь съ р0ждшимсz t неS хrт0мъ бGомъ величaетъ, вопію1щи томY хвалeбную пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзуму нaшему просвэщeніе ў гDа и3спроси1те, с™jи ўг0дницы б9іи, да tрsсше земн0е пристрaстіе, вознесeмсz сeрдцемъ и3 мhслію въ наслёдованнаz вaми и3 нaмъ nбэщaннаz селє1ніz рaйскаz, и3 возопіeмъ вaмъ рaдостнw:

Рaдуйтесz, ветхозавётніи прaoтцы и3 патріaрси, родоначaльницы по пл0ти хrтA сн7а б9іz. Рaдуйтесz, ћкw бlгословeніемъ б9іимъ ўмн0жишасz рHды в†ша, ћкw ѕвBзды нбcныz. Рaдуйтесz, среди2 мрaка дрeвнzгw нечeстіz прaвую вaшу вёру во и4стиннагw бGа сохрани1вшіи. Рaдуйтесz, съ надeждою чazвшіи nбэтовaннагw и3скупи1телz. Рaдуйтесz, ћкw t вaшегw плeмене возсіS пресвётлаz свэщA бцdа мRіz. Рaдуйтесz, ћкw t неS роди1сz побэди1тель смeрти и3 ѓда. Рaдуйтесz, вёрою во грzдyщагw хrтA сп7сeніе ўлучи1вшіи. Рaдуйтесz, вмёсто дрeвніz клsтвы бlгословeніе тёмъ получи1вшіи. Рaдуйтесz, и3 во ѓдэ хrт0ва пришeствіz њжидaвшіи. Рaдуйтесz, ѓдскихъ мучeній и4мъ и3збавлeнніи. Рaдуйтесz, на нб7сA со слaвою возведeнніи. Рaдуйтесz, съ ли1ки ѓгGльскими въ вёчныz nби1тєли nц7A нбcнагw вселeнніи.

Рaдуйтесz, вси2 с™jи, тeпліи њ всeмъ мjрэ бGу мlтвєнницы.

Кондaкъ G

Си1лою вhшнzгw њсэнeни бhвше, с™jи, дерзновeннw њполчи1стесz проти1ву начaлъ и3 влaстей ѕл0бы поднбcныz, и3 побэди1вше тёхъ ковaрства, вс‰ бlг†z начин†ніz в†ша д0брэ соверши1сте, воспэвaюще всеси1льному чlвэколю1бцу бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мyще, с™jи прbр0цы, пресл†внаz селє1ніz во nби1телэхъ д0му nц7A нбcнагw и3 пrносyщнымъ свётомъ лицA б9іz просвэщaеми, неизречeннагw воис1тину со всeми с™hми наслаждaетесz бlжeнства, є3г0же мы2, земнjи, причaстницы бhти желaюще, воспэвaемъ вaмъ си1це:

Рaдуйтесz, с™jи прbр0цы, бGомъ и3збрaнніи прeжде вaшегw рождeніz. Рaдуйтесz, вёрнw пораб0тавшіи є3мY прeжде хrт0ва воплощeніz. Рaдуйтесz, t младeнчества бlгодaтію с™aгw д¦а њсщ7eнніи. Рaдуйтесz, послaнніи t гDа вразумлsти заблyждшіz сн7ы ї}левы. Рaдуйтесz, предвозвэсти1вшіи хrт0во t дёвы слaвное рождeніе. Рaдуйтесz, ѕвBзды, предвари1вшіи пришeствіе и4стиннагw сlнца. Рaдуйтесz, законопрестyпныхъ царeй ї}левыхъ дерзновeннw њбличи1вшіи. Рaдуйтесz, всsкое людск0е нечeстіе мечeмъ сл0ва б9іz нещaднw посёкшіи. Рaдуйтесz, вёрніи раби2 гDни, вс‰ хотє!ніz є3гw2 и3сп0лнившіи. Рaдуйтесz, и4стину небоsзненнw пред8 влaстьми вэщaвшіи. Рaдуйтесz, мн0ги скHрби въ мjрэ претерпёвшіи. Рaдуйтесz, со всёми и3збрaнными торжествyющіи на нб7си2 въ слaвэ вёчнэй.

Рaдуйтесz, вси2 с™jи, тeпліи њ всeмъ мjрэ бGу мlтвєнницы.

Кондaкъ д7

Бyри житє1йскіz и3збaвльшесz, вси2 с™jи, преид0сте въ нбcный пок0й, на мBста ѕл†чна и3 прохл†дна, и3дёже потHцы слaдости неисповэди1мыz, пи1ща слaвы б9іz нетлённаz, пёніz и3 глaсы прaзднующихъ: тaмо ќбw торжествyете со всёми ѓгGльскими си1лами, пою1ще бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Џко не ви1дэ, и3 ќхо не слhша, и3 на сeрдцэ земнaгw чlвёка не взыд0ша рaдости и3 слaдости, и4хже вы нhнэ наслаждaетесz, ґпcли с™jи. Сегw2 рaди бlгоговёйнw взывaемъ вaмъ:

Рaдуйтесz, с™jи ґпcли, съ предтeчею їwaнномъ ближaйшіи дрyзи хrт0вы. Рaдуйтесz, по прес™0й дв7э мRjи, первостоsтеліе ў пrт0ла с™hz трbцы. Рaдуйтесz, возвэсти1вшіи мjру тaинство нaшегw и3скуплeніz. Рaдуйтесz, свётомъ вёры хrт0вы њмрачє1нныz лю1ди просвэти1вшіи. Рaдуйтесz, сёмz сл0ва б9іz въ сердцA чlвBческаz всёzвшіи. Рaдуйтесz, плоды2 трудHвъ вaшихъ въ нбcномъ вертогрaдэ пожинaющіи. Рaдуйтесz, с™jи nц7ы, седмію2 вселeнскими соб0ры и3сповёданіе правослaвныz вёры ўтверди1вшіи. Рaдуйтесz, ўти1шившіи бyрю є3рети1ческагw нечeстіz. Рaдуйтесz, и3з8zсни1вшіи нaмъ догмaты правослaвныz вёры. Рaдуйтесz, и3 донhнэ ўчeніемъ вaшимъ њграждaющіи цRковь хrт0ву t є4ресей и3 раск0лwвъ. Рaдуйтесz, с™jи їерaрси, сл0вомъ и3 житіeмъ свётло просіsвшіи. Рaдуйтесz, во свётэ невечeрнэмъ съ дух0вными вaшими чaды нhнэ nбитaющіи.

Рaдуйтесz, вси2 с™jи, тeпліи њ всeмъ мjрэ бGу мlтвєнницы.

Кондaкъ є7

БGот0чною, сп7се, кр0вію твоeю и3скуплeнніи и3 вёрнw тебЁ на земли2 послужи1вшіи вси2 с™jи, нhнэ на твeрди церк0внэй ћкw ѕвBзды пресвBтлыz сіsютъ, и3 всёхъ нaсъ, по м0рю стрaстнагw сегw2 житіS плaвающихъ, на пyть прaвый, къ нбcному nтeчеству вэдyщій, наставлsютъ: њ сeмъ ќбw съ рaдостію бlгодaрнw поeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвши, с™jи мyчєницы, ћкw въ мjрэ сeмъ вс‰ сyетна сyть и3 тлёнію причaстна, потщaстесz предвёчному бGу бlгоугоди1ти и3 претерпёніемъ лю1тыхъ мyкъ тлённаz на нетлённаz премени1ти, за є4же спод0бистесz предстоsніz ў стрaшнагw пrт0ла вLчнz въ слaвэ вёчнэй, въ нeйже не забyдите и3 нaсъ, пaмzть вaшу совершaющихъ и3 вопію1щихъ вaмъ таков†z:

Рaдуйтесz, с™jи страстотeрпцы, кр0вію своeю запечатлёвшіи прaвую вaшу во хrтA вёру. Рaдуйтесz, не ўбоsвшіисz ўбивaющихъ тёло, души1 же не могyщихъ ўби1ти. Рaдуйтесz, претерпёвшіи стр†шнаz мучє1ніz. Рaдуйтесz, ћвльшіи на себЁ хrт0выхъ страстeй и3зoбражeніz. Рaдуйтесz, побэди1вшіи лю1тыхъ мучи1телей свирёпства. Рaдуйтесz, чрез8 џгнь и3 в0ду прошeдшіи и3 въ пок0й вёчный вшeдшіи. Рaдуйтесz, и3сповёдницы и3 свzщенном§ницы, пострадaвшіи за бlгочeстіе и3 почитaніе с™hхъ їкHнъ. Рaдуйтесz, прпdбномучє1ницы, въ мlтвЁ бGу собесёдовавшіи и3 страдaніемъ діaвола попрaвшіи. Рaдуйтесz, за слaву и3 чeсть цRS нбcнагw мyжественнw вои1нствовавшіи. Рaдуйтесz, побёдную п0честь t хrтA на нб7си2 пріи1мшіи. Рaдуйтесz, вeлію бlгодaть t гDа получи1вшіи. Рaдуйтесz, мнHгаz и3 разли6чнаz чудесA въ слaву б9ію въ поднб7снэй содэвaющіи.

Рaдуйтесz, вси2 с™jи, тeпліи њ всeмъ мjрэ бGу мlтвєнницы.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдуютъ хrтіaнстіи р0ди слaву вaшу, вси2 с™jи: вh бо ћкw рaй насаждeнный kви1стесz посредЁ цRкве, и3мyщіи дрeво жи1зни самагw2 гDа, t негH же вкуси1вше слaдости рaйскіz, вс‰ скороги1бнущаz въ ми1рэ сeмъ презрёсте, и3 рaдостнw въ нбcный вертогрaдъ внид0сте, пою1ще: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Правовёріе и3 добродётели прпdбныхъ nтє1цъ, ћкw с0лнце, всемY мjру сіsютъ и3 нaмъ мрaчный пyть жи1зни сеS просвэщaютъ, да не заблyдимъ въ пустhни грэхA и3 душепaгубныхъ є4ресей. Сегw2 рaди хвалeбнw и4мъ воспэвaемъ:

Рaдуйтесz, прпdбніи nтцы2, мjръ и3 ћже въ мjрэ любвE рaди б9іz в0лею њстaвившіи. Рaдуйтесz, прпdбніи мaтери, въ п0двизэхъ дневнhхъ и3 н0щныхъ земн0е течeніе соверши1вшіи. Рaдуйтесz, пустhнницы, въ пещeрахъ и3 горaхъ со ѕвэрьми2 пожи1вшіи. Рaдуйтесz, п0стницы, въ ѓлчбэ и3 жaждэ врeменное житіE препроводи1вшіи. Рaдуйтесz, ст0лпницы, мрaзъ и3 зн0й цrтвіz рaди нбcнагw претерпёвшіи. Рaдуйтесz, затв0рницы, въ сердeчнэй тишинЁ бGа взыскaвшіи. Рaдуйтесz, дёвствєнницы, цэломyдріе сохрани1вшіи и3 непор0чному ѓгнцу хrтY послёдовавшіи. Рaдуйтесz, послyшницы, хrт0во смирeніе стzжaвшіи. Рaдуйтесz, въ nбщежи1тіихъ во взаи1мной брaтской любви2 ѓгGльски пожи1вшіи. Рaдуйтесz, мyдріи и3 кр0тціи монaхwвъ настaвницы бhвшіи. Рaдуйтесz, вси2 трудолю1бцы, добродётелей совершeнство стzжaвшіи. Рaдуйтесz, въ пок0й гDа своегw2 вшeдшіи.

Рaдуйтесz, вси2 с™jи, тeпліи њ всeмъ мjрэ бGу мlтвєнницы.

Кондaкъ з7

ХотS всебlгjй гDь kви1ти мjру, ћкw не всyе труждaютсz вси2 бlгоугождaющіи є3мY, но ћкw вeліz мздA ўгот0васz и4мъ въ цrтвіи нбcнэмъ: сегw2 рaди прослaви с0нмы с™hхъ ўг0дникъ свои1хъ, разли1чнэ томY на земли2 послужи1вшихъ, да и3 мы2 поревнyемъ тёхъ житію2, и3 тоs же вёчныz слaвы чaюще, поeмъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Вёруzй въ мS, ѓще и3 ўмрeтъ жи1въ бyдетъ, речE гDь. Вaмъ же, с™jи вси2, и3зрsднw прили1чествуютъ сіи2 вLчни глаг0лы: вh бо ѓще и3 ўмр0сте на земли2 пл0тію, но душaми въ вhшнэмъ селeніи всегдA жи1ви сyще, мн0гаz и3 неизречeннаz совершaете въ мjрэ чудесA, и3 тeплымъ вaшимъ къ бGу ходaтайствомъ пос0бствуете нaмъ, си1це возглашaющимъ вaмъ:

Рaдуйтесz, г0рнzz мyдрствующимъ вaшимъ ўм0мъ и4стиннагw бGа познaвшіи. Рaдуйтесz, прaвую вaшу въ с™yю трbцу вёру непор0чнw сохрани1вшіи. Рaдуйтесz, хrтA сн7а б9іz, и4стиннагw бGа и3 совершeннагw чlвёка и3сповёдавшіи. Рaдуйтесz, въ сп7си1тельныz є3гw2 стрaсти несумнeннw вёровавшіи. Рaдуйтесz, правослaвіемъ, ћкw ѕвBзды, блистaющіи. Рaдуйтесz, прaведностію, ћкw фjніxъ процвэтaющіи. Рaдуйтесz, пл0тію на земли2, ўм0мъ же на нб7си2 пожи1вшіи. Рaдуйтесz, врeменною смeртію на безконeчную жи1знь прешeдшіи. Рaдуйтесz, тёснымъ путeмъ є3ђльски шeствовавшіи. Рaдуйтесz, ќзкими враты2 цrтвіz нбcнагw дости1гшіи. Рaдуйтесz, вёчныхъ бlгъ наслёдницы. Рaдуйтесz, њ сп7сeніи нaшемъ тeпліи къ бGу ходaтаи.

Рaдуйтесz, вси2 с™jи, тeпліи њ всeмъ мjрэ бGу мlтвєнницы.

Кондaкъ }

СтранY џну г0рнюю, и3дёже вси2 с™jи по трудёхъ земнhхъ почивaютъ, ќмнымъ nчесє1мъ свои1мъ представлsюще, ѓще и3 не м0жемъ пости1гнути сyщагw тaмо бlжeнства, мы2 земнjи и3 пл0тію њбложeнніи, nбaче, вёрою сіE проразумэвaюще и3 сeрдцемъ предвкушaюще, поeмъ ди1вному во с™hхъ свои1хъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }

И#считazй мн0жество ѕвёздъ и3 всBмъ и4мъ и3менA нарицazй, вседержи1телю гDи, Ты2 є3ди1нъ вёси по и4мени всёхъ бlгоугоди1вшихъ тебЁ. Мh же, дёло сyще рукY твоeю, ћкоже пескA морскaгw и3счeсти, си1це и3 всёхъ с™hхъ по и4мени нарещи2 не могyще, т0кмо и3зрsднэйшіz рабы6 тво‰, t начaла мjра тебЁ бlгоугоди1вшіz, и3менyемъ, глаг0люще:

Рaдуйтесz, ґдaме и3 є4vо, прaoтцы всегw2 р0да чlвёческагw. Рaдуйтесz, ѓвеле и3 сjфе, пeрвіи въ мjрэ бlгочeстіz рачи1теліе. Рaдуйтесz, нHе, вторhй р0да нaшегw родоначaльниче, и3 ґвраaме, завёта б9іz пріeмниче. Рaдуйтесz, мwmсeе бGови1дче и3 ґарHне, пeрвый ветхозавётный свzщeнниче. Рaдуйтесz, є3нHше и3 и3ліE, пл0тію смeрти невкуси1вшіи и3 на нб7о восхищeнніи. Рaдуйтесz, и3сaіе, давjде и3 даніи1ле, зри1теліе тaинъ бGа вседержи1телz. Рaдуйтесz, їwакjме и3 ѓннw, роди1вшіи дёву мRію м™рь хrтA бGа нaшегw. Рaдуйтесz, пeтре, пavле, їaкwве и3 їwaнне, и3збрaннэйшіи ґпcли хrт0вы. Рaдуйтесz, нік0лае, васjліе, григ0ріе, їwaнне и3 ґfанaсіе, непоколеби1міи ст0лпи цRкве хrт0вы. Рaдуйтесz, ґнтHніе, пах0міе, є3vфЂміе, їларіHне и3 сaвво, вели1кіе монaхwвъ наст†вницы. Рaдуйтесz, геHргіе, дими1тріе, є3vстрaтіе и3 пантелеи1моне, вели1ціи мyчєницы хrт0вы. Рaдуйтесz, варвaро, їри1но, параскevо, є3катерjно и3 вси2 м§ницы, кр0вію своeю торжество2 вёры возвели1чившіи.

Рaдуйтесz, вси2 с™jи, тeпліи њ всeмъ мjрэ бGу мlтвєнницы.

Кондaкъ f7

Вси2 с™jи твои2, гDи, ѓгGльскій подражaz чи1нъ, безпрестaни слaвzтъ прес™0е и4мz твоE на нб7си2, с™ъ, с™ъ, с™ъ, вопію1ще: съ ни1миже и3 мы2, грёшніи, на земли2 брeнными ўстнaми вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡и суемyдрыz недоумёютъ глаг0лати: кaкw вы2, вси2 с™jи, подобострaстни нaмъ бhвше чlвёцы, непреwдолёни страстьми2 бhсте, мyжествомъ вaшимъ безпл0тныz враги2 побэди1сте. Мh же, прославлsюще ўкрэпи1вшагw вaсъ гDа, хвaлимъ д0блести в†ша и3 ўмилeннw вопіeмъ:

Рaдуйтесz, с™jи, вседyшнw гDа возлюби1вшіи. Рaдуйтесz, любвE є3гw2 рaди животA своегw2 не щади1вшіи. Рaдуйтесz, ми1ръ и3 мjродержи1телz побэди1вшіи. Рaдуйтесz, вс‰ сёти дрeвнzгw ѕмjz, ћкw паучи1ну, разори1вшіи. Рaдуйтесz, смири1вшіисz под8 крёпкую рукY всебlгaгw пр0мысла б9іz. Рaдуйтесz, покори1вшіи в0лю свою2 в0лэ nц7A нбcнагw. Рaдуйтесz, прослaвившіи гDа въ дyшахъ и3 тэлесёхъ вaшихъ. Рaдуйтесz, возвели1чившіи є3гw2 во всёхъ дёлэхъ вaшихъ. Рaдуйтесz, воздвизaвшіи рyцэ вaши на творeніе дёлъ бlги1хъ. Рaдуйтесz, направлsвшіи стопы6 в†ша на пyть прaвый. Рaдуйтесz, не приложи1вшіи сердeцъ вaшихъ къ земн0му богaтству и3 наслаждeнію. Рaдуйтесz, всегдA помышлsвшіи њ бlгахъ нбcныхъ и3 вёчномъ весeліи.

Рaдуйтесz, вси2 с™jи, тeпліи њ всeмъ мjрэ бGу мlтвєнницы.

Кондaкъ ‹

Сп7сeніz путeмъ прaво шeствующе и3 њ судьбaхъ прaвды б9іz поучaющесz, вси2 с™jи, kви1стесz ћкw древесA бlгопл0днаz при и3сх0дищахъ в0дъ, и3 принес0сте бGу пл0дъ добродётелей вaшихъ во врeмz своE. Нhнэ же въ г0рнэмъ є3дeмэ неизречeннагw наслаждaющесz бlжeнства, помzни1те и3 нaсъ, чaдъ вaшихъ, nтeческое вaше њ сп7сeніи нaшемъ попечeніе восхвалsющихъ, бGу же пою1щихъ: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA твeрда нaмъ проти1ву лицA врaжіz вы2 є3стE, вси2 с™jи, и3 тeпліи мlтвєнницы ко хrтY њ всeмъ р0дэ хrтіaнстэмъ. Тёмже t стрёлъ неви1димагw бори1телz при1снw вaми защищaеми, рaдостнw взывaемъ:

Рaдуйтесz, р0да чlвёческагw вeліе ўкрашeніе. Рaдуйтесz, въ стрaнствіи земн0мъ при1снаz нaмъ tрaда и3 ўтэшeніе. Рaдуйтесz, въ брaни со врагaми сп7сeніz нaшегw си1льніи нaмъ пом0щницы. Рaдуйтесz, t мечA гнёва б9іz мlтвами вaшими нaсъ защищaющіи. Рaдуйтесz, сaми и3скушeни бhвше, и3 нaмъ во и3скушeніихъ помогaющіи. Рaдуйтесz, покаsнію нaсъ грёшныхъ ѕэлw2 рaдующіисz. Рaдуйтесz, на разли1чныхъ мёстэхъ земли2 во вс‰ временA прaведнw пожи1вшіи. Рaдуйтесz, ѓще и3 согрэши1вшіи, nбaче и4стиннымъ покаsніемъ и3 слезaми сквeрну грэхHвъ њмhвшіи. Рaдуйтесz, t ґдaма дaже до днeсь въ надeжди жи1зни вёчныz скончaвшіисz. Рaдуйтесz, t вост0ка и3 зaпада пришeдшіи и3 на л0нэ ґвраaмли почи1вшіи. Рaдуйтесz, ћкw с0нмъ вaшъ н0выми съ земли2 пришeльцами всегдA ўмн0жаетсz. Рaдуйтесz, ћкw вaми мёсто пaдшихъ дyхwвъ въ соб0рэ ѓгGльскомъ восполнsетсz.

Рaдуйтесz, вси2 с™jи, тeпліи њ всeмъ мjрэ бGу мlтвєнницы.

Кондaкъ №i

Пёсни н†ша хвалє1бныz, ѓще бы и3 тмочи1слени бhли, не довлёютъ къ прославлeнію добродётелей вaшихъ, вси2 с™jи: и3 нaмъ нeмощнымъ ўд0бэе люби1ти молчaніе: но да не kви1мсz лэни1ви и3 небlгодaрни за получє1нныz вaсъ рaди млcти и3 бlгодэsніz б9іz, поeмъ прослaвльшему вaсъ вLцэ: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэти1льницы свёта невечeрнzгw вы2 є3стE, вси2 с™jи, ў пrт0ла прес™hz трbцы съ ѓгGльскими чи1нми въ мlтвэ њ нaсъ присногорsщіи, и3 на свётлую сп7сeніz стезю2 наставлsющіи вопію1щихъ вaмъ си1це:

Рaдуйтесz, свэти1льницы nгнS невещeственнагw. Рaдуйтесz, насє1льницы nби1телей nц7A нбcнагw. Рaдуйтесz, гр0здіе віногрaда хrт0ва. Рaдуйтесz, бlгоух†нніи цвёти рaйстіи. Рaдуйтесz, живот0чніи рёки, въ жaждэ дух0внэй нaсъ напоsющіи. Рaдуйтесz, дожден0сніи џблацы, въ зн0и и3скушeній нaсъ прохлаждaющіи. Рaдуйтесz, дух0вніи вётри, зи1му ўнhніz t сердeцъ нaшихъ прогонsющіи. Рaдуйтесz, сладкопёснивіи слaвіи, дух0вную веснY вёчнагw бlжeнства нaмъ возвэщaющіи. Рaдуйтесz, мhсленныz г0ры, къ нб7си2 нaсъ возводsщіи. Рaдуйтесz, ќмнагw сlнца лучи2, млcть є3гw2 на нaсъ и3зливaющіи. Рaдуйтесz, д0бріи к0рмчіи, t потоплeніz грэх0внагw нaсъ сп7сaющіи. Рaдуйтесz, вёрніи путев0ждіе, въ нбcное nтeчество нaсъ путеводsщіи.

Рaдуйтесz, вси2 с™jи, тeпліи њ всeмъ мjрэ бGу мlтвєнницы.

Кондaкъ в7i

Блгdть t бGа дaнную вaмъ, въ воздаsніе мн0гихъ добродётелей вaшихъ, кто2 t земнор0дныхъ и3сповёсти возм0жетъ, q с™jи. Ћкоже бо кaпли морскjz по є3ди1ной и3счерпaти, си1це чудодёйствій вaшихъ и3 подавaемыхъ вaми нaмъ бlгодэsній нёсть м0щнw и3счeсти. Сегw2 рaди рaдостнw совершaемъ слaвное вaше торжество2, и3 вс‰ дёйствующему въ вaсъ гDу зовeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще тS, вLко вседержи1телю, восхвалsемъ вси2 прес™0е и4мz твоE, ћкw t начaла мjра въ разли6чнаz временA kви1лъ є3си2 приснопaмzтныz с™hz тво‰, тебЁ є3ди1ному въ трbцэ слaвимому бGу бlгоугоди1вшіz, и4хже мlтвами t всёхъ ѕHлъ и3збавлsеши вопію1щіz къ ни1мъ:

Рaдуйтесz, с™jи б9іи ўг0дницы, съ прес™ёйшею всеS твaри приснодёвою мRіею. Рaдуйтесz, и3 вы2, безпл0тніи ѓгGли, храни1теліе р0да чlвёческагw. Рaдуйтесz, с™jи цaріе и3 кнsзи, на земли2 бlгочести1во цaрствовавшіи и3 нбcное цrтвіе наслёдившіи. Рaдуйтесz, д0бріи градоправи1теліе, въ нбcномъ грaдэ nбитaти спод0бльшіисz. Рaдуйтесz, нелицепріsтніи земнjи судіи2, ў нбcнагw судіи2 њправдaніе и3 млcть получи1вшіи. Рaдуйтесz, рeвностніи словeсныхъ nвє1цъ пaстыріе, t пастыреначaльника хrтA похвалeнніи и3 прославлeнніи. Рaдуйтесz, прaведніи земледёлателіе, въ простотЁ сeрдца и3 неѕл0біи бGу послужи1вшіи. Рaдуйтесz, терпэли1віи странни1цы, нбcнагw nтeчества дости1гшіи. Рaдуйтесz, ю3р0дивіи, поношє1ніz и3 ўкорє1ніz хrтA рaди претерпёвшіи. Рaдуйтесz, безсребрeнницы, тyне болsщимъ и3сцэлє1ніz подавaвшіи и3 на нб7си2 мздY пріsвшіи. Рaдуйтесz, во всsкомъ в0зрастэ и3 звaніи ўгоди1вшіи бGу мyжіе и3 жє1ны, ћкw вы є3ди1нw є3стE њ гDэ и3 дyши в†ша въ рyцэ б9іей. Рaдуйтесz, ћкw въ бyдущемъ вёцэ кyпнw съ душaми и3 тэлесA в†ша вёчныz слaвы причaстны бyдутъ.

Рaдуйтесz, вси2 с™jи, тeпліи њ всeмъ мjрэ бGу мlтвєнницы.

Кондaкъ Gi

Q всебlжeнніи ўг0дницы б9іи, вси2 с™jи, пріsвшіи наслёдіе бlгъ вёчныхъ. Пріими1те сіE нaше хвалeбное пёніе, и3 бlгопріsтными вaшими къ бGу мlтвами и3спроси1те нaмъ грэхHвъ њставлeніе и3 вёчныхъ мyкъ и3збавлeніе, да съ вaми въ нбcномъ нaшемъ nтeчествэ поeмъ бGу: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды.

И# пaки јкосъ №-й: ЃгGльскій соб0ръ:

И# кондaкъ №-й: И#збр†ннымъ ўг0дникwмъ:

Мlтва

Къ вaмъ, q с™jи вси2, ћкw путевHднымъ свэти1льникwмъ, дэsньми свои1ми њсвэти1вшимъ пyть нбcнагw восх0да, ѓзъ, многогрёшный, смирeннw колBна сeрдца моегw2 преклонsю и3 и3з8 глубины2 души2 взывaю: ўмоли1те њ мнЁ чlвэколю1бца бGа, да не попyститъ ми2 є3щE блуждaти по распyтіzмъ грэхA, но да просвэти1тъ м0й ќмъ и3 сeрдце свётомъ бlгости своеS, ћкw да т0ю њзарsемь и3 подкрэплsемь, возмогY пр0чее врeмz земнaгw житіS прaвою стезeю непреткновeннw прейти2 и3 ходaтайствомъ вaшимъ ко пребlг0му гDу спод0блюсz понE вмaлэ причaстникъ бhти дух0вныz вaшеz трапeзы въ нбcнэмъ черт0зэ цRS слaвы, є3мyже со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ и3 прес™hмъ, бlги1мъ и3 животворsщимъ д¦омъ бyди слaва, чeсть и3 поклонeніе во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.