НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Екатарини Великомученици

Кондaкъ №

И#збрaнную и3 вёнчанную дёву м§нцу, невёсту хrт0ву є3катерjну, похвaльными пёсньми воспои1мъ, ћкw преслaвную мучи1телz побэди1тельницу и3 премyдрую філос0фwвъ настaвницу: ты2 же, великом§нице є3катерjно, и3мyщи дерзновeніе ко гDу, приклони1сz ми1лостивнэ къ бlгопотрeбнымъ прошeніємъ зовyщихъ ти2:

Рaдуйсz, є3катерjно, невёсто хrт0ва премyдраz.

Јкосъ №

ЃгGлwмъ рaвную чистотY и3мyщи, с™az дёво є3катерjно, съ ѓгGлы бжcтвеннагw њзарeніz спод0биласz є3си2, съ ни1ми же воспэвaющи трис™yю пёснь, ўслhши нaсъ, пою1щихъ тебЁ на земли2 сі‰:

Рaдуйсz, честн0е свzтhни жили1ще: рaдуйсz, чудeсное знaменіе сбhвшагwсz на тебЁ б9іz пр0мысла. Рaдуйсz, бlговолeніz џ§а сосyде: рaдуйсz, страдaній хrт0выхъ и3сполнeніе. Рaдуйсz, чи1стое д¦а с™aгw њбитaлище: рaдуйсz, свётомъ бlгочести1выz вёры просвэти1вшаzсz. Рaдуйсz, с™0ю купёлію tрождeннаz: рaдуйсz, и3змhвшаz ри6зы сво‰ въ крови2 ѓгнчей на земли2. Рaдуйсz, ликyющаz со свzщeнными дёвами на нб7си2.

Рaдуйсz, є3катерjно, невёсто хrт0ва премyдраz.

Кондaкъ в7

Ви1дzщи є3катерjна себE видёніz спод0бльшуюсz, течE къ с™0му стaрцу, їкHну є4й бGомaтере прeжде тогw2 вручи1вшему, и3 повёда є3мY, кaкw tвращaше лицE своE, є4й kви1выйсz съ пречcтою своeю матeрію хrт0съ, кaкw безyмну и3 ни1щу и3 худор0дну ю5 нарeкъ, д0ндеже не њстaвитъ јдwльскагw нечeстіz. прпdбный же, слhшавъ сі‰, настaви ю5 въ тaинствахъ вёры и3 крести2 ю5. Nнa же во њбновлeніи дyха бlгодaрнw поsше бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ благjй, бlгор0дство и4стинное, богaтство неги1блющее стzжaвши въ дух0вномъ tрождeніи, с™az є3катерjно, дост0йна kви1сz нбcнагw женихA хrтA, и3же, пaки kви1всz є4й, возлюби2 ю5 и3 даровaннымъ пeрстнемъ въ невёсту себЁ њбручи2. nнA же, познaвши так0е къ нeй бlговолeніе б9іе, тaкw ўzзви1сz люб0вію є3гw2, ћкw не мyдрствоваше б0лэе њ земнhхъ вещaхъ, но њ возлю1бленномъ своeмъ непрестaннw мhслzше. таков0й блгdти спод0бльшаzсz слhши t нaсъ:

Рaдуйсz, ѕлов0ніе мірск0е возненави1дэвшаz: рaдуйсz, въ в0ню мЂра хrт0ва текyщаz. Рaдуйсz, д0браz люби1тельнице женихA безсмeртнагw: рaдуйсz, сокр0вище бlговолeніz вhшнzгw. Рaдуйсz, денни1це пресвётлаz: рaдуйсz, лунA совершeннаz. Рaдуйсz, масли1но, въ домy б9іи насаждeннаz: рaдуйсz, кeдръ въ лівaнэ высокорaсленный.

Рaдуйсz, є3катерjно, невёсто хrт0ва премyдраz.

Кондaкъ G

Си1ла вhшнzгw дадE тогдA с™ёй є3катерjнэ дерзновeніе, є4же нечeствующаго царS маxімjна њ принесeніи јдwлwмъ жeртвъ њбличи1ти небоsзненнw, и3 т0й пребhсть безглaсенъ на мн0гъ чaсъ, не могjй проти1витисz є3S глаг0ламъ. nнA же, бlгодарsщи бGа, воспэвaше: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мyщи с™az є3катерjна свhше дaнную є4й премyдрость, є3гдA нечести1вый цaрь, постaви пред8 соб0ю, вопрошaше ю5 њ р0дэ є3S и3 сaнэ, nнA и3сповёда себE бhти дщeрь цaрскую, филос0фскіz и3 рит0рскіz наyки д0брэ и3зучи1вшую, пaче же хrт0ву невёсту себE наименовA, въ ћвное tвержeніе јдwльскагw служeніz. сегw2 рaди воспэвaемъ є4й си1це:

Рaдуйсz, ќбw, є3катерjне преслaвнаz: рaдуйсz, цaрское свzщeніе. Рaдуйсz, пчело2, дhма јдwльскагw tлетёвшаz: рaдуйсz, голуби1це, зл†ты кри1ла и3мyщаz. Рaдуйсz, кади1ло хrт0ва бlгоухaніz.

Рaдуйсz, є3катерjно, невёсто хrт0ва премyдраz.

Кондaкъ д7

Бyрею ћрости вознеи1стовивсz цaрь на с™yю дёву, речE къ нeй: не глаг0ли ѕлЁ њ бозёхъ нaшихъ. с™az же є3катерjна tвэщA: ѓще восх0щеши њтрzсти2 мрaкъ прeлести ўразумёеши богHвъ твои1хъ хyдость и3 познaеши и4стиннагw бGа, є3г0же и4мz т0кмw глаг0лемое, и3ли2 крeстъ, изwбразyемый на воздyсэ, прогонsетъ б0ги тво‰ и3 погублsетъ. и3 ѓще повели1ши, kвлю2 тебЁ и4стину, пою1щи бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавъ нечести1вый цaрь своб0дный и3 мyдрый tвётъ тв0й њ вёрэ хrт0вой, ўбоsвсz, да не бyдетъ побэждeнъ t тебЁ, собрA t предёлwвъ держaвы своеS мудрецHвъ, числ0мъ пzтдесsтъ, на прёніе. ты2 же, ґрхaгGломъ міхаи1ломъ ўтверждeннаz и3 њ побёдэ ўвёреннаz, возрaдовасz є3си2 вступи1ти въ прёніе съ ни1ми. пріими2 u5бо, дёво, t нaсъ похвалY сію2:

Рaдуйсz, из8zви1тельнице ўмA хrт0ва: рaдуйсz, херувjмское стzжaвшаz бGопознaніе. Рaдуйсz, серафjмскою воспалeннаz къ бGу люб0вію: рaдуйсz, мyдрыхъ мудрёйшаz. Рaдуйсz, дух0вный мeчъ на невёріе из8wстри1вшаz: рaдуйсz нечeстіz прогони1тельнице. Рaдуйсz вёрныхъ настaвнице.

Рaдуйсz, є3катерjно, невёсто хrт0ва премyдраz.

Кондaкъ є7

БGотeчной ѕвэздЁ былA є3си2 под0бна, є3катерjно, препрёвши пzтдесsтъ витjй и3 настaвивши и4хъ на пyть хrтіaнскій, ведyщій къ прaведному сlнцу, t дв7ы возсіsвшему хrтY бGу, свои1ми мyдрыми глаг0лы, и5же и3 њсуждeни бhвше за хrтA на сожжeніе и3 напyтствовани мlтвою твоeю, съ рaдостію и3д0ша въ џгнь, пою1ще: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвъ царю1ющій повєлёніz сво‰ въ тебЁ пренебрежeнны и3 ўвэщ†ніz презрeнны, њбрати1сz къ лукaвству, є4же ласкaніемъ прельсти1ти тS, њбэщaz полцaрства тебЁ дaти. ты2 же вёру сокр0вищамъ земнhмъ предпочeтши и3 женихA хrтA возлюби1вши пaче земнaгw цaрства и3 њдeжду мучени1чества пaче багрzни1цы, tвeргла є3си2 є3гw2 суесл0віе. сегw2 рaди восписyемъ ти2 сі‰ похвaльнаz:

Рaдуйсz, дёво, лeсть њбличи1вшаz: рaдуйсz, запинaтелz ѕмjz попрaвшаz. Рaдуйсz, дщeрь царeва: рaдуйсz, дёво, рsсны златhми одэsннаz. Рaдуйсz, всsкое вещество2 превозшeдшаz: рaдуйсz, на г0ру бGови1деніz востeкшаz. Рaдуйсz, свётомъ бGопознaніz просвэщeннаz: рaдуйсz, трубA д¦а, воспёвшаz глaсъ и4стиннагw бGосл0віz. Рaдуйсz, д0брое вёры и3сповёданіе: рaдуйсz, свёта є3ђльскагw сіsніе. Рaдуйсz, зак0нwвъ вёчныхъ храни1тельнице: рaдуйсz, нaша пом0щнице.

Рaдуйсz, є3катерjно, невёсто хrт0ва премyдраz.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникwмъ бGон0снымъ, ґп0столwмъ поревновaвши, дерзновeннw пред8 лицeмъ мучи1телz проповёдаше є3си2 хrтA, и4стиннагw бGа, є3мyже въ рaнахъ и3 въ темни1цэ пёла є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsвый въ сeрдцэ твоeмъ свётъ и4стиннагw бGоразyміz tгнaлъ є4сть мрaкъ скорбeй, и3же не њстaви тS ґлкaти, голуби1цею пи1щу ти2 посылaz, нижE стужaти њ болёзни, посэти1лъ бо сaмъ тS въ темни1цэ, њбодрsz и3 мнHги вэнцы6 њбэщавaz. ты2 же, терпэливодyшнаz, си1мъ пaче ўкрэпи1шасz є3си2 и3 цари1цу ѓvгyсту и3 воев0ду порфЂріа, съ в0ины притeкшихъ къ тебЁ, њбрати1ла є3си2 къ свёту вёры хrт0вой и3 научи1ла, пёти тебЁ сі‰:

Рaдуйсz, мmропол0жнице бжcтвенныz любвE: рaдуйсz, ґдамaнте крёпкій. Рaдуйсz, винA чудeсъ неизречeнныхъ: рaдуйсz, врагA терпeніемъ ўби1вшаz. Рaдуйсz, ћзвы гDа на тёлэ своeмъ носи1вшаz: рaдуйсz, цари1цэ ґvгyстэ съ пришeдшими къ мyченическому п0двигу путенастaвнице. Рaдуйсz, ћкw во тмЁ свётъ былA є3си2: рaдуйсz, ћкw сaмъ гDь, свётъ мjра, тебЁ, въ темни1цэ бhвшей, себE kви1лъ є4сть. Рaдуйсz, ќзъ грэх0вныхъ ск0раz рэши1тельнице: рaдуйсz, болёзнующихъ ск0раz цэлeбнице. Рaдуйсz, пом0щнице нaшегw сп7сeніz.

Рaдуйсz, є3катерjно, невёсто хrт0ва премyдраz.

Кондaкъ з7

Хотsщу безб0жному цaрю привести2 тS къ мeрзкому їдwлослужeнію, пaки сёти подстилaетъ тебЁ, премyдраz, є4же ўлови1ти тS лeстнw похвал0ю красоты2 твоеS. ты2 же красотY вeщь приврeменну и3 скоропрех0дну и3меновaла є3си2, хrтA же и3сповёдала є3си2 бGа жи1ва и3 и4стинна и3 пёла є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вую показA цaрь ћрость и3 безчеловёчіе, повелёвъ є3пaрху колeсами растерзaти дёвственное, чи1стое и3 с™0е тёло твоE, но чудeснw рук0ю ѓгGла ѓбіе разрэшeна былA є3си2 безврeдна и3 колeса на чaсти сокрушeны, и4миже мнHги t невёрныхъ ўбіeны, ћкw ўдиви1сz сaмъ цaрь и3 предстоsщій нар0дъ, и3же и3 взывaше: вели1къ бGъ хrтіaнскій! мh же, чудsщесz семY, взывaемъ тебЁ:

Рaдуйсz, м§нце, ѓгGлwмъ честнaz и3 говёйнаz: рaдуйсz, слaва полкHвъ страдaльческихъ. Рaдуйсz, свётлаz на враги2 побёда: рaдуйсz, стрaхъ невёрныхъ. Рaдуйсz, сосyде мн0жайшіz си1лы б9іz: рaдуйсz, рaдованіе вёрныхъ.

Рaдуйсz, є3катерjно, невёсто хrт0ва премyдраz.

Кондaкъ }

Стрaнное слaвы и3змэнeніе и3 за хrтA страдaніе цари1цы и3 воев0ды съ в0ины ви1дэвше, ўстрани1мсz любвE мjра и3 пл0ти и3 впери1мъ себE къ разумёнію бGа, сeй бо є4сть красотA, и3 слaва, и3 вэнeцъ нaмъ, пою1щымъ: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь слaдость, вeсь желaніе тебЁ, с™az є3катерjно, бhсть ї}съ: слaдцэ бо є3гw2 рaди г0рькіz мyки терпёла є3си2 и3 ски1петръ, предлагaемый тебЁ, попрaла є3си2, предзрs бyдущее воздаsніе. t нaсъ же пріими2 похвaльнаz сі‰:

Рaдуйсz, чи1стаz, чи1стэ чи1стагw возлюби1вшаz: рaдуйсz, г0рлице, крaснаго женихA въ пустhнэ д0льнагw мjра вожделёвшаz. Рaдуйсz, воню2 ри1зъ є3гw2 бlгоухaвшаz: рaдуйсz, ћкw сeрна на горaхъ ґромaтскихъ и3скaвшаz рождeннаго прeжде холмHвъ вёчныхъ. Рaдуйсz, п0двигъ страдaльческій рaди любвE хrт0вы соверши1вшаz: рaдуйсz, ли1къ мyченическій бGу привeдшаz. Рaдуйсz, ћкw витjи тоб0ю получи1ша цrтво нбcное: рaдуйсz, ћкw т0еже тоб0ю получи1ти чaемъ. Рaдуйсz, покр0въ и3 забрaло нaше.

Рaдуйсz, є3катерjно, невёсто хrт0ва премyдраz.

Кондaкъ f7

ВсE є3стество2 ѓгGльское возрaдовасz рaдостію, зрS тS, є3катерjно, побэди1вши міродeржца, шествующую къ премjрнымъ ћкw побэдон0сную воев0ду, въ послёдованіи полкA страдaльческагw, и3 воспЁ побёднаz, взывaz: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Витjz многовэщ†нныz заусти1шасz: не возм0гше бо противовэщaти бGодухновeннымъ словесє1мъ твои1мъ, молчaніемъ почитaютъ дарwвaніz тво‰: мы2 же, нeмощніи, кaкw м0жемъ tвeрсти ўстA на хвалы6 твоS; nднaкw дерзaемъ и3 м0лимъ, спод0би, благaz, безбёднw принести2 тебЁ пёснь сію2:

Рaдуйсz, nргaне д¦а с™aгw: рaдуйсz, зарE неизречeннагw њсіsніz. Рaдуйсz, догмaтwвъ бжcтвенныхъ пучи1на: рaдуйсz, хи1тросте, препрёвшаz філос0фwвъ. Рaдуйсz, чaше премyдрости: рaдуйсz, плетє1ніz витjй растерзaвшаz. Рaдуйсz, плэни1цы грэхHвныz разрэшaющаz.

Рaдуйсz, є3катерjно, невёсто хrт0ва премyдраz.

Кондaкъ ‹

Спасти2 хотsщи дyшу твою2, њ тёлэ твоeмъ неради1ла є3си2, є3катерjно, и3 на мeчное ўсэчeніе, мучи1телю дaвшу на то2 и3зречeніе, ты2 рaдостнw потеклA є3си2, пою1щи с™0му безсмeртному: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA твeрда и3 непреwдоли1ма kви1ласz є3си2 женaмъ, тебЁ на мёсто ўсэчeніz провождaюшымъ и3 съ рыдaніемъ тS жестокосeрду къ себЁ и3 безразсyдну бhти именyющымъ: ћкw не пощади1ла є3си2 слaдкагw животA въ цвётэ ю4ности, ћкw презрёла є3си2 земн0е предлагaемое цaрство и3 блажeнство. Тh же воспрети1ла є3си2 неполeзный плaчъ и4хъ и3 суесл0віе, текyщи скорёйши соедини1тисz чрeз8 смeрть со свои1мъ возлю1бленнымъ, тогw2 рaди слhшиши:

Рaдуйсz, рaдостнw за главY цRкве хrтA под8 мeчъ главY свою2 приклони1вшаz: рaдуйсz, до концA претерпёвшаz. Рaдуйсz, течeніе д0брэ скончaвшаz: рaдуйсz, ћкw ни ск0рбію, ни рaнами, ни мечeмъ съ пути2 хrт0ва и3сповёданіz не соврати1ласz є3си2. Рaдуйсz, ћкw плaмень любвE въ и3ст0чницэ кр0ве неугаси1мь соблю1дшаz: рaдуйсz, м§никwвъ красото2. Рaдуйсz, крёпкое хrтіaнъ прибёжище.

Рaдуйсz, є3катерjно, невёсто хrт0ва премyдраz.

Кондaкъ №i

Пёніе похвaльное дерзнyхомъ принести2 тебЁ, но њскудэвaетъ сл0во нaше и3 недоумэвaетъ ќмъ, кaкw глаг0лати: nбaче сл0во твоE премyдрое, мн0гихъ и3схи1тившее t невёжества и3 ідwлонечeстіz, возставлsетъ нaсъ. дaждь нaмъ сл0во твоE, во є4же пёти ўдиви1вшему на тебЁ вели1чіz своS бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтопріeмную тS свэшY, мeчнымъ ўсэчeніемъ погашeнную, но на свёщницэ нбcнэмъ пред8 пrт0ломъ с™hz трbцы постaвленную, ви1дэвше с™jи ѓгGли, поклони1шасz живyщему во вёки и3, получи1вше t вLки повелёніе, дёвственное тёло твоE на горЁ сінaйстэй погреб0ша, да не ви1димо бyдетъ, ћкwже самA хотёла є3си2, врагHмъ гDнимъ. мы2 же пёснь сію2 возсылaемъ ти2:

Рaдуйсz, солнцеwбрaзнаz дёво, на нб7сA дyхомъ возшeдшаz: рaдуйсz, сіHна г0рнzгw дости1гшаz. Рaдуйсz, вёнче добр0ты въ руцЁ гDни: рaдуйсz, чaше, t њби1ліz д0му б9іz чeрплющаz рaдость. Рaдуйсz, къ ски1ніи нерукотворeннэй, вёчнэй прибли1жившаzсz: рaдуйсz, на горЁ зак0ннэй почивaющаz тёломъ. Рaдуйсz, ћкw тaмw ви1дэна бhша шeствіz бGа сінaина, бGа їaкwвлz: рaдуйсz, мёста бGови1деніz мwmсeова њдержaніе. Рaдуйсz, рeвности и3ліины2 ўказaніе: рaдуйсz, купины2 несгорaемой kвлeніе. Рaдуйсz, дёво, дв7э цRи1цэ, въ ри1зы позлащeнны одёzнной, преиспещрeнной вслёдствующаz: рaдуйсz, ћкw тоб0ю сhй воспэвaетсz посредЁ дёвъ тmмпaнницъ. Рaдуйсz, ћкw на тебЁ велелёпота є3гw2: рaдуйсz, пrт0ла вёчнагw предстоsтельнице. Рaдуйсz, t хрaма вселeнныz мlтвенники къ тебЁ назирaющаz: рaдуйсz, кади1ло мlтвъ вhшнему њ нaсъ бlгопріsтное.

Рaдуйсz, є3катерjно, невёсто хrт0ва премyдраz.

Кондaкъ в7i

Блгdть дaна тебЁ t бGа руков0дствовати къ познaнію и4стины є3гw2, въ тaйнэ сокровeннэй, и3 даsти всBмъ, ћже къ п0льзэ прошє1ніz. тёмже мы2, помрачeнніи, ўмилeннw пр0симъ тS, мyдраz дёво: просвэти2 ќмныz нaши џчи и3 положи2 нaмъ къ нб7си2 стезю2 прох0дну, да поeмъ съ тоб0ю нhнэ и3 во вс‰ вёки є3ди1ному премyдрому: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще крёпкіz тво‰ м§ничєскіz п0двиги, хвaлимъ тS, ћкw њдушевлeнный сосyдъ сп7сeніz человёкwвъ: твои1мъ бо рaзумомъ бGъ премyдрость премyдрыхъ вёка сегw2 погуби2: тоб0ю витjй призвA въ kзhкъ свsтъ, въ лю1ди њбновлeніz, ћкw тёмъ страдaти за хrтA. просвэти2 и3 нaсъ, благaz дёво, помрачeнныхъ, да зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, зерцaло б9іz мyдрости: рaдуйсz, си1лою вhшнzгw њдэsннаz. Рaдуйсz, подви1жнице, є3лeемъ рaдованіz ўмащeннаz: рaдуйсz, воев0до, п0лкъ б9ій къ вёчному вели1честву предпослaвшаz. Рaдуйсz, во свётлwсти с™hz вшeдшаz: рaдуйсz, во свётэ непристyпнэмъ живyщему въ ли1кэ плaменныхъ слyгъ предстaвшаz. Рaдуйсz, гр0мъ трис™агw пёніz глaсомъ свои1мъ ўмножaющаz: рaдуйсz, неизречeнную слaдость добрHты вкушaющаz. Рaдуйсz, ћкw хвалA и3 рaдованіе над8 глав0ю твоeю: рaдуйсz, ћкw вёчнаz слaва тебЁ њб8eмлетъ. Рaдуйсz, t тріmпостaснагw бжcтвA вэнцeмъ нбcнагw цrтвіz ўвэнчaннаz: рaдуйсz, блгdти и3 безконeчной слaвы нaмъ ходaтаице.

Рaдуйсz, є3катерjно, невёсто хrт0ва премyдраz.

Кондaкъ Gi

Q с™az великом§нице є3катерjно! пріими2 сіE похвaльное пёніе и3 и3збaви нaсъ t вр†гъ ви1димыхъ и3 невиди1мыхъ и3 t вёчнагw мучeніz твои1мъ бlгопріsтнымъ ходaтайствомъ сохрани2, да съ тоб0ю при1снw поeмъ бGу: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGлwмъ рaвную:

И# пaки кондaкъ пeрвый: И#збрaнную и3 вёнчанную:

Мlтва

Q с™az є3катерjно, дёво и3 м§нице, и4стиннаz хrт0ва невёсто! м0лимъ тS чрeз8 њсобли1вую блгdть, є4юже предвари2 тS жени1хъ тв0й, сладчaйшій ї}съ: ћкwже посрами1вши прeлести мучи1телz, мyдростію твоeю пzтдесsтъ витjй побэди1ла є3си2 и3, напои1вши и4хъ нбcнымъ ўчeніемъ, къ свёту и4стинныz вёры настaвила є3си2, тaкw и3спроси2 и3 нaмъ џную б9ію мyдрость, да и3 мы2, раст0ргнувъ вс‰ к0зни ѓдскагw мучи1телz и3 презрёвъ мjра и3 пл0ти соблaзны, дост0йны kви1мсz бжcтвенныz слaвы и3 къ разширeнію с™hz нaшеz правослaвныz вёры сосyды дост0йны содёлаемсz, и3 съ тоб0ю въ нбcной ски1ніи гDа и3 вLку нaшего ї}са хrтA хвaлимъ и3 прославлsемъ во вс‰ вёки. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.