НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Василију Великом

Кондaкъ №

Взбрaнный цRS нбcнагw служи1телю и3 вели1кій цRкве хrт0вы с™и1телю, прaвыz вёры и3сповёданіемъ во всeмъ мjрэ просіsвый, вeліе и3мёzй дерзновeніе ко с™ёй трbцэ, t всsкихъ нaсъ бёдъ њграждaй, со ўмилeніемъ тебЁ вопію1щихъ:

Рaдуйсz, васjліе, вели1кій їерaрше, правослaвіz всемjрный свэти1льниче.

Јкосъ №

ЃгGлwвъ творeцъ, t вёка пред8избрaвый тS, пребlжeнне џ§е васjліе, бhти вели1кагw свэти1льника цRкве своеS, ѓгGлопод0бна житіeмъ kви1 тz: вельми1 бо бGомhсліемъ и3 пощeньми въ пустhни подвизaвсz, на высотY добродётели восшeлъ є3си2. тeмже, вeлію на нб7сёхъ слaву стzжaвый, пріими2 t нaсъ, смирeнныхъ, восхвалsти тS дерзaющихъ, сі‰ хвалeбныz глаг0лы:

Рaдуйсz, васjліе, цaрствіz тезоимени1тый: рaдуйсz, їерaрше хrт0въ вели1кій. Рaдуйсz, цRкве непоколеби1мый ст0лпе: рaдуйсz, р0да с™aгw пречcтнaz џтрасле. Рaдуйсz, t ю4ности цRю2 нбcному всеусёрднw служи1вый: рaдуйсz, всeю земн0ю, наипaче же нбcною, премyдростію ќмъ св0й њбогати1вый. Рaдуйсz, кyпнw со дрyгомъ твои1мъ григ0ріемъ бGосл0вомъ въ любомyдріи преуспэвaвый: рaдуйсz, ўчи1телz твоего2 є3vвyла премyдрыми словесы2 ко хrтY њбрати1вый. Рaдуйсz, чистоты2 и3 цэломyдріz преди1вный храни1телю: рaдуйсz, ко сп7сeнію вёрный путеводи1телю. Рaдуйсz, душепaгубныхъ є3ресeй разори1телю: рaдуйсz, бGомyдрый вселeнныz ўчи1телю.

Рaдуйсz, васjліе, вели1кій їерaрше, правослaвіz всемjрный свэти1льниче.

Кондaкъ в7

Ви1дz цRквь хrт0ву ґріaнскимъ ѕловёріемъ њбуревaему, и3 б9ію призвaнію повинyzсz, и3зшeлъ є3си2, прпdбне џ§е, и3з8 пустhни, ю4же возлюби1лъ є3си2, во грaдъ кесарjю, и3дёже бlгодaть сщ7eнства воспріsлъ є3си2 и3 во ґрхіепcкопа постaвленъ бhлъ є3си2, сл0во сп7сeніz велеглaснw всBмъ концє1мъ земли2 бlговэствyz, вёрныz же по вс‰ дни2 поучaz бGу, создaтелю всёхъ, дост0йнw воспэвaти: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ вёрныхъ бGовёденіемъ просвэщaz, с™и1телю хrт0въ васjліе, є3стество2 сyщихъ и3з8zсни1лъ є3си2, и3 бGа неви1димаго въ творёніихъ рукY є3гw2 познавaти научи1лъ є3си2. Тeмже и3 мы2, твои1ми бGомyдрыми ўчeньми просвэщaеміи, взывaемъ си1це:

Рaдуйсz, познaніемъ бGа, въ шeсть днjй вс‰ сотв0рша, вёрныz њзари1вый: рaдуйсz, ди1вныz делA є3гw2 дост0йнw восхвалsти научи1вый. Рaдуйсz, палaто мyдрости преукрашeннаz: рaдуйсz, сокр0вищница бGосл0віz преизоби1льнаz. Рaдуйсz, ћкw тaйны премyдрости б9іz во всeмъ мjрэ ви1дэти научaлъ є3си2: рaдуйсz, ћкw и3 въ мaлыхъ вещeхъ вели1чіе б9іе зрёти наставлsлъ є3си2. Рaдуйсz, свёта первоздaннагw красотY живописaвый: рaдуйсz, твeрдую си1лу пeрвагw гlг0ла б9іz во вселeнней показaвый. Рaдуйсz, бhліемъ трaвнымъ ск0рую ги1бель слaвы земнhz и3зoбрази1вый: рaдуйсz, во бlголёпіи свэти1лъ нбcныхъ сlнце прaвды хrтA зрёти ўказaвый. Рaдуйсz, трудолю1біемъ мaлой твaри t лёности людeй tвращaвый: рaдуйсz, человёку, царю2 твaрей, над8 страстьми2 цaрствовати повелевaвый.

Рaдуйсz, васjліе, вели1кій їерaрше, правослaвіz всемjрный свэти1льниче.

Кондaкъ G

Си1лою всевhшнzгw ўкрэплsемь, џ§е с™hй васjліе, противоб0рствовалъ є3си2 бGоtстyпнику їуліaну, и3 ѕл0е є3гw2 на хrтіaны ўмышлeніе разруши1ти ўмоли1лъ є3си2 гд7а и3 пречcтую є3го2 м™рь, да вси2 є3ди1ному бGу бlгодaрнw пою1тъ: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мezй рeвность вeлію по бз7э вседержи1теле и3 мёчъ сл0ва є3гw2 въ руцЁ воспріи1мъ, плeвелы kзhческагw їуліaнова нечёстіz ск0рw посёклъ є3си2, вёрныz же во бlгочeстіи ўтверди1лъ є3си2: научи2 и3 нaсъ, прпdбне џ§е, є3ди1ному т0чію бGу чи1стымъ житіeмъ служи1ти, зовyщихъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, г0рдагw їуліaна въ бGоtстyпствэ мyжественнw њбличи1вый: рaдуйсz, хrтоненави1стныz є3гw2 начинaніz разруши1вый. Рaдуйсz, мlтвою слeзною, ћкw копіeмъ, того2 порази1вый: рaдуйсz, ск0рую є3гw2 поги1бель предвозвэсти1вый. Рaдуйсz, лю1ди б9іz, ћкоже мwmсeй дрeвлэ ї}лz, t їдwлослужeніz свободи1вый: рaдуйсz, плeвелы нечeстіz и3стреби1вый. Рaдуйсz, пи1щею словeсъ б9іихъ вёрныz и3зоби1льнw насhтивый: рaдуйсz, струsми бlгодaти сердцA напои1вый. Рaдуйсz, скрижaли велeній хrт0выхъ твeрдw содэржaти ўвэщевaвый: рaдуйсz, ўчeніе ќстъ твои1хъ житіeмъ ўтверди1вый. Рaдуйсz, рaбе бlгjй и3 вёрный: рaдуйсz, дёлателю вертогрaда хrт0ва ўсeрдный.

Рaдуйсz, васjліе, вели1кій їерaрше, правослaвіz всемjрный свэти1льниче.

Кондaкъ д7

Бyрю ћрости царS ўaлента, ґріaнскимъ ѕловёріемъ њдержи1ма, ты2, свsтче б9ій, си1лою д¦а въ тебЁ живyща, ўтиши1лъ є3си2, и3 ми1ръ цRкви с™ёй даровaлъ є3си2, с™hми трудaми твои1ми и3 тeплыми къ бGу мlтвами є3мyже рaдуzсz воспёлъ є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавъ ѕлочести1вый ўaлентъ, ћкw ты2, їерaрше б9ій, во и4стинэ стои1ши, и3 вси2 вёрніи глaсу твоемY повинyютсz, восхотE t прaвыz вёры тS tврати1ти: сегw2 рaди послA къ тебЁ є3пaрха своегw2 мwдeста, п0слежде же и3 сaмъ пріи1де въ кесарjю. Но ты2, бGон0се џ§е, ни гнёва царeва, ни прещeній гр0знагw є3гw2 воев0ды не ўстраши1лсz є3си2: мы2 же, прославлsюще сицев0е твоE твeрдое и3сповёданіе, вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, поб0рниче прaвыz вёры непоколеби1мый: рaдуйсz, пaстырю, дyшу за вёрныz положи1ти гот0вый. Рaдуйсz, твeрдое и3сповёданіе петр0во показaвый: рaдуйсz, и3лjину рeвность њ слaвэ с™hz трbцы kви1вый. Рaдуйсz, гнёвъ царS нечести1вагw бGолёпіемъ сщ7еннослужeніz ўтиши1вый: рaдуйсz, бGомyдрыми словесы2 ўстA ѕловёрнагw воев0ды загради1вый. Рaдуйсz, ћкw прещeніz и3згнaніемъ и3 мyками не ўбоsлсz є3си2: рaдуйсz, ћкw и3 смeрть за хrтA воспріsти желaлъ є3си2. Рaдуйсz, гонeніе за вёру претэрпeвый: рaдуйсz, скорбьми2 мн0гими въ рaдость гDа вшeдый. Рaдуйсz, и4стину хrт0ву пред8 цари2 и3 владhки небоsзненнw вэщaвый: рaдуйсz, вёрнагw служи1телz цRS нбcнагw твeрдымъ и3сповёданіемъ себE показaвый.

Рaдуйсz, васjліе, вели1кій їерaрше, правослaвіz всемjрный свэти1льниче.

Кондaк є7

БGотёчнаz ѕвездA kви1лсz є3си2, с™и1телю хrт0въ васjліе, пресвётлыми милосeрдіz лучaми н0щь скорбeй мрaчную њсіzвaющаz, мглY бёдъ tгонsющаz, и3 всBмъ, въ м0ре житіS бyрномъ плывyщымъ, пyть вёрный къ цRтву нбcному показyющаz, да вси2 сп7сaющему бGу рaдующесz пою1тъ: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1девше вси1 тz, с™и1телю б9ій, ћкw nц7A чадолюби1ва, въ напaстехъ и3 ск0рбехъ t тебє2 п0мощи ўсёрднw и3скaху: ты2 же њ всёхъ милосeрдовалъ є3си2, w4бразъ вёры и4стинныz въ себЁ си1мъ показyz. Бyди, пребlгjй џ§е, ск0рый пом0щникъ и3 нaмъ, грэхми2 и3 скорбми2 њбуревaемымъ, съ люб0вію ти2 вопію1щимъ:

Рaдуйсz, свэти1льниче любвE, t хrтA возсіsвый: рaдуйсz, nц7Y нбcному въ милосeрдіи подражaвый. Рaдуйсz, неимyщихъ богaтое сокр0вище: рaдуйсz, въ нyждахъ вёрное прибёжище. Рaдуйсz, глaдныz, ћкоже їHсифъ дрeвле, препитaвый: рaдуйсz, мн0ги њби1тєли безд0мнымъ и3 ўб0гимъ въ кесарjи њсновaвый. Рaдуйсz, прокажeнныхъ рaны свои1ма рукaма, ћкw самарzни1нъ д0брый, врачевaвый: рaдуйсz, гони1телz твоего2 мwдeста недyгующа и3сцэли1вый и3 t нар0дныz кaзни того2 и3збaвивый. Рaдуйсz, вдови1цу ўб0гую t nби1ды є3пaрха защити1вый: рaдуйсz, женЁ грёшницэ прощeніе грэхHвъ ў бGа и3спроси1вый. Рaдуйсz, сир0тъ џтче и3 стрaждущихъ ўтешeніе: рaдуйсz, во грэсёхъ погибaющихъ вразумлeніе и3 и3справлeніе.

Рaдуйсz, васjліе, вели1кій їерaрше, правослaвіz всемjрный свэти1льниче.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ всемY мjру и4стины хrт0вы kви1лсz є3си2, с™и1телю џ§е васjліе, си1лою бlгодaтною сл0ва твоегw2, ћкw nстріeмъ мечA, грэх0вныz сердцA проницazй и3 къ покаsнію возбуждazй, да вси2 чи1стымъ сeрдцемъ трbцэ с™ёй пою1тъ: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsлъ є3си2 на твeрди цRквней, ћкw вели1кое свэтозaрное свэти1ло, џ§е васjліе, всю2 поднебeсную разумeніемъ вёры и4стинныz просвэщaющее, мрaкъ же страстeй грэх0вныхъ tгонsющее, t ни1хже и3 нaсъ свободи2, зовyщихъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, трbцы с™hz вёрный служи1телю: рaдуйсz, тaинъ вёры бGоwзарeнный и3з8zсни1телю. Рaдуйсz, ћкw nц7Y сн7а є3диносyщна и3 д¦а сопrт0льна велеглaснw проповёдалъ є3си2: рaдуйсz, ћкw и4стину њ свётэ превёчнэмъ, t свёта превёчна просіsвшемъ, вёрнымъ и3з8zсни1лъ є3си2. Рaдуйсz, гDа спcтелz, ћкw бGа воплощeнна и3 творцA всBхъ вBкъ и3сповёдавый: рaдуйсz, тaинство двyхъ є3стeствъ и3 є3ди1ной v3пwстaси во хrтE бз7э показaвый. Рaдуйсz, си1лою цaрственнагw сл0ва твоегw2 богaтымъ жи1тницы tкрhти повелeвый: рaдуйсz, t корhсти непрaведныz мн0ги ўчeніемъ tврати1вый. Рaдуйсz, душепaгубное піsнство сл0вомъ, ћкw гр0момъ, поражaвый: рaдуйсz, жестокосeрдіе и3 зaвисть и3з8 сердeцъ и3стреблsвый. Рaдуйсz, воздержaніz ревни1тельный настaвниче: рaдуйсz, покаsніz неум0лчный проповёдниче.

Рaдуйсz, васjліе, вели1кій їерaрше, правослaвіz всемjрный свэти1льниче.

Кондaкъ з7

ХотS вёрныz t соб0рищь ґріaнскихъ њгради1ти, ты2, с™че б9ій васjліе, вс‰ въ цRкви бlгоукраси1лъ є3си2, и3 чи1нъ ўмили1тельный бжcтвенныz літургjи мyдрэ сложи1лъ є3си2, мн0ги же моли1твы, ћкw мЂро бlгов0нное, t ќстъ твои1хъ nгнедохновeнныхъ и3зліsшасz, и4миже во грэсёхъ прощeніz себЁ и3 ўс0пшимъ брaтіzмъ пр0симъ, трbцу же прес™yю слaвимъ, пою1ще: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0ваго ґарHна вёрніи рsху въ тебЁ, џ§е с™hй васjліе, є3гдA бGолёпнw жeртву безкр0вну сщ7еннодeйствовалъ є3си2, даровaніи с™aгw д¦а, ћкw многоцeнными кaменьми светsщеюсz nдeждою, ўкрaшенъ. Нhнэ же въ вhшнэмъ жeртвенницэ њ цeркви предстaтельствуzй, поминaй вhну и3 нaсъ, тебE ўмилeннw зовyщихъ:

Рaдуйсz, ґрхіерeю б9ій, преизоби1льную, ћкоже и3 ґарHнъ, бlгодaть сщ7eнства воспріsвый: рaдуйсz, вeліе дерзновeніе въ моли1твэ за лю1ди стzжaвый. Рaдуйсz, тaинъ б9іихъ мyдрый строи1телю: рaдуйсz, чи1на цRк0внагw бlгоукраси1телю. Рaдуйсz, служeнію літургjи t самагw2 хrтA, ћкоже и3 їaкwвъ ґпcтолъ, научeнный: рaдуйсz, мlтвенниче, д¦омъ б9іимъ њзарeнный. Рaдуйсz, нбcнымъ свётомъ, ћкоже нeцыи ви1деша, въ служeніи њсіzвaемый: рaдуйсz, ѓгGлы, ћкw нёкіими пресвётлыми мyжами, њкружaемый. Рaдуйсz, ћкw твоeю пeрвэе мlтвою къ воспріsтію тaинъ хrт0выхъ себE ўготовлsемъ: рaдуйсz, ћкw твои1ми словесы2 въ вeчеръ пzтидесsтницы колэнопоклHннаz прошє1ніz возсылaемъ. Рaдуйсz, кесарjйскагw с™и1тельскагw прест0ла слaво и3 ўкрашeніе: рaдуйсz, ћкw їерewмъ всеS цRкве подаeши t бGа бlгодaтное въ служeніи ўкрэплeніе.

Рaдуйсz, васjліе, вели1кій їерaрше, правослaвіz всемjрный свэти1льниче.

Кондaкъ }

Стрaнное и3 преслaвное видeніе tкрhсz њ тебЁ, с™и1телю васjліе, прпdбному є3фрeму сmріaнину: є3ди1ножды бо показA є3мy тz бGъ, ћкw столпA џгненна, высоты2 нбcныz досzзaюща, п0слежде же, пришeдъ въ кесарjю, прпdбный ўзрe тz џгненнымъ љзhкомъ лю1ди поучaюща и3 ўмилeннw возопи2 бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь свётомъ нбcнымъ серафjмскіz любвE пламенeлъ є3си2, бGон0се васjліе: словесa бо тво‰ бeша, ћкw м0лніz, є4реси попалsющаz, дyши же вёрныхъ плaменемъ вёры и3 любвE просвэщaющаz: дaждь u5бо и3 нaмъ, џче, мlтвою твоeю, и4скру хотS мaлую твоеS любвE и3мёти, зовyщимъ сицевaz:

Рaдуйсz, пламенови1дный ст0лпе, є4реси попалszй: рaдуйсz, џгнь вёры и4стинныz и3 любвE нелицемёрныz возгревazй. Рaдуйсz, лжи2 ѓріевы є4реси твeрдый nбличи1телю: рaдуйсz, и4стины хrт0вы плaменный ревни1телю. Рaдуйсz, ћкw г0рдаго є3vнHміа, сн7а б9іz хули1вша, посрами1лъ є3си2: рaдуйсz, ћкw македHніево хулeніе д¦а с™aгw препрёлъ є3си2. Рaдуйсz, суемyдріz нестHріева разори1телю: рaдуйсz, чeсти прес™hz бGом™ре ўсёрдный защи1тителю. Рaдуйсz, пaстырю, нбcнымъ блистaніемъ любвE њсіzвaемый: рaдуйсz, ўчи1телю вёры, словесA молніен0снаz вэщaвый. Рaдуйсz, бGонасаждeннаz масли1но, мн0гихъ с™hхъ цRкви произвёдшаz: рaдуйсz, лозо2, бGомyдрыхъ правослaвіz поб0рникwвъ и3зрасти1вшаz.

Рaдуйсz, васjліе, вели1кій їерaрше, правослaвіz всемjрный свэти1льниче.

Кондaкъ f7

ВсE є3рети1ческое соб0рище не возм0же противостоsти бlгодaтнэй, ±же въ тебЁ, с™hй џ§е, њбитaше, си1лэ: ю4ношу бо нёкоего, во влaсть сатаны2 впaдша, си1лою мlтвы твоеS t сетeй врaжіихъ t8sлъ є3си2, покazвшасz же ко хrтY возврати1лъ є3си2, бlгодaрнw поS сп7си1телю бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Витjйствомъ бGодухновeннымъ твои1мъ, с™и1телю васjліе, побэждaеміи и3 ви1девше преслaвное на ю4ноше бhвшее чyдо, мн0зи t є3рети1къ ко є3ди1нэй присоедини1шасz цRкви, є3sже вёрными и3 послyшными чaдами и3 нaсъ бhти спод0би, зовyщихъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, вс‰ концы2 земли2 нбcнымъ ўчeніемъ њсіsвый: рaдуйсz, бlгодaтію хrт0вою тeмныz си1лы ѓда побэждaвый. Рaдуйсz, ю4ношу t сэтeй сатаны2 свободи1вый: рaдуйсz, тёломъ и3 кр0вію хrт0вою того2 насhтивый. Рaдуйсz, ћкw душE, кр0вію хrт0вою и3скyпленнэй, поги1бнути не дaлъ є3си2: рaдуйсz, ћкw въ поги1бельный грёхъ впaдша, ю4ношу прости1ти, хrтA ўмоли1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw преслaвнымъ чyдомъ лю1ди ўдиви1лъ є3си2: рaдуйсz, ћкw nбращeніемъ заблyждша ѓгGелы возрaдовалъ є3си2. Рaдуйсz, проси1ти ў гDа ѓгGелwвъ њграждeніz нaсъ научazй: рaдуйсz, ѓгGела храни1телz мlтвою твоeю къ нaмъ приближazй. Рaдуйсz, t навётовъ врaжіихъ свободи1телю: рaдуйсz, во и3скушeніихъ ск0рый защити1телю.

Рaдуйсz, васjліе, вели1кій їерaрше, правослaвіz всемjрный свэти1льниче.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 хотS творeцъ своE словeсное создaніе, показa тz твeрдаго вёрныхъ защи1тителz, џ§е васjліе, и3 цRкве своеS храни1телz, да свётъ правослaвіz тоб0ю всемY мjру kвлeнъ бyдетъ, и3 вси2 вёрніи бlгодaрне трbцэ с™ёй воспэвaютъ: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA є3си2 цRкве, и3 твeрдое вёрныхъ њграждeніе kви1лсz є3си2, q вели1кій въ їерaрсэхъ васjліе, є3гдA во грaдэ нmкeйстэмъ вратA церк0внаz си1лою мlтвы твоеS tвёрзлъ є3си2 и3 и4стину прaвыz вёры си1мъ kви1лъ є3си2, ўустA же хyлzщихъ и4мz хrт0во загради1лъ є3си2. Нaмъ же, гDа сп7си1телz правослaвнw и3сповёдающымъ, tвeрзи, џ§е, млcрдіz б9іz двёри, заступлёніемъ твои1мъ, да зовeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, ѓгGеле земнhй, цRкве хrт0вы храни1телю: рaдуйсz, бGомъ пред8избрaнный вёрныхъ защи1тителю. Рaдуйсz, вратA цRк0внаz, ћкоже и3ліA дрeвле нб7о, мlтвою tкрhвый: рaдуйсz, хрaмъ с™hй, є3ретикaми восхищeнный, пaки вёрнымъ возврати1вый. Рaдуйсz, вёрныхъ t є4ресей њгради1вый: рaдуйсz, цRковь хrт0ву неврэждeнну t лжеучeній сохрани1вый. Рaдуйсz, превели1кое на нб7си2 и4мz хrт0во и3 на земли2 чудесы2 возвели1чивый: рaдуйсz, правослaвіе во вселeнней ўтверди1вый. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю г0рдость нечести1выхъ низложи1сz: рaдуйсz, ћкw тоб0ю смирeніе вёрныхъ вознэсeсz. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю вёра с™az прославлsетсz: рaдуйсz, ћкw тоб0ю цRковь хrт0ва ди1внw красyетсz.

Рaдуйсz, васjліе, вели1кій їерaрше, правослaвіz всемjрный свэти1льниче.

Кондaкъ №i

Пёніе подобaше возноси1мо бhти тебЁ съ нб7си2, ґ не t земли2, Q пречyдный васjліе, нб7съ бо kвлeніе на земли2 бhлъ є3си2, къ нб7си2 бGомyдрыми ўчeньми твои1ми ўмы2 вёрныхъ возводи1лъ є3си2, и3 нhне съ нб7съ на ны2 ми1лостивнw призирaеши и3 преизоби1льную всeмъ нaмъ блгdть подаeши t щедродaтелz хrтA бGа, є3мyже со ѓгGелы въ нб7сёхъ вhну поeши: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтон0сный свэти1льниче, вeсь мн0гими дарaми б9іими и3 добродётельми сіsющъ, бhлъ є3си2, с™че б9ій васjліе, и4миже и3 ны2 просвэти2, въ добродётели настaви и3 ко цrтвію нбcному напрaви, зовyщихъ тебE си1це:

Рaдуйсz, цRкве хrт0вы незаходи1мое сіsніе и3 пресвётлое ўкрашeніе: рaдуйсz, ћкw подаeши хrтіaнwмъ во вс‰ вёки въ вёре прaвэй ўтверждeніе. Рaдуйсz, талaнты, бGомъ вручeнныz тебЁ, ўсоверши1вый: рaдуйсz, t земнhz мyдрости вс‰ ко спасeнію полє1знаz собрaвый. Рaдуйсz, сhну царeву во слaву правовёріz чудeсное и3сцэлeніе даровaвый: рaдуйсz, цэломyдренное житіE ґнастaсіz пресвЂтера и3 супрyжницы є3гw2 прозрёвый. Рaдуйсz, кр0ткw nби1дzщымъ тS прощaвый: рaдуйсz, смирeніемъ и3 тэрпeніемъ клеветы2 на тS побэждaвый. Рaдуйсz, ўстaвъ совэршeннагw житіS и4нокwмъ ўчреди1вый: рaдуйсz, мн0ги и4ноки въ wби1телехъ собрaвый. Рaдуйсz, прaвила и3 кан0ны и3 сп7си1тєльнаz ўчє1ніz въ наслёдіе цRкви њстaвивый: рaдуйсz, бGомyдрыми списaньми твои1ми многоцённое сокр0вище къ назидaнію хrтіaнwмъ даровaвый.

Рaдуйсz, васjліе, вели1кій їерaрше, правослaвіz всемjрный свэти1льниче.

Кондaкъ в7i

Блгdть вели1кую даровA тебЁ хrт0съ бGъ, с™и1телю џ§е васjліе, не т0чію заблyждшыz къ покаsнію приводи1ти, но и3 мн0ги невёрныz ко хrтY nбращaти: є3гдA бо ўжE смeртнw болёзновалъ є3си2, ко бlжeнней кончи1нэ приближazсz, є3врeанина врачA, съ жен0ю и3 ч†ды, с™hмъ кRщeніемъ просвэти1лъ є3си2 и3 трbцэ с™ёй кyпнw съ ни1ми бlгодaрственную воспёлъ є3си2 пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1тъ ти2 вeліz похвалы2 вси6 вёрніи, q вели1кій їерaрше васjліе, вельми1 бо на земли2 до концA житіS твоегw2 во слaву правовёріz потруди1всz, въ нбcнаz с™az с™hхъ вшeлъ є3си2, и3 ћкw вёрный б9ій служи1тель, трbцэ с™ёй предстaлъ є3си2, и3дeже и3 њ нaсъ вhну моли1сz, q пребlгjй џ§е, вёрою чaдэхъ твои1хъ, съ люб0вію зовyщихъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, цaрское сщ7eніе, прехвaльне васjліе: рaдуйсz, трbцы с™hz преукрашeнное селeніе. Рaдуйсz, чудeсными дэsньми цRS нбcнаго прослaвивый: рaдуйсz, рёвности своеS њ слaвэ вёры и3 въ болeзни смeртнэй не њстaвивый. Рaдуйсz, рaди nбращeніz невёрна удeсное продлeніе себЁ житіS ў бGа и3спроси1вый: рaдуйсz, свои1ма рукaма, возстaвъ съ nдрA смeртнагw, кRщeніемъ того2 просвэти1вый. Рaдуйсz, трудaми и3 мyдростію си1лу ѕловёріz побэди1вый: рaдуйсz, благовёрнымъ царє1мъ побёды на враги2 и3спроси1вый. Рaдуйсz, ґпcтолwмъ въ трудёхъ є3динонрaвный: рaдуйсz, со с™и6тельми григ0ріемъ бGосл0вомъ и3 їwaнномъ златоyстомъ, по повелeнію твоемY, є3диночeстнw прославлsемый. Рaдуйсz, нетлёніемъ мощeй просіsвый и3 слaвою на нб7сёхъ ўвэнчaнный: рaдуйсz, тeплый и3 вели1кій застyпниче, t бGа нaмъ дар0ванный.

Рaдуйсz, васjліе, вели1кій їерaрше, правослaвіz всемjрный свэти1льниче.

Кондaкъ Gi

Q прес™hй и3 вели1кій їерaрше хrт0въ васjліе, правослaвіz свэти1ло и3 вёрныхъ њграждeніе! При1зри съ нб7сE на сіE, приноси1мое ти2 нaми, хвалeніе, и3 мlтвами твои1ми t страстeй и3 бёдъ нaсъ њгради2, въ прaвэй вёрэ соблюди2 и3 цrтвіz нбcнагw спод0би, да кyпнw съ тоб0ю и3 всёми с™hми трbцэ стё1й во вёки вэкHвъ поeмъ: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGлwвъ творeцъ:

И# пaки кондaкъ пeрвый: Взбрaнный цRS:

Мlтва

Q вели1кій во їерaрсэхъ, вселeнныz ўчи1телю бGомyдрый, пребlжeнне џ§е васjліе! Вeліи п0двизи и3 труды2 тво‰, ±же во слaву с™hz цRкве соверши1лъ є3си2. Тh и3сповёдникъ твeрдый и3 свэти1льникъ вёры хrт0вы на земли2 бhлъ є3си2, свётомъ бGовёдэніz вBрныz њзарszй, лHжнаz ўчє1ніz попалszй и3 всемY мjру сл0во сп7си1тельныz и4стины возвэщazй. Нhнэ же, вeліе на нб7сёхъ и3мёz дерзновeніе ко с™ёй трbцэ, помози2 нaмъ, со смирeніемъ къ тебЁ припaдающымъ, твeрдw и3 неизмённw с™yю правослaвную вёру до концA житіS нaшегw сохрани1ти, t маловёріz же, сомнёній и3 колебaніz въ вёрэ соблюди2, да не прельщeни бyдемъ бGопроти1вныхъ и3 душепaгубныхъ ўчeній словесы2. Дyхъ рeвности с™hz, є4юже ты2 пламенёлъ є3си2, q преслaвный цRкве хrт0вы пaстырю, возгрёй предстaтельствомъ твои1мъ и3 въ нaсъ, и5хже хrт0съ постaви бhти пaстыри, да всеусерднw просвэщaемъ и3 ўтверждaемъ въ прaвэй вёре словeсное стaдо хrт0во. Ўмоли2 гDа, да возвhситсz странA нaшz, и3 да дaруетъ всемY нар0ду нaшему здрaвіе, долгодeнствіе и3 во всeмъ бlг0е поспэшeніе. И#спроси2, q милосeрдый с™и1телю, t nц7A свётwвъ и3 всBмъ всsкій дaръ, коемyждо бlгопотрeбенъ: младeнцємъ бlг0е въ стрaсэ б9іи возрастaніе, ю4нымъ цэломyдріе, ст†рымъ и3 немощны6мъ ўкрэплeніе, скорбsщымъ ўтэшeніе, недyгующымъ и3сцэлeніе, заблyждшымъ вразумлeніе и3 и3справлeніе, њби6димымъ заступлeніе, сиротaмъ и3 вдови1цамъ защищeніе, и3скушaємымъ бlгодaтное поможeніе, tшeдшымъ t сегw2 врeменнагw житіS nтцє1мъ и3 брaтіzмъ нaшымъ бlжeнное ўпокоeніе. Е$й, с™че б9ій, при1зри ми1лостивнw t њби1телей г0рнихъ на нaсъ, смирeнныхъ, мн0гими собл†зны и3 напaстьми њбуревaемыхъ, и3 къ земли2 привeрженныхъ возведи2 къ высотЁ нбcснэй. Преподaждь нaмъ, пребlгjй џ§е, твоE ґрхіпaстырское и3 с™0е бlгословeніе, да џнымъ њсэнsеміи, въ сіE н0вое лёто и3 во всE пр0чее врeмz житіS нaшегw въ ми1рэ, покаsніи и3 послушaніи с™ёй правослaвнэй цRкви поживeмъ, зaпwвэди хrтHвы ўсeрднw творsще, п0двигомъ д0брымъ вёры подвизaющесz, и3 тaкw цrтвіz нбcнагw дости1гнемъ, и3дёже съ тоб0ю и3 всёми с™hми спод0би трbцу с™yю, є3диносyщную и3 нераздёльную, пёти и3 слaвити во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.