НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Макарију Оптинском

Кондaкъ №

И#збрaнному дёлателю смиренномdріz и3 послушaніz прилeжному настaвнику, бGомyдрому стaрцу џптинскому, t души2 молeніz тeплыz принесeмъ. Тh же, џтче, непослyшныхъ нaсъ послyшай, ћкw послушaющагw тебЁ бGа вhну въ себЁ стzжaвый, да вси2 зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, џтче макaріе, зерцaло смиренномdріz.

Јкосъ №

T пелeнъ младeнческихъ бGомъ пред8избрaнъ бhвъ въ души2 твоeй красотY и3зoбрази1ти высокотв0рнагw смирeніz, тёмже нр†вы бlгочести1выми њбyченъ бhвъ и3 вёрою прaвою ўтверждeнъ, kви1лсz є3си2 роди1телємъ твои1мъ бlгочести1вое похвалeніе. Сегw2 рaди зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, бGомъ и3збрaнный сосyде. Рaдуйсz, смирeніz и3 любвE крёпкій соyзе. Рaдуйсz, младeнческій рaзумъ tвергjй. Рaдуйсz, ѕл0бою пrнw младeнствуzй. Рaдуйсz, разумли1вый зак0на хrт0ва свэти1льниче. Рaдуйсz, писaній nтeческихъ пrный люби1телю. Рaдуйсz, ћкw мірск0е њстaвль мудровaніе. Рaдуйсz, ћкw къ бжcтвеннымъ прини1кнувъ писaніемъ.

Рaдуйсz, џтче макaріе, зерцaло смиренномdріz.

Кондaкъ в7

Послушaнію навhкъ и3здётска џтче прпdбне, въ мірски1хъ дёлэхъ прилeжнw њбучи1лъ є3си2 себЁ. Тёмже въ тщетY вс‰ вмэни1лъ є3си2 хrтA рaди и3 в0ли бжcтвенныz послyшати взыскaлъ є3си2, поS є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Мjра тeмное њстaвивъ мудровaніе, неимyщее бGа внyтрь себЁ, къ любомyдрію же монaшескому напрaвилъ є3си2 всE твоE тщaніе, є4же просвэти1тисz познaніемъ њ хrтЁ, сегw2 рaди поeмъ тебЁ си1це:

Рaдуйсz, мyдрость мjра сегw2 пости1гнувый. Рaдуйсz, ћкw тщетY џныz ўвёдэлъ є3си2. Рaдуйсz, мусікjйскіz nргaны возненави1дэвый. Рaдуйсz, ћкw бGодви1жнаz цэвни1ца kви1лсz є3си2. Рaдуйсz, ћкw мyдрый, купeцъ безцённагw би1сера взыскaлъ є3си2. Рaдуйсz, вс‰ продaвый и3 хrтA пріoбрёлъ є3си2. Рaдуйсz, нбcнагw любомyдріz рачи1телю. Рaдуйсz, мірскaгw суемyдріz њбличи1телю.

Рaдуйсz, џтче макaріе, зерцaло смиренномdріz.

Кондaкъ G

Слhшалъ є3си2 џтче, ћкw въ џптинстэй пyстыни свэти1льникъ бGосіsнный возжeсz на свёшницэ цRк0внэмъ. Тёмже на крылaхъ любомyдріz къ немY прилетёлъ є3си2 и3 во свётэ житіS є3гw2 ўзрёлъ є3си2 свётъ непристyпный, бGу бlгодaрнэ возопи1въ: Ґллилyіа.

Јкосъ G

Ћкw равносвётлое с0лнце пріsтъ тs во њб8sтіz сво‰ стaрецъ лeвъ бGозрaчный, м0лніzми nтeческихъ ўчeній блистazйсz, ўтверди2 тебЁ бhти вёрна є3мY на твeрди послушaніz и3 t свётлости въ свётлость дух0вную возрастaти. Тёмже прин0симъ тебЁ похвалY сію2:

Рaдуйсz, взыскaвый стaрца по сл0ву сmмеHна бGосл0ва. Рaдуйсz, въ бGоглаг0ливэмъ стaрцэ бGа nбрётый. Рaдуйсz, молніезрaчными ўчeньми њзари1выйсz. Рaдуйсz, ћкw темнозрaчную прeлесть попали1лъ є3си2. Рaдуйсz, послушaніемъ ўмeрый в0ли никчeмнэй. Рaдуйсz, добродётелію ћкw фjніxъ воскрeсый. Рaдуйсz, львA прпdбнагw ски1мне дух0вный. Рaдуйсz, ћкw мhсленныхъ волкHвъ съ ни1мъ растерзaлъ є3си2.

Рaдуйсz, џтче макaріе, зерцaло смиренномdріz.

Кондaкъ д7

Пaстыремъ t пaстырz и3 стaрцемъ t стaрца бGомъ произволeнw бhти тебЁ. Тёмже свётъ разсуждeніz въ тебЁ возсіsлъ є4сть kрчaйше, и4мже прeлестную бэс0вскую тмY попали1лъ є3си2, свётло взывaz хrтY: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Въ горни1лэ ск0рбей, џтче прпdбне, и3 на наковaльнэ п0двигwвъ монaшескагw житіS сосyдъ души2 твоеS златок0ванъ содёлавъ, вню1дуже сокр0вище д¦а гDь вмэсти2. Тёмже, ћкw блистaющее сокр0вище тS стzжaвше, вhну тебЁ вопіeмъ t души2:

Рaдуйсz, сокр0вище дарHвъ nтeческихъ предaній. Рaдуйсz, бGaтство дyха ни1щимъ подавazй. Рaдуйсz, вёры ґдамaнте крёпкій. Рaдуйсz, любвE ґметjсте свётлый. Рaдуйсz, надeжды срeбрzннаz чaша. Рaдуйсz, печaльнымъ слaдкаz tрaда. Рaдуйсz, преeмственнаz слaво стaрцєвъ бGон0сныхъ. Рaдуйсz, писaній бGомyдрыхъ и3ст0чниче живон0сный.

Рaдуйсz, џтче макaріе, зерцaло смиренномdріz.

Кондaкъ є7

Ски1тъ по џбразу дрeвнихъ nтцє1въ с™и1телемъ філарeтомъ ўстроeнный, ты2 потщaлсz є3си2 ґгGлопод0бнымъ жи1тельствомъ њбустр0ити, ўчреди1лъ є3си2 въ нeмъ пёніе сладкоглaсное на под0бны цRк0вныz и3 трeзвеннымъ ўм0мъ непрестaннw взывaти хrтY: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

БGолёпное њ всёхъ б9іе промышлeніе вручи2 тебЁ пaстырское њ чaдэхъ твои1хъ попечeніе. Тh же ћкw дои1лица кормsщаz съ лaскою пaству твою2 њкорми1лъ є3си2, nбaче и3 њ нaсъ заблyдшихъ моли1тисz не престaни вопію1щихъ тебЁ сіS:

Рaдуйсz, пaстырскою люб0вію џвцы къ себЁ призывazй. Рaдуйсz, словeсною мaнною тёхъ насыщazй. Рaдуйсz, волкHвъ въ nвeчьей к0жэ t стaда tгнaніе. Рaдуйсz, к0злищъ заблyдшихъ бGомyдрое наказaніе. Рaдуйсz, ґгGлопод0бное пёніе въ цRквaхъ ўстроeвый. Рaдуйсz, трезвомhсленное жи1тельство въ скитY ўчреди1вый. Рaдуйсz, дрeвнихъ nтцє1въ пустhнныхъ н0ваz похвало2. Рaдуйсz, стaрчества џптинскагw неувzдaемаz слaво.

Рaдуйсz, џтче макaріе, зерцaло смиренномdріz.

Кондaкъ ѕ7

Кни1жникъ бGомyдрый kви1лсz є3си2 въ странЁ рwссjйстэй, џтче макaріе, ћкоже t кaмене хrт0съ мeдъ, тaкожде тh t кни1гъ свётъ произвeлъ є3си2 си1хъ напечатлeніемъ. Тёмже слaвимъ хrтA, вразуми1вшагw тS и3 поeмъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Свётъ t письмeнъ твои1хъ возблистA, ћкоже t и4скръ возгарaетсz плaмz, тёмже ўстeнъ твои1хъ поучeніz стрaсти душє1вныz попали1ша. Сегw2 рaди свётомъ ўчeній твои1хъ њзарsеми, похвaльнаz ти2 вопіeмъ:

Рaдуйсz, скрижaле и3спи1саннаz бжcтвенными письмены2. Рaдуйсz, тр0сте движи1маz д¦омъ с™hмъ. Рaдуйсz, с™оoтeческое словeсъ и3з8zснeніе. Рaдуйсz, бGодохновeнное и4нокwмъ вспоможeніе. Рaдуйсz, разсуждeніz свэти1ло kрчaйшее. Рaдуйсz, въ кни1зэ жив0тнэй печaте всекрaснаz. Рaдуйсz, неwслaбное њ бз7э рачeніе. Рaдуйсz, нaсъ лэни1выхъ во хrтЁ воздвижeніе.

Рaдуйсz, џтче макaріе, зерцaло смиренномdріz.

Кондaкъ з7

Слhшаша лю1діе w4крестъ живyщіи, ћкw поданA ти2 бhсть t бGа премyдрости слaдкаz водA, притекaху къ тебЁ томи1міи жaждею сл0ва б9іz. Тh же словeсныz рёки ўчeній твои1хъ и3спусти1лъ є3си2 щeдрэ, на рaдость лю1демъ пою1щимъ хrтY: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

ЖитіE монaшеское kви1лъ є3си2 во цвётэ первоздaннэмъ, џтче макaріе, ћкоже въ раи2 насади1лъ є3си2 въ џптинстэй пyстыни бlгочeстіz цвэты2, п0стъ и3 трудолю1біе и3 мlтву непрестaнную, сегw2 рaди слaдкіz принeслъ є3си2 плоды2 хrтY. Мh же t плодHвъ твои1хъ наслади1вшесz, похвaльнаz тебЁ зовeмъ:

Рaдуйсz, дёлателю вертогрaда џптинскагw. Рaдуйсz, насади1вый въ нeмъ бlгочeстіz цвэты2. Рaдуйсz, монaшескагw любомyдріz шип0къ бlгов0ннэйшій. Рaдуйсz, є3ђльскагw смиренномdріz крjне чcтоты2. Рaдуйсz, и3скоренszй въ сердцaхъ нaшихъ нечeстіе. Рaдуйсz, насыщazй рaзумы н†ша бжcтвенными словесы2. Рaдуйсz, кeдре бGоразyміемъ ўкрaшенный. Рaдуйсz, ћкw на вётвэхъ твои1хъ витaютъ дух0вныz птенцы2.

Рaдуйсz, џтче макaріе, зерцaло смиренномdріz.

Кондaкъ }

Слaдкими словесы2 твои1ми привлeклъ є3си2 філ0софwвъ горчaйшее житіE и3 мeдомъ премyдрости є3ђльскіz ўслади1лъ є3си2 тёхъ слaное мудровaніе. Тёмже t суемyдріz мірскaгw tврати1шасz сіи2, и3 ко и3ст0чнику премyдрости хrтY притек0ша, пою1ще: Ґллилyіа.

Јкосъ }

М0ре преплhлъ є3си2 писaній nтeческихъ ћкоже лодіS небyрнэ ходsщаz, и3 д0брый би1серъ бGопознaніz и3звлeклъ є3си2, є3ђльскому купцY ўпод0билсz є3си2, џтче макaріе. Тёмже нищетY нaшу богати1ти не престaй nтeческимъ предaніемъ, да въ рaдости дух0внэй поeмъ тебЁ похвaльнаz:

Рaдуйсz, сокр0вищница nтeческихъ предaній златоукрaшеннаz. Рaдуйсz, мmропол0жница ґпcльскихъ речeній бlгов0ннэйшаz. Рaдуйсz, недовёдомыхъ тaинъ kвлeніе. Рaдуйсz, неразyмныхъ сердeцъ ўмудрeніе. Рaдуйсz, высото2 смиренномdріz, врагY недостижи1маz. Рaдуйсz, глубино2 бGопознaніz, чlвёкwмъ kвлeннаz. Рaдуйсz, широто2 любвE бжcтвенныz. Рaдуйсz, долгото2 мlтвъ неусыпaемыхъ.

Рaдуйсz, џтче макaріе, зерцaло смиренномdріz.

Кондaкъ f7

К0рень смиренномdріz въ души2 твоeй насади1въ при и3сходsщихъ д¦а с™aгw, бGобlженне макaріе, ћкw кeдръ лівaнскій процвёлъ є3си2 въ скитY и3 ўмн0жилъ є3си2 древесA раS ї}сова. Тёмже въ сёни сaда сегw2 вёрніи tдохновeніе пріeмлютъ и3 хrтA воспэвaютъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Д¦а с™aгw преизoби1лующую блгdть стzжaвый, є4юже бGовмэсти1тельное сeрдце твоE духHвнаz ч†да nтeчески породи2. Болёзновалъ є3си2 г0рцэ и3 моли1лсz є3си2 слaдцэ, д0ндеже и3зoбрази1тсz въ ни1хъ хrт0съ. Тёмже почитaемъ тS, ћкw nтцA чадолюби1ва и3 си1це тебЁ поeмъ:

Рaдуйсz, ґмвр0сіz бGомyдрагw дух0внw роди1вый. Рaдуйсz, їларіHна преди1внагw nтeчески возрасти1вый. Рaдуйсz, ґнат0ліz свэтозaрнагw превhспреннэ воскрили1вый. Рaдуйсz, и3саaкіz бlгочести1вагw проз0рливw предуказaвый. Рaдуйсz, мwmсeю и3 ґнтHнію крёпосте є3диномhсліz. Рaдуйсz, бGон0снагw львA дрyже и4скренній. Рaдуйсz, џптинскагw стaрчества цёпе златок0ваннаz. Рaдуйсz, соб0ра вэнцен0снагw кaменю бGоизбрaнный.

Рaдуйсz, џтче макaріе, зерцaло смиренномdріz.

Кондaкъ ‹

Зaповэдь гDню соблю1лъ є3си2 непрел0жнw: ѓще кто2 ўдaритъ тS въ лани1ту деснyю, њбрати2 къ немY и3 другyю. Тёмже зауши1вшую тS и3сцэли1лъ є3си2 t њдержи1мости и3 смирeніемъ твои1мъ зауши1лъ є3си2 г0рдыхъ бёсwвъ, не пою1щихъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Д¦ъ премyдрости и3 рaзума на тебЁ почи1лъ є4сть, џтче макaріе, дyхъ совёта и3 крёпости, дyхъ вёдэніz и3 дyхъ бlгочeстіz. Тёмже tвeрзесz въ тебЁ и3сцэлeній и3ст0чникъ кипsщій даровaньми бжcтвенными, t ни1хже пію1щіи возопи1ша въ весeліи:

Рaдуйсz, чтcн0е дарHвъ бжcтвенныхъ вмэсти1лище. Рaдуйсz, бGaтое хrт0вы блгdти и3зліsніе. Рaдуйсz, многоплетeнныхъ грэхHвъ разрэшeніе. Рaдуйсz, многоразли1чныхъ недyгwвъ и3сцэлeніе. Рaдуйсz, прозорли1вый страстeй и3скорени1телю. Рaдуйсz, бGомyдрый добродётелей насади1телю. Рaдуйсz, херувjмскагw разсуждeніz бGодохновeнный дёлателю. Рaдуйсz, серафjмскому славосл0вію бlгозвyчный подражaтелю.

Рaдуйсz, џтче макaріе, зерцaло смиренномdріz.

Кондaкъ №i

М™ри б9іей ўгоди1лъ є3си2 въ тaйнэ души2 твоеS, бGобlжeнне џтче макaріе, смирeннымъ и3 бGолюби1вымъ твои1мъ житіeмъ. Тёмже похвалsетъ тS ћвэ и3 ўг0дника своегw2 нарицaетъ. Мh же чудsщесz таков0му твоемY совершeнству, бGу поeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свётомъ твои1хъ с™hхъ поучeній свётиши нaмъ съ высоты2 слaвы твоеS с™hz сyщимъ въ нощи2 невёдэніz, и3 къ вёдэнію и3 дэsнію наставлsеши ны2 смhсломъ твои1хъ речeній. Тёмже во свётэ твои1хъ наставлeній ходsще, си1це тебЁ вопіeмъ:

Рaдуйсz, рекjй: смирeніе ѓще стzжeши, вс‰ тёмъ и4маши. Рaдуйсz, рекjй: ѓще џное не и4маши, ничт0же и4маши. Рaдуйсz, рекjй: погружazй мhсль во глубинY смирeніz, њбрётаетъ гDнэ призрёніе. Рaдуйсz, рекjй: дух0вное њхлаждeніе предварsетсz выс0кимъ њ себЁ мнёніемъ. Рaдуйсz, рекjй: ї}сова мlтва со смирeніемъ посэкaетъ врaжіz приражeніz. Рaдуйсz, рекjй: труд0мъ и3 смирeніемъ ўстроsетсz бGоуг0дное добродёланіе. Рaдуйсz, рекjй: внимazй nтeческимъ писaніемъ ћснw зри1тъ своE ўстроeніе. Рaдуйсz, рекjй: и3дsй путeмъ кrта и3 смирeніz срэтaетъ духHвнаz наслаждє1ніz.

Рaдуйсz, џтче макaріе, зерцaло смиренномdріz.

Кондaкъ в7i

Ѓще и3 зaйде въ бз7э ћкw с0лнце бGокрaсное твоE житіE, nбaче смeрти н0щь не с0кры дэsній твои1хъ свэтозaрную слaву, мh же зрsще ћкw ѕвBзды многолёпную слaву твою2, творцY нб7съ поeмъ хвалY: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Вэнeцъ похвaлъ пріими2, џтче макaріе, и4же t мн0гіz любвE дерзнaемъ принести2 тебЁ ўбHгаz ч†да тво‰, тh же вэнцeмъ смиренномdріz, и4мже вэнчA тS хrт0съ, вэнчaй ны2, воспэвaющіz тебЁ сіS:

Рaдуйсz, ћкw неувzдaемаz слaва с™hхъ на вeрсэ твоeмъ почи2. Рaдуйсz, ћкw приснословyщую похвалY въ раи2 душA твоS вкуси2. Рaдуйсz, ћкw слeзъ твои1хъ сёzніе ни1ву гDню ўг0бзи. Рaдуйсz, ћкw снопы2 трудHвъ твои1хъ хrтY принeсый. Рaдуйсz, ћкw бGозри1тельную чcтотY бGъ сeрдцу твоемY даровA. Рaдуйсz, ћкw t чрeва твоегw2, по сл0ву хrтA, и3стечE д¦а с™aгw рекA. Рaдуйсz, нищетY дух0вную, ћкw сокр0вище некрад0мое при1снw въ нaсъ сохранszй. Рaдуйсz, кр0тостію и3 неѕл0біемъ ћкw щит0мъ дух0внымъ при1снw нaсъ покрывazй.

Рaдуйсz, џтче макaріе, зерцaло смиренномdріz.

Кондaкъ Gi

Q и3звёстнэйшій рачи1телю смиренномdріz, бGон0се џтче макaріе, ћкw t бGа даровaсz ти2 свэти1льникъ разсуждeніz, и4мже просвэти1лъ є3си2 сyщіz во тмЁ невёдэніz, дaждь и3 нaмъ стzжaти блгdть с™aгw д¦а, да и3збёгнувше тмы2 грэх0вныz, зовeмъ хrтY: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки јкосъ №-й: T пелeнъ младeнческихъ:

И# кондaкъ №-й: И#збрaнному дёлателю:

Мlтва

Q сщ7eннаz и3 бGомyдраz главо2, бGон0се џтче нaшъ макaріе. За труды2 и3 п0двиги тво‰, и4миже хrтA прослaвилъ є3си2 и3 t глaда дух0внагw лю1ди рwссjйскіz и3збaвилъ є3си2, хrт0съ гDь воплощeннаz нaсъ рaди премyдрость и3зліS на вeрхъ тв0й неувzдaемую слaву смиренномdріz. И$мже вс‰ супостaты врaжіz низложи1лъ є3си2 и3 басносл0вное суемyдріе філ0софwвъ њбличи1лъ є3си2. Тёмже ќбw џтче, ћкw со с™hми вмэни1лсz є3си2 и3 бGолёпное житіE въ раи2 живeши, не њстaви нaсъ си1рыхъ, грёшнаz и3 неразyмнаz ч†да тво‰. Но бGолюби1вою твоeю моли1твою нaсъ посэти2: и3збaви t неразyміz ўмы2 н†ша въ суетЁ мірстёй вhну шатaющіzсz, ўтверди2 сердцA нaша стрaхомъ б9іимъ и4же плоди1тъ начaтки премyдрости, колeблющуюсz в0лю нaшу њстэни2 зап1овэдьми хrт0выми да не на њдеснyю нижE шyюю tстyпимъ t зак0на всевhшнzгw. Nтeческимъ предaніемъ научи2 ны2 внимaти и3 со њпaстсвомъ тhz храни1ти, да наслёдницы с™hхъ nтцє1въ ћвимсz. при1снw же сохрани2 наслёдіе твоE и3 nби1тель твою2 въ нeйже добропобёдный п0двигъ соверши1лъ є3си2 и3 тёло твоE ћкw драгоцённый би1серъ въ нeй њстaвилъ є3си2. Да вси2 притекaющіи къ рaцэ мощeй твои1хъ и3сцэлeніz пріeмлютъ и3 бGа прослaвzтъ ди1внагw во с™hхъ свои1хъ всегдA нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.