НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Матрони Московској

Кондaкъ №

И#збрaннаz д¦омъ б9іимъ t пелeнъ м3ладeнческихъ, бlжeннаz стaрицэ матр0но, слэпотY и нeмощь тэлeсную ко њчищeнію д¦0вному t бGа пріsвшаz, дaромъ прозрёніz и3 чудeсъ њбGати1ласz є3си2 и3 вэнцeмъ нетлённымъ t гDа uкраси1ласz є3си2. Сегw рaди и3 мы2 бlгодaрнэ вэнeцъ похвaльный прин0симъ ти2, вопію1ще:

Рaдуйсz, првdнаz м™и матр0но, тeплаz њ нaсъ къ бGу мlтвеннице.

Јкосъ №

ЃGгелъ во пл0ти kви1ласz є3си2 на земли2, матр0нw бlжeннаz, и3сполнsющи в0лю б9ію. Ѓще рождество2 твоE въ слэпотЁ тэлeсней бhсть, но гDь, ўмудрzsй слэпцы3 и3 любsй првdныz, просвети2 д¦0внэи џчи твои2, да послужи1вши лю1демъ и3 дэл2а б9іи kвsтсz чрез8 тебE. Мh же съ люб0вію вопіeмъ ти2 таков†z:

Рaдуйсz, t младeнчества бGомъ избрaннаz: рaдуйсz, блгdтію д¦а с™aгw t пел1енъ њсэнeннаz. Рaдуйсz, дaромъ чудeсъ и3змлaда њбGащeннаz: рaдуйсz, премyдростію t бGa свhше и3сп0лненнаz. Рaдуйсz, мhсленныма nчи1ма в0лю б9ію прозир1ающаz: рaдуйсz, слэпотствyющихъ ўм0мъ мудрецHвъ вёка сегw2 посрамлsющаz. Рaдуйсz, дyши заблyждшыz к бGу приводsщаz: рaдуйсz, скHрби и печ†ли ўтолsющаz.

Рaдуйсz, првdнаz м™и матр0но, тeплаz њ нaсъ къ бGу мlтвеннице.

Кондaкъ в7

Ви1дzще лю1діе и3 їерeй, є3гдA крещaше тS, бlжeннаz, чyдный ст0лпъ џбlчный надъ глав0ю твоeю и3 њбонsвше бlгоухaніе вeліе, дивлsхусz, что2 u5бw сіz њтрокови1ца бyдетъ, пою1ще бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ и3мёz просвэщeнный, іерeй б9ій васи1лій познA, ћкw крещаeмаz t негw2 сосyдъ бlгодaти б9іz є4сть, и3 тS, првdнаz матр0но, tрокови1цу с™у наречE. T нaшегw же ўсeрдіz прин0симъ ти2 похвалы2 сіz:

Рaдуйсz, во с™ёй купeли бlгодaтію с™aгw д¦а њбlгаухaннаz: рaдуйсz, на пeрсехъ твои1хъ крeстъ запечатлeнный имeвшаz. Рaдуйсz, моли1твеннице, t бGа лю1демъ даровaннаz: рaдуйсz, свэщE неугаси1маz, пред8 гDемъ сіsющаz. Рaдуйсz, дaромъ чудотворeніz t бGа прослaвленнаz на земли2: рaдуйсz, венцeмъ неувzдaемымъ t гDа ўвэнчaннаz на нб7си2. Рaдуйсz, млcти б9іz грёшнымъ возвещaющаz: рaдуйсz, t ист0чника воды2 живhz жaждущіz напаsющаz.

Рaдуйсz, првdнаz м™и матр0но, тeплаz њ нaсъ къ бGу мlтвеннице.

Кондaкъ G

Си6лу б9іz бlгодaти nщущaющи, є3щE во младeнчествэ сyщи, матр0но бlжeннаz, ко їкHнамъ с™ы6мъ ўстремлsласz є3си2, и3 чи1стымъ сeрдцемъ и3 младeнческими ўсты2 хвалy бGу возглашaла є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мyщи t бGа дaръ прозрёніz и3здётска, бlжeннаz м™и, сокровeннаz сердeцъ приходsщихъ къ тебЁ вeдущи, и3 џнымъ бyдущаz, ћкw настоsщаz сказyющи, мн0гіz лю1ди на пyть бlгочeстіz направлsла є3си2. Тёмже прославлsюще бGа, ўмудрsющагw слэпцы2, вопіeмъ тебЁ си1це:

Рaдуйсz, ди1внаz прови1дице: рaдуйсz, сокровeнныхъ грэхHвъ њбличи1тельнице. Рaдуйсz, помрачeнныхъ душeю пресвётлаz настaвнице: рaдуйсz, заблyждшихъ млcтиваz путеводи1тельнице. Рaдуйсz, ѕвэздо2, вBрнымъ пyть ўказyющаz: рaдуйсz, свэщE, во тьмэ вёка сегw2 свэтsщаz. Рaдуйсz, є3ди1ному бGу послужи1вшаz: рaдуйсz, кHзни діaвольскіz бlгодaтію д¦а с™aгw попрaвшаz.

Рaдуйсz, првdнаz м™и матр0но, тeплаz њ нaсъ къ бGу мlтвеннице.

Кондaкъ д7

Бyрz недоумёніz и3 смzтeніz њ чудесeхъ твои1хъ въ лю1дехъ развёzсz, м™и бlжeннаz, и3 тjи, вразуми1вшу и4хъ гDу, ди1вному во с™hхъ свои1хъ, прослaвиша и3 восхвали1ша тS, бGу же съ бlгодарeніемъ воспёша: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавше лю1діе, м™и матр0но, ћкw п0мощь въ недyзехъ душeвныхъ и3 тэлeсныхъ подаeши, прихождaху къ тебЁ со ўповaніемх, и3 совётъ бlгопріsтенъ и3 исцэлёніе получи1вше, бlгодарsще бGа, воспевaху тебЁ:

Рaдуйсz, ћкw болёзнующихъ и3 стрaждующихъ душeю пріeмлеши: рaдуйсz, ћкw ми1ръ душaмъ скорбsщимъ дaруеши. Рaдуйсz, въ заблуждeніихъ сyщихъ вразуми1тельнице: рaдуйсz, бlгочeстіz ўчи1тельнице. Рaдуйсz, печaлей нaшихъ ўтоли1тельнице: рaдуйсz, въ ск0рбехъ ўтёшительнице. Рaдуйсz, бlгaz безсрeбренице: рaдуйсz, недyгwвъ всsчекихъ безмeзднаz врачевaтельнице.

Рaдуйсz, првdнаz м™и матр0но, тeплаz њ нaсъ къ бGу мlтвеннице.

Кондaкъ є7

БGотeчнаz ѕвэздA возсіsла є3си2, м™и бlжeннаz матр0но, во дни6 лихолётіz во nтeчествіи нaшемъ, ћкw н0ваz и3сповёднице, и4го хrт0во дерзновeннw и3 безбоsзненнw чрезъ всE житіE пронеслA є3си2, и3 бlгодaтію б9іею ўкрэплsема, подавaла є3си2 недоумевaющимъ вразумлeніе, стрaждующимъ њслaбу, больны6мъ и3сцэлёніе, бlгодaрственнw зовyщимъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвше мн0зи россjйстіи лю1діе чудесA и3 и3сцелBніz, б9іею бlгодaтію t тебЁ подав†емыz: хромы6мъ хождeніе, разсл†бленнымъ и3 на nдрЁ лежaщымъ исцэлёніе, бэснyющымсz д¦wвъ ѕл0бы tгнaніе, ўстреми1шасz къ тебЁ, м™и, ћкw ист0чнику неисчерпaемому, t нє3гHже и3спи1вше њби1льнw, ўмилeннымъ сeрдцемъ возопи1ша тебЁ таков†z:

Рaдуйсz, на пyть прaвый t младeнчества призвaннаz: рaдуйсz, првdнице, t бGа намъ даровaннаz. Рaдуйсz, цэли1тельнице, недyги нaша и3сцэлsющаz: рaдуйсz, въ нyждахъ нaшихъ ск0рw помогaющаz. Рaдуйсz, душеполёзными совёты нaсъ вразумлsющаz: рaдуйсz, недоумBніz нaша ск0рw разрэшaющаz. Рaдуйсz, д¦и нечи6стыz t человBкъ tгонsющаz: рaдуйсz, t всsкагw ѕлA моли1твою твоeю њграждaющаz.

Рaдуйсz, првdнаz м™и матр0но, тeплаz њ нaсъ къ бGу мlтвеннице.

Кондaкъ ѕ7

Провозвёстник свzт1ости и3 првdности житіs твоегw2, бlжeннаz м™и, kви1сz с™ый и3 првdный nтeц їwaннъ кронштaдтскій, є3гдA ўзрё тz во хрaмэ и3 наименовA тz свою2 преeмницу тaже и3 nсмhй ст0лпъ россjи. Вси1 же, слhшавше сіE, прослaвиша гDа, возглашaюще є3мy пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

ВозсіS моли1твами твои1ми, м™и матр0но, свётъ бlгодaти б9іz въ сердцaхъ, не вёдущихъ бGа и3 грэхми2 мн0гими прогнэвлsющихъ є3го2. Тjи же, ви1дzще чудэсA, тоб0ю соверш†емаz, њбращaхусz ко гDу, ўбlжaюще тS си1це:

Рaдуйсz, п0двиги твои1ми бGа прославлsющаz: рaдуйсz, слaву б9ію нaмъ kвлsющаz. Рaдуйсz, невёрныхъ на пyть прaвый наставлsющаz: рaдуйсz, грэхми2 њсквернє1нныz моли1твами твои1ми њчищaющаz. Рaдуйсz, к покаsнию нaсъ призывaющаz: рaдуйсz, за вс‰ бlгодари1ти гDа нaсъ вразумлsющаz. Рaдуйсz, хрaмъ б9ій люби1ти нaсъ научaющаz: рaдуйсz, во њгрaду цRк0вную расточє1нныz џвцы собирaющаz.

Рaдуйсz, првdнаz м™и матр0но, тeплаz њ нaсъ къ бGу мlтвеннице.

Кондaкъ з7

Хотsщи пресв™yю вlчицу нaшу бгdцу дост0йнw ўбlжи1ти, м™и матр0но, повэлёла є3си2 лю1дємъ написaти всечестнhй w4бразъ є3S, взыскaніе поги1бшихъ и3менyемый, и3 въ хрaмэ б9іемъ вeси твоеS водвори1ти, да вси2 взирaюще на свётлый лик пречcтыz, со ўмилeніемъ восхвaлzтъ ю5, гDу же возопію1тъ: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вую тS застyпницу, моли1твенницу и3 ходaтаицу къ бGу даровA гDь въ годи1ну тsжкую лю1демъ росс‡йскимъ, мн0зи бо tпaдаху t с™hz цRкве, тh же, м™и, маловBрныz и3 заблyждшыz наставлsла є3си2 сл0вомъ и3 дёломъ, kвлsющи ди6внаz чудэсA б9іz. Тёмже воспэвaемъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, страны2 нaшеz россjйскіz неусhпнаz печaльнице: рaдуйсz, спасeніz нaшегw ходaтаице. Рaдуйсz, бGа, судіи2 првdнаго, ўмлcтиви1тельнице: рaдуйсz, недyжныхъ и3 њби1димыхъ покрови1тельнице. Рaдуйсz, нeмощныхъ и3 безнадeжныхъ пом0щнице: рaдуйсz, проти1ву духHвъ зл0бы непрестaннаz вои1тельнице. Рaдуйсz, ћкw трепeщутъ тS кнsзи бэс0встіи: рaдуйсz, ћкw рaдуютсz њ тебЁ ѓGгелы и3 человёцы.

Рaдуйсz, првdнаz м™и матр0но, тeплаz њ нaсъ къ бGу мlтвеннице.

Кондaкъ }

Стрaннw маловBрнымъ и3 нераз{мнымъ бhсть, кaкw слэпорождeннаz ви1дэти и3 вёдэти м0жетъ не т0чію насто‰щаz, но и3 б{дущаz, не вёдzху бо си1лы б9іz, въ нeмощи человёчестэй совершaемыz. Мh же, бlжeннаz м™и, премyдрость б9ію, въ тебЁ kвлeнную зрsще, вопіeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вс‰ческіz досаждє1ніz и3 nби6ды, и3згн†ніz и3 ўкорє1ніz претерпёла є3си2, бlжeннаz м™и, не сётующи њ сeмъ, но за вс‰ бlгодарsщи бGа. Си1мъ же и3 нaсъ научaеши терпэли1внw нести3 крeстъ св0й, тебe же бlгохвали1ти тaкw:

Рaдуйсz, в моли1твэ непрестaннw пребывaвшаz: рaдуйсz, духHвъ зл0бы пост0мъ и3 моли1твою tгнaвшаz. Рaдуйсz, миръ бlгодaтный стzжaвшаz: рaдуйсz, люб0вію твоeю мнwгіz џкрестъ тебє2 спасaвшаz. Рaдуйсz, житіeмъ твои1мъ и3зрsднw лю1демъ послужи1вшаz: рaдуйсz, и3 по кончи1нэ твоeй лю1демъ непрестaннw помогaющаz. Рaдуйсz, и3 нhнэ нaшимъ прошeніемъ тeплэ внимaющаz: рaдуйсz, ўповaющихъ на п0мощь твою2 не њставлsющаz.

Рaдуйсz, првdнаz м™и матр0но, тeплаz њ нaсъ къ бGу мlтвеннице.

Кондaкъ f7

Вс‰кіz скHрби и3 болBзни ѓще и3 претерпёла є3си2, м™и матр0но, непрестaннw ведyщи брaнь съ си1лами тьмы2, њбличaющи кHзни и3 ков†рства и4хъ, и3 изгонsющи бёсы t њдержи1мых, њбaче до кончи1ны днjй твои1хъ помогaла є3си2 стрaждующимъ, недyгующимъ и3 скорбsщымъ, при1снw пою1щи бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡и многовэщaнніи не возм0гут дост0йнw прослaвити с™0е житіE твоE и3 чудесA, си1лою б9іею тоб0ю твори6маz, преди1внаz стaрице. Мh же, хотsще pал0мски хвали1ти бGа во с™ых є3гw2 и3 подвизaеміи сердeчною люб0вію, дерзaемъ пёти тебЁ таков†z:

Рaдуйсz, ќзкий пyть и3 тє1снаz вратA избрaвшаz: рaдуйсz, добродётельми мн0гими просіsвшаz. Рaдуйсz, вс‰ тлBннаz въ житіи2 твоeмъ tвeргшаz: рaдуйсz, смирeніемъ, ћкw вэнцeмъ драги1мъ, ўкрашeннаz. Рaдуйсz, є3ђльски, ћкw пти1ца нбcнаz, на земли2 пожи1вшаz: рaдуйсz, с}у б9ію, не имёвшему, где главy подклони1ти, послёдовавшаz. Рaдуйсz, нhнэ во њби1телехъ рaйскихъ веселsщаzсz: рaдуйсz, и3 нaсъ, грёшныхъ, молsщихсz тебЁ, млcтію твоeю не њставлsющаz.

Рaдуйсz, првdнаz м™и матр0но, тeплаz њ нaсъ къ бGу мlтвеннице.

Кондaкъ ‹

Спасти2 хотsщи мнHгіz лю6ди t страдaній тэлeсныхъ и3 душeвныхъ нед{гъ, всен0щнw пребывaла є3си2, првdнице б9іz, въ моли1твэ, просsщи и5мъ п0мощи и3 ўкреплeніz t гDа нaшегw ї}са хrтA, пою1щи є3мy: Ґллилyіа.

Їкосъ ‹

СтэнA и3 покр0въ былґ є3си2 во дни6 житіS твоегw2, бlженнаz м™и, всёмъ къ тебё прибэгaющымъ, и3 по смeрти не престаeши ходaтайствовати предъ бGом њ лю1дехъ, съ вёрою притекaющихъ ко гр0бу твоемy. Тёмже u5бо, ўслhши нhнэ и3 нaсъ, грёшныхъ, скорбьми2, болёзньми и3 мн0гими печaльми њдержи1мыхъ и3 потщи1сz на п0мощь твои1ми мlтвами, всёмъ, къ тебё вопію1щымъ:

Рaдуйсz, nби1димыхъ ск0раz предстaтельнице: рaдуйсz, терпsщихъ лишє1ніz, ўтёшительнице. Рaдуйсz, честнaгw супрyжества њхранeніе: рaдуйсz, всёхъ, во враждё сyщихъ, ўмирeніе. Рaдуйсz, непрaвw на сyдъ влек0мыхъ защи1тительнице: рaдуйсz, и3 њ вин0вныхъ предъ суд0мъ земнhмъ къ бGу млcтиваz ходaтаице. Рaдуйсz, лиши1вшихсz кр0ва пристaнище: рaдуйсz, њ всёх къ тебё взывaющихъ, застyпнице.

Рaдуйсz, првdнаz м™и матр0но, тeплаz њ нaсъ къ бGу мlтвеннице.

Кондaкъ №i

Пёніе ѓGгльское слhшала є3си2, м™и честнaz матр0но, є3щE на земли2 живyщи. Научи2 и3 нaсъ, недост0йныхъ, кaкw подобaетъ слaвити бGа, въ трbцэ почитaемаго, nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, є3мy же непрестaннw вHинства нбcнаz велеглaснw воспэвaютъ: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтозaрнымъ свётомъ сіsетъ житіE твоE, бlжeннаz матр0но, њсвэщaz мрaкъ многосyетнагw мjра сегw2, и3 влечeтъ къ себё дyшы нaшz: ћкw да и2 мы лучeю бlгодaти б9іz њзари1мсz и3 ск0рбный пyть приврeменныz жи1зни бGоуг0днw пр0йдемъ и3 цRствіz б9іz дости1гнемъ, и3дёже ты2, м™и, нhнэ всели1ласz є3си2, слhшащи глaсъ нaшъ, тебё зовyщихъ:

Рaдуйсz, свэщE б9іz, при1снw горsщаz: рaдуйсz, би1сере честнhй, блистaніемъ с™hни твоеS нaсъ њзарsющій. Рaдуйсz, цвёте бlгов0нный, д¦ом с™hмъ нaсъ њбlгоухaющій: рaдуйсz, кaменю вёры, малодyшныz въ бlгочeстіи ўтверждaющій. Рaдуйсz, звэздо2 пресвётлаz, прaвый пyть нaмъ ўказyющаz: рaдуйсz, д0браz вои1тельнице хrтова, мечeмъ моли1твы дє1монскіz п0лки ўстрашaющаz. Рaдуйсz, ћкw всE житіE твоE с™о и3 непор0чно: рaдуйсz, ћкw и3 смерть твоS пред8 гDемъ честнA.

Рaдуйсz, првdнаz м™и матр0но, тeплаz њ нaсъ къ бGу мlтвеннице.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть б9ію nби1льнw є3щE t пелeнъ воспріsла є3си2, м™и бlжeннаz, ћже вhну пребhсть съ тоб0ю по вс‰ дни6 жи1зни. Вёруемъ несумнeннw, ћкw и3 по ўспeніи твоeмъ бlгодaть сіS пребогAтнw пребывaетъ съ тоб0ю. Сегw2 рaди припaдающе м0лимсz: не лиши2 и3 нaсъ, є3щE стрaнствующихъ на земли2, п0мощи твоеS и3 заступлeніz, просsщи гDа поми1ловати всёхъ, пою1щихъ є3мy: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще мнHгаz и3 ди6внаz тво‰ чудесA, м™и матр0но, восхвалsемъ бGа, даровaвшаго грaду москвё и3 nтeчеству нaшему во дни6 безб0жіz и3 гонeніz тS, непоколеби1мый ст0лпъ бlгочeстіz и3 вёры. Нhнэ же, бlжeннаz м™и, бlгодaрнымъ сeрдцемъ воспэвaемъ тебё си1це:

Рaдуйсz, ми1ръ хrтовъ въ душё твоeй стzжaвшаz: рaдуйсz, сегw2 рaди мнHгаz лю1ди џкрестъ тебє2 къ бGу привeдшаz. Рaдуйсz, въ немощнём тёлэ сyщи, си1лу б9іz бlгодaти показaвшаz: рaдуйсz, во њбрётэніи чтcныхъ мощeй твои1хъ б9ію млcть нaмъ kви1вшаz. Рaдуйсz, с0нма с™ыхъ моск0вскихъ и3зрsдное процвэтeніе: рaдуйсz, грaда москвы2 преслaвное ўкрашeніе. Рaдуйсz, nтeчества нaшегw при1снаz пред8 бGомъ печaльнице: рaдуйсz, къ покаsнію и3 моли1твэ њ земли2 россjйстей всёхъ призывaющаz.

Рaдуйсz, првdнаz м™и матр0но, тeплаz њ нaсъ къ бGу мlтвеннице.

Кондaкъ Gi

Q бlжeннаz м™и, ўслhши нhнэ воспэвaемое тебё хвалeбное пёніе и3 и3спроси2 нaмъ ў гDа J}са хrта грэхHвъ њставлeніz, хrтіaнскіz ми1рныz кончи1ны и3 д0брагw tвёта на стрaшнэмъ суди1щи є3гw2, да и3 мы2 съ тоб0ю спод0бимсz въ селeніихъ рaйскихъ слaвити с™yю трbцу, вопію1ще: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃGгелъ во пл0ти

И# пaки кондaкъ пeрвый: И#збрaннаz д¦омъ

Мlтва

Q, бlжeннаz м7ти матр0но, душeю на нб7си предъ пrт0ломЪ б9іимъ предстоsщи, тёломъ же на земли2 почивaющи, и3 дaнною ти2 свhшэ бlгодaтію разли1чные чудесA и3сточaющи. При1зри нhнэ млcтивнымъ твои1мъ џкомъ на ны2, грBшныz, въ ск0рбехъ, болёзнехъ и3 грэх0вныхъ и3скушeніихъ дни6 сво‰ и3ждивaющыz, ўтёши ны2, tч†zнныz, и3сцэли2 недyги нaшz лю6тыz, t бGа нaмъ по грэхHмъ нaшимъ попущ†емыz, избaви нaсъ t мн0гихъ бёдъ и3 њбстоsній, ўмоли2 гDа нaшего J}са хrта прости1ти нaмъ вс‰ нaшz согрэшє1ніz, беззакHніz и3 грэхопадє1ніz, и4миже мы2 t ю4ности нaшеz дaже до настоsщагw днE и3 часA согрэши1хомъ, да твои1ми моли1твами получи1вше бlгодaть и3 вeлію млcть, прослaвимъ в трbце є3ди1наго бGа, nц7а и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэк0въ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.