НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Богојављењу

Кондaкъ №

Возбрaнный воев0до, цRю2 нб7а и3 земли2, тебє2 просвэти1телz нaшегw зрsще во їoрдaнэ t рабA кRщaема, нб7сA ўжас0шасz, и3 вс‰ землS вострепетA, ѓгGли же ўдиви1шасz и3 вс‰ твaрь возрaдовасz. Мh же недост0йніи бlгодaрственнw тебЁ вопіeмъ: ко грёшникwмъ и3 мhтаремъ kви1лсz є3си2, да водaми њмhеши чlвёкwвъ грэхи2.

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, во їoрдaнэ кrти1выйсz и3 вeсь мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

Јкосъ №

ЃгGльскіz днeсь предгрzди1те си1лы, вLку хrтA зрsще, ко їoрдaнскимъ струsмъ грzдyща ґдaмовъ грёхъ њчи1стити, и3 смотрsще т0ликое б9іе таи1нство, со стрaхомъ прослaвите вeліе снисхождeніе є3гw2, ћкw бGъ чlвёкwмъ ўпод0бисz и3 tню1дь не вёдый грэхA прих0дитъ, ћкw ѓгнецъ б9ій взsти всегw2 мjра грэхи2. Сегw2 рaди прославлsюще бжcтвенное kвлeніе хrт0во, восп0йте є3мY ћкоже и3 въ виfлеeмэ славосл0віz сицевaz:

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, t nц7A съ нб7сЁ въ мjръ сeй пришeдый. Слaва тебЁ, превhшній б9е, дaже до рaбіz зрaка снисшeдый. Слaва тебЁ, сп7си1телю мjра, ћкw чlвёкъ ко їwaнну кrти1тисz грzдhй. Слaва тебЁ, просвэти1телю твaри, ћкw н0въ ґдaмъ пaдшагw ґдaма грэхи2 на себє2 понесhй. Слaва тебЁ, безначaльный свёте, вeлію зарю2 просвэщeніz всемY мjру на їoрдaнэ возсіsти восхотёвый. Слaва тебЁ, с0лнце прaвды, свэтон0сное ќтро блгdти чlвёкwмъ въ бGоzвлeніи твоeмъ даровaти возжелaвый. Слaва тебЁ, мjръ t дрeвніz прeлести њмhти пришeдшему. Слaва тебЁ, вeліе бlгочeстіz тaинство нaмъ показaвшему. Слaва тебЁ, чудесA вeліz нaмъ водaми мн0гими сотвори1вшему. Слaва тебЁ, нб7сA и3 всю2 зeмлю свётомъ рaзума просвэти1вшему. Слaва тебЁ, фараHна мhсленъ нaгw въ стрyzхъ їoрдaнскихъ потопи1вшему. Слaва тебЁ, н0выz лю1ди въ водaхъ кRщeніz къ вёчной жи1зни привeдшему.

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, во їoрдaнэ кrти1выйсz и3 вeсь мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

Кондaкъ в7

Ви1дэвъ дyхомъ бжcтвенный предтeча твоE, хrте, въ мjръ пришeствіе, пріи1де и3з8 пустhни на їoрдaнъ, свётло лю1демъ вопіS: прибли1жисz и3 kви1сz и3збавлeніе нaше, покaйтесz и3 вод0ю њчи1ститесz, и3 срёсти є3гw2 потщи1тесz, да чи1стыми помышлeніи просвэщaеми, душaми чи1стыми и3 несквeрными ўсты2 съ весeліемъ восп0йте є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ нб7сный въ себЁ kвлsz, свэти1льникъ свёта, вели1кій предтeча, возопи2 къ лю1демъ: њчи1ститесz, сe бо предгрzдeтъ хrт0съ t тли2 мjръ и3збавлszй, разрэши1ти њсуждeніе ґдaма первоздaннагw. Да возрaдуетсz пустhнz їoрдaнова и3 да процвэтeтъ, ћкw крjнъ, землS же вс‰ нhнэ прbрочески да возрaдуетсz. Ўгот0вайте пyть гDень и3 прaвы сотвори1те стези2 бGа нaшегw, вси2 съ весeліемъ возопjйте є3мY тaкw:

Слaва тебЁ, неизречeнный свёте, t свэти1льника мjру пред8sвленный. Слaва тебЁ, непостижи1мый сл0ве, t глaса твоегw2 предтeчею предречeнный. Слaва тебЁ, nгню2 чисти1тельный, є3г0же дёйствомъ всsкаz нечистотA потреблsетсz. Слaва тебЁ, и3ст0чниче блгdтный, и4мже всsкое є3стество2 чlвёческое њсщ7aетсz. Слaва тебЁ, тв0рче нб7а и3 земли2, t рабA кrти1тисz восхотёвый. Слaва тебЁ, сн7е є3динор0дный, на їoрдaнъ kви1тисz и3зв0ливый. Слaва тебЁ, цRю2 прaвды, ў нег0же предтeча ремeнь сапогY разрэши1ти ўбоsсz. Слaва тебЁ, вLко твaри, и4мже вeсь р0дъ чlвёчь въ кRщeніи твоeмъ возвесели1сz. Слaва тебЁ, превёчный б9е, ћкw kвлeніе твоE просвэщaетъ и3 вразумлsетъ младeнцы. Слaва тебЁ, свёте мjра, ћкw пришeствіе твоE просвэтлsетъ и3 ўмудрsетъ слэпцы2. Слaва тебЁ, ћкw ў тебE и3ст0чникъ животA. Слaва тебЁ, ћкw во свётэ твоeмъ ўзри1мъ свётъ.

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, во їoрдaнэ кrти1выйсz и3 вeсь мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

Кондaкъ G

Си1лу б9ествA твоегw2, хrтE, ўразумёвъ предтeча, є3гдA со стрaхомъ ўви1де тS на їoрдaнъ пришeдша, рaдуетсz душeю и3 трепeщетъ, рук0ю показyz тS, и3 глаг0летъ лю1демъ: сeй и3збавлszй мjръ t и3стлёніz. Сeй свобождaй нaсъ t ск0рби. Сeй вмёстw рабHвъ, сыны2 б9іи нaсъ содёловаетъ. Сeй вмёстw тмы2 просвэщaетъ чlвёки вод0ю бжcтвеннагw кRещеніz. СE ѓгнецъ б9ій взeмлzй грэхи2 мjра, є3г0же срётающе, вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёz богaтство милосeрдіz, ко грёшникwмъ и3 мhтаремъ на їoрдaнскую рёку пришeлъ є3си2, ї}се, не терпёлъ бо є3си2 зрёти t діaвола мyчимый р0дъ чlвёчь, но пришeлъ є3си2, да пaки речeши пaдшему ґдaму: гдЁ є3си2; не скрывaйсz t менє2. ХошY бо ви1дэти тS, ѓще нaгъ є3си2 и3 ни1щъ, и3 тaкw ўпод0бихсz тебЁ, да не стыди1шисz. Сегw2 рaди проповёдуемъ вeліе снисхождeніе твоE, вопію1ще тебЁ таковaz:

Слaва тебЁ, пaстырю д0брый, заблyждшее nвчA взыскaти восхотёвый. Слaва тебЁ, сн7е є3динор0дный, понести2 тоE на рaмэхъ пришeдый. Слaва тебЁ, ми1лосте безмёрнаz, къ чlвёкwмъ пaдшимъ д0лу низшeдый. Слaва тебЁ, любы2 неизречeннаz, лю1ди tчazнныz пaки горЁ возвeдый. Слaва тебЁ, рyки њслaбленныz ни1щимъ ўкрэплszй. Слaва тебЁ, колёна расслaбленныz ўб0гимъ и3сцэлszй. Слaва тебЁ, пустhню жaждущую ћкw лівaнъ возвесели1вый. Слaва тебЁ, пустhню їoрдaнову, ћкw карми1лъ произрости1вый. Слaва тебЁ, ми1лостиве, ћкw льнA курsщагосz не ўгасaеши. Слaва тебЁ, долготерпэли1ве, ћкw тр0сти сокрушeнныz не погублsеши. Слaва тебЁ, взыскaти и3 сп7сти2 поги1бшіz пришeдый. Слaва тебЁ, ґдaма tриновeннагw призвaти восхотёвый.

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, во їoрдaнэ кrти1выйсz и3 вeсь мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

Кондaкъ д7

Бyрею помышлeній сумни1тельныхъ и3сп0лненъ бhсть предтeча, хrтE цRю2, є3гдA ты2, ћкw чlвёкъ на рёку пришeлъ є3си2 и3 рaбское крещeніе t негw2 пріsти восхотёлъ є3си2, глаг0лz: простри2 рукY твою2 и3 прикосни1сz вeрху моемY и3 ќжасъ вeсь tрzси2, совершaz повелэнное. Трeпетенъ бhсть тогдA предтeча и3 возопи2, глаг0лz: что2 къ рабY пришeлъ є3си2, сквeрны не и3мhй, гDи; что2 ми2 повелэвaеши, ћкоже вhше менE; высоты2 нб7сныz никaкоже и3зслэди1хъ ѕвёздъ число2, нижE зeмлю николи1же и3змёрихъ. Кaкw крещY носsщегw г0рстію твaрь; кaкw просвэти1тъ свэти1льникъ свёта; кaкw рукY пол0житъ рaбъ на вLку; ѓзъ трeбую тоб0ю кrти1тисz, да воспою2 тебЁ: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhша чlвэколю1бецъ гDь смирeнныхъ предтeчевыхъ глагHлъ высотY и3 ви1дэвъ стрaхъ є3гw2, речE къ немY: д0брэ, њ їwaнне, ћкw бlгоговёеши прeдо мн0ю, nбaче њстaви нhнэ и3 tложи2 боsзнь твою2, д0лженъ є3си2 послужи1ти ми2, тaкw бо подобaетъ нaмъ и3сп0лнити всsку прaвду, да во мнЁ чlвёкwвъ њчи1стzтсz грэси2. СемY чlвэколю1бному сл0ву твоемY внeмлюще, съ люб0вію вопіeмъ тебЁ си1це:

Слaва тебЁ, хrте, свёте и4стинный, ћкw ми1лость и3 и4стина њ тебЁ срэт0стесz. Слaва тебЁ, цRю2 прaвды, ћкw прaвда и3 мjръ њ тебЁ њблобызaстасz. Слaва тебЁ, сладчaйшій ї}се, ћкw и4стина твоS въ виfлeемэ t земли2 возсіS. Слaва тебЁ, всеми1лостивэйшій сп7се, ћкw прaвда твоS во їoрдaнэ съ нб7сэ прини1че. Слaва тебЁ, њчищeніе нaше, ћкw водaми кRщeніz нaсъ пaче снёга ўбэлsеши. Слaва тебЁ, просвэщeніе нaше, ћкw струsми блгdти сeрдце чи1сто въ нaсъ созидaеши. Слaва тебЁ, преклони1вый снисхождeніемъ нбcа, главY свою2 под8 рукY предтeчеву приклони1ти восхотёвый. Слaва тебЁ, покрывazй водaми превhспреннzz своS, въ в0дахъ їoрдaнскихъ погрузи1тисz бlговоли1вши. Слaва тебЁ, гDи си1лъ, є3г0же всS боsтсz и3 трепeщутъ, вeлію боsзнь предтeче tложи1ти повелeвый. Слaва тебЁ, щедрHтъ џ§е, ў нег0же ми1лость безмёрна и3 неизслёдованна, ми1лостію своeю грэхи2 мjра покрhти и3зв0ливый. Слaва тебЁ, рождeйсz t дв7ы, сп7си1телю нaшъ, посэти2 нaсъ неизречeннымъ снисхождeніемъ твои1мъ. Слaва тебЁ, kвлeйсz всемY мjру, хrтE б9е нaшъ, њс™и нaсъ бжcтвеннымъ kвлeніемъ твои1мъ.

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, во їoрдaнэ кrти1выйсz и3 вeсь мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

Кондaкъ є7

БGотeчнаz струS сhй бlгости, гDи, въ стрyи їoрдaнскіz возшeлъ є3си2, да водaми њмhеши чlвёческій грёхъ: ќжасъ бЁ ви1дэти творцA нб7си2 и3 земли2 въ рэцЁ њбнaжшагосz и3 t рабA кRщeніе пріeмлющагw. ЃгGльскіz си1лы дивлsхусz, їoрдaнъ же рэкA возвращaше стрyи свои2, не могyще терпeти nгнS поzдaющагw в0ды є3гw2, ћкw не nбhчнw є3мY є4сть чcтагw и3змывaти и3 безгрёшнагw tирaти. Сегw2 рaди весели1сz їoрдaне рэко2, и3 да рaдуютсz и3ст0чницы и3 є4зера, и3 вс‰ бeздны и3 морS, ћкw њс™и1сz днeсь в0дное є3стество2, свободи1вшесz t таsщагосz тaмw кнsзz тмы2, и3 вс‰ твaрь веселsщесz да поeтъ съ нaми: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвъ тS бжcтвенный їwaннъ вLку твaри въ в0дахъ погружaема, да грэхи2 всегw2 мjра погрузи1ши, и3, њбнажи1вшагосz, да ґдaмову наготY пaки њблечeши во nдeжду слaвы, вострепетA душeю и3 возопи2 тебЁ, ѓгнцу б9ію, њчищaющему согрэшeніz мjра: не смёю прикоснyтисz верхY твоемY, вLко, сaмъ мS њс™и и3 просвэти2, ћкw ты2 є3си2 жив0тъ и3 свётъ и3 ми1ръ мjрови. Nбaче по глаг0лу твоемY со стрaхомъ возложи2 десни1цу свою2 на бжcтвенную главY твою2, и3 кrти1въ тS, безгрёшна сyща, съ рaдостію возопи2 тебЁ си1це:

Слaва тебЁ, ѓгнче б9ій, грэхи2 всегw2 мjра взsти на себE пришeдый. Слaва тебЁ, сп7се милосeрдый, грэхи2 всёхъ чlвёкъ потопи1ти въ в0дахъ їoрдaнскихъ восхотёвый. Слaва тебЁ, нaсъ t сквeрны грэх0вныz њмhвый. Слaва тебЁ, преступлeніе ґдaмово разреши1вый. Слaва тебЁ, твои1мъ на земли2 бGоzвлeніемъ всёхъ чlвёкъ возвесели1вый. Слaва тебЁ, твои1мъ во їoрдaнэ кRщeніемъ вeсь мjръ просвэти1вый. Слaва тебЁ, нaсъ рaди до џбраза рaбскагw њбнищaвшему. Слaва тебЁ, твоeю нищет0ю нaсъ њбогати1вшему. Слaва тебЁ, врaжіе владhчество твои1мъ смирeніемъ до концA низложи1вшему. Слaва тебЁ, цrтво б9іе во твоeмъ кRщeніи ћвэ на земли2 созидaти начaвшему. Слaва тебЁ, пyть сп7сeніz на їoрдaнэ пaдшимъ лю1демъ показaвшему. Слaва тебЁ, свётъ бGовёденіz тaмw вёрнымъ твои1мъ возсіsвшему.

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, во їoрдaнэ кrти1выйсz и3 вeсь мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ ди1вный и3 предтeча їwaннъ мн0гаz и3зречE приходsщимъ лю1демъ, во є4же ўгот0вати тебЁ пyть, гDи, nбaче ўмолчE, тебЁ на їoрдaнъ пришeдшу, занE ты2 сaмъ рeклъ є3си2 є3мY: не глаг0лю тебЁ: рцы2 ми2, ћже глаг0леши беззак0ннымъ и3 ќчиши грёшники, т0чію кrти2 мS м0лча. Не подобaше бо2 глaсу чlвёческому возглашaтисz, пришeдшу сл0ву б9ію и3 толи1кому тaинству совершaющусz, є3гдA ѓгGли б9іи со стрaхомъ предстоsху и3 всS твaрь вострепетA. Сегw2 рaди и3 мы6 въ молчaніи глуб0цемъ и3 со мн0гимъ бlгоговёніемъ вопіeмъ въ сeрдцэ своeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

ВозсіS на їoрдaнэ всемY мjру просвэщeніе вeліе и3 тaинство стрaшное є3гдA, вLко хrтE, кrти1всz t їwaнна, ты2 ѓбіе восшeлъ є3си2 t воды2, совозводS съ соб0ю мjръ, и3 сE tверз0шасz тебЁ нб7сA, ћже дрeвлэ ґдaмъ затвори2 себЁ и3 сyщимъ t негw2, да пaки возрождeнніи тоб0ю чlвёцы восхождeніе ўлучaтъ въ рaйскіе nби1тєли, и3дёже съ рaдостію да воспою1тъ тебЁ си1це:

Слaва тебЁ, цRю2 мjра, средостёніе врaжіе разрyшившему. Слaва тебЁ, ми1лости подaтелю, рaй преслушaніемъ затворeнный, пaки tвeрзшему. Слaва тебЁ, нб7о грэх0мъ заключeнное, на їoрдaнэ пaки tвeрзсто показaвшему. Слaва тебЁ, ѓгGлы восходsщіz и3 нисходsшіz tсeлэ kви1ти nбэтовaвшему. Слaва тебЁ, схождeніемъ твои1мъ нб7сA до земли2 приклони1вшему. Слaва тебЁ, кRщeніемъ твои1мъ зeмлю до нб7съ возвeдшему. Слaва тебЁ, tкровeніемъ нб7съ неизречeнный тaйны б9іz всемY мjру tкрhвшему. Слaва тебЁ, kвлeніемъ г0рнzгw мjра с™ёйшее бlгословeніе б9іе всёмъ вёрнымъ преподaвшему. Слaва тебЁ, нб7сA при и3ліE заключи1вшему, не заключaй нaмъ двeри милосeрдіz своегw2. Слaва тебЁ, нб7сA на їoрдaнэ tвeрзшему, tвeрзи нaмъ вх0ды бжcтвеннагw черт0га твоегw2. Слaва тебЁ, бeздну чlвэколю1біz при кRщeніи твоeмъ нaмъ kви1вшему, возведи2 t бeзднъ земли2 всёхъ до врaжіz tчazніz дошeдшихъ. Слaва тебЁ, восх0дъ до трeтьzгw нб7сЁ и3збрaннымъ твои1мъ сотвори1вшему, вознеси2 въ нб7сныz nби1тели и3 нaсъ, до глубины2 грэхA ниспaдшихъ.

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, во їoрдaнэ кrти1выйсz и3 вeсь мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

Кондaкъ з7

Хотsй чlвэколю1бецъ гDь сп7сти2 мjръ во грэсёхъ погибaющій, kви2 трbческагw бGоzвлeніz своегw2 вели1кое тaинство, и3 ћкоже въ начaлэ мірскaгw бытіS д¦ъ б9ій ношaшесz верхY воды2, ћкw жи1зни подaтель, тaкw и3 при кRщeніи твоeмъ, гDи, є3гдA на рэцЁ їoрдaнстэй восхотёлъ є3си2 њбнови1ти и3 просвэти1ти погибaющій р0дъ чlвёчь и3 всю2 твaрь съ нaми совоздыхaющую, т0й же д¦ъ с™hй пaки сни1де съ нб7си2 tвeрста въ ви1дэ голуби1не и3 почи2 над8 тоб0ю, гDи, ћкw над8 н0вымъ ґдaмомъ, во є4же пребывaти tнhнэ въ н0выхъ лю1дэхъ бaнею в0дною возрождeнныхъ, да тaкw си1лою свhше њблечeнніи во њбновлeніе дyха ходи1ти начнyтъ, пою1ще бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вую показaлъ є3си2 твaрь, вLко твaри, въ твоeмъ t їwaнна сп7си1тельномъ кRщeніи, занE ћкw при нHи потопи1лъ є3си2 грэхи2 пeрвагw мjра, тaкw и3 въ в0дахъ їoрдaнскихъ пaки потопи1лъ є3си2 всегw2 мjра грэхи2, новотвори1ши бо земнор0дныz nгнeмъ и3 д¦омъ и3 вод0ю, стрaнное совершaz возрождeніе и3 њбновлeніе чyдное. Д¦омъ бо новотвори1ши дyши, вод0ю же њсщ7aеши тёло, назидaz чlвэка, и3 тaкw тaинственнw t воды2 содёловаеши д¦омъ многочaдну цRковь, да при1снw вопіeмъ тебЁ таковaz:

Слaва тебЁ, создaтелю твaри, нб7сA приклони1вшему и3 на їoрдaнъ снисшeдшему. Слaва тебЁ, сп7си1телю мjра, нб7сA tвeрзшему и3 д¦а бжcтвеннагw нaмъ kви1вшему. Слaва тебЁ, всебlже, ћкw д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ нaсъ на зeмлю прaву. Слaва тебЁ, всещeдре, ћкw т0йже д¦ъ тв0й њчи1ститъ нaсъ t вс‰кіz сквeрны. Слaва тебЁ, вод0ю и3 д¦омъ, њбвэтшaвшее грэх0мъ є3стество2 нaше њбнови1вшему. Слaва тебЁ, nгнeмъ бжcтвA въ струsхъ їoрдaнскихъ многосвётлое просвэщeніе даровaвшему. Слaва тебЁ, хrтE, вс‰ бжcтвенныz си1лы, ћже къ животY и3 бlгочeстію, д¦омъ твои1мъ с™hмъ при кRщeніи вёрнымъ преподaвшему. Слaва тебЁ, ї}се, нисшeствіемъ д¦а твоегw2 с™aгw причaстники нaсъ бжcтвеннагw є3стествA сотвори1вшему. Слaва тебЁ, почи1вшимъ на тебЁ д¦омъ премyдрости и3 рaзума чи1стое бGовёдэніе лю1демъ tкрhвшему. Слaва тебЁ, схождeніемъ на тS д¦а б9іz дyхъ совёта и3 крёпости, вёдэніz и3 бlгочeстіz и3 дyхъ стрaха б9іz нaмъ и3зли1вшему. Слaва тебЁ, їoрдaнскою струeю ѕмjевы глaвы њпали1вшему. Слaва тебЁ, kвлeніемъ д¦а б9іz въ ви1дэ голуби1нэ къ голуби1ной кр0тости и3 чcтотэ дв7ственной нaсъ призвaвшему.

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, во їoрдaнэ кrти1выйсz, и3 вeсь мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

Кондaкъ }

Стрaннw и3 ди1внw бhсть kвлeніе с™hz трbцы на їoрдaнэ: первёе сн7ъ возлю1бленный kви1сz во пл0ти t рабA кRщаемый, ѓбіе д¦ъ с™hй сни1де въ ви1дэ голуби1нэ, послэди2 же пребжcтвенный nц7ъ возгласи2 съ нб7сЁ, свидётельствуz: сeй є4сть сн7ъ м0й возлю1бленный, њ нeмъ же бlговоли1хъ. Q, вeліе и3 преслaвное тaинство: возгремЁ съ нб7сЁ гDь и3 вhшній дадE глaсъ св0й, да сбyдетсz дв7да прaoтца предречeніе: глaсъ гDень на водaхъ, бGъ слaвы возгремЁ, гDь на водaхъ мн0гихъ. Глaсъ гDень въ крёпости, глaсъ гDень въ великолёпіи. Сегw2 рaди и3 мы2 недост0йными ўстaми вопіeмъ тебЁ и3з8 глубины2 души2: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь є3си2 въ вhшнихъ, ї}се, вhну со nц7eмъ на нб7сёхъ сосэдsй, но и3 t ни1жнихъ никaкоже tступaеши, пл0тію t чcтыz дв7ы въ виfлеeмэ рождeнный, нhнэ же на їoрдaнэ всемY мjру kви1выйсz, да сyщіи во тмЁ и3 сёни смeртнэй сидsщіz просвэти1ши свётомъ твоегw2 бGоzвлeніz. Сегw2 рaди, просвэти1вшесz свётомъ тр0ическагw tкровeніz, вопіeмъ тебЁ, kви1вшемусz бGу, и3 на земли2 ви1дэнному и3 просвэти1вшему мjръ:

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, въ вhшнихъ со nц7eмъ и3 д¦омъ покланsемый. Слaва тебЁ, сн7е n§ь, предтeчею t ни1жнихъ славосл0вимый. Слaва тебЁ, сэдhй њдеснyю nц7а, n§ескимъ глaсомъ съ нб7си2 проповёданный. Слaва тебЁ, воплоти1выйсz нaсъ рaди, возлю1бленнымъ сн7омъ б9іимъ t тогw2 всемY мjру наимен0ванный. Слaва тебЁ, во їoрдaнскихъ струsхъ kвлeнный, трbцы свётъ незаходи1мый въ кRщeніи твоeмъ показaвый. Слaва тебЁ, длaнію рабA кRщeнный, нaсъ рабHвъ сyщихъ бaнею пакибытіS сыны2 б9іz сотвори1вый. Слaва тебЁ, и3ст0чниче жи1зни и3 безсмeртіz, пaки рождeніемъ вод0ю и3 д¦омъ къ пeрвому бlгор0дію рaйскому нaсъ привeдый. Слaва тебЁ, тв0рче нб7а и3 земли, џгненнымъ кRщeніемъ н0вое нб7о и3 зeмлю прaвды твоеS ўстр0ити грzдhй. Слaва тебЁ, вост0че вост0кwвъ, во тмЁ и3 сёни спsщіz кRщeніемъ твои1мъ просвэти1вый. Слaва тебЁ, свёте t свёта, свётъ незри1мый д¦а твоегw2 въ душaхъ нaшихъ возсіsвый. Слaва тебЁ, цRю2 безначaльный, чcтыми струsми кRщeніz твоегw2 прароди1тельскій грёхъ всеконeчнэ њмhвый. Слaва тебЁ, вLко твaри, жaждущіz лю1ди вод0ю жи1зни вёчныz всебогaтнw напои1вый.

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, во їoрдaнэ кrти1выйсz и3 вeсь мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

Кондaкъ f7

ВсE є3стество2 ѓгGльское ўдиви1сz вели1кому твоегw2, хrте, бGоzвлeніz тaинству: ґдaма бо грэх0мъ и3стлёвшагw њбнови1лъ є3си2 їoрдaнскими струsми и3 главы2 гнездsщихсz тaмw невиди6мыхъ ѕмjевъ сокруши1лъ є3си2 во твоeмъ кRщeніи, и3 тaкw глубины2 бе6здны сатани6нскіz tкрhлъ є3си2 дно2, да и3збaвиши нh t т0z глуб0кихъ в0дъ, и3 да начнeши созидaти цrтво твоE, не t мjра сегw2 сyщее, њ нeмъ же прbр0къ дв7дъ предречE, глаг0лz: цrтво твоE цrтво всёхъ вэкHвъ и3 владhчество твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ, є3г0же и3 мы2 прославлsюще съ в0и нбcными вопіeмъ тебЁ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡z бжcтвенный и3 ѓгGлъ б9ій, малaхіей предречeнный, вели1кій предтeча є3ди1нъ т0чію t чlвёкъ спод0бисz, гDи, во твоeмъ кRщeніи д¦а пришeствіе ви1дэти и3 глaсъ n§ескій съ нб7сЁ слhшати, свидётельствующій твоE бGосhновство, да бyдетъ пeрвый всемY мjру проповёдникъ трbческагw бGоzвлeніz. Т0нъ во ќтрій дeнь свидётельствова лю1демъ, глаг0лz: ви1дэхъ д¦а сходsща, ћкw г0лубz съ нб7сЁ, и3 пребhсть на нeмъ. И# ѓзъ ви1дэхъ и3 свидётельствовахъ, ћкw сeй є4сть сн7ъ б9ій. Мh же семY бGоtкровeнному свидётельству внeмлюще, прославлsемъ бGоzвлeніе твоE, хrте, пою1ще тебЁ таковaz:

Слaва тебЁ, б9е предвёчный, kвлeніемъ с™aгw д¦а свидётельствованный съ нб7сэ. Слaва тебЁ, ѓгнче непор0чный, глaсомъ предтeчи проповёданный на земли2. Слaва тебЁ, крёпосте высочaйшаz, tвeрзстыми над8 їoрдaномъ нб7сными враты2 затворeнный рaй нaмъ tкрhвшему. Слaва тебЁ, ми1лосте предвёчнаz, кRщeніемъ твои1мъ н0вый мjръ t в0дъ їoрдaнскихъ чlвёкомъ kви1вшему. Слaва тебЁ, цRю2 мjра, мjръ и3 сп7сeніе на земли2 возвэсти1вшему. Слaва тебЁ, с0лнце прaвды, свётъ прaвды твоеS въ душaхъ нaшихъ возсіsвшему. Слaва тебЁ, с™aгw д¦а въ твоeмъ бGоzвлeніи kви1вшему, да чcтымъ дyхомъ въ нб7сный черт0гъ тв0й совни1демъ. Слaва тебЁ, нбcнагw nц7а въ кRщeніи твоeмъ нaмъ показaвшему, да вси2 прaво въ тS вёрующіи сhнове є3гw2 бyдемъ. Слaва тебЁ, въ дyсэ и3 nгнЁ, њчернeвшее грэх0мъ є3стество2 нaше преслaвнw просвэщaющему. Слaва тебЁ, вод0ю и3 д¦омъ и3стлёвшее стрaстьми неможeніе нaше пресвётлw њчищaющему. Слaва тебЁ, бGу ћвльшемусz пл0тію, вeсь мjръ въ стрyzхъ їoрдaнскихъ њбнови1вшему. Слaва тебЁ, взeмльшему на себE грэхи2 мjра, прароди1тельскій грёхъ въ в0дахъ кRщeніz потопи1вшему.

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, во їoрдaнэ кrти1выйсz и3 вeсь мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 хотsй пaдшее и3 њбнищaвшее є3стество2 нaше, хrтE сп7се, на їoрдaнскую рёку пришeлъ є3си2 ко грёшникwмъ и3 мhтаремъ и3 воспріsлъ є3си2 кRщeніе t їwaнна, є3гдA кrти1шасz вси2 лю1діе, да возмeши на себє2 всS, погружeнныz тaмw въ в0дахъ, чlвёкwвъ грэхи2, ћкw ѓгнецъ б9ій и3 да гот0въ бyдеши tсeлэ в0лею на заклaніе тeщи и3скупи1ти всегw2 мjра грэхи2 драгоцённою кр0вію твоeю. Сегw2 рaди и3 погрузи1лсz є3си2 въ їoрдaнскіz стрyи, да спогрeбшисz тaмw, ко смeртному кRщeнію себE ўгот0виши, њ нёмже рeклъ є3си1 ко страдaнію грzдhй: кRщeніемъ и4мамъ кrти1тисz и3 кaкw томлю1сz, д0ндеже и3стsжутъ. Сегw2 рaди бlгодaрственнw поeмъ тебЁ: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

ЦRю2 превёчный хrте ї}се. Ты2 пришeлъ є3си2 на їoрдaнъ во kвлeніе всемY мjру, да разрэши1ши њсуждeніе ґдaма первоздaннагw, ћкw судіS всеми1лостивый, є3ди1нъ сердцA всёхъ и3спытyzй, и3 да подaси н0вую жи1знь чlвёкwмъ. Сегw2 рaди чисти1тельную лопaту рук0ю пріeмъ, всемjрное гумно2 всемyдре њчи1стилъ є3си2, разлучaz, ћкw пaстырь, џвцы t к0злищъ. Спод0би и3 нaмъ, во и4мz прес™hz трbцы кRщeннымъ, деснhz чaсти сп7саeмыхъ въ жи1зни сeй всемёрнw и3скaти, да ўг0днw тебЁ бyдетъ нaше глашeніе тебЁ си1цевое:

Слaва тебЁ, ґрхіерeю, нб7сA прошeдый, въ кRщeніи твоeмъ всю2 зeмлю њнбcивый. Слaва тебЁ, пaстырю џвцамъ вели1кій, ко стaду твоемY на їoрдaнъ пришeдый. Слaва тебЁ, зeмлю на водaхъ њсновaвый, всю2 зeмлю нaшу на в0дахъ їoрдaнскихъ блгdтію д¦а њбнови1вый. Слaва тебЁ, над8 в0дами нб7о ўтверждeй втор0е, н0вое нб7о цRковь твою2 водaми кRщeніz сотвори1вый. Слaва тебЁ, и3ст0чниче жи1зни нaшеz, на и3ст0чники сп7сeніz жaждущіz лю1ди твоS призвaвый. Слaва тебЁ, проповёдниче прaвды вёчныz, дух0вную жaжду нaшу без8 цэны2 и3 срeбра ўтоли1вый. Слaва тебЁ, ћкw богaтъ сhй въ ми1лости, за премн0гую люб0вь нaсъ возлюби1лъ є3си2. Слaва тебЁ, ћкw мeртвыхъ нaсъ сyщихъ грэхми2, в0дами кRщeніz њживотвори1лъ є3си2. Слaва тебЁ, струsмъ їoрдaнскимъ спогрeбшемусz, да и3 мы2 въ кRщeніи въ смeрть и3 воскресeніе тебЁ спогребeмсz. Слaва тебЁ, водaми їoрдaнскими, ћкw ри1зою њблeкшемусz, да и3 мы2 въ свётлыz ри1зы прaвды и3 чистоты2 тоб0ю њблечeмсz. Слaва тебЁ, средостёніе вражды2 пл0тію твоeю разрyшившему, да и3 нaсъ, далeчэ въ м0рэ сyщихъ, бли1зь себє2 ўстр0иши. Слaва тебЁ, твои1хъ чlвёкъ во є3ди1немъ тёлэ твоeмъ примири1вшему, да и3 нaсъ стрaнныхъ и3 пришeльцевъ во є3ди1ную цRковь б9ію сози1ждеши.

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, во їoрдaнэ кrти1выйсz и3 вeсь мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

Кондaкъ №i

Пёніе новолёпное да поeтъ тебЁ, хrтE, всS твaрь, t дв7ы р0ждшемусz и3 днeсь во їoрдaнэ кrти1вшемусz, лю1діе же вси2 дух0внw да возвеселsтсz, прославлsюще свётлое просвэщeніz нaшегw торжество2 и3 съ бжcтвеннымъ григ0ріемъ да воспою1тъ, глаг0люще: возрождeніz врeмz возроди1мсz свhше, возсоздaніz дeнь њблецeмсz въ н0вагw ґдaма, просвэщeніz прaздникъ просвэти1мсz бжcтвенне, да во њбновлeніи дyха ходи1ти начнeмъ, вhну со ѓгGлы пою1ще нб7сную пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свётлый и3 самосіsнный свёте, хrтE, соприсносyщный свёте є3диносyщнагw nц7а. Возжeгъ посреди2 їoрдaна, ћкw твою2, свэти1льникъ, пречи1стую пл0ть твою2, ты2 возсіsлъ є3си2, ћкw с0лнце и3 даровaлъ є3си2 вселeнней въ кRщeніи твоeмъ вeлій и3 незри1мый свётъ твоеS блгdти и3 и4стины, просвэщazй всsкагw чlвёка грzдyщагw въ мjръ, да лю1діе сэд‰щіе во тмЁ и3 сёни смeртной ўзрsтъ свётъ вeлій и3 пойдyтъ по нeму. Просвэти2 ќбw въ вели1кій дeнь свётwвъ и3 нaсъ во тмЁ грэхA є3щE блуждaющихъ, да просвэтлszсz, њбновлszсz и3 возвышazсz горЁ, воспоeмъ тебЁ таковaz:

Слaва тебЁ, просвэти1телю мjра, д¦омъ с™hмъ и3 nгнeмъ кrти1ти пришeдшему. Слaва тебЁ, сп7си1телю грёшныхъ, и3з8 глубины2 грэхA нaсъ воздви1гнути восхотёвшему. Слaва тебЁ, безначaльный и3 присносyщный свёте, сквeрну дyшъ нaшихъ водaми кRщeніz њчищazй. Слaва тебЁ, свёте превhсшій всёхъ свётлостей, во свётлостzхъ с™hхъ твои1хъ вёрныz њзарszй. Слaва тебЁ, слaвы џ§іz сіsніе, тмY невёдэніz kвлeніемъ твои1мъ разгнaвшему. Слaва тебЁ, во свёте живhй непристyпнемъ, свётъ бGовёдэніz кRщeніемъ твои1мъ возсіsвшему. Слaва тебЁ, свёте t свёта во тмЁ возсіsвый, t тмы2 грэхHвъ њчи1сти нaсъ. Слaва тебЁ, с0лнце прaвды, ќтро сп7сeніz возвэщaющее, во свётэ д0брыхъ дёлъ настaви нaсъ. Слaва тебЁ, невечeрній свёте, во їoрдaнэ возсіsвый, во свётэ твоeмъ свётъ незаходи1мый прес™hz трbцы њблистaй нaмъ. Слaва тебЁ, џбразе пресвётлый и3постaси џ§іz, къ чyдному нестарeемому животY бaнею пакибытіS приведи2 нaсъ. Слaва тебЁ, смeрти низложи1телю, t вёчныz смeрти и3збaви нaсъ. Слaва тебЁ, животA начaльниче, къ вёчней жи1зни настaви нaсъ.

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, во їoрдaнэ кrти1выйсz и3 вeсь мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

Кондaкъ в7i

Блгdть б9іz сп7си1тельнаz всёмъ чlвёкwмъ kви1сz днeсь во твоeмъ кRщeніи, хrтE сп7се: пришeлъ бо є3си2 на їoрдaнъ, є3ди1не чcтый, њчи1стити чlвёческаz согрэшeніz и3 сокруши1ти главы2 гнездsщихсz тaмо ѕмjевъ, да дaруеши блгdть крэплeніz реши1тельную дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ. Сегw2 рaди съ бlгочeстіемъ притецeмъ прилeжнw къ пречcтымъ и3ст0чникwмъ, да почерпнeмъ съ весeліемъ в0ду жи1зни, блгdть бо д¦а неви1димw подаeтсz всёмъ вёрнw почерпaющимъ ю5, и3 тaйнаz даровaніz и3 д¦ъ познaніz, сп7се, тA вси2 бlгодaрственнw воспоeмъ тебЁ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще, хrте, твоE сп7си1тельное бGоzвлeніе, прославлsемъ вси2 во їoрдaнскихъ в0дахъ t їwaнна бжcтвенное кRщeніе твоE, поклонsемсz неизречeнному къ пaдшимъ чlвёкwмъ снисхождeнію твоемY и3 вёруемъ со предтeчею, ћкw ты2 вои1стину ѓгнецъ б9ій, вземлsй на себЁ t в0дъ їoрдaнскихъ грэхи2 всегw2 мjра, да њмhеши и3 и3скyпиши и5хъ пречcтою кр0вію твоeю. Сегw2 рaди м0лимъ тS: понеси2 и3 нaши безчи1сленныz грэхопадeніz и3 не лиши2 нaсъ въ вели1кій дeнь свётwвъ блгdтнагw возрождeніz твоегw2, да чи1стымъ сeрдцемъ бlгодaрственнw вопіeмъ тебЁ си1це:

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, вeлій свётъ къ просвэщeнію всегw2 мjра въ водaхъ їoрдaнскихъ возсіsвшему. Слaва тебЁ, предвёчный б9е, вeлію блгdть и3 чlвэколю1біе въ кRщeніи твоeмъ всёмъ чlвёкwмъ kви1вшему. Слaва тебЁ, сп7си1телю заблyждшихъ, заблyждшіz безпyтіемъ чlвёки ко їoрдaнскимъ струsмъ и3скaти пришeдшему. Слaва тебЁ, побэди1телю жи1зни, н0вую чи1стую жи1знь не по пл0ти, но во њбновлeніе дyха даровaти бlговоли1вшему. Слaва тебЁ, вLко животA и3 смeрти, жaло смeрти притупи1вшему и3 нетлённую жи1знь kвлeніемъ свои1мъ возсіsвшему. Слaва тебЁ, тв0рче нб7а и3 земли2, г0рнее нб7о и3 зeмлю на брeгахъ їoрдaна въ кRщeніи твоeмъ возвесели1вшему. Слaва тебЁ, цRю2 цaрствующихъ, ћкw цaрство мjра сегw2 tсeлэ въ цrтво твоE начинaетъ прелагaтисz. Слaва тебЁ, гDи госп0дствующихъ, ћкw днeсь всёмъ хотsщимъ сп7сти1сz нб7са tверзaютсz и3 всE є3стество2 нaше начинaетъ ўбэлsтисz. Слaва тебЁ, сп7се нaшъ, на їoрдaнъ пришeдый, сп7си нaсъ не t дёлъ прaведности, но по вели1цей твоeй ми1лости. Слaва тебЁ, хrтE б9е, в0дное є3стество2 њс™и1вый, жaждущую дyшу мою2 бlгочeстіz нап0й в0дами по неизречeнней твоeй бlгости. Слaва тебЁ, є3динор0дный сн7е и3 сл0ве б9ій, напитaй сeрдце моE kвлeніемъ словeсъ твои1хъ. Слaва тебЁ, всеси1льный б9е, творsй чудесA є3ди1нъ, согрeй хлaдную дyшу мою2 разумёніемъ чудeсъ твои1хъ.

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, во їoрдaнэ кrти1выйсz и3 вeсь мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

Кондaкъ Gi

Q, ї}се хrте, ѓгнче б9ій, пришeдый на їoрдaнъ под8zти всегw2 мjра грэхи2. Пріими2 мaлое сіE t всеS души2 приноси1мое тебЁ молeніе нaше, и3 просвэти2 нaсъ во тмЁ грэхHвъ сэдsщихъ сп7си1тельнымъ твои1мъ t їwaнна кRщeніемъ, да и3скуплeнніи тоб0ю t болёзней душeвныхъ и3 тэлeсныхъ, во њбновлeніи жи1зни прaво ходи1ти начнeмъ и3 со всeми с™hми да воспоeмъ тебЁ: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды.

И# пaки јкосъ №-й: ЃгGльскіz днeсь:

И# кондaкъ №-й: Возбрaнный воев0до:

Мlтва бGоzвлeнію гDню

ГDи ї}се хrте, сн7е б9ій є3динор0дный, t nц7A прeждэ всёхъ вёкъ рождeнный, свёте t свёта, просвэщazй вс‰ческаz, въ послёднzz же лёта t прес™hz дв7ы мRjи нетлённw воплощeнный и3 въ мjръ сeй на сп7сeніе нaше пришeдый. Тh бо не потерпёлъ є3си2 ви1деэти t діaвола мyчима р0да чlвёча и3 сегw2 рaди въ пресвётлый дeнь бGоzвлeніz твоегw2 пришeлъ є3си2 на їoрдaнъ ко грёшникwмъ и3 мытарeмъ кrти1тисz t їwaнна, безгрёшенъ сhй, да и3сп0лниши вс‰кую прaвду и3 да возьмeши въ водaхъ їoрдaнскихъ грёхи всегw2 мjра, ћкw ѓгнецъ б9ій, во є4же понести2 | на себE и3 и3скупи1ти кRщeніемъ кrтнымъ, пречcтою кр0вію тв0ею. Сегw2 рaди погрузи1вшусz тебЁ въ водaхъ, tверз0шасz тебЁ нб7сA ґдaмомъ заключeннаz и3 д¦ъ с™hй сни1де на тS въ ви1дэ голуби1не, просвэщeніе и3 њб9eніе носsй є3стествY нaшему, и3 пребожeственный nц7ъ тв0й возвэсти2 тебЁ нбcнhмъ глaсомъ бlговолeніе своE, занE сотвори1лъ є3си2 в0лю є3гw2 и3 чlвёкъ грэхи2 воспріsлъ є3си2 и3 себE на заклaніе ўжE предугот0валъ є3си2, ћкоже сaмъ рeклъ є3си2: сегw2 рaди лю1битъ мS nц7ъ, ћкw ѓзъ дyшу мою2 полагaю, да пaки пріимY ю5, и3 тaкw во всесвётлый дeнь сeй, ты2, гDи, положи1лъ є3си2 начaло и3скуплeніz нaшегw t грэхопадeніz прароди1тельскагw. Сегw2 рaди всS си1лы нбcныz рaдуютсz и3 всS твaрь весели1тсz, чaюше свобождeніе своE t раб0ты и3стлёніz, глаг0люще: пріи1де просвэщeніе, блгdть kви1сz, и3збавлeніе настA, ми1ръ просвэти1сz и3 лю1діе рaдостію и3сполнsютсz. Да весели1тсz нhнэ нб7о и3 землS и3 мjръ вeсь да и3грaетъ: рёки да плeщутъ: и3ст0чницы и3 oзeра, бeздны и3 морS да срaдуютсz, ћкw бжcтвеннымъ кRщeніемъ њс™и1сz днeсь є3стество2 и5хъ. Да рaдуютсz днeсь и3 чlвёкwвъ соб0ри, ћкw є3стество2 и5хъ взhде нhнэ пaки къ пeрвому бlгор0дію и3 вси2 съ рaдостію да пою1тъ: бGоzвлeніz врeмz. Пріиди1те мhсленнw на їoрдaнъ, видёніе вeліе въ нeмъ ўзри1мъ: хrт0съ ко кRщeнію грzдeтъ. Хrт0съ ко їoрдaну прих0дитъ. Хrт0съ нaши въ водЁ погребaетъ грэхи2. Хrт0съ nвчA похи1щеннагw и3 заблyждшагw прих0дитъ и3скaти и3 nбрётъ є5 вв0дитъ въ рaй. Сегw2 бжcтвеннагw тaинства воспоминaніе прaзднующе, ўсeрднw м0лимсz тебЁ, чlвэколю1бче гDи: спод0би нaмъ жaждущимъ по глaсу твоемY пріити2 къ тебЁ, и3ст0чнику присножив0тныz в0ды, да почeрпемъ в0ду блгdти твоеS и3 њставлeніz грэхHвъ нaшихъ и3 да tвeргшесz нечeстіz и3 мjрски1хъ п0хотей: цэломyдреннw и3 дв7ственнw, и3 прaведнw и3 бlгочeстнw поживeмъ въ нhнешнемъ вёцэ ждyще бlжeннагw ўповaніz и3 kвлeніz слaвы твоеS, вели1кагw бGа и3 сп7са нaшегw, да не t дёлъ нaшихъ сп7сeши нaсъ, но по твоeй ми1лости и3 по њбновлeнію с™aгw д¦а твоегw бaнею пакибытіS, є3г0же nби1льнw и3зліsлъ є3си2, да њправди1вшесz блгdтію є3гw2, наслёдницы бyдемъ вёчныz жи1зни во цrтвіи твоeмъ, и3дёже со всeми с™hми спод0би нaмъ прослaвити всес™0е и4мz твоE со безначaльнымъ твои1мъ nцeмъ и3 со прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.