НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Антонију и Теодосију Печерским

Кондaкъ №

И#збрaнніи и3 д¦а с™aгw и3сп0лненіи, прпdбніи и3 бGон0сніи nц7ы2 нaши, ґнтHніе и3 fеод0сіе печeрстіи, преиз‰щнаz р{сскіz земли2 прозzбє1ніz, преч{днаz рyсскагw нар0да ўкрашє1ніz, хотsщу мнЁ, недост0йному, похвaльное вaмъ соверши1ти пёніе, смирeннw вaсъ молю2, потемнeнный м0й рaзумъ свётомъ дaнныz вaмъ t бGа блгdти њзари1те, мрaкъ невёдэніz просвэти1те, неудHбства и3 препHны разруши1те, мою2 нeмощь ўкрэпи1те, нaсъ же всёхъ, сынHвъ рwссійскихъ t всёхъ бёдъ и3 напaстей, скорбeй и3 болёзней nтeчески свободи1те, да въ теплотЁ сeрдца и3з8 глубины2 души2 вси2 кyпнw вопіeмъ вaмъ:

Рaдуйтесz, ґнтHніе и3 fеод0сіе, монaшескагw въ руси2 житіS первоначaльницы.

Јкосъ №

ҐгGлwмъ под0бнагw желaюще житіS, ѓбіе въ ю4ности своeй вс‰ кр†снаz мjра разсyднэ пренебрег0сте, и3 ѓки смeтіе t себE tвeргше, дeтскими попрaсте ногaми, вaсъ же всецёлыхъ, въ дaръ хrтY бGу и3 приношeніе њс™и1сте, тёмъ таков0е вaше с™0е и3 бGопріsтное разсуждaюще произволeніе, сицев0е вaмъ прин0симъ пёніе:

Рaдуйтесz, nц7ы2 бGон0сніи, вс‰ земн†z, благ†z и3 кр†снаz мjра презрёвшіи: рaдуйтесz, хrтA t ю4ности всёмъ сeрдцемъ и3 всeю душою возлюби1вшіи. Рaдуйтесz, д0мъ, и3мBніz и3 вс‰ роди1телей стzж†ніz ни во что2 вмэни1вшіи: рaдуйтесz, благ0е и3 слaдкое и4го хrт0во на рaмена, въ дётствэ є3щE сyщэ, взeмшіи. Рaдуйтесz ћкw ўпод0бистесz прпdбнагw ѓвелz бGопріsтному приношeнію: рaдуйтесz, ћкw подражaтеліе бhсте бGолюбивагw нHz въ бlгодaрномъ є3гw2 по и3зшeствіи и3з8 ковчeга жертвоприношeніи. Рaдуйтесz, в†ша тэлесA вмёсто тyчныхъ ѓгнцєвъ и3 тельцHвъ, создaтелю своемY принeсшіи: рaдуйтесz, дyшы вaшz, вмёстw бlгов0ннагw fmміaма, хrтY сп7си1телю вознeсшіи. Рaдуйтесz, сердцA в†ша во всегдaшнее бGу и3 б9іей м™ри служeніе д0брэ ўгот0вавшіи и3 всецёлw предaвшіи: рaдуйтесz, всE вaше житіE, под0бнэ самyилу, на служeніи б9іи дaже до послeднегw и3здыхaніz краснw2 и3 бGоугоднw2 препровeдшіи. Рaдуйтесz, мн0гое мн0жество мужeй и3 жeнъ, ю4ношей и3 дёвъ вaшему подражaти житію2 научи1вшіи: рaдуйтесz, благjй и3 лeгкій kрeмъ хrт0въ мнHгимъ ўслади1вшіи.

Рaдуйтесz, ґнтHніе и3 fеод0сіе, монaшескагw въ руси2 житіS первоначaльницы.

Кондaкъ в7

Ви1дz всеви1дzщее џко nц7A свётwвъ таков0е вaше бGу вельми2 бlгоуг0дное начинaніе и3 душеспаси1тельное намёреніе, ѓще и3 нE ѓбіе вaсъ кyпнw жи1тельствовати ўстр0и, nбaче не въ д0лгомъ врeмени си1це вaсъ соедини2 и3 совокупи2, ћкwже соедини2 и3 совокупи2 пavла петрY, да є3ди1нъ kрeмъ понeсше, мн0гихъ въ нбcнаz введeте њби1тєли: чес0му мы2 ўдивлsющесz, бlгодaрственнw бGу, тaкw ўстр0ившему, поeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ бGопріsтенъ, ґнтHніе, всехвaльне, тебЁ же сaмому и3 пр0чимъ душеполeзенъ стzжaти ўсeрдствуz, сегw2 днeмъ и3 н0щію t всеми1лостивагw бGа съ тeплыми слезaми прилёжнw проси1лъ є3си2, прbр0чески вэщaz: скажи2 ми2, гDи, пyть, в0ньже пойдY. Тёмже человэколюби1вый бGъ, внsвъ твоемY слeзному молeнію, вложи2 въ твоE сeрдце, да не мeдлz въ ґfHнскую г0ру и4деши, тh же, ѓки вторhй ґвраaмъ, ћлсz є3си2 пути2 съ вeліимъ тщaніемъ, б9іе и3сполнsz велёніе, чесw2 рaди вопіeмъ тебЁ такwвaz:

Рaдуйсz, џтче ґнтHніе, дрeвнему ўпод0бивыйсz ґвраaму, по сл0ву б9ію, доброх0тнw и3 послyшнw, без8 ск0рби и3 сётованіz t срHдникъ и3 ю4жикъ свои1хъ ўдалsющемусz: рaдуйсz, въ далечaйшую невёдомую странY, њбрётеніz рaди монaшескагw житіS, t свои1хъ си1лъ неск0рбнw ўдали1выйсz. Рaдуйсz, д0лгій, трyдный и3 преск0рбный пyть скоротeчнw без8 смущeніz прешeдый: рaдуйсz, ѓгGла б9іz въ т0мъ пути2 спyтника, ћкwже и3ногдA тwвjа, и3мёвый. Рaдуйсz, ґfHнскіz горы2, по твоемY желaнію, б9ію же и3зволeнію, благополyчнw дости1гнувый: рaдуйсz, мнHгаz тaмw духHвнаz благ†z и3 душеполє1знаz сокрHвища стzжaвый. Рaдуйсz, мн0гихъ тaмw свои1мъ любомyдрымъ житіeмъ въ п0стэ и3 моли1твэ, неустaнномъ трудЁ и3 бдёніи, и3 без8tвётнэмъ, гDа рaди, послушaніи ўдиви1вый: рaдуйсz, въ и4ноческихъ трудёхъ и3 п0двизэхъ вели6кимъ стaрцємъ с™hz горы2 тебE сравни1вый. Рaдуйсz, ґнтHніе, ѓки бGомyдраz пчелA, t труждaющихсz тaмw nтє1цъ, ѓки t разли1чныхъ цвэтHвъ, слaдость и4ноческую собрaвый: рaдуйсz, тyюжде слaдость во nтeчество сохрaннw принесhй, и3 здЁ бlгоуспёшнw насади1вый и3 возрасти1вый стори1цею. Рaдуйсz, ћкw въ монaшество т0южде слaдостію мн0гихъ, съ ни1миже и3 fеод0сіа вели1каго въ сл0вэ и3 дёлэ привлeклъ є3си2: рaдуйсz, ћкw с0бранную брaтію твою2 дух0вною слaдостію из8wби1льнw насhтилъ и3 въ добродётелехъ ўкрэпи1лъ є3си2.

Рaдуйтесz, ґнтHніе и3 fеод0сіе, монaшескагw въ руси2 житіS первоначaльницы.

Кондaкъ G

Си1ла вhшнzгw въ чи1стое твоE и3 непор0чное всeльшисz сeрдце, пребlжeнне fеод0сіе, тaкw всегw2 тебЁ б9іею люб0вію разжжE, ћкw всёхъ земнhхъ и3 врeменныхъ ўдалsтисz, вёчныхъ же и3 нескончaемыхъ вhну и3скaти тебE научи2 и3 вразуми2. Тёмъ таков0е твоE њ сп7сeніи души2 зрsще тщaніе и3 ўсeрдіе, ўми1льнw всеси1льному бGу поeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёлъ є3си2, џ§е пребlжeнне fеод0сіе, превели1кое желaніе, є4же с™†z въ їеrли1мэ посэти1ти мэстA, и3 къ семY дёлу желaемую њбрёлъ є3си2 ўд0бность, ко грzдyщымъ въ їерусали1мъ пріwбщи1всz, но ѕл0бный врaгъ сп0ну тебЁ и3 препsтіе содёла, наусти1 бо мaтерь твою2, ћже вслёдъ тебЁ гнaвши, и3 дости1гши, ѓки ѕлодёz свsзана, въ д0мъ привлeкши, по мн0гомъ біeніи, твeрдw въ хрaминэ заключи2, тh же, ѓки ґдамaнтъ, сі‰ ѕлострад†ніz терпэли1вw понeслъ є3си2, посeмъ t заключeніz и3спущeнъ, пaки на хлэбопечeніе цRк0вному літургисaнію прили1чное вдaлсz є3си2, чес0му ўдивлsющесz, си1це тебЁ вопіeмъ:

Рaдуйсz, џ§е fеод0сіе, непоколеби1мый и3 неруши1мый терпёніz ст0лпе: рaдуйсz, пречyдный и3 прекрaсный смирeніz и3 кр0тости w4бразе. Рaдуйсz, т‰жкаz мaтєрнzz біє1ніz и3 ногaма попирaніz бlгодyшнw и3 мyжественнw терпёвый: рaдуйсz, тоsжде ласк†ніz и3 лобз†ніz ѓки смертон0сный врeдъ себЁ вмэни1вый. Рaдуйсz, служeніе бGу и3 б9іей м™ри пaче всегw2 вседyшнw возлюби1вый: рaдуйсz, церк0вному служeнію со всsкимъ ўсeрдіемъ t дётства прилежaвый. Рaдуйсz, свeрстникwвъ поруг†ніz и3 посмэ‰ніz въ чeсть себЁ вмэни1вый: рaдуйсz, всBмъ ст†рымъ и3 ю4нымъ џбразъ смирeніz и3 кр0тости тебE предстaвивый. Рaдуйсz, всBмъ њби1дzщымъ тебE вседyшнw прегрэшeніz прости1вый: рaдуйсz, всёми добродётельными человёки пaче свє1рстникъ твои1хъ хвали1мый, люби1мый и3 почитaемый. Рaдуйсz, добронрaвіем и3 бlгочeстіемъ краснёе, нeже свётлыми ри1зами, тебE ўкраси1вый: рaдуйсz, мaтєрнzz и3 власти1тєльскаz њдэ‰ніz, ћкw сквeрное блaто, вмэни1вый.

Рaдуйтесz, ґнтHніе и3 fеод0сіе, монaшескагw въ руси2 житіS первоначaльницы.

Кондaкъ д7

T бGомeрзкихъ сластeй и3 волнeній непреwдолёненъ kви1лсz є3си2, прпdбне џ§е нaшъ fеод0сіе, и4бо твоE, є4же непрестaннw раб0тати гDеви всегдA и3мyщи въ ќмэ и3 въ сeрдцы произволeніе, на кjйждо дeнь на б0льшыz простирaлсz є3си2 труды2, и3 на кjйждо дeнь пріsтнэйшимъ и3 любeзнэйшимъ бGу бhти ўсeрдствовалъ є3си2, всsкое же мjра сладострaстіе и3 любочeстіе побэждaz, є3ди1ному бGу вhну воспэвaлъ є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавъ, пребlжeнне џ§е fеод0сіе, жест0кое с™aгw антHніа и3 џстрое въ пещeрнэмъ затв0рэ житіE, скоротeчнw, ѓки є3лeнь на и3ст0чники водны6z, къ немY w4тай мaтере твоеS тeклъ є3си2, и3дёже доспёвши прилёжнw є3гw2 моли1лъ є3си2, да тS въ своE сожи1тельство пріи1метъ и3 въ число2 и4ночествующихъ впи1шет, џнъ же, прови1дэвъ въ тебЁ живyщую блгdть б9ію, неtлагaтельнw повелЁ на тS и4ноческій возложи1ти w4бразъ, тh же за то2 благодаривши бGа бlгодётелz, nбоерyчнw и4ноческагw kви1лсz є3си2 житіS, и3 со ґнтHніемъ кyпнw непрестaннw труждaлсz є3си2, њ чес0мъ мы2 помышлsюще, тaкw взывaемъ къ вaмъ:

Рaдуйтесz, ґнтHніе и3 fеод0сіе, и4ноческагw житіS њсновaтели: рaдуйтесz, пeрвэйшіи новоначaльныхъ и4нокwвъ въ руси2 настaвницы. Рaдуйтесz, въ монaшеское њти1шіе, ѓки въ нёкій корaбль без8wпaсный, къ вaмъ приходsщихъ вводи1тели: рaдуйтесz, пред0бріи въ пучи1нэ мjра сегw2 влaющихсz ўпрaвители. Рaдуйтесz, мірск‡z б{ри, волнє1ніz и3 мzтeжи въ тишинY мyдрэ прелагaющіи: рaдуйтесz, всёхъ любeзнw въ д0брое и3 сп7си1тельное пристaнище наставлsющіи. Рaдуйтесz, свирэпBющаz врагHвъ шат†ніz мyдрэ ўсмирsющіи: рaдуйтесz, t всёхъ непріsзненныхъ њбуревaній къ вaмъ притекaющихъ ўд0бнw сп7сающіи. Рaдуйтесz всёхъ под8 вaшъ покр0въ и3 защищeніе nтeчески пріeмлющіи: рaдуйтесz, всёхъ без8 лицепріsтіz t всёхъ напaстей и3 бёдъ защищaющіи. Рaдуйтесz, бёдствующымъ всегдA и3 во всeмъ, и3 на к0емждо мёстэ д0брэ предстaтельствующіи: рaдуйтесz, њби1димыхъ, њѕлоблsемыхъ и3 ўничижaемыхъ присноходaтайствующіи.

Рaдуйтесz, ґнтHніе и3 fеод0сіе, монaшескагw въ руси2 житіS первоначaльницы.

Кондaкъ є7

БGоzвлє1нныz ѕвBзды, и4хже на твeрди рyсской kви2 сlнце премjрное, лучaми выс0кіz вaшеz с™hни мн0гихъ просвэщaющыz, мн0гихъ на пyть бGовёденіz наставлzющыz, мн0гихъ къ и4ночествованію приводsщыz, мн0гихъ же въ добродётелэхъ, џстромъ же и3 приск0рбном житіи2 ўтверждaющыz и3 ўкрэплsющыz, сіE б9іе и3зволeніе въ вaсъ д0брэ и3сп0лнившеесz зрsще, поeмъ бlгодaрнw всеми1лостивому бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвше мн0зи бGоугодное вaше въ пещeрахъ, ѓки во гробёхъ, заключeнное житіE, ўмилsхусz душaми, сердцы2 же сокрушaющесz, спёшнw къ вaмъ, сп7сeніz и4щуще, притекaху смирeннw просsще, да и3 и4хъ таковaгоw житіS w4бщники содёлавше, во всегдaшнее бGу служeніе њс™и1те, вh же п0мнzще рeкшаго: грzдyщагw ко мнЁ не и3жденY в0нъ, всёхъ приходsщихъ любeзнw пріимaсте, и3 nтeчески поучaсте. тёмже сицевhмъ вaсъ вэнчaемъ пэснопёніемъ:

Рaдуйтесz, пребlжeнніи nц7ы2 мн0гихъ t раб0тнагw и4га мірскaгw въ слaдкую дyха своб0ду извeдшіи: рaдуйтесz, мн0гихъ и4стиннw хrтY раб0тати, и3 и4скреннw є3мY служи1ти научи1вшіи. Рaдуйтесz, вaшими добродётельми мнHгимъ ко сп7сeнію, ћкwже и3ногдA мwmсeй въ землю2 њбэтовaнную, пyть tкрывшіи: рaдуйтесz, мн0гихъ не ўжE въ землю2 њбэтовaнную, но въ с†маz нбcнаz жили6ща ввeдшіи. Рaдуйтесz, не сл0вомъ т0чію, но мн0жае пaче дёломъ и3 ўсeрдною къ бGу мlтвою сво‰ ўченики2 и3 послёдователи поучaющіи: рaдуйтесz, вaшихъ купножи1телей монaшескими прaвилы краснw2 и3 бGолёпнw ўправлsющіи. Рaдуйтесz, разли1чными и3скушeніи и3 напaстьми њтzгчє1ннымъ ск0ро пос0бствующіи: рaдуйтесz, t супост†тъ бори6мымъ и3 тsжкw наси1льствуемымъ всегдA помоществyющіи. Рaдуйтесz, њдолевaемыхъ t сопроти1вныхъ, но не tчаивaющихсz и3 бGонадeжнw въ мlтвэ вaсъ призывaющихъ, внезaпнымъ вaшимъ пос0біемъ подкрэплsющіи: рaдуйтесz, всsкое враждебное ўстремлeніе си1льнw воспzщaющіи. Рaдуйтесz, собрaнное вaми дух0вное стaдо б0дреннымъ џкомъ вhну назирaющіи: рaдуйтесz, вaшихъ ўченикHвъ и3 наслёдникwвъ непрестaннw на пyть б9іихъ зaповэдей наставлsющіи.

Рaдуйтесz, ґнтHніе и3 fеод0сіе, монaшескагw въ руси2 житіS первоначaльницы.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдуемо и3 вездЁ попремн0гу похвалsемо бЁ вaше, прпdбніи nц7ы2, бGоугодное и3 безм0лвное житіE, кт0 бо т0чію нестzжaтельное и3 въ пещeрныхъ затв0рэхъ продолжaемое сіE ви1дэвъ и3ли2 слhшавъ, ѓгGлwвъ вaсъ пaче, нeжели человёкwвъ бhти не мнsще: терпёнію же вaшему и3 различному тэлA ўмерщвлeнію кjйждо ўдивлszсz, бGу прили1чное воздаS бlгодарeніе, кyпнw съ вaми поsше пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsете на крyзэ рyсскіz цRк0вныz њбласти, пребlжeнніи, ѓще бо и3 сами1хъ себE въ тeмныхъ пещeрахъ, ѓки под8 спyдомъ, заключи1сте, nбaче лучaми вaшихъ п0двигwвъ и3 добродётелей, тaкожде вс‰ nкрє1стныz страны6 њзари1сте и3 просвэти1те, ћкwже чyвственное с0лнце мjръ њзарsетъ и3 просвэщaетъ и3 тaкw мн0гихъ сердцA къ бGоуг0дному житію2 возбуди1сте и3 согрёzсте, и3 ўд0бна къ добродэsнію сотвори1сте, ћкw и3 с0лнце, согрэвaz зeмлю, ўд0бну твори1тъ ю5 къ прозzбeнію разли1чныхъ дрeвъ и3 плодHвъ и3 бhлій сeльныхъ и3 всsкагw ѕлaка на слyжбу человёкwмъ и3 скотHмъ. Њ сeмъ бlгодарsще бGа, сицев0е вaмъ прин0симъ пёніе:

Рaдуйтесz, просвэти1тели въ њмрачeніи страстeй пребывaющихъ: рaдуйтесz, вразуми1тели въ суетЁ и3 самозабвeніи жи1тельствующихъ. Рaдуйтесz, руководи1тели въ недоумёніи и3 заблуждeніи сyщихъ: рaдуйтесz, ўправи1тели д0брэ жи1ти начинaющихъ. Рaдуйтесz, ўкрэпи1тели въ бlгомъ и3знемогaющихъ, и3 малодyшіемъ и3 ўнhніемъ колeблемыхъ: рaдуйтесz, возбуди1тели въ небрежeніи спsщихъ. Рaдуйтесz, б0дрости и3 трезвёніz пред0бріи ўчи1тели: рaдуйтесz, нерадёніz и3 прaздности и3звёстніи прогони1тели. Рaдуйтесz, трудолю1біz, є4же всsкому бlгу начaло и3 ўтверждeніе, теплёйшіи рачи1тели: рaдуйтесz, чи1стагw и3 непорочногw житіS неусыпaющіи храни1тели. Рaдуйтесz, всёхъ ко сп7сeнію и3зsщніи и3 вёрніи путеводи1тели: рaдуйтесz, всёхъ бlгочeстнw и3 бGоугоднw жи1ти хотsщихъ мyдріи настaвницы.

Рaдуйтесz, ґнтHніе и3 fеод0сіе, монaшескагw въ руси2 житіS первоначaльницы.

Кондaкъ з7

ХотS всеѕл0бный вр†8гъ д0брому вaшему начинaнію сп0ну и3 препsтіе сотвори1ти, тaкw кнsзz проти1ву вaсъ гнёвомъ разжжE и3 ћростію распали2 за пострижeніе въ и4ночество слyгъ є3гw2, пaче пр0чихъ люби1мыхъ, нёкоегw є3vнyха и3 сhна болsрска, ћкw нуждA вaмъ бЁ сво‰ пещє1рнаz њстaвити жили6ща и3 и4нудэ пресели1тисz: nбaче не д0лгw си1мъ свои1мъ ўхищрeніемъ враждeбникъ веселsшесz, и4бо бlгодушный кнsзь, вразумлeнъ сhй своє1ю бGобоsщеюсz супрyжницею, вск0рэ познaвъ вaше неѕл0біе, и3 врaжію разсмотрёвъ хи1трость и3 ковaрство, съ молeніемъ послA къ вaмъ, да на своE пaки возврати1тесz прeжнее мэстопребывaніе, њ чес0мъ возрaдовавшесz, бlгодaрнw воспёсте бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вый трyдъ, и3 н0вый п0двигъ по возвращeніи въ пещє1рнаz в†ша жили6ща воспріsли є3стE, nц7ы2 прпdбніи: на разширeніе бо монaшескихъ кeллій и3 на ўстроeніе моли1твеннагw хрaма нелёностнw ўстреми1стесz, да ѕлок0зненнаго врагA гордhню поперeте, и3 є3гw2 безстyдное безyміе посрами1те, с0бранную же брaтію къ бGоуг0дному и3 добродётельному житію2 вsщше возбуди1те, и3 на ўсeрднэйшее хrтY бGу служeніе подви1гнете, на то2 мы2 ќмныма взирaюще nчи1ма, си1це взывaемъ къ вaмъ:

Рaдуйтесz, пещeрнагw и4ноческагw пребывaніz трудолю1бніи њбрэтaтели и3 ревни1тели: рaдуйтесz, тeпліи монaшескагw житіS преслaвніи защи1тницы. Рaдуйтесz, њби1телей вaшихъ б0дріи и3 неусыпaющіи храни1тели: рaдуйтесz, кнsжескагw гнёва и3 ћрwсти смирeннэйшіи ўкроти1тели. Рaдуйтесz, врагHвъ и3 непріsтелей вaшихъ и4стинніи и3 нелицемёрніи люби1тели: рaдуйтесz, њби6ды вaмъ творsщихъ и3 нап†сти дёющихъ прaведніи рачи1тели. Рaдуйтесz, зaповэдей и3 совётwвъ б9іихъ ўсeрднэйшіе и3сполни1тели: рaдуйтесz, къ чи1стому и3 непор0чному житію2 предводи1тели бlгопоспёшніи. Рaдуйтесz, добронрaвіz и3 бlгоговёніz ўчи1тели преизsщніи: рaдуйтесz, подвизaющихсz въ благочeстіи и3 труждaющихсz въ бlготворении всеси1льніи си1лою хrт0вою пом0щницы. Рaдуйтесz, въ и4ноческихъ трудёхъ неутруждeнніи подви1жницы: рaдуйтесz, с0бранному вaми стaду неwбори1міи во всeмъ поб0рницы.

Рaдуйтесz, ґнтHніе и3 fеод0сіе, монaшескагw въ руси2 житіS первоначaльницы.

Кондaкъ }

Стрaнное вaше и3 вельми2 ск0рбное житіE не т0кмw человёкwвъ на земли2, но и3 ѓгGлwвъ на нб7си2 ўдиви2: вh бо, заключившесz въ пещeрахъ, ѓки въ тeмныхъ гробёхъ, всеусeрднw въ теплотЁ сeрдца и3 души2 є3ди1ному бGу раб0тасте, да тA, ћже во дни2 и3 въ нощи2 создaтелю вaшему приноси6маz служє1ніz, невёдwма и3 незнaєма бyдутъ мjрови, вёдwма же и3 знaєма самомY творцY ћвzтсz. Сегw2 рaди мы2 б0гу, тaкw вaсъ научи1вшему и3 вразуми1вшему, при1снw поeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ }

ВсE вaше, пребlжeнніи и3 бGон0сніи nц7ы2, тщaніе и3 всE њ т0мъ бsше попечeніе, да вhну всезл0бному р0да хrтіaнскогw врагY сопротивлsетесz и3 г0рдую є3гw2 главY попирaете и3 стирaете, w4бщаго же всBмъ творцA, кyпнw со ўченики2 свои1ми въ душaхъ и3 тэлесёхъ вaшихъ прослaвите и3 въ сeмъ бlгомъ и3зволeніи вaшемъ и3 бGоуг0дномъ п0двигэ ўкрэплsеміи си1лою свhше, толи1кw преуспёсте, ћкw вс‰ возмог0сте њ ўкрэплsющемъ вaсъ хrтэ ї}сэ. Тёмже и3 слaва б9іz возсіS и3з8 пещeръ вaшихъ и3 њзари2 вс‰ концы2 земли2, чесw2 рaди таков0е вaмъ похвaльное воздаeмъ пёніе:

Рaдуйтесz неутоми1міи хвалы2 и3 чeсти б9іz въ мjрэ ревни1тели и3 проповёдницы: рaдуйтесz, высокоyмные врaжіz гордhни крёпцыи смири1тели. Рaдуйтесz, враждeбныхъ навётwвъ и3 стужeній достохвaльніи ўпраздни1тели: рaдуйтесz, непріsзненныхъ сэтeй и3 пaгубныхъ к0зней мyжественніи воспzти1тели. Рaдуйтесz, глуб0кимъ смирeніемъ и3 кр0тостію, ѓки драгоцёнными би1серами себE ўкраси1вшіи: рaдуйтесz, въ тёхъ же бGолюбeзныхъ добродётелэхъ мн0гихъ ўтверди1вшіи. Рaдуйтесz, въ п0стничествэ и3 воздержaніи дрє1внимъ пустынножи1телємъ поревновaвшіи: рaдуйтесz, въ неустaннэй мlтвэ, без8 всsкагw стужeніz и3 ўнhніz, дни6 и3 нHщи проводи1вшіи. Рaдуйтесz, въ т0йже пребывaти мlтвэ вaшихъ послёдователей д0брэ научи1вшіи: рaдуйтесz, кaкw б0дрствовати проти1вw вр†жіимъ навётwмъ и3 џныхъ њдолэвaти, џбразъ и3 пyть нaмъ показaвшіи. Рaдуйтесz, на мhслєнныz враги2 п0стъ, мlтвы и3 колэнопреклонeніz, вмёстw nрyжіz, ўпотреблsвшіи: рaдуйтесz, сицевhмъ вaшимъ тёснымъ и3 ск0рбнымъ житіeмъ б9ію въ мjрэ слaву ўмн0жившіи.

Рaдуйтесz, ґнтHніе и3 fеод0сіе, монaшескагw въ руси2 житіS первоначaльницы.

Кондaкъ f7

Всsкій человеческого є3стествA чи1нъ, ни1щихъ и3 богaтыхъ, худор0дныхъ и3 высокор0дныхъ на ўб0гое, смирeнное и3 вельми2 џстрое житіE вaше взирaz, вeліе бGу воздавaше бlгодарeніе и3 попремн0гу прославлsше є3гw2 бlгостhню и3 неизречeнное млcрдіе, ћкw си1це тёсное и3 приск0рбное проходи1ти житіE вaсъ ўстр0и, да вы2 мн0гихъ t душегуби1тельныz и3звeдше стези2, пaстырски на стезю2 сп7сeніz настaвите, поучaюще и4хъ при1снw пёти создaтелю и3 промысли1телю: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вит‡и и3збрaнніи kви1стесz, преслaвніи nц7ы2 нaши, но не по w4бразу мjра сегw2 витjйствовавшіи, и4бо ћже мjръ сeй лю1битъ, вы2 всёмъ ўсeрдіемъ возненави1дэсте, и3 ћже блажи1тъ и3 вельми2 почитaетъ, вы2 презрёсте, и3 далeче t себє2 tвeргше, ѓки непотрeбное и3 неполeзное смeтіе, ногaма свои1ма попрaсте, тёмже t всёхъ таков0е похвaльное пріeмлете почитaніе:

Рaдуйтесz, мjра и3 всёхъ є3гw2 сластeй, крас0тъ и3 прeлестей д0блестніи презри1тели: рaдуйтесz, и4ноческагw нестzжaніz и3 нищеты2 теплёйшіи люби1тели. Рaдуйтесz, тёла вaшегw и3 всёхъ тэлeсныхъ чyвствъ сур0віи ўмертви1тели: рaдуйтесz, кр0тости, смирeніz и3 воздержaніz при1сніи рачи1тели. Рaдуйтесz, всE вaше ўтэшeніе и3 бlжeнство въ нищетЁ и3 нестzжaніи положи1вшіи: рaдуйтесz, безм0лвіемъ и3 t мjра ўстранeніемъ ѕэлw2 себE ўдобри1вшіи. Рaдуйтесz, всецёлw сами1хъ себE на б9ій пр0мыслъ и3 попечeніе возложи1вшіи: рaдуйтесz, слaдкихъ брaшенъ и3 гортаноуг0дныхъ питjй никогдaже похотёвшіи. Рaдуйтесz, мsгкихъ и3 свётлыхъ њдэsній на сS никaкоже возложи1вшіи: рaдуйтесz, многошвє1ннаz р{бища, ѓки многоцBнныz ўкрашє1ніz, во всецёломъ вaшемъ житіи2 всегдA съ люб0вію носи1вшіи. Рaдуйтесz, вмёстw и3збрaнныz пи1щи, пост0мъ многоднeвнымъ и3 џстрымъ тэлеси2 ўмерщвлeніемъ вaсъ питaвшіи: рaдуйтесz, вмёстw слaдкогw питіS, сердeчными слезaми себE сами1хъ напаsвавшіи.

Рaдуйтесz, ґнтHніе и3 fеод0сіе, монaшескагw въ руси2 житіS первоначaльницы.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 хотS мн0гихъ, всёхъ њбращeніz и3 сп7сeніz ми1лостивнw њжидazй премлcрдый бGъ, други1хъ вaсъ ґпcлwвъ руси2 kви2, да вaми мн0гихъ вразуми1тъ и3 на прaвый сп7сeніz пyть настaвитъ, въ чeмъ вы2 ґпcльски потрyждшесz, въ невёдэніи сyщихъ еђльской и4стинэ нелёностнw поучaz, къ правовёрію привед0сте и3 къ хранeнію б9іихъ зaповэдей и3 бGоуг0дному и3 чи1стому житію2 сл0вомъ и3 дёломъ непрестaннw возбуждaсте, пою1ще бGу пом0щнику: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA твeрда и3 крёпкое њграждeніе kви1стесz, всехвaльніи nц7ы2, къ вaмъ прибэгaющымъ, не т0чію бо и4ночествовати съ вaми хотsщымъ рyку п0мощи ми1лостивнw подавaсте, но и3 разли1чными мірски1ми дёлы, напaстьми и3 скорбьми2 њтzгчeнныхъ и3 ўтэснeнныхъ тaкw ўтэшaсте, ћкwже роди1тели ч†да сво‰ во њбстоsніи скорбeй и3 болёзней сyщыz, ўтэшaютъ, tрaду и3мъ свои1мъ попечeніемъ подаю1ще и3 nтeческою лaскою тsжесть скорбeй њблегчaюще. За каков0е вaше бlгодётельство сицев0е вaмъ бlгодaрственное воздаeмъ пёніе:

Рaдуйтесz, бёдствующымъ и3 разли1чными напaстьми бори1мымъ ск0ріи пом0щницы: рaдуйтесz, њби1димыхъ и3 њѕл0бленныхъ и3звёстніи защи1тницы. Рaдуйтесz, њбуревaемыхъ тsжкими мjра сегw2 прил0ги пред0бріи к0рмчіи: рaдуйтесz, ўб0жествующихъ и3 въ ск0рбнэй нищетЁ сyщихъ всещeдріи њбогати1тели. Рaдуйтесz, ѓлчущихъ и3 глaдствующихъ ми1лостивіи корми1тели: рaдуйтесz, нестерпи1мою пали1мыхъ и3 ўтэснsемыхъ жaждою преди1вніи прохлади1тели. Рaдуйтесz, њдeжды и3 кр0ва лишє1ннымъ въ нёдрахъ милосeрдіz б9іz покр0въ и3 ўбёжище tкрывaющіи: рaдуйтесz, слэп0тствующихъ, наипaче же въ зак0нэ гDни заблуждaющихъ, пречyдніи руководи1тели. Рaдуйтесz, болёзньми и3 тsжкими недyги њдержи1мыхъ и3 томи1мыхъ премyдріи ўврачевaтели: рaдуйтесz, всёхъ напaстей, бёдъ и3 скорбeй си1льніи и3 крёпцыи прогони1тели. Рaдуйтесz, всsкагw добрA врeменнагw и3 вёчнагw податели: рaдуйтесz, съ вёрою къ вaмъ притекaющихъ t всёхъ ск0рбныхъ њбстоsній тeпліи защити1тели.

Рaдуйтесz, ґнтHніе и3 fеод0сіе, монaшескагw въ руси2 житіS первоначaльницы.

Кондaкъ №i

Пёніе, є4же прин0симъ вaмъ, бGон0сніи nц7ы2, нёсть дов0льнw къ похвалeнію преслaвныхъ вaшихъ п0двигwвъ и3 трудHвъ вышечеловёческихъ, ћкw бо житіE бЁ превосходsщее житіE человёческое, ѓгGльскому же под0бzщеесz, си1це и3 похвалaмъ t ѓгGлъ пaче, нeжели t человBкъ вaмъ приноси6мымъ бhти достои1тъ: nбaче ўсeрдное нaше зрsще произволeніе, любeзнw приноси1мое нaми пріими1те пёніе, нaсъ же t грёхъ и3 всsкихъ сквeренъ и3 нечист0тъ вaшими мlтвами њчи1стите, на всsкъ дeнь и3 чaсъ чи1стымъ сeрдцемъ поeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтоподaтєльнаz на земн0мъ крyзэ kви1стасz свэти6ла, б9іz блгdти и3сп0лнєннаz, nц7ы2 пребlжeнніи, всю2 вселeнную, и3з8 подземнагw пещeрнагw спyда, пресвётлыми вaшими добродётельми ћснw просвэщaющыz, дэлa бо вaши и3з8 подзeмныхъ воссіsвше заключeній, тaкw всемY мjру во ўвёдэніе и3 познaніе пріид0ша, ћкw и3 вост0къ џнаz ўблажaетъ, и3 зaпадъ величaетъ, и3 ю4гъ восхвалsетъ, и3 сёверъ попремн0гу прославлsетъ. тёмже и3 мы2 си1це вaмъ t любвE припэвaемъ:

Рaдуйтесz, всёхъ добродётелей нелёностніи и3сполни1тели: рaдуйтесz, мн0гихъ монaшескихъ њби1телей пред0бріи согради1тели. Рaдуйтесz, всsкихъ добродётелей пресвBтлаz зерц†ла: рaдуйтесz, крBпкаz и3 непреwдоли6маz вaшихъ њби1телей забр†ла. Рaдуйтесz, прекр†снаz и3 преч{днаz д¦а с™aгw жили6ща: рaдуйтесz, всёхъ бGоуг0дныхъ и3 бlгопріsтныхъ дёлъ преудобрє1ннаz вмэсти6лища. Рaдуйтесz, творцY и3 бGу вaшему во врeменнэмъ житіи2 д0брэ ўгоди1вшіи: рaдуйтесz, къ и3сх0ду t сеS врeменныz и3 многотрyдныz жи1зни прекрaснw себE ўгот0вившіи. Рaдуйтесz, вaшихъ ўченикHвъ, ѓки и4стинныхъ чaдъ, нE т0чію въ животЁ сeмъ, но и3 при и3сх0дэ наипaче на бGоуг0дное житіE настaвившіи: рaдуйтесz, тёмже ўченикHмъ, по tшeствіи tсю1ду, неви1димое спребывaніе и3 всегдaшнее содёйствіе и3 п0мощь њбещaвшіи. Рaдуйтесz, въ нбcнаz жили6ща бlгопоспёшнw без8 всsкагw препsтіz вшeдшіи: рaдуйтесz, мздY вeлію за в†ша и4нwческіz ѕлострад†ніz t всещeдрагw мздовоздаsтелz воспріeмшіи.

Рaдуйтесz, ґнтHніе и3 fеод0сіе, монaшескагw въ руси2 житіS первоначaльницы.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть, ю4же всеми1лостивый и3 всещeдрый бGъ, t свои1хъ неистощи1мыхъ подавaше сокр0вищъ, никогдaже въ вaсъ тщA и3 прaздна бывaше, но вhну њби1ленъ пл0дъ творsше, ѓки зeрно д0брое въ д0брую вверженное землю2, вы2 бо вBрнымъ и3 м{дрымъ рабHмъ, t своегw2 господи1на талaнты взeмшымъ, ўпод0бившесz, тaкw си1лами, свhше вaмъ подавaемыми, трудолю1бнэ дёласте, ћкw да и3 бGу пріsтни и3 любeзни kвитeсz, и3 себE въ нбcныхъ селeніихъ нескончaемое пріwбрsщете воздаsніе, непрестaннw пою1ще бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще вaше безм0лвное и3 весьмA t житeйскихъ и3 мірски1хъ попечeній ўдалeнное, со є3ди1нымъ бGомъ житіE, похвалsемъ многоболёзнєнныz труды2 и3 п0двиги вaшz, почитaемъ дневн†z и3 всенHщнаz бдBніz и3 мlтвы, слaвимъ ч†стаz долулег†ніz и3 колэнопреклонє1ніz, и3 вс‰ т† чти1мъ пл0ти ўмерщвлє1ніz и3 дyха сокрушє1ніz, ћже любвE рaди хrт0вы бlгодyшнw под8sсте, воспоминaемъ кyпнw и3 мздовозда‰ніz, ћже t прaведнагw судіи2 и3 мздовоздаsтелz бGа њби1льнw воспріsли є3стE, си1це воспэвaюще:

Рaдуйтесz, въ нбcнэй нескончaемэй слaвэ ѓгGлwмъ ўпод0бившіисz: рaдуйтесz, чeсть рaвную патріaрхwмъ пріeмшіи. Рaдуйтесz, въ чи1нэ прbр0кwвъ, ћкw дaръ прbр0чества и3мyщіи впи1санніи: рaдуйтесz, къ ли1ку ґпcлwвъ и3 є3ђлjстwвъ, ћкw сл0вомъ и3 дёломъ хrтA бlговэсти1вшіи, сопричтeнніи. Рaдуйтесz, въ с0нмэ м§никwвъ, ћкw мн0гw хrтA рaди претерпёвшіи, бlгочeстнw воспріsтіи: рaдуйтесz, въ собрaніи и3сповёдникwвъ сaномъ и3сповёдничества почтeнніи. Рaдуйтесz, съ дёвствующими, ћкw дёвственницы, возвели1ченніи: рaдуйтесz, со всёми с™hми д0брэ бGу ўгоди1вшими, ўчaстіе и3 наслёдіе њбрётшіи. Рaдуйтесz, преслaдкимъ и3 бlжeннымъ прес™hz трbцы лицезрёніемъ вhну насыщaющіисz: рaдуйтесz, по и4ноческихъ п0двизэхъ и3 п0стническихъ трудёхъ нескончaемымъ ўпокоeніемъ наслаждaющіисz. Рaдуйтесz, неизречeнныхъ бlгъ, прaвєднымъ t вёка ўгот0ванныхъ, наслёдіz прaведнw ўдост0ившіисz: рaдуйтесz, цrтвіz нбcнагw, вс‰ въ себЁ слaдwсти и3 красwты2, вс‰ вели6чіz и3 блажє1нства, ќмъ человёческій превосходsщаz, содержaщагw, w4бщницы и3 њбладaтели kви1вшіисz.

Рaдуйтесz, ґнтHніе и3 fеод0сіе, монaшескагw въ руси2 житіS первоначaльницы.

Кондaкъ Gi

Q пребlжeнніи и3 всsкіz чeсти дост0йніи, nц7ы2 бGон0сніи, ґнтHніе и3 fеод0сіе печeрстіи, мaлое сіE молeніе, нaми, недост0йными, вaмъ t любвE приноси1мое, любeзнw пріи1мше, вaше кyпнw же и3 нaше nтeчество, t всёхъ непріsзненныхъ нападeній и3 врaжіихъ навётwвъ непоколеби1мw и3 невреди1мw соблюди1те, нaсъ же, сын0внэ съ вёрою и3 люб0вію къ вaмъ притекaющихъ, t всsкихъ бёдъ, скорбeй и3 напaстей nтeчески и3збaвите, да вhну благодaрнw поeмъ њ вaсъ бGу сп7си1телю: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ҐгGлwмъ под0бнагw:

И# пaки кондaкъ пeрвый: И#збрaнніи и3 д¦а:

Моли1тва

Прпdбніи и3 бGон0сніи nц7ы2 нaши ґнтHніе и3 fеод0сіе, къ вaмъ мы2 грёшніи и3 смирeнніи, ћкw къ тє1плымъ застyпникwмъ и3 ск0рымъ пом0щникwмъ и3 и3звBстнымъ предстaтелємъ, ўсeрднw прибэгaемъ, смирeннw просsще вaшеz п0мощи и3 заступлeніz въ бeзднэ ѕHлъ и3 бёдъ погружaеміи, ћже на всsкъ дeнь и3 чaсъ нaмъ и3 t человBкъ лукaвыхъ приключaютсz и3 t духHвъ ѕл0бы поднебeсныz, всегдA поги1бели дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ и4щущихъ, нах0дzтъ на ны2. И#звёстни же є3смы2 несумнённw, к0ль вели1кое къ млcрдому бGу и4мате дерзновeніе: є3щe бо на земли2 междY стрaнствующими къ г0рнему nтeчеству пребывaюще, вeлію си1лу блгdти б9іей, вaми чудодёйствующіz, въ себЁ показaсте, ћкw и3 џгнь съ нб7се, по под0бію и3ліинY, на показaніе мёста, на нeмже вели1каz цeрковь печeрскаz стр0итисz хотsше, низведосте, и3 р0су, по w4бразу гедеHнову, на њчищeніе и3 вёчное прославлeніе тогHжде с™aгw мёста призвaсте: тaкожде вёмы, к0ль мн0гое мн0жество мужeй и3 жeнъ, и3з8 рaзныхъ стрaнъ и3 нар0дwвъ, скорбsщихъ и3 напaствуемыхъ, и3ли2 разли1чными тsжкими болёзньми њдержи1мыхъ, вaшими моли1твами и3 заступлeніємъ получи1ша ск0рое себЁ њблегчeніе и3 и3збавлeніе. Ѓще u5бо вс‰ т† помоществов†ніz, є3щE въ смeртномъ сyщэ стрaнствованіи, бёдствующымъ ми1лостивнw подавaсте, кольми2 пaче днeсь, є3гдA ќже всемогyщей предстaсте трbцэ, и3 б0льшее пріsсте дерзновeніе, во є4же моли1ти ю5 њ нaшемъ недост0инствэ, и3 нaсъ въ бэдaхъ и3 печaлехъ сyщихъ ўтэшaти, въ тsжкихъ нуждaхъ и3 напaстэхъ по нaсъ рaтовати, въ ѕлоключeніzхъ и3 бёдствіzхъ нaсъ заступaти и3 защищaти. Сегw2 рaди и3 мы2, ст0ль мн0гими враждeбными навёты, wѕлоблє1ніи и3 ковaрными злоумышлє1ніи tвсю1ду ўгрожaеміи и3 тэсни1міи, вaшему тeплому и3 си1льному по бз7э вручaемъ себє2 покрови1тельству и3 защищeнію, и3 ўсeрднw м0лимъ бlгостhню вaшу: сохрани1те нaсъ невреждeнныхъ t всёхъ бёдъ и3 ѕHлъ, наипaче же t бэс0вскихъ к0зней и3 хи1тростей, льсти1выхъ п0дступwвъ и3 наглых нападeній: да не бyдемъ и3мъ въ поругaніе и3 посмэsтельство, но тaкw и5хъ крёпкою вaшею п0мощію t нaсъ tжени1те, ћкwже во дни6 џны t њби1тели tгнaсте и4хъ, мнHгіz пaкwсти и3ногдA дёющихъ. Сицев†z же и4хъ неполє1знаz ўкроти1вше на ны2 вост†ніz и3 ўстремлє1ніz, тaкw нaсъ, ўтверждeнныхъ въ вёрэ, надeждэ и3 любви2 содёлайте, да николи1же нaми каков0е воз8wбладaетъ недоумёніе, и3ли2 сумнёніе въ тёхъ, ћже с™az мaти цRковь вёровати поучaетъ, и3 и3сповёдати дерзновeннw повелэвaетъ: надeжду нaшу на гDа бGа въ душaхъ нaшихъ вёсомъ и3 мёрою прaвды и3 ми1лwсти б9іz си1це ўстр0йте, ћкw да нижE и3зли1шне ўповaемъ њбэщ†ннаz t бGа без8 трудA и3 п0двига воспріsти, нижE, зр‰ща вели6каz прегрэшє1ніz и3 т‰жкаz законопреступлє1ніz, весьмA б9іz милосeрдіz tчaиваемсz. Люб0вь въ сердцaхъ нaшихъ си1це ўтверди1те, и3 дост0йну содёлайте, да ничт0же земн0е и3 скороги1бнущее пaче бGа, вс‰ сотв0ршагw и3 вс‰ въ себЁ содержaщагw, нижE помышлsемъ, нижE желaемъ, нижE предпочитaемъ. Ч{вства нaша душє1внаz вкyпэ и3 тэлeснаz въ таков0мъ бlгоустроeніи и3 бlголэпной мёрности на всsкъ дeнь и3 чaсъ ўдeрживайте и3 снабдэвaйте, да тёми никогдaже бlгaго, человэколюби1ваго бGа прогнёваемъ. Рaзумъ ўцэломyдрите, да сeй пaче њ бз7э, є3гw2 вездэприсyтствіи и3 бlгопромышлeніи помышлsетъ, нeже њ врeменныхъ и3 ничт0же сyщихъ печeтсz. Развращeнную в0лю нaшу вhну и3справлsйте, да николи1же х0щетъ, є4же хотёнію б9ію сопротивлsетсz, но тёми да ўдовлsетсz, и3 въ си1хъ безмzтeжнw и3 безпечaльнw да пребывaетъ, ћже сyть бGу ўгHдна и3 пріsтна, человёку же сп7си1тєльна и3 полє1зна. Пaмzть и3стрезвлsйте, да тA непрестaннw представлsетъ ўмY и3 сі‰, и5миже всеми1лостиваго прогнёва бGа и3 є3го2 благоутр0біе раздражи2 и3 џнаz, ћже всsкагw человёка, кр0мэ всsкагw сумнёніz по врeменной сёй жи1зни њжидaютъ: къ си1мже и3 nтeчества вaшегw не забывaйте, но въ ми1рномъ ўстр0еніи пребывaти є3мY ў пrт0ла вели1чества б9іz непрестaннw ходaтайствуйте. Вс‰ лю1ди, сyщыz въ странЁ нaшей, ми1рныхъ и3 безпечaльных сохрани1те, и3 t всsкагw ѕлaгw њбстоsніz вск0рэ и3збaвите. Е#гдA же приспёетъ нaше t врeменнагw сегw2 житіS tшeствіе и3 къ вёчности преселeніе, си1це нaмъ въ п0мощь предстaните и3 t наси1лій врaжіихъ свободи1те, ћкwже предстaсте и3ногдA є3рaзму монaху въ тsжкомъ смeртномъ бёдствіи њбрэтaвшемусz, и3 си1це сердцA н†ша къ и4стинному покаsнію и3 жалёнію њ грэсёхъ подви1гните, ћкwже и3 џнагw сeрдце подвиг0сте, и3же въ и4стинномъ покаsніи t здёшнихъ къ бGу от8и1де, да и3 мы2, въ чи1стэмъ с0вэсти нaшеz свидётельствэ, прес™ёй и3 нераздэли1мэй предстaвше трbцэ, прославлsемъ ю5 кyпнw съ вaми и3 всёми с™hми въ безконeчныz вёки. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.