НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Нини Равноапостолној

Кондaкъ №

И#збрaннэй служи1тельницэ сл0ва б9іz и3 подвигHмъ с™hхъ ґпcтwлъ подражaтельницэ, зал0гъ бlгословeніz t б9іz м™ре, честнhй кrтъ пріsвшей и3 во странЁ јверстэй водрузившей, благодaрствєннаz хвaлєніz восписyемъ ти2, цэвни1це дух0внаz, с™az равноапcльнаz нjно. Тh же, ћкw и3мyщаz дерзновeніе ко гDу, не престaй молsщисz и3збaвити нaсъ t всsкихъ бёдъ и3 скорбeй, да со ўмилeніемъ благодaрственнw зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, с™az, равноапcльнаz нjно, просвэти1тельнице грyзіи.

Јкосъ №

ЃгGла ди1вна страны2 јверскіz kви2 тS всёz твaри создaтель, њбрати1ти нар0ды земли2 сеS, сэдsщыz во тмЁ и3 сёни смeртнэй, t прeлести јдwльскіz и3 призвaти и4хъ во kзhкъ свsтъ, въ лю1ди њбновлeніz. Тёмже мы2, благодарsще бGа, прославлsемъ тS ћкw просвэти1тельницу и3 моли1твенницу нaшу и3 прилёжнw зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, пречyднаz и3збрaннице бжcтвеннагw пр0мысла: рaдуйсz, ди1внw процвётшаz розго2 бlгочести1вагw к0рене. Рaдуйсz, сосyде бlгодaти преизрsдный: рaдуйсz, вмести1лище бlгодaтныz си1лы. Рaдуйсz, прес™hz дв7ы бцdы вёрнаz послaннице: рaдуйсz, прехвaльнаz ґпcлwмъ подражaтельнице. Рaдуйсz, во благовёстіи первозвaнному ґндрeю поревновaвшаz: рaдуйсz, є4юже лжA јдwльскаz попрaна бhсть. Рaдуйсz, є4юже с™az вёра насади1сz: рaдуйсz, є4юже нaмъ земны6мъ пyть къ нб7сє1мъ показyетсz.

Рaдуйсz, с™az, равноапcльнаz нjно, просвэти1тельнице грyзіи.

Кондaкъ в7

Ви1дzще и3сполнeніе бжcтвеннагw њ лю1дехъ смотрёніz nц7A нбcнагw, є3динор0днагw є3гw2 сн7а и3 с™aгw д¦а, воздви1гшагw прbр0ки и3 ґпcлы ко сп7си1тельному служeнію, и3 нaшегw рaди њбращeніz къ свёту є3ђльскіz и4стины и3збрaвшагw с™yю равноапcльную нjну, вопіeмъ къ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ бжcтвенный возжелёвши ўразумёти с™az нjна, не є3ди1ножды и3спhтоваше t настaвницы своеS ніанф0ры, ћже и3звёстна бhша њ гDэ сп7си1телэ нaшемъ и3 є3гw2 с™ёмъ хітHнэ, научeннаz же t неS и4стинными позн†ніи, восхотЁ поклони1тисz вседраг0му хітHну и3 мёсту п0двигwвъ с™hхъ ґпcтwлъ. Мh же, благоговёніz къ жи1зни с™hz нjны и3сп0лненніи, прославлsемъ ю5 си1це:

Рaдуйсz, и4стины цrтвіz б9іz ўразумёти и3мyщаz: рaдуйсz, t ю4ности хrтA возлюби1вшаz. Рaдуйсz, t млaдости мaтерію своeю сусaнною бlгочeстію научeннаz: рaдуйсz, nтцA своегw2 завулHна ўтэшeніе. Рaдуйсz, с™и1телемъ іувенaліемъ въ стрaсэ б9іи ўпасeннаz: рaдуйсz, б9іимъ словесє1мъ њбучeннаz. Рaдуйсz, во с™ёмъ грaдэ їеrли1ме возращeннаz: рaдуйсz, течeніемъ свои1мъ къ слaвэ б9іей во млaдости пrныхъ ўдиви1вшаz. Рaдуйсz, земнhмъ блaгwмъ нбcнаz предпочeтшаz.

Рaдуйсz, с™az, равноапcльнаz нjно, просвэти1тельнице грyзіи.

Кондaкъ G

Си1ла вhшнzгw воздви1гши тS, с™az нjно, люб0вію бlгочeстіz, желaніемъ поклони1тисz хітHну гDню и3 рeвностію ґпcльскою, постaви тS ћкw свэти1льникъ лучезaренъ, да пріeмлющіи t тебє2 свётъ бGоразyміz взывaютъ къ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мyщи с™az нjна непоколеби1мую рeвность ко бlгоугождeнію гDеви, возгарaшесz желaніемъ пріити2 во странY јверскую и3 поклони1тисz тaмw сокровє1ннымъ с™hнzмъ. мh же, ви1дzще въ нeй таков0е с™0е ревновaніе, возопіи1мъ къ нeй:

Рaдуйсz, и3змлaда суетY мjра презрёвшаz: рaдуйсz, и4стинную мyдрость возлюби1вшаz. Рaдуйсz, вёрное сокр0вище бGомyдріz въ бжcтвеннэмъ ўчeніи њбрётшаz: рaдуйсz, возлюби1вшихъ суетY мjра добродётельнымъ житіeмъ превозшeдшаz. Рaдуйсz, на непоколеби1мэмъ кaмени зaповэдей хrт0выхъ ўтверди1вшаzсz: рaдуйсz, прeданностію в0лэ б9іей ѓгGлы и3 человёки ўдиви1вшаz. Рaдуйсz, пост0мъ и3 мlтвою пл0ть свою2 дyхови покори1вшаz: рaдуйсz, люб0вію своeю ко хрaму б9ію томyжде мнHги научи1вшаz. Рaдуйсz, добр0тою нрaва къ служeнію ґпcльства ўгот0вившаzсz: рaдуйсz, чрeз8 добродётельное житіE своE сосyдомъ д¦а с™aгw содёлавшаzсz.

Рaдуйсz, с™az, равноапcльнаz нjно, просвэти1тельнице грyзіи.

Кондaкъ д7

Бyрею житeйскихъ страстeй смущaеми, недоумёемъ, кaкw дост0йнw воспэвaти твоE ди1вное мyжество, с™az бGоизбрaннаz нjно, не ўстраши1ла бо сz є3си2 и3 и3сп0лнити хотёніе своE, є4же шeствовати њ и4мени хrтовэ во kзhческій грaдъ ри1мъ. пречcтаz же м™рь гDа нaшегw бlгоизв0ли дaти ти2 честныма рукaма свои1ма с™hй кrтъ и3 призвaти тS ко бlговёстию спcніz во странЁ јверстэй всBмъ хотsщымъ взывaти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавъ с™и1тель грaда гDнz їувенaлій, ћкw прес™az бцdа призвA тS проповёдати сл0во б9іе во жрeбіи є3S, во странЁ јверстэй, и3 даровa ти2 въ видёніи кrтъ, є3г0же ты2 њбвилA є3си2 власы2 свои1ми, начA слaвити бGа, сп7сaющагw человёки, и3 звaти тебЁ си1це:

Рaдуйсz, блгdтію б9іею приwсэнeннаz: рaдуйсz, смирeніемъ д¦а дерзновeніе ко гDу ї}су и3 пречcтэй є3гw2 м™ри приwбрётшаz. Рaдуйсz, њбрaдованнаz kвлeніемъ бGом™ре: рaдуйсz, пресл†дкаz словесA t б9іz м™ре слhшавшаz. Рaдуйсz, съ нeю ћкw со други1нею бесёдовавшаz: рaдуйсz, бlгоговёйнw їеrли1мскою брaтіею почтeннаz. Рaдуйсz, ўгот0ваніе ко просвэщeнію нaшему незаходи1мымъ свётомъ: рaдуйсz, свэщE, бGомъ возжжє1ннаz, во є4же разгони1ти мрaкъ нечeстіz. Рaдуйсz, честнhй кrтъ зал0гъ твоегw2 преуспёzніz во благовёстіи пріи1мшаz.

Рaдуйсz, с™az, равноапcльнаz нjно, просвэти1тельнице грyзіи.

Кондaкъ є7

БGотeчною ѕвэзд0ю kви1сz, с™az нjно, возсіsвши нaмъ и3зволeніемъ прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 просвэти1вши нaсъ благовёстіемъ сл0ва б9іz. сію2 нбcную путев0дницу, сіsющую слaвою п0двигwвъ бlгочeстіz и3 ўтэшaющую вhну своeю п0мощію всёхъ нaсъ, притекaющихъ къ нeй съ мольбaми, ўблажaюще, наипaче восхвaлимъ бGа, kви1вшаго с™yю нjну ходaтаицею њ нaсъ, и3 возопіи1мъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвшz хrтHвы невBсты, ±же со с™0ю нjною и3 ріpімjею пост0мъ и3 моли1твою сп7сaхусz, нечести6ваz помышлє1ніz беззак0нновавшагw діоклитіaна, хотsщагw ріpімjю поsти въ женY себЁ и3 їдwлослужeнію научи1ти, вс‰ кyпнw бэжaша тaйнw и3з8 јдwлнагw грaда ри1ма во странY ґрмeнскую: таможе прeданы бsху смeрти повелeніемъ kзhчествовавшагw царS тmрідaта. С™yю же нjну гDь t сэтeй діоклитіaна и3 тmрідата спасE и3 приведE ю5 благовёстіz рaди сл0ва є3ђльскагw во ївeрію. Тёмже и3 мы2, рaдующесz семY промышлeнію б9ію њ спасeніи людjй, восхвалsемъ б9ію послaнницу, с™yю нjну, зовyще:

Рaдуйсz, пребывaніемъ свои1мъ въ ри1мэ пyть благовёстіz себЁ ўzсни1вшаz: рaдуйсz, несокруши1мостію дyха и3 ди1внымъ мyжествомъ въ служeніи сл0ва б9іz прослaвившаzсz. Рaдуйсz, трyдный пyть во ївeрію безр0потнw во слaву б9ію прошeдшаz: рaдуйсz, блгdтію б9іею t рyки діоклитіaна и3 тmрідата и3збaвленнаz. Рaдуйсz, сyщыz ў г0ръ тріалeтских глaсомъ смирeніz њгласи1вшаz: рaдуйсz, w4бразомъ кр0тости ми1ръ въ душaхъ ўтверди1вшаz. Рaдуйсz, вонeю благоухaніz словeсъ хrт0выхъ мнHги њблагоухaвшаz: рaдуйсz, ўтверждeніе нaше на пути2 сп7сeніz. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю сподоблsемсz бл†гъ вёчныхъ.

Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz нjно, просвэти1тельнице грyзіи.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдница вeліz показaсz с™az нjна, трудaми бо и3 болёзньми є3S во ївeріи цRковь хrт0ва насади1сz, мрaкъ невэдёніz tгнaсz, свётъ и4стины kви1сz, нaмъ же, и3збaвлєннымъ с™0ю нjною t тмы2 їдwлослужeніz, дост0йнw є4сть взывaти ко гDу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

ВозсіS странЁ јверстэй просвэщeніе и4стины, є3гдA с™az нjна њгласи2 благовёстіемъ грaдъ ўрбни1си, tню1дуже мн0зи хождaху во грузи1нскій ст0льный грaдъ мцхeтъ клaнzтисz лжи1вымъ богHмъ oрмyзду и3 зaдену: си1хъ јдwлwвъ с™az нjна мlтвами свои1ми сокруши2 и3 низпровeрже. Тёмже и3 мы2 ћкw побэди1тельницу дeмwнwвъ восхвaлимъ ю5 си1це:

Рaдуйсz, всемогyщую си1лу и4стиннагw бGа во странЁ јверстэй пeрвэе показaвшаz: рaдуйсz, си1лою всевhшнzгw јдwла nрмyзда порази1вшаz. Рaдуйсz, г0рдость є3гw2 мольбaми свои1ми посрами1вшаz: рaдуйсz, њстaнками є3гw2 безси1ліе ѕлaгw дyха tкрhвшаz. Рaдуйсz, дeмwна зaдена и3 є3гw2 ѓггелwвъ попрaвшаz: рaдуйсz, власти1телей тмы2 tгнaвшаz. Рaдуйсz, безси1льное цaрство и4хъ разруши1вшаz: рaдуйсz, бэс0вскій плaмень нечeстіz ўгаси1вшаz. Рaдуйсz, бyрнымъ дыхaніемъ и3 nгнeмъ нбcнымъ служeніе јдwлwмъ низпровeргшаz: рaдуйсz, рeвностію своeю и4мz и4стиннагw бGа во ївeріи прослaвившаz. Рaдуйсz, сыновHмъ тмы2 свётъ є3ђльский показaвшаz.

Рaдуйсz, с™az, равноапcльнаz нjно, просвэти1тельнице грyзіи.

Кондaкъ з7

ХотS цaрь Миріaнъ со слуги6 свои1ми ўразумёти си1лу и4стиннагw бGа, сокруши1вшагw безси6льныz јдwлы и4хъ, съ недоумёніемъ глаг0лаше: что2 u5бо сіE бhсть, ћкw б0зи нaши пад0ша; д0мъ же вертогрaдарz царeва со ґвіаfaромъ, їерeемъ їудeйскимъ, дщeрію є3гw2 сідHніею и3 и3нhми дёвами, благоговёйнw приsвшими благовёстіе с™hz нjны, познaвше гDA хrтA, возопи1ша къ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0ваz жи1знь дадeсz сыновHмъ ївeріи пріsтіемъ t нjны сл0ва и4стины, вси1 бо t неS крести1шасz бaнею водн0ю во њчищeніе своE t грэхHвъ и3 њсвzщeніе и3 дост0йни содёлашасz пріимaти t бGа и3зцэлє1ніz мольбaми сеS предстaтельницы: цaрь миріaнъ, блгdтію б9іею прозрёвъ t слэпоты2, и4стиннагw бGа ўразумЁ и3 хrтA и3сповёда: цари1ца нaна возстA t nдрA болёзни, џтрокъ же и4хъ t дyха ѕлaгw свободи1сz, и3 вси2 въ купёли пакибытіS возроди1шасz. сегw2 рaди вси2 нар0ди, ви1дzще такwвaz, по д0лгу прославлsютъ пaмzть с™hz нjны, воспэвaюще є4й си1це:

Рaдуйсz, невёріе царS миріaна въ вёру њбрати1вшаz: рaдуйсz, вёрное тогw2 и3сповэдaніе пріeмшаz. Рaдуйсz, томyжде t слэпоты2 и3сцэлeніе подaвшаz: рaдуйсz, јдwлwмъ поклонeніе ўгаси1вшаz. Рaдуйсz, свобождeніе t kзhческихъ заблуждeній: рaдуйсz, њчищeніе нрaвwвъ. Рaдуйсz, и3збавлeніе t и3скушeній: рaдуйсz, даровaніе благодэsній трeбующымъ.

Рaдуйсz, с™az, равноапcльнаz нjно, просвэти1тельнице грyзіи.

Кондaкъ }

Стрaнное чyдо показaсz нaмъ t бGа, ћкw т0й, по бlгосeрдію своемY, странY ївeрію содёла жрeбіемъ бGом™ре, и3 въ знaменіе своегw2 бlговолeніz њбитaющымъ въ нeй, послA t пeрвыхъ же днjй благовэствовaніz њ сп7сeніи людjй честнhй хітHнъ гDа хrтA и3 над8 хітHномъ водрузи2 живон0сный ст0лпъ, t негHже и3 поднeсь вёрующіи получaютъ и3сцэлє1ніz: є3щE же и3 kви2 въ нeй ди1вную и3 преслaвную бlговёстницу с™yю нjну, и3 крeстъ со драги1ми є3S власы2 ко ўтверждeнію с™hz своеS вёры даровa. Сицєвaz ўтэшє1ніz и3мyще, мы2, земнор0дніи, вознесeмъ ўмы2 и3 сердцA сво‰ къ г0рнему цrтвію и3 прослaвимъ бlгодeющаго нaмъ бGа, взывaюще къ немY нем0лчнw: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вс‰ њб8sта былA є3си2 ты2, с™az нjно, мhслію њ г0рнэмъ и3 сегw2 рaди призвалA є3си2 д0льнихъ, не вёдущихъ сп7си1телz всёхъ гDа ї}са хrтA, ко nбщeнію со наслёдники нбcнагw цrтвіz, да и3 тjи ўвёдzтъ вели1чіе слaвы є3ди1нагw и4стиннагw пaстырz нб7сE и3 земли2 и3 прослaвzтъ є3гw2 кyпнw съ г0рними жи1тельми є3ди1нэми ўсты6 и3 є3ди1нэмъ сeрдцемъ. Тёмже и3 мы2, взирaюще на рeвность твою2 њ сп7сeніи нaшемъ, со ўмилeніемъ зовeмъ ти2 такwвaz:

Рaдуйсz, tверзeніе двeрій крещeніz: рaдуйсz, нaше къ нб7сє1мъ приведeніе. Рaдуйсz, с™hмъ крещeніемъ грyзіи вeліею рaдостію с™ы6z аг4глы и3сп0лнившаz: рaдуйсz, царS миріaна къ созидaнію рукотворeннагw хрaма бGу и4стинному подви1гшаz. Рaдуйсz, честнhй крeстъ t р0ждій л0зныхъ въ нeмъ водрузи1вшаz: рaдуйсz, зал0гъ сёй любвE своеS ко хrтY всBмъ чaдwмъ с™hz цRкве њстaвившаz. Рaдуйсz, съ с0нмомъ подви1жницъ свои1хъ ко с™0му крещeнію всёхъ призвaвшаz: рaдуйсz, сынHвъ ївeріи t купёли воспріsвшаz. Рaдуйсz, мнHги въ рaзумэ просвэти1вшаz.

Рaдуйсz, с™az, равноапcльнаz нjно, просвэти1тельнице грyзіи.

Кондaкъ f7

Всsкое є3стество2 нбcныхъ си1лъ рaдовашесz, є3гдA крещaхусz сhны ївeріи: є3ди1нъ бо t небожи1телей во w4бразэ ди1внагw человёка kви1сz и3 ўтверди2 чудотв0рный ст0лпъ над8 ри1зою гDнею, научaz всёхъ со с™0ю нjною воспэвaти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡и многовэщaнніи zзы6ки свои1ми не возм0гутъ и3зрещи2 тебЁ достHйныz хвалы6, равноапcльнаz нjно: слaвы бо рaди б9іz и3 сп7сeніz бли1жнихъ протеклA є3си2 t мцхeта картали6нскіz и3 кахети6нскіz зeмли, и3дёже вс‰ племенA дHлъ и3 выс0тъ, t тебє2 слhшавша словесA б9іz, пріsша сп7сeніе. Мh же, и3сп0лненніи рaдости и3 благодарeніz за толи1кую люб0вь къ нaмъ, t всегw2 сeрдца взывaемъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, њблечeніе нaше багрzни1цею крещeніz: рaдуйсz, пот0че слaдости, напои1вый нaсъ вод0ю бlгочeстіz. Рaдуйсz, преди1внаz поб0рнице вёры хrт0вы: рaдуйсz, насаждeніе на земли2 раS нбcнагw. Рaдуйсz, свобождeніе нaше t рaбства грэх0внагw: рaдуйсz, сокрушeніе сэтeй врaжіихъ. Рaдуйсz, посэчeніе ѕлочeстіz: рaдуйсz, слaвнаz побёдо над8 невёріемъ. Рaдуйсz, потреблeніе ѕлhхъ nбhчаєвъ и3 суевёрій: рaдуйсz, сладкозвyчнаz свирёль вёры.

Рaдуйсz, с™az, равноапcльнаz нjно, просвэти1тельнице грyзіи.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 хотsщи t вёчныz поги1бели дyшу свою2 и3 бли1жнихъ, равноапcльнаz нjно, ты2 рeвностію поревновaла є3си2 њ слaвэ б9іей и3 под8sла є3си2 многотрyдный п0двигъ ґпcльскій, тёмже u5бо и3 вэнцeмъ ґпcльскимъ ўкраси1ласz є3си2 t гDа на нб7сёхъ, и3дёже со всёми с™hми предстоsщи, съ мольб0ю њ нaсъ воспэвaеши є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Стёну неруши1мую воздви1же тS гDь, с™az нjно, и3 показA њграждeніемъ нaшимъ t всsкихъ бёдъ и3 и3ст0чникомъ и3сцэлeній нетлённое твоE тёло во странЁ кmзікjйстэй, въ вeси б0дбе, и3дёже просвэти1ла є3си2 ты2 цари1цу софjю и3 нар0дъ є3S, да вси2, предстaтельствомъ твои1мъ пріeмлюще t бGа ми1лwсти, воззовeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, стэно2 и3 покр0ве, не крhющійсz t нaшегw притекaніz: рaдуйсz, гот0ваz п0моще и3щущымъ сп7сeніz и3 и4стиннагw просвэщeніz. Рaдуйсz, неwскудэвaемый и3ст0чниче бlгословeній и3 ми1лостей б9іихъ къ почитaющымъ тS: рaдуйсz, защи1тнице нaша t поги1бели и3 напaстей. Рaдуйсz, благочести6вымъ прави1телємъ нaшимъ вёрное поможeніе: рaдуйсz, подчинє1ннымъ и5мъ лю1демъ надeждо и3 ўстроeніе тишины2 и3 благодeнствіz. Р]aдуйсz, и4стинное ўмирeніе мzтyщіzсz пл0ти: рaдуйсz, рaдованіе дyшъ нaшихъ.

Рaдуйсz, с™az, равноапcльнаz нjно, просвэти1тельнице грyзіи.

Кондaкъ №i

Пёніе всеумилeнное принеслA є3си2 прес™ёй трbцэ, с™az нjно, ўм0мъ и3 дёломъ до концA своеS жи1зни тріеди1наго бGа возлюби1вши. пріими1 же t прославлsющихъ тS ўмилeнное пёніе и3 не прeзри глaса нaшегw, къ тебё бо въ напaстэхъ и3 ск0рбехъ прибэгaемъ по пребlгословeннэй бGомaтери и3, на твоE предстaтельство ўповaюще, зовeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтопріeмнаz свэщA, с™az нjно, свётъ во тмЁ ћвльшаz, є3гдA преселsшесz t земли2 на нб7о, собрA вBрныz ч†да сво‰ t купёли, ћкw tрaсли новосаждeніz, и3 t ни1хъ нBкіz недyжныz и3сцэли2, и3 предадE бGу непор0чный дyхъ св0й. ви1дzще же бlжeнную є3S кончи1ну, цaрь мирjан и3 бли1жніи є3гw2 г0рько плaкаху и3, со слезaми tхHдныz пBсни пою1ще, взывaху къ нeй такwвaz:

Рaдуйсz, нбcный ѓгGле, во w4бразэ земнaгw человёка kви1выйсz: рaдуйсz, невёсто хrт0ва, ўневeстившаz нбcному женихY цRковь їверjйскую. Рaдуйсz, благaz просвэти1тельнице нaша, въ п0двизэхъ дневнhхъ и3 нощнhхъ течeніе соверши1вшаz: рaдуйсz, неустaннаz корми1тельнице, пи1щею бжcтвенныхъ словeсъ нaсъ питaвшаz. Рaдуйсz, непор0чнаz голуби1це, возлетaющаz t земли2 въ нбcныz њби1тєли: рaдуйсz, ћкw тёло твоE въ нетлёніе њблечeсz. Рaдуйсz, ћкw с™hz м0щи тво‰ бlгоухaніz и3сп0лнишасz: рaдуйсz, ћкw тёхъ бlгоухaніемъ мы2, ч†да тво‰, нhнэ наслаждaемсz.

Рaдуйсz, с™az, равноапcльнаz нjно, просвэти1тельнице грyзіи.

Кондaкъ в7i

Блгdть, дaнную ти2 t бGа, вёдуще, по д0лгу прaзднуемъ всечестнyю пaмzть твою2, с™az равноапcльнаz нjно, и3 со ўмилeніемъ сeрдца притекaюще ко w4бразу твоемY, честнhмъ крест0мъ ўкрaшенному, вседyшнw пр0симъ: сохрани2 нaсъ въ жи1зни сeй въ вёрэ правослaвнэй и3 во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ, да и3 въ смeртнэмъ ўспeніи нaшемъ њбрsщемсz дост0йни воспэвaти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще твоE къ бGу tшeствіе, всехвaльнаz нjно, почитaемъ тв0й п0двигъ ґп0стольства, величaемъ рeвность по Бозе, хвaлимъ долготерпёніе, слaвимъ смирeніе и3 ўблажaемъ кончи1ну твою2, чудесы2 бо мн0гими по tшeствіи твоeмъ ди1внw прослaвиласz є3си2; њ ни1хже дивsщесz, вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, въ сожи1тельство ѓгGльскихъ чинHвъ и3 с™hхъ любeзнэ пріsтаz: рaдуйсz, соб0ру ґпcльскому сопричтeннаz. Рaдуйсz, съ ли1ки и3збрaнныхъ б9іихъ въ черт0гъ нбcный всeльшаzсz: рaдуйсz, златaz кади1льнице, fmміaмъ мlтвы њ нaсъ бGу приносsщаz. Рaдуйсz, лицезрёніемъ нбcныхъ вёчное бlжeнство вкушaющаz: рaдуйсz, съ равноапcльными кwнстантjномъ и3 є3лeною слaвимаz. Рaдуйсz, нар0домъ грузи1нскимъ и3 всёми правослaвными величaемаz: рaдуйсz, чудeсъ хrт0выхъ сокр0вище. Рaдуйсz, ћкw t честнaгw крестA, власы6 твои1ми пови1тагw, и3сцэлeніе дyшъ и3 тэлeсъ получaемъ: рaдуйсz, ћкw t с™hхъ мощeй твои1хъ бlгопотрeбную п0мощь њбрэтaемъ.

Рaдуйсz, с™az, равноапcльнаz нjно, просвэти1тельнице грyзіи.

Кондaкъ Gi

Q преслaвнаz и3 преди1внаz просвэти1тельнице страны2 јверскіz, при1снаz мlтвеннице нaша пред8 сп7си1телемъ бGомъ и3 є3гw2 пречcтою м™рію, с™az равноапcльнаz нjно! Нhнэшнее пріeмши приношeніе нaше, ўмоли2 гDа бGопріsтнымъ твои1мъ ходaтайствомъ и3збaвити нaсъ t всsкіz напaсти, бёдъ и3 скорбeй, и3 спод0бити вёчныхъ бл†гъ на нб7си2, да съ тоб0ю вhну взывaемъ бGу: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGла ди1вна:

И# пaки кондaкъ пeрвый: И#збрaннэй служи1тельницэ:

Моли1тва

Q всехвaльнаz и3 преди1внаz равноапcльнаz нjно, вои1стинну вели1кое ўкрашeніе цRкве правослaвныz и3 и3зрsднаz похвало2 нар0ду б9ію, просвэти1вшаz всю2 странY грузи1нскую бжcтвеннымъ ўчeніемъ и3 пHдвиги ґп0стольства побэди1вшаz врагA нaшегw сп7сeніz, труд0мъ и3 мlтвами насади1вшаz здЁ вертогрaдъ хrт0въ и3 возрaщшаz є3гw2 въ пл0дъ мн0гъ! прaзднующе с™yю пaмzть твою2, притекaемъ къ честн0му ли1ку твоемY и3 бlгоговёйнw лобызaемъ всехвaльный дaръ тебЁ t б9іz м™ре, чудотв0рный крeстъ, є3г0же ты2 њбвилA є3си2 драги1ми власы6 твои1ми, и3 ўми1льнw пр0симъ, ћкw при1сную предстaтельницу нaшу: њгради2 нaсъ t всsкихъ ѕHлъ и3 скорбeй, вразуми2 врагHвъ с™hz цRкви хrт0вы и3 проти1вникwвъ бlгочeстіz, њхранsй твоE стaдо, ўпасeнное тоб0ю, и3 моли2 всебlгaгw бGа, сп7си1телz нaшего, є3мyже ты2 нhнэ предстои1ши, да дaруетъ правослaвному нар0ду нaшему ми1ръ, долгодeнствіе и3 во всsкомъ д0брэмъ начинaніи поспэшeніе, и3 да приведeтъ гDь нaсъ въ нбcное своE цrтвіе, и3дёже вси2 с™jи славосл0вzтъ всес™0е є3гw2 и4мz нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.