НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Герасиму Јорданском

Кондaкъ №

И#збрaнника б0жіz и3 чудотв0рца, їoрдaна насeльника и3 храни1телz, tшeльникwмъ же w4бразъ и3 мірsнwмъ, восхвалsемъ тS, чти1тели твои2, бGон0се. но ћкw и3мёzй дерзновeніе ко гDу, t вр†гъ, тэснsщихъ ны2, защити2, да зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, прпdбне герaсіме, всепочитaемый пустынножи1телю.

Јкосъ №

ЃгGлъ t человBкъ бhлъ є3си2, прпdбне, притeкъ t земли2 къ нбcнымъ. нhнэ же со безпл0тными рaдующасz тS зрS, ўжасaюсz и3 стрaхомъ з0ву ти2 t души2 сі‰:

Рaдуйсz, ликjи бжcтвенный пл0де: рaдуйсz, їoрдaна нетлённаz слaво. Рaдуйсz, добродётели дрyже и4стинный: рaдуйсz, хrтA моегw2 служи1телю величaйшій. Рaдуйсz, ћкw вс‰ tдaлъ є3си2 и3 пріwбрёлъ хrтA: рaдуйсz, ћкw вс‰ въ тщетY вмэни1лъ є3си2 є3гw2 рaди. Рaдуйсz, ћкw ўдиви1шасz ти2 ѓгGли: рaдуйсz, ћкw тебE и3 ѕвёріе почт0ша.

Рaдуйсz, прпdбне герaсіме, всепочитaемый пустынножи1телю.

Кондaкъ в7

Ви1дz мjра сегw2 тщетY и3 житeйскихъ треволнeній tрэши1всz, бGомyдре, разyмнw прє1жнимъ nтцє1мъ подражaлъ є3си2, и4хже зaповэдeмъ послёдуz, восхождeніz пyть њбрёлъ є3си2, герaсіме. сегw2 рaди и3 вLцэ твоемY, бlжeнне, люб0вію вопіsлъ є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ и3мhй прaвый, рeвностію дышA бжcтвенною, ћкw и3нhй ґнтHній, свsте герaсіме, собр†ніz монaшєскаz созвaлъ є3си2, ћкw дрeвлэ t є3гЂпта т0й. мы2 же, къ тебЁ взирaюще, взывaемъ t сeрдца си1це:

Рaдуйсz, ст0лпе безм0лвіz: рaдуйсz, чyдо воздержaніz. Рaдуйсz, въ монaшескомъ житіи2 вeлій: рaдуйсz, и3зрsдный сегw2 защи1тниче. Рaдуйсz, бGу ничт0же предпочтhй: рaдуйсz, бlгочeстнw во и4мz є3гw2 подвизaвыйсz. Рaдуйсz, ѓгGлwвъ купножи1телю: рaдуйсz, си1лъ нбcныхъ слик0вниче.

Рaдуйсz, прпdбне герaсіме, всепочитaемый пустынножи1телю.

Кондaкъ G

Си1лою свhше њболкjйсz, бlжeнне, въ пустhню ўдали1лсz є3си2, и3 ћкw ни1ву бlгопл0дну и3 д0бру сію2 показaлъ є3си2, мyдре, желaющымъ цrтво хrт0во стzжaти: тёмже хrтY поeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мhй бжcтвенную рeвность, герaсіме, въ сeрдцэ твоeмъ, и3 бжcтвенный свётъ, и3сполнszй є5, восхождeніz твори1лъ є3си2 непрестaннw, и3 д0брую кyплю талaнтwмъ содёzвъ, рaдовалсz є3си2. мы2 же, чудsщесz, вопіeмъ ти2 разyмнw сицевaz:

Рaдуйсz, высото2 бGомысліz: рaдуйсz, смирeніz глубино2. Рaдуйсz, безм0лвіz плaменю неусhпный: рaдуйсz, воздержaніz прaвило вэрнёйшее. Рaдуйсz, ўкрашeніе монaхwвъ трезвsщихсz: рaдуйсz, похвало2 подви1жникwвъ добродётельныхъ. Рaдуйсz, свётлаz прпdбныхъ красото2: рaдуйсz, слaвнаz с™hхъ добр0то.

Рaдуйсz, прпdбне герaсіме, всепочитaемый пустынножи1телю.

Кондaкъ д7

Рeвности гDни горsщей въ души2 твоeй, герaсіме, соедини1лсz є3си2 ѓгGлwмъ, и3 себE сaмаго сокр0вище сщ7eнное трbцы показaвъ, прпdбне, возглашaлъ є3си2 съ ни1ми бжcтвенную пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшаша живyщіи во странЁ їoрдaнстэй слaву твою2, и3 тек0ша въ пустhню ви1дэти тS: мы2 же, слaву твою2 ў пrт0ла вседержи1телева д0брэ вёдzще, моли1твеннw къ тебЁ въ пустhни житіS нaшегw притекaемъ, хвaлzще тS пBніи таковhми:

Рaдуйсz, мyдрый стадоначaльниче: рaдуйсz, пaстырю нaшъ д0брый. Рaдуйсz, монaхwвъ руководи1телю: рaдуйсz, въ п0двизэ сyщихъ предстaтелю. Рaдуйсz, свэти1ло їoрдaна kснёйшее: рaдуйсz, лампaдо пустhни пресвётлаz. Рaдуйсz, и4мже прослaвисz бGъ: рaдуйсz, и4мже врaгъ посрами1сz.

Рaдуйсz, прпdбне герaсіме, всепочитaемый пустынножи1телю.

Кондaкъ є7

БGон0сецъ вeлій и3 слaвный и4нокwвъ начaльникъ всёхъ пріимaше рaдостнw и3 ћкw свэти1льникъ просвэщaше поучeньми свои1ми, вёдый вс‰, да дости1гнутъ недостижи1магw и3 ликyюще возопію1тъ: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэша ли1цы пустhнныхъ nц7є1въ герaсіма честнaгw на їoрдaнэ, и3 ћкw пavла почитaюще є3го2 и3 н0ваго антHніа, тщaщагосz си1хъ путeмъ слёдовати, дивsщесz вопіsху си1це:

Рaдуйсz, ѕвэздо2, бжcтвенную свётлость kвлsющаz: рaдуйсz, nгню2, тьмY врaжію tгонsющій. Рaдуйсz, ћкw попрaлъ є3си2 нап†сти діaвwльскіz: рaдуйсz, ћкw смири1лъ є3си2 дeмонскую гордhню. Рaдуйсz, и3з8 глубины2 страстeй воззвaніе: рaдуйсz, њмрачeнныхъ ѕл0бою и3справлeніе. Рaдуйсz, стaда твоегw2 защи1тителю и3 и3збaвителю: рaдуйсz, ўчени6къ твои1хъ настaвниче и3 ўчи1телю.

Рaдуйсz, прпdбне герaсіме, всепочитaемый пустынножи1телю.

Кондaкъ ѕ7

Прибёжище бжcтвенное пустhню їoрдaнскую вёдый, тaмw поспеши1лъ є3си2, жестоты2 є3S и3 зн0z никaкоже ўбоsвсz, всемyдре, но рaдуzсz t сeрдца вопіsлъ є3си2 сп7сY, поS: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

ВозсіS твоеS њби1тели слaва, ю4же на їoрдaнэ создaлъ и3 распространи1лъ є3си2, требlжeнне, подвизaніz рaди въ чи1стэмъ житіи2: мн0жєства же неисчє1тнаz монaхwвъ въ сeй пріsлъ є3си2, и5же, ви1дzще п0двиги тво‰, взывaху тебЁ таковaz:

Рaдуйсz, ћкw земн†z премэни1лъ є3си2 въ нбcнаz: рaдуйсz, ћкw t ю4ности послёдовалъ є3си2 хrтY. Рaдуйсz, зaповэдей хrт0выхъ проповёдниче: рaдуйсz, tметaющихъ и4хъ секиро пре0страz. Рaдуйсz, предaній пустhни сохранeніе: рaдуйсz, всёхъ сопроти1вныхъ ўпразднeніе. Рaдуйсz, и4мже и4ноцы хвaлzтсz: рaдуйсz, и4мже мірстjи возвышaютсz.

Рaдуйсz, прпdбне герaсіме, всепочитaемый пустынножи1телю.

Кондaкъ з7

ХотS ко и3ст0чнику воды2 живhz прини1кнути, вhну поучaлсz є3си2 въ зак0нэ гDни, и3 сегw2 рaди непоколеби1мъ ћкw кaмень покaзалсz є3си2, и3 kви1лсz крёпокъ во и3скушeніихъ, и3 познaлсz t nц7є1въ совершeнъ, и5же ви1дzще львA, в0ду носsща, чудsхусz, вопію1ще: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вый показaлъ є3си2 грaдъ, пустhню їoрдaнскую, герaсіме, всечестнhй џ§е, и4бо сію2 ћкw и4ную fиваи1ду и3 нитрjю монaхwвъ и3сп0лнилъ є3си2, вопію1щихъ ти2 нhнэ во цrтвіи тaкw:

Рaдуйсz, є3vфЂмію є3динонрaвне: рaдуйсz, ґнтHнію единорeвностне. Рaдуйсz, nнyфрію равночeстне: рaдуйсz, пахHмію равностоzтельне. Рaдуйсz, ћкw ґгаfHну подражaлъ є3си2 честн0му: рaдуйсz, ћкw паЂсію поревновaлъ є3си2 слaвному. Рaдуйсz, и3мhй ґрсeніево горёніе: рaдуйсz, подвизaвыйсz въ пaмвовомъ несмэsніи.

Рaдуйсz, прпdбне герaсіме, всепочитaемый пустынножи1телю.

Кондaкъ }

Насаждeнное при и3сх0дищихъ в0дъ дрeво дyха kви1лсz є3си2, бGомyдре, и3 сегw2 рaди и4ноцы, плоды2 неувzдaємыz на тебЁ ви1дzще, дивлsхусz, пою1ще: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь бhвъ въ вhшнихъ, пречyдный, ни1жнихъ же tдалszсz, tхождaше герaсімъ бжcтвенный, ўкрaшенъ добродётельми, t всёхъ же лю1бимъ и3 восхвалsемъ си1це:

Рaдуйсz, пустhни ди1вный цвёте: рaдуйсz, въ безв0днэй и3ст0чниче чyдный. Рaдуйсz, њсвzщeніе сп7си1тельное: рaдуйсz, кади1ло бGопріsтное. Рaдуйсz, вeлій въ подвизaніи: рaдуйсz, б0лій въ мудровaніи. Рaдуйсz, и4мже прелeстникъ посрами1сz: рaдуйсz, и4мже сатанA низвeржесz.

Рaдуйсz, прпdбне герaсіме, всепочитaемый пустынножи1телю.

Кондaкъ f7

Всsкое є3стество2 человёческое ўдиви1сz, бGомyдре, всесовершeннw стрaнному и3 чудeсному: львA бо послyшлива зрsху вси2 и3 в0ду носsща, и3 всёхъ подвизающа пёти: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Подвизaющымсz и3збaвитель въ пустhни покaзалсz є3си2, герaсіме, и3 чудeсъ и3сп0лнь, сeрдце бо твоE хрaмъ б9ій бЁ чи1стъ и3 присносвётелъ, прпdбне. сегw2 u5бо рaди дивsщесz, вёрнw вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, ли1ки и4ноческіz њбрaдовавый: рaдуйсz, на лyчшее тёхъ настaвивый. Рaдуйсz, монaхwвъ бжcтвенное похвалeніе: рaдуйсz, вёрныхъ непрестаю1щее весeліе. Рaдуйсz, ћкw побэди1лъ є3си2 діaвwльскаz шат†ніz: рaдуйсz, ћкw порази1лъ є3си2 тогw2 к0зни. Рaдуйсz, чтyщихъ тS при1снаz защи1то: рaдуйсz, поминaющымъ тS п0моще и3звёстнаz.

Рaдуйсz, прпdбне герaсіме, всепочитaемый пустынножи1телю.

Кондaкъ ‹

Создaтелz нaшего и3 спcтелz, со прпdбными на нб7сёхъ пребывaz, моли2, џ§е, да ми1лостивнw презри1тъ грэхи2 н†ша: нaсъ бо рaди показaсz по нaмъ человёкъ, да и3збaвитъ ны2 бyдущіz геeнны. тeмъ бlгодaрнw взывaемъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA монaшествующымъ на їoрдaнэ покaзалсz є3си2 и3 всBмъ къ тебЁ притекaющымъ, сегw2 рaди моли1сz њ нaсъ, вельми2 чтyщихъ тS и3 люб0вію воспэвaющихъ си1це:

Рaдуйсz, с™hхъ бlгоукрашeніе: рaдуйсz, ли1ка прпdбныхъ сопричaстниче. Рaдуйсz, їларіHна под0бниче: рaдуйсz, харітHна ревни1телю. Рaдуйсz, сmмеHна ю3р0дивагw слaво: рaдуйсz, їwaнна п0стника сило2. Рaдуйсz, бжcтвеннагw кmріaка ўпрaвителю: рaдуйсz, с™aгw нjкwна ликовaніе.

Рaдуйсz, прпdбне герaсіме, всепочитaемый пустынножи1телю.

Кондaкъ №i

Пёнію всегдA прилэжaй и3 бдёнію непрестaнну, ѓгGлwмъ ўпод0билсz є3си2, бlжeнне: є3vфЂмію бо ўс0пшу, дyшу є3гw2 на нб7сA восходsщую зрёлъ є3си2, гDу же ўсeрдне со ѓгGлы пёлъ є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свётъ сhй въ пустhни, просвэщaлъ є3си2 ўченики2 тво‰ во странЁ їoрдaнстэй: вжигazй бо џгнь невещeственный, наставлsлъ є3си2 къ рaзуму бжcтвенному вс‰, мyдре просвэщaz и4хъ, и3же бlгодaрнw вопіsху ти2 сі‰:

Рaдуйсz, монaхwвъ слyхи возвеселszй: рaдуйсz, си1хъ мн0жєства къ бGу приведhй. Рaдуйсz, новоначaльныхъ въ кіновjю пріимaвый: рaдуйсz, ўсоверши1вшихсz въ пустhню tсылaвый. Рaдуйсz, подви1жникwвъ свzщeннаz слaдосте: рaдуйсz, и4нокwвъ нбcнаz рaдосте. Рaдуйсz, и4мже похвалsютсz бlгоговёйніи: рaдуйсz, и4мже њхранsютсz цэломyдріи.

Рaдуйсz, прпdбне герaсіме, всепочитaемый пустынножи1телю.

Кондaкъ в7i

Рaдуzсz, прпdбне, подвизaлсz є3си2 во мнHзэмъ безм0лвіи со nц7ы2 бGон0сными, ўдалszсz въ пустhню врeмене рaди постA и3 вкyпэ со всёми поS: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Поeши нhнэ со ѓгGлы на нб7си2, ћкw нёкогда на земли2 съ человёки, трис™yю пёснь бGу, є3г0же, слaвне герaсіме, всегдA моли2 њ нaсъ, чтyщихъ тS и3 слaвzщихъ пёсньми сицевhми:

Рaдуйсz, ходaтаю нaшегw сп7сeніz: рaдуйсz, цRкве слaво и3 бlгоухaніе. Рaдуйсz, правослaвныхъ стэно2 и3 њграждeніе: рaдуйсz, хrтіaнwмъ вели1кій настaвниче. Рaдуйсz, любвE сугyбыz сокр0вище: рaдуйсz, тeплый нaшъ предстaтелю. Рaдуйсz, соблюдazй ны2 въ чaсъ смeртный: рaдуйсz, непостhдный њ нaсъ мlтвенниче.

Рaдуйсz, прпdбне герaсіме, всепочитaемый пустынножи1телю.

Кондaкъ Gi

Q всечестнhй џ§е герaсіме, монaхwвъ свётлосте, хrтA моегw служи1телю! Пріими2 молeніе сіE мaлое и3 твои1ми къ бGу мlтвами t всsкіz и3збaви напaсти всёхъ вопію1щихъ томY: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGлъ t человBкъ:

И# пaки кондaкъ пeрвый: И#збрaнника б0жіz:

Мlтва

Q свzщeннаz главо2, прпdбне џ§е, преблжeнне ѓвво герaсіме! Не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA, но поминaй нaсъ всегдA во с™hхъ твои1хъ и3 бlгопріsтныхъ мlтвахъ къ бGу. помzни2 стaдо твоE, є4же сaмъ ўпaслъ є3си2, и3 не забyди посэщaти чaдъ твои1хъ. Моли2 за ны2, џ§е сщ7eнный, за дёти тво‰ духHвныz, ћкw и3мёzй дерзновeніе къ нбcному цRю: не премолчи2 за ны2 ко гDу, и3 не прeзри нaсъ, вёрою и3 люб0вію чтyщихъ тS. Поминaй нaсъ недост0йныхъ ў пrт0ла вседержи1телева, и3 не престaй молsсz њ нaсъ ко хrтY бGу: и4бо данA тебЁ бhсть блгdть за ны2 моли1тисz. Не мни1мъ бо тS сyща мeртва: ѓще бо тёломъ и3 престaвилсz є3си2 t нaсъ, но и3 по смeрти жи1въ сhй пребывaеши. Не tступaй t нaсъ дyхомъ, сохранsz нaсъ t стрёлъ врaжіихъ и3 всsкіz прeлєсти бэсHвскіz и3 к0зней діaвольскихъ, пaстырю нaшъ д0брый. Ѓще бо и3 м0щи тво‰ сокровeны бhша на земли2, но с™az твоS душA со ѓгGльскими в0инствы, со безпл0тными ли6ки, съ нбcными си1лами, ў пrт0ла вседержи1телева предстоsщи, дост0йнw весели1тсz. Вёдуще u5бо тS воистину и3 по смeрти жи1ва сyща, тебЁ припaдаемъ и3 тебЁ м0лимсz: моли1сz њ нaсъ всеси1льному бGу, њ п0льзэ дyшъ нaшихъ, и3 и3спроси2 нaмъ врeмz на покаsніе, да невозбрaннw прeйдемъ t земли2 на нб7о, t мытaрствъ же г0рькихъ, бэсHвъ воздyшныхъ кнzзeй и3 t вёчныz м{ки да и3збaвимсz, и3 нбcнагw цrтвіz наслBдницы да бyдемъ со всёми прaведными, t вёка ўгоди1вшими гDу нaшему ї}су хrтY, є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.