НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Борису и Глебу

Кондaкъ №

И#збрaнніи чудотв0рцы и3 преслaвніи страстотeрпцы хrт0вы, ўкрaсившіи дyшы сво‰ добродётелію и3 прешeдшіи п0прище вре6менныz жи1зни въ стрaсэ б9іи, моли1те хrтA бGа, є3г0же дaже до кр0ве возлюби1ли є3стE, да сп7сeтъ t бёдъ и3 напaстей и3 вёчныz смeрти всёхъ, съ вёрою притекaющихъ и3 съ люб0вію зовyщихъ къ вaмъ:

Рaдуйтесz, с™jи страстотeрпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвенницы.

Јкосъ №

ЃгGльскимъ чи1нwмъ рaдость сотвори1ли є3стE, преслaвнаz дв0ице, цэломyдренный бори1се съ кр0ткимъ глёбомъ, житіeмъ свои1мъ, занE хrтA рaди преходsщее цaрство земн0е њстaвльше, гDа t всеS души2 возлюби1сте. Сегw2 рaди и3 мы2, бlгодарsще бGа, показaвшагw въ вaсъ си1лу блгdти своеS, съ люб0вію вопіeмъ къ вaмъ:

Рaдуйтесz, ћкw вкyпэ со nтцeмъ свои1мъ, кн7земъ влади1міромъ, сyетныхъ богHвъ ўклони1стесz. Рaдуйтесz, ћкw ко и4стинному бGу всeю душeю прилэпи1стесz. Рaдуйтесz, прекрaсніи цвэти2 новопросвэщeнныz земли2 рyсскіz. Рaдуйтесz, пресвBтлыz ѕвэзды6 присносyщнагw свёта хrт0ва въ странЁ нaшей. Рaдуйтесz, чистотY душeвную возлюби1вшіи. Рaдуйтесz, д0мъ д¦у с™0му себE содёлавшіи.

Рaдуйтесz, с™jи страстотeрпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвенницы.

Кондaкъ в7

Ви1дэвше, ћкw въ мjрэ сeмъ вс‰ суетЁ и3 тлёнію прич†стна, и3з8млaда хrтA возлюби1ли є3стE, чтcнjи брaтіz бори1се и3 глёбе, жи1знь безстрaстную стzжaвше, слaвніи цэломyдріz рачи1тиліе. Тёмже t страстeй душeвныхъ и3 тэлeсныхъ мlтвами свои1ми свободи1те почитaющихъ вaсъ и3 пою1щихъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ св0й просвэти1въ кни1жнымъ ўчeніемъ, чтeніе б9eственныхъ писaній, наипaче же душеполeзныхъ повэствовaній њ страдaніихъ мyченикwвъ, ѕэлw2 возлюби1лъ є3си2, бlжeннэ бори1се: и4миже себE и3 брaта твоегw2 глBба назидaлъ є3си2, гDа ї}са хrтA со слезaми молsще, да не ўвлекyтсz сует0ю мjра сегw2, но да послёдуютъ стопaмъ с™hхъ мyченикwвъ. Сегw2 рaди пріими1те t нaсъ, с™jи брaтіz, похвалы6 сицевы6z:

Рaдуйтесz, пyть прaвый въ цrтвіе нбcное њбрётшіи. Рaдуйтесz, си1мъ путeмъ невозврaтнw шeствовавшіи. Рaдуйтесz, рaзумъ св0й въ послушaніе вёры предaвшіи. Рaдуйтесz, сeрдцемъ свои1мъ є3ди1ному хrтY служи1ти вожделёвшіи. Рaдуйтесz, рyсскіz земли2 ўдобрeніе. Рaдуйтесz, всегw2 мjра пресвётліи свэти1льницы.

Рaдуйтесz, с™jи страстотeрпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвенницы.

Кондaкъ G

Си1лою блгdти б9іz ўкрэплsеми, крeстнымъ путeмъ єђльскимъ въ житіи2 вaшемъ шeстовали є3стE, бlговёрніи бори1се и3 глёбе. Тёмже и3 нaсъ мlтвами вaшими t всёхъ к0зней лукaвагw діaвола ўкрэпи1те, да непреткновeннw возм0жемъ проити2 путeмъ зaповэдей б9іихъ и3 вhну воспэвaти: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И$муще пред8 ќмныма nчи1ма свои1ма џбразъ хrтA гDа, ўсeрдніи подражaтеліе є3мY въ житіи2 вaшемъ kви1стесz: получи1вше же t nтцA вaшегw, кн7зz влади1міра, во њбладaніе грaды рост0въ и3 мyромъ, њ насаждeніи въ земли2 вaшей вёры хrт0вы и3 бlгочeстіz пaче всегw2 потруди1стесz, и3 правосyдіемъ, кр0тостію, смирeніемъ и3 млcрдіемъ къ бBднымъ люб0вь нар0да своегw2 стzжaли є3стE, д0бліи страстотeрпцы бори1се и3 глёбе. Сегw2 рaди пріими1те и3 t нaшегw ўсeрдіz къ вaмъ похвалы2 сицевы6z:

Рaдуйтесz, вёрніи ўченицы2 сп7совы. Рaдуйтесz, бlгочeстіz столпи2 непоколеби1міи. Рaдуйтесz, роди1телей вaшихъ съ люб0вію почитaвшіи. Рaдуйтесz, дрyгъ дрyга и3 брaтію свeю и4скреннею люб0вію возлюби1вшіи. Рaдуйтесz, цэломyдріz ревни1теліе. Рaдуйтесz, дёвства и3 ч?тоты2 храни1теліе.

Рaдуйтесz, с™jи страстотeрпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвенницы.

Кондaкъ д7

Бyрею зaвисти и3 ѕл0бы њдержи1мъ, брaтъ вaшъ свzтоп0лкъ њкаsнный, стрaстію прельсти1всz властолю1біz, лиши2 вaсъ земнaгw цaрствіz, с™jи бори1се и3 глёбе. Хrт0съ же безконeчное цrтво вaмъ даровA, є3мyже со ѓгGльскимъ в0инствомъ предстоsще, мlтесz сп7сти2 люб0вію пою1щихъ: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавъ с™hй кн7зь бори1съ, на рэцЁ ѓльтэ стоS съ в0и свои1ми, њ ѕл0мъ ўмышлeніи свzтоп0лка, ћкw х0щетъ є3гw2 ўби1ти, не є4млzше вёры томY, не чazше бо таковhz ѕл0бы t брaта. Nбaче смущaшесz мhслію и3 печaлію њдержи1мъ, вшeдъ въ шатeръ св0й, со слезaми молsшесz хrтY бGу и3 прес™ёй бцdэ, и3 повелЁ їерeю ќтреню пёти. Вёсть же пріeмъ, ћкw прибли1жишасz ўжE ўбjйцы, прилeжнэе начA мlтисz, да не постaвитъ сегw2 гDь свzтоп0лку во грёхъ. И# сE внезaпу напад0ша нaнь ўбjйцы и3 к0піи пробод0ша є3гw2. Не по мн0зэ же врeмени, ћкw ѓгнецъ непоро6чный, заклaнъ бhсть на рэцЁ смzдhни и3 бlжeнный глёбъ. И# тaкw предстaша с™jи брaтіz вкyпэ въ нбcнэмъ цrтвіи хrтY бGу, рaдующесz. Мh же, почитaюще мyченическую кончи1ну и5хъ, ўсeрднw вопіeмъ:

Рaдуйтесz, въ г0рнихъ селeніихъ со с™hми мyченики и3 со всёми с™hми прес™ёй трbцэ предстоsщіи. Рaдуйтесz, непрестаю1щимъ весeліемъ наслаждaющіисz. Рaдуйтесz, ћкw богaтство и3сцэлeній вёрующимъ и3зливaете. Рaдуйтесz, ћкw t внезaпныz смeрти почитaющихъ пaмzть вaшу и3збавлsете. Рaдуйтесz, ћкw весeліемъ духо6внымъ сердцA нaша и3сполнsете. Рaдуйтесz, ћкw предстaтельствомъ вaшимъ пред8 бGомъ печaли и3 ск0рби нaша ўтолsете.

Рaдуйтесz, с™jи страстотeрпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвенницы.

Кондaкъ є7

БGотє1чныz ѕвёзды kви1стесz, д0бліи страстотeрпцы бори1се и3 глёбе, на зарЁ хrтіaнства въ странЁ нaшей, бGоуг0днымъ житіeмъ свои1мъ ўвэрsюще соплемeнники въ сп7си1тельности правослaвныz вёры и3 научaюще бlгодaрнэ пёти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвше, кaкw с™jи брaтіz бори1съ и3 глёбъ, вожделёвше бyдущихъ бlгъ, пaче же любвE рaди хrт0вы, цaрство земн0е и3 слaву є3гw2 ни во чт0же вмэни1ша, никaкоже проти1вzщесz закалaющему и5хъ брaту, вэнцы2 мyченичєскіz получи1ша, пёсньми дух0вными лю1діе рyсстіи и5хъ прославлsютъ и3 рaдостнw зовyтъ:

Рaдуйтесz, вселeнныz застyпницы. Рaдуйтесz, странЁ нaшей поб0рницы на враги2. Рaдуйтесz, м†слины плодови6тыz, въ домY б9іи возрaстшіи. Рaдуйтесz, фjніxы, добродётелми процвётшіи. Рaдуйтесz, врaчеве болsщихъ и3 бэсHвъ прогони1теліе. Рaдуйтесz, въ бэдaхъ и3 ск0рбэхъ призывaющимъ вaсъ съ вёрою ск0ріи пом0щницы.

Рaдуйтесz, с™jи страстотeрпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвенницы.

Кондaкъ ѕ7

Пр0повэди хrт0вэ њ любви2 къ бли1жнимъ послёдуz, геHргій, вёрный слугA тв0й, кн7же бори1се, дyшу свою2 за тS положи2: хотS тёломъ свои1мъ прикрhти тS t врагHвъ, вкyпэ съ тоб0ю ўбіeнъ бhсть. По мaлэ же врeмени брaтъ твой, бlговёрный кн7зь глёбъ, ћкw ѓгнz неѕл0бивъ, t своегw2 ѕлaгw рабA заклaніе пріsтъ, и3 тaкw вы2 трjе въ черт0гъ нбcный внид0сте, и3дёже со ѓгGльскими чи1ны бGу вопіeте: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsли є3стE, ћкw двA свэти6ла на твeрди цRко6внэй, с™jи страстотeрпцы бори1се и3 глёбе, бGоуг0днымъ житіeмъ свои1мъ и3 мyченическою кончи1ною показyющіи нaмъ пyть къ незаходи1мому свёту хrтY. Тёмже м0лимъ вaсъ тмY невёріz и3 развращeніz въ странЁ нaшей разгнaти, да є3диномhсленнw вси2 взывaютъ вaмъ си1це:

Рaдуйтесz, просвэти1телz рyсскіz страны2, кн7зz влади1міра tрaсли чєстнhz. Рaдуйтесz, к0рене правовёріz вётви бGонасаждє1нныz, цвэти2 бlгоухaніz процвётшіи. Рaдуйтесz, ћкw во ўдёлэхъ свои1хъ, рост0вэ и3 мyромэ, јдwлы потреби1ли є3стE. Рaдуйтесz, ћкw тмY kзhчества тaмо прогнaли є3стE. Рaдуйтесz, ћкw свётомъ бGовёдэніz просвэщaете помрачє1нныz ўмы2. Рaдуйтесz, ћкw теплот0ю мlтвъ вaшихъ согрэвaете хлaднаz сердцA.

Рaдуйтесz, с™jи страстотeрпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвенницы.

Кондaкъ з7

ХотS kви1ти н0вый и3ст0чникъ блгdти своеS, чlвэколю1бецъ гDь нетлёніе даровA чтcны6мъ моще6мъ вaшимъ, бGолюбeзнаz дв0ице, бори1се и3 глёбе, знaменьми и3 чудесы2 прослaви |. Мh же, дивsщесz въ вaсъ всемогyществу и3 бlгости бGа, вопіeмъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вагw кaіна, братоубjйцу свzтоп0лка, побэди1въ, бlговёрный кн7зь kрослaвъ, и3 ўвёдэвъ, ћкw мн0гаz знaменіz и3 чудесA t гробHвъ вaшихъ, с™jи страстотeрпцы бори1се и3 глёбе, бывaютъ, съ рaдостію повёда њ сeмъ митрополjту їларіHну и3, по бlгословeнію є3гw2, создA въ чeсть вaшу цRковь въ вышг0родэ, и3дёже постaвлены бhша чтcны6z мо6щи вaша. Мh же, свётлw прaзднующе с™yю пaмzть вaшу, со ўмилeніемъ зовeмъ:

Рaдуйтесz, мyченическими вэнцы2 ўвэнчaнніи на нб7си2. Рaдуйтесz, дaры чудотворeній прослaвленніи на земли2. Рaдуйтесz, ћкw и3 прeжде прославлeніz вaшегw ди6внаz знaмєніz над8 гр0бwмъ вaшимъ kвлsхусz. Рaдуйтесz, ћкw ст0лпъ џгненный и3 свёщи горsщіz тaмw зрsхусz. Рaдуйтесz, ћкw тaмw ѓгGльскаz пBніz слhшахусz. Рaдуйтесz, ћкw при tкрhтіи мощeй вaшихъ бlгоухaніz цRковь вс‰ и3сп0лнисz.

Рaдуйтесz, с™jи страстотeрпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвенницы.

Кондaкъ }

Стрaнники и3 пришeльцы, по ґпcлу, kви1стесz на земли2, бGолюбeзніи бори1се и3 глёбе, д0льнzz презирaюще, г0рнихъ взыскyюще, вс‰ помышлeніz къ бGу и3мyще, брaтнею люб0вію совокyпльшесz, бlгочeстнw пожи1сте. Тёмже и3 нaмъ помози1те вaшими мlтвами добродётельное житіE возлюби1ти и3 пёти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Всeю душeю и3 всёмъ сeрдцемъ возлюби1вше хrтA и3 цRковь є3гw2 въ жи1зни врeменнэй, брaтіz бlжeнніи, и3 по преставлeніи вaшемъ не њставлsете во врeмz бlгопотрeбнw вразумлsти преступaющихъ зак0нъ єђльскій и3 зак0ны цRк0вныz. Сегw2 рaди цRковь с™az ўблажaетъ вaсъ си1це:

Рaдуйтесz, гDеви, ґ не чlвёкwмъ ўгождaвшіи. Рaдуйтесz, на стрaжи зак0на хrт0ва стоsщіи. Рaдуйтесz, во грaдэ дорогобyжи женY нёкую, въ прaздникъ с™и1телz ніколaz раб0тавшую, разрушeніемъ хрaмины є3S и3 и3зсушeніе руки2 наказaвшіи. Рaдуйтесz, по трjехъ лётэхъ съ вёрою притекaвшей ко с™ы6мъ моще6мъ вaшимъ женЁ т0й и3сцэлeніе подaвшіи. Рaдуйтесz, двyхъ мужeй, въ вышг0родэ въ темни1цу непови1ннw заключeнныхъ, чудeснw свободи1вшіи. Рaдуйтесz, си1мъ чyдомъ вели1кагw кн7зz кjевскагw міхаи1ла свzтоп0лка никог0же предавaти на кaзнь по клеветЁ, вразуми1вшіи.

Рaдуйтесz, с™jи страстотeрпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвенницы.

Кондaкъ f7

Всsкіz недyги и3сцэлsти въ земли2 рyсстэй дадeсz вaмъ блгdть t бGа, ћкоже великомyченикъ геHргій, во снЁ ћвльсz нёкоему слэпцY повёда, послaвъ є3гw2 къ вaмъ: т0й же, пришeдъ въ вышг0родъ, пребывaше дни2 нёкіz при цRкви вaшей, ўсeрднw молsсz, и3 получи1въ прозрёніе, бlгодaрнэ возопи2 бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡и многовэщ†нніи не м0гутъ дост0йнw восхвали1ти вaсъ, страстотeрпцы хrт0вы бори1се и3 глёбе, за люб0вь и3 млcрдіе ко всBмъ чlвёкwмъ стрaждущимъ: вс‰ бо странA нaша и3сп0лнисz слaвою чудeсъ вaшихъ, и4мже ўдивлsющесz съ вёрою вопіeмъ вaмъ:

Рaдуйтесz, ћкw всёхъ, призывaющихъ вaсъ съ вёрою, t разли1чныхъ недyгwвъ и3сцэлsете. Рaдуйтесz, ћкw мlтвами вaшими слэпjи прозрэвaху. Рaдуйтесz, ћкw вaшимъ ходaтайствомъ хромjи и3 безн0зіи хождeніе получи1ша. Рaдуйтесz, ћкw въ вышг0родэ џтроку нёкоегw мyжа мmрHна њгор0дника въ с0нномъ видёніи kви1стесz и3 крeстнымъ знaменіемъ сухyю и3 ск0рченную н0гу є3гw2 здрaву сотвори1сте. Рaдуйтесz, во грaдэ тyровэ и4нока мартjна, въ тsжцэй болёзни сyща, въ кeлліи ћвэ посэти1вшіи и3 и3сцэлeніе є3мY подaвшіи. Рaдуйтесz, ћкw и3 всёмъ труждaющимсz ск0ріи пом0щницы.

Рaдуйтесz, с™jи страстотeрпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвенницы.

Кондaкъ ‹

Сп7сти1сz хотsще t вёчныz смeрти, достобlжeнніи бори1се и3 глёбе, дyши вaша ўкрaсили є3стE цэломyдріемъ, смирeніемъ, кр0тостію и3 пр0чими добродётельми, и3 прешeдше п0прище врeменныz жи1зни, вэнцє1въ неувzд†емыхъ спод0бистесz. И# нhнэ, предстоsще пrт0лу гDа слaвы, м0литесz прилeжнw њ чтyщихъ пaмzть вaшу и3 вопію1щихъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA и3 заступлeніе, бGомyдріи ўг0дницы бори1се и3 глёбе, є3стE nтeчеству въ годи1ну ск0рби и3 нестроeній, и3 прибёжище всёмъ, съ вёрою призывaющимъ вaсъ на п0мощь во всsкихъ бёдахъ и3 напaстэхъ, дерзновeніе бо вeліе и4муще, с™jи, ў хrтA бGа помогaти и3 сп7сaти вопію1щихъ вaмъ таковaz:

Рaдуйтесz, неисчерпaеміи и3ст0чницы б9eственныхъ и3сцэлeній. Рaдуйтесz, рёки чудeсъ и3 даровaній дух0вныхъ. Рaдуйтесz, ћкw сyщимъ въ бэдaхъ и3 напaстэхъ и3збавлeніе подаeте. Рaдуйтесz, њслэплє1ннымъ влади1мірцємъ кн7зємъ мстислaву и3 kроп0лку kрослaвичємъ, въ цRковь вaшу на смzдhни пришeдшимъ, прозрёніе даровaвшіи. Рaдуйтесz, дими1трію донск0му побэди1ти татaрскагw царS мамaz пом0гшіи. Рaдуйтесz, бlговёрному кн7зю ґлеxaндру нeвскому на п0мощь проти1ву велгeра свёйскагw съ нб7съ ћвльшіисz.

Рaдуйтесz, с™jи страстотeрпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвенницы.

Кондaкъ №i

Пёніе хвалeбное и3 бlгодaрственное прин0симъ ди1вному во с™hхъ свои1хъ бGу нaшему, даровaвшему цRкви своeй и3 странЁ рyсстэй ди1вныхъ чудотв0рцєвъ, сщ7eнную дв0ицу бори1са и3 глёба, и4же нhнэ со ѓгGльскими чи1ны и3 со всёми с™hми вопію1тъ на нб7си: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свётозaрніи свэти1льницы незаходи1магw с0лнца прaвды, хrтA гDа, kви1стесz, добропобёдніи бори1се и3 глёбе, земли2 рyсскіz покрови1теліе и3 защи1тницы, и5хже нhнэ сщ7eнную пaмzть совершaюще, во ўмилeніи дyшъ и3 сердeцъ вопіeмъ:

Рaдуйтесz, весeліе и3 рaдованіе странЁ нaшей. Рaдуйтесz, крёпwсти и3 забр†ла в0инwвъ хrтолюби1выхъ. Рaдуйтесz, пrт0лу гDа слaвы предстоsщіи. Рaдуйтесz, зарeю трис0лнечнагw свёта њзарeнніи. Рaдуйтесz, ћкw tверз0шасz вaмъ вратA є3дє1мскаz. Рaдуйтесz, ћкw лицeмъ къ лицY гDа зри1те.

Рaдуйтесz, с™jи страстотeрпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвенницы.

Кондaкъ в7i

Блгdть є3динeніz и3 братолю1біz и3спроси1те ў бGа nтeчеству вaшему, с™jи миротв0рцы бори1се и3 глёбе, да вси2 лю1діе рyсстіи возлю1бzтъ дрyгъ дрyга и3 є3динодyшнw и3сповёдуютъ правослaвную вёру, воспэвaюще хrтY, сп7си1телю нaшему, пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще добродётельное вaше житіE, преисп0лненное нелицемёрныz любвE къ бGу и3 бли6жнимъ, мyченическую кончи1ну и3 слaву на нб7си2 и3 на земли2 по преставлeніи вaшемъ, приле6жнw мо6лимъ вaсъ, бlжeнніи брaтіе бори1се и3 глёбе: не возгнушaйтесz нaсъ грёшныхъ и3 недост0йныхъ, зовyщихъ къ вaмъ:

Рaдуйтесz, гDеви вёрнw послужи1вшіи. Рaдуйтесz, свётомъ и3 с0лію земли2 рyсскіz kви1вшіисz. Рaдуйтесz, добродётелємъ nтцA своегw2 подражaвшіи. Рaдуйтесz, вкyпэ съ ни1мъ въ рaдость гDа вшeдшіи. Рaдуйтесz, с0нму мyченикъ сопричтeнніи. Рaдуйтесz, въ ли1цэ рyсскихъ с™hхъ слaвою мн0гою t бGа превознесeнніи.

Рaдуйтесz, с™jи страстотeрпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвенницы.

Кондaкъ Gi

Q, преслaвніи и3 пречyдніи чудотв0рцы, с™jи страстотeрпцы бори1се и3 глёбе, пріими1те t нaсъ сіE мaлое приноси1мое вaмъ молeніе, и3 вaшими мlтвами ў пrт0ла б9іz ўтверди1те въ странЁ нaшей ми1ръ и3 бlгочeстіе, цRковь с™yю сохрани1те t є3ресeй и3 раск0лwвъ, и3 всёхъ правослaвныхъ хrтіaнъ њгрaдите t врaгъ ви6димыхъ и3 неви6димыхъ, t невёріz и3 развращeніz, t бёдъ и3 ск0рбей, да, бlгодaрни сyще, вопіeмъ сп7си1телю хrтY бGу нaшему: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки јкосъ №-й: ЃгGльскимъ чи1нwмъ:

И# кондaкъ №-й: И#збрaнніи чудотв0рцы:

Мlтва

С™jи страстотeрпцы, бGолюби1ваz дв0ице, бlговёрніи кн7зи бори1се и3 глёбе, и3змлaда всeю душeю хrтA возлюби1вшіи, цэломyдріе, кр0тость, смирeніе и3 пр0чіz добродётєли стzжaли є3стE, и3 ћкw ѓгнцы неѕлоби1віи, t брaта своегw2 непрaведное ўбіeніе претерпёли є3стE, чcтыz сво‰ дyши въ бlгопріsтную жeртву бGу принес0сте и3 t негw2 вэнцы2 нетлённыz пріsли є3стE. Припaдающе къ чтcному џбразу вaшему, м0лимъ вaсъ въ дyсэ сокрушeннэ и3 смирeннэ: вознеси1те сво‰ ўсє1рдныz мlтвы ко всемлcтивому сп7су нaшему, да подaстъ нaмъ, чтyщимъ с™yю пaмzть вaшу, вєли1кіz сво‰ и3 бог†тыz млcти, цRковь свою2 с™yю да соблюдeтъ t є3ресeй и3 раск0лwвъ, въ чaдэхъ є3S да њживeтъ дyхъ прaвыz вёры и3 любвE, дyхъ вёдэніz и3 бlгочeстіz, да дарyетъ всBмъ нaмъ вс‰, ћже къ жи1зни врeменнэй и3 вёчнэй потрeбнаz. Е$й, с™jи страстотeрпцы, ўскори1те на п0мощь къ нaмъ, ћкоже ср0днику вaшему бlговёрному кн7зю ґлеxaндру нeвскому и3 и3збaвите странY нaшу t врагHвъ ви6димыхъ и3 неви6димыхъ, t глaда, nгнS, смертон0сныz ћзвы, t всsкихъ бёдъ и3 напaстей: разгони1те њблежaщій ны2 мрaкъ невёріz и3 развращeніz, да ми1рнw и3 бlгочeстнw поживeмъ въ вёцэ сeмъ и3 спод0бимсz хrтіaнскіz к0нчины и3 д0брагw tвёта на стрaшнэмъ судЁ хrтA бGа, є3мyже подобaетъ чeсть и3 поклонeніе со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ и3 прес™hмъ, животворsщимъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.