НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Јову Почаевском

Кондaкъ №

Избрaнный t гDа, бlгjй рaбе и3 вёрный, ўг0дниче хrт0въ, прпdбне џ§е нaшъ јwве: твои1мъ заступлeніемъ и3 предстaтельствомъ њграждaеми, похв†льнаz восписyемъ ти2, повёдающе благ‡z п0двиги и3 чудесA тво‰: и3 бlгодaрствєннаz возсылaемъ молє1ніz прослaвльшему тS гDу и3 цRю2 слaвы. тh же, ћкw и3мёzй дерзновeніе ко гDу и3 пречcтэй є3гw2 м™ри, приснодв7э бцdэ, t всSкихъ нaсъ бёдъ свободи2 зовyщихъ ти2:

Радуйсz, јwве, преслaвный ўг0дниче б9ій, и3 њби1тели почaевскіz ўкрашeніе.

Јкосъ №

ҐгGла земнaго нрaвомъ и3 чlвёка нбcнаго житіeмъ содёла тS вLка ѓгGлwвъ и3 всеS ви1димыz и3 неви1димыz твaри: тёмже прослaвивъ тS, ћкw соwбрaзна ћвльшасz пред8увёдэнію є3гw2, благоволи1лъ є4сть и3 нaмъ kви1ти слaвное житіE и3 пренбcное прославленіе твоE, да воспэвaемъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, t ўтр0бы мaтерніz и3збрaнный на п0двигъ служeніz цRю1 нбcному. Рaдуйсz, и4менемъ їwaнна, бlгодaти тезоимени1тагw, и4мже по рождeніи наречeнъ бhлъ є3си2, ћкw печaтію бlгодaти запечатлённый. Рaдуйсz, ћкw пріsлъ є3си2 и4мz кrти1телz гDнz, є3мyже пустыннолю1бнымъ житіeмъ д0брэ поревновaлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw из8млaда, ўслhшалъ є3си2 внутренній глaсъ призвaвшаго тS гDа. Рaдуйсz, ћкw десzтолётенъ сhй, семY глaсу њх0тнw послёдуz, ўклони1лсz є3си2 t џчію люби1мыхъ ти2 роди1телей и3 во њби1тели ўг0рницкой всели1лсz є3си2.

Радуйсz, јwве, преслaвный ўг0дниче б9ій, и3 њби1тели почaевскіz ўкрашeніе.

Кондaкъ в7

Ви1дzще и4ноцы ўг0рницкіи добродётельное житіE и3 благ‡z нрaвы, ўг0дниче б9ій, по двою2 лётэхъ кр0ткагw и3 трудолюби1вагw послушaніz твоегw2 во њби1тели своeй, возложи1ша на тS ѓгGльскій чи1нъ, и3 ћкоже пред8wбразyюще многотр{дныz п0двиги тво‰, ћже хrтA рaди под8sти и3мёлъ є3си2, јwвомъ тS нарек0ша, воспэваz бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ свhше лётъ подавaz тебЁ бGъ рaзумwвъ, ўмудри2 тS въ вёдэніи си1хъ, ћже ко спасeнію, ћкw преуспэвaти тебЁ въ пути2 гDни и3 благопоспэши1ти пaче всёхъ сyщихъ во њби1тели. Тёмже и на стeпень сщ7eнства, ѓще и3 по мн0зэмъ tрицaніи твоeмъ, ѓбіе во ўречeнный в0зрастъ возведeнъ бhлъ є3си2. Си1хъ рaди пріими2 t нaсъ хвалє1бнаz пэніz сі‰:

Рaдуйсz, свётомъ рaзума б9eственнагw t ю4ности твоеS њсіsнный. Рaдуйсz, во свётэ лицA б9іz тмY невёдэніz и3 пл0тскихъ мудровaній во всeмъ житіи2 твоeмъ t себE tгнaвый. Рaдуйсz, розго2 плодон0снаz дёлы бGоуг0дными, приви1таz къ и4стинной лёторасли вертогрaда гDнz. Рaдуйсz, крjне, прозsбшій благочeстіе t росы2 д¦а с™aгw. Рaдуйсz, клaсе, пл0дъ д¦0вный вёры, надeжды и3 любвE б9eственныz стори1цею принeсшій.

Рaдуйсz, јwве, преслaвный ўг0дниче б9ій, и3 њби1тели почaевскіz ўкрашeніе.

Кондaкъ G

Си1ла вhшнzгw, є4юже њблечeнъ бhлъ є3си2 во ўг0дное бlгодaти б9eственныz њрyдіе, толи1кій плaмень рeвности б9іz возжжE въ сeрдцэ твоeмъ, ћкw неусhпнагw рaди хвалє1ніz гDа и3 серафjмскій w4бразъ по рукоположeніи вск0рэ воспріsти и3зв0лилъ є3си2, и4менемъ їwaнна во схимонaсэхъ пaки наречeнный, ћкw и3сп0лнь сугyбыz бlгодaти б9іz и3 навhкнувый пёти непрестaннw серафjмскую пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мhй дарwвaніz многоразли6чнаz t гDа, вои1стинну не возм0глъ є3си2 ўтаи1тисz t совремє1нникъ твои1хъ, t ни1хже мн0зи начaша приходи1ти къ тебЁ п0льзы рaди душeвныz: благочести1вый же њстр0жскій кн7зь кwнстанти1нъ и3спроси2 тS во њби1тель свою2 кrтную, ћже на џстровэ дyбенстэмъ, и3дёже и3 во и3гyмена вск0рэ постaвленъ бhлъ є3си2, научaz всёхъ звaти тебЁ:

Рaдуйсz, вмэсти1лище всёхъ сокр0вищъ гDнихъ. Рaдуйсz, раздаsтелю коемyждо на п0льзу дарw2въ д¦0вныхъ, ћже пріsлъ є3си2 t гDа. Рaдуйсz, ћкw ревнyz по правослaвію во њби1тели дyбенстэй писaніемъ кни1гъ б9eственныхъ проти1ву ќніи, тогдA пeрвеэ kви1вшейсz, бGомyдреннw ўпражнsлсz є3си2. Рaдуйсz, ћкw сегw2 рaди и3 братію свою2 на п0двигъ распространeніz правослaвныхъ кни1гъ бGомyжнw подвизaлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw бlгословeнію твоемY и3 внушeнію, є4же t д¦а с™агw, послёдуz, nстр0жскій кн7зь первопечaтную словeнскую бjблію во ўтэшeніе вёрныхъ тиснeнію предадE.

Рaдуйсz, јwве, преслaвный ўг0дниче б9ій, и3 њби1тели почaевскіz ўкрашеніе.

Кондaкъ д7

Врeменныz чeсти, є4юже стужaху ти2 мн0зи t правослaвныхъ, кyпнw же и3 њѕлоблeній многоразли1чныхъ за люб0вь къ правослaвію t клеврeтwвъ ўніи хотS из3бaвитисz, ўмhслилъ є3си2 избёгнути t начaльства, є4же вsщше двaдесzти лётъ и3мёлъ є3си2 на џстровэ дyбенстэмъ. Сегw2 рaди тaй њстaвилъ є3си2 њби1тель свою2 кrтную, и3 во є4же сокрhтисz t треволнeній мjра сегw2 многомzтeжнагw, во w4бразэ простaгw и4нока притeклъ є3си2 на г0ру почaевскую, и3здрeвле свётлостію чудeсъ премн0гихъ сіsющую, зовhй бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Услhшаша и3 ўразумёша сeрдцемъ и душeю и4ноцы почaевстіи преизбhточествующій въ тебЁ и3ст0чникъ блгодaти б9іz, џ§е нaшъ јwве, ћкw сицевaго тS настaвника ѕэлw2 подви1жна и3 и3скyсна бlговоли и3мёти прес™az бцdа во своeй, нб7си2 под0бzщейсz, њби1тели: тёмже џбщимъ молeніемъ со слезaми ѓбіе во и3гyмена себЁ постaвиша тS, взывaюще ти2:

Рaдуйсz, грaде, верхy горы2 стоsй и3 из8wби1луzй вhшними добрHтами. Рaдуйсz, сокр0вищнице, богатsщаz нaсъ дух0вными би1серы. Рaдуйсz, ст0лпе, ўказyzй пyть прaвый хотsщымъ њбрэсти2 є3гw2. Рaдуйсz, свэти1ло, на зaпадэ рwссjи въ просвэщeніе нaше возсіsвшее. Рaдуйсz, по слэдaмъ всебlжeннагw fеод0сіа кіевопечeрскагw џбщихъ жи1тій на горЁ почaевстэй первоначaльниче.

Радуйсz, јwве, преслaвный ўг0дниче бжій, и3 њби1тели почaевскіz ўкрашeніе.

Кондaкъ є7

БGотeчной ѕвэздЁ ўпод0билсz є3си2, всебlжeнне, сіsz дёлы бlги1ми и3 бGоуг0дными на горЁ почaевстэй: и4хже рaди мнHзи бо слёдъ тебЁ направлsху стwпы2 сво‰ t распyтій грэхHвныхъ, џвіи u5бо на н{жды њби1тели твоеS t и3мёній свои1хъ приносsще, џвіи же nц7eмъ д¦0внымъ во исповёданіе грэхHвъ свои1хъ нарочи1тw тебE и3збирaюще, ћкw всBмъ t тебЁ бGу служaщымъ и3 тоб0ю на спасeніz стєзи2 наставлsємымъ, со дерзновeніемъ пёти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвъ тS їеросхимонaхъ досіfeй, ўчени1къ тв0й, ўг0дниче б9ій, дрє1внимъ nц7є1мъ въ житіи2 своeмъ послёдующа, начертA нaмъ преслaвнаz дэлA и3 вели1кіz п0двиги тво‰: и4мже ўдивлsющесz, сицевhмъ вэнчaемъ тS пэсносл0віемъ:

Рaдуйсz, ћкw въ тёсной и3 тeмнэй пещeрэ горы2 почaевскіz тaйнw t вз0рwвъ человэчeскихъ многолётнэ свsто подвизaлсz є3си2. Рaдуйсz, ћкw и3ногдA чрез8 три2 дни2, nвогдA же чрез8 цёлую седми1цу є3ди1нъ въ пещeрэ т0й бGомhсліz рaди затворeнъ бhлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw є3ди1ною молsщусz ти2 внyтрь є3S, wблистA тS свётъ неизречeнный, над0лзэ не престаS њсіzвaти сопредёльную съ пещeрою цRковь. Рaдуйсz, ћкw ничи1мже т0чію слезaми, и3з глубины2 сердeчныz и3зливaющимисz, во временA џны питaвыйсz. Рaдуйсz, ћкw неwбhчнагw рaди и3змождeніz пл0ти и3 д0лгихъ стоsній согни2 на ногaхъ тёло твоE и3 дaже t костeй tпадaше.

Рaдуйсz, і4wве, преслaвный ўг0дниче б9ій, и3 њби1тели почaевскіz ўкрашeніе.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдовати правослaвіе желaz во странaхъ свои1хъ, всебlжeнне, ћкоже на џстровэ дyбенстэмъ, си1це и3 на горЁ почaевстэй, кни6ги б9eствєнныz въ поучeніе вBрнымъ подавaлъ є3си2, є3щe же и3 тmпомъ печaтати ты6z въ своeй тmпогрaфіи почaевстэй повелэвaлъ є3си2 и3 кyпнw съ ни1ми посл†ніz ґрхіерє1йскаz и3 мlтвы многоразли6чныz, во є4же всёмъ чтyщымъ и5хъ и3 по џнэмъ молsщымсz пёти бGY нел0жнw: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsлъ є3си2, ћкw зарS, не t вост0ка, но t зaпада рwссjйскагw восходSщаz, ўг0дниче б9ій, є3гдA нyждъ рaди цRк0вныхъ t њбдержaщіz ўніи бhлъ є3си2 въ бGоспасaемёмъ грaдэ кjевэ на соб0рэ с™hхъ nц7ъ, и3дёже, во с™ёй кjево-печeрской лavрэ, є3sже прпdбными nц7aми, t ѕлaгw нашeствіz батhева спасaвшимисz, и3 њби1тель почaевскаz дрeвле њсновaсz, клsтвеннw њбэщaлсz є3си2 кyпнw съ и3нhми въ вёрэ правослaвнэй, nтeческой крёпкw и3 неизмённw стоsти, николи1же и3 никaкоже њ tступлeніи въ и3новёріе не мhслити, и3 къ семY всерwссjйскій нар0дъ ўвэщевaти, да слhшиши t всёхъ:

Рaдуйсz, ћсное зерцaло апcльскихъ предaній. Рaдуйсz, живопріи1мный и3ст0чниче и3стинныхъ каfолjческихъ прaвилъ. Рaдуи3сz, є3рети1ческихъ басносл0вій премyдрый и3стреби1телю. Рaдуйсz, глубины2 правослaвныхъ догмaтwвъ и3скyсный и3змэри1телю. Рaдуйсz, б9eственный nргaне, возшуми1вшій нaмъ ўчeніе спаси1тельное.

Рaдуйсz, јwве, преслaвный ўг0дниче б9ій, и3 њби1тели почaевскіz ўкрашeніе.

Кондaкъ з7

ХотS хrт0съ гDь и3 пребlгaz пре§таz м™рь є3гw2 kви1ти ти2, џ§е, несказaнное смотрeніе своE њ с™эй горЁ почaевстэй, даровaша ти2 си1лу и3 премyдрость бlгопоспёшнw подвизaтисz проти1ву ѕлёйшагw врагA њби1тели твоеS, ѕловёрнагw болsрина фирлeа: є3г0же ты2 суд0мъ прaвымъ и3мyщество монастhрское, велёніемъ є3го2 погрaбленное, возврати1ти понyдилъ є3си2, и3 сего2 въ примирeніе съ соб0ю и3 со и4ноками свои1ми привeлъ є3си2, поS бGу судA и3 прaвды: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вое тоб0ю показA гDь њби1тели почaевстэй неизслёдимое промышлeніе своE, є3гдA желaнію твоемY послёдуz, и3мени1тый болsринъ fе0дwръ и3 є4vа, благор0днаz женA є3гw2, и3ждивeніемъ свои1мъ соwруди1ша верхY горы2 почaевскіz цRковь вели1кую и3 преслaвную, ћкw вмэсти1тисz въ нeй цэльбон0снэй стопЁ б9іz м™ре: и3дёже и3 їкw2ну є3S чудотв0рную постaвилъ є3си2, слhшаще t всёхъ:

Рaдуйсz, трbцы живоначaльныz, во є3Sже и3мz н0вый хрaмъ сaмъ њс™и1лъ є3си2, и3збрaнный поб0рниче. Рaдуйсz, пречcтыz бцdы, рaди стопы2 є3S и3 їкw2ны почaевскіz, преизsщный покл0нниче. Рaдуйсz, ћкw ревнyz њ бlгоустроeніи њби1тели твоеS, свои1ма рукaма сады2 на горЁ почaевстэй насаждaлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw снабжeніz рaди њби1тели и3 всеS вeси почaевскіz вод0ю самоли1чнэ пруды2 ў подн0жіz горы2 почaевскіz и3скопaлъ є3си2. Рaдуйсz, всE монастhрское и3мyщество во бдёніихъ свои1хъ, наипaче же н0щію, многокрaтнэ t тaтей храни1вый и3 си1хъ тоб0ю ўловлsемыхъ на пyть и4стинный наставлszй.

Рaдуйсz, јwве, преслaвный ўг0дниче б9ій, и3 њби1тели почaевскіz ўкрашeніе.

Кондaкъ }

Стрaнно и3 чyдно житіE тво2е, си1це и3 ўспeніе твоE, прпdбне џ§е: хотsщу бо ти2 престaвитисz t приврeменныz жи1зни сеS, толи1кіz прозорли1вости спод0билсz є3си2 t гDа, ћкw дeнь и3 чaсъ tшeствіz твоегw2 прeжде седми1цы прорeклъ є3си2. во ўречeнный же дeнь и3 чaсъ, по б9eственнэй літургjи, тоб0ю же сами1мъ совершeннэй, ѓбіе кромЁ всsкіz болёзни ми1рнw tшeлъ є3си2 ко гDу, не престаS пёти є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь бЁ въ стрaсэ нар0дъ почaевскій и3 пр0чіи њкрeстніи лю1діе, ви1дzще свётлость t гр0ба твоегw2 и3сходSщую чрезъ сeдмь лётъ по ўспeніи твоeмъ, ўг0дниче б9ій: недоумэвaху бо2, tкyду и3 к0еz рaди вины2 сіS лучA и3схождaше. тогдA сaмъ kви1лсz є3си2 въ с0нномъ видёніи митрополи1ту кjевскому діонЂсію, и3звэствyz, ћкw х0щетъ бGъ чрез8 него2 tкрhти с™ы6z м0щи тво‰: є4же слhшавъ ґрхіерeй правослaвный возглашaше њ тебЁ:

Рaдуйсz, дёлателю д0брый, t ўтра до вeчера столётніz жи1зни твоеS дёлавый бlгочeстнw въ вертогрaдэ д¦0внэмъ. Рaдуйсz, тzготY и3 вaръ многотрyднагw житіS твоегw2 рaди гDа њх0тнw понeсшій. Рaдуйсz, ћкw сегw2 рaди душA твоS не њстaвисz во ѓдэ, нижE пл0ть твоS ви1дэ и3стлёніz. Рaдуйсz, бlгjй рaбе и3 вёрный, за безмBрныz п0двиги тво‰ вшeдый въ рaдость гDа своегw2. Рaдуйсz, свёти1льниче, њ нeмже не восхотЁ бGъ да под8 спyдомъ пребывaетъ, но да на свёщницэ всенар0днагw зрёніz и3 поклонeніz постaвитсz.

Рaдуйсz, јwве, преслaвный ўг0дниче б9ій, и3 њби1тели почaевскіz ўкрашeниіе.

Кондaкъ f7

ВсE є3стество2 земн0е превосходsщыz глаг0лы тво‰ слhшавъ діонЂсій, ѓще и3 слагaше ты6z въ сeрдцэ своeмъ, nбaче, ћкw мyдрый и3 и3скyсный бGосл0въ, ўмeдли t дёла тогw2, д0ндеже трети1цею kви1лсz є3си2 є3мY, tмщeніемъ претS, ѓще бы повелённагw не и3сп0лнилъ вск0рэ: ўразумёвъ же t произволeніz б9іS бhти дёло сіE, притeкъ ѓбіе со всёмъ кли1ромъ на г0ру почaевскую и3 и3спытaвъ и3звёстное њ бGоуг0дномъ житіи2 твоeмъ, повелЁ tкрhти гр0бъ, въ нeмже њбрёте честны6z м0щи тво‰ кромЁ всsкагw тлёніz, бlгоухaніz несказaннагw и3сп0лненны: и3 тaкw внес0ша ты6z въ цRковь живоначaльныz трbцы, ўблажaюще тS и3 пою1ще бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Витjйство всsкое не м0жетъ и3зрещи2 вели1чества преслaвныхъ знaменій и3 чудeсъ твои1хъ, kже нaчалъ є3си2 kвлsти по tкрhтіи мощeй твои1хъ, всебlженне џ§е: мн0зи бо t нар0да, разли1чными недyги њдержи1міи, притeкше къ многоцэлeбной рaцэ твоeй, и3сцэлeніе пріsша. ћкоже бо въ животЁ твоeмъ всsкіz добродётели и3 бlгостhни и3сп0лненъ бhлъ є3си2, си1це и3 по смeрти добро2 твори1ти не престаeши всBмъ съ вёрою призывaющымъ тS и3 вопію1щымъ њ бз7э сицев†z:

Рaдуйсz, зерно2 пшени1чное, по ґпcльскому глаг0лу и3з8 земнaгw тлёніz произрaстшее, да мн0гъ пл0дъ д¦0вный трeбующымъ принесeши. Рaдуйсz, др1ево, насаждeнное при и3ст0чницэ цэльбон0сныz воды2 t стопы2 б9іz м™ре, да вси2 жaждущіи t тебE питіE жи1зни почерпaютъ. Рaдуйсz, првdниче, по сл0ву pал0мскому, ћкw фjнixъ процвэтhй t горы2 почaевскіz, да ѓлчущихъ прaвды и3 всsкіz благостhни и4стиною и3 бlгонрaвіемъ напитaеши. Рaдуйсz, ўзы разрушeніz пeрстнагw въ нетлёніи своeмъ бlгодaтію б9іею раст0ргнувый, да t всsкихъ губи1тельныхъ недyгwвъ стрaждущимъ врачeвство и3 исцэлeніе подаeши. Рaдуйсz, въ мjрэ желёзомъ речeнный, несокруши1мую крёпость и3 си1лу немощны6мъ душeю и3 тёломъ свhше приносsй.

Рaдуйсz, јwве, преслaвный ўг0дниче б9ій, и3 њби1тели почaевскіz ўкрашeніе.

Кондaкъ ‹

Спасти2 хотS ўченикA твоегw2 досіfeа t њбдержaщагw є3го2 смертон0снагw недyга, џ§е прпdбне, ѓгGлы во твоE nбщeніе призвaлъ є3си2, съ ни1миже и3 ви1дэнъ бhлъ є3си2 во свётлости неwбhчнэй, предстоS б9іей м™ри, н0щію въ цRкви прес™hz трbцы, плaтъ, мmромъ цэлeбнымъ чудeснw напоeнный болsщему посылaz, да њтрeтъ и3мъ тёло своE, и3 ѓбіе грzдeтъ въ цRковь на всен0щное бдёніе прилучи1вшагwсz рaди вели1кагw прaздника всемjрнагw воздви1женіz кrта гDнz, поS бGу, си1лою кrтною ўкрэплsющему с™hхъ свои1хъ на п0мощь вBрнымъ: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA єси2 и3 њграждeніе t врагw2въ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ достоsнію твоемY, въ нeмже, џ§е, жи1тельствовалъ є3си2 и3 нhнэ пребывaеши въ нетлённэмъ тэлеси2 твоeмъ. сегw2 рaди є3гдA нечести1віи їсмaилиты њбыд0ша г0ру почaевскую во вр1емz брaни звaражскіz, ѓбіе kви1лсz є3си2 верхY є3S на w4блацэхъ нбcныхъ, въ свётлости неwбhчнэй предстaтельствуz пред8 с™0ю дв7ою бцdею, да не предaстъ въ нев0лю супостaтwмъ њби1тели, и3дёже бhлъ є3си2 и3гyменъ: є4же ви1дэвше и4ноцы и3 лю1діе, во њби1тели њбложенніи, припaдающе къ рaцэ чтcнhхъ мощeй твои1хъ, вопіsхY ти2:

Рaдуйсz, со ѓгGльскими си1лами предстоsй цRи1цэ нбcной проти1ву полкHвъ невёрныхъ ґгaрzнъ. Рaдуйсz, и4хже стрэлaми, на главы2 и4хъ возвращaющимисz, ћкw м0лніею и5хъ порази1вый. Рaдуйсz, ћкw сегw2 рaди врази2 кrтA хrт0ва спёшнэ tбэг0ша t њби1тели почaевскіz, дрyгъ дрyга во ќжасэ поражaюще. Рaдуйсz, ћкw мн0зи t ни1хъ, стрaхомъ б9іимъ наставлsеми, хrтіанскую вёру пріeмше, на послушaніи монастhрскомъ въ почaевэ дaже до кончи1ны своеS пребhша. Рaдуйсz, ћкw предстaтельствомъ твои1мъ къ бцdэ вс‰ бlг†z вBрнымъ во и3збавлeніе и4хъ пріид0ша.

Рaдуйсz, і4wве, преслaвный ўг0дниче б9ій, и3 њби1тели почaевскіz ўкрашeніе.

Кондaкъ №i

Пёніе всSкое не довлёетъ къ прославлeнію пренбcнагw вели1чества твоегw2 и3 влaсти, ћже t гDа, всебlжeнне џ§е: ћкw не т0чію правосл†внымъ, но и3 врагw2мъ, є3гдA попущeніемъ б9іимъ, во влaсти и4хъ бsше горA почaевскаz, неисчє1тныz дaры и3 бlгодё‰ніz вразумлsz ниспосылaлъ є3си2, џвыхъ u5бо t духHвъ нечи1стыхъ, џвыхъ t болёзней и3 смертон0сныхъ рaнъ и3сцэлszй, џвыхъ же поучazй суд0мъ тsжкимъ и3 видBніи многоwбрaзными, да чтyтъ тS, ћкw и3стиннаго слугY б9іz: є4же сjи и3 начaша твори1ти, донeлэже чтcны6z м0щи тво‰, кyпнw со њби1телію почaевскою, не бsху пaки возвращeни во њдержaніе правослaвнымъ, съ пёснію њ тебЁ бGу бlгодaрственною: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Я4ко свэтопріи1мнаz свэщA є3лeемъ бlгодaти возжжeннаz, ћкw свёточь многосвётлый, на высотЁ стоsй, свэтоподaтельнэ сіsеши всBмъ концє1мъ земли2, џ§е нaшъ і4wве: сегw2 рaди и3 вост0къ тS ўблажaетъ: и3 сёверъ величaетъ, и3 ю4гъ восхвалsетъ и3 зaпадъ по премн0гу прославлsетъ. мh же во свётэ лицA твоегw2 текyще къ свёту невечeрнему и3 къ рaзуму б9eственному наставлsеми, вопіемъ ти2 t полноты2 сердeчныz:

Рaдуйсz, превёчнагw ґрхіерeа хrта вёрный служи1телю, за бlгочeстіе своE ґрхіерейскима рукaма и3з8 спyда земнaгw и3з8sтый и3 tкрhтый длz всенар0днагw почитaніz. Рaдуйсz, цRS нбcнагw и3 вLки непобэди1мый ратоб0рче, бlгочести1выхъ же царeй нaшихъ споб0рниче и3 ўтверждeніе. Рaдуйсz, мlтвенниче и3 сопредстоsтелю прес™hz бцdы непрестaнный, кyпнw съ їкw2ною є3S чтcн0ю и3 стоп0ю цэльбон0сною t всёхъ на г0ру почaевскую притекaющихъ почитaемый. Рaдуйсz, ѓгGлwвъ б9іихъ и3 с™hхъ на нбcи2 купножи1телю преизрsдный, во хрaмэ, честн0му и4мени твоемY посвzщeнномъ на земли2, t приходsщихъ къ тебЁ ўблажaемый. Рaдуйсz, ст0лпе вёры, пр0мысломъ б9іимъ на крaйнемъ зaпадэ рwссjйскіz земли2 водружeнный, да всBмъ t вёры и3 праoтeческагw бlгочeстіz заблyждшымъ сыновw2мъ зaпада и3нозeмнагw пyть д0брый къ и4стинному правовёрію, є4же въ цRкви нaшей правослaвнэй, показyеши.

Рaдуйсz, і4wве, преслaвный ўг0дниче б9ій, и3 њби1тели почaевскіz ўкрашeніе.

Кондaкъ в7i

Бlгодaтію, дaнною ти2 свhше, чудодёйствуz на горЁ почaевстэй, прпdбне, не њставлsеши ны2 и3 во врeмz сіE: но ћкоже дрeвле, си1це и3 до днeшнzгw днE, не т0чію притекaющіи къ рaцэ многоцэлeбныхъ мощeй твои1хъ, но и3 вси2 tдалeче тебE призывaющіи и3 на тS ўповaющіи слэпjи прозирaютъ, хромjи х0дzтъ, разслaбленніи возстаю1тъ, беснyющіисz и3сцэлsютсz, стрaждущіи ўтэшaютсz, ўгрожaеміи ѕлhмъ повётріемъ t смертон0сныz ћзвы и3збавлsютсz, земли2 плодон0сіе подаeтсz, грaды и3 д0мы t труса, пот0па и3 nгнS спасaютсz, во є4же всёмъ t тебE вспомоществyємымъ и3 тaкw тоб0ю хвaлzщымсz пёти бGу въ рaдованіи сeрдца своегw2: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще преслaвное њ тебЁ смотрeніе б9іе и3 чудесы2 тво‰, прпdбне џ§е, м0лимъ тS всеусeрднw, раби2 твои2, не забyди нaсъ и3 во всE приснотекyщее врeмz животA нaшего, но всегдA пребывaй съ нaми, да твои1мъ заступлeніемъ и3 п0мощію њграждaеми, спасaеми и3 и3збавлsеми t всёхъ ѕHлъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, вопіeмъ ти2 до скончaніz вёка:

Рaдуи3сz, ми1лости вели1кіz сокр0вище. Рaдуйсz, б9eственнагw промышлeніz њ лю1дехъ пріsтелище. Рaдуйсz, ненадeжныхъ надёzніе. Рaдуйсz, сaмыхъ tчazнныхъ спасeніе. Рaдуйсz, є3гw2же бlгопоспёшными мlтвами t вёчныz смeрти свобождaемсz.

Рaдуйсz, јwве, преслaвный ўг0дниче б9ій, и3 њби1тели почaевскіz ўкрашeніе.

Кондaкъ Gі

Q прехвaльный и3 пречyдный џ§е јwве: пріими2 нhнэ сіE мaлое молeніе нaше, тебЁ t любвE сердeчныz приноси1мое, и3 твои1мъ бGопріsтнымъ ходaтайствомъ и3сп0лни во бlги1хъ вс‰ прошє1ніz нaша: къ тебЁ бо въ нyждахъ прибэгaемъ и3 на тебE по бз7э и3 бцdэ всE ўповaніе нaше возлагaемъ, прославлsюще тS, и3 тоб0ю прославлsемому подaтелю всёхъ бlгъ, вLцэ жи1зни и3 смeрти, пою1ще ўсeрднw: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ҐгGла земнaго:

И# пaки кондaкъ пeрвый: Избрaнный t гDа:

Мlтва №

Q всес™hй и3 преслaвный ўг0дниче б9ій, прпdбне џ§е нaшъ јwве, при1сный њ нaсъ ко гDу мlтвенниче и3 тeплый предстaтелю њ душaхъ нaшихъ: къ тебЁ всеумилeннw нhнэ притекaемъ, и3 поминaюще п0двиги и3 чудесA тво‰, ћже сотвори1лъ є3си2 и3 твори1ши на земли2, пр0симъ твою2 бlгостhню: ћкоже твeрдw и3 неизмённw потруди1лсz є3си2 въ вёрэ хrта бGа нaшегw, и3 сію2 до концA въ себЁ и3 во всёхъ при1сныхъ твои1хъ цёлу и3 невреди1му сохрани1вый t всsкихъ приражeній врaжіихъ и3 є3ресeй тлетв0рныхъ, си1це и3 нaсъ въ правослaвіи и3 є3диномhсліи ўкрэпи2, tгонsz мlтвами твои1ми всsкую тмY невёріz и3 неправомhсліz t сердeцъ и3 помышлeній нaшихъ: послужи1вый гDу и3 бGу твоемY дёлы бlги1ми и3 неизречeннымъ самоtвержeніемъ въ трудёхъ, бдёніихъ и3 пощeніихъ, настaви нaсъ на пyть всsкіz добродётели и3 бlгостhни, и3збавлsz t и3скушeній и3 грэхHвъ, ўдалsющихъ нaсъ t бGа и3 повергaющихъ въ бeздну ѕлA всE житиE нaше: яви1выйсz и3ногдA с пречcтою д7вою бцdею верхy горh почaевскиz во спасeние њби1тели твоеS t нaшествиz ґгарsнскагw и нhнэ ўскори2 на п0мощь, ўтверждаS ми1ръ и тишинY въ земли2 нaшей, да твои1ми мlтвами и3 предстaтельствомъ ти1хое и безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ: и3 всBмъ къ тебЁ притекaющымъ и3 припaдающымъ къ рaцэ чтcнhхъ и3 многоцэлeбныхъ мощeй твои1хъ и3 твоеS п0мощи и3 заступлeніz трeбующымъ неwск{дныz ми1лwсти незави1стнw подавazй, не њстaви и3 нaсъ си1рыхъ и3 безпом0щныхъ, тебЁ молsщихсz, и3збавлsz t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, t глaда, губи1тельства, трyса, пот0па, nгнs, мечA, нашeствіz и3ноплемє1нникъ и3 междоус0бныz брaни. Е$й, ўг0дниче б9ій, при1зри ми1лостивнw t пrт0ла цRz слaвы, є3мyже ты2 нhнэ предстои1ши со архагGлы и3 со всёми с™hми, на њби1тель твою2 почaевскую, є4юже ты2 дрeвле мyдрw прaвилъ є3си2, наздaвъ ю5 всехвaльнымъ и3 ди1внымъ житіeмъ твои1мъ, и3 сохрани2 ю5 мlтвами твои1ми и3 всsкій грaдъ и3 странY и3 всёхъ њтовсю1ду, на м0ри и3 на сyши, въ пустhнехъ и3 въ ѕлоключeніихъ многоразли1чныхъ тебE призывaющихъ, t всёхъ ѕHлъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ: да тaкw твоeю п0мощію и3 ходaтайствомъ спасaеми, въ вёцэ сeмъ и3 по скончaніи жнвотA нaшегw спод0бимсz кyпнw съ тобою1 слaвити и3 воспэвaти всечтcн0е и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7

Q всебlжeнне и3 бGон0сне џ§е нaшъ јwве, и4ноческагw ґгGлопод0бнагw житіS бGомyдрый настaвниче, вёры правослaвныz восточнокаfолjческіz проти1ву лжемудровaній зaпада непреwбори1мый защи1тниче и3 поб0рниче, бGопрeданныхъ ўстaвwвъ цRкве и3 предaній n§ескихъ вёрный блюсти1телю и3 стр0гій взыскaтелю, свsтости и3 чистоты2, цэломyдріz и3 нестzжaніz, трудолю1біz и3 бGомhсліz, постA и3 бд1эніz вели1кій ревни1телю, долготерпёніz и3 ѕлострадaніz неутоми1мый и3 непобэди1мый ратоб0рче, w4бразъ кр0тости, зерцaло смирeніz, примёръ неѕл0біz, п0стникwвъ ўдобрeніе, дёвственникwвъ похвало2, монaхwвъ и3 схимонaхwвъ рaдосте. По и4мени твоемY, прпdбне џ§е, ћкоже и3 дрeвнzго џнаго јwва, многострадaльна и3 прaведна, и3 житіE твоE бhсть прaведно и3 непор0чно t младeнческихъ пелeнъ, всёми дёлы бlги1ми, ћкw многоцённымъ би1серомъ, бlгоукрашeнно и3 бlгодyшнымъ терпёніемъ чрез8 мнw2га лBта скорбeй и3 болёзней, пaче злaта и3 сребрA въ горни1лэ и3скушeнныхъ просіsвъ. Е#щe бо сhй дванaдесzти т0чію лётъ, воспріsлъ є3си2 на сS и4го хrт0во съ вели1кимъ w4бразомъ монaшескимъ и3 дaже до стaрости и3 престарёніz вsщше девzти1десzти лётъ, бlгодyшнw и3 неwслaбнw, не поползновeннw и3 неблaзненнw понeслъ є3си2, прошeдъ всsкъ пyть прaвды и3 с™hни въ постЁ и3 мlтвэ, въ колэнопреклонeніихъ и3 бдёніихъ и3 тaкw на высотY добродётелей и3зрSдну, вспомоществyемь бlгодaтію б9іею, по степeнємъ возшeлъ є3си2, ћкw всBмъ диви1тисz и3 ўблажaти тS за премн0гую добродётель и3 любомyдріе твоE, не т0чію въ предёлэхъ nтeчествіz твоегw2, но и3 въ странaхъ w4крестъ сyщихъ: њ чес0мъ слhшавъ бGолюби1вый кн7зь nстр0жскій и3 вельми2 возжелaвъ и3мёти тS руководи1телz себЁ на пути2 спасeніz кrтовоздви1женской њби1тели своeй, ћже на џстровэ дyбенстэмъ, предстоsтелz и3 настaвника, молeніемъ любвE своеS привлечE тS, toнyдуже и3 с™ёй њби1тели почaевской, ћкw сокр0вище вeліе и3 неwцэнeнное даровaлсz є3си2. Тёмже и3 првdный судіS и3 мздовоздaтель бGъ, и4же вёсть с{щыz сво‰, прeжде дaже не бhти и5мъ, њбёщaвый вBрнымъ рабw2мъ свои1мъ за труды2 и3 п0двиги и4хъ во слaву є3гw2 и4мени воздaти стори1цею, свhше призрЁ на смирeніе твоE и3 вознесE тS и3 прослaви тS на земли2 живhхъ, даровaвъ д¦он0сному тэлеси2 твоемY дaръ нетлёніz и3 бlгодaть врачевaніz недyгwвъ душeвныхъ и3 тэлeсныхъ длS всёхъ съ вёрою и3 люб0вію ко всечтнёй рaцэ твоeй притекaющихъ, мlтвё же твоeй си1лу и3 крёпость непобэди1мую, врагw2въ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ ўстрашaющую и3 поражaющую, є3гдa бо и3ноплемeнницы џны їсмаели1тстіи, и5хже гDь бGъ є3щE въ прaoц7э и4хъ t р0да и3 д0му ґвраaмлz tри1нулъ, врази2 кrтA хrт0ва, њблег0ша г0ру и3 њби1тель почaевскую, хотSще ю5 до концA разори1ти, тогдA ты2, џ§е прехвaльне, бhлъ є3си2 ходaтай с™hми твои1ми мlтвами ко всемогyщему и3 всебlг0му бGу и3 къ пребlгословeннэй дв7э мRjи бцdэ, и3 блaгостію, тебЁ t бGа дaнною, и3 предстaтельствомъ прес™hz бцdы, tгнaлъ є3си2 всE безyміе супостaтwвъ тёхъ и3 всю2 ћрость и4хъ разруши1въ и3 крёпость побёди1въ, сотвори1лъ є3си2 и5хъ бэжaти со стрaхомъ и3 трeпетомъ. При1зри u5бо и3 нhнэ џкомъ бlгоутр0біz твоегw2, прилёжнw м0лимъ тS, њбстоsще с™hz и3 многоцёлє1бныz м0щи тво‰ и3 ўсeрднw лобызaюще |, при1зри на нaсъ недост0йныхъ чaдъ и3 рабw2въ твои1хъ, вступи1вшихъ въ стєзи2 тво‰, но немогyщихъ прaвw по ни1мъ шeствовати, и3 на мёсто сіE t лётъ дрeвнихъ бGоизбрaнное и3 чудесы2 прослaвленное, въ нeмже и4мz твоE призывaетсz и3 є3г0же ты2 п0ты трудw2въ твои1хъ бGоуг0дныхъ њроси1лъ и3 воздёлалъ є3си2, и3 њгради2 є3го2 и3 нaсъ мlтвами твои1ми t всsкагw навёта врaжіz и3 ѕлaгw њбстоsніz, сохранsz и3 соблюдaz всёхъ и3 кaждаго въ ми1рэ и3 тишинЁ, въ вёрэ нелицемёрнэй и3 бGоуг0дномъ жи1тельствэ. Подaждь же, ўг0дниче б9ій, и3 всBмъ приходsщымъ сёмw и3 твоеs п0мощи и3 заступлeніz и4щущымъ, блaгость и3 ми1лость t хrтA бGа нaшегw и3 пречcтыz є3гw2 м™ре, да ннкт0же и3зhдетъ tсю1ду въ тyзэ и3 ск0рби, въ печaли и3 сётованіи, постыждeнъ и3 посрaмленъ въ надёzніи своeмъ, но кjйждо, по мёрэ вёры и3 любвE своеS, да воспріи1метъ себЁ понE нёкую tрaду и3 ўтэшeніе, њблегчeніе и3 подкрэплeніе, защи1ту и3 п0мощь, во слaву бGа трис™aгw, є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе nц7Y, и3 сн7у, и с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.