НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Јовану Богослову

Кондaкъ №

И#збрaнный t мрeжей рыбaрскихъ на пр0повэдь є3ђліz, и3 t л0вли рhбъ на ўловлeніе чlвёкwвъ во свётъ и4стиннагw бGовёдэніz, q вели1кій ґпcле, ўченичE, дрyже и3 напeрсниче хrт0въ, моли2 є3ди1нагw и4стиннагw чlвэколю1бца, є3г0же ты2 серафjмскою люб0вію возлюби1лъ є3си2, да поми1луетъ нaсъ, и4щущихъ твоегw2 къ немY предстaтельства и3 зовyщихъ ти2:

Рaдуйсz, їwaнне ґпcле, напeрсниче хrт0въ и3 бGосл0ве.

Јкосъ №

ЃгGльскихъ си1лъ и3 всsкіz твaри творцA, вLку и3 гDа, воспріeмшаго пл0ть нaшу и3 ћвльшагосz на земли2 сп7сeніz нaшегw рaди, ўзрёвъ ходsщаго при м0ри галілeйстэмъ и3 взывaющаго тS съ брaтомъ твои1мъ, їwaнне бlжeнне, въ звaніе ґпcльства, њстaвль мрє1жи ры6барскіz и3 nтцA твоего2 въ корабли2, неукл0ннw tт0лэ послёдовалъ є3си2 стопaмъ сп7си1телевымъ. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, любвE рaди хrт0вы nтцA по пл0ти њстaвивый. Рaдуйсz, хrт0мъ нбcнагw nц7A њбрэтhй. Рaдуйсz, мjръ и3 вс‰ є3гw2 прє1лести презрёвый. Рaдуйсz, небє1снаz бlг†z въ возмeздіе получи1вый. Рaдуйсz, пл0ть дyху совершeннw пораб0тивый. Рaдуйсz, дyхъ тв0й сладчaйшему твоемY ўчи1телю ї}су покори1вый.

Рaдуйсz, їwaнне ґпcле, напeрсниче хrт0въ и3 бGосл0ве.

Кондaкъ в7

Ви1дz хrт0съ гDь непор0чную чистотY твоегw2 сeрдца, плотски1ми сладострaстіzми не њкалsнную, суди2 тебЁ дост0йна бhти зрёніz тaинственныхъ tкровeній, и4миже проникaz во глубинY бGосл0віz, возм0жеши проповёдати џное во ўслhшаніе всегw2 мjра. Сегw2 рaди наречE тS сhномъ гр0мовымъ вопію1ща є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумомъ и4стиннагw бGопознaніz њзарsz твою2 дyшу, шeствовалъ є3си2 по бlг0мъ ўчи1телэ твоeмъ, ўчaсz и3з8 ќстъ є3гw2 и3сходsщіz премdрости и3, рaди совершeннагw твоегw2 неѕл0біz и3 дёвственнагw цэломyдріz, бhлъ є3си2 возлю1бленъ хrт0мъ гDемъ твои1мъ. Ўслhши ќбw нaсъ, воспэвaющихъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, неѕл0біz рачи1телю. Рaдуйсz, дёвства и3 чистоты2 храни1телю. Рaдуйсz, любвE бGосл0вскіz ўчи1телю. Рaдуйсz, д0брыхъ нрaвwвъ настaвниче. Рaдуйсz, смиренномyдріz зерцaло. Рaдуйсz, б9eственныz бlгодaти свэти1ло.

Рaдуйсz, їwaнне ґпcле, напeрсниче хrт0въ и3 бGосл0ве.

Кондaкъ G

Си1лу б9ествA хrт0ва, сокрhтую под8 џблакомъ немощнaгw чlвёческагw є3стествA, познaлъ є3си2 ћвнw, є3гдA воскрешazй дщeрь їаи1рwву, и3 пот0мъ преoбражazйсz на fавHрэ, спод0би тS со и3нёми двёма ўченикaми бhти свидётелемъ таковhхъ преслaвныхъ чудeсъ. Познaвъ же хrтA бhти бGа и4стиннаго, и3з8 глубины2 сeрдца твоегw2 воззвaлъ є3си2 є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёz вeліе дерзновeніе къ возлюби1вшему тS хrтY сн7у б9ію, возлeглъ є3си2 на пeрсэхъ є3гw2 при совершeніи тaйныz вeчери, и3 є3гдA прорекaше гDь њ предaтели своeмъ, тогдA є3ди1нъ ты2 дерзнyлъ вопроси1ти њ и4мени є3гw2. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, возлю1бленный хrт0въ ўченичE. Рaдуйсz, при1сный є3гw2 дрyже. Рaдуйсz, невозбрaннw на пeрсэхъ гDнихъ почи1вый. Рaдуйсz, дерзновeннw њ тaйнэ предaтельства вопроси1вый. Рaдуйсz, пaче и3нhхъ ўченикHвъ ко хrтY ближaйшій. Рaдуйсz, ћкw тебЁ мн0жае пред8 други1ми ґпcлы хrт0съ б9eствєнныz т†йны tкрывaше.

Рaдуйсz, їwaнне ґпcле, напeрсниче хrт0въ и3 бGосл0ве.

Кондaкъ д7

Бyрz ћрости и3 ѕвёрскагw неи1стовства жестокосeрдыхъ и3 неблагодaрныхъ їудeєвъ, є3гдA востA на хrтA сн7а б9іz, тогдA вси2 ўченицы2 є3гw2, стрaхомъ њб8sти бhвше, бежaша: но ты2, питaz къ немY люб0вь множaйшую пaче и3нhхъ, на вс‰ м{ки хrт0вы смотрS, дaже и3 до кrтA пребhлъ є3си2 неtстyпнw, сердeчнw сострaждущи дв7э м™ри б9іей, плaчущей и3 рыдaющей, и3 ўдивлszсz крaйнему милосeрдію и3 долготерпёнію б9ію, взывaлъ є3си2 пострадaвшему за р0дъ чlвёческій: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Ви1сz на кrтЁ пригвождeнный за грэхи2 нaши сп7съ мjра и3 ви1дэвъ тебE и3 м™рь свою2, тY предстоsщихъ, ўсынови2 тебE пребlгословeннэй дв7э бцdэ, глаг0лz є4й: жeно, сE сhнъ тв0й, и3 тебЁ пот0мъ: сE м™и твоS. Мы2 же, дост0йнw почитaz таковyю чeсть, на тебЁ покaзанную, воспэвaемъ си1це:

Рaдуйсz, ўсыновлeніz б9іz м™ри спод0бивыйсz. Рaдуйсz, тёмъ наипaче ко хrту, ћкw нёкіимъ д¦0внымъ родств0мъ, присв0ивыйсz. Рaдуйсz, м™ри б9іей дост0йно послужи1вый. Рaдуйсz, во всE врeмz на земли2 пребывaніz є3S препитaвый. Рaдуйсz, и3 во ўспeніи ко гр0бу чcтн0е и3 с™0е є3S тёло проводи1вый. Рaдуйсz, съ блистaющимсz врaвіемъ, ґрхaгGломъ гавріи1ломъ принесeннымъ, nдрY є3S предшeдый.

Рaдуйсz, їwaнне ґпcле, напeрсниче хrт0въ и3 бGосл0ве.

Кондaкъ є7

БGотeчнаz ѕвэздA kви1лсz є3си2 во ґсjи, tшeдъ въ ню2 на проповёданіе сл0ва б9іz, по жрeбію тебЁ пaдшему, но прeжде попусти2 гDь бhти тебЁ поглощeну въ м0ри, бlгодaть же б9іz, всегдA съ тоб0ю пребывaющаz, сохрани2 тебE во глуби1нахъ морски1хъ жи1ва и3 по четhредесzтихъ днeхъ, повелЁ волнЁ морск0й воспэни1вшисz и3звeргнути тебE на брeгъ, є4же є3гдA ўзрЁ ўчени1къ тв0й пр0хwръ, ўжE њплaкиваzй твою2 кончи1ну, вeліимъ глaсомъ воззвA чудодёйствующему бGY: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвше є3фeсстіи жи1теліе преслaвное чyдо, тоб0ю сотворeнное, воскресeніемъ џтрока д0мна, ўмерщвлeннагw t бёса, въ бaни пребывaющаго, воспёша велеглaснw си1лу бGа, тоб0ю и5мъ проповёданнагw, и3 и3збaвльшесz t гнyснагw їдwлослужeніz, взывaху тебЁ си1це:

Рaдуйсz, и4стиннагw бGа служи1телю. Рaдуйсz, бэсHвъ прогони1телю. Рaдуйсz, мертвецє1въ си1лою хrт0вою њживлszй. Рaдуйсz, т0юже жи1знь и3 здрaвіе возвращazй. Рaдуйсz, помрачє1нныz ўм0мъ къ свёту и4стины призывazй. Рaдуйсz, прaвыz вёры просвэщeніемъ къ добродётели наставлszй.

Рaдуйсz, їwaнне ґпcле, напeрсниче хrт0въ и3 бGосл0ве.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ бGон0снымъ сл0ва б9іz бhвъ во є3фeсэ, и3 ўсeрдствуz њ распространeніи бlгодaти є3ђлскіz, подкрэплsлъ є3си2 твоE ўчeніе знaменьми стрaшными и3 неуд0бь постигaемыми: є3ди1ною бо моли1твою њпровeрглъ є3си2 кaпище ґртемjдино, да зрsще сіE їдwлопокл0нницы, познaютъ є3ди1нагw бGа, є3мyже мы вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

ВозсіS ўжE п0лнымъ сіsніемъ во є3фeсэ свётъ вёры хrт0вы, тоб0ю проповёданныz, є3гдA ѕлочести1вый домитіaнъ воздви1же гонeніе на хrтіaны, тогдA и3 тебE, ћкw ўсeрднагw и3сповёдника и4мени хrт0ва, послA є3пaрхъ въ ри1мъ свsзана, и3дёже и3 претерпёлъ є3си2 стрaшнаz мучeніz: и4хже рaди срэтaемъ тS привётствіzми си1ми:

Рaдуйсz, хrт0ва рaди и3сповёданіz біeнный. Рaдуйсz, чaшу смертон0снагw ћда неврeднw и3спи1вый. Рaдуйсz, въ кон0бэ є3лeа кипsщагw не свари1выйсz. Рaдуйсz, си1лою хrт0вою въ лю1тыхъ мучeніzхъ цёлъ сохрани1выйсz. Рaдуйсz, кeсарz, мyчащагw тS, пачеестeственнwю безврeдностію ўстраши1вый. Рaдуйсz, т0юже нар0дъ њ вели1чествэ бGа, хrтіaнами почитaемагw, ўвёривый.

Рaдуйсz, їwaнне ґпcле, напeрсниче хrт0въ и3 бGосл0ве.

Кондaкъ з7

Е#гдA ўзрЁ мучи1тель, ћкw и3 самолютёйшіz м{ки, и5мъ и3з8wбрBтенныz, не возмог0ша ўмертви1ти тебE, тогдA возмнёвъ тS безсмeртна бhти, на џстровъ пaтмосъ во и3згн1аніе њсуждaетъ. Ты2 же, повинyzсz пр0мыслу б9ію, тaкw бlговоли1вшему, съ бlгодaрностію воспэвaлъ є3си2 бGY, всE во бlгaz ўстроsющему: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0ваz показaлъ є3си2 чудесA їдwлопокл0нникwмъ, и3щA њбрати1ти и5хъ къ сп7си1тельной вёрэ хrт0вой, є3гдA пловyщу ти2 во и3згнaніе твоE, повелёніемъ твои1мъ џтрока ўт0пшагw м0ре на корaбль жи1ва и3звeрже, бyрz ўкроти1сz, водA слaнаz въ слaдкую претвори1сz, в0инъ t чрeвныz ћзвы и3сцэли1сz, и3 по пришeствіи твоeмъ въ пaтмосъ, бёсъ пытли1вый и3з8 ґполлwнjда и3згнaсz. ТогдA вси2 зрsщіи таков†z непостижи6маz собы6тіz, прихождaху къ познaнію тріmпостaснагw бGа. Мы2 же тS ўбlжaемъ тaкw:

Рaдуйсz, м0рю и3 бyрэ повелэвazй. Рaдуйсz, сатани1нскихъ дyхHвъ t чlвёкwвъ и3згонszй. Рaдуйсz, болBзни є3ди1нымъ сл0вомъ и3сцэлszй. Рaдуйсz, всBмъ въ нyждахъ п0мощь подавazй. Рaдуйсz, џтрока t потоплeніz морскaгw и3збaвивый. Рaдуйсz, невёрныхъ во и4стинной вёрэ ўтверди1вый.

Рaдуйсz, їwaнне ґпcле, напeрсниче хrт0въ и3 бGосл0ве.

Кондaкъ }

Стрaнно бЁ ви1дэти жрецaмъ ґполлHнова хрaма, ћкw д0мъ тогw2, є3гHже nни2 безyмніи, ћкw б0га почитaху, ты2 є3ди1нымъ сл0вомъ на зeмлю и3спровeрглъ є3си2: чудsщесz кyпнw и3 kрsщесz на таков0е твоE дерзновeніе, и3д0ша къ волхвY кинHpу, ўсeрдному предстaтелю бэсHвъ, да tмсти1тъ безчeстіе и5хъ б0га. Џнъ же, слёпъ сhй душeю, не вёдаz си1лы, въ тебЁ њбитaющіz, покушaшесz мечтaніzми и3 рaзными привидёніzми тебE ўстраши1ти и3 на тS нар0дъ подви1гнути: но пот0мъ сaмъ, nкаsнный, надёzсz на волхвов†ніz своS, погрузи1сz въ м0ре, и3 тaмw погрzзE, безси1льнымъ бhвшимъ бэсHмъ спасти2 є3гw2, воспрещeннымъ t тебЁ и4менемъ ї}са хrтA сн7а б9іz, є3гHже прослaви нар0дъ, сегw2 чyда свидётель, воспёвъ: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь и3 всего2 себE и3сп0лнивъ любвE б9ес1твенныz, бhлъ є3си2 вмэсти1лищемъ дарw2въ с™aгw д¦а: б{дущаz прорицaz, tсто‰щаz ћкw бли1зъ с{щаz скaзоваz, недyжныz и3сцэлsz, женЁ ґнfmпaтовой, въ болёзни рождeніz стрaждущей, є3двA на прaгъ д0му вступи1лъ є3си2, њблегчeніе даровaвый. Пріими2 u5бо t нaсъ, грёшныхъ, похвалы2 сицевhz:

Рaдуйсz, бlгодaти б9іz вмэсти1лище. Рaдуйсz, д¦а с™aгw њбитaлище. Рaдуйсz, рэко2 чудот0чнаz цэльбон0сныz болёзнемъ си1лы. Рaдуйсz, гр0ме, поражaющій дрeвнzго ѕмjz и3 є3гw2 ѓнгелwвъ. Рaдуйсz, ковaрства лукaвагw сатаны2 и3зобличazй. Рaдуйсz, вёрныхъ t к0зней є3гw2 защищazй.

Рaдуйсz, їwaнне ґпcле, напeрсниче хrт0въ и3 бGосл0ве.

Кондaкъ f7

Всsкое беззак0ніе и3стреблsz рeвностнw t среды2 людeй, къ ни1мже п0сланъ бhлъ є3си2, низпровeрглъ є3ди1нымъ сл0вомъ кaпище бaхусово, нукіaна волхвA чудесы2 препрёвъ, и3з8 в0лка содёлалъ є3си2 кр0ткагw ѓгнца, и3 привeлъ ко хrт0вой вёрэ, и3 мaть, неи1стовнымъ разжжeніемъ блyднагw грэхA къ сhну, њбличи1въ, њбрати1лъ є3си2 къ покаsнію: џныz же, t грэхA њбрати1вшесz ко спасeнію, нем0лчно взывaху бGY: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Витjйство любомyдріz чlвёческагw не возм0жетъ и3зрещи2, нижE ќмъ плотскaгw чlвёка пости1гнути, є4же ты возвэсти1лъ є3си2 нaмъ њ безначaльномъ бытіи2 тріmпостaснагw бGа: под0бнw бо мwmсeю во гр0мэхъ и3 блистaніихъ на горЁ пріsлъ є3си2 t бGа тaйну бGосл0віz и3 возгласи1лъ є3си2 мjру, є4же въ начaлэ бЁ сл0во, nц7Y и3скони2 неразлyчное и3 всемY существyющему вин0вное, и3мyщее свётъ жив0тный, є3г0же тмA не м0жетъ њб8sти. Nзарsеми таковhмъ њблистaніемъ свёта б9eственныz и4стины, почитaемъ тS ћкw таи1нника безначaльныz трbцы и3 воспэвaемъ тS ћкw совершeннэйшагw бGосл0ва:

Рaдуйсz, џрле, воспари1вый до сaмагw nгнеoбрaзнагw пrт0ла б9іz. Рaдуйсz, трубо2, возгласи1вшаz мjру предвёчнагw и3 безначaльнагw бGа. Рaдуйсz, недовёдомыz тaйны б9іz нaмъ tкрывazй. Рaдуйсz, чlвёчество и3 б9ество2 хrт0во нaмъ и3з8zснszй. Рaдуйсz, любвE къ бGY и3 бли1жнимъ нaсъ научazй. Рaдуйсz, за сію2 люб0вь присyщность б9ію нaмъ њбэщавazй.

Рaдуйсz, їwaнне ґпcле, напeрсниче хrт0въ и3 бGосл0ве.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 хотS дyши чlвёческіz, всsкw поучaлъ є3си2 лю1ди вёровати во хrтA сн7а б9іz, и3мёти с0вэсть незаз0рну, и3 люби1ти дрyгъ дрyга, во є4же не т0кмw здЁ, но и3 въ селeніихъ прaведныхъ воспёти лёпотнw всемогyщему бGY: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Стёны г0рнzгw їеrли1ма ўзрёвъ во tкровeніи, преп0далъ є3си2 нaмъ проречeніе тогw2, є4же ўжE є4сть и3 и4мать бы2ти до скончaніz мjра, сказyz нaмъ сіE и3носказaтельными словесы2, и3 пред8wставлsz разумёти и3мущи1мъ ўмA б9eственнагw. Ўдивлszсz таков0й премyдрости, тебЁ t бGа даровaнной, воспэвaемъ тS си1це:

Рaдуйсz, познaніемъ ѓлфы и3 њмeги превозшeдый є3стество2 чlвёческое. Рaдуйсz, вмэсти1лище тaинствъ, неудобьвмэщaемыхъ чlвёческимъ ўм0мъ, бhвый. Рaдуйсz, неизречє1ннаz б9іz tкровє1ніz ўзрёвый. Рaдуйсz, џныz вёрнымъ преподaвый. Рaдуйсz, р†дости с™hхъ є3щE въ жи1зни сeй познaвый. Рaдуйсz, џными нhнэ въ преизбhточествіи наслаждazйсz невозбрaннw.

Рaдуйсz, їwaнне ґпcле, напeрсниче хrт0въ и3 бGосл0ве.

Кондaкъ №i

Пёніz жeртву благодaрну принесE тебЁ, с™hй ґпcле їwaнне, џный христіaнинъ, и4же въ нищетY пришeдъ и3 не и3мhй чи1мъ воздaти долги2 свои6мъ заимодaвцемъ, впадE въ tчazніе и3 и3скaше сaмъ себE наси1льственнwю ўмертви1ти смeртію: но ты2, ћкw чlвэколюби1въ сhй, желaz и3збaвити того2 и3 врeменныz, и3 вёчныz смeрти, кrтнымъ знaменіемъ сёно во злaто претвори1въ, вручи1лъ є3си2 џному ўб0гому, да тёмъ злaтомъ и3 долги2 tдaстъ заимодaвцємъ, и3 д0мъ св0й препитaетъ, бGY же, чрез8 тебЁ є3гw2 њблагодётельствовавшему, да поeтъ: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтозaрнаz душA твоS, дости1гнувъ въ мёру в0зраста и3 въ мyжа совершeнна, познaла приближeніе врeмени нyжнагw чlвёку и3змэнeніz, во є4же тлённому наслёдити њбэщaнное нетлёніе, и3 смeртному њбэщанное безсмeртіе. ТогдA повелёлъ є3си2 ўченикHмъ твои1мъ погребсти2 себE жи1ва, наyтріе же пришeдше ко гр0бу твоемY, и3 tкопaвше, ничт0же въ нeмъ њбрэт0ша. Познaвше u5бо, ћкw и3змэнeніе твоE сотвори1сz неoбыкновeннымъ чlвёческимъ смeртнымъ ўспeніемъ, воспёша тебЁ тaкw:

Рaдуйсz, џрле, њбнови1вый твою2 ю4ность безпрепsтственнымъ возлетёніемъ къ с0лнцу слaвы б9іz. Рaдуйсz, таковhмъ и3змэнeніемъ превозшeдый всЁ ўстaвы є3стествA чlвёческагw. Рaдуйсz, по њбэщaнію бlгaгw ўчи1телz твоегw2 возсёдый на є3ди1немъ t дванaдесzти прест0лwвъ. Рaдуйсz, творsй на џномъ сyдъ и3 прaвду посредЁ людeй б9іихъ ї}лz. Рaдуйсz, наслаждazсz лицезрёніемъ тогw2 сладчaйшагw ї}са, къ немyже на пeрси прeжде є3гw2 стрaсти и3 воскресeніz возлeглъ є3си2. Рaдуйсz, t є3гw2 благоутр0біz ходaтайствуzй нaмъ вс‰ бlг†z.

Рaдуйсz, їwaнне ґпcле, напeрсниче хrт0въ и3 бGосл0ве.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть данA є4сть t бGа мёсту томY, и3дёже тёло твоE земли2 прeдано бsше, да и3спускaетъ въ дeнь погребeніz твоегw2 т0нкій прaхъ на и3сцэлeніе болsщимъ, показyz си1мъ чyдомъ, кaкw прославлsетъ бGъ лю1бzщіz є3го2, да вси2, зрsще сіE, непрестaннw сeрдцемъ и3 душeю во дни2 и3 въ нощи2 вопіeмъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще труды2 твоS во ґпcльствэ и3 чудесA и3 и3сцэлeніz, ±же и3сточaлъ є3си2 и3 и3сточaеши бlгодaтію д¦а с™aгw, въ тебЁ њбитaющагw, восхвалsемъ бGа, даровaвшагw нaмъ таковaгw путеводи1телz, наставлsющагw нaсъ на пyть сп7сeніz и3 милосeрдствующагw њ бёдности нaшей. Пріими2 u5бо t нaсъ, с™hй ґпcле, похвалы6 сицевhz:

Рaдуйсz, ўченичE хrт0въ и3зsщнэйшій. Рaдуйсz, ўчи1телю цRкве хrт0вы и3зрsднэйшій. Рaдуйсz, бGосл0вwвъ начaло и3 њсновaніе. Рaдуйсz, б9eственныхъ тaинъ tкровeніе. Рaдуйсz, дёвствующихъ примёръ и3 поwщрeніе къ цэломyдрію. Рaдуйсz, всёхъ вёрныхъ, къ твоемY заступлeнію прибэгaющихъ, ск0раz п0моще и3 покрови1тельство.

Рaдуйсz, їwaнне ґпcле, напeрсниче хrт0въ и3 бGосл0ве.

Кондaкъ Gi

Q, преслaвный и3 всехвaльный ґпcле и3 є3ђлjсте, напeрсниче хrт0въ, возлю1бленный їwaнне! Твои1мъ всеси1льнымъ ходaтайствомъ ко всеблаг0му твоемY ўчи1телю и3 нaшему вLцэ и3 гDу и3спроси2 нaмъ всS бlг†z врeменнаz и3 вёчнаz и3 хrтіaнскую кончи1ну животA нaшегw, да съ тоб0ю въ селeніихъ прaведныхъ и3 со ѓгGльскими ли1ки восп0емъ тріmпостaсному бGY: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ чтeтсz трижды:

И# пaки јкосъ №-й: ЃгGльскихъ си1лъ:

И# кондaкъ №-й: И#збрaнный t мрeжей:

Мlтва

Q, вели1кій ґпcле, є3ђлjсте громоглaсный, бGосл0ве и3зsщнэйшій, тайнови1дче неизречeнныхъ tкровeній, дёвственниче и3 возлю1бленный напeрсниче хrт0въ їwaнне! Пріими2 съ св0йственнымъ тебЁ млcрдіемъ нaсъ, грёшныхъ, прибэгaющихъ под8 твоE си1льное заступлeніе и3 покрови1тельство. И#спроси2 ў всещeдрагw чlвэколю1бца хrта и3 бGа нaшего, и5же пред8 nчесы2 твои1ми и3зліsлъ є4сть кр0вь свою2 дражaйшую за нaсъ, непотрeбныхъ рабHвъ свои1хъ, да не помzнeтъ беззак0ній нaшихъ, но да поми1луетъ нaсъ и3 сотвори1тъ съ нaми по ми1лости своeй: да дaруетъ нaмъ здрaвіе душeвное и3 тёлесное, всsкое благодeнствіе и3 и3зоби1ліе, научaz нaсъ њбращaти џныz во слaву є3гw2, творцA, сп7си1телz и3 бGа нaшегw. По кончи1нэ же врeменныz жи1зни нaшеz, да и3збёгнемъ мы2, с™hй ґпcле, немилосeрдыхъ и3стzзaній, на воздyшныхъ мытaрствахъ нaсъ њжидaющихъ, но да дости1гнемъ твои1мъ руков0дствомъ и3 покрови1тельствомъ г0рнzгw џнагw їеrли1ма, є3г0же слaву во tкровeніи ты2 зрёлъ є3си2, ґ нhнэ наслаждaешисz џныz рaдости, њбэщaнныz и3збрaннымъ б9іимъ. Q, вели1кій їwaнне, сохрани2 всS грaды и3 страны2 хrтіaнскіz, вeсь сію2, хрaмъ сeй, служaщихъ и3 молsщихсz въ нeмъ, t глaда, губи1тельства, трyса и3 пот0па, nгнS, мечA, нашeствіz и3ноплемeнныхъ и3 междоус0бныz брaни: и3збaви нaсъ t всsкіz бёды и3 напaсти, и3 мlи1твами твои1ми tврати2 t нaсъ прaведный гнёвъ б9ій и3 и3спроси2 нaмъ є3гw2 милосeрдіе. Q, вели1кій и3 непостижи1мый б9е! СE на ўмолeніе къ тебЁ предлагaемъ с™aгw їwaнна, є3г0же ты2 спод0билъ є3си2 познaти тебE, неисповэди1магw бGа, въ неизречeннемъ tкровeніи. Пріими2 є3гw2 њ нaсъ къ тебЁ ходaтайство, дaруй нaмъ и3сполнeніе прошeній нaшихъ во слaву твою2, пaче же соверши2 нaсъ дух0внымъ совершeнствомъ къ наслаждeнію жи1зни нескончaемыz въ нбcныхъ твои1хъ nби1телехъ. Q, нбcный џ§е, создaвый вс‰ вLко, всеси1льный цRю2! Косни1сz бlгодaтію сердeцъ нaшихъ, да растazвше ћкw в0скъ, пролію1тсz пред8 тоб0ю, и3 брeннаz твaрь дух0вна сотвори1тсz въ чeсть и3 слaву твою2, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.