НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Димитрију Солунском

Кондaкъ №

Ди1вный воев0до грaда солyнz, вели1кій ўг0дниче хrт0въ и3 слaвный страстотeрпче, с™hй дими1тріе, и3сточazй мjрови ми1лости мЂро, похв†льнаz восписyемъ ти2, чтyщіи с™yю пaмzть твою2. ты2 же и3мёzй дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ бёдъ и3збавлsй нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2:

Рaдуйсz, с™hй дими1тріе, слaвный великом§ниче и3 чудотв0рче.

Јкосъ №

ЃгGлwвъ творeцъ и3 гDь си1лъ kви2 тS, досточyдне, ѓгGла во плоти2, м§нка твeрда и3 си1льнагw предстaтелz вёрныхъ. прибэгaюще ќбw къ заступлeнію твоемY, сицев†z рaдwстнаz тебЁ прин0симъ:

Рaдуйсz, ѕвэздо2 блистaющаz на твeрди цRк0внэй: рaдуйсz, свэти1льниче, чудесы2 мjръ њзарszй. Рaдуйсz вёры непоколеби1мый ст0лпе: рaдуйсz, хrтіaнъ несокруши1мый щи1те. Рaдуйсz, fессалjи свётлое ўкрашeніе: рaдуйсz, солyнz похвало2 преслaвнаz. Рaдуйсz, ґпcлwвъ сограждани1не: рaдуйсz, м§нкwвъ совсeльниче. Рaдуйсz, молsщихсz къ тебЁ прошє1ніz пріeмлzй: рaдуйсz, њ всёхъ нaсъ бGу молsйсz.

Рaдуйсz, с™hй дими1тріе, слaвный великом§ниче и3 чудотв0рче.

Кондaкъ в7

Ви1дzще себE безчaдна, бlгочєсти1ваz роди1тєлz тво‰ прилёжнw молsста бGа њ даровaніи чaда. пріeмъ же всевhшній моли6твы є5ю, и3 помzнyвъ ми1лостыни, ћже творzста ўбHгимъ, даровa и5мъ тебE, блажeнне. сегw2 рaди съ весeліемъ возопи1ста бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ бжcтвенный и3мёz, ћкw nтрочA бGодаровaнное, возгнушaлсz є3си2 kзhческіz прeлести, мyдре. родительское же бlгочeстіе возлю1бль, добродётельми ѓки лёствицею t си1лы въ си1лу восходsй, блгdть б9ію пріwбрёлъ є3си2, ю4же и3спроси2 получи1ти и3 нaмъ, почитaющымъ тS звaніи си6ми:

Рaдуйсz, бlгочести6вымъ роди1телємъ мlтвенное прозzбeніе: рaдуйсz, бlгочeстіz и4хъ наслёдниче. Рaдуйсz, рождeніемъ свои1мъ возвесели1вый мн0гихъ: рaдуйсz, t ўтр0бы мaтерніz блгdтію свhше њсэнeнный. Рaдуйсz, бlгоухaнный крjне дёвства и3 нетлёніz: рaдуйсz, њсщ7eнный душeю же и3 тёломъ. Рaдуйсz, вмести1лище дар0ваній б9іихъ: рaдуйсz t ю4ности їдwлослужeніе презрёвый. Рaдуйсz, и4стинное бGопочитaніе, дaже до смeрти возлюби1вый: рaдуйсz, ћкw бlгочeстіемъ твои1мъ ўгоди1лъ є3си2 хrтY. Рaдуйсz, ћкw блгdтію є3гw2 мн0гъ пл0дъ сотвори1лъ є3си2.

Рaдуйсz, с™hй дими1тріе, слaвный великом§ниче и3 чудотв0рче.

Кондaкъ G

Си1ла вhшнzгw сотвори2 тS, дими1тріе, хрaбра во брaнехъ, врагHмъ стрaшна, всBмъ лю1демъ и3мени1та. тёмже и3 ѕлочести1вый цaрь маxіміaнъ вручи2 тебЁ грaдъ солyнь, повелэвaz, ћкw суемyдрый, гнaти хrтіaны, пою1щіz бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёzй бlгопріsтную по бlгочeстію рeвность, ћвэ пред8 невёрными и3сповёдалъ є3си2 хrтA, прехвaльне, и3 тёхъ вёровати и3 поклонsтисz томY научи1лъ є3си2, и3 ћкw вторhй пavелъ бhлъ є3си2 солyнzнwмъ, съ ни1мже вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, цRкви хrт0вой драгjй би1сере: рaдуйсz, грaда твоегw2 ўкрашeніе. Рaдуйсz, бжcтвенную рeвность въ сeрдци своeмъ носи1вый: рaдуйсz, мучи1телей ков†рства побэди1вый. Рaдуйсz, јдольскіz прeлести њбличи1телю: рaдуйсz, јдwльское тeрніе посэцazй. Рaдуйсz, бlгочeстіz ўчи1телю: рaдуйсz, на стези2 сп7сeніz настави1телю. Рaдуйсz, врагHмъ ви6димымъ и3 неви6димымъ непристyпне: рaдуйсz, в0ине хrт0въ непобэди1ме.

Рaдуйсz, с™hй дими1тріе, слaвный великом§ниче и3 чудотв0рче.

Кондaкъ д7

Бyрею њдержи1мъ помышлeній ѕл0бныхъ, нечести1вый цaрь смzтeсz, ўвёдэвъ тS, всечeстне, вёрнаго бhти рабA хrт0ва, къ вёрэ въ того2 приводsща и3 јдwлы низлагaюща, солyнzнъ же научaюща, слaвити трис™0е и4мz б9іе и3 пёти томY: Ґллилyіа.

Јкосъ G

Слhша, ћкw дышaщій на тS, дими1тріе, ћростію маxіміaнъ грzдeтъ въ солyнь, мlтвою и3 пощeніи пред8угот0вилъ є3си2 себE къ мучeнію, повелэвaz лyппу, вёрному ти2 рабY, вс‰ и3мBніz тво‰ и3 богaтства приврeмєннаz расточи1ти ўбHгимъ. тёмже восхвалsюще тS съ люб0вію зовeмъ:

Рaдуйсz, прошeніz мучи1телева не ўбоsвыйсz: рaдуйсz, да хrтA пріwбрsщеши, вс‰ расточи1вый. Рaдуйсz, сyетную слaву мjра сегw2 во ўмє1ты вмэни1вый: рaдуйсz, нбcную слaву ў хrтA бGа нaшегw получи1вый. Рaдуйсz, ћкw сострaждеши всBмъ трeбующымъ t тебє2 п0мощи: рaдуйсz, сyщымъ въ нуждaхъ ск0рый застyпниче. Рaдуйсz, ни1щихъ њбогати1телю: рaдуйсz, си1рыхъ предстaтелю. Рaдуйсz, ўбHгимъ пом0щниче: рaдуйсz, ѓлчущымъ питaтелю.

Рaдуйсz, с™hй дими1тріе, слaвный великом§ниче и3 чудотв0рче.

Кондaкъ є7

БGотeчнэй ѕвэздЁ ўпод0бльсz, дими1тріе, дерзновeннw с0лнце прaвды проповёдалъ є3си2 тьм0ю одержимому цaрю. въ темни1цэ же и3мъ заключeнный, славосл0вилъ є3си2 въ нeй, ћкw въ черт0зэ свётлэ, хrтA бGа нaшего, съ весeліемъ поS томY: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дz добрA ненави1стникъ діaволъ течeніе, достоблажeнне, скончaтисz и3мyщее, зaвистію снэдaемь, ўстреми1сz на тS во w4бразэ ск0рпіи. тh же, попрaвъ того2, ўзрёлъ є3си2 во свётлости вели1цэй агGла гDнz, ўкрэплsюща тS и3 вэнeцъ рaйскій тебЁ подаю1ща, пріими2 ќбw и3 t нaсъ земнhхъ мaлый вэнeцъ похвалы2 сицевaz:

Рaдуйсz, трубо2, невёрнымъ хrтA бGа возвэсти1вшаz: рaдуйсz, свирёле, ўслаждaющаz слhшаніе вBрнымъ. Рaдуйсz, ћкw мyжествомъ твои1мъ нб7ожи1тели возвесели1лъ є3си2: рaдуйсz, въ темни1цэ мрaчнэй с™hмъ ѓгGломъ ўтёшенный. Рaдуйсz, пресвётлый на нб7сёхъ черт0гъ, ћкw мyченикъ, ўнаслёдовавый: рaдуйсz, во плоти2 безплHтныz враги2 побэди1вый. Рaдуйсz, к0зни и4хъ, ѓки паучи1ну разори1вый: рaдуйсz, свётлый конє1цъ побёды пріeмый. Рaдуйсz, вэнцeмъ t цRS слaвы вёнчанный: рaдуйсz, сугyбыz блгdти t негw2 спод0бивыйсz. Рaдуйсz, вeліе дерзновeніе къ немY стzжaвый.

Рaдуйсz, с™hй дими1тріе, слaвный великом§ниче и3 чудотв0рче.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ ѕлочeстіz маxіміaнъ рaдовашесz, ћкw прекрёпкій борeцъ є3гw2 лjй ўбивaше хrтіaны. бlжeнный же нeсторъ не терпS тогw2 безчеловёчіz, ў тебє2, мyчениче, бlгословeніе и3спроси2, и3 шeдъ низвeрже того2 на копіS, поS бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsвый въ солyнэ просвэщeніе и4стины, свsте, предпослaлъ є3си2 ко гDу нeстора, чрeз8 посэчeніе t нечести1выхъ. тsже и3 сaмъ, повелeніемъ царeвымъ, к0піzми и3збодёнъ бhлъ є3си2 за хrтA, пред8 ни1мже помzни2 и3 нaсъ, поминaющихъ страд†ніz тво‰ и3 вопію1щихъ ти2:

Рaдуйсz, на лjево низложeніе нeстора мlтвами твои1ми ўкрэпи1вый: рaдуйсz, ћкw по ўмерщвлeніи лjz, смeрть мyченическую кyпнw съ нeсторомъ пріsлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw за прободeннаго на кrтЁ нaсъ рaди к0піzми и3збодёнъ бhлъ є3си2: рaдуйсz, со слaвою на нб7сA по смeрти t ѓгGлъ провождeнный. Рaдуйсz, въ немерцaющемъ свётэ душeю пребывazй: рaдуйсz, съ м§нки и3 со всёми с™hми лик0вствуzй. Рaдуйсz, покр0ве пэсносл0вzщихъ тS: рaдуйсz, мlтвенниче њ чтyщихъ с™yю пaмzть твою2.

Рaдуйсz, с™hй дими1тріе, слaвный великом§ниче и3 чудотв0рче.

Кондaкъ з7

ХотS бlжeнный лyппъ бlгословeніе t тебє2, страстотeрпче хrт0въ, получи1ти, взS по кончи1нэ твоeй пeрстень тв0й и3 ри1зу, кр0вію твоeю њмочeнную, и3 мн0га чудесA и3 и3сцэлє1ніz тёми сотвори1въ, ўсёченъ бhсть во главY, да поeтъ кyпнw съ тоб0ю и3 нeсторомъ въ трbцэ слaвимому бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вый хрaмъ созидaz тебЁ, досточyдне, исцэлeнный тоб0ю ле0нтій, њбрёте въ земли2 с™hz м0щи тво‰, и3сточaющаz мЂро, є3г0же бlгоухaніz и3сп0лнисz вeсь грaдъ и3 мн0жество болsщихъ и3сцэлЁ. тёмже ўврачyй и3 њблагоухaй и3 нaсъ, вопію1щихъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, бlгоухaніе добродётелей t ю4ности возлюби1вый: рaдуйсz, нрaвъ ѓгGльский t младeнчества стzжaвый. Рaдуйсz, сосyде блгdти: рaдуйсz, хрaме непор0чности и3 чистоты2. Рaдуйсz, ћкw гDь њби1тель въ тебЁ сотвори2 со nц7eмъ и3 д¦омъ: рaдуйсz, ћкw т0й прослaви м0щи тво‰ нетлёніемъ блгdти. Рaдуйсz, бlгов0нное мЂро t тёхъ и3сточazй: рaдуйсz, њсщ7eніе и3 цэльбы2 тёми подавazй. Рaдуйсz, ћкw пaче нaрда и3 смЂрны бlгоухaеши: рaдуйсz, ћкw бlгоухaніемъ твои1мъ ѕлов0ніе страстeй tгонsеши. Рaдуйсz, землю2 и3 nдє1жды тво‰ кр0вію твоeю њс™и1вый: рaдуйсz, ћзвами свои1ми нaша ћзвы душє1вныz и3 тэлє1сныz врачyzй.

Рaдуйсz, с™hй дими1тріе, слaвный великом§ниче и3 чудотв0рче.

Кондaкъ }

Стрaнное и3 ди1вное чyдо сотвори1лъ є3си2, пречyдне, возвращaвшемусz восвоsси храмоздaтелю твоемY, пріи1мъ бо т0й плащани1цу t с™hхъ твои1хъ мощeй, волнyющуюсz и3 многов0дную рекY нем0креннw прeйде. тёмже прославлsемому въ тебЁ бGу сeрдцемъ и3 ўсты2 воспэвaйте: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь горS люб0вію и3 ўсeрдіемъ къ тебЁ, ле0нтій вторhй въ чeсть твою2, свsте, создA хрaмъ во ілли1ріи, nтeчествэ своeмъ, и3 тaмw, ћкwже и3 въ солyнэ, мн0жество болsщихъ и3 стрaждущихъ t дyхъ нечи1стыхъ, мlтвами твои1ми и3сцэлzшесz, и3 и4на мн0га совершaхусz чудесA. и4мже мы2, дивzшесz тебЁ, вопіeмъ:

Рaдуйсz, люб0вію прославлsющымъ тS крёпкій застyпниче: рaдуйсz, созидaющымъ во и4мz твоE хрaмы чyдный покр0ве. Рaдуйсz, здрaвіz подaтелю: рaдуйсz, недyгwвъ врачевaтелю. Рaдуйсz, тHки крови2 ўставлszй: рaдуйсz, є3пaрха марjна t стрyпwвъ и3 гн0z свободи1вый. Рaдуйсz, њдeждою твоeю, ћкwже пavелъ ўбрyсцами, чудодёйствуzй: рaдуйсz, и3мёвшему ле0нтію нем0кренный на рэцЁ пyть показaвый. Рaдуйсz, ћкw повинyютсz тебЁ быстри1ны рBчныz: рaдуйсz, ћкw дyси ѕл0бы бёгаютъ t призывaющихъ и4мz твоE. Рaдуйсz, ћкw предстaтельствомъ твои1мъ и3 мы2 ўповaемъ t навётwвъ врaжіихъ сохрани1тисz: рaдуйсz, ћкw заступлeніемъ твои1мъ и3 мы2 вёруемъ t пот0па и4ныхъ бёдъ и3збaвитисz.

Рaдуйсz, с™hй дими1тріе, слaвный великом§ниче и3 чудотв0рче.

Кондaкъ f7

Всsкое є3стество2 ѓгGльское ўдиви1сz, дими1тріе с™hй, вели1кагw твоегw2 дерзновeніz дёлу. хотsщу бо гDу врагHмъ предaти солyнь, и3 kвлeніемъ ѓгGльскимъ, повелёвшу ти2 њстaвити грaдъ, не њстaвилъ є3си2 тогw2, слaвне. тёмже спод0бивыйсz ўжaсногw видёніz и3 слhшаніz, и3ллю1стрій съ трeпетомъ возглашaше: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Витjи многовэщaнныz не возм0гутъ разумёти, кaкъ плэнє1нныz и3ногдA дёвы, w4бразъ тв0й, свsте, плэни1вшему и3 и4хъ кнsзю швeніем ўгот0вавшыz, внезaпу восхищeни бhша тоб0ю, и3 ў гр0ба твоегw2 постaвлени, бдёнію на пaмzть твою2 совершaющусz, бlгословsще ќбw њ тебЁ гDа, со ўмилeніемъ зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, за и4стину на земли2, дaже до крови2 пострадaвый: рaдуйсz, на нб7си2 со дерзновeніемъ пrт0лу б9ію предстоsй. Рaдуйсz, бlгопотрeбнаz tтyду вBрнымъ посылazй: рaдуйсz, t бёдъ призывающыz тS свобождazй. Рaдуйсz, ћкw во њѕлоблeніи сyщымъ ск0ро помогaеши: рaдуйсz, ћкw гDь мlтвами твои1ми бlгоутр0бнw внeмлетъ. Рaдуйсz, чудeсъ неисчерпaемый клaдезю: рaдуйсz, знaменій неwскудэвaемый и3ст0чниче. Рaдуйсz, плэнeнныхъ свободи1телю: рaдуйсz, вaрварскіz дeрзwсти ўкроти1телю. Рaдуйсz, печaльнымъ ўтэшeніе посылazй: рaдуйсz, скорбsщымъ рaдость подавazй.

Рaдуйсz, с™hй дими1тріе, слaвный великом§ниче и3 чудотв0рче.

Кондaкъ ‹

Спасти2 хотS грaдъ тв0й t глaда, kвлsлсz є3си2, дими1тріе, во пристaнищэхъ морски1хъ и3 њт0цэхъ, повелэвaz и3мyщымъ пшени1цу плhти съ т0ю въ солyнь. тёмже тоб0ю t смeрти и3збaвленніи, бlгодaрственне поsху њ тебЁ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA kви1лсz є3си2 грaду твоемY несокруши1маz, бGомyдре, и3 неwбори1мый защи1тникъ всBмъ призывaющымъ тS, занE тaкw бlговоли2 њ тебЁ нб7сE и3 земли2 творeцъ. тёмже и3 нaсъ научи2 приглашaти тебЁ:

Рaдуйсz, милосeрдіz вели1кій люби1телю: рaдуйсz, њ бёдствующихъ сострадaтельный попечи1телю. Рaдуйсz, t глaда вBрныz спасazй: рaдуйсz, t нашє1ствіz язhковъ тёхъ изымazй. Рaдуйсz, мн0жицею и3збaвивый солyнzнъ t ќзъ раб0ты г0рькіz: рaдуйсz, губи1тельную ћзву и3 и3нhй врeдъ t ни1хъ ўдали1вый. Рaдуйсz, воев0до, ники1мже въ мyжествэ њдоли1мый: рaдуйсz, ратоб0рче, николи1же въ си1лэ њскудевaющий. Рaдуйсz, вс‰ на грaдъ тв0й ўстремлsющыzсz, ћкw мwmсeй ґмали1ка, низлагazй: рaдуйсz, ћкw самpHнъ, и3ноплемeнники прогонszй. Рaдуйсz, царє1мъ вBрнымъ на враги2 њдолeніе подавazй: рaдуйсz, хrтолюби1вымъ в0инwмъ на брaни помогazй.

Рaдуйсz, с™hй дими1тріе, слaвный великом§ниче и3 чудотв0рче.

Кондaкъ №i

Пёніе всsкое побэждaетсz, прехвaльне, пред8 сіsніемъ слaвы твоеS и3 вели1чіемъ чудeсъ. є3гдA бо їустініaнъ цaрь, возжелЁ и3мёти въ софjйстэмъ хрaмэ чaсть мощeй твои1хъ, џгнь и3зhде t гр0ба твоегw2 на посланные t негw2, возбранsюще прикасaтисz рaцэ твоeй. тёмже ўдивлeнніи со стрaхомъ возопи1ша бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтозaрную ѕвэздY, сyщымъ во тьмЁ неразyміz, зри1мъ тS, свsте. служaщу бо ў гр0ба твоегw2 oнисіф0ру тьм0ю с™отaтства держи1му, двукрaтнымъ kвлeніемъ твои1мъ возбрани1лъ є3мY похищaти свёщи, возжигaємыz вёрнымъ мощeй твои1хъ. сегw2 рaди со бlгоговёніемъ зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, прeжде м§нческіz кончи1ны свsтw пожи1вый: рaдуйсz, по кончи1нэ чудесы2 прослaвивыйсz. Рaдуйсz, ћкw жи1въ во грaдэ мощми2 твои1ми почивaеши: рaдуйсz, ћкw присноживhй чудесA тёми содэвaеши. Рaдуйсz, ћкw прaвду ми1лостію растворsеши: рaдуйсz, ћкw nгнeмъ рeвности по слaвэ б9іей гори1ши. Рaдуйсz, с™hz мHщи тво‰ неприкосновє1нны и3мёzй: рaдуйсz, касaтисz и3мъ дерзaющіz, ћкw м0лніz њпалszй. Рaдуйсz, согрэшaющихъ вразуми1телю: рaдуйсz, с™отaтцєвъ наказaтелю. Рaдуйсz, њсщ7eніе подавazй бlгоговeющымъ къ тебЁ ўсeрднw: рaдуйсz, мЂромъ њблагоухazй чтyщихъ тS вёрнw.

Рaдуйсz, с™hй дими1тріе, слaвный великом§ниче и3 чудотв0рче.

Кондaкъ в7i

Блгdть пріsлъ є3си2, дими1тріе, цэли1ти всsкъ недyгъ и3 всsку ћзю въ лю1дехъ. подaждь ќбw и3 нaшимъ душaмъ и3 тэлесє1мъ и3сцэлeніе, да бGу, даровaвшему нaмъ тебЁ, пом0щника и3 врачевaтелz, бlгодaрственнэ воспои1мъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще тво‰ чудесA, ўблажaемъ тS, досточyдне, пред8 нечести1выми хrтA бGа дерзновeннw и3сповёдавша, прославлsемъ м§нческую кончи1ну твою2, почитaемъ пaмzть твою2, и3 сицев†z рaдwстнаz тебЁ прин0симъ:

Рaдуйсz, стопaмъ хrтA сп7си1телz всёхъ рeвностный послёдователю: рaдуйсz, страстeмъ є3гw2 мyжественный подражaтелю. Рaдуйсz, съ нб7сными си1лами прославлszй бGа: рaдуйсz, съ цари1цею нб7сE и3 земли2 молsйсz њ мjрэ. Рaдуйсz, многоцэлeбнагw мЂра сподоблszй вёрныхъ: рaдуйсz, разслaбленныz тёломъ и3 дyхомъ и3сцэлszй.

Рaдуйсz, с™hй дими1тріе, слaвный великом§ниче и3 чудотв0рче.

Кондaкъ Gі

Q с™hй великом§нче и3 вёрный ўг0дниче хrт0въ, дими1тріе мvроточи1ве, мaлое сіE песносл0віе t нaсъ пріeмше, моли2 хrтA бGа нaшего, да вселsетсz и3 бlгоухaетъ въ сердцaхъ нaшихъ с™hнz правослaвной вёры, да ўмножaетсz въ житіи2 нaшемъ є3лeй бlги1хъ дёлъ, да не ўгaснутъ свэти1льники нaши въ полунощный чaсъ срётеніz нбcнаго женихA, и3 да спод0бимсz вмёсте съ тоб0ю воспэвaти є3мY въ вёчномъ цrтвіи: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGлwвъ творeцъ:

И# пaки кондaкъ пeрвый: Ди1вный воев0до:

Мlтва

С™hй и3 слaвный великом§ниче хrт0въ дими1тріе, ск0рый пом0щниче и3 тeплый застyпниче съ вёрою притекaющихъ къ тебЁ! предстоS съ дерзновeніемъ нбcному цRю, и3спроси2 ў негw2 прощeніе согрэшeній нaшихъ и3 њ є4же и3збaвитисz нaмъ t всегуби1тельныz ћзвы, трyса, пот0па, nгнS, мечA и3 вёчныz кaзни. Моли2 блaгость є3гw2, є4же ўщeдрити грaдъ сёй, њби1тель сію2 и3 всsкую странY хrтіaнскую. И#сходaтайствуй ў цRS цaрствующихъ на враги2 побёду и3 њдолeніе правослaвнымъ хrтіaнwмъ, всeй держaвэ правослaвной ми1ръ, тишинY, твeрдость въ вёрэ и3 преспёzніе во бlгочeстіи: нaмъ же, чтущымъ честнyю пaмzть твою2, и3спроси2 бlгодaтное ўкрэплeніе на дэлA благ†z, да благоутр0бное владhцэ нaшему хrтY бGу здЁ творsще, спод0бимсz мlтвами твои1ми наслёдовати цrтвіе нбcное длz вёчнагw прославлeніz є3гw2 со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.