НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Великомученици Варвари

Кондaкъ №

И#збрaнной бGомъ t їдwлослужи1телнагw р0да и3 призвaнной во kзhкъ с™ъ, въ лю1ди њбновлeніz, невёстэ хrт0вэ, ћкw и3збавлsющіисz тоб0ю t разли1чныхъ ѕHлъ и3 њбстоsніz, бlгодaрствєннаz пBніz и3 хвалє1ніz восписyемъ ти2 моли1твєнницы твои2, с™az и3 всехвaльнаz великом§нце, тh же и3мyщи дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да съ рaдостію зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, варвaро, невёсто хrт0ва прекрaснаz.

Јкосъ №

ЃгGлwмъ чcтнyю и3 вселюбeзную чистотY непор0чно сохрaнши, честнaz варвaро, ѓгGлwмъ сожи1тельница бhти спод0биласz є3си2, съ ни1миже є3гдA поeши трbческую пёснь бGу на нб7си, ўслhши нaсъ, пою1щихъ тебЁ на земли2 похв†лнаz пBніz сіS:

Рaдуйсz, nтрокови1це, бGомъ nц7eмъ пред8устaвленнаz бhти соoбрaзна въ страдaніи џбразу сн7а є3гw2: рaдуйсz, сн7омъ б9іимъ, свётомъ t свёта, призвaннаz из8 тмы2 въ чyдный свётъ вёры и3 бlгодaти є3гw2. Рaдуйсz, ћкw позвaвшему тS с™0му д¦у, и3 самA тёломъ и3 д¦омъ с™A є3си2: рaдуйсz, ћкw t сквeрны пл0ти и3 дyха непор0чну тS соблюлA є3си2. Рaдуйсz, рождeнному t дв7ы женихY хrтY дв7у тz чи1стую њбручи1вшаz: рaдуйсz, земнaгw њбрyчника пaче нбcнагw знaти не восхотёвшаz. Рaдуйсz, кри1не двcтва, посредE тeрніz јдwлскагw прорaстшій д0лэ: рaдуйсz, цвёте чcтоты2, въ неувzдaемой слaвэ цвэтyщий горЁ. Рaдуйсz, въ нбcномъ вертогрaдэ хrтова бlгоухaніz наслаждaющаzсz: рaдуйсz, краснёйшагw пaче сынHвъ чlвёческихъ зрёніемъ тaмw ўтэшaющаzсz. Рaдуйсz, ўбэли1вшаz ри6зы твоS въ кр0ви ѓгнчей на земли2: рaдуйсz, въ ли1цэ двcтвенномъ послёдующаz б9іему ѓгнцу на нб7си2.

Рaдуйсz, варвaро, невёсто хrт0ва прекрaснаz.

Кондaкъ в7

Ви1дzщи с™az варвaра себE на выс0комъ столпЁ t nтцA постaвлену, помышлsше себE мaніемъ б9іимъ къ нб7си2 бhти возводи1му. Разyмнаz ќбw восхождє1ніz въ сeрдцэ своeмъ пол0жши, тёми t тмы2 ко свёту и3 t прелeстныхъ јдwловъ ко и4стинному бGу ќмнэ восхождaше, пою1щи є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ неуразумённый њ є3ди1номъ всеS твaри творцЁ разумёти дв7а с™az варвaра и4щущи, бесёдоваше со свои1мъ си2 рaзумомъ, гlz: t тeмныхъ куми1рwвъ чyднымъ свэти1ламъ нб7снымъ кaкw бЁ создaтисz м0щно, рцы2 ми2. Къ нeйже џнъ со pал0мникомъ речE: вси2 б0зи kзы6къ, бёсове, є3ди1нъ же є4сть бGъ и3 гDь, и4же нб7сA и3 всS свэти1ла и4хъ сотвори2. Таков0му твоемY, мyдраz дв7о, рaзуму дивsщесz, глаг0лемъ:

Рaдуйсz, пaче стaрєцъ їдwлослужи1тельныхъ разyмнейшаz: рaдуйсz, пaче мудрецє1въ мjра сегw2 мудрёйшаz. Рaдуйсz, ћкw тебЁ безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости своеS бGъ kви1лъ є4сть: рaдуйсz, ћкw тебE и4стиннагw бGосл0віz сaмъ бGъ сл0во научи1лъ є4сть. Рaдуйсz, всёхъ ѕвэздочeтцєвъ ўм0мъ хrт0вымъ превозшeдшаz: рaдуйсz, ћвственнее пaче џныхъ нб7сный крyгъ прозрёвшаz. Рaдуйсz, ћкw въ твaри, ѓки въ зерцaлэ, самагw2 творцA ўсмотрёла є3си2: рaдуйсz, ћкw въ создaнныхъ свэти1лахъ несоздaнный свётъ ўзрёла є3си2. Рaдуйсz, нhнэ ўжE кромЁ зерцaла свётъ лицA б9іz на нб7си зрsщаz: рaдуйсz, тёмъ свётомъ неизречeннw веселsщаzсz. Рaдуйсz, ќмнаz ѕвэздо2, є3sже њзарeніемъ лицE б9іе, ћкw сlнце, свётлw нaмъ kвлsетсz: рaдуйсz, мhсленнаz луно2, є4юже н0щь заблуждeніz ћкw дeнь просвэщaетсz.

Рaдуйсz, варвaро, невёсто хrт0ва прекрaснаz.

Кондaкъ G

Си1ла вhшнzго дадE тогдA с™ёй варвaре, ћкоже дрeвле прbроку їезекjилю, лицE ґдамaнтово, си1льно пред8 всёми їдолwслужи1тельми, во є4же не ўбоsтисz є4й t ѕвёрскагw лицA и4хъ, ни ўжасaтисz лю1тагw прещeніz. Тёмже со дерзновeніемъ мужемyдреннаz дв7а взывaше: трbцу чтY, є3ди1но б9ество2, и3 т0й вёрою покланsющисz, велеглaснw пою2: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мyщи с™az варвaра свhше дaнную себЁ м®ость, востечE къ дёлателємъ бaни nтeческіz, и3 џнэмъ проzвлsz тaйну с™hz трbцы, повелЁ три2 nкнA въ бaнэ ўстр0ити. Ѓще, речE, їдwлослужи1теліє ўстA и4мутъ и3 не глаг0лютъ слaвы и4стиннагw бGа, то кaменныz въ сeй бaнэ стёны треми2 џкнами, ѓки треми2 ўстнaми, да свидётельствуют, ћкw є3ди1нъ є4сть бGъ, въ трbцэ с™ёй t всеS твaри слaвимый и3 поклaнzемый. За таков0е u5бо мудровaніе, с™az варвaро, пріими2 похвалY сію2:

Рaдуйсz, въ треoк0нной бaнэ купёль с™aгw кRщeніz, во и4мz трbцы прес™hz, и3зoбрази1вшаz: рaдуйсz, въ купёли воды2 и3 д¦а, къ си1мъ же и3 кр0ве твоеS мyченическіz, тебE и3змhвшаz. Рaдуйсz, ћкw треми2 џкнами тмY многоб0жіz, трbце с™ёй проти1внагw, прогнaла є3си2: рaдуйсz, ћкw џкнами треми2 свётъ трbческій ћснw ўзрёла є3си2. Рaдуйсz, ћкw тёми треми2 џкнами призрЁ на тS сlнце прaвды, триднeвнw возсіsвшее t гр0ба: рaдуйсz, ћкw тёми тебЁ возсіS дeнь трbческагw спасeніz. Рaдуйсz, с®це твоE є3ди1ному въ трbцэ бGу всегдA tвeрсто и3мёвшаz: рaдуйсz, ч{вства твоS пред8 брaнію тріeхъ врагHвъ, пл0ти, мjра и3 діaвола, крёпкw заключи1вшаz. Рaдуйсz, ћкw въ души2 твоeй три2 мhслєннаz nкнA, вёры, надeжды и3 любвE, ўстр0ила є3си2: рaдуйсz, ћкw тёми треми2 џкнами при трbческомъ б9ествЁ, и3 треми2 дeньми воздви1женную тёла хrт0ва цRковь ўсмотрёла є3си2. Рaдуйсz, ћкw тебЁ нб7са t тріeхъ їерaрхій ѓгGльскихъ tверз0шасz: рaдуйсz, ћкw тебE гHрніz nби1тели трbчєскіz рaдостнw пріsша.

Рaдуйсz, варвaро, невёсто хrт0ва прекрaснаz.

Кондaкъ д7

Бyрz ћрости вeліz nтцA твоегw2, дhшущагw прещeніемъ и3 ўбjйствомъ, возшумE на хрaмъ души2 твоеS, с™az варвaро, но тогw2 не возм0же поколебaти: њсновaнъ бо бЁ на твeрдомъ вёры хrт0вы кaмени, на нeмже ты2, мyдраz дв7о, неподви1жимw стоsщи, ўкреплsющему тS ї}су хrтY пёснь воспэвaла є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавъ t тебE, мyдрыz дщeри, nтeцъ тв0й діоск0ръ неслhшаннаz њ с™ёй трbцэ словесA, ћкw ѓспідъ глухjй заткA ќши своS и3 по под0бію ѕміи1ну съ жaломъ ћдостнымъ, ўстреми1сz со nстріeмъ мечA на твоE ўбjйство: но ты2, невёсто хrт0ва варвaро, подражaющи женихA твоего2 ї}са, бэжaвшаго t мечA и4родова, бёгала є3си2 t мечA діоск0рова, желaющи сeрдце є3гw2 t ѕвёрскіz ћрости въ люб0вь nтeческую њбрати1ти. Мh же разyмное твоE бёгство звaніи почитaемъ си1ми:

Рaдуйсz, бlжeннаz, и3згнaннаz из8 д0му земнaгw прaвды рaди: рaдуйсz, богaтаz въ бGа, лишeннаz nтeческихъ богaтствъ хrтA рaди. Рaдуйсz, ћкw твоегw2 њбнищaніz є4сть цRствіе нб7сное: рaдуйсz, ћкw тебЁ ўгот0васz вёчныхъ блaгъ сокр0вище. Рaдуйсz, словeснаz ѓгнице, t ѕлaгw в0лка мучи1телz къ д0брому пaстырю хrтY прибёгшаz: рaдуйсz, во дв0ръ прaвэдныхъ nвeцъ є3гw2, њдеснyю стоsщихъ, вшeдшаz. Рaдуйсz, неѕл0биваz голуби1це, t земнaго врaна въ покр0въ нб7снагw nрлA прелетёвшаz: рaдуйсz, въ кр0вэ крилY є3гw2 д0брый тебЁ покр0въ њбрётшаz. Рaдуйсz, нб7снагw nц7A дщи2 честнaz, ћкw t земнaгw роди1телz съ безчeстіемъ на смeрть гони1ма былA є3си2: рaдуйсz, ћкw t безсмeртнагw гDа слaвы въ жи1знь вёчную со слaвою пріsта є3си2. Рaдуйсz, тоsжде и3 нaмъ жи1зни присножелaющаz ходaтаице: рaдуйсz, прилёжнаz њ нaсъ къ бGу моли1твеннице.

Рaдуйсz, варвaро, невёсто хrт0ва прекрaснаz.

Кондaкъ є7

БGотeчной ѕвэздЁ былA є3си2 под0бна, с™az великомyченице варвaро: бэжaщи бо пред8 nтцeмъ твои1мъ, наставлsла є3си2 того2 тaинственнэ на пyть, ведyщій ко првdному сlнцу, t дв7ы возсіsвшему, хrтY бGу. Nбaче џнъ душeвныма nслэплeнъ nчи1ма, ѓбіе и3 тэлeсныма не ўзрё тz пред8 соб0ю бэжaщую: тh бо сквозЁ кaменную, тебЁ велёніемъ б9іимъ разступи1вшуюсz г0ру прошeдши, скрhласz є3си2 t џчію є3гw2 въ кaменней пещeрэ, да t среды2 кaменіz, ћкw пти1ца, дaси глaсъ бGу, воспэвaющи: Ґллилyiа.

Јкосъ є7

Ви1дэвше тS пaстыріе, верхY горы2 џвцы пасyщіи, въ кaмени крhющуюсz, дивлsхусz, глаг0люще: что2 сіS словeснаz ѓгница; к0егw в0лка бёгаетъ; и3 сE діоск0ръ, пaче в0лка лютёйшій, востечE на г0ру, и3 тебE тaмw крhющуюсz њбрётъ, и3 похи1тивъ за деви1ческіz твоS власы2, влечaше ко своемY д0му по жест0кому пути2, на нeмже тS вёрніи срэтaемъ привётствіи си1ми:

Рaдуйсz, млад0му є3лeню на горaхъ ґрwмaтскихъ ўпод0бившаzсz: рaдуйсz, гHрнzz, пaче д0лнихъ восхождeніz въ с®цэ твоeмъ полагaющи, возлюби1вшаz. Рaдуйсz, и3збhвшаz поги1бельнагw їдwлослужeніz р0ва: рaдуйсz, на г0ру трbческагw поклонeніz востeкшаz. Рaдуйсz, сквозЁ кaменіе прошeдшаz, t каменносeрдагw бёгающи гонeніz: рaдуйсz, средЁ кaменіz кaмень хrтA, ўтверждaющаго тS, њбрётшаz. Рaдуйсz, въ пещeру кaменную вшeдшаz, ви1дэти ї}са во гр0бэ кaменномъ бhвша положeнна: рaдуйсz, ўжE того2 ви1дzщаz на прест0лэ слaвы седsща. Рaдуйсz, ћкw власы2 главы2 твоеS, за хrтA хранsщаго, да и3 влaсъ главы2 чlовёческіz не поги1бнетъ, и3ст0ргани сyть на земли2: рaдуйсz, ћкw тjи t хrтA и3зочтeни сyть ко ўвэнчaнію на нб7си2. Рaдуйсz, власы2 твоS кр0вію д0лэ, ћкw цвэтaми, њбагри1вшаz: рaдуйсz, заплетeніе власHвъ твои1хъ њкровавлeнныхъ въ вэнeцъ тебЁ златhй њбрати1вшаz.

Рaдуйсz, варвaро, невёсто хrт0ва прекрaснаz.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникwмъ бGон0снымъ, ґпcлwмъ хrт0вымъ, поревновaвши дерзновeннw, пред8 лицeмъ мучи1телей проповёдала є3си2 хrтA и4стиннаго бGа: и3 є3гw2 рaди лю1тыz р†ны, власzнhми рyбы и3 џстрымъ чрeпіемъ болёзненнw потирaємыz, мyжественнw претерпёла є3си2, с™az варвaро. Тaже въ темни1цу всаждeна, въ нeй ѓки въ черт0зэ њ хrтЁ ї}сэ ликовaла є3си2, пою1щи є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsвый въ с®цэ твоeмъ просвэщeніе и4стиннагw бGоразyміz, возсіS и3 во nчесёхъ твои1хъ свётъ б9eственнагw лицA своегw2 хrт0съ гDь: т0й бо, ћкw возлю1бленный тв0й жени1хъ, въ полyнощи къ тебЁ, непор0чней своeй невёстэ, въ темни1цу пришeдъ, любeзнw тS посэти2, t рaнъ и3сцэли2, и3 свётлостію лицA своегw2 неизречeннw дyшу твою2 возвесели2, нaсъ же вёрныхъ научи2 пёти тебЁ сицев†z:

Рaдуйсz, за страдaвшаго біeніе хrтA нещaднw біeннаz: рaдуйсz, біє1ніz терпёніемъ неви1димаго врагA ўби1вшаz. Рaдуйсz, ћзвы гDа твоегw2 на тёлэ твоeмъ носи1вшаz: рaдуйсz, t всeхъ ћзвъ, тёмжде гDемъ, на тёлэ твоeмъ и3сцэлeвшаz. Рaдуйсz, ћкw сaмъ гDь, свётъ мjра, тебЁ въ темни1цэ бhвшей себE kви1лъ є4сть: рaдуйсz, ћкw сaмъ души2 и3 тёла врaчъ, тебE больнyю посэти1лъ є4сть. Рaдуйсz, чрез8 земнyю темни1цу въ нб7сный черт0гъ свётлw вшeдшаz: рaдуйсz, t кровeй твои1хъ брaчную тебЁ nдeжду и3сткaвшаz. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю t мн0гихъ рaнъ грёшніи и3сцэлsютсz: рaдуйсz, ћкw тоб0ю t всёхъ болёзней съ вёрою тS призывaющіи ўздравлsютсz. Рaдуйсz, ќзъ грэх0вныхъ ск0раz реши1тельнице: рaдуйсz, ћзвъ многоѕл0бныхъ д0браz цэлeбнице.

Рaдуйсz, варвaро, невёсто хrт0ва прекрaснаz.

Кондaкъ з7

Хотsщу безyмному мучи1телю желaнiе своE ўлучи1ти, и3 є3щE покушaющемусz ласкaтельными словесы2 тебE, с™az варвaро, t и4стиннагw бGа tврати1ти ко прелeстнымъ јдwлwмъ, ты2, ћкw мyдраz дв7а, tвэщaла є3си2 томY: пeрвэе твeрдый ґдамaнтъ въ мsгкій в0скъ претвори1ши, нeжели менE tврати1ши t хrтA бGа моегw2: тог0 бо, со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, є3ди1наго и4стиннаго бGа и3сповёдую, слaвлю, и3 хвалю2, и3 пою2 є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вую показA безчеловёчіz ћрость ѕвэроoбрaзный мучи1тель, є3гдA тебE, с™az великомyченице варвaро, повелЁ на дрeвэ повёсити, и3 ногтьми2 желёзными тёло твоE строгaти, и3 свэщaми горsщими твоS nпалsти рeбра, є3щe же и3 млaтомъ во главY тsжко би1ти. СіE пачеєстeственное терпёніе твоE благоговёйнw воспоминaюще, похвалaми блажи1мъ тS си1ми:

Рaдуйсz, ћкw повёшена былA є3си2 на дрeвэ, хrтA рaди на кrтЁ распsтагw: рaдуйсz, стр0гана по рeбрwмъ, ї}са рaди, копieмъ въ рeбра прободeннагw. Рaдуйсz, ћкw џгнь любвE къ бGу въ с®цэ твоeмъ возжеглA є3си2: рaдуйсz, ћкw за тогw2 џгненными свэщaми пали1ма былA є3си2. Рaдуйсz, твердeйшаz ґдамaнта въ терпёніи невреди1момъ: рaдуйсz, крэпчaйшаz кaменнагw столпA въ мyжествэ непоколеби1момъ. Рaдуйсz, ћкw млaтомъ би1вшимъ тS по главЁ, вэнeцъ цrтвіz тебЁ и3сковaсz: рaдуйсz, ћкw тёмже млaтомъ главA врагA твоегw2 сокруши1сz. Рaдуйсz, ћкw со хrт0мъ, є3гw2 рaди, на земли2 страдaла є3си2: рaдуйсz, ћкw съ ни1мъ и3 њ нeмъ на нб7си2 прославлsешисz. Рaдуйсz, всёхъ врагHвъ нaшихъ крёпкаz побэди1тельнице: рaдуйсz, во всёхъ бэдaхъ нaшихъ ск0раz пом0щнице.

Рaдуйсz, варвaро, невёсто хrт0ва прекрaснаz.

Кондaкъ }

Стрaнное и3 стрaшное с™hz варвaры страдaніе ви1дzщи, бlговёрнаz въ женaхъ їуліaніа ўдиви1сz ѕэлw2: кaкw младA nтрокови1ца въ ю4ностнэмъ тэлеси2 такwвhz мyжественнw за хrтA терпи1тъ м{ки; тaже, слeзнагw и3сп0лнившисz ўмилeніz, благодaрственнw и3 тA возопи2 хrтY бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь сладчaйшій ї}съ слaдость, вeсь желaніе тебЁ бhсть, с™az вавaро: слaдцэ бо є3гw2 рaди гHрькіz терпёла є3си2 м{ки, глаг0лющи: чaшу страдaній, ю4же дадe ми возлю1бленный м0й жени1хъ, не и4мамъ ли пи1ти; тeмже и3 самA показaласz є3си2 чaша, слaдость чудeсныхъ и3сцэлeній и3зливaющаz всёмъ вопію1щимъ къ тебЁ сицевaz:

Рaдуйсz, tвeргшаz во ѓдское г0ре јдwлскую г0ресть: рaдуйсz, возлюби1вшаz нб7сную ї}сову слaдость. Рaдуйсz, мhсленнаz стaмно, мaнну брaшна творeніz в0ли б9іz въ себЁ и3мyщаz: рaдуйсz, вёрныхъ во благи1хъ желaніе и3сполнsющаz. Рaдуйсz, рэко2, и3сп0лненнаz бlгодaти б9іz водaми: рaдуйсz, и3ст0чниче, кипsщій чудeсъ и3зліsніи. Рaдуйсz, ћкw пчелA, t ѕлов0ннагw јдwльскихъ жeртвъ дhма tлетёвшаz: рaдуйсz, во бlгоухaнную мЂра хrт0ва воню2 слaдцэ притeкшаz. Рaдуйсz, ћкw твои1ми во всёмъ тёлэ ћзвами былA є3си2 под0бна с0ту: рaдуйсz, ћкw кр0вэ твоеS к†пли сладчaйшіz пaче мeда бhша преслaдкому ї}су. Рaдуйсz, ћкw всёмъ вёрнымъ воспоминaніе твоE преслaдко: рaдуйсz, ћкw всёй цRкви хrт0вой и4мz твоE пречcтно.

Рaдуйсz, варвaро, невёсто хrт0ва прекрaснаz.

Кондaкъ f7

ВсE є3стество2 ѓгGльское вeліею возрaдовасz рaдостію, ўзрёвши мyжественную крёпость твою2, с™az и3 непобэди1маz мyченице варвaро: ви1дэвше бо ѓгGльстіи чи1нове вeтхаго врагA, прег0рдагw кнsзz тмы2, со всёмъ є3гw2 бэс0вскимъ и3 јдwльскимъ п0лчищемъ t тебE, є3ди1ныz младhz дв7ы, посрaмленнаго, побэждeннагw же и3 под8 н0зе твои2 повeрженнагw, вeліимъ глaсомъ возопи1ша бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэтjи многовэщaнніи рjторскими свои1ми љзhки не возм0гутъ и3зрещи2 вели1чества твои1хъ болёзненныхъ страдaній, q варвaро: кт0 бо скaжетъ болёзнь твою2, коли1ка бЁ, є3гдA сосцA твоS ўрёзана бhша; кто2 и3зречeтъ стyдъ лицA дв7и1ческагw, є3гдA њбнажeна по всемY грaду t беззак0нныхъ мучи1телей води1ма былA є3си2; сицевyю болёзнь и3 безчeстіе твоE мы2 т0чію воспомzнyвше, содрогaемсz и3 со ўмилeніемъ глаг0лемъ си1це:

Рaдуйсz, д0браz лёторасле сaда ї}сова: рaдуйсz, и4стиннаz лозо2 віногрaда хrт0ва. Рaдуйсz, двA сосцA твоS tрёзаннаz, ѓки двA грeзна, въ чeсть гDеви твоемY принeсшаz: рaдуйсz, кр0вь твою2, ѓки віно2 ўмилeніz, t тeхъ и3сточи1вшаz. Рaдуйсz, ћкw хrтA рaди њбнажeннаго и3 ты2 ри1зъ твои1хъ совлеченA былA є3си2: рaдуйсz, ћкw є3гw2 рaди, во їеrли1мэ ругaтельнэ води1магw, и3 ты2 по грaду на поругaніе води1ма былA є3си2. Рaдуйсz, t ѓгGла свётлою nдeждою въ наготЁ твоeй њдёzннаz: рaдуйсz, т0ю t стyдныхъ nчeсъ неви1димw покровённаz. Рaдуйсz, чyдный ѓгGлwмъ и3 чlовёкwмъ поз0ръ бhвшаz: рaдуйсz, и3 самёхъ мучи1телей терпёніемъ твои1мъ ўдиви1вшаz. Рaдуйсz, ћкw сaмъ гDь свhше призрЁ на твоS страд†ніz: рaдуйсz, ћкw сaмъ т0й подвигопол0жникъ похвали2 п0двиги твоS.

Рaдуйсz, варвaро, невёсто хrт0ва прекрaснаz.

Кондaкъ ‹

Спасти2 хотS дyшу твою2, њ тёлэ твоeмъ всsчески неради1ла є3си2, с™az варвaро: є3гдa бо на тS мeчное на смeрть њсуждeніе и3зhде, ты2 под8 мeчь џстрый, ѓки под8 вэнeцъ крaсный, рaдостнw и3дyщи, бGу, въ м§нческомъ п0двизэ тебE ўкреплsющему, воспэвaла є3си2 пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Стэны2 кaменныz твeрдэе њкаменeнный сeрдцемъ бhсть діоск0ръ, тв0й с™az варвaро, не ўжE роди1тель, но лю1тый мучи1тель: т0й бо, ћкw ўслhша твоE мeчное на смeрть њсуждeніе, не т0чію њ смeрти твоeй не поболЁ, но и3 сaмъ свои1мъ мечeмъ на мёстэ њсуждeніz твою2 с™yю ўсэчE главY, и3 тaкw, по предречeнію гDню, њкаsнный nтeцъ предадE на смeрть своE чaдо. Въ т0й u5бw бlжeннэй твоeй кончи1нэ, пріими2 t нaсъ пBніz сіS:

Рaдуйсz, за главY цRкви хrтA под8 мeчь главY твою2 прекл0ншаz: рaдуйсz, за люб0вь къ нб7сному чlовэколюби1вому nц7Y безсмeртному на смeрть t земнaгw безчlовёчнагw nтцA тлeннагw прeданнаz. Рaдуйсz, течeніе мyченическагw пути2 скончaвшаz д0брэ: рaдуйсz, вёру безсмeртному њбрyчнику хrтY до смeрти сохрaншаz б0дрэ. Рaдуйсz, си1лою свhше на брaнь проти1ву си1лъ преисп0днихъ препоsсаннаz: рaдуйсz, побэдон0сною слaвою въ вhшнихъ t хrтA побэди1телz њдёzннаz. Рaдуйсz, nрyжіемъ бlговолeніz б9іz венчaннаz на земли2: рaдуйсz, цвётомъ нетлeніz ўкрашeннаz на нб7си. Рaдуйсz, дёвамъ добр0то и3 похвалeніе: рaдуйсz, мyченикwмъ красото2 и3 рaдованіе. Рaдуйсz, хrтіaнwмъ крёпкое прибёжище: рaдуйсz, вёрнымъ твeрдое заступлeніе.

Рaдуйсz, варвaро, невёсто хrт0ва прекрaснаz.

Кондaкъ №i

Пёніе нaше похвaльное, ѓще бы и3 тмочи1сленное, вёмы, ћкw нёсть дов0льнw по достоsнію восхвали1ти тS, с™az и3 всехвaльнаz м§нце варвaро: nбaче мы2, б9іихъ тоб0ю нaмъ nби1льнw подавaемыхъ даровaній бlгодaрни сyще, бGу, въ тебЁ свои1ми бlгодэsніи прославлsемому, бlгодaрственными ўсты2 поeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтопріeмную свэщY, на нб7сномъ свёщницэ, пред8 пrт0ломъ с™hz трbцы постaвленную, зри1мъ ќмныма nчи1ма тебE, с™az дв7о варвaро: toнyдуже, є3гдA нощнhй грэх0въ нaшихъ мрaкъ, лучaми моли1твъ твои1хъ прсвэщaеши, и3 нaсъ на свётлую спасeніz стезю2 наставлsеши, по д0лгу дост0йна є3си2 t нaсъ звaніемъ бhти почитaема си1мъ:

Рaдуйсz, свэтоyмнаz лучE, во свётлость немерцaющую прилучeннаz: рaдуйсz, мhсленнаz денни1це, дeнь невечeрній њзарsти возшeдшаz. Рaдуйсz, бlгов0ннаz смЂрно, цRковь хrт0ву бlгоухaющаz: рaдуйсz, златaz кади1льнице, fmміaмъ моли1твы њ нaсъ къ бGу приносsщаz. Рaдуйсz, мmропол0жнице и3сцэлeній неwскyднаz: рaдуйсz, сокр0вище б9іихъ дарHвъ неиждиви1тельное. Рaдуйсz, чaше, t nби1ліz д0му б9іz чeрплющаz рaдость: рaдуйсz, сосyде, t и3сполнeніz хrт0ва пріeмлющій всёхъ блaгъ нб7сныхъ слaдость. Рaдуйсz, ґдамaнте, пeрстень безсмeртнагw со хrт0мъ њбручeніz, ўкраси1вый: рaдуйсz, вёнче добр0ты, въ руцЁ гDней держи1мый. Рaдуйсz, ћкw на тS цRь сlвы, гDь си1лъ, слaву и3 велелёпіе возложи1лъ є4сть: рaдуйсz, ћкw тебЁ цRь цrтвующихъ и3 гDь госп0дствующихъ цrтво своE и3 гDствіе даровaлъ є4сть.

Рaдуйсz, варвaро, невёсто хrт0ва прекрaснаz.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть t бGа данa ти є4сть, храни1ти и3 соблюдaти t внезaпныz болёзни и3 нaглыz смeрти всsкаго чlовёка, вёрою, люб0вію и3 бlгоговeніемъ чтcн†z твоS страдaніz воспоминaющаго и3 почитaющаго: тоS бlгодaти не лиши2 и3 нaсъ, д0браz дв7о варвaро, да и3 мы2, здрaви сyще тёломъ и3 д¦омъ въ нhнэшней и3 бyдущей жи1зни њ тебЁ поeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Поeмъ твоS крёпкіz п0двиги, почитaемъ страдaніz, хвaлимъ долготерпёніе, ўбlжaемъ с™yю твою2 кончи1ну, слaвимъ твоE въ немощн0мъ тёлэ показaвшеесz непобэди1мое мyжество, и4мже на земли2 и3 на нб7си2 прослaвиласz є3си2, с™az и3 добропобёднаz великомyченице варвaро, и3 въ чeсть твои1хъ побэдон0сныхъ п0двигwвъ и3 страдaній похвaлнаz восписyемъ ти2 сіS:

Рaдуйсz, t ѓгGльскихъ чинHвъ въ сожи1тельство и4хъ любeзнw пріsтаz: рaдуйсz, t дёвственныхъ ликHвъ въ черт0гъ нб7сный рaдостнw введeннаz. Рaдуйсz, t мyченическихъ полкHвъ под8 вэнeцъ слaвы провождaемаz во глaсэ рaдованіz: рaдуйсz, t всёхъ жи1телей нб7сныхъ пріeмшаz њ гDэ цэловaніе. Рaдуйсz, ћкw мздA твоS мн0га є4сть на нб7сёхъ: рaдуйсz ћкw рaдость твоS вёчна є4сть во свётлости с™hхъ. Рaдуйсz, t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ крёпкаz нaмъ застyпнице: рaдуйсz, рaдости нaмъ, бlгодaти же и3 слaвы вёчныz ходaтаице. Рaдуйсz, душeвныхъ и3 тэлeсныхъ недyгwвъ нaшихъ цэли1тельнице: рaдуйсz, спаси1тельныхъ блaгъ земнhхъ и3 нб7сныхъ подaтельнице. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю t нечazнныz и3 вёчныz смeрти сохранeни бhти ўповaемъ: рaдуйсz, ћкw тоб0ю вёчную жи1знь ўлучи1ти бlгонадeжднw чaемъ.

Рaдуйсz, варвaро, невёсто хrт0ва прекрaснаz.

Кондaкъ Gi

Q многострадaльнаz и3 всехвaльнаz с™az великом§нце варвaро, нhнэшнее нaше молeніе пріeмши, t всsкихъ болёзней душeвныхъ и3 тэлeсныхъ и3 вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ нaсъ и3збaви, и3 t вёчнагw мучeніz твои1мъ бGопріsтнымъ ходaтайствомъ сохрани2, да съ тоб0ю на земли2 живhхъ во вёки поeмъ бGу: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

Тaже, јкосъ №: ЃгGлwмъ чтcную и3 вселюбeзную чcтотY:

И# кондaкъ №: И#збрaнной бGомъ t їдwлослужи1телнаго р0да:

Мlтва ко с™ёй великом§нцэ варвaрэ

С™az слaвнаz и3 всехвaльнаz великом§нце хrт0ва варвaро, с0бранніи днeсь въ хрaмэ твоeмъ б9eственнэмъ лю1ди ў рaцэ мощeй твои1хъ покланsющіисz, и3 люб0внw цэлyющіи: страд†ніz же твоS м§нчєскаz, и3 въ ни1хъ самaго стrтопол0жника хrтA, дaвшаго тебЁ, не т0чію є4же въ него2 вёровати, но и3 є4же по нeмъ страдaти, похвалaми ўблажaющіи, м0лимъ тS и3звёстнаz желaніz нaшегw ходaтаице: моли2 съ нaми и3 њ нaсъ ўмолsемаго t своегw2 бlгоутр0біz бGа, да ми1лостивнw ўслhшитъ нaсъ, просsщихъ є3гw2 бlгостhню, и3 не tстaвитъ t нaсъ всS ко спасeнію и3 житію2 н{жднаz прошє1ніz, и3 дaруетъ хrтіaнскую кончи1ну животY нaшему безболёзненну, непостhдну, ми1рну, б9eственныхъ т†инъ причaстну, и3 всBмъ на всsцэмъ мёстэ, во всsкой ск0рби и3 њбстоsніи трeбующимъ є3гw2 человэколю1біz и3 п0мощи, вели1кую свою2 подaстъ ми1лость. Да бlгодaтію б9іею, и3 твои1мъ тeплымъ предстaтельствомъ, душeю и3 тёломъ всегдA здрaви пребывaюще, слaвимъ ди1внаго во с™ыхъ свои1хъ бGа ї}лева, не ўдалsющаго п0мощи своеS t нaсъ всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Мlтва вторaz ко с™ёй великом§нцэ варвaрэ

Премyдраz и3 всекрaснаz с™az великом§нце хrт0ва варвaро, бlжeнна є3си2, ћкw прем‡рнаz мyдрости б9іz пл0ть и3 кр0вь не kви2 тебЁ, но сaмъ бGъ nц7ъ нбcный, и4же тебE вёры рaди t невёрнагw nтцA њстaвленную, и3згнaнную и3 ўмерщвлeнную, въ дщeрь себЁ возлю1бленную пріsтъ: за тлённое земнaгw и3мёніz наслёдіе, пл0ти нетлёніе даровA: труды2 мyченичєскіz ўпокоeніемъ нбcнагw и3змэни2 цrтвіz: врeменное твоE житіE, смeртію є3гw2 рaди пресэчeнное, сицев0ю возпрослaви п0честію, ћкw дyшу съ ли1ки нбcныхъ вчини2 д¦Hвъ, тёло же на земли2 въ хрaмэ и4хъ ѓгGлскомъ положeнное, ѓгGлwмъ заповёда сохрани1ти цёло, чeстно и3 многочудeсно. Бlжeнна є3си2 хrтY сн7у б9ію, женихY нбcному ўневэщeннаz дв7о, є3г0же, добр0ты твоеS рачи1телz и3мёти желaющи, всю2 себE страдaніемъ, рaнами, ќдwвъ рёзаніемъ, и3 сaмыz главы2 ўсэчeніемъ, ѓки ќтварми дражaйшими потщaласz є3си2 ўкраси1ти: да тaкw, ћкw женA вёрна главЁ своeй, мyжу хrтY, д¦омъ и3 тёломъ соедини1шисz неразлyчнw, гlющи: њбрет0хъ, є3г0же возлюби2 душa моS, и3 ўдэржaхъ є3го2, и3 не њстaвихъ є3гw2. Бlжeнна є3си2, ћкw с™hй д¦ъ на тебЁ почи1лъ є4сть, и4мже д¦0вными д¦Hвнаz разсуждaти научeна, всS дyхи лукaвствіz во јдwлахъ, ћкw пaгубныz tри1нула є3си2, и3 є3ди1наго бGа д¦а познaвши, ћкw и4стиннаz покл0нница д¦омъ и3 и4стиною клaнzтисz и3зв0лила є3си2, проповёднически гlющи: трbцу чтY, є3ди1но б9ество2. Сію2 с™yю трbцу, ю4же въ животЁ и3 смeрти и3сповёданіемъ и3 страдaніемъ свои1мъ прослaвила є3си2, ўмоли2 њ мнЁ предстaтельнице моS, ћкw да и3 ѓзъ всегдA тр0йственною, вёры, любвE и3 надeжды, тyюжде с™yю трbцу почитaю добродётелію. И$мамъ свэти1лникъ вёры, но прaзденъ бlги1хъ дёлъ є3лeа: ты2 мyдраz дв7о, страдaльческую пл0ть твою2 кр0ве и3сп0лненну, и3 рaнами преливaющусz ѓки свэти1лникъ и3мyщаz, дaждь t є3лeа твоегw2, да тёмъ душeвную мою2 свэщY ўкраси1вши, спод0блюсz по тебЁ вни1ти въ черт0гъ нбcный. Пресeлникъ ѓзъ є4смь на земли2 и3 пришлeцъ, ћкоже вси2 nтцы2 мои2: бlгъ вёчныхъ наслёднице, и3 бlжeннаz, nбёда въ цrтвіи нбcномъ причaстнице, ћкw въ стрaнствіи житіS, трапeзы б9eственныz ўгощeніz, си1це и3 во и3сх0дэ t мjра, желaемагw спод0би мS напyтствованіz: и3 є3гдA въ конeцъ сн0мъ смeрти начнY ўсыпaти, косни1сz тогдA и3знемогaющіz пл0ти моеS, ћкw и3ногдA ѓгGлъ и3ліи2, гlющи: востaни, ћждь и3 пjй: ћкw да бlгодaтію б9ественныхъ тёла и3 кр0ве т†инъ ўкрэплeнъ, преидY въ крёпости ћди тоS далeкій путь смeрти, дaже до горы2 нбcныz: и3 тaмw, є3г0же ты2 чрез8 три2 џкна бaнныz прeжде вёрою бGа трbцу ўзрёла є3си2, сего2 кyпнw съ тоб0ю лицeмъ къ лицY да ўдост0юсz ви1дети, и3 слaвити є3го2 въ некончaемыz вёки, ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.