НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Татјани Мученици

Кондaкъ №

И#збрaннэй невёстэ хrтA вседержи1телz, похвaльнаz пёніz восписyемъ, чcтотY житіS твоегw2 дёвственнагw восхвалsюще и3 лобызaюще чтcаz стрaданіz твоS: тh бо нhнэ ликyеши въ черт0зэ нб7снэмъ твоегw2 женихA хrтA: поминaй прославлsющихъ тS пёніи си1ми, да зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, бlгоухaнный цвёте дёвства, слaвнаz мyченице татіaно.

Јкосъ №

ЃгGлwвъ творeцъ и3збрA тS и3з8 дрeвнzгw ри1ма, да пэснопоeши житіeмъ твои1мъ с™0е и4мz б9іе: t лётъ бо дётства твоегw2 воспитaна былA є3си2 въ стрaсэ б9іи и3 добродётелэхъ: сегw2 рaди зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, ю4нице сладкоухaннаz. Рaдуйсz, б9eственное писaніе возлюби1вшаz. Рaдуйсz, бlгочeстіе въ себЁ воспитaвшаz. Рaдуйсz, бGобоsзненному роди1телю внимaвшаz. Рaдуйсz, t негw2 сэменA вёры пріsвшаz. Рaдуйсz, въ стрaсэ б9іи воспи1таннаz. Рaдуйсz, пaче всёхъ бlгъ вёчнаz возлюби1вшаz.

Рaдуйсz, бlгоухaнный цвёте дёвства, слaвнаz мyченице татіaно.

Кондaкъ в7

Ви1дz твоE житіE бGобоsзненный роди1тель тв0й, всэчтcаz, наслади1сz даровaній б9eственныхъ въ тебЁ: пaче бо знaтности своеS и3 влaсти к0нсульскіz люблsше хrтA, всsкъ дeнь хвалY є3мY поS: Ґллилyіz.

Јкосъ в7

Разумъ нбcный даровaсz тебЁ, є3гдA дости1гла є3си2 ю4ности и3 восхотёла житіE твоE проводи1ти въ дёвствэ и3 цэломyдріи: хrт0съ же бGъ, ўкрэплsz тS въ си1хъ добродётелэхъ, пріsтъ тS въ нбcнаz селeніz: сегw2 рaди пріими2 t нaсъ пёніz сіS:

Рaдуйсz, голуби1це, въ нб7сA возлетёвшаz. Рaдуйсz, ћкw дёвство и3 цэломyдріе бhша твои2 крилЁ. Рaдуйсz, бGа предпочeтшаz мjру. Рaдуйсz, ю4ность свою2 хrтY посвzти1вшаz. Рaдуйсz, лaстовице б9eственнагw сaда. Рaдуйсz, ко хrтY люб0вію пламенёвшаz. Рaдуйсz, служи1вшаz є3мY дeнь и3 н0щь.

Рaдуйсz, бlгоухaнный цвёте дёвства, слaвнаz мyченице татіaно.

Кондaкъ G

Си1ла бжcтвенныz любвE содёла тS служи1тельницу хrтY: и3збрaна бо былA є3си2 и3 постaвлена на слaвное служeніе діаконjссы, и3 tт0лэ, слyжащи цRкви въ рaдости вeліей, возглашaше непрестaннw: Ґллилyіz.

Јкосъ G

И$мущи рeвность њ цRкви б9іей, въ н0вомъ звaніи подвизaласz є3си2, труды2 и3 п0двиги ўсугублsz и3, под0бнэ безтэлeснымъ ѓгGлwмъ, бли1жнимъ во хrтЁ служи1ла є3си2. Мh же, грэхми tzгчeнніи, глаг0лемъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, мlтвою2 ўслаждaвшаz житіE твоE. Рaдуйсz, въ звaніи діаконjссы бGови послужи1вшаz. Рaдуйсz, ќзникwвъ въ темни1цахъ посэщaвшаz. Рaдуйсz, рaны и4мъ врачевaвшаz. Рaдуйсz, добропобёдное п0стничества прaвило. Рaдуйсz, бLти кRщeніz споспёшнице. Рaдуйсz, бёдныхъ и3 вдови1цъ њкормлsвшаz. Рaдуйсz, ко кRщeнію жє1нъ пріуготовлsвшаz. Рaдуйсz, въ бёдэ и3 несчaстіи tрaду носsщаz.

Рaдуйсz, бlгоухaнный цвёте дёвства, слaвнаz мyченице татіaно.

Кондaкъ д7

Бyрю ѕлhхъ напaстей претерпЁ нечести1вый цaрь ґнтwнjнъ геліогабaлъ, є3гдA тёло є3гw2, влек0мо по грaду, съ поругaніемъ ввeржено бhсть въ рёку тjбръ в0инами, возвeдшими на цaрство ри1мское ґлеxaндра севjра. Тh же, всеслaвнаz мyченице, пострaдала є3си2 за хrтA во дни2 є3гw2 цaрства, пэснопоS бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ д7

Слhшаще и3 ви1дzще нечести1віи к0нсулы, ћкw млaдъ є4сть цaрь ґлеxaндръ севjръ, притэснsху хrтіaнъ, ѕлочести1вый же и3 ѕвэронрaвный є3пaрхъ ўльпіeнъ, ўбjйство галілezнъ помhсливъ, повелЁ клaнzтисz ри1мскимъ богaмъ. Бhсть же стрaхъ вeлій тогдA: и3 потечE, ћкw водA, кр0вь мyченикwвъ. Тh же, всебlгaz татіaно, не ўбоsласz є3си2 стрaха чlвёческагw: сегw2 рaди съ люб0вію восклицaемъ ти2:

Рaдуйсz, заблуждeніе царS ґлеxaндра севjра посрами1вшаz. Рaдуйсz, хrтA и3 јдwлwвъ въ поклонeніи не сочетaвшаz. Рaдуйсz, т0кмw є3ди1ному хrтY послужи1вшаz. Рaдуйсz, јдwлы ћкw сатанY вмени1вшаz. Рaдуйсz, ўльпіeнова стрaха не ўбоsвшаzсz. Рaдуйсz, сочетaнію со хrт0мъ пріуготовлsвшаzсz. Рaдуйсz, правовёріz д0браz цэвни1це. Рaдуйсz, стрaха смeртнагw низложи1тельнице.

Рaдуйсz, бlгоухaнный цвёте дёвства, слaвнаz мyченице татіaно.

Кондaкъ є7

Б9eственный свётъ њсіS житіE твоE, с™az мyченице, є3гдA приспЁ врeмz стрaданій твои1хъ: тh бо, њблечeннаz свётомъ, вошлA є3си2 въ горни1ло стрaданій, и3 бhша рaдостны тебЁ рaны твоS смeртныz, и3 ѓгGли б9іи служaху тебЁ, и3 восклицaху непрестaннw бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ є7

Ви1дzще чcтое житіE твоE, вожди2 kзhчестіи ћша тS ћкw хrтіaнку и3 вед0ша въ kзhческій хрaмъ на поклонeніе: тh же вознеслA є3си2 мlтву хrтY бGу: и3 падE ґполлHнъ, б0гъ kзhческій, њбвали1сz кaпище јдwльское и3 мн0зи їдwлопоклHнницы смeрть пріsша. Мh же, чтyще си1лу мlтвы твоEz, глаг0лемъ:

Рaдуйсz, тоб0ю бо кaпише распадeсz. Рaдуйсz, тоб0ю бо їдwлопоклHнницы посрами1шасz. Рaдуйсz, тоб0ю бо научи1шасz покланsтисz є3ди1ному бGу. Рaдуйсz, и3з8 ґполлHна бёса и3згнaвшаz. Рaдуйсz, тёнь бёса и3 рыдaніе діaвольское показaвшаz.

Рaдуйсz, бlгоухaнный цвёте дёвства, слaвнаz мyченице татіaно.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдуетъ житіE твоE вeлію люб0вь ко хrтY: тh бо п0двиги и3 мlтвою2 низложи1ла є3си2 јдwльское ѕломhсліе и3 посрами1ла є3си2 мучи1телей, когтьми2 желёзными терзaющихъ тёло твоE: и3знемог0ша бо мучи1тели и3 возопи1ша: тeрпимъ бо сaми жест0каz мучeніz за првdницу сію2: тh же, ликyющи, вопіSла є3си2: Ґллилyіz.

Јкосъ ѕ7

ВозсіS свётъ хrт0въ въ в0инэхъ, мyчившихъ тS: є3гдa бо сіи2 ўвёроваша во хrтA возопи1ша ти2: прости2 ны2, служи1тельнице и4стиннагw бGа, прости2, и4бо нёсть нaшеz в0ли на стрaданіе твоE: и3 t тагw2 чaса бhша чaда б9іz. Мh же, восхвалsюще чудесA млcти гDни, зовeмъ:

Рaдуйсz, стрaданіемъ ко хrтY возводsщаz. Рaдуйсz, ѓгGлы њхранsемаz. Рaдуйсz, свётомъ хrт0вымъ њзари1вшаz в0ины. Рaдуйсz, привeдшаz и5хъ въ в0инство нбcное. Рaдуйсz, џсмь в0инwвъ страдaніемъ за хrтA вэнчaвшаz. Рaдуйсz, мlтвою твоeю џчи и4мъ tвeрзшаz. Рaдуйсz, пyть въ цRство нбcное и4мъ ўказaвшаz.

Рaдуйсz, бlгоухaнный цвёте дёвства, слaвнаz мyченице татіaно.

Кондaкъ з7

Хотsще воврeщи на поклонeніе јдwлwмъ, мyченице слaвнаz татіaно, вед0ша тS въ сyдище и3 мучeніемъ предaша тS беззак0нніи kзhчницы: тh же kви1ласz є3си2 здрaва и3 цёла, ли1це же твоE бhсть свётло и3 рaдостно, и3 стрaхомъ њб8sтъ бhсть судіS нечести1вый, повелЁ пaки и3 пaки предaти тS г0рькимъ мучeніемъ: тs же њхранsху ѓгGли, служи1тели бGа, пою1ще: Ґллилyіz.

Јкосъ з7

Н0вагw чyда бhша свидётеліе, є3гдA сосцы2 твоS, с™az татіaно, и3сточи1ша вмёстw кр0ви млеко2, и3 тёло твоE, nбнажeнное мучeній рaди и3 ножeмъ сэк0мое, и3сточи2 бlгоухaніе: раз8zри1сz нечести1вый мучи1тель и3 повелЁ кrтоwбрaзнw на земли2 распрострeти тS и3 би1ти жeзлы желёзными. Мh же, чудsщесz стрaданіемъ твои1мъ, рцeмъ ти2 похвалы2 таковhz:

Рaдуйсz, хrтY сораспsтаz д0блественнэ. Рaдуйсz, мучи1телей ўстраши1вшаz и3 ўдиви1вшаz. Рaдуйсz, къ и3знеможeнію и5хъ привeдшаz. Рaдуйсz, цэвни1це мyжества вёры. Рaдуйсz, ћкw тёло твоE и3сточи2 бlгоухaніе нб7а. Рaдуйсz, ўрёзанными сосцы2 воскорми1вшаz с0нмы мyченикwвъ за хrтA. Рaдуйсz, ћкw и3 нhнэ бlгоухaеши мlтвою2 къ бGу. Рaдуйсz, не њставлsющаz нaсъ своeю п0мощію.

Рaдуйсz, бlгоухaнный цвёте дёвства, слaвнаz мyченице татіaно.

Кондaкъ }

Стрaнное чyдо ви1димъ на тебЁ, всебlженнаz: кaкw въ темни1цэ н0щію молsщисz и3 воспэвaющи хrтY хвалы2, нб7снагw свёта спод0бисz њзарeніz и3 ѓгGлwвъ б9іихъ кyпнw славосл0вленіе пріимaше, тaкw и3 нhнэ въ рaйскихъ селeніихъ со ѓгGлы пэснопоeши: Ґллилyіz.

Јкосъ }

Вeсь рачи1тель ѕл0бы бhсть є3пaрхъ, є3гдA ўзрё тz здрaву и3 свётлу, и3зведeну и3з8 темни1цы на сyдищэ, и3 пaки восхотЁ соблазни1ти тS на поклонeніе јдwлwмъ: тh же, вёдzщи си1лу мlтвы хrтіaнскіz, безбоsзненнw въ хрaмъ діaны вошлA є3си2: ўстреми1сz же бёсъ и3з8 боги1ни ѕлочести1выz и3 возопи2: г0ре мнЁ, кaмо бэжY, џгнь бо снэдaетъ мS. Сегw2 рaди, тебЁ, побэди1тельнице бёсwвъ, вопіeмъ рaдостно:

Рaдуйсz, лeсти є3пaрха не внsвшаz. Рaдуйсz, въ хрaмэ діaны јдwлы посрами1вшаz. Рaдуйсz, мlтвою2 џгнь съ нб7сє2 низвeдшаz и3 кaпище діaны разрyшившаz. Рaдуйсz, мlтвою2 при1снw пламенёвшаz. Рaдуйсz, ћкw бёсы присyтствіz твоегw2 трепетaху и3 бэжaху. Рaдуйсz, кrтнымъ знaменіемъ безстрaшнw себЁ њсэнsвшаz. Рaдуйсz, въ мlтвэ џчи къ нб7у возводи1вшаz. Рaдуйсz, лучи2 бLти t нб7а и3спроси1вшаz.

Рaдуйсz, бlгоухaнный цвёте дёвства, слaвнаz мyченице татіaно.

Кондaкъ f7

ВсE є3стество2 ѓгGльское ўдиви1сz си1лэ мlтвы твоеS, є3гдA мн0жество невёдущихъ бGа и4стинна пад0ша и3 смeртный стрaхъ пріsша, њпалeнніи nгнeмъ, и3 восхвали1ша бGа, ди1внагw во с™hхъ свои1хъ, пёснію: Ґллилyіz.

Јкосъ f7

Вэтjи многоглаг0ливіи не м0гутъ восхвали1ти тs по достоsнію, слaвнаz мyченице хrт0ва: кт0 бо возм0жетъ стрaданіz твоеS и3зрeщи; кто2 п0двиги твоS воспоeтъ дост0йно; т0кмw надёющесz на твоE всеси1льное предстaтльство, дерзaемъ принeсти тебЁ сіS похвалы2:

Рaдуйсz, слaдостію любвE хrт0вы ўслаждaющаz сердцA. Рaдуйсz, приносsщаz нaмъ млcть t бGа. Рaдуйсz, мlтвЁ ўсeрднw нaсъ научaющаz. Рaдуйсz, прошeніемъ нaшимъ внeмлющаz. Рaдуйсz, ћкw ск0ро прошeніz нaша бGу прин0сиши. Рaдуйсz, ћкw г0рькихъ мучeній нaсъ и3збавлsеши. Рaдуйсz, бlгоухaннаz вётве рaйскаz. Рaдуйсz, черт0гwвъ џ§ихъ жи1тельнице. Рaдуйсz, цRствіz нбcнагw наслёднице.

Рaдуйсz, бlгоухaнный цвёте дёвства, слaвнаz мyченице татіaно.

Кондaкъ ‹

Сп7си1тельнагw твоегw2 п0двига зрsще течeніе, восхвалsемъ стрaданіz твоS: тh бо бичевaніе кrтоwбрaзное, къ п0лу пригвождeніе, тёла и3зсэчeніе, біeніе и3 њсмэsніе, въ темни1цэ заключeніе и3 и4ны ѕлострaданіz претерпёла є3си2, нhнэ же, вэнцeмъ цRствіz нбcнагw вэнчaвшисz, со всёми с™hми взывaеши: Ґллилyіz.

Јкосъ ‹

СтэнA и3 ґдамaнтъ былA є3си2, є3гдA на растерзaніе звёрэмъ приведeна и3 тjи не растерзaша тS: лeвъ бо ў н0гъ твои1хъ ласкaшесz, и3 є3гдA хотsху t8sти львA сeй ѓбіе разсвирэпЁ и3 растерзA сан0вника є3vмeніz, ўказyz си1лу хrтіaнскую. Сегw2 рaди глаг0лемъ со ўмилeніемъ:

Рaдуйсz, ѕвёрэй въ ѓгнцєвъ претворsющаz. Рaдуйсz, мlтвою2 и5хъ ўмzгчaющаz. Рaдуйсz, за смeрть є3vмeніеву мyчимаz. Рaдуйсz, на дрeвэ повёшеннаz. Рaдуйсz, желёзными когтьми2 стр{жемаz. Рaдуйсz, въ волхвовaніи њклеветaннаz. Рaдуйсz, t клеветы2 нaсъ и3збавлsющаz. Рaдуйсz, t ѕлaгw волхвовaніz нaсъ сохранsющаz.

Рaдуйсz, бlгоухaнный цвёте дёвства, слaвнаz мyченице татіaно.

Кондaкъ №i

Пёніе непрестaнное возносsщи ко гDу, былA є3си2 вмэсти1лище си1лы и3 слaвы б9іz: сегw2 рaди м0лимъ тS: ўмоли2 гDа за нaсъ, грёшныхъ, с™az мyченице татіaно, да низпослeтъ и3 нaмъ чудесA млcти своеS, пэснопою1щимъ нhнэ: Ґллилyіz.

Јкосъ №i

Свётоподaтельнаz свэщA былA є3си2 во стрaданіи твоeмъ, с™az мyченице, њзарsющи свётомъ сердцA kзhческіz, да њбрsщутъ и4стиннагw бGа и3 да водворsтсz и5хъ дyши въ селє1ніихъ рaйскихъ. Сегw2 рaди ўмилeннw восклицaемъ ти2:

Рaдуйсz, носи1тельнице свёта бLтнагw. Рaдуйсz, с0лнце лежaщихъ во ѕлЁ. Рaдуйсz, тh бо нaсъ свётомъ њзарsеши. Рaдуйсz, тh бо нaсъ къ бlжeнству ведeши. Рaдуйсz, въ кaпищэ зeвса јдwла є3гw2 сокруши1вшаz. Рaдуйсz, власHвъ свои1хъ лиши1вшаzсz. Рaдуйсz, tрёзанныz власы2 твоS, ћкw цвётъ дёвства, бGу въ дaръ принeсшаz. Рaдуйсz, и3 по њстрижeніи власHвъ чудотворsщаz си1лою хrт0вою.

Рaдуйсz, бlгоухaнный цвёте дёвства, слaвнаz мyченице татіaно.

Кондaкъ в7i

БLть t бGа получи1вши, къ смeртному чaсу пришлA є3си2, є3гдA въ кaпищэ зeвса заключeна былA є3си2, и3 по ќтру, є3гдA пріид0ша kзhчестіи жрецы2, ви1дэвше зeвса повeржена и3 тS ликyющу, пaки вед0ша тS на сyдище: и3 бhсть смeрть твоS t ўсэчeніz мечнaгw. Тh же, слaвнаz мyченице, гот0вzщисz къ селє1ніzмъ нбcнымъ, взывaла є3си2: Ґллилyіz.

Јкосъ в7i

Пою1ще твоE ўсэчeніе мeчное, восхвалsемъ tшeствіе твоE въ вожделённое nтeчество, и3дёже ты2 нhнэ ликyеши со ѓгGлы и3 с™hми во слaвэ невечeрней. Сегw2 рaди пріими2 t нaсъ словесA сіS:

Рaдуйсz, мечeмъ ўсэчeннаz за хrтA. Рaдуйсz, съ роди1телемъ твои1мъ пострaдавшаz. Рaдуйсz, вэнцA мyченическагw спод0бившаzсz. Рaдуйсz, со хrт0мъ сочетaвшаzсz. Рaдуйсz, со ґпcлы ликyющаz. Рaдуйсz, со с™hми мyченики хвалY бGу возносsщаz. Рaдуйсz, не лиши1вшаz нaсъ рaдости твоеS. Рaдуйсz, сердцA нaша возжигaющаz б9eственнымъ nгнeмъ. Рaдуйсz, јдwлы нaша попирaющаz. Рaдуйсz, слaву хrтA нaмъ начертaвшаz.

Рaдуйсz, бlгоухaнный цвёте дёвства, слaвнаz мyченице татіaно.

Кондaкъ Gi

Q, всеслaвнаz и3 великоимени1таz мyченице хrт0ва татіaно, дёвства и3 чcтоты2 сосyде златhй. Нhнэ млcтивнw при1зри на молsщіzсz ти2 и3 прилeжнw просsщіz твоегw2 мlтвеннагw ў бGа предстaтльства. Дaруй нaмъ чcтотY тёла и3 души2, и3збaви нaсъ мучeній грэх0вныхъ, да вhну гDэви зовeмъ: Ґллилyіz.

Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды.

И# пaки јкосъ №-й: ЃгGлwвъ творeцъ:

И# кондaкъ №-й: И#збрaннэй невёстэ:

Мlтва

Q, с™az мyченице татіaно, невёсто сладчaйшагw женихA твоегw2 хrтA, ѓгнице ѓгнца б9eственнагw, голуби1це цэломyдріz, страдaньми, ћкw њдeждами цRскими њдэsннаz, къ ли1кwмъ нб7снымъ сопричтeннаz, ликyющаz нhнэ во слaвэ вёчнэй, t днeй младhхъ бGу њбэщaвшаzсz с™az служи1тельнице цRкви, цэломyдріе соблю1дшаz и3 пaче всёхъ бlгъ гDа возлюби1вшаz. ТебЁ м0лимсz и3 тебЁ пр0симъ: внeмли прошeніемъ нaшимъ сердeчнымъ и3 не tвергaй молeній нaшихъ, дaруй нaмъ чcтотY тёла и3 души2, вдохни2 люб0вь къ б9eственнымъ и4стинамъ, на пyть добродётелей введи2 нaсъ, ѓгGльское њхранeніе и3спроси2 нaмъ ў бGа, рaны и3 ћзвы нaша тэлeсныz и3сцэли2, въ ѕлострадaніи терпёніе дaруй, грэх0вныz ћзвы ўврачyй, ю4ность њгради2, стaрость безболёзенну и3 безбёдну дaруй, въ смeртнемъ чaсэ помози2, поминaй нaши ск0рби, и3 tрaду дaруй, посэти2 нaсъ, сyщихъ въ темни1цэ грэхA, на покаsніе ск0рw настaви, возжги2 плaмень мlтвы, не њстaви нaсъ си1рыхъ, да слaвzще страдaніz твоS, возсылaемъ хвалY гDу си1лъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.