НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Трифуну Мученику

Кондaкъ №

И#збрaнный t бGа и3 къ ли1ку с™hхъ сопричтeнный, с™hй мyчениче трЂфwне! Моли1сz њ нaсъ, грёшныхъ, вLцЁ хrту и3 помогaй нaмъ побэждaти мjръ, пл0ть и3 діaвола, многоoбрaзнw вою1ющіz на ны2, ћкоже побэди1лъ є3си2 и5хъ бlгодaтію и3 си1лою возлюб1леннагw тоб0ю хrтA, да, и3збaвльшесz t врагHвъ нaшихъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, бlгодaрственнw возз0вемъ ти2:

Рaдуйсz, трЂфwне, ск0рый пом0щниче всёмъ, съ вёрою и3 люб0вію къ тебЁ притекaющимъ.

Јкосъ №

Џбразу бlгочeстіz роди1телей твои1хъ подражaz, хrтіaнскіz нрaвы t лётъ мaлыхъ пріsлъ є3си2, с™hй мyчениче, и3 мaлъ сhй лёты, стaръ же рaзумомъ, вои1стину хrтіани1нъ совершeнъ kви1лсz є3си2. Мh же, воспоминaюще добродётельное житіE твоE, восхвалsемъ тS си1це:

Рaдуйсz, добронрaвныхъ роди1телей бlгочести1вый сhне. Рaдуйсz, вели1кое и5хъ ўтэшeніе. Рaдуйсz, ѓгGла твоегw2 храни1телz непрестaнное весeліе. Рaдуйсz, t ю4ности твоеS всегw2 себE бGу предaвый. Рaдуйсz, t ю4ности хrтA возлюби1вый. Рaдуйсz, t мaлыхъ лётъ бlгодaть б9ію nби1льнw стzжaвый. Рaдуйсz, дyшу свою2 непор0чну kви1вый. Рaдуйсz, себE самагw2 въ хрaмъ д¦а с™aгw ўгот0вавый. Рaдуйсz, џтрокомъ џбразъ житіS с™aгw показaвый. Рaдуйсz, бlгочeстіемъ твои1мъ вёрныz возвеселszй. Рaдуйсz, t мaлыхъ лётъ за вс‰ сі‰ бGомъ возлю1бленный.

Рaдуйсz, трЂфwне, ск0рый пом0щниче всёмъ, съ вёрою и3 люб0вію къ тебЁ притекaющимъ.

Кондaкъ в7

Ви1дz гDь, ћкw в0лею по стези2 бlгочeстіz, въ нeмже t роди1телей твои1хъ настaвленъ бhлъ є3си2, течeши, и3 ћкw вои1стину лю1биши бGа, сотвори2 тS въ жили1щэ с™aгw д¦а t лётъ мaлыхъ и3 tвeрзе ўстA твоS пёти є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Си1лу вёры твоеS показyz, вLка хrт0съ даровA тебЁ, с™hй мyчениче, є3щE џтроку бhвшу, дaръ чудотворeній. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, t мaлыхъ лётъ совершeнную люб0вь къ бGу показaвый. Рaдуйсz, зaповэдей є3гw2 не т0кмо слhшатель, но и3 дёлатель t младeнчества бhвый. Рaдуйсz, t ю4ности твоеS добродётели хrтіaнскіz стzжaвый. Рaдуйсz, t мaлыхъ лётъ житіeмъ, вёрою и3 люб0вію твоею2 бGу ўгоди1вый. Рaдуйсz, дaръ и3сцэлeній t негw2 пріsвый. Рaдуйсz, дaръ т0й на п0льзу бли1жнимъ и3ждивaющійй. Рaдуйсz, многоразли6чныz болёзни и3сцэлsющій. Рaдуйсz, въ недyзэхъ њблегчeніе дaрующій. Рaдуйсz, страдaніz въ рaдость њбращaющій. Рaдуйсz, и3сцэлeніz сі‰ во слaву б9ію совершaющій. Рaдуйсz, тёми и4стину вёры правослaвныz показyющій. Рaдуйсz, тёми нaсъ къ славосл0вію бGа возбуждazй.

Рaдуйсz, трЂфwне, ск0рый пом0щниче всёмъ, съ вёрою и3 люб0вію къ тебЁ притекaющимъ.

Кондaкъ G

Вёрою и3 люб0вію стzжaлъ є3си2 t бGа влaсть и3згонsти дyхи нечи1стыz, мyчащіz чlвёки и3 претsщіz и4мъ воспэвaти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ G

Ви1дz даровaнную ти2, с™hй мyчениче, си1лу б9ію, вспsть бэжaша дeмони, и4миже њдержи1ми бsху бэсновaтіи лю1діе. Ви1дzщіи же сі‰, воспэвaху ти2 си1це:

Рaдуйсz, t бGа влaсть на нечи1стыz дyхи пріsвый. Рaдуйсz, си1лою б9іею си1хъ и3згонsющій. Рaдуйсz, врагY чlвёческому вреди1ти лю1демъ возбранsющій. Рaдуйсz, к0зни діaвола и3 ѓгглwвъ є3гw2 разрушaющій. Рaдуйсz, си1лу и5хъ низлагaющій. Рaдуйсz, безси1ліе и5хъ kвлsющій. Рaдуйсz, стрaхомъ и3 трeпетомъ и5хъ поражaющій. Рaдуйсz, вёры хrт0вы си1лу показyющій. Рaдуйсz, вёрныхъ къ прославлeнію бGа воздвизaющій. Рaдуйсz, въ бёдахъ и3 ск0рбехъ сyщихъ прибэгaти къ предстaтельству с™hхъ наставлsющій. Рaдуйсz, въ нyждахъ нaшихъ њбращaтисz къ бGу научaющій. Рaдуйсz, пом0щниче нaшъ, бGомъ нaмъ даровaнный.

Рaдуйсz, трЂфwне, ск0рый пом0щниче всёмъ, съ вёрою и3 люб0вію къ тебЁ притекaющимъ.

Кондaкъ д7

Восхотёвъ тоб0ю њбрати1ти kзы6ки t пути2 нечeстіz и3 tкрhти и4мъ пyть и4стинный, вед{щій въ жив0тъ вёчный, сіE є4сть вёру и4стинную, вёру правослaвную, дaже до ри1ма и3з8 компсaды приведE тS гDь, да и3 въ черт0гахъ цaрскихъ проповёси бGа и3 тaмо мн0гіz наyчиши пёти є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Хотsй њбрати1ти мн0гихъ на пyть сп7сeніz, попусти2 гDь дeмону всели1тисz въ дщeрь царeву, и3 жест0ко мyчити и3 ввергaти ю5 многочaстнэ во џгнь и3 в0ду. Врачeве ничт0же ўспэвaху и3 ничи1мже страдaніz дщeри царeвой ўтоли1ти возмог0ша. Е#гдA же и3 си1льніи мjра сегw2 и3 всsкую врачeбную хи1трость вёдущіи ничт0же возмог0ша и3 и3сповёдаху нeмощь свою2, тогдA велёніемъ б9іимъ проглаг0ла діaволъ, ћкw є3ди1нъ є4сть, и4же и3згнaти є3гw2 и4мать, и3 сE є4сть трЂфwнъ. ТогдA прилeжнw и3скaху и3 њбрэт0ша є3гw2 въ компсaдэ. Грzдyщу же є3мY и3 є3щE далeчэ t ри1ма сyщу, возопи2 глaсомъ вeліимъ діaволъ и3 и3зhде, и3 и3сцэлЁ дэви1ца. Ви1дzщіи сі‰ дивлsхусz и3 глаг0лаху:

Рaдуйсz, трЂфwне, є3щE далeче сyщій въ бёгство діaвола њбрати1вый. Рaдуйсz, ћкw діaволъ безси1ліе своE пред8 тоб0ю и3сповёда. Рaдуйсz, молsщимсz тебЁ ск0рый пом0щниче. Рaдуйсz, недyгwвъ си1лою б9іею цэли1телю. Рaдуйсz, њстaвленныхъ врачaми на свои2 рyцэ пріeмлющій. Рaдуйсz, печaли на рaдость премэнsющій. Рaдуйсz, печaльнымъ ўтэшeніе и3 скорбsщимъ рaдованіе посылaющій.

Рaдуйсz, трЂфwне, ск0рый пом0щниче всёмъ, съ вёрою и3 люб0вію къ тебЁ притекaющимъ.

Кондaкъ є7

Ви1дэша вёрніи, и4же въ ри1мэ, чyдо, пришeствіемъ твои1мъ бhвшее, ўкрэпи1шасz въ вёрэ своeй и3 воспёша бGу, побэди1вшему ѓдскагw ѕмjz и3 дaрующему вёрующимъ въ негw2 таковyю си1лу: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ўвэрeніz и3щA, тебЁ пришeдшу въ ри1мъ, с™hй трЂфwне, ћкw ты2 є3си2 т0й, є3г0же ўбоsсz дeмонъ, моли2 тS їмперaторъ гордjанъ, да kви1ши и3 є3мY, и3 сmнкли1ту є3гw2, и3 лю1дємъ въ чyвственномъ ви1дэ діaвола, и3 не tрeклсz є3си2, но, возложи1въ на сS п0стъ, помоли1сz гDу днjй шeсть. Въ дeнь же сeдмый, пришeдшимъ царю2, сmинкли1ту и3 лю1дємъ, возопи1лъ є3си2: тебЁ глаг0лю, душЁ нечи1стый, во и4мz гDа моегw2 ї}са хrтA kви1сz сёмw и3 покажи2 сво2й дeмонскій џбразъ здЁ сyщимъ, и3 безси1ліе своE и3сповёждь. И# бhсть тaкw. И# зрsху вси2 безoбрaзіе дeмонское и3 дивлsхусz вёрэ с™aгw, вопію1ще:

Рaдуйсz, трЂфwне, є3г0же дeмони њслyшатисz не м0гутъ. Рaдуйсz, трЂфwне, по є3г0же велёнію дyси нечи1стіи въ тэлeснэмъ ви1дэ kвлsютсz. Рaдуйсz, трЂфwне, си1лою б9іею повелёвый діaволу и3сповёдати, ћкw на хrтіaны, и4же с™yю правослaвную и3 ґп0стольскую вёру содeржатъ, влaсти не и4мать. Рaдуйсz, трЂфwне, є3мyже возвёщенw бhсть, ћкw дeмони влaсть и4мутъ мyчати т0кмо тёхъ, и4же свои1мъ п0хотемъ грэх0внымъ слёдуютъ и3 дэлA, ўг0днаz діaволу, творsтъ. Рaдуйсz, трЂфwне, ћкw научи1лъ є3си2 нaсъ бёгати kзhческагw нечeстіz. Рaдуйсz, трЂфwне, ћкw научaеши всёхъ бёгати всsкагw грэхA, въ добродётелэхъ же подвизaтисz. Рaдуйсz, вёру правослaвную твeрдо содержaти наставлszй нaсъ. Рaдуйсz, хотsщимъ бlгочeстнw жи1ти помогazй.

Рaдуйсz, трЂфwне, ск0рый пом0щниче всёмъ, съ вёрою и3 люб0вію къ тебЁ притекaющимъ.

Кондaкъ ѕ7

Ви1дэвше, кaкw млaдо nтрочA повелэвaетъ влaстнw дyховомъ ѕл0бы поднебeсной, ўбоsхусz мн0зи, и3 слhшаще t дeмона и3 ви1дzще воo1чію, kковY си1лу и4мать вёра хrт0ва, њбрати1шасz къ бGу: нечeстіе же и3 пр0чаz заблуждeніz своS tл0жше, крести1шасz и3 ўсты2 свои1ми t сeрдца чи1ста бlгодaрственнw воспёша бGу пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Бlгодарsще тS, цaрь вложи2 въ рyцэ твои2, мyчениче, дaры и3 злaто, тh же, хrтA бGа пріoбрeвый, ни во чт0же вмэни1лъ є3си2 всS, ћже въ мjрэ сeмъ ћкw благA почитaютсz, и3 пріsлъ є3си2 дaры царeвы, да послужи1ши си1ми бли1жнимъ твои1мъ, и3 шeдъ во nтeчество твоE компсaду, дaлъ є3си2 всS ни1щимъ, си1рымъ и3 всёмъ въ нуждЁ сyщимъ, непрестaннw памzтyz, ћкw расточи1въ богaтство земн0е тлённое, соберeши себЁ на нб7си богaтство нетлённое вёчное. Мh же, научaеміи тоб0ю тaкожде твори1ти, вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, трЂфwне, дyшу свою2 чyжду сребролю1біz показaвый. Рaдуйсz, милосeрдіе души2 твоеS вhну kвлszй. Рaдуйсz, ни1щихъ питaтель бhвый. Рaдуйсz, неимyщимъ сострадaніе показaвый. Рaдуйсz, зaповэдь хrтA просsщему ў тебE дaй и3сп0лнивый. Рaдуйсz, и3 нaсъ и3сполнsти зaповэди б9іz научи1вый. Рaдуйсz, ћкоже шeствіемъ въ ри1мъ и3 возвращeніемъ свои1мъ въ компсaду мн0гихъ ўтёшивый, њбодри1вый и3 возвесели1вый. Рaдуйсz, показaвый нaмъ џбразъ, кaкw богaтствомъ ги1бнущимъ на земли2 неги1блющее богaтство на нб7си2 собирaти. Рaдуйсz, бли1жнимъ служи1ти нaсъ научazй. Рaдуйсz, бли1жнихъ люби1ти нaсъ наставлsющій. Рaдуйсz, џбразъ житіS прaведнагw нaмъ показyющій. Рaдуйсz, ћкw прaвило вёры въ бGа, надeжды на негw2, любвE къ немY и3 бли1жнимъ и3 пр0чихъ хrтіaнскихъ добродётелей kви2 нaмъ соб0ю.

Рaдуйсz, трЂфwне, ск0рый пом0щниче всёмъ, съ вёрою и3 люб0вію къ тебЁ притекaющимъ.

Кондaкъ з7

Взhде на прест0лъ ри1мскій нечести1вый цaрь декjй, и3 проліsсz по вселeнней кр0вь хrтіaнскаz. Прибли1жисz врeмz, є3гдA и3 тебЁ, с™hй мyчениче, суди2 гDь под8sти страдaніz, да кр0вію и3 мyченичествомъ свои1мъ запечатлёеши вёру и3 вели1кую свою2 люб0вь къ бGу и3 тёмъ до концA низл0жиши сопроти1вныz си1лы и3 настaвиши мн0гихъ, да грzдyтъ на мучeніz, рaдующесz, ћкоже и3 ты2, страстотeрпче, и3 пою1ще бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Ћкw ўкрhтисz не м0жетъ грaдъ верхY горы2 стоsй, тaкw и3 тебЁ, с™hй мyчениче, гонeнію t декjz царS на хrтіaнъ бhвшу, невозм0жнw бhсть ўкрhтисz t мучи1телей, и4бо ты2, ћвэ без8 стрaха хrтA всёмъ и3сповёдавъ, си1лою сл0ва њбращeніе мн0гихъ ко хrтY ўстр0илъ и3 мн0гіz t недyгъ и4менемъ є3гw2 и3сцэли1лъ є3си2. ўвёдэвше же њ тебЁ, с™hй трЂфwне, и3гeмwнъ ґкvілjнъ, взS тS и3 пред8 сyдищемъ постaви, тh же всS грzдyщаz на тS въ рyцэ бGа твоегw2 предaлъ є3си2, рaдуzсz, ћкw и3 тS спод0би гDь бhти џбщника страдaній є3гw2, и3 вёрніи, ви1дzще рeвность твою2 по бз7э, вопіsху ти:

Рaдуйсz, трЂфwне, ко сп7сeнію мн0гихъ привeдый. Рaдуйсz, мн0гихъ t ѕловёріz къ вёрэ и4стинней, правослaвнэй њбрати1вый. Рaдуйсz, чудесы2 твои1ми, си1лою б9іею содёzнными въ вёрэ, и4ми воспріsтой, и5хъ ўтверди1вый. Рaдуйсz, ћкw дёйственнаz вёра твоS въ бGа вhну всёмъ по всeй вселeнней kви1сz. Рaдуйсz, безмeздный врачY, си1лою б9іею, ћкоже дрeвлэ, тaкожде и3 нhнэ всsкую болёзнь ск0рw врачyющій. Рaдуйсz, надeждо њстaвленныхъ врачaми. Рaдуйсz, ск0рое ўтэшeніе болsщихъ, къ тебЁ съ моли1твою прибэгaющихъ. Рaдуйсz, небоsзненнw проповёдавый хrт0ву вёру. Рaдуйсz, t невёрныхъ за пр0повэдь хrтA бGа на мучeніе ћтый. Рaдуйсz, не ўстраши1выйсz грzдyщагw мучeніz. Рaдуйсz, научaющій нaсъ не боsтисz чlвёческихъ прещeній. Рaдуйсz, во всёмъ на бGа ўповaніе возложи1вый.

Рaдуйсz, трЂфwне, ск0рый пом0щниче всёмъ, съ вёрою и3 люб0вію къ тебЁ притекaющимъ.

Кондaкъ }

Ўслhшавъ, ћкw и4щутъ тS в0ини, не ўтаи1лсz є3си2 t ни1хъ, мyчениче, ни въ горaхъ, ни въ пустhнэхъ, но, њгради1всz моли1твою и3 крест0мъ, дерзновeннw себE предaлъ є3си2 въ рyцэ мучи1телей и3 съ рaдостію вели1кою ст0пы твоS напрaвилъ є3си2 въ нікeю, да возвэсти1ши всёмъ вёру и4стинную и3 настaвиши пёти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Е#гдA вопроси2 тS и3гeмwнъ на суди1лище: кто2 є3си2, кaz судьбA твоS, и3 кaкw вёруеши; ты2, не њбинyzсz, tвэщaлъ є3си2 є3мY си1це: трЂфwнъ и4мz моE: nтeчество компсaда: судьбh же нёсть ў нaсъ, занE вёруемъ, ћкw вс‰ пр0мысломъ б9іимъ бывaютъ. По вёрэ же хrтіани1нъ є4смь, хrт0съ же є4сть и3 моS си1ла, и3 моS крёпость, и3 слaва, и3 рaдость моS. СіE и3сповёданіе твоE слhшаще, ўбlжaемъ тS, с™hй трЂфwне, си1це:

Рaдуйсz, неправeдному суди1лищу дерзновeннw предстaвый. Рaдуйсz, вёрующихъ въ пр0мыслъ б9ій ўкрэплsющій. Рaдуйсz, лю1ди, жив0тъ св0й судьбЁ ввэрsющіz, посрамлszй. Рaдуйсz, научazй нaсъ во всёмъ ўповaніе нaше на бGа возлагaти. Рaдуйсz, вhну себЁ бhти служи1телz хrт0ва и3сповёдуzй. Рaдуйсz, и3сповёданіемъ тёмъ весeліе вёрнымъ дaруzй. Рaдуйсz, соб0рища нечести1выхъ и3сповёданіемъ с™hмъ tлучи1выйсz. Рaдуйсz, грzдyщихъ мучeній за и3сповёданіе и4стиннагw бGа не ўстраши1выйсz. Рaдуйсz, и4стину є3ди1ную б9eственную возлюби1вый. Рaдуйсz, лжи2 и3 nтцA є3z, діaвола, tвергjйсz. Рaдуйсz, хrтA свои1мъ ўповaніемъ и3менyzй. Рaдуйсz, є3гw2 своeю крёпостію нарицazй.

Рaдуйсz, трЂфwне, ск0рый пом0щниче всёмъ, съ вёрою и3 люб0вію къ тебЁ притекaющимъ.

Кондaкъ f7

Слhшавше твоE и3сповёданіе, ћрости и3сп0лнишасz нечести1віи и3 прещaху ти2 рaнами и3 мучeнимъ. Тh же, мyчениче трЂфwне, под8sтіе страдaній за хrтA весeліемъ почитaz, взывaлъ є3си2 нем0лчнw бGу пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэтjz многовэщaнный ґкvілjнъ, ви1дz, ћкw тh не ўбоsлсz є3си2 прещeній лю1тыхъ, ћкw nвчA кр0ткое kви1сz, и4ща прельсти1ти тS словесы2 ласкaтельными, но ничт0же ўспэвaz, пaки въ в0лка лю1тагw њбрaщьсz, ўсугублsше прещeніz своS. Тh же твeрдъ и3 непоколеби1мъ пребhлъ є3си2 бlгодaтію б9іею, воздвизaz вёрныхъ возглашaти тебЁ сицевaz:

Рaдуйсz, прещeній лю1тыхъ не ўбоsвыйсz. Рaдуйсz, смeрти тэлeсной не ўстраши1выйсz. Рaдуйсz, дyшу свою2 за вёру правослaвную положи1ти не tрeкшійсz. Рaдуйсz, рaзумъ совершeнный въ т0мъ положи1вый, да сохрани1ши вёру и4стинную во є3ди1нагw бGа. Рaдуйсz, не къ земнёй, но къ нбcнэй мyдрости ўстреми1выйсz. Рaдуйсz, и3гeмwну, врагY твоемY, сп7сeніz желaвый. Рaдуйсz, къ познaнію и4стиннагw бGа привести2 мучи1телz твоегw2 тщaвыйсz. Рaдуйсz, проповёдниче хrт0въ сладкоглaсный. Рaдуйсz, хrтіани1не, хrт0мъ возлю1бленный. Рaдуйсz, в0лею на страдaніz шeдый. Рaдуйсz, мучeній тёхъ за хrтA, ћкw сокр0вища, хотёвый. Рaдуйсz, во врeмz мучeній лю1тыхъ б9eственнымъ свётомъ њсіsнный.

Рaдуйсz, трЂфwне, ск0рый пом0щниче всёмъ, съ вёрою и3 люб0вію къ тебЁ притекaющимъ.

Кондaкъ ‹

Ўслhшавъ тS глаг0лавша, ћкw не и3сповёдующихъ и4стинныz, правослaвный вёры жрeбій є4сть џгнь неугаси1мый, ѕэлw2 разгнёвасz ґкvілjнъ и3 повелЁ тS, с™hй трЂфwне, повёсивъ, би1ти: тh же, въ повелёніи сeмъ ўслhшавъ гDень глaсъ, призывaвшій тS на страдaльческій п0двигъ, возопи1лъ є3си2 бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Ћкw свэщA nгнeмъ возгарaетсz, тaкw душA твоS, с™hй трЂфwне, возгорёсz люб0вію къ возлюби1вшему тS бGу, и3, ўслhшавъ повелеёніе и3гeмwна, є4же на тS, сaмъ совлeклъ є3си2 ри1зы твоS и3 тёло твоE предaлъ є3си2 въ рyцэ мучи1телей, да сотворsтъ всS, ћже повелЁ и3гeмwнъ. Зрsще таковyю рeвность твою2 по бз7э, вси2 вёрніи глаг0лаху:

Рaдуйсz, съ весeліемъ ўгот0вавый себЁ къ пріsтію рaнъ за хrтA. Рaдуйсz, ри1зъ свои1хъ совлекjйсz рaди њбнажeннагw нёкогда за грэхи нaша и3скупи1телz. Рaдуйсz, добров0льнw въ рyцэ мучи1телей себE предaвый, хrтY подражaz. Рaдуйсz, t ни1хъ свsзанный и3 повёшенный на мучeніе. Рaдуйсz, пріsвый за хrтA лю1таz ўдарeніz. Рaдуйсz, три2 чaса терпёвый нещaдное біeніе. Рaдуйсz, мyчиму бhвшу, ни є3ди1нагw стeнаніz и3 ни є3ди1нагw глaса и3спусти1вый. Рaдуйсz, біeніz, ќзы, рaны, њпалeніz и3 и3нhz многоразли1чныz страдaніz претерпёвый. Рaдуйсz, въ молчaніи пріsвый ўдарeніz, t ни1хже рaнами и3з8sзвисz тёло твоE. Рaдуйсz, страдaніемъ свои1мъ си1лу б9ію прослaвивый. Рaдуйсz, терпёніемъ свои1мъ мучи1телей посрами1вый. Рaдуйсz, п0двигомъ свои1мъ хrтіaнъ возвесели1вый.

Рaдуйсz, трЂфwне, ск0рый пом0щниче всёмъ, съ вёрою и3 люб0вію къ тебЁ притекaющимъ.

Кондaкъ №i

Ви1дэша терпёніе и3 п0двигъ тв0й, с™hй трЂфwне, є3щE же и3 ґдамaнтову крёпость твою2, прослaвиша предстоsщіи лю1діе подвигопол0жника хrтA бGа пёснію: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Ћкw стёну твeрду и3 непоколеби1му ви1дэ тS нечести1вый судіS, nбaче не прослaви бGа, даровaвшагw тебЁ крёпость сію2, но пaче тщaшесz склони1ти тS и3 лeстію, и3 стрaхомъ смeрти, да принесeши жeртву бёсовwмъ. Тh же, с™hй мyчениче, и3сповёдавъ во ќшію всёхъ вёру хrт0ву, њбличи1лъ є3си2 безyміе гони1телей и3 показaлъ є3си2 мyдрость тёхъ, и4же во хrтA вёруютъ: и3гeмwнъ же, и3змышлsz на тS и3нaz мучeніz, повелЁ тS со столпA снsти и3, привzзaвъ къ коню2 своемY, влечЁ за соб0ю. Мh же потщи1мсz прослaвити страдaніz твоS си1це:

Рaдуйсz, ўsзвленный тёломъ и3 за конeмъ бhстро влек0мый. Рaдуйсz, хлaдъ зи1мній претерпёвый. Рaдуйсz, научazй нaсъ въ ск0рбехъ земнhхъ ќмъ св0й къ бGу ўстремлsти. Рaдуйсz, наставлszй въ мjрэ сeмъ хлaдномъ согревaтисz люб0вію, ћже къ бGу. Рaдуйсz, дёломъ нaмъ показyzй, кaкw подобaетъ ни во чт0же вмэнsти скоропреходsщіz на земли2 страдaніz. Рaдуйсz, любвE и3 милосeрдіz ко всёмъ лю1демъ и3сп0лненный. Рaдуйсz, рaди любвE т0z за враги2 своS моли1твы бGу возноси1вый. Рaдуйсz, пaки въ темни1цу ввeрженный и3 въ заточeніи лю1томъ томлeніе, мyку и3 болёзни претерпёвый. Рaдуйсz, ћснw kвлsющій, ћкw лютёйшаz страдaніz земнaz ничт0же сyть, ѓще къ бGу прибэгаю1тъ лю1діе и3 бGа рaди тeрпzтъ ск0рби и3 рaны. Рaдуйсz, на ўсэкновeніе главы2 твоеS рaдостнw шeдый и3 пред8 ўсэкновeніемъ тёмъ въ рyцэ бGа твоегw2, є3г0же рaди всS лю1таz под8sлъ є3си2, дyшу свою2 с™yю предaвый. Рaдуйсz, прeжде ўсэкновeніz моли1выйсz њ всsкомъ, и4же воспоминaти тS и3 въ пaмzть твою2 с™hz жeртвы приноси1ти бyдетъ, да ўслhшитъ є3гw2 гDь и3 всsкое прошeніе є3гw2 и3сп0лнитъ. Рaдуйсz, по ўспeніи твоeмъ въ видёніи повелёвый погребсти2 тS во nтeчествіи твоeмъ, научaz тёмъ и3 нaсъ своE nтeчество люби1ти.

Рaдуйсz, трЂфwне, ск0рый пом0щниче всёмъ, съ вёрою и3 люб0вію къ тебЁ притекaющимъ.

Кондaкъ в7i

Не т0кмw на земли2, с™hй мyчениче, бhлъ є3си2 пом0щникъ и3 застyпникъ всёмъ, твоеS п0мощи трeбующимъ, но и3 по смeрти не престаeши и3збавлsти t бёдъ къ тебЁ съ вёрою и3 люб0вію притекaющихъ, ћкоже и3збaвилъ є3си2 цaрскагw гнёва болsрина трЂфwна, є3гдA внезaпу kви1лсz є3мY на конЁ и3 дaлъ є3си2 є3мY tлетёвшагw цaрскагw с0кола. Џный же трЂфwнъ сок0льникъ на мёстэ сeмъ, и3дёже є3му t тебE п0мощь kви1сz, во бlгодарeніе тебЁ за и3збавлeніе своE воздви1же с™hй хрaмъ во и4мz твоE, мyчениче трЂфwне. Мh же бlгодэsніz t тебE бhвшаz воспоминaюще, возн0симъ бlгодaрственную бGу пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще твоS многоразли1чнаz чудесA, твою2 ди1вную и3 ск0рую п0мощь, ћкw никог0же ўсeрднw прибэгaющагw къ тебЁ съ вёрою, люб0вію и3 ўповaніемъ никогдaже tри1нулъ є3си2, но всёхъ къ тебЁ притекaющихъ и3 пред8 с™0ю їкHною твоeю смирeннw молsщихсz t внезaпныхъ бёдъ и3 ск0рбей и3збавлsеши, пр0чее врeмz животA и5хъ во бlгw ўстроsеши, недyзи врачyеши, печaли ўтолsеши и3 комyждо въ бёдахъ и3 ск0рбехъ къ тебЁ припадаю1щему п0мощь и3 њслaбу дaруеши, бlгодaрнэ восхвалsемъ тS си1це:

Рaдуйсz, нaша молeніz и3 прошeніz пріeмлzй. Рaдуйсz, за нh пред8 пrт0ломъ б9іимъ молsщійсz. Рaдуйсz, t бGа ми1лости нaмъ непрестaннw просsщій. Рaдуйсz, t нечazнныхъ бёдъ и3 ѕ0лъ непрел0жное нaше и3збавлeніе. Рaдуйсz, t бёдъ и3 напaстей, дви1жимыхъ на ны2 грёхъ рaди нaшихъ, ск0рое прибёжище. Рaдуйсz, мн0гіz слeзы, t ск0рби проливaемыz, и3зсуши1вый. Рaдуйсz, мн0гіz печaли ўтоли1вый. Рaдуйсz, ћкw никт0же, припaдый къ с™ёй їкHнэ твоeй, т0щь t неS tи1де. Рaдуйсz, всsкагw притекaющагw къ тебЁ под8 кр0въ св0й и3 заступлeніе пріeмлzй. Рaдуйсz, здрaвіz трeбующимъ ск0рое и3сцэлeніе. Рaдуйсz, њстaвленныхъ врачaми и3 рaди неисцёльныхъ и3 тsжкихъ недyгъ свои1хъ чaющихъ себЁ смeрти, ск0рое и3 безмeздное врачевaніе. Рaдуйсz, и3 нhнэ, ћкоже и3 дрeвлэ, жи1ву ти2 сyщу, неизсzкaемый и3ст0чниче неизчeтныхъ и3 многоoбрaзныхъ чудотворeній.

Рaдуйсz, трЂфwне, ск0рый пом0щниче всёмъ, съ вёрою и3 люб0вію къ тебЁ притекaющимъ.

Кондaкъ Gi

Q, с™hй мyчениче трЂфwне! Пріими2 сіE мaлое, nбaче t лю6бzщихъ и3 бlгод†рныхъ сердeцъ приноси1мое тебЁ нaше молeніе, вознеси2 ко гDу бGу тeплыz моли1твы твоS за ны2, недост0йныz: болsщіz и3сцэли2, печaльныz ўтёши, заблyждшіz вразуми2, бёдствующимъ помози2, и3 всS нaмъ потрeбнаz длS здрaвіz тэлeснагw и3 сп7сeніz душeвнагw ў бGа щедродaвца и3спроси2, наипaче же и3збaви нaсъ t лук†выхъ бёсwвъ, да пaмzтуz вhну твоS ди1внаz њ нaсъ заступлeніz, прослaвимъ бGа, даровaвшагw нaмъ таковaгw моли1твенника, цэли1телz и3 чудотв0рца, воспэвaюще пёснь: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ чтeтсz трижды.

И# пaки јкосъ №-й: Џбразу бlгочeстіz:

И# кондaкъ №-й: И#збрaнный t бGа:

Мlтва №

Q, с™hй мyчениче хrт0въ трЂфwне, ск0рый пом0щниче и3 всёмъ къ тебЁ прибэгaющимъ и3 молsщимсz пред8 с™hмъ твои1мъ џбразомъ скоропослyшный предстaтелю! Ўслhши нhнэ и3 на вс‰кій ч†съ молeніе нaсъ, недост0йныхъ рабHвъ твои1хъ, почитaющихъ с™yю пaмzть твою2 (во всечестнёмъ хрaмэ сeмъ), и3 предстaтельствуй њ нaсъ пред8 гDэмъ на всsкомъ мёстэ. Тh бо, ўг0дниче хrт0въ, въ вели1кихъ чудесёхъ возсіsвый, и3сточazй цёльбы притекaющимъ къ тебЁ съ вёрою и3 сyщіz въ ск0рбехъ чlвэки заступazй, сaмъ nбэщaлсz є3си2 прeжде и3сх0да твоегw2 t житіS сегw2 тлённагw моли1тисz за нh ко гDу и3 и3спроси1лъ є3си2 ў негw2 дaръ сeй: ѓще кто2 въ как0й ли1бо нуждЁ, печaли и3 болёзни душeвней и3ли2 тэлeсней призывaти начнeтъ с™0е и4мz твоE, т0й да и3збaвленъ бyдетъ t всsкагw прил0га ѕлaгw. И# ћкоже ты2 и3ногдA дщeрь царeву, въ ри1мэ грaдэ t діaвола мyчиму, и3сцэли1лъ є3си2, си1це и3 нaсъ t лю1тыхъ є3гw2 к0зней сохрани2 во вс‰ дни6 животA нaшегw, наипaче же въ дeнь послёднzгw нaшегw и3здыхaніz предстaтельствуй њ нaсъ. Буди нaмъ тогдA пом0щникъ и3 ск0рый прогони1тель лукaвыхъ дyхwвъ, и3 къ цrтвію нбcному предводи1тель. И# и3дёже ты2 нhнэ предстои1ши съ ли1ки с™hхъ ў пrт0ла б9іz, моли2 гDа, да спод0битъ и3 нaсъ причaстники бhти присносyщнагw весeліz и3 рaдости, да съ тоб0ю кyпнw прославлsемъ nц7A и3 сн7а и3 с™aгw ўтёшителz д¦а во вёки. Ґми1нь.

Мlтва в7

Q, с™hй мyчениче хrт0въ трЂфwне, ўслhши нhнэ и3 на всsкій чaсъ молeніе нaсъ, рaбъ б9іихъ и3менA, и3 предстaтельствуй њ нaсъ пред8 гDэмъ. Ты2 нёкогда дщeрь царeву, во грaдэ ри1мэ t діaвола мyчиму, и3сцэли1лъ є3си2: си1це и3 нaсъ t лю1тыхъ є3гw2 к0зней сохрани2 во вс‰ дни6 житіS нaшегw, наипaче же въ дeнь послёднzгw нaшегw и3здыхaніz предстaтельствуй њ нaсъ. Моли2 гDа, да спод0битъ и3 нaсъ причaстники бhти присносyщнагw весeліz и3 рaдости, да съ тоб0ю кyпнw ўдост0имсz слaвити nц7A и3 сн7а и3 с™aгw ўтёшителz д¦а во вёки вэкHвъ.

Коментарисање није више омогућено.