НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Козми и Дамјану

Кондaкъ №

И#збрaнніи чудотв0рцы, страстотeрпцы хrтHвы и3 врaчеве премyдріи, тyне подаю1щіи здрaвіе въ болёзнехъ сyщымъ, похв†льнаz восписyемъ вaмъ, застyпникwмъ нaшымъ, и3 въ ск0рбехъ пом0щникwмъ: вы2 бо сосyди бlгодaти сyще, и3сцэлsете душє1вныz и3 тэлє1сныz нaшz ћзвы: тёмже слaвzще бGа, ди1внаго во с™hхъ свои1хъ, вaсъ ўсeрднw ўбlжaемъ:

Рaдуйтесz, космо2 и3 даміaне, с™jи безсрeбрєнницы и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Јкосъ №

ЃгGльскому жи1тельству поревновaвше, вс‰ земн†z презрёли є3стE, и3 п0двигомъ мyченичества вэнчaвшесz, лицезрёніz гDа си1лъ спод0билисz є3стE. Моли1тесz, ќбw, за ны2 прилёжнw, къ п0мощи вaшей притекaющыхъ, и3 похв†льнаz вaмъ вопію1щыхъ:

Рaдуйтесz, моли1твєнницы тeпліи њ чтyщыхъ с™yю пaмzтё вaшу. Рaдуйтесz, њстaвлєнныхъ врачaми неwскyдноw и3сцэлsющіи. Рaдуйтесz, ћкw д0мъ, и3мёніе и3 вс‰ роди1телей стzж†ніz ни во чт0же вмэни1ли є3стE. Рaдуйтесz, ни1щыz млcрдіемъ вaшымъ препитaвшіи. Рaдуйтесz, стрaждущыz сердоб0ліемъ ўтэшaвшіи. Рaдуйтесz, чистот0ю и3 с™остію ѓгGлwмъ ўпод0бившіисz. Рaдуйтесz, свэти1льницы б9eственнагw свёта. Рaдуйтесz, нбcніи человёцы, земніи ѓгGлы. Рaдуйтесz, ћкw хрістіaнwмъ є3стE прибёжище непостhдное. Рaдуйтесz, всE житіE своE дaже до послёднzгw и3здыхaніz въ служeніи гDу и3стощи1вшіи. Рaдуйтесz, всесвётлое бlгодaти пріsтелище д¦а с™aгw сосyди. Рaдуйтесz, всBмъ призывaющымъ вaсъ ск0ріи помHщницы.

Рaдуйтесz, космо2 и3 даміaне, с™jи безсрeбрєнницы и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ в7

Ви1дz гDь бGъ д0браz в†шz начин†ніz, и3 вeліе ко бlгочeстію ўсeрдіе вaше, ћкw вс‰ земн†z и3 благ†z мjра сегw2 ўмeты вмэни1вше, въ непрестaннэмъ трудЁ любвE рaди бли1жнzгw, пребhсте, и3 дyшы сво‰ бlги1ми нрaвы ўкрaсили є3стE, преисп0лнили вaсъ д¦а с™aгw, є3гHже лучeю њзари1тисz и3 нaмъ и3спроси1те ў хrтA бGа, да кyпнw съ вaми поeмъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумомъ и4стиннагw бGопознaніz царS нечести1вагw научи1ли є3стE, вразуми1въ того2 си1лою словeсъ вaшыхъ, и4миже дерзновeннw хrтA проповёдасте. Тёмже дерзновeніе вaше похвалsюще, взывaемъ си1це:

Рaдуйтесz, лeстію нечести1вагw царS не ўловлeнніи. Рaдуйтесz, и4стину хrт0ву дерзновeннw пред8 ни1мъ и3сповёдавшіи. Рaдуйтесz прещeніи є3гw2 не ўбоsвшіисz. Рaдуйтесz, нечести1выхъ собHрищz посрами1вшіи. Рaдуйтесz, небоsзненніи пропwвёдницы и4стины. Рaдуйтесz, служeніz јдwльскагw потреби1теліе. Рaдуйтесz, вёры правослaвныz побHрницы. Рaдуйтесz, и3сповBдницы непоколеби1міи, дyха терпёніz и3 рeвности њ слaвэ б9іей и3сп0лненніи. Рaдуйтесz, нем0лчніи велёній гDнихъ провозвBстницы. Рaдуйтесz, вёрніи наст†вницы бGомyдріz. Рaдуйтесz, цrтвіz хrт0ва надeждніи нaмъ ходaтаи. Рaдуйтесz, и3 по смeрти вaшей нaсъ не њставлsющіи.

Рaдуйтесz, космо2 и3 даміaне, с™jи безсрeбрєнницы и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ G

Си1лою вhшнzгw, дaнною вaмъ є3щE во врeменнэй жи1зни, пріsли є3стE влaстё чудeснw и3сцэлsти вс‰кіz недyги: по смeрти же вaшей наипaче прослaви вaсъ бGъ мн0гими чудотворeніи, да вси2 притекaимъ къ вaмъ, молsщесz њ и3сцэлeніи t недyгwвъ тэлeсныхъ, пaче же душeвныхъ, и3 бGу велеглaснw вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мyще ћкw многоцённое сокр0вище многоцэлє1бныz мHщи вaшz, рaдуемсz, и3 люб0вію воспэвaюще дaнную вaмъ t бGа бlгодaть и3сцэлeній, бlгодaрнw зовeмъ:

Рaдуйтесz, тeпліи њ нaсъ къ бGу предстaтеліе. Рaдуйтесz, є4ллинскаz мудров†ніz ни во чт0же вмэни1вшіи. Рaдуйтесz, ри1ма свэти1льницы всесвётліи. Рaдуйтесz, њмрачeнныхъ стрaнъ просвэти1теліе. Рaдуйтесz, мyжества и3 терпёніz наст†вницы. Рaдуйтесz, ћкw непови1ннэ кaменное побіeніе претерпёвше, кончи1ну мyченическую ўлучи1ли є3стE. Рaдуйтесz, любвE рaди хrт0вы пострадaвшіи, и3 нaсъ нбcныхъ бл†гъ причaстники пріими1те. Рaдуйтесz, раби2 б9іи, t гDа хrтA вэнцы2 побёды пріeмшіи. Рaдуйтесz, ди1вный и3 прекрaсный смирeніz и3 кр0тости w4бразъ всBмъ показaвшіи. Рaдуйтесz, непоколеби1мое правослaвіz њсновaніе. Рaдуйтесz, свётлаz страстотeрпцєвъ слaво. Рaдуйтесz, д0бріи цэлє1бницы, ни t когHже мзды2 за и3сцэлє1ніz взeмшіи:

Рaдуйтесz, космо2 и3 даміaне, с™jи безсрeбрєнницы и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ д7

Бyрz ћрости вeліz царS карjна, не возм0же поколебaти душы2 вaшеz, и3 є3гдA вёрніи въ нёкоей пещeрэ вaсъ скрhша t ћти вaсъ и4щущыхъ, в0лею в0инwмъ предстaли є3стE, вопію1ще: нaсъ поими1те, мы2 бо є3смы2, и5хже и3щете, непови1нныхъ же tпусти1те. Тaже вери1гами њбложeни бhвше, въ ри1мъ tвед0стесz. Мы2 же вёру вaшу и3 вери6ги лобызaюще, поeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавше ри1мстіи лю1діе вeлію вaшу ко стрaждущымъ люб0вь и3 чудeсное врачевaніе вaше, tвсю1ду ўстремлsхусz къ вaмъ съ вёрою въ цэлeбную бlгодaть б9ію, въ вaсъ дёйствующую: пріeмлюще же ск0рое и3сцэлeніе, прославлsху бGа, вaсъ же, млcрдыхъ цэли1телей свои1хъ, величaху, воспэвaz си1це:

Рaдуйтесz, бGа и4стиннагw непреwбори1міи проповBдницы. Рaдуйтесz, nрyжіе кrтA хrт0ва добропобёднw взeмшіи. Рaдуйтесz, блазjи врaчеве, стрaждущымъ ск0ріи пом0щницы. Рaдуйтесz, вс‰ немощнhz тyне врачyющіи. Рaдуйтесz, и3 нhнэ и3сцэлє1ніz nби1льнw и3сточaющіи. Рaдуйтесz, млcтивіи ўтёшителіе, въ бэдaхъ и3 скHрбехъ сyщымъ. Рaдуйтесz, во всsкихъ њбстоsніихъ нaсъ защищaющіи. Рaдуйтесz, безпом0щныхъ спаси1телёное призрёніе. Рaдуйтесz, првdныхъ преслaвное ўкрашeніе. Рaдуйтесz, предстaтелество нaше крёпкое. Рaдуйтесz, прилёжніи њ нaсъ къ бGу моли1твєнницы. Рaдуйтесz, всBмъ вёрою призывaющымъ вaсъ ск0ріи помHщницы.

Рaдуйтесz, космо2 и3 даміaне, с™jи безсрeбрєнницы и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ є7

БGотeчнымъ вои1стину путeмъ шeствовасте раби2 хrтHвы, є3гдA во ќзахъ въ ри1мъ вед0ми, за є4же јдwлwмъ не послужи1сте, хrт0ви же є3ди1ному пораб0тасте, гHрькаz и3спыт†ніz терпёли є3стE с™jи, но вс‰ претерпёсте за возлю1бльшагw вaсъ хrтA. Тёмже вели1кому терпёнію и3 крёпцэй любви2 вaшей ко гDу дивsщесz, кyпнw съ вaми поeмъ є3мy: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвъ цaрь, ћкw си1лою хrт0вою и3сцэлЁ, хвалy томy воздадE: мы2 же, слaвzще бGа, ўблажaемъ вaсъ, слaвныхъ ўг0дникwвъ є3гw2, вопію1ще си1це:

Рaдуйтесz, гHрнzz пaче д0льнихъ возлюби1вшіи. Рaдуйтесz, ѓгGлькому житію2 на земли2 поревновaвшіи. Рaдуйтесz, ћкw многоб0жіе tри1нувше, роди1тельскагw бlгочeстіz не tступи1ли є3стE. Рaдуйтесz, ћкw вс‰ и3мBніz сво‰, по словеси2 гDню, ни1щымъ раздaли є3стE, да хrтA пріwбрsщете. Рaдуйтесz, не сл0вомъ т0чію, но мн0жае пaче дёломъ и3 непрестaнною къ бGу мlтвою и3нhхъ поучи1вшіи. Рaдуйтесz, неwскyдный и3ст0чникъ и3сцэлeній и3 нhнэ kвлsющіи. Рaдуйтесz, и3зліsніемъ чудeсъ, дaнныхъ вaмъ t бGа, нaсъ њбогащaющіи. Рaдуйтесz, въ сами1хъ себЁ хрaмъ бGу ўгот0вавшіи. Рaдуйтесz, ск0рое ни1щыхъ ўслhшаніе. Рaдуйтесz, ск0рбныхъ пріsтное попечeніе. Рaдуйтесz, ненадeждныхъ и3звёстное надёzніе. Рaдуйтесz, болsщыхъ ск0рое врачевaніе.

Рaдуйтесz, космо2 и3 даміaне, с™jи безсрeбрєнницы и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ ѕ7

ПроповBдницы и4мене хrт0ва въ животЁ своeмъ бhвше, и3 нhнэ си1лу тогw2 свидётельствуете чудесы6, t їкHны вaшеz и3сточaемыми: и3 ћкоже вёры и3ногдA жены2 нёкіz не презрёсте, но во снЁ ћвльшесz є4й, њблегчeніе въ недyзэ даровaли є3стE, си1це и3 нaшыхъ молeній и3 пёній глaсы ўслhшите, q3 с™jи безсрeбрєнницы! Вёрэ же и3 любви2 людeй вaшыхъ внемли1те и3 покр0въ нaмъ свhшэ дaруйте хвaлzщымъ вaсъ и3 пою1щымъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

ВозсіS ћкw свётъ прaвда вaшz, є3гдA ўкорsеми на суди1щи царS, дерзновeннw реэк0сте къ немY: не волшeбною хи1тростію врачyемъ болёзни, но си1лою спaса нaшегw, ї}са хrтA, ћкоже т0й заповёда, глаг0лz: болsщыz и3сцэлsйте, прокажє1нныz њчищaйте, тyне пріsсте, тyне дади1те. Тёмже дерзновeнію вaшему дивsщесz, ўбlжaемъ вaсъ си1ми:

Рaдуйтесz, w4бразъ твeрдости и3 вёры нaмъ показaвшіи. Рaдуйтесz, рaйскіz рaдости при1снw наслаждaющіисz. Рaдуйтесz, премyдріи сёzтеліе бlгочeстіz. Рaдуйтесz, слaвніи проповBдницы правослaвіz. Рaдуйтесz, ўчи1теліе, къ нб7си2 наставлsющіи. Рaдуйтесz, чи1стагw и3 непор0чнагw житіS неусhпніи храни1теліе. Рaдуйтесz, тeпліи послyшателіе молsщыхсz вaмъ. Рaдуйтесz, ко сп7сeнію и3зsщніи и3 вёрніи путеводи1теліе. Рaдуйтесz, бlгочeстнw и3 бGоуг0днw жи1ти хотsщымъ блазjи наст†вницы. Рaдуйтесz, ходaтаи бlги1хъ всBмъ, почитaющымъ пaмzть вaшу. Рaдуйтесz, д0брэ течeніе своE скончaвшіи. Рaдуйтесz, вэнцы2 прaвды t вLки хrтA пріsвшіи.

Рaдуйтесz, космо2 и3 даміaне, с™jи безсрeбрєнницы и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ з7

Хотsще си1лу хrт0ву ѕлочести1вому царю2 tкрhти, д¦а с™aгw и3сп0лнени, рек0сте: бyди посрaмленъ, q карjне, съ богaми твои1ми! И^ ѓбіе є3мY лицE и3змэни1сz, и3 вhz соврати1сz, и3 молsшесz къ вaмъ глаг0лz: сE, нhнэ ви1жду, ћкw раби2 є3стE и4стиннагw бGа. Молю2 ќбw вaсъ, да ћкоже и3нhхъ ўврачевaсте, си1це и3сцэли1те и3 менE, да и3 ѓзъ, кyпнw съ вaми воспою2 бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Ди1вніи њ нaсъ мlтвєнницы, цэли1теліе дyшъ и3 тэлeсъ нaшыхъ, и3 ходaтаи сп7сeніz вёчнагw, бlгодaрнымъ сeрдцемъ воспэвaюще хвалeбную пёснь бGу, даровaвшему нaмъ таковhхъ вели1кихъ чудотв0рцєвъ, прин0симъ и3 вaмъ похвалы6 сицевы6z:

Рaдуйтесz, ѓгGлwвъ терпёніемъ вaшимъ ўдиви1вшіи. Рaдуйтесz, бжcтвеннымъ сіsніемъ чудeсъ свои1хъ вс‰ просвэти1вшіи. Рaдуйтесz, ск0ріи t всsкихъ болёзней безмeздніи врaчеве. Рaдуйтесz, застyпленіемъ вaшымъ разслaблєнныz и3сцэлsющіи. Рaдуйтесz, t неисцёльныхъ болёзней здр†вы воздвизaющіи. Рaдуйтесz, дост0йнэ соверши1вшіи земнhй п0двигъ житіS вaшегw. Рaдуйтесz, њ нaсъ, њбнажeнныхъ д0брыхъ дёлъ, при1снw къ бGу предстaтельствующіи. Рaдуйтесz, ћкw сіsніемъ премyдрости, t гDа вaмъ дaнныz, всёхъ вёрныхъ просвэщaете. Рaдуйтесz, моли1твєнницы њ нaсъ, и3 застyпницы нaши преди1вніи. Рaдуйтесz, д0бліи страстотeрпцы хrтHвы. Рaдуйтесz, кровми2 свои1ма зeмлю њсвzти1вшіи. Рaдуйтесz, јдwльское безyміе њбличи1вшіи.

Рaдуйтесz, космо2 и3 даміaне, с™jи безсрeбрєнницы и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ }

Стрaнное мjрови житіE вaше ви1дzще, ўстрани1мсz и3 мы2 тогw2 сує1тъ, и3 ќмъ на нб7сA прел0жше, возопіи1мъ къ вaмъ, с™jи безсрeбрєнницы: ўтоли1те бwлёзни, и3сточaz бlгод†тнаz врачев†ніz всBмъ, ўсeрднw къ п0мощи вaшей притекaющымъ, и3 вопію1щымъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }

ВсE житіE вaше на земли2 люб0вію къ бGу и3 къ бли6жнимъ и3сп0лнивше, с™jи безсрeбрєнницы космо2 и3 даміaне, ск0ріи и3 нhнэ пом0щники kвлsетесz всBмъ, съ вёрою призывaющымъ вaсъ: не т0чію бо бли1зъ притекaющымъ ко с™ы6мъ мощє1мъ вaшымъ, но и3 далeче сyщымъ и3сцэлє1ніz и3сточaете. Тёмже прин0симъ вaмъ похвалы6 сі‰:

Рaдуйтесz, є3ди1ному бGу, въ трbцэ слaвимому, вёрнw послужи1вшіи. Рaдуйтесz, є3ди1ное, є4же є4сть на потрeбу, премyдрэ и3збрaвшіи. Рaдуйтесz, ћкw въ неустaннэмъ трудЁ и3 п0двизэ дни6 и3 нHщи вaшz без8 всsкагw ўнhніz препроводи1ли є3стE. Рaдуйтесz, ћкw сицевhмъ вaшымъ тёснымъ и3 ск0рбнымъ житіeмъ слaву б9ію въ человёцэхъ ўмн0жили є3стE. Рaдуйтесz, д0бліи хrт0вы послёдователіе. Рaдуйтесz, ћкw научи1тели и3 творцы2 хrт0выхъ зaповэдей kви1лисz є3стE. Рaдуйтесz, ћкw и3менaми вeліихъ въ цrтвіи нбcнэмъ наречeни бhсте. Рaдуйтесz, слaвою хrт0вою вeсь мjръ њзари1вшіи. Рaдуйтесz, ћкw страдaніемъ вaшимъ безстрaстіе пріsли є3стE. Рaдуйтесz, ћкw мyченическою смeртію безсмeртіе стzжaли є3стE. Рaдуйтесz, ћкw ѓгGли на нб7си2 и3 на земли2 прослaвленніи. Рaдуйтесz, ћкw бGу нhнэ вэнцен0сніи предстои1те.

Рaдуйтесz, космо2 и3 даміaне, с™jи безсрeбрєнницы и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ f7

Всsкое є3стество2 человёческое ўдиви1сz сіsнію въ вaсъ бlгодaти б9іей, с™jи космо2 и3 даміaне, є3гдA нечести1вый цaрь карjнъ, ўзрёвъ чудесA њ и4мени гDа ї}са хrтA вaми твори6маz, ўвёрова и3 прослaви бGа. Тёмже и3 мы2, слaвzще дaвшаго вaмъ сицевyю си1лу, поeмъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡z многовэщ†нныz недоумёютъ дов0льнw и3зобрази1ти nби1ліе любвE вaшеz, є4юже преисп0лнени бhсте, с™jи ўгHдницы, къ человёкwмъ њ гDэ. Сегw2 рaди, и3з8 глубины2 сердeцъ нaшыхъ, вопіeмъ къ вaмъ:

Рaдуйтесz, гDу своемY дaже до смeрти пораб0тавшіи. Рaдуйтесz, nгнeмъ любвE б9іz воспалsеми, џгнь жeртвъ їдHльскихъ ўгаси1вшіи. Рaдуйтесz, бли1жнzго пaче сами1хъ себE возлюби1вшіи. Рaдуйтесz, ћкw болsщыz и3 нед{жныz посэщaли є3стE. Рaдуйтесz, н{жды ўб0гихъ предварsвшіи. Рaдуйтесz, печaльныхъ ўтёшителіе. Рaдуйтесz, tчazнныхъ застyпницы. Рaдуйтесz, си1рыхъ питaтеліе. Рaдуйтесz, лю1тэ стрaждущымъ помHщницы. Рaдуйтесz, ўгнэтeнныхъ свободи1теліе. Рaдуйтесz, ћкw д0брэ течeніе скончaвше, ко хrтY вознес0стесz.

Рaдуйтесz, космо2 и3 даміaне, с™jи безсрeбрєнницы и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 хотS мнHгіz, kви2 нaмъ гDь вы2, чудотв0рцы сво‰, кто2 бо не ўмили1тсz, ви1дz вaше безмёрное ко всBмъ сострадaніе: кто2 ли вы2 не ўбlжи1тъ, ћкw не т0кмw человёки t нед{гъ и3сцэлsете, но и3 скоты2 ми1луете, не tри1ните u5бw и3 нaшыхъ мlтвъ, но на вс‰ ны2 неwскyднw вели6кіz и3 бог†тыz вaшz ми1лwсти и3злeйте, да вопіeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Стёны є3стE всBмъ, похвалsющымъ чудесA вaшz, q3 безмє1здницы, и3 къ заступлeнію вaшему прибэгaющымъ: стёны и3 забр†ла є3стE, њграждaющыz t всёхъ бёдъ ўсeрднw въ п0мощь вaсъ призывaющымъ. Тёмже ќбw и3 нaсъ t нищеты2, напaстей, недyгwвъ, и3 скорбeй њгради1те, м0лимсz, и3 тeплэ вопіeмъ къ вaмъ:

Рaдуйтесz, ґдамaнтwвъ крёпость въ терпёніи превозшeдшіи. Рaдуйтесz, непови1ннw t зaвисти сребролю1бца пострадaвшіи. Рaдуйтесz, слaвніи въ бэдaхъ заст{пницы. Рaдуйтесz, немощнhхъ и3 њби1димыхъ ўкрэплeніе. Рaдуйтесz, крёпціи въ напaстехъ защи1тителіе. Рaдуйтесz, ўб0гихъ и3 ни1щыхъ всещeдріи њбогати1теліе. Рaдуйтесz, ѓлчущыхъ ми1лостивіи корми1теліе. Рaдуйтесz, болёзньми и3 тsжкими недyги њдержи1мыхъ премyдріи ўврачевaтеліе. Рaдуйтесz, съ вёрою къ вaмъ притекaющымъ, t всёхъ ск0рбныхъ њбстоsній тeпліи защи1тителіе. Рaдуйтесz, ћкw пaмzть вaшz всёми слaвима на земли2. Рaдуйтесz, ћкw и3менA в†шz напи6сана сyть на нб7сёхъ. Рaдуйтесz, ћкw t бGа препрослaвлени є3стE.

Рaдуйтесz, космо2 и3 даміaне, с™jи безсрeбрєнницы и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ №i

Пёніе всеумилeнное нhнэ нaми приноси1мое, нёсть дов0льно къ похвалeнію преслaвныхъ п0двигwвъ и3 трудHвъ вaшыхъ, ћже хrтA рaди под8sли є3стE въ животЁ своeмъ, nбaче, дерзaюще пр0симъ: ўсeрдное молeніе нaше пріeмше, и3 нaсъ t бёдъ свои1ми мlтвами и3збaвите, да ўмилeннымъ сeрдцемъ воспои1мъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтозaрный и3 нбcный ќмъ kви1ли є3стE и3ногдA пред8 карjномъ, заблуждeніе тогw2 њбличaz: нhнэ же нетлёніемъ мощeй вaшыхъ, и3 мн0жествомъ чудeсъ правослaвіе ўтверждaете. Тёмже бlгодaрственнw зовeмъ:

Рaдуйтесz, v3постaсное сл0во дерзновeннw проповёдавшіи. Рaдуйтесz, си1лу їдHльскую добропобёднw ўпраздни1вшіи. Рaдуйтесz, ћкw вaми попрaсz служeніе бэсHмъ. Рaдуйтесz, ћкw вaми поклонeніе хrтY проповёдасz. Рaдуйтесz, ўчи1теліе премyдріи. Рaдуйтесz, всёхъ добродётелей нелёностніи и3сполни1теліе. Рaдуйтесz, ћкw по трудёхъ земнhхъ въ селeніихъ нбcныхъ ликовствyете. Рaдуйтесz, ћкw и3 по преставлeніи своeмъ нaсъ не њставлsете. Рaдуйтесz, ћкw всёмъ, съ вёрою призывaющымъ вaсъ, ск0рую п0мощь подаeте. Рaдуйтесz, с™jи врaчеве, ћкw болёзни нaшz и3сцэлsете. Рaдуйтесz, мlтвы вёрныхъ не tрэвaющи. Рaдуйтесz, и3 њ нaсъ, недост0йныхъ, ў пrт0ла б9іz ходaтайствующіи.

Рaдуйтесz, космо2 и3 даміaне, с™jи безсрeбрєнницы и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ в7i

Благодaть, ю4же дадE вaмъ гDь бGъ, цэли1ти вс‰ недyги душeвныz же и3 тэлє1сныz, днeсь собрA нaсъ, да почти1мъ пaмzть вaшу, с™jи безсрeбрєнницы космо2 и3 даміaне: бlгоговёйнw ќбw взирaюще на чcтнyю їкHну вaшу, и3 со ўмилeніемъ сeрдца къ нeй припaдающе, м0лимъ и3збaвитисz всBмъ нaмъ t всsкихъ ѕHлъ и3 болёзней, да воспоeмъ вси2 бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще чудесA в†шz, восхвалsемъ труды2 и3 п0двиги, ўблажaемъ м§нческую кончи1ну, почитaемъ ходaтайство и3 си1льное заступлeніе вaше t всёхъ трeбующыхъ п0мощи вaшеz: величaемъ подaтелz всёхъ бл†гъ бGа, даровaвшаго нaмъ толи1кw ди1вныхъ мlтвенникwвъ, и3 со ўмилeніемъ зовeмъ:

Рaдуйтесz, ї}сA гDа вёрнw проповёдавшіи. Рaдуйтесz, и4стины є3гw2 д0бліи свидётели. Рaдуйтесz, тeпліи њ нaсъ ў пrт0ла є3гw2 предстaтели. Рaдуйтесz, тэлeсъ нaшыхъ бlгосострадaтельніи врaчеве. Рaдуйтесz, цrтвіz нбcнагw и3 вёчныхъ бlги1хъ наслBдницы. Рaдуйтесz, по бз7э всE нaше ўповaніе. Рaдуйтесz, мЂро бlгов0нное и3сцэлeній и3сточaющіи. Рaдуйтесz, страстeй ѕлосмрaдіе мlтвами свои1ма tрэвaющіи. Рaдуйтесz, и3сцэлeній дaтеліе и3 чудeсъ и3ст0чницы. Рaдуйтесz, свэтон0сніи столпи2 цRк0вніи и3 забр†ла недви1жимаz. Рaдуйтесz, віногрaда и4стиннагw б9eственныz лHзы. Рaдуйтесz, дв0йце свэтови6днаz мyдрыхъ безсрeбрєнникъ.

Рaдуйтесz, космо2 и3 даміaне, с™jи безсрeбрєнницы и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ Gi

Q, преди1вніи безсрeбрєнницы, чудотв0рцы, цэли1теліе и3 слaвніи ўг0дницы б9іи космо2 и3 даміaне, пріими1те молє1ніz сі‰ нaшz, t сокрушeннагw сeрдца возноси6маz: и3сцэли1те многоwбр†зныz недyги нaшz, и3 тeплымъ предстaтельствомъ вaшымъ и3спроси1те нaмъ t хrтA бGа и3збавлeніе t всёхъ бёдъ и3 напaстей, прощeніе прегрэшeній нaшыхъ, и3 бlгyю надeжду вёчнагw сп7сeніz, да спод0бимсz съ вaми и3 со всёми с™hми въ безконє1чныz вёки воспэвaти бGу сп7си1телю нaшему: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки јкосъ №-й: ЃгGлькому жи1телёству порэвновaвше:

И# кондaкъ №-й: И#збрaнніи чудотв0рцы:

Мlтва

Къ вaмъ, стjи безсрeбрєнницы и3 чудотв0рцы космо2 и3 даміaне, ћкw къ скHрымъ пом0щникwмъ и3 тє1плымъ моли1твенникwмъ њ сп7сeніи нaшемъ мы2, недост0йніи, прекл0нше колBна, прибэгaемъ, и3 припaдающе ўсeрднw вопіeмъ: не прeзрите молeніz нaсъ грёшныхъ, немощнhхъ, во мнHгаz беззакHніz впaдшыхъ, и3 по вс‰ дни2 и3 часы2 согрэшaющыхъ. Ўмоли1те гDа, да пробaвитъ нaмъ, недостHйнымъ рабHмъ свои6мъ, вели1кіz и3 богaтыz своS млcти: и3збaвите нaсъ t всsкіz ск0рби и3 болёзни, вы2 бо пріsли є3стE t гDа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA неwскyдную бlгодaть и3сцэлeній, рaди твeрдыz вёры, безмeзднагw врачевaніz и3 м§ническіz кончи1ны вaшеz. Ўслhшите нaсъ, молsщыхсz, и3 бlгопріsтнымъ ходaтайствомъ вaшимъ и3спроси1те ў хrтA бGа правослaвнымъ хрістіaнwмъ бlгословёніе б9іе. Пaки припaдающе прилёжнw м0лимъ: и3спроси1те нaмъ t гDа вс‰ бlгополёзнаz ±же въ животЁ нaшемъ врeменнэмъ, наипaче же ко сп7сeнію вёчному служ†щаz, да спод0бимсz моли1твами вaшими ўлучи1ти кончи1ну хрістіaнскую, безболёзненну, непостhдну, ми1рну и3 да и3збaвимсz t к0зней діaвольскихъ и1 вёчныz мyки: безконeчнагw же и3 бlжeннагw цrтвіz нбcнагw наслBдницы бyдемъ. Е$й, ўгHдницы б9іи, не престaйте, молsщесz за ны2, съ вёрою къ вaмъ притекaющыz: ѓще бо по мн0жеству грэхHвъ нaшыхъ и3 нёсми дост0йни млcрдіz вaшегw, nбaче вы2, вёрніи подражaтеліе чlвэколю1біz б9іz сyще, сотвори1те, да принесeмъ плоды2 достHйны покаsніz и3 въ вёчный пок0й дости1гнемъ хвaлzще, и3 бlгословsще ди1внаго во с™hхъ свои1хъ гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, и3 пречcтую м™рь є3гw2, и3 вaше тeплое заступлeніе всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.