НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Петру и Февронији

Кондaкъ №

И#збрaнніи чудотв0рцы и3 вели1цыи ўг0дницы гDни, грaда мyрома застyпницы и3 при1сніи њ душaхъ нaшихъ мlтвенницы, с™jи бlговёрніи кнsже пeтре и3 кнzги1не феvрHніе! Пёніе похвaльное вaмъ приносsще, м0лимъ вы2 ўсeрднw: ћкw и3мyщіи дерзновeніе ко гDу, предстaтельствомъ вaшимъ t всsкихъ бёдъ нaсъ свободи1те, и3 наслёдники цrтвіz нбcнагw нaсъ содёлайте, да зовeмъ вaмъ рaдостнw:

Рaдуйтесz, с™jи и3 преслaвніи чудотв0рцы пeтре и3 феvрHніе.

Јкосъ №

ЃгGли земнjи и3 человёцы нбcніи вои1стинну kви1стесz, бlжeнніи пeтре и3 феvрHніе, t ю4ности вaшеz чи1стую с0вэсть и3мyщіи къ бGу, и3 д0брэ во бlгочeстіи и3 чистотЁ вкyпэ пожи1вшіи, нaмъ же њстaвльшіи въ примёръ подражaніz житіE вaше бGоуг0дное, є3мyже чудsщесz и3 чудесы2 вaшими њзарsеми, зовeмъ вaмъ глaсы хвалeбными си1це:

Рaдуйтесz, t ю4ности вaшеz хrтA возлюби1вшіи и3 томY t души2 пораб0тавшіи. Рaдуйтесz, цэломyдріz храни1тели и3 душeвныz и3 тэлeсныz чистоты2 рачи1тели. Рaдуйтесz, дyшы вaшz и3 тэлесA на земли2 въ њбитaлище д¦а с™aгw ўгот0вившіи. Рaдуйтесz, и3сп0лненніи премyдрости и3 рaзума б9eственнагw. Рaдуйтесz, ћкw во пл0ти, ћкw безпл0тни, вкyпэ пожи1сте. Рaдуйтесz, ћкw равноaгGльную чeсть дост0йнw пріsсте. Рaдуйтесz, ћкw t земли2 на нб7о пріид0сте, и3 тaмw со ѓгGлы трbцэ предстои1те. Рaдуйтесz, ћкw со безпл0тными ли1ки трис™yю пёснь є4й воспэвaете. Рaдуйтесz, на нб7си2 и3 на земли2 t гDа прослaвленніи. Рaдуйтесz, њбрётшіи вёчное всесвётлое мёсто ўпокоeніz. Рaдуйтесz, грaда мyрома сокрHвища пребог†таz. Рaдуйтесz, и3ст0чницы неистощи1міи чудeсъ.

Рaдуйтесz, с™jи и3 преслaвніи чудотв0рцы пeтре и3 феvрHніе.

Кондaкъ в7

Ви1дэвъ кнsзь пeтръ въ возврaтной болёзни своeй, знaменіе гнёва б9іz, за неисполнeніе њбёта своегw2, поsти въ супрyги себЁ премyдрую феvрHнію, потщaсz сіE и3сп0лнити и3 сочетaсz съ нeю брaкомъ зак0ннымъ. Nбaче и3 въ супрyжествэ цэломyдреннw и3 бGоуг0днw пожи1сте, бlжeнніи, и3мyще є3ди1ну мhсль во двою2 тBлу, є4же бlгоугождaти бGу: тёмже вhну поeте є3мY нhнэ со ѓгGлы пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумомъ бGопросвэщeннымъ свhше њдарeнніи, пeтре и3 феvрHніе с™jи, люб0вь и3 млcрдіе къ бBднымъ и3 си6рымъ kви1сте, њби6димымъ и3 безпомHщнымъ застyпницы бhсте, и3 и3нhми добродётельми мн0гими ўкраси1сте кнzжeніе своE земн0е. Сегw2 рaди вопіeмъ къ вaмъ си1це:

Рaдуйтесz, бlжeнніи и3 требlжeнніи, въ бGолю1біи пожи1вшіи и3 бlговёріе сохрaншіи. Рaдуйтесz, млcти и3 сострадaніz преисп0лненніи. Рaдуйтесz, безпом0щныхъ ск0ріи пом0щницы. Рaдуйтесz, печaльныхъ блазjи ўтёшители. Рaдуйтесz, сир0тъ и3 вдови1цъ корми1тели. Рaдуйтесz, сyщихъ въ бэдaхъ предстaтели. Рaдуйтесz, болёзней душeвныхъ и3 тэлeсныхъ и3скyсніи цэли1тели. Рaдуйтесz, ск0рбныхъ сердeцъ радостотв0рніи посэти1тели. Рaдуйтесz, люб0вь вaшу къ бGу, люб0вію къ бли6жнимъ свои6мъ показaвшіи. Рaдуйтесz, кнzжeніе вaше земн0е прaведнw и3 бGоуг0днw содержaвшіи. Рaдуйтесz, кнzзeй правослaвныхъ похвало2 и3 грaда мyрома ўтверждeніе. Рaдуйтесz, всеS земли2 рwссjйскіz заступлeніе.

Рaдуйтесz, с™jи и3 преслaвніи чудотв0рцы пeтре и3 феvрHніе.

Кондaкъ G

Си1лою бlгодaти б9іz ўправлsемь, бlжeнне кнsже пeтре, восхотёлъ є3си2 пaче њстaвити грaдъ nтeчества твоегw2 и3 кнsженіе мyромское, нeже бракоразвести1сz съ премyдрою феvрHніею по настоsнію г0рдыхъ болsръ твои1хъ. Сегw2 рaди бGъ тS прослaви и3 сотвори2, да тёмиже болsры возвращeнный вкyпэ съ супрyжницею твоeю, на прест0лэ кнzжeніz мyромскагw пaки ўтверди1лсz є3си2, нaмъ же примёръ хранeніz зак0на б9іz показyеши п0двигомъ твои1мъ, да подражaюще тебЁ въ с™ости хранeніz сою1за брaчнагw, воспэвaемъ подвигопол0жнику хrтY: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мyще попечeніе њ лю1дехъ свои1хъ, пребlжeнніи пeтре и3 феvрHніе, неусhпнw подвизaстесz ко бlгу и4хъ, бlгочeстіе насаждaz, нечeстіе и3скоренsz, и3 враждY ўмиротворsz. Тёмже и3 гDь, ви1дz такwвhz п0двиги вaшz, зeмлю мyромскую плодон0сіемъ бlгослови2 и3 ми1ръ глуб0къ кнzжeнію вaшему даровA, подвизaz лю1ди вaшz бlгодaрственнw воспэвaти вaмъ си1це:

Рaдуйтесz, ўг0дницы б9іи, житію2 вели1кихъ с™hхъ сопричaстницы. Рaдуйтесz, прави1теліе пред0бріи, лю1ди мyрwмскіz ко сп7сeнію путеводи1вшіи. Рaдуйтесz, хrтіaнскагw бlгочeстіz блюсти1тели. Рaдуйтесz, нестроeніz, разд0рwвъ и3 всsкагw нечeстіz и3скорени1тели. Рaдуйтесz, супрyгwвъ хrтіaнъ ко бlгочeстному житію2 настaвницы. Рaдуйтесz, цэломyдріz и3 воздержaніz супрyжескагw w4брази преизsщніи. Рaдуйтесz, прaведнагw судA рачи1тели. Рaдуйтесz, немздои1мства и3 безкорhстіz ревни1тели. Рaдуйтесz, с™hхъ царeй кwнстантjна и3 є3лeны добродётелей стzжaтели. Рaдуйтесz, равноапcльнагw кнsзz влади1міра и3 бlжeнныz кнzги1ни џльги дост0йніи преeмницы. Рaдуйтесz, дв0ице пречестнaz и3 бlг0е сочетaніе, лучaми чудeсъ немерцaемw сіsющіи. Рaдуйтесz, nтeчества вaшегw пресвётліи свэти1льницы.

Рaдуйтесz, с™jи и3 преслaвніи чудотв0рцы пeтре и3 феvрHніе.

Кондaкъ д7

Бyрz скорбeй и3 напaстей, воздвизaемаz ѕл0бою мjра сегw2, не њслaби крёпкіz любвE вaшеz ћже къ бGу, пeтре и3 феvрHніе бlжeнніи, но пaче научи2 вaсъ бlгоискyснw tражaти разжжє1нныz стрёлы и3скушeній діaвольскихъ: вh бо њб0лкшесz въ броню2 вёры хrт0вы, въ ми1рэ глуб0цэ преид0сте многомzтeжную пучи1ну житeйскагw м0рz, и3 достиг0сте въ ти1хую при1стань сп7сeніz, къ нeйже и3 нaсъ мlтвами вaшими приведи1те, да вкyпэ съ вaми поeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавше бли1жніи и3 дaльніи бlгочeстное житіE вaше, бlговёрніи пeтре и3 феvрHніе, прославлsху чlвэколю1бца бGа, даровaвшаго вaмъ крёпость на вс‰ дэлA бlг†z, и4миже, ћкw лучaми пресвётлыми, просіsсте въ nтeчествэ вaшемъ, и3дёже и3 до нhнэ и3менA вaшz чє1стны, и3 п0двиги вaшz воспэвaютсz похвалaми си1ми:

Рaдуйтесz, дв0ице пресвётлаz, бGомъ совокуплeннаz. Рaдуйтесz, свётомъ бlгочeстнагw житіS вaшегw, ћкw свэти6ла бGосвBтлаz, просіsвшіи. Рaдуйтесz, млcтынею и3 мlтвами нбcное цrтвіе стzжaвшіи. Рaдуйтесz, смирeніемъ и3 пощeніемъ вёчное бlжeнство ўлучи1вшіи. Рaдуйтесz, ћкw мздA вaша мн0га на нб7сёхъ є4сть. Рaдуйтесz, ћкw рaдость вaша вёчна во свётлостехъ с™hхъ. Рaдуйтесz, раби2 хrт0ви возлю1бленніи. Рaдуйтесz, с™hхъ всёхъ при1сніи дрyзи. Рaдуйтесz, ѕвэзды6 непрелeстніи, пyть супрyжескагw житіS бGоуг0днагw вёрнw ўказyющіи. Рaдуйтесz, џблацы росон0сніи, зн0й страстeй и3 нечeстіz прогонsющіи. Рaдуйтесz, б9іихъ млcтей и3 щедрHтъ нaмъ подaтели. Рaдуйтесz, nтeчества вaшегw ўкрашeніе неteмлемое.

Рaдуйтесz, с™jи и3 преслaвніи чудотв0рцы пeтре и3 феvрHніе.

Кондaкъ є7

БGопросвэщeнніи свэти1льницы бlгочeстіz и3 преди1вніи чудотв0рцы пeтре и3 феvрHніе, бGа t всеS души2 возлюби1вше, вс‰ зaпwвэди є3гw2 сохрани1сте: тёмже и3 хrт0съ, ћкw с0лнце и3 лунY пресвBтлыz, показA вaсъ, пребlжeнніи, чудeсъ мн0гихъ зарeю њзарsющыz w4бласть мyромскую и3 всю2 странY рwссjйскую, прослaвивъ нетлёніемъ с™ы6z и3 многоцэлє1бныz м0щи вaшz, къ ни1мже припaдающе, по достоsнію ўбlжaемъ вaсъ, и3 вhну бlгодaрственнw поeмъ ди1вному во с™hхъ свои1хъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвше житіE вaше прaведное и3 щедрHты вaшz, лю1діе мyромстіи слaвлzху вaсъ, свои1хъ прави1телей ми1лостивыхъ, бlговёрніи пeтре и3 феvрHніе, вh же смирeніе и4стинное возлюби1вше и3 похвалы6 человёчєскіz небрeгше, гордhнею неуsзвлени пребhсте, и3 тёмъ показaсте нaмъ w4бразъ вhшшагw смирeніz, є3мyже поучazсz, съ люб0вію вопіeмъ вaмъ такwвaz:

Рaдуйтесz, слaву человёчу ни во чт0 же вмэни1вшіи. Рaдуйтесz, смирeніе хrт0во ўсeрднw возлюби1вшіи. Рaдуйтесz, зaповэдей гDнихъ вёрніи и3сполни1тели. Рaдуйтесz, ўчeніz є3ђльскагw и4стинніи послёдователи. Рaдуйтесz, раби2 бGа вhшнzгw, в0лю є3гw2 сотв0ршіи. Рaдуйтесz, вёру хrт0ву до концA соблю1дшіи. Рaдуйтесz, хrтоимени6тымъ лю1демъ бlгочeстіz ўчи1тели. Рaдуйтесz, хотsщихъ бGоуг0днw жи1ти бGомyдріи настaвницы. Рaдуйтесz, мlтвами вaшими сп7сaющіи нaсъ t всsкихъ бёдъ. Рaдуйтесz, вс‰ бlг†z прошє1ніz н†ша и3сполнsющіи. Рaдуйтесz, въ недyзэхъ стрaждущихъ бlгодaтніи врaчеве. Рaдуйтесz, млcтивіи страны2 мyромскіz покрови1теліе.

Рaдуйтесz, с™jи и3 преслaвніи чудотв0рцы пeтре и3 феvрHніе.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдницы вёры правослaвныz и3 ревни1тели бlгочeстіz, не сл0вомъ т0кмw, но и3 всёмъ житіeмъ свои1мъ бhсте во грaдэ мyромэ, прехвaльніи пeтре и3 феvрHніе: тёмже и3 с™az цRковь дост0йнэ почитaетъ п0двиги и3 труды2 вaшz, и4миже труди1стесz во слaву бGа вhшнzгw, нем0лчнw воспэвaz є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsсте во грaдэ мyромэ свётомъ добродётельнагw житіS, ћкw ѕвёзды бGосвBтлыz, пребlжeнніи пeтре и3 феvрHніе, и3 пaмzть вaша въ нeмъ съ похвалaми до днeсь, ћкw и3 по смeрти своeй не престаeте њзарsти нaсъ, мнHгаz чудесA совершaюще, и3 тёми свётлую зарю2 безсмeртіz нaмъ t мощeй вaшихъ возсіzвaюще, да ўбlжaемъ вaсъ бlгохвалє1ніи сицевhми:

Рaдуйтесz, чи1на и3 ўстaвwвъ с™hz цRкве вёрніи храни1тели. Рaдуйтесz, служи1телей nлтарS гDнz бlгоговёйніи почитaтели. Рaдуйтесz, бlги1хъ њбhчаевъ и3 предaній с™оoтeческихъ ревни1тели. Рaдуйтесz, њбhчаєвъ ѕлhхъ и3 суемyдрій kзhческихъ и3скорени1тели. Рaдуйтесz, суды2 нелицепрі‰тны лю1демъ вaшымъ твори1вшіи. Рaдуйтесz, суды2 вaшz съ млcтію соедини1вшіи. Рaдуйтесz, кр0тцыи и3 неѕлоби1віи послёдователи хrт0ви. Рaдуйтесz, ѕл0бу добр0мъ препобэждaвшіи. Рaдуйтесz, нетлёніz бlгоухaющіи цвёти. Рaдуйтесz, безсмeртіz немерцaющіи лучи2. Рaдуйтесz, на земли2 вели1чіемъ чудeсъ блистaющіи. Рaдуйтесz, на нб7си2 со ѓгGлы бGа слaвzщіи.

Рaдуйтесz, с™jи и3 преслaвніи чудотв0рцы пeтре и3 феvрHніе.

Кондaкъ з7

Хотsй чlвэколю1бецъ гDь kви1ти въ житіи2 вaшемъ, пeтре и3 феvрHніе, w4бразъ назидaніz, не т0кмw лю1демъ мірски6мъ, но и3 ликHмъ и4ночєскимъ, внуши2 вaмъ въ стaрости масти1тэй њстaвити слaву кнzжeніz земнaгw, и3 воспріsти w4бразъ и4ноческій, въ нeмже подвизaстесz д0брэ пост0мъ, бдёніемъ и3 мlтвою, воспэвaюще непрестaннw тріеди1ному бGу ѓгGльскую пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вую бlгодaть б9ію во и4ночестэмъ пострижeніи пріeмше, прпdбніи, н0выми п0двиги ўкраси1сте равноaгGльное житіE вaше, и3 тaкw сугyбъ пл0дъ совершeнства дух0внагw хrтY принес0сте, и3 мздY прпdбныхъ дост0йнэ t негw2 воспріsсте. Поминaz u5бо таковyю рeвность вaшу къ подвигHмъ духHвнымъ, прославлsемъ вaсъ си1ми достод0лжными похвалaми:

Рaдуйтесz, ћкw любвE рaди гDа, мjра сегw2 кнzжeніе и3 слaву њстaвисте. Рaдуйтесz, ћкw и4ноческое равноaгGльное житіE ўсeрднw воспріsсте. Рaдуйтесz, совершeннагw терпёніz подви1жницы. Рaдуйтесz, в0льныz нищеты2 бlжeнніи стzжaтели. Рaдуйтесz, прeжде кончи1ны вaшеz вс‰ стр†сти ўмертви1вшіи воздержaніемъ. Рaдуйтесz, воспріsвшіи с™yю схи1му въ броню2 сп7сeніz. Рaдуйтесz, багрzни1цу кнsжескую на власzни1цу и4ноческую премэни1вшіи. Рaдуйтесz, пост0мъ, бдёніемъ и3 непрестaнными мlтвами бGу д0брэ ўгоди1вшіи. Рaдуйтесz, бGолюбeзнагw ўединeніz взыскaтели. Рaдуйтесz, сп7си1тельнагw безм0лвіz люби1тели. Рaдуйтесz, слезaми мlтвенными њрошeнніи. Рaдуйтесz, въ с0нмэ прпdбныхъ на нб7си2 прослaвленніи.

Рaдуйтесz, с™jи и3 преслaвніи чудотв0рцы пeтре и3 феvрHніе.

Кондaкъ }

Стрaнное и3 ди1вное бЁ чyдо, є3гдA ты2, бlжeнне пeтре, на кончи1нэ животA твоегw2, прошeніz рaди супрyжницы твоеS, с™hz феврHніи, и3сх0домъ свои1мъ ўмeдлилъ є3си2, д0ндеже скончA nнA пеленY цRк0вную є4ю сшивaему, и3 вкyпэ съ тоб0ю къ и3сх0ду смeртному приспЁ: и3 тaкw неразлyчніи въ житіи2, неразлyчни и3 въ кончи1нэ kви1стесz, и3 во є3ди1нъ дeнь и3 чaсъ с™ы6z дyшы сво‰ въ рyцэ б9іи предaсте, зовyще при1снw живhми и3 мeртвыми њбладaющему вLцэ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вси2 чудsхусz и3 слaвлzху ди1внаго во с™hхъ свои1хъ бGа, є3гдA с™†z в†ша тэлесA, въ рaзныхъ гробёхъ положє1ннаz, чудeснw њбрэт0шасz леж†ща въ џбщей гробни1цэ, ю4же ўгот0васте себЁ, прпdбніи, въ соб0рнэй цRкви грaда мyрома, и3дёже и3 до нhнэ неразлyчнw почивaете, чудотв0рцы с™jи, неwск{днаz и3сточaюще и3сцэлє1ніz всBмъ, съ вёрою прибэгaющымъ къ вaмъ и3 зовyщымъ:

Рaдуйтесz, сою1зъ любвE вaшеz до гр0ба и3 за гр0бомъ вёрнw сохрaншіи. Рaдуйтесz, не т0кмw въ жи1зни, но и3 по смeрти, њ гDэ соединeнніи. Рaдуйтесz, въ супрyжестэмъ бlгочeстнэмъ житіи2 вaмъ подражaющымъ крёпцыи пом0щницы. Рaдуйтесz, теплот0ю любвE вaшеz и3 нaсъ согрэвaющіи. Рaдуйтесz, смeртію врeменною прешeдшіи къ жи1зни вёчнэй. Рaдуйтесz, t гDа нетлёніемъ и3 чудесы2 прослaвленніи. Рaдуйтесz, ћкw пaмzть вaша съ похвалaми и3 ўспeніе со с™hми. Рaдуйтесz, ћкw и3менA в†ша чє1стна сyть и3 бlгословє1нна въ nтeчествэ вaшемъ. Рaдуйтесz, рwссjйскіz страны2 ўдобрeніе бlгодaтное. Рaдуйтесz, грaда мyрома њграждeніе несокруши1мое. Рaдуйтесz, њ лю1бzщихъ и3 чтyщихъ вaсъ нбcніи предстaтели. Рaдуйтесz, приснопросsщіи нaмъ ў гDа дaры бlгости є3гw2.

Рaдуйтесz, с™jи и3 преслaвніи чудотв0рцы пeтре и3 феvрHніе.

Кондaкъ f7

Вси2 ѓгGли и3 с™hхъ ли1ки рaдовахусz рaдостію вeлію, є3гдA с™ы6z дyшы вaшz достиг0ша вёчнагw въ њби1телехъ рaйскихъ селeніz, и3 сaмъ творeцъ ѓгGлwвъ и3 с™ёйшій с™hхъ, цRь слaвы хrт0съ, безсмeртіz вэнцы2 ўвэнчA вaсъ и3 даровA вaмъ бlгодaть, моли1тисz є3мY со дерзновeніемъ мн0гимъ њ всёхъ и4щущихъ вaшегw заступлeніz: є3гHже не лиши1те и3 нaсъ грёшныхъ, пeтре и3 феvрHніе достохвaльніи, смиренномyдреннw воспэвaющихъ прослaвльшему вaсъ бGу хвалeбную пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Витjйство человёческое не довлёетъ къ дост0йному прославлeнію житіS вaшегw, с™jи чудотв0рцы пeтре и3 феvрHніе: кт0 бо и3сповёсть вс‰ молє1ніz и3 пощє1ніz, болBзни и3 труды2 вaшz, кто2 и3зочтeтъ вс‰ слeзы и3 воздыхaніz в†ша ћже къ бGу, nбaче мы2, люб0вію къ вaмъ подвизaеми, дерзaемъ воспэвaти вaмъ сі‰ м†лыz и3 нехи1трwстныz похвалы6:

Рaдуйтесz, бlгодaти с™aгw д¦а и3збрaнніи сосyди. Рaдуйтесz, рaдости нaмъ вёчныz бlгопріsтніи ходaтаи. Рaдуйтесz, бGобоsзненныхъ супрyгwвъ въ бlгочeстіи ўтверждeніе. Рaдуйтесz, наруши1телей супрyжескагw цэломyдріz и3 соглaсіz гр0зное њбличeніе. Рaдуйтесz, гнёвъ б9ій, прaведнw дви1жимый на нaсъ, мlтвами вaшими ўтолsющіи. Рaдуйтесz, њ ми1рэ всегw2 мjра непрестaннw гDа ўмолsющіи. Рaдуйтесz, на враги2 ви6димыz и3 неви6димыz крёпцыи нaмъ споб0рницы. Рaдуйтесz, ґгGлонрaвніи человёцы. Рaдуйтесz, прпdбныхъ и3 првdныхъ сонаслёдницы. Рaдуйтесz, прес™hz трbцы вёрніи ўг0дницы. Рaдуйтесz, бlжeнніи њбитaтели г0рнzгw грaда їеrли1ма нбcнагw. Рaдуйтесz, со с™hми торжествyющіи въ ски1ніzхъ рaйскихъ.

Рaдуйтесz, с™jи и3 преслaвніи чудотв0рцы пeтре и3 феvрHніе.

Кондaкъ ‹

Сп7сeніе вёчное ўнаслёдовавше бGобlжeнніи пeтре и3 феvрHніе, душaми вaшими въ њби1телехъ г0рнихъ неразлyчнw въ бз7э пребывaете, с™hми же мощaми вaшими въ хрaмэ б9іемъ нетлённw вкyпэ почивaете, и3 њби6льнаz и3сцэлє1ніz и3сточaете, да чудесы2 вaшими бlгодaтнw њзарsеми, хвалeбнw взывaемъ верх0вному творцY чудeсъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Стёну заступлeніz бlгопрі‰тныz мlтвы вaшz къ бGу њбрeтше, с™jи чудотв0рцы пeтре и3 феvрHніе, бlгодарeніе nц7Y нбcному ўсeрднw возсылaемъ за вс‰ бlгодэsніz є3гw2, вaми всBмъ нaмъ њби1льнw kвлsємаz, вaмъ же, предстaтелемъ нaшымъ, сицев0е прин0симъ пёніе:

Рaдуйтесz, всесвётлагw цrтвіz хrт0ва наслёдницы. Рaдуйтесz, ѓгGльскихъ ликHвъ собесёдницы. Рaдуйтесz, бGа во слaвэ непристyпнэй созерцaющіи. Рaдуйтесz, трисіsннагw бжcтвA таи1нницы. Рaдуйтесz, со с™hми на нб7си2 вёчнw цaрствующіи. Рaдуйтесz, t г0рнихъ высHтъ къ земнорHднымъ ми1лостивнw приникaющіи. Рaдуйтесz, крjни бlгоухaнніи нбcнагw прозzбeніz. Рaдуйтесz, кmпари1си чудот0чніи раS ї}сова. Рaдуйтесz, подaтели незави1стніи безмeзднагw врачевaніz. Рaдуйтесz, соверши1тели достохвaльніи мн0гихъ чудeсъ. Рaдуйтесz, бlгодэsній мн0жество нaмъ и3сточaющіи. Рaдуйтесz, млcтію сострадaніz вaшегw всёхъ њб8eмлющіи.

Рaдуйтесz, с™jи и3 преслaвніи чудотв0рцы пeтре и3 феvрHніе.

Кондaкъ №i

Пёніе молeбное прин0симъ вaмъ ўг0дницы б9іи пeтре и3 феvрHніе, и3 съ люб0вію припaдаемъ къ рaцэ с™hхъ и3 многоцэлeбныхъ мощeй вaшихъ, прославлsz житіE вaше бGоуг0дное и3 п0двиги мнHги. М0лимсz вaмъ ўсeрднw, чудотв0рцы с™jи, помози1те нaмъ подражaти вaшымъ добродётелемъ, да возм0жемъ бGоуг0днw пёти создaтелю нaшему: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свёта нбcнагw и3сп0лненъ бЁ соб0рный хрaмъ грaда мyрома, є3гдA бlговолeніемъ б9іимъ с™ы6z м0щи вaшz пeтре и3 феvрHніе, цBлы и3 бlгоух†нны њбрэт0шасz въ нeмъ, и3 и3з8 нёдръ земнhхъ, ћкw сокр0вище драгоцённое, и3знесeны бhша, и3дёже и3 до нhнэ почивaютъ, и3сцэлє1ніz неwск{днаz и3сточaюще недyжнымъ и3 болsщымъ. Сегw2 рaди пёсненнw вопіeмъ вaмъ:

Рaдуйтесz, злaто нетлённое, въ нёдрэхъ земнhхъ њбрётенное. Рaдуйтесz, би1сери сіsющіи и3 бlгодaтнw просвэщaющіи человёкwвъ. Рaдуйтесz, с™hz правослaвныz цRкве похвало2. Рaдуйтесz, є4ресей и3 раск0лwвъ њбличeніе.

Рaдуйтесz, свёти ќмніи, зарeю с™aгw д¦а њблистaющіи. Рaдуйтесz, мЂра бlгоухaніz хrт0ва преисп0лненніе. Рaдуйтесz, њблечeнніи въ ри1зу бlгодaтнагw нетлёніz. Рaдуйтесz, препоsсанніи си1лою мн0гихъ чудeсъ. Рaдуйтесz, ћкw рaка вaша честнaz врачeбница kви1сz недyгwмъ человёческимъ. Рaдуйтесz, ћкw t неS всsкъ съ вёрою приходsй дaры цэлє1бныz пріeмлетъ. Рaдуйтесz, свётлостію чудeсъ вaшихъ мрaкъ дyшъ нaшихъ њзарsющіи. Рaдуйтесz, нетлёніемъ с™hхъ мощeй вaшихъ зарю2 џбщагw всёхъ воскrніz нaмъ показyющіи.

Рaдуйтесz, с™jи и3 преслaвніи чудотв0рцы пeтре и3 феvрHніе.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть свhше вaмъ даровaнную познaвше, с™jи чудотв0рцы пeтре и3 феvрHніе, съ бlгоговёніемъ и3 люб0вію покланsемсz нетлённымъ и3 многоцэлє1бнымъ мощeмъ вaшымъ, и3 t ни1хъ пріeмлемъ въ недyзэхъ и3сцэлeніе, въ ск0рбехъ ўтэшeніе, въ бэдaхъ бlгодaтную п0мощь: тёмже и3 прославлsемъ вaсъ по достоsнію, нбcныхъ предстaтелей и3 застyпникwвъ нaшихъ, воспэвaюще хвалы6 и3 бlгодарє1ніz вaми бlготворsщему нaмъ вLцэ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще мнHгаz и3 пресл†внаz в†ша чудесA, вели1цыи ўг0дницы б9іи пeтре и3 феvрHніе, ўбlжaемъ вaсъ, ћкw цэли1телей, ўтёшителей и3 пом0щникwвъ t гDа нaмъ даровaнныхъ, и3 мlтвеннw торжествyемъ с™yю пaмzть вaшу, t любвE сердeчныz воспэвaюще вaмъ бlгодaрственнw и3 хвалeбнw:

Рaдуйтесz, во бlгоухaніи с™hни нетлённw почивaющіи. Рaдуйтесz, съ вёрою приходsщихъ къ рaцэ мощeй вaшихъ бlгодaтнw њсщ7aющіи. Рaдуйтесz, призывaющихъ мlтвеннw честн†z и3менA в†шz ск0ріи ўслhшатели. Рaдуйтесz, ўповaніе на вaсъ по бз7э возлагaющихъ ди1вніи пом0щницы. Рaдуйтесz, и3звёстніи ўмилостиви1тели цRS нбcнагw. Рaдуйтесz, си1льніи защи1тницы нaши t врагHвъ неви1димыхъ. Рaдуйтесz, при1сніи всёмъ ход†таи сп7сeніz. Рaдуйтесz, неtстyпніи храни1тели грaда мyрома. Рaдуйтесz, кнzзeй рwссjйскихъ пречyднаz добр0то. Рaдуйтесz, nтeчества вaшегw бGомъ даровaнніи покрови1тели. Рaдуйтесz, тэлeсъ нaшихъ бlгодaтніи цэлeбницы. Рaдуйтесz, њ душaхъ нaшихъ ўсeрдніи ко гDу мlтвенницы.

Рaдуйтесz, с™jи и3 преслaвніи чудотв0рцы пeтре и3 феvрHніе.

Кондaкъ Gi

Q с™jи и3 преслaвніи чудотв0рцы, бlговёрніи кнsже пeтре и3 кнzги1не феvрHніе! пріими1те ми1лостивнw сіE похвaльное пёніе, t нaсъ недост0йныхъ во ўмилeніи вaмъ приноси1мое, и3 вaшимъ предстaтельствомъ ў гDа и3спроси1те нaмъ ўтверждeніе въ вёрэ и3 д0брыхъ дёлэхъ, и3 и3збавлeніе t всёхъ скорбeй и3 болёзней врeменныхъ и3 вёчныхъ, да спод0бимсz вкyпэ съ вaми и3 всёми с™hми во цrтвіи нбcнэмъ пёти прес™ёй трbцэ вёчнw хвалeбную пёснь: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGли земнjи:

И# пaки кондaкъ пeрвый: И#збрaнніи чудотв0рцы:

Мlтва

Q вели1цыи ўг0дницы б9іи и3 преди1вніи чудотв0рцы, бlговёрніи кнsже пeтре и3 кнzги1не феврHніе, грaда мyрома предстaтели и3 храни1тели, и3 њ всёхъ нaсъ ўсeрдніи ко гDу мlтвенницы! Къ вaмъ прибэгaемъ и3 вaмъ м0лимсz съ ўповaніемъ крёпкимъ: принеси1те за нaсъ грёшныхъ с™ы6z мlтвы вaшz ко гDу бGу, и3 и3спроси1те нaмъ ў бlгости є3гw2 всS бlгопотрє1бнаz душaмъ и3 тэлесє1мъ нaшымъ: вёру прaву, надeжду бlгу, люб0вь нелицемёрну, бlгочeстіе непоколеби1мое, въ д0брыхъ дёлэхъ преуспёzніе, мjра ўмирeніе, земли2 плодон0сіе, воздyха бlгорастворeніе, душaмъ и3 тэлесє1мъ здрaвіе и3 вёчное сп7сeніе. И#сходaтайствуйте ў цRS нбcнагw: стрaждущую странY рwссjйскую t лю1тыхъ безбHжникъ и3 влaсти и4хъ да свободи1тъ, и3 да возстaвитъ прест0лъ правослaвныхъ царeй: вёрныхъ рабHвъ є3гw2, въ ск0рби и3 печaли дeнь и3 н0щь вопію1щихъ къ немY, многоболёзный в0пль да ўслhшитъ и3 да и3зведeтъ t поги1бели жив0тъ нaшъ. И#спроси1те цeркви с™ёй и3 всeй держaвэ рwссjйстэй ми1ръ, тишинY и3 бlгоустроeніе, и3 всBмъ нaмъ житіE бlгополyчное и3 д0брую хrтіaнскую кончи1ну. Њгради1те nтeчество вaше, грaдъ мyромъ, и3 вс‰ грaды рwсс‡йскіz t всsкагw ѕлA, и3 вс‰ правовBрныz лю1ди, къ вaмъ приходsщыz и3 мощeмъ покланsющыzсz, њсэни1те бlгодaтнымъ дёйствомъ бlгопріsтныхъ мlтвъ вaшихъ, и3 вс‰ прошє1ніz и4хъ во бlго и3сп0лните. Е$й, чудотв0рцы с™jи! Не прeзрите мlтвъ нaшихъ, со ўмилeніемъ вaмъ возноси1мыхъ, но бyдите њ нaсъ при1сніи предстaтели ко гDу, и3 спод0бите нaсъ п0мощію вaшею с™0ю сп7сeніе вёчное получи1ти и3 цrтво нбcное ўнаслёдовати: да славосл0вимъ неизречeнное чlвэколю1біе nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, въ трbцэ покланsемагw бGа, во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.