НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Георгију Победоносцу

Кондaкъ №

Возбрaнному воев0дэ и3 побэдон0сцу геHргію состaвимъ похвалY, ћкw ходaтаю нaшему и3 ск0рому пом0щнику, ты2 же, с™hй великом§ниче, ћкw и3мёzй дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Јкосъ №

ЃгGлwвъ творeцъ и3 всеS твaри содётель, kви1вый тS цRкви своеS вёры поб0рника и3 за вёру непобэди1маго страстотeрпца, внушaетъ нaмъ за п0двиги страдaній твои1хъ восхвали1ти тS, с™hй геHргіе, си1це:

Рaдуйсz, до концA ї}са, сн7а б9іz, возлюби1вый. Рaдуйсz, за и4мz є3го2 съ люб0вію дyшу свою2 положи1вый. Рaдуйсz, и3сповёдниче, t бGа при1званный. Рaдуйсz, подви1жниче, б9іею блгdтію прослaвленный. Рaдуйсz, ѓгGлwвъ сожи1телю. Рaдуйсz, прbр0кwвъ равностоsтелю.

Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ в7

Ви1дz гонeніе нечести1выхъ на хrтіaны, не ўбоsлсz є3си2 к0зни и4хъ и3 мучи1тельства, бGомyдре, но ћкw д0брый в0инъ хrт0въ, всS сво‰ ни1щимъ раздaвъ, в0лею потeклъ є3си2 на совBтъ и4хъ непрaведный, хrтY, вождю2 и3 бGу своемY поS: Ґллилyіz.

Јкосъ в7

Разyмно ўразумёвъ є3ди1нагw бGа, въ трeхъ v3постaсехъ бGолёпно покланsемагw, твє1рдымъ ўм0мъ и3сповёдалъ є3си2 є3го2 на соб0рищи нечести1выхъ и3 тaкw њбличи1лъ є3си2 безyмнагw царS безyмное поклонeніе твaри. Сегw2 рaди за твоE выс0кое любомyдріе пріими2 t нaсъ, геHргіе, ўсeрдныz похвалы2:

Рaдуйсz, є3ди1нагw и4стиннагw бGа проповёдниче. Рaдуйсz, прес™hz трbцы вёрный защи1тниче. Рaдуйсz, вeлію правослaвнагw и3сповBданіz тaйну невёрнымъ показaвый. Рaдуйсz, јдwльскагw служeніz прелeсть њбличи1вый. Рaдуйсz, ри1торе бжcтвенный. Рaдуйсz, витіE, премyдрости и3сп0лненный.

Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ G

Си1ла б9іz, просвэщ†ющаz всsкаго человBка, грzдyщаго въ мjръ, и3 въ темни1цэ тS стрaждущагw посэти1ла є4сть, смиренномyдре геHргіе. Понeже ты2 всS житі‰ сегw2 тлBннаz, ћкw ўмeты, презрёвъ, є3ди1ному хrтY прилэпи1лсz є3си2, да за и4мz є3го2 д0брэ в0инствовавъ, спод0бишисz томY со ѓгGлы вёчно воспэвaти: Ґллилyіz.

Јкосъ G

И#мёz ќмъ и3 сeрдцэ, д¦омъ с™hмъ њзарeнныz, ты2 по внушeнію є3го2 поревновaлъ є3си2 подвизaтисz за и4мz хrт0во, до кр0вэ стоS бо мyжественнw въ вёрэ, њбличи1лъ є3си2 вознесeнную нечести1вагw соб0рища гордhню. Сегw2 рaди хвaлимъ тS, всемyдре геHргіе, си1це:

Рaдуйсz, щи1те, воздви1гнутый на њхранeніе благочeстіz. Рaдуйсz, мечY, под8sтый на посэчeніе нечeстіz. Рaдуйсz, ст0лпе вёры. Рaдуйсz, стэно2 и3 ўтверждeніе хrт0вы цRкви. Рaдуйсz, вBрныхъ ўдобрeніе. Рaдуйсz, невёрныхъ стрaхъ и3 посрамлeніе.

Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ д7

Безyмный мучи1тель, дhшащий на тS ўбjйствомъ, страстотeрпче геHргіе, жaждалъ бо кр0вэ твоеS, ћкw пє1съ ѓлчный, повелэвaz распsти на колесE тёло твоE и3 ѕлёйшимъ мyкамъ предaти; ты2 же, возмогaz њ гDе, съ твє1рдымъ ўповaніемъ къ бGу взывaлъ є3си2: Ґллилyіz.

Јкосъ д7

Слhшавше t тебє2 діоклетіaнъ и3 жрецы2 јдwльстіи словесA премyдрости, распыхaхусz на тS ѕл0бою, пaче же є3гдA рёклъ є3си2: q царю2 мучи1телю, почто2 мS всyе истzзуеши; мнЁ бо є4же жи1ти хrт0съ и3 є4же ўмрeти пріwбрётеніе, трyдно ти2 є4сть проти1ву рожнA прaти. Сегw2 рaди мы2 взывaемъ ти2, великоимени1те геHргіе, си1це:

Рaдуйсz, за мyжественное и3сповэдaніе вёры на колесE кр0вь свою2 проліsвый. Рaдуйсz, кр0вію своeю торжество2 вёры возвели1чивый. Рaдуйсz, ґпcлwвъ соревни1телю. Рaдуйсz, в0льнымъ хrт0вымъ страстeмъ подражaтелю. Рaдуйсz, поб0рниче вёры непоколеби1мый. Рaдуйсz, страстотeрпче, ґдамaнта твердёйшій.

Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ є7

БGотeчной ѕвэздЁ под0бенъ бhлъ є3си2, геHргіе, чудє1снымъ бо t ѓгGла и3сцэлeніємъ и3 ви6димымъ t колeса tрешeніємъ научи1лъ є3си2 невёрныхъ вёровати въ трbцу є3диносyщную и3 т0й кyпнw съ тоб0ю воспэвaти: Ґллилyіz.

Јкосъ є7

Ви1дэша нар0ди чудесA си6лы б9іей, ћвэ на тебє2 бывaемаz, съ кр0тостію ўчeніе хrт0во t тебє2 пріsша и3 возопи1ша, глаг0люще: Вои1стинну вели1къ бGъ хrтіaнскій! Сегw2 рaди и3 мы2, восхвалsz тS, достослaвне геHргіе, взывaемъ си1це:

Рaдуйсz, м§ничєскимъ вёры и3сповёданіемъ невBрныz ко хrтY њбрати1вый. Рaдуйсz, легі0ны в0инwвъ земнhхъ въ небeсное в0инство приводsй. Рaдуйсz, ћкw в0инъ хrт0въ, съ небeсными в0и пребывazй. Рaдуйсz, ратоб0рцевъ слaво. Рaдуйсz, пресвётлаго м§ническагw ли6ка крас0то.

Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникомъ и4стины, д¦он0снымъ ґпcлwмъ поревновaвъ, крест0мъ мjру распsлсz є3си2, страстотeрпче: сE бо, ћкw їHна во чрeво ки1тово, въ пeщь нерастворённыz и4звести стремглaвъ ввeрженъ бhлъ є3си2, да прослaвитсz тебє2 рaди ди1вный во с™hхъ гDь, є3мyже ты2 и3 въ р0вэ и4звэстнемъ, ћкw во хрaме слaвы, ќмнw взывaлъ є3си2: Ґллилyіz.

Јкосъ ѕ7

Возсіsвый въ триднeвнемъ своeмъ t гр0ба востaніи, всеси1льный ѓда и3 смє1рти побэди1тель ї}съ спасE тS t ѓдwва и3стлёніz, страстотeрпче геHргіе; по тріeхъ бо днeхъ њбрэт0ша тS въ и4звести жи1ва и3 въ воздеsніи рyкъ пою1ща бGа; Сегw2 рaди вельми2 пристрaшни бhша и3 ўжас0шасz. Мы2 же, рaдующесz, восписyемъ ти2 побёдную пёснь:

Рaдуйсz, поз0рнымъ въ и4звэстный р0въ низвержeніемъ вознесeнную діaвола гордhню низложи1вый. Рaдуйсz, ди6внымъ t бGа спасeніемъ ѕвёрство мучи1телz побэди1вый. Рaдуйсz, ћкw неѕл0бивъ сhй, за твори1вшихъ ти2 напaсть моли1лсz є3си2, ћкw за бlготв0рцевъ. Рaдуйсz, ћкw њ њбращeніи и4хъ, ћкw же пavелъ њ є3врeехъ, болёзновалъ є3си2. Рaдуйсz, мyже желaній. Рaдуйсz, сосyде и3збрaнный.

Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ з7

Хотsй всsчески ўлови1ти сeрдцэ твоE къ прeлести јдwлъ, нечести1вый мучи1тель ўмышлsетъ прельсти1ти тS волшє1бными чаровaніи; ты2 же, бGоизбрaнне, съ давjдомъ восклицaz: њ бз7э спасeніе моE и3 слaва моS, вёрнw томY пёлъ є3си2: Ґллилyіz.

Јкосъ з7

Н0вое показA ѕло2 лукaвый џный сатаны2 служи1тель діоклетіaнъ, є3гдA въ безyмной своeй ко јдwлwмъ рeвности повелЁ напои1ти тS, геHргіе, ћдомъ; Ты2 же и3сп0лненъ сhй вёры и3 ўповaніz, ѓще и3 смeртное и3спи1лъ, њбaче без8 врeда пребhлъ є3си2, бGохвaльне, тBмже и3 мы2 вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, ћкw въ ўповaніи на бGа жи1ва не посрами1лсz є3си2. Рaдуйсz, ћкw мучи1телz нивочт0же вмэни1лъ є3си2. Рaдуйсz, бэсHвъ tгнaтелю. Рaдуйсz, волшє1бныz кaзни разруши1телю. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ kвлsетсz. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю благочeстнw и4мz хrт0во прославлsетсz.

Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ }

Стрaнный и3 стрaшный совBтъ бhсть t нёкоегw волхвA нечести1вому царю2, да повели1тъ ти2, въ доказaтельство прaвости вёры хrт0вой, сл0вомъ воскреси1ти мeртваго: ты2 же, геHргіе, ничт0же сумнsсz, воспэвaлъ є3си2 томY, и4же нёсть бGъ мeртвыхъ, но бGъ живhхъ: Ґллилyіz.

Јкосъ }

Всежелaнный и3 сладчaйшій ї}съ, є3гHже ты2 всeю душeю и3 всёмъ сeрдцемъ возлюби1лъ є3си2, всеблажeнне геHргіе, слhша тeплое вёры твоеS молeніе, вск0рэ повелЁ по сл0ву твоемY воскрeснути мeртвому, прославлeніz рaди и4мени своего2 и3 вBрныхъ ўтверждeніz, невёрнымъ же и3 њслэплeннымъ на ўдивлeніе и3 бGопознaніе. Сегw2 рaди по д0лгу вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, ћкw гDь си6лъ ди6внаz на тебє2 kви1лъ є4сть. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю мeртваго t гр0ба воскреси1лъ є4сть. Рaдуйсz, њслэплeнному волхвY ќмное вёры прозрёніе даровaвый. Рaдуйсz, мн0гимъ хrтA рaди пострадaвшимъ во с™az с™hхъ пyть показaвый. Рaдуйсz, ри1ма ўдивлeніе. Рaдуйсz, хrтіaнскагw р0да возвышeніе.

Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ f7

Вси2 ѓгGли восхвали1ша бGа, даровaвшагw ти2 таков0е мyжество, геHргіе, ћкw и3 въ темни1чнемъ заточeніи не преставaлъ є3си2 моли1твеннw б0дрствовати. Сегw2 рaди, ћкw вели1кій таи1нникъ б9іz блгdти, ўдост0илсz є3си2 ви1дэти въ видBніи гDа, вэнцє1мъ нетлBніz главY твою2 вэнчaюща, да и3 мы2 съ тоб0ю вопіeмъ: Ґллилyіz.

Јкосъ f7

Вит‡и многовэщaнніи ри1торскими свои1ми љзhки не возм0гутъ и3зрещи2 тебє2 достHйныz хвалы6, геHргіе, мн0гихъ рaди твои1хъ подвигHвъ и3 болёзней, и4хже за хrтA и3 цRковь под8sлъ є3си2 в0лею. Сегw2 рaди и3 мы2, недоумёz восхвалsти тS по достоsнію, воспэвaемъ си1це:

Рaдуйсz, в0льнымъ за хrтA и3 цRковь страдaніємъ вeтхагw въ себЁ ґдaма распsвый. Рaдуйсz, за д0блестное страдaніе вэнeцъ пр†вды t руки2 гDней пріsвый. Рaдуйсz, прaвило рeвности благочести1выz. Рaдуйсz, w4бразэ нищеты2 духHвныz. Рaдуйсz, ћкw не себЁ, но є3ди1ному хrтY д0брэ ўгоди1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw за хrтA на многоoбрaзныz смє1рти гот0въ бhлъ є3си2.

Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ ‹

Спасти2 хотS дyши во тьмЁ їдwлослужє1ніz погибaющихъ, бGолю1бче геHргіе, ты2 ревнyz поревновaлъ є3си2, ћкw и3лiA по бз7е: вшeдъ бо во хрaмъ јдwльскій, си1лою б9іею разгнaлъ є3си2 бёсы, сокруши1лъ јдwлы, посрами1лъ жрецы2, и3 ћкw побэди1тель, не съ человBки, но со ѓгGлы пёлъ є3си2 бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ ‹

Стэны2 безчyвственнее њкаменeнный сeрдцемъ мучи1тель тв0й, геHргіе, не ўразумЁ бGа, ћвэ тоб0ю чудодёйствующа, но до концA пребhлъ є4сть, ћкw ѓспидъ, затыкaz ќши свои2. Сегw2 рaди повелЁ ўсэщи2 тS на поз0рищи во главY, ћкw ѕлодёz; ты2 же, болёзнуz њ поги1бели души2 є3го2, рaдостнw пріsлъ є3си2 кончи1ну, за ню1же мы2 тS ўблажaемъ люб0вію си1це:

Рaдуйсz, вёру, надeжду и3 любы2 до концA сохрани1вый. Рaдуйсz, во ўспeніи твоeмъ мн0гіz и3 вели1кіz чудеси2 сотвори1вый. Рaдуйсz, њрyжіемъ благоволeніz б9іz вэнчaнный на земли2. Рaдуйсz, слaвою и3 велелёпіемъ ўкрaшенный на небеси2. Рaдуйсz, человёче б9ій. Рaдуйсz, д0брый в0ине хrт0въ.

Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ №i

Пёніе прес™ёй трbце пaче и3нhхъ воздaлъ є3си2, с™hй великом§ниче геHргіе, не сл0вомъ т0чію и3 ўм0мъ, но живhмъ всегw2 себS въ жeртву принесeніемъ: подражaz бо распsтому за ны2 непор0чному ѓгнцу хrтY, положи1лъ є3си2 дyшу свою2 за дрyги сво‰ в0лею. ТBмже u5бо ѓще и3 недов0льны є3смы2 къ похвалeнію таковы6z твоеS д0блести, б0льше бо сёz любвE никт0же и4мать, њбaче благодaрны сyще, поeмъ ди1вному во с™hхъ бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ №i

Свэтопріeмный свэти1льникъ и4стиннагw свёта сyщимъ на земли2 kвлsешисz, бGоизбрaнне геHргіе, просвэщaеши бо сердцA вBрныхъ и3 къ рaзуму бжcтвенному всS наставлsеши, поучaz и3 нaсъ вeселw взывaти:

Рaдуйсz, ћкw въ пресвётлыхъ ѓгGльскихъ черт0зэхъ вселsешисz. Рaдуйсz, ћкw не въ гадaніихъ, но лицeмъ къ лицY невечeрнzгw трbческаго свёта причащaешисz. Рaдуйсz, ни1щихъ питaтелю и3 њби1димыхъ защи1тниче. Рaдуйсz, немощнhхъ врaчъ и3 царeй поб0рниче. Рaдуйсz, правослaвнымъ в0инwмъ во бранeхъ поб0рниче. Рaдуйсz, њ спасeніи грёшникwвъ тeплый ходaтаю.

Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ в7i

Блгdть, дaнную ти2 t бGа, вёдуще, пaмzть твою2 прaзднуемъ, великом§ниче геHргіе, и3 съ ўсє1рднымъ молeніемъ къ чудотв0рному џбразу твоемY притекaюще, твоє1ю всеси1льною њ гDе п0мощію, ћкw необори1мою стэн0ю, њграждaемсz. Сегw2 рaди восхвалsz тS, ўсeрднw зовeмъ бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ в7i

Слaвную кончи1ну твою2 пою1ще, є4юже возвели1чилсz є3си2, ћкw д0брый в0инъ хrт0въ, м0лимъ тS, страстотeрпче геHргіе, бyди нaмъ во всёмъ ко блaгу пом0щникъ и3 ўслhши ны2, ўсeрднw взывaющихъ ти2:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю цRковь вBрныхъ просвэщaетсz. Рaдуйсz, ћкw и4мz твоE и3 мeжду невёрными прославлsетсz. Рaдуйсz, ди6внаz и3сповёдникwвъ слaво. Рaдуйсz, высHкаz м§никwвъ похвало2. Рaдуйсz, тэлeсъ нaшихъ цэлeбниче. Рaдуйсz, њ душaхъ нaшихъ моли1твенниче.

Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ Gi

Q, всеблажeнный и3 с™hй великом§ниче геHргіе, пріими2 сіE нaше хвалeбное пёніе и3 и3збaви нaсъ t всsкаго ѕл† твои1мъ тeплымъ къ бGу ходaтайствомъ, да съ тоб0ю воспэвaемъ: Ґллилyіz.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

Тaже јкосъ №-й:] ЃгGловъ творeцъ:

И# кондaкъ №-й:] Возбрaнному воев0дэ:

Мlтва №

Q, всехвaльный, с™hй великом§ниче и3 чудотв0рче геHргіе! При1зри на ны2 ск0рою твоє1ю п0мощію и3 ўмоли2 человэколю1бца бGа, да не њсyдитъ нaсъ, грёшныхъ, по беззак0ніемъ нaшимъ, но да сотвори1тъ съ нaми по вели1цэй своeй млcти. Не прeзри молeніz нaшегw, но и3спроси2 нaмъ ў хrтA и3 бGа нaшегw ти1хое и3 бGоуг0дное житіE, здрaвіе же душeвное и3 тэлeсное, земли2 плодор0діе и3 во всёмъ и3зоби1ліе, и3 да не во ѕло2 њбрати1мъ благ†z, дaруємаz нaмъ тоб0ю t всещeдрагw бGа, но во слaву с™aгw и4мени є3го2 и3 въ прославлeніе крёпкагw твоего2 заступлeніz, да подaстъ џнъ всемY бGолюби1вому в0инству на супост†ты њдолёніе. И#зрsднее же да њгради1тъ нaсъ с™hхъ ѓгGловъ свои1хъ њполчeніємъ, во є4же и3збaвитисz нaмъ по и3сх0дэ нaшемъ t житі‰ сегw2 t к0зней лукaвагw и3 тsжкихъ воздyшныхъ мытaрствъ є3го2 и3 неwсуждє1ннымъ предстaти прест0лу гDа слaвы. Ўслhши ны2, страстотeрпче хrт0въ геHргіе, и3 моли2 за ны2 непрестaнно тріmпостaснагw вLку всёхъ бGа, да блгdтію є3го2 и3 человэколю1біемъ, твоє1ю же п0мощію и3 заступлeніємъ њбрsщемъ млcть со ѓгGлы и3 ґрхaгGлы и3 всёми с™hми nдеснyю правосyднагw судіи2 стaти и3 того2 вhну слaвити со nтцє1мъ и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7

С™hй, слaвный и3 всехвaльный великом§ниче геHргіе! Собрaнніи въ хрaме твоeмъ и3 пред8 їкHною твоє1ю с™0ю покланsющіисz лю1діе, м0лимъ тS, и3звёстный желaніz нaшегw ходaтаю: моли2 съ нaми и3 њ нaсъ ўмолsемаго t своего2 благоутр0біz бGа, да млcтивнw ўслhшитъ нaсъ, просsщихъ є3го2 благостhню, и3 не њстaвитъ всS н†ша ко спасeнію и3 житію2 нyжднаz прошeніz, и3 дaруетъ лю1демъ нaшимъ побёду на сопроти6вныz; и3 пaки припaдающе м0лимъ тS, с™hй побэдон0сче, ўкрэпи2 дaнною тебє2 блгdтію во бранёхъ правослaвное в0инство, разруши2 си6лы возстаю1щихъ врагHвъ, да постыдsтсz и3 посрaмzтсz, и3 дeрзость и4хъ да сокруши1тсz, и3 да ўвёдzтъ, ћкw мы2 и4мамы бжcтвенную п0мощь; и3 всёмъ, въ скHрби и3 њбстоsніи сyщимъ, многом0щное kви2 своE заступлeніе, ўмоли2 гDа бGа, всеS твaри создaтелz, и3збaвити нaсъ t вёчнагw мучeніz, да всегдA прославлsемъ nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, и3 твоE и3сповёдуемъ предстaтельство, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.