НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Икони Избавитељки

Кондaкъ №

Возбрaни врагHмъ нaшимъ њѕлоблsти нaсъ и3 t гDа нaшегw tлучи1ти конeчнэ, ґ нaсъ научи2 пёти тебЁ ве6село:

Рaдуйсz, и3збaвительнице, t г0рz, бёдъ и3 ги1бели сп7сaющаz нaсъ бёдствующихъ.

Јкосъ №

ЃгGлwвъ мн0жество по твоемY, м™и нaша, повелeнію њполчaютсz на и3збавлeніе нaше гро6знw. Тh же пріими2 мlтву сію2:

Рaдуйсz, ѓгGлwвъ на сп7сeніе нaше посылaющаz. Рaдуйсz, цRи1це го6рнихъ чи1нwвъ, нбcную и5хъ п0мощь нaмъ дaрующаz. Рaдуйсz, ѓгGлwмъ храни1ти нaсъ повелэвaющаz. Рaдуйсz, в0инствомъ ѓгGльскимъ врагHвъ нaшихъ поражaющаz.

Рaдуйсz, и3збaвительнице, t г0рz, бёдъ и3 ги1бели сп7сaющаz нaсъ бёдствующихъ.

Кондaкъ в7

Ви1дzтъ бBдствующіе толи1ку и3 мн0гую п0мощь твою2 сердeчнw тS призывaющимъ, наставлsютсz тёмъ пёти сн7у твоемY непрестaннw: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Разумёютъ мн0зи, ћкw мjрови дaрова тS сн7ъ тв0й и3збaвительницу бBдствующихъ, тёмже поeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, бёдствующихъ м™и. Рaдуйсz, стрaждущихъ ўтэшeніе. Рaдуйсz, болsщихъ и3сцёленіе. Рaдуйсz, ненадёжныхъ надeждо.

Рaдуйсz, и3збaвительнице, t г0рz, бёдъ и3 ги1бели сп7сaющаz нaсъ бёдствующихъ.

Кондaкъ G

Си1ла вhшнzгw даровaсz ти2 на п0мощь и3 сп7сeніе мjру и3 нaсъ, въ бёдахъ погиб†ющихъ. И# кто2 же тоб0ю не и3збaвленъ бhсть; и3 кто2 же не поeтъ сн7у твоемY: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И$муще непостижи6мую люб0вь къ р0ду чlвёчу, кjи взд0хи не пріsла є3си2, кjи слeзы не teрла є3си2, и3 кагw2 не принyдила є3си2 призывaти тS, вопію1ще:

Рaдуйсz, бёдствующихъ ск0рое ўслhшаніе. Рaдуйсz, печaльныхъ и3 ск0рбныхъ ўтэшeніе. Рaдуйсz, погиб†ющихъ бhстрое сп7сeніе. Рaдуйсz, плэнeнныхъ њсвобождeніе.

Рaдуйсz, и3збaвительнице, t г0рz, бёдъ и3 ги1бели сп7сaющаz нaсъ бёдствующихъ.

Кондaкъ д7

Бyрz несчaстій налетE на ны2, сп7си2 нaсъ погиб†ющихъ, и3збaвительнице нaша, бyрю поги1бельную на земли2 ўкроти1вшаz и3 пріeмлющаz нaшу пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшаша чlвёчестіи р0ди всю6 твою2 къ хrтіaнамъ ди1вную люб0вь и3 твоE м0щное и3збавлeніе t всsкихъ наход‰щихъ на ни1хъ лю1тыхъ, научи1шасz пёти тебЁ:

Рaдуйсz, чlвёческагw р0да t бёдъ и3збавлeніе. Рaдуйсz, бyрь житeйскихъ прекращeніе. Рaдуйсz, ўнhніz прогони1тельнице. Рaдуйсz, рaдости по ск0рби нaмъ подaтельнице.

Рaдуйсz, и3збaвительнице, t г0рz, бёдъ и3 ги1бели сп7сaющаz нaсъ бёдствующихъ.

Кондaкъ є7

БGотeчнэй ѕвэздЁ под0бzщаzсz, мрaкъ и3 темнотY въ грэхо6вныхъ сердцaхъ разгонsющей, да во свётэ твоеS любвE ўзрsтъ гDа и3 воспою1тъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэша лю1діе рwссjйстіи твоE нечazнное t многоразли1чныхъ бёдъ и3збавлeніе, рaдостнw пою1тъ тебЁ си1це:

Рaдуйсz, въ бёдахъ нaша пом0щнице. Рaдуйсz, ск0рбей нaшихъ t8sтіе. Рaдуйсz, печaлей нaшихъ tгнaніе. Рaдуйсz, въ ск0рбэхъ нaшихъ ўтэшeніе.

Рaдуйсz, и3збaвительнице, t г0рz, бёдъ и3 ги1бели сп7сaющаz нaсъ бёдствующихъ.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдуютъ п0мощь твою2 и3 люб0вь, м™и, и3сцэлeнніи, ўтёшенніи, њбрaдованніи и3 сп7сeнніи тоб0ю t бёдъ, и3 пою1тъ твоемY высокодерж†вному сн7у: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsлъ є4сть нaмъ свётъ сп7сeніz во мглЁ поги1бели, њкруж†ющій нaсъ, и3 настaвилъ є4сть пёти тебЁ:

Рaдуйсz, мглY грэхHвъ разгонsющаz. Рaдуйсz, тмY грэх0вную потреблsющаz. Рaдуйсz, мрaкъ души2 моеS просвэщaющаz. Рaдуйсz, свётомъ рaдости дyши њбодрsющаz.

Рaдуйсz, и3збaвительнице, t г0рz, бёдъ и3 ги1бели сп7сaющаz нaсъ бёдствующихъ.

Кондaкъ з7

Хотsщимъ нaмъ конeчному tчazнію предaтисz, tовсю1ду бёдамъ належaщимъ, помhслихомъ же њ тебЁ, и3збaвительнице, и3 њбодри1хомсz и3 ўтёшихомсz, пою1ще сн7у твоемy: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вую и3 нежд†нную показA нaмъ млcть свою2, под8 держaвную рукY твою2 нaсъ воспріsвши, и3 tсю1да вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, цRи1це держaвнаz. Рaдуйсz, и3 нaсъ под8 твою2 держaву воспріsвшаz. Рaдуйсz, защи1ту твою2 нaмъ даровaвшаz. Рaдуйсz, врагHвъ нaшихъ порази1вшаz.

Рaдуйсz, и3збaвительнице, t г0рz, бёдъ и3 ги1бели сп7сaющаz нaсъ бёдствующихъ.

Кондaкъ }

Стрaнное чyдо на поги1бель њбречeнныхъ и3 въ нyждахъ томsщихсz безчи6сленныхъ, внезaпу сп7сeніе и3 и3збавлeніе получaютъ t тебЁ, вселю1бzщей, пою1ще бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вси2 сyщіи во мрaцэ ск0рбей, вси2 њбуревaеміи несчaстій бyрею, пріиди1те къ д0брому пристaнищу и3 нaшему поможeнію, покр0ву дв7ы и3збaвительницы, вопію1ще є4й:

Рaдуйсz, рaдостей и3ст0чниче. Рaдуйсz, печaлей прогнaніе. Рaдуйсz, бёдъ ўменьшeніе. Рaдуйсz, всsческагw пок0z подaтельнице.

Рaдуйсz, и3збaвительнице, t г0рz, бёдъ и3 ги1бели сп7сaющаz нaсъ бёдствующихъ.

Кондaкъ f7

ВсE существо2 чlвёческое хвaлитъ тS, вси2 воспэвaютъ тS, многоразли6чное и3збавлeніе несyщую, вмёстw печaлей рaдость подаю1щую пою1щимъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡z многоyмніи њбезyмэша, ви1дzще твоE бhстрое и3 чудeсное t бёдъ стрaждущихъ и3збавлeніе, и3 ўмолк0ша нaмъ, пою1щимъ ти2:

Рaдуйсz, чудесaми мjръ ўдиви1вшаz. Рaдуйсz, чудесaми нaсъ ўкрэпи1вшаz. Рaдуйсz, безб0жіе чудесaми и3стреби1вшаz. Рaдуйсz, врагHвъ си1лою б9іею посрами1вшаz.

Рaдуйсz, и3збaвительнице, t г0рz, бёдъ и3 ги1бели сп7сaющаz нaсъ бёдствующихъ.

Кондaкъ ‹

Спасти2 хотS всsку дyшу чlвёчу, всeю люб0вію печeшисz њ нeй, д0ндеже не наyчиши ю5 пёти сн7у твоемY: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Стэн0ю, мjръ хrті†нскій хранsщей и3 всsку дyшу t врагHвъ њграждaющей, kви1сz їкHна твоS, и3збaвительнице, въ мjрэ правосл†внэмъ и3 чудесaми прослaвисz. ТебЁ лю1дємъ б9іимъ воспэвaющимъ:

Рaдуйсz, настaвнице нaша, с™yю г0ру ґfHнскую въ жрeбій себE и3збрaвшаz. Рaдуйсz, и3збaвительнице нaша, твои1мъ бlгословeніемъ н0вый ґfHнъ бlгослови1вшаz. Рaдуйсz, весeліе нaше, знaменіе сою1за неразры6внагw ўдёлwвъ свои1хъ земнhхъ їкHною твоeю kви1вшаz. Рaдуйсz, вёчнаz рaдосте нaша, чудeснымъ попечeніемъ къ ю4ной новоаfHнской nби1тели бlговоли1вшаz.

Рaдуйсz, и3збaвительнице, t г0рz, бёдъ и3 ги1бели сп7сaющаz нaсъ бёдствующихъ.

Кондaкъ №i

Пёніе непрестaнное прин0сzтъ ти2 тобо6ю и3збaвленніи и3 тобо6ю п†ки рaдость њбрётшіе, и3 б9eственному сн7у твоемY пою1тъ рaдостнw: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтосіsющимъ свэти1ломъ лучезaрнымъ во мрaцэ грэхA kви1сz нaмъ, твоS їкHна, и3збaвительнице, наставл‰ющаz н†съ пёти тебЁ:

Рaдуйсz, t глaда нaсъ и3збавлsющаz. Рaдуйсz, вредоносsщее є3стество2 t расти1тельнагw мjра tгонsющаz. Рaдуйсz, посёвы и3 лэсA, и3 вс‰ растyщаz t поги1бели сп7с†ющаz. Рaдуйсz, земледёльцєвъ скорбsщихъ ўтэшeніе и3 трудA и5хъ бlгословeніе.

Рaдуйсz, и3збaвительнице, t г0рz, бёдъ и3 ги1бели сп7сaющаz нaсъ бёдствующихъ.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть, t їкHны твоеS, и3збaвительнице, текyщаz, и3сцэлeній стрyи њби1льнw подаю6щаz и3 сердцA весeліемъ њживл‰ющаz, побэждaетъ всёхъ в0лею пёти тебЁ, м™и, и3 сн7у твоемY и3 бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Воспэвaемъ и3сцэлeніz, воспэвaемъ наипaче воскрешeніе ґнастaсіz џтрока и3 воспэвaюще поeмъ:

Рaдуйсz, мeртвыхъ воскрешaющаz. Рaдуйсz, ўмeршаz сердцA њживлsющаz. Рaдуйсz, t смeрти и3 вёчнагw nгнS и3зымaющаz. Рaдуйсz, посмeртное нaше ўповaніе и3 защи1то.

Рaдуйсz, и3збaвительнице, t г0рz, бёдъ и3 ги1бели сп7сaющаz нaсъ бёдствующихъ.

Кондaкъ Gi

Q, всепётаz и3 вселюби1маz нaша м™и, ўмилосeрдисz нhнэ и3 поми1луй, въ лю1тыхъ и3 безысхо6дныхъ сyщихъ нaсъ ск0рбэхъ и3збавлsющи, научи2 нaсъ сердeчнw воспэвaти бGу, прощ†ющему нaсъ: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды.

И# пaки јкосъ №-й: ЃгGлwвъ мн0жество:

И# кондaкъ №-й: Возбрaни враг0мъ:

Мlтва

Q, м™и б9іz, п0моще и3 защи1та нaша, є3гдA попро6симъ, бyди и3збaвительнице нaша, на тs бо ўповaемъ и3 всегдA вседyшнw тS призывaемъ: ўмилосeрдисz и3 помози2, пожалeй и3 и3збaви, приклони2 ќхо твоE и3 нaши ско6рбныz и3 сле6зныz моли1твы пріими2, и3 ћкоже х0щеши, ўспок0й и3 њбрaдуй нaсъ, лю1бzщихъ твоегw2 безначaльнагw сн7а и3 бGа нaшегw. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.