НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Роману Слаткопевцу

Кондaкъ №

И#збрaнный подви1жниче и3 земнhй ѓгGле хrт0въ, б9eственными добродётельми д¦а и3змлaда ўкрaсивсz, ромaне премyдре, пёніемъ прекрaснымъ цRкве хrт0вы служи1тель бhлъ є3си2, ћкw да вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, сладкопёвче ромaне, красото2 цRк0внаz.

Јкосъ №

ЃгGльское житіE возлюби1лъ є3си2 t ю4ности, ќмъ на б9eственнаz возвeлъ, врeменнаz и3 земнaz пренебрeглъ є3си2, тёмъ ќбw всели1сz въ тS с™hй д¦ъ, є3г0же бLтію ўкрaшенъ є3си2, сегw2 рaди съ люб0вію вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, чистот0ю ѓгGломъ ўпод0билсz є3си2. Рaдуйсz, пост0мъ и3 бдёніемъ безстрaстіz дости1глъ є3си2. Рaдуйсz, свэти1льниче б9eственнагw свёта. Рaдуйсz, мlтвъ бlгов0нное кади1ло. Рaдуйсz, грaмотэ неwбyченный, рaзумомъ стреми1выйсz къ бGу. Рaдуйсz, д0брыми дёлы премyдрыz превосходи1вый.

Рaдуйсz, сладкопёвче ромaне, красото2 цRк0внаz.

Кондaкъ в7

Ви1дz сeрдца твоегw2 бlгоE намёреніе, гDь предначертA ќзкій и3 терни1стый пyть твоегw2 сп7сeніz. Тёмже и4го хrт0во бlгоE и3 лeгкое ўсeрднэ воспріsвъ, смирeнъ и3 послyшливъ бhлъ є3си2, воспэвaz всёхъ творцY и3 бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ в7

Рaзумъ б9eственныхъ писaній и4стинною премyдростію стzжaвъ, что2 по ґпcлу первёе чи1ста є4сть, пот0мъ же ми1рна, кр0тка, бlгопок0рлива, и3сп0лнисz млcти и3 плодHвъ бlги1хъ, несумнeннw и3 нелицемeрнw. Мh же, дивsщесz чистотЁ твоeй, воспэвaемъ:

Рaдуйсz, на бGа промысли1телz всю2 надeжду возложи1вый. Рaдуйсz, т0кмw є3гw2 бlговолeніz взыскaвый. Рaдуйсz, въ послушaніи ўсeрднw труди1выйсz. Рaдуйсz, въ сeрдцэ и3мёвый стрaхъ б9ій. Рaдуйсz, житіeмъ добродётельнымъ на земли2 просвэти1выйсz.Рaдуйсz, за сіE люб0вь б9ію на нб7сёхъ снискaвый.

Рaдуйсz, сладкопёвче ромaне, красото2 цRк0внаz.

Кондaкъ G

Си1лою любвE ўтверждazсz, поревновaлъ є3си2 є3ђльское житіE стzжaти по џбразу прпdбныхъ nтцє1въ. Е#гдA же дадE ти2 гDь разумёніе сегw2 бlгоугождeніz, воспёлъ є3си2 со ўмилeніемъ: Ґллилyіz.

Јкосъ G

И#мёz крёпкую вёру во бlгоE промышлeніе б9іе њ сп7сeніи чlвёка, притeклъ є3си2 къ чтcому џбразу прес™hz бцdы, сопредстaша въ цRкви влахeрнстэй, и3 смирeннw м0лилъ є3си2 вLчицу, да ўпрaвитъ пyть тв0й. Мh же, ви1дzще твоE неtстyпное ўповaніе на млcть цRи1цы нбcныz, поeмъ ти2:

Рaдуйсz, б9іz м™ре вёрное и3 возлю1бленное чaдо. Рaдуйсz, си1лы є3S сщ7eннагw покр0ва тaйное постижeніе. Рaдуйсz, застyпницы ўсeрдныz бlгоговёйный почитaтелю. Рaдуйсz, тeплыz въ н0щи мlтвы къ нeй слeзнw возноси1вый. Рaдуйсz, тaкw ўтэшeніе въ сeрдцэ своeмъ nбрётый.

Рaдуйсz, сладкопёвче ромaне, красото2 цRк0внаz.

Кондaкъ д7

Бyрю мн0гихъ бёдъ, зaвисти рaди за ўсeрдіе къ послушaнію претерпёлъ є3си2, бlгjй. Nбaче за поношeніе и3 ўничижeніе воздавaлъ є3си2 кр0тостію и3 смирeніемъ, мh же мн0зэ див‰щесz неѕл0бію и3 терпёнію твоемY взывaемъ: Ґллилyіz.

Јкосъ д7

Слhша и3 ви1дz премн0гую добродётель твою2, возлюби2 тS с™ёйшій патріaрхъ, дадE съ кли1ромъ ти2 рaвную чaсть, мh же њ сeмъ весел‰щесz глаг0лемъ си1це:

Рaдуйсz, всёмъ сeрдцемъ гDа возлюби1вый. Рaдуйсz, посрамлeніе зави1стное пріeмый въ навечeріе рождествA хrт0ва. Рaдуйсz, пред8 їкHною прес™hz бцdы ўтэшeніе взыскaвый. Рaдуйсz, кр0тостію ўничижeніе побёдивый. Рaдуйсz, kви1вый сердeчныz простоты2 џбразъ свётлый. Рaдуйсz, ўмzгчи1вый сердцA nби1дчикwвъ твои1хъ.

Рaдуйсz, сладкопёвче ромaне, красото2 цRк0внаz.

Кондaкъ є7

БGопёсненную люб0вь и3 сeрдце чи1стое къ достижeнію нб7снагw nтeчества, ћкw свэти1льникъ, во ќмэ твоeмъ вhну содержA, т0ю прослaвилъ є3си2 нбcнагw nц7A, воспэвaz є3мY: Ґллилyіz.

Јкосъ є7

Ви1дz ще, q пречyдне ромaне, люб0вь твою2 къ бGу, ю4же въ сeрдцэ твоeмъ вhну храни1му, сію2 созерцaюще си1це рцeмъ вси2:

Рaдуйсz, тр0сть пэснопи1сца послyшнаz, въ руцЁ хrт0вэ содержи1маz. Рaдуйсz, є3ди1нагw хrтA t сeрдца возлюби1вый. Рaдуйсz, въ рaдость гDа вшeдый. Рaдуйсz, томY є3ди1ному всeю душeю прилэпи1выйсz. Рaдуйсz, слaдостьми дух0вными нaсъ насыщazй. Рaдуйсz, возлю6бленный къ бGу њ нaсъ предстaтлю.

Рaдуйсz, сладкопёвче ромaне, красото2 цRк0внаz.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ неwскудэвaемыz бLти и3 млcти б9іz kви1лсz є3си2 ты2, бlжeнне, є3гдA t цRи1цы нбcныz во снЁ пріsлъ сви1токъ кни1жный на снэдeніе: тёмъ ќбw ўмyдренъ, начA разyмнw пёти во слaву б9ію, с™hмъ же писaти похвaльнаz, взывaz съ вёрою: Ґллилyіz.

Јкосъ ѕ7

Возсіsлъ є3си2 ѓки ѕвэздA многосвётлаz, и3сп0лнившись премyдрости вели1кіz, и4бо вLчица, ћкw нёкогда сн7ъ є3S свои1мъ ґпcлwмъ, tвeрзла тебЁ ќмъ къ разумёнію писaній, сегw2 рaди ўбlжaемъ тS, зовyще:

Рaдуйсz, любвE є3ђльскіz сокр0вище. Рaдуйсz, д¦а с™aгw вмэсти1лище. Рaдуйсz, t дв7ы бGоблгdтныz дерзновeніе пріeмый. Рaдуйсz, бlгодарeніе t сeрдца чи1стагw настaвницэ своeй возноси1вый. Рaдуйсz, слaдость tречeніz в0ли свое‰ познaвый. Рaдуйсz, за кр0тость и3 смирeніе вели1кій дaръ б9ій прі‰вый.

Рaдуйсz, сладкопёвче ромaне, красото2 цRк0внаz.

Кондaкъ з7

Хотsще вознести2 дост0йное бlгодарeніе цRи1цэ нбcнёй, возшeлъ є3си2, ромaне бlжeнне, на ґмвHнъ цRк0вный и3 воспёлъ глaсомъ слaдкимъ кондaкъ св0й, глаг0лz: дв7а днeсь пресуществeннагw рождaетъ. Тёмъ и3 мы2 пречcтэй воспэвaемъ: Ґллилyіz.

Јкосъ з7

Ди1внаz ѕвэздA kви1лсz є3си2 ты2, сладкопёвче пребlгjй, ўкрашeніе и3зsщное цRкве хrт0вы. Дв7дову кр0тость, їaкwвлэ безѕл0біе и3 терпёніе їHвлэ стzжaлъ є3си2, мh же вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, млcти б9іz стzжaтелю. Рaдуйсz, къ бGу при1сный њ нaсъ предстaтлю. Рaдуйсz, ѓгGльскимъ пёніемъ просвэти1выйсz. Рaдуйсz, лучезaрный свэти1льниче. Рaдуйсz, непоколеби1мый ст0лпе вёры хrт0вы.

Рaдуйсz, сладкопёвче ромaне, красото2 цRк0внаz.

Кондaкъ }

Вси2 же ви1дzще и3 слhшаще, ўдиви1шасz, ћкw течaше t ќстъ твои1хъ, ѓки рэкA, премyдрость. Постыди1шасz же кли1ріцы, њскорби1вшіе тS, досаждaху њ простотЁ и3 невёжествіи, и3 покazвшесz припад0ша къ ногaмъ твои1мъ, прощeніz просsще и3 слaвzще бGа, поS є3мY: Ґллилyіz.

Јкосъ }

Вeсь nгнeмъ б9eственныz любвE и3сп0лненный, въ терпёніи стzжaвъ д¦ъ с™hй, по сл0ву є3ђліz хrт0ва. Мh же, люб0вію твоeю побэждaеми, дерзaемъ звaти тебЁ таковaz:

Рaдуйсz, ћкw ди1вный џбразъ nц7A нбcнагw въ себЁ kви1вый. Рaдуйсz, брaтію враждовaвшу на тS, люб0вію хrт0вою возлюби1вый. Рaдуйсz, бlгaz за ѕлaz воздавaвый. Рaдуйсz, примёръ братолю1біz хrтіaнскагw всёмъ нaмъ њстaвивый. Рaдуйсz, ѕлhхъ приводsй къ постыжeнію. Рaдуйсz, скорбsщимъ подаsй ўтэшeніе.

Рaдуйсz, сладкопёвче ромaне, красото2 цRк0внаz.

Кондaкъ f7

ВсE є3стество2 чlвёческое и3 ли1ки ѓгGлwвъ восхвалsютъ тS, премyдре џтче, ћкw послyшникъ, смирeніz и3спо6лненный, пріsлъ є3си2 бlже6нный пyть хrт0въ, водвори1сz въ цRстви нбcнэмъ, пою1ще: Ґллилyіz.

Јкосъ f7

Вэт‡z многовэщaнныz не довлeютъ и3зглаг0лати чистотY дух0вную, ю4же и3мёлъ ты2, бlжeнне ромaне: и3 нaсъ научи2 вёрэ крёпцэй и3 безро6потному послушaнію, съ люб0вію зовyщихъ ти2:

Рaдуйсz, пaствы твоеS и3зрsдный послyшниче. Рaдуйсz, ѓгGлwвъ собёседниче. Рaдуйсz, ѓлчущихъ жи1зни вёчныz питaтелю. Рaдуйсz, мyдрыхъ словeсъ насади1телю. Рaдуйсz, ўми1льнw б9ію слaву воспёвый. Рaдуйсz, сладкоглaсную струнY б9eственнагw дaра пріeмый.

Рaдуйсz, сладкопёвче ромaне, красото2 цRк0внаz.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 хотS р0дъ чlвёческій, вёрный путеводи1тель kви1лсz є3си2, ди1внw возглашaz слaву б9ію. Мh же, внимaz сл0ву мyдрости твоеS, съ весeліемъ прославлsемъ гDа, воспэвaz: Ґллилyіz.

Јкосъ ‹

ЦRS нбcнагw, є3г0же славосл0вzтъ херувjмы и3 серафjмы, житіeмъ, вёрою и3 люб0вію всеусeрднэйшій служи1тель бhлъ є3си2, прпdбне, ћкw крjнъ бlгоухaнный, со всёми и3збрaнниками пречcтыz бцdы ў пrт0ла всес™hz трbцы предстaлъ є3си2, тёмъ рaдостнw зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, бlгjй ходaтаю њ нaсъ ко гDу. Рaдуйсz, мlтвенниче пресвётлый и3 прелюби1мый. Рaдуйсz, ћкw равноaгGльную красотY стzжaлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw нищет0ю дух0вною nбогати1лсz є3си2. Рaдуйсz, ћкw рaзумъ св0й ко гDу tвeрзлъ є3си2.

Рaдуйсz, сладкопёвче ромaне, красото2 цRк0внаz.

Кондaкъ №i

Пёніе ўмилeнное прин0симъ ти2, ск0рому пом0щнику въ нуждaхъ и3 печaлэхъ всёмъ, къ тебЁ съ вёрою и3 люб0вію притекaющихъ. Тёмъ же твои1ми пэснопёньми въ цRкви б9іей прославл‰етсz бGъ, ди1вный во с™hхъ свои1хъ, зовyщихъ непрестaннw: Ґллилyіz.

Јкосъ №i

Ћкw свэтлёйшій свэти1льникъ и3 мlтвенникъ kви1лсz є3си2, ромaне бGобlжeнне. Нhнэ вLцэ всёхъ предстоS и3 дерзновeніе къ немY стzжaвъ, моли2 њ нaсъ, совершaющихъ свётлую пaмzть твою2, зовyще:

Рaдуйсz, бGу є3ди1ному послужи1вый. Рaдуйсz, всS зaповэди б9іz и3сп0лнивый. Рaдуйсz, nби1телей нбcныхъ ўдост0ивыйсz. Рaдуйсz, г0рніz слaвы пріwбщи1выйсz. Рaдуйсz, глaсе бlгознамени1тыхъ словeсъ. Рaдуйсz, въ пэснопёніzхъ бGосл0ве сладкозвyчный.

Рaдуйсz, сладкопёвче ромaне, красото2 цRк0внаz.

Кондaкъ в7i

Блгdти б9іz сокр0вища наслёдовалъ є3си2, бцdу мRjю бGомyдра и3мёлъ є3си2 ўчи1телz, вразумлsющу тS и3 научaющу пёти: Ґллилyіz.

Јкосъ в7i

Пою1ще твоE достохвaльное житіE на земли2, рaдостнw слaвимъ ди1внагw во с™hхъ свои1хъ цRS нбcнагw. Тагw2 блгdтію въ селeніихъ првdныхъ нhнэ ликyеши, и3дёже зри1ши слaву б9ію нескончaемую. Мh же ўми1льнw воспэвaемъ ти2:

Рaдуйсz, ћкw красотY и3 слaву мjра сегw2 tрsслъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw дyшу твою2 впери1лъ є3си2 къ г0рнему звaнію. Рaдуйсz, ћкw твои1хъ глаг0лъ вэщaніе вселeнную и3сп0лни. Рaдуйсz, научazй знaнію сп7си1тельному всёхъ. Рaдуйсz, ѕлаток0ваннаz трубо2, слaву б9ію со ѓгGлы возвэщaющаz. Рaдуйсz, бGомъ ўвёнчанный, въ мlтвахъ свои1хъ нaсъ не њставлsющій.

Рaдуйсz, сладкопёвче ромaне, красото2 цRк0внаz.

Кондaкъ Gi

Q, пребlжeнне и3 бGон0сне џтче ромaне. Пріими2 сіE мaлое мlтвенное приношeніе нaше, и3 съ прес™0ю вLчицею принeси мlтву ко гDу бGу, да и3збaвитъ нaсъ t всsкагw врeда и3 ск0рби, и3 спод0битъ своегw2 нбcнагw цRствіz, и3дёже вси2, при1снw торжествyюще, нем0лчнw воспэвaютъ: Ґллилyіz.

Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды.

И# пaки јкосъ №-й: ЃгGльское житіE:

И# кондaкъ №-й: И#збрaнный подви1жниче:

Мlтва

Q, пребlжeнне џтче нaшъ, ромaне сладкопёвче. При1зри t г0рніz слaвы на нaсъ, смирeнныхъ и3 нeмощныхъ, твоеS пом0щи и3 ўтэшeніz просsщихъ. Прини1кни къ нaмъ бlгосeрдіемъ твои1мъ и3 помози2 зaповэди гDни непор0чнw сохранsти, вёру правослaвную крёпкw содержaти, покаsніе во грэсёхъ нaшихъ ўсeрднw бGу приноси1ти. Научи нaсъ, ўневёстившихсz хrтY, раб0тати є3мY со стрaхомъ и3 рaдоватисz съ трeпетомъ. И#збaви нaсъ t печaли и3 ўнhніz, tжени2 t нaсъ г0рдость и3 славолю1біе, да воспоeмъ слaву б9ію, да восх0щемъ т0кмw слaвы нб7сныz. Q, с™hй џтче, всели2 въ нaсъ люб0вь нелицемёрную къ бли1жнимъ, послушaніе безр0потное начaльникwмъ и3 стрaхъ б9ій въ сердцA нaша. Дaруй познaти слaдость tречeніz в0ли своеS, вёрой крёпкой во бlгоE промышлeніе б9іе њ сп7сeніи чlвёка њс™и2 дyши нaша. Низпосли2 нaмъ бlгословeніе t гDа, да понесeмъ бlгоE и4го хrт0во въ долготерпёніи до концA днeй нaшихъ, да спод0бимсz съ мyдрыми дёвами вни1ти во брaчный черт0гъ женихA своегw2 нбcнагw и3 кyпнw со ѓгGлами воспэвaти слaву вели1чіz є3гw2, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.