НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Књегињи Олги

Кондaкъ №

Первоизбрaннэй t всегw2 рwссjйскагw р0да, слaвнэй и3 равноапcльнэй ўг0дницэ б9іей џльзэ состaвимъ похвалY, ћкw зарЁ во тмЁ їдwлопоклонeніz свётомъ вёры возсіsвша и3 пyть ко хrтY всBмъ рwссіsнwмъ показaвшей. Тh же, ћкw и3мyщаz дерзновeніе къ прослaвльшему тS гDу, свобождaй нaсъ t всsкихъ бёдъ мlтвами твои1ми, да зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Јкосъ №

ЃгGлwвъ и3 человёкwвъ творeцъ, временA и3 лBта во своeй влaсти положи1вый и3 судьбы6 цaрствъ и3 нар0дwвъ по своeй в0ли ўправлszй, є3гдA восхотЁ р0дъ рwссjйскій с™hмъ крещeніемъ просвэти1ти, тогдA, ви1дz бlг0е и3зволeніе сeрдца твоегw2, призвa тz пeрвэе въ познaніе себE, да бyдеши всBмъ рwссіsнwмъ w4бразъ и3 настaвница въ христіaнстэй вёрэ. Сегw2 рaди восхвалsемъ тS си1це:

Рaдуйсz, рwссjйскагw небесE ќтреннzz ѕвэздо2, t первозвaннагw ґпcла на горaхъ кjевскихъ предвозвэщeннаz. Рaдуйсz, зарE, во мрaцэ невёденіz свётлw возблистaвшаz. Рaдуйсz, д0браz лозо2 віногрaда хrт0ва, t ди1віzгw kзhческагw к0рене прозsбшаz. Рaдуйсz, пречyднаz лёторасле и3з8 неs же вeліе правовёріz дрeво на земли2 нaшей возрастE. Рaдуйсz, первоучи1тельнице и3 просвэти1тельнице нaша. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю познaхомъ покланsтисz въ трbцэ творцY. Рaдуйсz, ћкw тебE рaди прес™0е и4мz гDне t всёхъ рwссіsнъ прославлsетсz. Рaдуйсz, ћкw и3 твоE преслaвное и4мz вкyпэ съ равноапcльнымъ влади1міромъ во всёхъ предёлэхъ цaрства рwссjйскагw восхвалsетсz. Рaдуйсz, страны2 нaшеz рwссjйскіz дух0вное сокр0вище. Рaдуйсz, всеS хrт0вы цRкве преслaвное ўкрашeніе. Рaдуйсz, ст0льнагw грaда кjева и3зрsднаz добр0то. Рaдуйсz, царю2 нaшему на враги2 бlгaz пом0щнице.

Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ в7

Ви1дzще тS, с™az џльго, ћкw крjнъ въ тeрніи прозsбшій: тh бо ѓще и3 въ нечeстіи kзhчестэмъ рождeна былA є3си2, nбaче зак0нъ б9ій въ сeрдцэ твоeмъ напи1санъ всегдA и3мёла є3си2, и3 цэломyдріе твоE ћкw зёницу џка блюлA є3си2: благодaрнw поeмъ ди1вному во с™hхъ свои1хъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумомъ твои1мъ вс‰ д0брэ вёдzщи, познaла є3си2, бGомyдраz џльго, ћкw јдwли, рукaми человёческими сотворeнніи, не сyть б0зи. Тёмже, tвeргши тhz, потщaласz є3си2 познaти бGа и4стиннаго. Сегw2 рaди, похвалsюще сицев0е твоE бlгоразyміе, вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, д0браz жeно, пeрвэе всёхъ рwссіsнъ заблуждeніе своE познaвшаz. Рaдуйсz, тщетY їдwлопоклонeніz разумёвше. Рaдуйсz, и4стиннагw бGопознaніz и3 прaвыz вёры ўсeрднw и3скaвшаz. Рaдуйсz, є4ще не вёдущи и4стиннагw бGа, ћкw же корни1лій с0тникъ, д0брыми дёлы томY ўгождaвшаz. Рaдуйсz, прeжде разумёніz зак0на б9іz, по зак0ну с0вэсти прaведнw жи1вшаz. Рaдуйсz, прeжде пріsтіz хрістіaнскіz вёры дэлA хрістіaнwмъ подоб†ющаz твори1вшаz. Рaдуйсz, держaву твою2 t нашeствіz супост†тъ мyжественнw защити1вшаz. Рaдуйсz, въ подчинeнныхъ ти2 лю1дехъ суды2 прaвєдны твори1вшаz. Рaдуйсz, премyдростію t бGа њдарeннаz. Рaдуйсz, цaрственною слaвою на земли2 и3 на нб7си2 почтeннаz. Рaдуйсz, нетлёніемъ с™hхъ мощeй твои1хъ t бGа прослaвленнаz. Рaдуйсz, тёми мнHгаz и3сцэлє1ніz вс‰кимъ недyгwмъ подавaющаz.

Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ G

Си1лою бlгодaти б9іей дви1жима, потщaласz є3си2, бGомyдраz џльго, дости1гнути царьгрaда и3дёже зрsщи красотY церк0внагw бlголёпіz, и3 послyшающи ўчeніz словeсъ б9eственныхъ, распалsласz є3си2 всёмъ сeрдцемъ твои1мъ въ люб0вь хrт0ву, бlгодaрственнw вопію1щи є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёющи сeрдце ћкw д0брую зeмлю, ўд0бь воспріsла є3си2, џльго, сёмz с™hz вёры, познaвши хrтA бGа и4стиннаго. Тёмже и3 крещeніе с™0е пріsла є3си2 t рукY патріaрха царьгрaда, и4же и3 предречE ти2, ћкw tнhнэ блажи1ти тS и4мутъ рwссjйстіи сhнове. И#сп0лнити ќбw хотS проречeніе сіE, взывaемъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, тмY їдwлослужeніz њстaвльшаz. Рaдуйсz, свётъ бGопознaніz взыскaвшаz. Рaдуйсz, безконeчныz пaгубы вёрою и3збэжaвшаz. Рaдуйсz, жи1знь вёчную во хrтЁ стzжaвшаz. Рaдуйсz, въ купёли с™aгw крещeніz t сквeрны грэх0вныz њмhвшаzсz. Рaдуйсz, бlгодaтію с™aгw д¦а дух0внw роди1вшаzсz. Рaдуйсz, разyмнаz г0рлице, t когтeй душепaгубнагw врaна и3злетёвшаz. Рaдуйсz, под8 крилЁ nрлA небeснагw прилетёвшаz. Рaдуйсz, мн0жество дyшъ крещeніемъ съ соб0ю ко хrтY привeдшаz. Рaдуйсz, сегw2 рaди сугyбое воздаsніе t бGа получи1вшаz. Рaдуйсz, съ вёрою несумнeнною приходsщихъ свётомъ t честнhхъ твои1хъ мощeй њсіzвaющаz. Рaдуйсz, душaмъ и3 тэлесє1мъ тёхъ, ±же на п0льзу, подавaющаz.

Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ д7

Кaкw м0жемъ не ўдиви1тисz бlгоразyмію твоемY, џльго пребlжeннаz, и4бо ты2 предложeніе царS є4ллинwвъ њ брaцэ съ ни1мъ разyмнw tвeргла є3си2, рeкши томY: не брaка рaди пріид0хъ сёмw, и3 не соцaрствованіz рaди съ тоб0ю, но да ўневёщусz женихY хrтY бGу: є3г0же пaче всегw2 возлюби2 душA моS, и3 є3мy же tнhнэ во вёки не престaну воспэвaти: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавши t крести1вшагw тS патріaрха напyтственное сл0во њ чистотЁ, постЁ, моли1твэ и3 њ всёхъ добродётелехъ, хрістіaнwмъ подобaющихъ, слагaла є3си2 сі‰ въ сeрдцы твоeмъ, дёлы вс‰ т† и3сполнsти њбэщавaющисz. Тёмъ же ќбw по д0лгу воспэвaемъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, ўсeрднаz слhшательнице словeсъ б9eственныхъ. Рaдуйсz, рeвностнаz и3сполни1тельнице зак0на хрістіaнскагw. Рaдуйсz, ни1ву сeрдца твоегw2 њчи1стившаz t тeрніz душеврeдныхъ страстeй. Рaдуйсz, њроси1вшаz ю5 слезaми покаsніz. Рaдуйсz, ћкw сёмz сл0ва б9іz въ сeрдцы твоeмъ, ћкw на земли2 д0брэй, ўкорени1сz. Рaдуйсz, ћкw сёмz сіE прозzбE и3 стори1чный пл0дъ бlги1хъ дёлъ принесE. Рaдуйсz, вд0вственную чистотY непор0чнw сохрани1вшаz. Рaдуйсz, воздержaніемъ и3 мlтвою бGу ўгоди1вшаz. Рaдуйсz, ми1лостынею творцA ўми1лостивившаz. Рaдуйсz, ни1щыz и3 ўбHгіz потрeбами снабди1вшаz. Рaдуйсz, сhну своемY кнsзю свzтослaву, непослyшливу сyщу мaтери своeй, кончи1ну ѕлyю предрeкшаz. Рaдуйсz, просвэщeніе земли2 рwссjйскіz свётомъ хrт0ва ўчeніz прови1дэвшаz.

Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ є7

БGоткaнною њдeждою с™aгw крещeніz њблeкшисz, и3 нетлённою пи1щею пречcтагw тёла и3 кр0ве хrт0вы дух0внw ўкрёпльшисz, џльго пребlжeннаz, не ўбоsлсz є3си2 потещи2 къ невBрнымъ соoтeчественникwмъ твои6мъ, прeдкwмъ нaшымъ, проповёдати и5мъ є3ди1наго и4стиннаго бGа, є3мyже нhнэ вс‰ рwссjа, ћкw є3ди1нэми ўсты2, воспэвaетъ: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвши, с™az џльго, вс‰ лю1ди земли2 рwссjйскіz во тмЁ їдwлослужeніz погружє1нныz, ўсeрднw потщaласz є3си2 просвэти1ти тhz свётомъ хrт0вы вёры и3 сотвори1ти | сhны днE и3 наслёдники цrтвіz нбcнагw. Поминaюще ќбw сицев0е твоE попечeніе њ ни1хъ, бlгодaрственнw зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, премyдраz власти1тельнице нар0да рwссjйскагw. Рaдуйсz, д0браz настaвнице ввёреннагw ти2 стaда. Рaдуйсz, пeрвэй хрістіaнстэй цари1цэ є3лeнэ въ рeвности б9eственнэй подражaвшаz. Рaдуйсz, и3 и4мz тоS во с™ёмъ крещeніи пріsвшаz. Рaдуйсz, чcтнhй кrтъ хrт0въ и3 с™ы6z їкHны и3з8 царьгрaда въ грaдъ кjевъ принeсшаz. Рaдуйсz, їерє1и и3 кли1рики съ соб0ю въ рwссjю привeдшаz. Рaдуйсz, мyдрыми твои1ми глаг0лы поучaвшаz лю1ди њстaвити тмY kзhческагw нечeстіz. Рaдуйсz, ўвэщaвшаz и5хъ воспріsти свётъ хрістіaнскагw бlгочeстіz. Рaдуйсz, мнHгіz рwссіsны свётомъ вёры хrт0вы просвэти1вшаz. Рaдуйсz, начaло просвэщeніz всеS земли2 рwссjйскіz положи1вшаz. Рaдуйсz, грaды рwсс‡йскіz проповёданіемъ хrт0ва ўчeніz њгласи1вшаz. Рaдуйсz, пeрваz t земли2 рwссjйскіz ли1ку с™hхъ причтeннаz.

Рaдуйсz, с™az равноапcлнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникwмъ духонHснымъ ґпcлwмъ подражaвши, џльго бGомудраz, њбтеклA є3си2 грaды и3 вє1си держaвы твоеS, приводsщи, є3ли1кw м0щно бЁ, лю1ди къ вёрэ хrт0вэй и3 научaющи и5хъ воспэвaти є3ди1ному въ трbцэ слaвимому бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Ўтверждaz въ держaвэ твоeй начaтокъ вёры хрістіaнскіz, создалA є3си2 хрaмы б9іи во грaдэ кjевэ и3 въ странЁ рождeніz твоегw2, при рэцЁ вели1цэй ў грaда пск0ва. И# тaкw начaша рwссіsне прославлsти повсю1ду хrтA бGа нaшего, тебё же, просвэти1тельницэ своeй, похв†льнаz воспэвaти:

Рaдуйсz, ћкw t чи1стагw и3ст0чника с™hz соб0рныz и3 ґпcльскіz цRкве чи1стое ўчeніе пріsла є3си2. Рaдуйсz, ћкw тёмъ нaсъ научи1ла є3си2 познaти є3ди1наго и4стиннаго бGа. Рaдуйсz, јдwльскихъ трeбищъ и3 кумjрwвъ потреби1тельнице. Рaдуйсz, с™hхъ б9іихъ хрaмwвъ создaтельнице. Рaдуйсz, ћкw же и3 первозвaнный ґпcлъ, съ пр0повэдію є3ђліа зeмлю рyсскую њбходи1вшаz. Рaдуйсz, вели1кому новугрaду и3 прHчимъ рwсс‡йскимъ градHмъ хrт0во въ мjръ пришeствіе бlговэсти1вшаz. Рaдуйсz, на разли1чныхъ мёстэхъ пр0повэди твоеS честны6z кресты2 водрузи1вшаz. Рaдуйсz, ћкw t тёхъ мнHгаz знaмєніz и3 чудесA, ўвэрeніz рaди невёрныхъ, си1лою б9іею содэвaхусz. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю всебlгjй гDь сыновHмъ рwсс‡йскимъ познaніе своE kви1лъ є4сть. Рaдуйсz, ћкw чрез8 ни1хъ и3 прHчіz мнHгіz нар0ды свётомъ вёры просвэти1лъ є4сть. Рaдуйсz, ћкw t к0рене твоегw2 честнaгw гDь с™aго равноапcльнаго кн7зz влади1міра показaлъ нaмъ є4сть. Рaдуйсz, ћкw w4бразомъ житіS твоегw2 с™hй кн7зь влади1міръ подви1глсz є4сть пріsти хрістіaнскую вёру.

Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ з7

ХотS и3збaвити сhна твоего2 свzтослaва t пaгубы вёчныz, прилёжнw ўвэщевaла є3си2 є3го2 њстaвити почитaніе јдwлwвъ и3 вёровати въ бGа и4стиннаго. Но т0й не внsтъ мaтернему наказaнію твоемY и3 не восхотЁ нечeстіе своE премэни1ти на бlгочeстіе. Тёмже, ћкw невёрный, tчужди1сz жи1зни вёчныz и3 не спод0бисz съ тоб0ю въ г0рнэмъ цrтвіе воспэвaти: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вое знaменіе бlговолeніz своегw2 kви2 тебЁ гDь, є3гдA, во w4бразъ прес™hz трbцы, три2 пресвBтлыz лучA съ нб7есE њблистA на мёстэ дубрaвэ, и5хже не т0чію є3ди1на ты2 зрёла є3си2, но и3 вси2 сyщіи тaмw лю1діе ви1дэша, и3 вкyпэ съ тоб0ю прослaвиша тріеди1наго бGа. Мh же, вёдуще сбhтіе проречeніz твоегw2 њ создaніи на мёстэ џномъ хрaма и3 грaда, ўблажaемъ тS си1це:

Рaдуйсz, вели1каz б9іz ўг0днице. Рaдуйсz, дaра прор0чества t негw2 спод0бльшаzсz. Рaдуйсz, трисіsннагw нбcнагw свёта зри1тельнице. Рaдуйсz, всебlгjz в0ли б9іz њ просвэщeніи нар0да рyсскагw пeрваz и3сполни1тельнице. Рaдуйсz, грaда пск0ва начaльнаz њсновaтельнице. Рaдуйсz, всеS рwссjйскіz держaвы застyпнице и3 покрови1тельнице. Рaдуйсz, ћкw и3зволeніемъ б9іимъ держaва рwссjйскаz нhнэ t м0рz до м0рz распространи1сz. Рaдуйсz, ћкw вс‰ грaды и3 вє1си є3S мн0жествомъ хрaмwвъ б9іихъ ўкраси1шасz. Рaдуйсz, ћкw въ хрaмэхъ си1хъ с™и1тели и3 и3ерє1и безкр0вную жeртву њ лю1дехъ бGу прин0сzтъ. Рaдуйсz, ћкw с0нмы и4ночествующихъ по всемY лицY земли2 рwссjйскіz деннон0щнw хвалY с™ёй трbцэ воспэвaютъ. Рaдуйсz, ћкw њбитaтеліе грaда кjева тS превозн0сzтъ и3 ўблажaютъ. Рaдуйсz, ћкw и3 вси2 правослaвніи рwссіsне съ лётъ дрeвнихъ тS почитaютъ и3 прославлsютъ.

Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ }

Стрaнствіz земнaго течeніе скончавaz, тeплэ гDа моли1ла є3си2, џльго бlжeннаz, да по преставлeніи твоeмъ не њстaвитъ џнъ земли2 рwссjйскіz во тмЁ невёдэніz пребывaти, но да просвэти1тъ ю5 свётомъ с™hz вёры, и3 вс‰ сhны рwсс‡йскіz да научи1тъ воспэвaти Ґллилyіа.

Јкосъ }

ВсS њб8sта бhвши бlгодaтію б9eственною, достохвaльнаz џльго, мhсленными nчесы2 зрёла є3си2 просвэщeніе всегw2 нар0да твоего2 и3 прор0чески предреклA є3си2, ћкw мн0зи вели1ціи ўг0дницы б9іи, ћкw ѕвэзды6 свBтлыz, въ земли2 рwссjйстэй возсіsютъ, є4же ўжE и3 сбhстсz и3зволeніемъ и3 бlгодaтію всемогyщагw бGа. Сегw2 рaди по д0лгу воспэвaемъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, дух0внаz нaша мaти, и3спроси1вшаz ў бGа просвэщeніе прaотцємъ нaшымъ. Рaдуйсz, ћкw всебlгjй гDь, зрS добр0ту души2 твоеS, тебE рaди вс‰ лю1ди рyсскіz возлюби2. Рaдуйсz, ћкw тS њбрёте хrт0съ дост0инъ сосyдъ, чрез8 нег0же начA и3зливaти бlгодaть свою2 земли2 рwссjйстэй. Рaдуйсz, ћкw ты2 пред8угот0вала є3си2 лю1ди тво‰ ко пріsтію вёры и3 бlгодaти хrт0вы. Рaдуйсz, ћкw прозорли1вw предзрёла є3си2 вели1чіе и3 слaву держaвы твоеS. Рaдуйсz, ћкw весели1ласz є3си2 њ предви1дэнномъ тоб0ю бlгочeстіи сынHвъ рwссjйскихъ. Рaдуйсz, ћкw, по проречeнію твоемY, мн0зи с™jи t р0да нaшегw возсіsша. Рaдуйсz, ћкw и3 t плeмене твоегw2 мн0зи кнsзи рwссjйстіи бGу бlгоугоди2ша и3 вэнцы2 слaвы получи1ша. Рaдуйсz, ћкw и3 до нhнэ въ нар0дэ рyсскомъ блюдeтсz вёра и3 бlгочeстіе. Рaдуйсz, ћкw не њскудёша въ нeмъ подви1жницы бlгоугождaющіи гDеви и3сполнeніемъ с™hхъ є3гw2 зaповэдей. Рaдуйсz, мlтвами твои1ми въ ск0рбехъ и3 напaстехъ нaсъ заступaющаz. Рaдуйсz, во њбстоsніихъ ѕлhхъ nтeчество нaше сохранsющаz и3 t врагHвъ и3збавлsющаz.

Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ f7

Всsкихъ добродётелей и3сп0лнена бhвши, џльго бlжeннаz, съ мlтвою во ўстёхъ предалA є3си2 дyхъ тв0й въ рyцэ б9іи, и4же всели1 тz въ нбcныz њби1тєли и3 пeрвую t рwссіsнъ сопричтE ли1ку с™hхъ ўг0дникwвъ свои1хъ. Тёмже и3спроси2 ќбw и3 нaмъ u5 гDа ми1рную хrтіaнскую кончи1ну, да предади1мъ дyшы нaшz въ рyцэ хrтA бGа нaшегw, пою1ще томY хвалeбную пёснь. Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вит‡и многовэщaнніи не м0гутъ дост0йнw восхвали1ти тS, џльго бGомyдраz: кaкw ты2, ннки1мъ же t человэкъ ўчи1ма и3 ўвэщевaема, познaла є3си2 тщетY їдwлослужeніz, прaвыz же вёры взыскaла є3си2, и3 ћкоже мyдрый купeцъ, њбрэлA є3си2 безцённый би1серъ, хrтA, є3г0же лицезрёніz на нб7си2 наслаждazсz нhнэ, не забyди нaсъ, прeлестьми мjра сегw2 њмрачaемыхъ и3 њ бlгахъ вёчныхъ забывaющихъ, да тоб0ю на пyть прaвый наставлsеми, взывaемъ ти2 рaдостнw:

Рaдуйсz, д0брыми твои1ми дёлы и3 прaвымъ ўмA и3 сeрдца и3зволeніемъ пріугот0вившаz себE жили1ще б9eственной бlгодaти. Рaдуйсz, ћкw сaмъ д¦ъ с™hй ўчи1тель тебЁ бhсть къ познaнію хrтA сн7а б9іz. Рaдуйсz, никjихъ же знaменій и3 чудeсъ ви1дэвшаz и3 во хrтA вёровавшаz. Рaдуйсz, таков0ю вёрою твоeю мн0гихъ гони1телей и3 мучи1телей, ви1дэвшихъ знaмєніz и3 чудесы2 и3 не вёровавшихъ, посрами1вшаz. Рaдуйсz, води1тельству с™aгw д¦а себE предaвшаz. Рaдуйсz, совершeнную пок0рность в0ли б9іей показaвшаz. Рaдуйсz, звaвшему тS глaсу бlгодaти послyшна kви1вшаzсz. Рaдуйсz, съ є3динонaдесzтаго часA въ вертогрaдэ гDнемъ потруди1вшаzсz и3 мздY съ пeрвыми получи1вшаz. Рaдуйсz, ћкw ўмудри1 тz гDь, чeсть цaрскую, богaтство и3 слaву, сочетaти со смирeніемъ хрістіaнскимъ. Рaдуйсz, ћкw си1мъ w4бразомъ ћвэ показaвшаz нaмъ, ћкw бл†га земн†z не сyть препsтіе къ достижeнію бlгъ нбcныхъ. Рaдуйсz, добр0тою цэломyдріz и3 свётлостію разумёніz прослaвившаzсz. Рaдуйсz, крёпостію вёры и3 чистот0ю житіS твоегw2 прор0чества дaръ t бGа воспріsвшаz.

Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ ‹

Пyть сп7сeніz сыновHмъ рwсс‡йскимъ ўстроsz, и3 предсмeртное прошeніе твоE и3сполнsz, всебlгjй гDь возрасти2 во внyцэ твоeмъ влади1мірэ всёzнное тоб0ю сёмz вёры и3 чрез8 него2 всю2 зeмлю рwссjйскую просвэти2 с™hмъ крещeніемъ. Тёмже ќбw прославлsемъ тS, џльго бlжeннаz, ћкw пeрвую вин0вницу просвэщeніz нaшегw свётомъ с™hz вёры, и3 ўми1льнw поeмъ хrтY сп7си1телю нaшему: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Пріsвъ с™0е крещeніе внyкъ тв0й влади1міръ, потщaсz и3з8sти и3з8 земли2 нетлBнныz, и3сп0лнєнныz чyднагw бlгоухaніz, м0щи тво‰, и3 со с™и1телемъ ле0нтіемъ и3 всёмъ мн0жествомъ нар0да постaви | въ цeркви пречcтыz бGом™ри, и3 tт0лэ начaша и3сточaтисz t ни1хъ цэльбы6 вс‰кимъ недyгwмъ, притекaющымъ съ вёрою. Сегw2 рaди восхвалsемъ тS си1це:

Рaдуйсz, ћкw бlгодaть с™aгw д¦а, въ тS всeльшаzсz, подадE нетлёніе мощeмъ твои6мъ. Рaдуйсz, ћкw сотвори2 тhz цэльбоподaтельный и3ст0чникъ всsкимъ недyгwмъ. Рaдуйсz, с™ы6z м0щи тво‰ њстaвльшаz въ подтверждeніе правоты2 пріsтыz тоб0ю во хrтA вёры. Рaдуйсz, ћкw бhвшими t ни1хъ чудесы2 мн0зи невёрніи ко хrтY њбрати1шасz. Рaдуйсz, чyдное сіsніе t мощeй твои1хъ и3спускaвшаz. Рaдуйсz, съ маловёріемъ къ ни6мъ приходsщихъ ви1дэти | не попускaвшаz. Рaдуйсz, kвлeніемъ мощeй твои1хъ младeнствовавшую цeрковь рwссjйскую возвесели1вшаz. Рaдуйсz, прославлeніемъ и5хъ внyка твоего2 влади1міра ѕэлw2 њбрaдовавшаz. Рaдуйсz, ћкw и3 до нhнэ бlгочести1віи лю1діе земли2 рwссjйскіz слaвною пaмzтію твоeю ўслаждaюстz. Рaдуйсz, ћкw твои1мъ къ бGу ходaтайствомъ вёрніи рwссіsне мн0гихъ бlгъ t гDа сподоблsютсz. Рaдуйсz, мlтвами твои1ми њ просвэщeніи земли2 рwссjйскіz бGа ўмоли1вшаz. Рaдуйсz, вск0рэ мнHгимъ вели6кимъ с™ы6мъ kви1тисz на земли2 рwссjйстэй прорековaвшаz.

Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ №i

Пёніе ўмилeнное прин0симъ ти2, ўг0днице б9іz, и3 смирeннw тS м0лимъ: моли2 њ нaсъ є3ди1наго человэколю1бца бGа, да не tврати1тъ лицA своегw2 t нaсъ недост0йныхъ, при1снw согрэшaющихъ и3 преwгорчевaющихъ бlгость є3гw2, но да накaжетъ нaсъ здЁ ћкw nц7ъ чадолюби1вый, џнаможе, въ бyдущемъ вёцэ, да сп7сeтъ и3 поми1луетъ ћкw судіS и3 мздовоздаsтель прaведный, да тaкw, и3збaвльшесz вёчнагw мучeніz, спод0бимсz съ тоб0ю въ рaйскихъ њби1телехъ воспэвaти є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Трисіsннымъ свётомъ њсіzвaема, со всёми с™hми предстои1ши нhнэ на нб7си2 пrт0лу цRS цaрствующихъ, џльго всебlжeннаz, и3 tтyду, ћкw свэтозaрное свэти1ло, просвэщaеши всю2 странY рwссjйскую, разгонsющи мрaкъ заблуждeній, и3 показyющи пyть къ и4стинному просвэщeнію и3 нбcному бlжeнству. Сегw2 рaди прославлsюще тS глаг0лемъ:

Рaдуйсz, луно2 просвэщeннаz t незаходи1магw сlнца прaвды. Рaдуйсz, путеводи1тельнице, прaвую стезю2 къ вёчному спасeнію нaмъ показyющаz. Рaдуйсz, м0щнаz споспёшнице и3 ўкрэпи1тельнице проповёдникwвъ правослaвныz вёры. Рaдуйсz, при1снаz покрови1тельнице бlги1хъ настaвникwвъ ю4ношества и3 всёхъ бlготрудsщихсz на п0льзу џбщую. Рaдуйсz, законодaтелей цaрства рwссjйскагw настaвнице и3 просвэти1тельнице. Рaдуйсz, народоправи1телей и3 начaльникwвъ цaрства сегw2 мyдраz и3 д0браz свэтоподaтельнице. Рaдуйсz, крам0лъ и3 разд0рwвъ потреби1тельнице. Рaдуйсz, всёхъ њби1димыхъ и3 непрaведнw гони1мыхъ застyпнице. Рaдуйсz, скорбsщихъ ск0раz ўтёшительнице. Рaдуйсz, болsщихъ ми1лостиваz и3сцэли1тельнице. Рaдуйсz, царю2 нaшему и3 всемY р0ду цaрскому п0мощь мlтвами твои1ми t бGа подавaющаz. Рaдуйсz, всеS страны2 рwссjйскіz предстaтельнице и3 застyпнице.

Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть прес™aгw д¦а и3спроси2 нaмъ, настaвнице нaша, t всещeдрагw бGа и3 сп7са нaшегw, вразумлsющую и3 ўкрэплsющую нaсъ въ дёлэ сп7сeніz, да не безпл0днw бyдетъ въ нaсъ всёzнное тоб0ю сёмz с™hz вёры, но да прозsбнетъ и3 пл0дъ сотвори1тъ, и4мже бы возмощи2 нaмъ питaти дyшы нaшz въ бyдущей вёчнэй жи1зни, и3дёже вси2 с™jи воспэвaютъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще тво‰ мнHгаz и3 пресл†внаz бlгодэ‰ніz, kвлє1ннаz цaрству рwссjйскому въ просвэщeніи того2 свётомъ вёры хrт0вой, бlгодaрственнw прин0симъ ти2, съ люб0вію зовyще сицев†z:

Рaдуйсz, бGоизбрaннаz и3 бGопрослaвленнаz самодeржице земли2 рyсскіz. Рaдуйсz, несокруши1мое њграждeніе є3S, покр0въ и3 защищeніе. Рaдуйсz, дёвамъ рwсс‡йскимъ w4бразе цэломyдреннагw житіS. Рaдуйсz, мaтеремъ настaвнице зак0ннагw сожи1тіz и3 д0брагw чaдъ воспитaніz. Рaдуйсz, вдови1цамъ прaвило бGоуг0днагw житіS. Рaдуйсz, всBмъ рwссіsнwмъ ўчи1тельнице и3 w4бразе всёхъ добродётелей. Рaдуйсz, соучaстнице на нб7еси2 жрeбіz проповёдникwвъ вёры хrт0вы. Рaдуйсz, сопричaстнице вёчнагw бlжeнства прaведныхъ. Рaдуйсz, тeплаz њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвеннице. Рaдуйсz, ўсeрднаz њ сп7сeніи ходaтаице. Рaдуйсz, въ чaсъ смeрти нaшеz њ нaсъ къ бGу мlтвеннице. Рaдуйсz, по и3сх0дэ нaшемъ t смeртнагw сегw2 тэлесE п0мощь и3 ўтэшeніе подаю1щаz.

Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ Gi

Q с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго, пріими2 ми1лостивнw t нaсъ хвалeбное благодарeніе сіE њ всёхъ, ±же тоб0ю воздадE гDь нaмъ, nтцє1мъ и3 прaoтцємъ нaшымъ и3 всeй держaвэ рwссjйстэй, и3 моли2 всебlгaго бGа пробaвити млcть свою2 на ны2 и3 на р0ды родHвъ нaшихъ, ўтверди1ти ны2 въ правовёріи и3 бlгочeстіи, храни1ти же t всёхъ напaстей бёдъ и3 ѕHлъ, да спод0бимсz съ тоб0ю, ћкw ч†да съ мaтерію, во вёки воспэвaти бGу: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGлwвъ и3 человёкwвъ:

И# пaки кондaкъ пeрвый: Первоизбрaннэй t всегw2:

Мlтва

Q с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго, первоуг0днице рwссjйскаz, тeплаz њ нaсъ пред8 бGомъ ходaтаице и3 мlтвеннице: къ тебЁ прибэгaемъ съ вёрою и3 м0лимсz съ люб0вію: бyди нaмъ ко бlгу пом0щница и3 споспёшница и3 ћкоже во врeменнэй жи1зни тщaласz є3си2 просвэти1ти прaoтцы нaшz свётомъ с™hz вёры и3 настaвити | твори1ти в0лю гDню, тaкw и3 нhнэ, въ нбcнэй пребывaющи свётлости бlгопріsтными твои1ми къ бGу мlтвами, вспомоществyй нaмъ въ просвэщeніи ўмA и3 сeрдца нaшегw свётомъ є3ђліа хrт0ва, да преспэвaемъ въ вёрэ, бlгочeстіи и3 любви2 хrт0вэ. Въ нищетЁ и3 ск0рби сyщыz ўтёши, бёдствующымъ подaждь рyку п0мощи, њби6димыz и3 напaствуємыz заступи2, заблyдшыz t прaвыz вёры и3 є4ресьми њслэплє1нныz вразуми2, и3 и3спроси2 нaмъ ў всещeдрагw бGа вс‰ бlг†z и3 полє1знаz жи1зни врeменнэй и3 вёчнэй, да тaкw бGоуг0днэ здЁ пожи1вше, спод0бимсz наслёдіz бlгъ вёчныхъ въ безконeчномъ цrтвіи хrтA бGа нaшегw, є3мyже со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ подобaетъ вс‰каz слaва, чeсть и3 поклонeніе всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.