Акатисти на црквенословенском

Акатист Јовану Кронштатском

Кондaкъ №

И#збрaнному во їерeехъ, ди1вному ўг0днику б9ію їwaнну, пaстырю и3 ўчи1телю, њ царeхъ моли1твеннику, ск0рбныхъ ўтёшителю, земли2 рwссjйскіz свётлому свэти1льнику, всE житіE своE на служeніе бGу и3 бли6жнимъ посвzти1вшему, и3 мн0жество грёшникwвъ на покаsніе њбрати1вшему: мнHгимъ же болsщымъ и3сцэлeніе ў бGа и3спроси1вшему, похвалы6 вознесeмъ: ћкw ходaтаю нaшему и3 ск0рому пом0щнику. тh же n§е, ћкw и3мёzй дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ нaсъ бёдъ свобождaй, да зовeмъ ти2 хвалeбнw:

Рaдуйсz, їwaнне, н0вый рwссjйскій свэти1льниче, и3 тeплый њ нaсъ къ бGу мlтвенниче.

Јкосъ №

ЃгGла храни1телz своегw2, є3щE шестолётенъ сhй, въ свётлости неизречeннэй ћвэ ўзрёлъ є3си2, їwaнне, и4же и3 речE тебЁ, ћкw по повелёнію гDню всегдA неви1димw соприсyтствуетъ и3 храни1тъ тS t всёхъ ѕHлъ. Тёмже t ю4ности и3збрaнника б9іz тS вёдуще, взывaемъ си1це:

Рaдуйсz, t младeнства по пред8увёдэнію бGомъ и3збрaнный: рaдуйсz, t ю4ности въ служeніе є3мY тогw2 бlгодaтію призвaнный. Рaдуйсz, ѓгGла храни1телz твоегw2 и3з8 дётства д0брыми нрaвы весели1вый: рaдуйсz, николи1же того2 чи1мъ њпечaливый. Рaдуйсz, ћкw незри1мый храни1тель тв0й ћвэ тебЁ kви1сz: рaдуйсz, ћкw т0й всегдA храни1ти тz њбэщaсz. Рaдуйсz, бlгочести1выхъ роди1телей чaдо возлю1бленное: рaдуйсz, тёми и3з8дётска въ стрaсэ б9іемъ воспитaнный. Рaдуйсz, воздержaнію t ю4ности себE њбучи1вый: рaдуйсz, во ўб0жествэ и3 нищетЁ млады6z дни6 сво‰ препроводи1вый. Рaдуйсz, ћкw бlгонрaвіz твоегw2 рaди бlгодaть б9іz ћвэ на тебЁ почивaше: рaдуйсz, ћкw тA лицE твоE всегдA бlгоумилeннw творsше.

Рaдуйсz, їwaнне, н0вый рwссjйскій свэти1льниче, и3 тeплый њ нaсъ къ бGу мlтвенниче.

Кондaкъ в7

Ви1днмъ тS, бGомyдре iwaнне, t ю4на в0зраста бlгодaтію б9іею њсэнeна бhвша, и3 є4ю таи1нственнw на добродётельное житіE наставлsема и3 руководи1ма. тёмже, и3мyщи тS во w4бразъ нaмъ и3 подражaніе, ўми1льнw вопіeмъ хrтY бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ тв0й и3з8млaда въ и3зучeніе сщ7eнныхъ и3 nтeческихъ писaній ўглуби1въ, їwaнне, и3з8 ни1хъ воспріsлъ є3си2 њби1льнw в0ду жи1ву, t и3ст0чника с™aгw д¦а проистекaющую. тёмже м0лимъ тS: ўмоли2 бlгаго д¦а, да спод0битъ причaстники бhти сеS живи1тельныz струи2 и3 нaсъ, взывaющихъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, t младeнства чи1ста себE t страстeй соблюдhй: рaдуйсz, бlгодaть с™aгw крещeніz цёлу и3 невреди1му сохрани1вый. Рaдуйсz, чтeніе б9ественныхъ писaній ўсeрднw возлюби1вый: рaдуйсz, сокровeнньiй въ ни1хъ смhслъ прaвw и3 д0брэ ўразумёвый. Рaдуйсz, во ўчeніи кни1жнэмъ прилэжaніе примёрное показaвый: рaдуйсz, въ любомyдріи є3стeственнэмъ и3 дух0внэмъ слaвнw преуспёвый. Рaдуйсz, любомyдріемъ твои1мъ мjра прeлєсти ск0рw распознaвый: рaдуйсz, тёхъ сётей, ћкw nрeлъ высокопaрный мyдрэ и3збэжaвыи3. Рaдуйсz, сёверныz рwссjйскіz страны2 чyдное и3 свётлое воспитaніе: рaдуйсz, мрaка грёх0внагw въ лю1дехъ разгнaніе. Рaдуйсz, всёмъ притекaющымъ къ тебЁ ск0рое вспоможeніе подавazй: рaдуйсz, многом0щное нaмъ пред8 бGомъ заступлeніе kвлszй.

Рaдуйсz, iwaнне, н0вый рwссiйскій свэти1льниче, и3 тeплый њ нaсъ къ бGу мlтвенниче.

Кондaкъ G

Си1ла бlгодaти б9іz, недостаю1щаz восполнsющаz, њби1льнw и3зліsсz на тS, їwaнне приснопaмzтне, є3гдA t с™и1телz хрістоф0ра во іерeа рукоположeнъ бhлъ є3си2, и3 грaду кронштaдту пaстырь ўчинeнъ: tт0лэ бо начaлъ є3си2 ўчи1ти лю1ди є4же вёрнw служи1ти с™эй трbцэ и3 пёти є4й: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёz люб0вь б9eственную въ сeрдцэ своeмъ, мyдре їwaнне, и3 ўстaвы воздержaніz стр0гw соблюдaz, ўд0бь поборaлъ є3си2 страстeй двиз†ніz, николи1же тёми запsтъ бhвъ. тёмже, ћкw мyжъ си1ленъ, и3зшeлъ є3си2 на дёланіе ни1вы гDни: сл0вомъ, ѓки рaломъ, разрыхлsz tвердёвшаz и3 њледєнёвшаz сердцA человёчєскаz, согрэвaz та мlтвой и3 теплот0ю любвE твоеS, и3 насэвaz въ ни1хъ сэменA и4скреннzгw покаsніz и3 живhz вёры. сегw2 рaди восписyемъ ти2 похвалы2 такwвhz:

Рaдуйсz, и3збрaнный сосyде б9іz бlгодaти: рaдуйсz, дарHвъ нбcныхъ вмёсти1лище. Рaдуйсz, всёмъ сeрдцемъ и3 всёмъ помышлeніемъ твои1мъ бGа возлюби1вый: рaдуйсz, сегw2 рaди и3 ч†да тво‰ духHвнаz и4скреннэ того2 люби1ти научи1вый. Рaдуйсz, зaпwвэдн б9іz и3 ўстaвы цRкве w2 постёхъ њпaснw храни1вый: рaдуйсz, люб0вь твою2 къ бGу и3 бли1жнимъ дёsнми и3 ўчeнми твои1ми проzви1вый. Рaдуйсz, t ю4ности над8 страстьми2 воцари1выйсz: рaдуйсz, слaвенъ побэди1тель над тёми kви1выйсz. Рaдуйсz, въ мjрэ пожи1вый премjрнw: рaдуйсz, на земли2 мyдрствовавый небeснw. Рaдуйсz, цaрства правослaвно-рwссjйскагw ст0лпе непоколеби1мый: рaдуйсz, правослaвіz и3 д0брыхъ њбhчаєвъ блюсти1телю непозhблемый.

Рaдуйсz, їwaнне, н0вый рwссiйскій свэти1льниче, и3 тeплый њ нaсъ къ бGу мlтвенниче.

Кондaкъ д7

Бyрею мн0гихъ бёдъ и3 волнeній житейскихъ њдержи6мымъ нaмъ, помогaй, џ§е їwaнне, ћкоже и3 въ животЁ твоeмъ помогaлъ є3си2 всёмъ, съ вёрою къ тебЁ притекaвшымъ, да вси2 тоб0ю вспомоществyеми, бlгодaрнw њ тебэ поемъ бGу: Ґллнлyіа.

Јкосъ д7

Слhшавъ ѓгGла гlг0люща: нaше житіE на нб7сёхъ є4сть, и3 и3з8млaда возжелaвъ наслёдовати є5, маловрeменное сіE житіE не во ўгождeніи пл0ти и3 страстeмъ и3жди1лъ є3си2, iwaнне, но во њчищeніе души2 t п0мыслwвъ грэх0вныхъ. тёмже и3мyще тS во w4бразъ бGоуг0днагw житіS и3 пом0щника во бlгочeстіи, взывaемъ ти3 си1це:

Рaдуйсz, свёта є3ђлскагw въ нaшz дни2 свётлое блистaніе: рaдуйсz, њмрачeнныхъ дyшъ вседёйственное просвэщeніе. Рaдуйсz, ћкw въ б9eствєннаz пис†ніz вeсь ўмъ тв0й впери1лъ є3си2: рaдуйсz, въ ни1хъ бо стезю2 прaвую въ цrтвіе нбcное њбрёлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw вс‰ дэ‰ніz тво‰ свэтъ мjру бhша: рaдуйсz, ћкw тоб0ю nц7ъ нбcный ди1внw прослaвисz. Рaдуйсz, ћкw сл0во твоE не бЁ ћкоже кmмвaлъ брzцazй, мeртвъ, нечyвственъ: рaдуйсz, ћкw т0е бsше вои1стинну жи1во и3 дёйственно. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю мeртвіи дyхомъ вёрою њживлsютсz: рaдуйсz, ћкw пaдшіи въ бeздну грёх0вную тоб0ю къ покаsнію возбуждaютсz. Рaдуйсz, ћкw въ тебЁ не ўстраши1маго њбличи1телz и3 крёпкаго противоб0рца врагw2мъ и4стины вёрніи њбрэт0ша.

Радуйсz, iwaнне, н0вый рwссiйскій свэти1льниче, и3 тeплыи3 њ нaсъ къ бGу мlтвенниче.

Кондaкъ є7

ЅвэздA многосвётлаz земли2 рwссjйскіz, мрaкъ грэх0вный просвэщaющаz, kви1лсz є3си2, сщ7енне їwaнне. тэмже и3 нhнэ подaждь просвэщeніе сынHмъ рwссійскимъ, тм0ю заблуждeніz њб8‰тымъ и3 въ влaсть нечести1выхъ предaвшимсz, да познaютъ свое њкаsнство, и3 њбрати1вшесz ко гDу, въ покаsніи возопію1тъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ є1

Ви1дэвше рwссjйстіи нар0ди вели1каго тS бlгочeстіz проповёдника, и3 многом0щна пред8 бGомъ мlтвенника и3 предстaтелz, во мн0жествэ tовсю1ду къ тебЁ притекaху, и3нjи же и3здалeча письменA тебЁ посылaху, и3сцэлє1ніz въ болёзнехъ, совёта въ недоумёніихъ и3 ўтэшeніz въ ск0рбехъ просsще: и3 ўлучи1вше желaннаz, бlгодaрственнw тебЁ взывaху:

Рaдуйсz, їwaнне, новый мjру свэти1льниче: рaдуйсz, несрeдственный въ мlтвахъ бGу собесёдниче. Рaдуйсz, ћкw тво‰ моли1твы си6льны и3 многомHщны є4же вLку ўмилостивлsти: рaдуйсz, ћкw твоE къ немY предстaтельство многодёйственно бlгость є3гw2 на щедродaтельство подвизaти. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю, по мёрэ вёры, подаю1тсz бlгодaтнаz и3сцэлє1ніz: рaдуйсz, ћкw недyгующіи пріeмлютъ тоб0ю ск0рое недyгwвъ свои1хъ въ здрaвіе премэнeніе. Рaдуйсz, ћкw грёшніи на покаsніе тоб0ю њбращaютсz: рaдуйсz, ћкw безчи1нніи крам0льницы тоб0ю вразумлsютсz. Рaдуйсz, ћкw безyмніи глуми1теліе над8 тaйнами вёры тобою посрамлsютсz: рaдуйсz, ћкw посмэsтеліе чудeсныхъ твои1хъ дэsній тоб0ю подобaющее вразумлeніе пріeмлютъ. Рaдуйсz, скорбsщихъ бlгодaтный ўтёшителю: рaдуйсz, въ недоумёніи сyщихъ блaгостный вразуми1телю.

Рaдуйсz, iwaнне, н0вый рwссjйскій свэти1льниче, и3 тeплый њ нaсъ къ бGу мlтвенниче.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникwмъ и4стины, бGонHснымъ nцє1мъ подражaz, всего2 себE на служeніе бGу и3 бли1жнимъ вдaлъ є3си2 и3 сaнъ сщ7eнства носS, пок0z не вёдалъ є3си2, службы б9іz въ хрaмэ при1снw совершaz, и3 въ домёхъ вёрныхъ молє1бнаz пёніz воспэвaz, нуждaющымсz же щeдрw бlготворS, тaкw наименовaніе бlготв0рца и3 безсрeбренника стzжaлъ є3си2, їwaнне. Тэмже и3 по ўспeніи твоeмъ, рwссjйстіи лю1діе прославлsютъ и4мz твоE, и3 вёчную пaмzть тебэ возглашaюще, пою1тъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsвый t дв7ы хrт0съ бGъ нaшъ, и3 тмY iдwлобёсіz свётомъ є3ђліа разгнaвый, kви1 тz, џ§е їwaнне, вёрна и3 рeвностна проповёдника своеS и1стины, клеврeты лукaвагw и3звращaемыz. тёмже, ћкw и3мёzй дерзновeніе ко гDу, и3збaви t тёхъ ѕл0бы и3 ковaрства всёхъ воспэвaющихъ ти2 таков†z:

Рaдуйсz, служи1телю хrт0въ и3зрsдный: рaдуйсz, во іерeехъ ўг0дниче тогw2 преизsщный. Рaдуйсz, ћкw бhлъ є3си2 домY б9іz стрaжъ неусhпный: рaдуйсz, ћкw пасHмымъ твои1мъ бhлъ є3си2 t тaтей дух0вный храни1тель. Рaдуйсz, t любвE мірскjz къ любви2 хrт0вэ подви1гнувый: рaдуйсz, вэщaнми твои1ми люб0вь б9ію къ человёкwмъ, въ и3скуплeніи и3 промышлeніи нaмъ kвлeнную, и3зzви1выи3. Рaдуйсz, дёйствіе д¦а б9іz на сердцA человёчєскаz ўдобопости1жнw сказaвый: рaдуйсz, тaйну мlтвеннагw съ бGомъ собесёдованіz ћвэ ўказaвый. Рaдуйсz, цэломyдріе въ зак0нномъ супрyжествэ твоeмъ чудeснw сохрани1вый: рaдуйсz, мнHгаz ч†да духHвнаz покаsніемъ породи1вый. Рaдуйсz, въ сердцaхъ вёрныхъ бlгyю пaмzть по себЁ њстaвивый: рaдуйсz, ћкw пaмzть сіS, ћкw прaведника, иезабвeнна пребyдетъ во вёки.

Рaдуйсz, iwaнне, н0вьiй рwссiйскій свёти1льннче, и3 тeплый w2 иaсъ къ бGу мlтвеиииче.

Кондaкъ з7

ХотS всебlгjй гDь ўтёшити вёрныz лю1ди сво‰ и3 tврати1ти беззак0нныхъ t ѕлhхъ дёлъ и4хъ, воздви1же тS, прbр0ка земли2 нaшей, ћкоже нёкогда нинеvjи, грaду вели1кому, їw2ну: да проповёси гнёвъ б9ій, грzдyщій вск0рэ на зeмлю нaшу, є4же и3 сбhстьсz по твоемY вэщaнію: и4бо не покazни въ гордhни своeй пребhхомъ, и3 не восхотёхомъ съ тоб0ю смирeннw пёти хrтY бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Нw2ва зиaмєніz гнёва б9іz постиг0ша нaсъ, занE не восхотёхомъ внsти бGодухновє1ннымъ твои6мъ гlг0лwмъ: держaва бо рwссjйскаz падeсz и3 лю6тымъ безб0жникwмъ во влaсть предадeсz, и4же чєстнhz њби1тєли и4ночєскіz разори1ша, с™hz хрaмы њскверни1ша, и3 мн0жество дух0внагw и мірскaгw чи1на мyченичестэй смeрти предaша. Тёмже и3з8 глубины2 души2 покаsніе гDу прин0симъ, и3 къ твоeй мlтвэ прибэгaемъ, да прощeніе грэхw2въ нaшихъ и3 ми1лости б9іей спод0бимсz. тебэ же, ћкw предстaтелю нaшему, ўми1льнw глаг0лемъ:

Рaдуйсz, покаsніz велеглaсный проповёдниче: рaдуйсz, грzдyщагw гнёва б9іz на лю1ди согрэши1вшыz нел0жный провозвёстниче. Рaдуйсz, нечeстіz людскaгw громоглaсный њбличи1телю: рaдуйсz, њ и3справлeніи тёхъ рeвностный рачи1телю. Рaдуйсz, цaрства правослaвно-рwссjйскагw при животЁ твоeмъ крёпкій wпл0тъ бhвый: рaдуйсz, t крам0лъ во дни6 џны тоE сохрани1вый. Рaдуйсz, госудaрей бlгочести1выхъ при1сный мlтвенниче и3 споб0рниче: рaдуйсz, мyдрьiй тёхъ настaвниче и3 њхрани1телю. Рaдуйсz, њ влaсти цaрстэй, ћкw бGоустaвленной, мнHгаz словесA провэщaвый: рaдуйсz, къ послушaнію и3 вёрности зак0нной влaсти т0й лю1ди тщали1вw приводи1вьiй. Рaдуйсz, мlтвами твои1ми прест0лы царeй бlгочести1выхъ њграждazй: рaдуйсz, суды2 пр†вы въ лю1дехъ твори1ти тёхъ поучazй.

Рaдуйсz, iwaнне, н0вый рwссjйскій свэти1льниче, и3 тeплый њ нaсъ къ бGу мlтвенниче.

Кондaкъ }

Страннолёпный и3 ґгGлопод0бньiй пyть житіS земнaгw сверши1лъ є3си2, џ§е iwaнне: въ мjрэ бо пожи1въ въ воздержaніи и3 цэломyдріи и3 во всегдaшнемъ бGа славосл0віи вели6кимъ nц7є1мъ послёдовалъ є3си2. Съ ни1ми же нhнэ на нб7си2 хртY въ весeліи предстоS, и3 мlтвы њ мjрэ приносS, вhну поeши: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вси2 правослaвніи лю1діе, ћкоже въ животЁ твоeмъ, тaкw и3 по преставлeніи съ вeліею люб0вію чтyтъ тS џ§е їwaнне, ћкw вeліе дерзновeніе къ бGу и4маши, и3 м0лиши бlгость є3гw2 њ всёхъ къ тебЁ притекaющихъ, и тaкw взывaющихъ:

Рaдуйсz, бlгaго к0рене д0брое прозzбeніе: рaдуйсz, бlгочести1выхъ роди1телей честн0е рождeніе и3 благ0е воспитaніе. Рaдуйсz, ћкw мaлаz вeсь сурA, твоегw2 рaди въ нeй рождeніz и3 воспитaніz всeй земли2 рwссjйстэй вёдома сотвори1сz: рaдуйсz, ћкw грaдъ кронштaдтъ твои1мъ въ немъ служeніемъ прослaвисz. Рaдуйсz, ћкw милосeрдыми дёльi твои1ми всS землS рwссjйскаz нап0лнисz: рaдуйсz, ћкw вёсть њ чyднэмъ и3 с™ёмъ житіи2 твоeмъ за предёлы є3S распространи1сz. Рaдуйсz, ћкw писaньми твои1ми тaйна бlгодaтнагw съ бGомъ nбщeніz и3зzснsетсz: рaдуйсz, ћкw си1ми писaньми свётъ д¦0внагw њзарeніz въ сердцA чтyщихъ | и3зливaетсz. Рaдуйсz, ћкw въ писaніихъ твои1хъ чистотA души2 твоеS ћвэ прозрэвaетсz: рaдуйсz, ћкw въ ни1хъ, ћкоже въ зерцaлэ, бGопод0біе души2 человёческіz twбражaетсz. Рaдуйсz, ћкw бGомyдрыми писaньми твои1ми не т0кмw лю1діе рwссjйстіи, но и3 и3нозeмніи ко бlгочeстію своемY назидaютсz: рaдуйсz, ћкw тёми писaньми и4стиннаz вёра возсіzвaетъ и3 мрaкъ є3ресeй разгонsетсz.

Рaдуйсz, iwaнне, н0вый рwссjйскій свэти1льниче, и3 тeплый њ нaсъ къ бGу мlтвенниче.

Кондaкъ f7

Всsкое сл0во не довлёетъ къ похвалЁ твоeй, џ§е iwaнне, тh бо д¦омъ с™hмъ дви1жимъ, t ю4ности бGу ўсeрднw послужи1лъ є3си2: въ и3зучeніи сщ7енныхъ писaній мнHга лBта ўсeрднw труждazсz и3 рaзумъ глуб0къ стzжевaz, тaже њ научeніи nтрокHвъ и3 њ пaствэ твоeй прилёжнw пекjйсz, всёхъ поучaлъ є3си2 разyмнw пёти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вит‡и нечести1віи и3 суемyдренніи и3 вёры хули1теліе тоб0ю ћвэ посрaмлени бhша во ѕлочeстіи своeмъ, правослaвніи же въ вёрэ ўтверди1шасz, бGовэщaнными твои1ми глаг0льi наставлsеми. тёмже восхвалsюще тS, взывaемъ си1це:

Рaдуйсz, цэвни1це, бGовэщaннаz: рaдуйсz, гyсли д¦а сладкозвyчныz. Рaдуйсz, словесы2 и3 писaньми твои1ми д0гматы вёры ўzсни1вый: рaдуйсz, вэщaньми твои1ми вёрныхъ смhслы въ правослaвіи ўтверди1вый. Рaдуйсz, мн0гихъ колeблющихсz въ и4стиннэй вёре ўтверди1вый: рaдуйсz, гордели1ваго въ суемyдріи хули1телz тaинствъ цRкве хrт0вы небоsзненнw њбличи1вый. Рaдуйсz, ћко тоб0ю полки2 бGоб0рцєвъ побэждeни бhша: рaдуйсz, ћкw с0нмы пас0мыхъ твои1мъ пaстырскимъ рачeніемъ цrтвіе нбcное ўлучи1ша. Рaдуйсz, рaзума бжcтвенногw мyдрый и3зzви1телю: рaдуйсz, тaинствъ цRк0вныхъ бlгоговёйный соверши1телю. Рaдуйсz, бlгонадeжный нaшъ въ цrтвіе нбcное руководи1телю: рaдуйсz, пути2 сп7си1тельнагw нaшъ и4стинный ўчи1телю.

Рaдуйсz, їwaнне, новый рwссjйскій свэти1льниче, и3 тeплыи3 њ нaсъ къ бGу мlтвенниче.

Кондaкъ ‹

Спасти2 хотS дyшу твою2, полнотY добродётелей є3ђлскихъ въ себЁ совокупи1лъ є3си2, џ§е їwaнне: ґпcльское и3 свzтоoтeческое вёры и3сповёданіе, мyченическую въ бlгочeстіи твeрдость, всегдaшнее въ мlтвахъ б0дрствованіе, воздержaніе и3 смиреніе, вкyпэ же и3 п0двиги препод0бныхъ. тёмже нhнэ со с™hми на нб7си2 водворszсz и3 непрестaннw бGа славосл0вz, поми1най нaсъ, слaвную пaмzть твою почитaющихъ и3 пою1щихъ бGу: Ґллнлyіа.

Јкосъ ‹

ЦRS нбcснагw всеусeрдный сщ7еннослужи1тель бhвъ, њ бlгодeнствіи земнaгw nтeчества твоегw2 ревновaлъ є3си2, правомyдреннw поучaz є4же воздавaтн б9іе бGови и3 кeсареви кeсарево. сегw2 рaди восхвалsемъ тS си1це:

Рaдуйсz, рaбе б9ій, благjй и3 вёрный: рaдуйсz, служи1телю тогw2 ўсeрдный. Рaдуйсz, вс‰ повелBннаz t гDа тщали1вw твори1вый: рaдуйсz, зaповэдей є3гw2 и3скyсный дёлатель бhвый. Рaдуйсz, њ вездэсyщіи б9іи всегдA помышлsвый: рaдуйсz, ќмнымъ nчесє4мъ свои1мъ того2 вhну представлsвый. Рaдуйсz, бlгочести1выхъ царeй n§ества твоегw2, ћкw слyгъ б9іихъ почитaвый: рaдуйсz, сл0вомъ твои1мъ и3 мlтвами въ трyднэмъ п0двизэ ўправлeніz и5мъ помогaвый. Рaдуйсz, къ попечeнію њ блaгихъ цRкве и3 нар0да тёхъ подвизaвый: рaдуйсz, t крам0лъ и3 мzтeжей и5хъ њберегaвый. Рaдуйсz, и3 нhнэ њ земли2 рwссjйстэй и3 њ всёхъ цaрствэхъ правослaвныхъ бGа ўмолszй: рaдуйсz, ћкw предстaтель є3си2 всёхъ на тS надёющихсz.

Рaдуйсz, їwaнне, н0вьiй рwссjйскій свэти1льниче, и3 тeплый њ нaсъ къ бGу мlтвенниче.

Кондaкъ №i

Пёсненными похвалaми невозм0жно є4сть и3зwбрази1ти мн0жество њ бз7э и3справлeній твои1хъ, q пречyдне џ§е їwaнне, ћже соверши1лъ є3си2 во всeмъ житіи2 твоeмъ: немwщнhz моли1твами твои1ми и3сцэлsz, бёсы t человёкъ и3згонsz, недyговавшымъ піsнствомъ и3 инhми страстьми2 врачyz, въ нищетё же и3 ўб0жествэ сyщыz њби1льнw ўщедрsz, и3 всёмъ по коег0ждо потрeбэ помогaz и3 бlаготворS, во є4же бlгодaрнw њ тебЁ пёти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэти1льника свётла и1 прозорли1вца ди1вна тS гDь во днeхъ нaшихъ, провозвэсти1вша грzдyщій гнёвъ є3гw2 на цrтво рwссjйское, занE не покazхомсz, пр0повэдію твоeю. тёмже, ћкw прbр0ка б9іz и3 провозвёстника тогw2 судeбъ, ўблажaемъ тS и3 въ покаsніи взывaемъ:

Рaдуйсz, прови1дче ди1вный: рaдуйсz, бyдущихъ собhтій предсказaтелю нел0жный. Рaдуйсz, дрє1внимъ покаsніz проповёдникwмъ рaвный: рaдуйсz, грzдyщагw гнёва б9іz на нераск†zнныz грёшники возвести1тилю. Рaдуйсz, покаsніz сладкоглaсный глашaтаю: рaдуйсz, смzтeнныхъ сердeцъ ўмири1телю. Рaдуйсz, многом0щный нaшъ пред8 бGомъ ходaтаю: рaдуйсz, бlгонадeжный нaшъ пред8 ни1мъ предстaтелю. Рaдуйсz, д0брый словeсныхъ nвeцъ пaстырю, мн0жество заблyждшыхъ дyшъ взыскaвый: рaдуйсz, t ќзъ темни1чныхъ и3 смeрти мн0гихъ свободи1вый.

Рaдуйсz, iwaнне, н0вый рwссjйскій свэти1льниче, и3 теплый њ нaсъ къ бGу мlтвенниче.

Кондaкъ в7i

Блгdть б9іz, ю4же пріsлъ є3си2 сугyбw во с™ёмъ крещенін и3 во iерeйстэмъ рукоположeніи, не вотщE въ тебЁ бhсть, џ§е iwaнне: рачeніемъ бо твои1мъ ўпотреби1лъ є3си2 сію2 на п0льзу мнw2гимъ и3 во слaву дародaтелz є3S: свётлостію бо житіS твоегw2 и3 дёлы милосeрдными вели1кій ўг0дникъ пред8 бGомъ kви1лсz є3си2, и3 t мн0жества ќстъ, тоб0ю дух0внw и3 тэлeснw њбlгодётельствованныхъ, возн0ситсz томY вели1каz пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще бGоуг0дное твоE t ю4ности житіE, и3 д¦0вное t си1лы въ си1лу восхождeніе, ўблажaемъ прaведную твою кончи1ну и3 слaвное погребeніе бlгодaтныхъ твои1хъ мощeй, вёчный пок0й њбрётшихъ въ создaннэй тоб0ю дэви1чей њби1тели. вё- руемъ же, ћкw и3 с™az душA твоS ўпок0исz въ пресвётлыхъ рaи3скихъ селеніихъ, ћже наслёдовати помози2 и3 нaмъ возглашaющымъ ти2 похвалы2 сицєвhz:

Рaдуйсz, течeніе врeменныz жи1зни рaвнw и3 бGоуг0днw скончaвый: рaдуйсz, вёру прaвую непор0чну сохрани1вый. Рaдуйсz, ми1рною хрістіaнскою кончи1ною прaведность твою2 и3звэсти1вый: рaдуйсz, пок0й вёчный на нб7си2 со с™hми получи1вый. Рaдуйсz, рaдости прaведныхъ во њби1телехъ рaйскихъ причасти1выйсz: рaдуйсz, со мн0жествомъ дyшъ, тоб0ю сп7сeніе ўлучи1вшихъ, бlжeнства вёчнаго спод0бивыйсz. Рaдуйсz, съ цaрственными новомyченики цRтво нб7ное наслёдивый: рaдуйсz, съ ни1ми цRю слaвьi предстоsй и3 њ и3збавлeній nтeчества нaшегw t безб0жньiхъ врaгъ мwли1твы возносsй. Рaдуйсz, вели1кій правослaвіz поб0рниче: рaдуйсz, непреwдоли1мый бlгочестіz защи1тниче. Рaдуйсz, с0нными kвлeньми преслaвнw чудотворsй: рaдуйсz, и3нослaвныz ко правослaвію приводsй.

Рaдyйсz, їwaнне, н0вьiй рwссjйскій свэти1льниче, и3 тeплый њ нaсъ къ бгу мlтвенниче.

Кондaкъ Gi

Q всечестнhй џ§е iwaнне, не кронштaдтскій т0кмw, но и3 всерwссjйскій, пaче же всемjрный свэти1льниче и3 вели1кій хrт0въ ўг0дниче и3 чудотв0рче: пріими2 t нaсъ недост0йныхъ хвалeбное пёніе сіE, и3 бlгопріsтными твои1ми1 къ бGу мlтвами и3збaви иaсъ t бёдъ врeменньiхъ и3 мучeній вёчныхъ: да спод0бимсz съ тоб0ю въ цRтвіи нбcномъ вёчно воспэвaти: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGла храни1телz:

И# пaки кондaкъ пeрвый: И#збрaнному во їерeехъ:

Моли1тва

С™hй прaведный џ§е їwaнне, вели1кій чудотв0рче и3 свэти1льниче русскіz земли2: ты2 во свётэ пренбcнэмъ хrтA бGа нaшего зри1ши, млcсти є3го2 за люб0вь твою2 сподоблsемь. б9eственныz бlгодaти и3сп0лненъ бhвъ, тёломъ хrт0вымъ и3 кр0вію є3го2 при1снw питaемь, и3зшeлъ є3си3 на пaстырское дёланіе дaже до вeчера жи1зни твоеS. Nбaче не престaлъ є3си2 и3 нhнэ t дёланіz твоегw2, во вёки живhй во хrтЁ. Вёмы, вели1кій пaстырю нaшъ, ћкw сщ7eнствовавшу ти2, и3нjи милосeрдію тоб0ю научи1шасz, друзjи же t нищеты2 и3 падeній грэх0вныхъ тоб0ю возведeни бhша и3 ѕэлw2 возлюби1ша тS, всsкому добрY и5хъ научaюща. Тёмже м0лимъ тs: научи2 и3 нaсъ добро2 твори1ти, грэхA њгребaтисz, њ спасeніи дyшъ нaшихъ пещи1сz, и3 во всsкомъ дёлэ блaзэ бyди иaмъ пом0щникъ бlгjй, тебё бо сказA бGъ нужды6 людeй свои1хъ, цэли1телю и3 бlгодётелю нaшъ: вёмы, и3 сі‰ прaведный џ§е, ћкw вели1кій мlтвенникъ и3 чyдный соверши1тель безкр0вныz жeртвы ты2 бhлъ є3си2, и3сп0лненъ сhй дyха вёры, надeжды и3 любвE хrтіaнскіz. Сe бо б9eственную літургjю совершaz и3 њ вручи1вшихъ себE мlтвенному твоемY заступлeнію плaменнw молsсz, ћкw nтeцъ чадолюби1вый всёхъ люб0вію твоeю њб8имaлъ є3си2, поминовeніе њ ни1хъ творS, да њмhютсz грэхи2 и4хъ с™ёйшею кр0вію хrт0вою. Тёмже и3 мы2 грёшніи ўповaюще на люб0вь и3 пом0щь твою2, ўсeрднw взывaемъ ти2: моли1сz, вели1кій пaстырю рyсскіz земли2, њ брaтіи твоeй, ґрхіпaстырехъ и3 пaстырехъ нaшихъ, да поживyтъ по в0ли б9іей, ћкоже прeжніи пaстыри, бGу ўгоди1вшіи, и3 да внуши1тъ гDь молє4ніz и4хъ на всsкъ чaсъ. Моли2, чудотв0рче преди1вный, всеми1лостивагw сп7са нaшего њ всёхъ недyгующихъ и3 многоwбрaзнэ бёдствующихъ, ўтэшeніz чaющихъ, да и3сцэлeніе и3 п0мощь пріи1мутъ и3 да ўтёшени бyдутъ. моли1сz бGу, џ§е iwaнне, њ дётехъ и3 џтроцэхъ ўчaщихсz, ћкw да познaютъ тjи вёру хrт0ву и3 да поживyтъ по вёрэ, возлюби1въ крёпкw гDа нaшего, пречcтую вLчцу бц7у и3 вс‰ с™ыz, съ ни1ми же и3 тS, вои1стинну, д0браго nц7а и3 настaвника и4хъ, и3 да соблюдaютъ и5хъ ѓгGли храни1тели и4хъ, ћкоже и3 тS агGлъ храни1тель тв0й соблюдaше t приражeній врaжіихъ. Д¦омъ апcльскіz рeвности њ вёрэ правослaвной пламенёz, гр0знw и3 непрестaннw њбличaлъ є3си2 хулы6 и3скази1телей єђліа хrт0ва. Тёмже м0лимъ тS: порази2 и3 нhнэ, ўг0дниче б9ій, вс‰ соблaзны и3 раздэлє1ніz толи1кw ўмн0жившыzсz нhнэ, да поживyтъ лю1діе правослaвніи въ є3динeніи и3 ми1рэ, и3 въ вёрности мaтери своей, цRкви хrт0вой. Къ си1мъ же и3 сію2 вели1кую мольбY съ вёрою ти2 прин0симъ: предстaтельствуи3, вели1кій чудотв0рче и3 прbр0че, р0ду твоемY kвлeнный, ў стрaшнагw пrт0ла гDа слaвы, да пощади1тъ и3 поми1луетъ стрaждущую зeмлю рyсскую, въ нeй же толи1кw просіS любы2 твоS. И# да и3збaвитъ гDь лю1ди сво‰ t и4га лю1тыхъ безбHжникъ и3 г0рькагw мучи1тельства и4хъ. Q пречyдный џ§е iwaнне, вели1кій їерeю бGа вhшнzгw: сE w4бразъ тв0й честнhй лобызaемъ, вёдуще, ћкw вели1каго заступника и3 ўтёшнителz даровA тS гDь лю1демъ свои1мъ. и3спроси2 u5бо нaмъ дyхъ покаsніz и3 w2бновлeніz и4стиннагw. вёмьi, ћкw во дни6 земнaгw житіS твоегw2 мн0гое мн0жество людeй во с™ёмъ хрaмэ, г0рдость и3 смущeніе tл0жше, плaчуще и3 рыдaюще, њ тaйньiхъ свои1хъ грэсёхъ ћвэ кaющесz, чрез8 тS, живи1тельное разрэшeніе t бGа сп7са пріимaху. Ћкоже тогдA над ни1ми, простри2 и нhнэ неви1димw бlгословлsющую рyку твою2 и3 прощeніе грэхw2въ нaшихъ ў бGа милосeрднагw и3спроси2. Пос0бствуй u5бо нaмъ пр0чее врeмz животA нaшегw бGоуг0днэ прейти2, да спод0бимсz с™ыми твои1ми мlтвами дости1гнути нбcнагw цRтвіz и3 тaмw вкyпэ съ тоб0ю, nц7eмъ, мlтвенникомъ и3 застyпникомъ нaшимъ, слaвити ди1внаго во с™ыхъ твои1хъ бGа, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкw2въ. Ґми1нь.

Comments are closed.