НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Николају Чудотворцу

Кондaкъ №

Возбрaнный чудотв0рче, и3 и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ, мjру всемY и3сточazй многоцённое ми1лости мЂро, и3 неисчерпaемое чудeсъ м0ре, восхвалsю тS люб0вію с™и1телю нік0лае: тh же ћкw и3мёzй дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ мS бёдъ свободи2, да зовy ти:

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Јкосъ №

ЃгGла џбразомъ, земнaго сyща є3стеств0мъ, kви2 тебE всеS твaри создaтель: благопл0дную бо добр0ту души2 твоеS прови1дэвъ, преблажeнне нік0лае, научи2 всёхъ вопи1ти тебЁ си1це:

Рaдуйсz, t ўтр0бы мaтерніz њчищeнный: рaдуйсz, дaже до концA њсщ7eнный. Рaдуйсz, рождeніемъ свои1мъ роди1телей ўдиви1вый: рaдуйсz, си1лу душeвную ѓбіе по рождествЁ kви1вый. Рaдуйсz, сaде земли2 њбэтовaніz: рaдуйсz, цвёте бжcтвеннагw саждeніz. Рaдуйсz, лозо2 добродётельнаz віногрaда хrт0ва: рaдуйсz, дрeво чудот0чное раS ї}сова. Рaдуйсz, крjне рaйскагw прозzбeніz: рaдуйсz, мЂро хrт0ва бlгоухaніz. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю tг0нитсz рыдaніе: рaдуйсz, ћкw тоб0ю прин0ситсz рaдованіе.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ в7

Ви1дzще твои1хъ мЂръ и3зліsніе, бGомyдре, просвэщaемсz душaми и3 тэлесы2, ди1внаго тS мmрот0чца живон0сна, нік0лае, разумёюще: чудесh бо ћкw водaми, бlгодaтію б9іею и3зливaющимисz, напаsеши вёрнw вопію1щихъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ неуразумённый вразумлsz њ с™ёй трbцэ, бhлъ є3си2 въ нікeи со с™hми nтцы2 поб0рникъ и3сповёданіz правослaвныz вёры: рaвна бо nц7Y сн7а и3сповёдалъ є3си2, соприсносyщна и3 сопrт0льна: ѓріа же безyмнаго њбличи1лъ є3си2. Сегw2 рaди вёрніи научи1шасz воспэвaти тебЁ:

Рaдуйсz, вели1кій благочeстіz ст0лпе: рaдуйсz, вёрныхъ прибёжища грaде. Рaдуйсz, твeрдое правослaвіz ўкрэплeніе: рaдуйсz, чcтн0е прес™hz трbцы носи1ло и3 похвалeніе. Рaдуйсz, nц7Y равночeстна сн7а проповёдавый: рaдуйсz, ѓріа возбэси1вшагосz t соб0ра с™hхъ tгнaвый. Рaдуйсz, џтче, nц7є1въ слaвнаz красото2: рaдуйсz, всёхъ бGомyдрыхъ премyдраz добр0то. Рaдуйсz, џгнєннаz словесA и3спущazй: рaдуйсz, д0брэ стaдо своE наставлszй. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю вёра ўтверждaетсz: рaдуйсz, ћкw тоб0ю є4ресь низлагaетсz.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ G

Си1лою дaнною ти2 свhше, слезY всsку tsлъ є3си2 t лицA лю1тэ стрaждущихъ, бGон0се џтче нік0лае: ѓлчущымъ бо kви1лсz є3си2 корми1тель, въ пучи1нэ морстёй сyщымъ и3зрsдный прави1тель, недyгующымъ и3сцэлeніе, и3 всBмъ всsкъ пом0щникъ показaлсz є3си2, вопію1щымъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёzше вои1стинну, џтче нік0лае, съ нб7сE пёснь тебЁ воспэвaема бhти, ґ не t земли2: кaкw бо кто2 t чlвBкъ возм0жетъ твоеS с™hни вели6чіz проповёдати; но мы2 люб0вію твоeю побэждaеми, вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, џбразе ѓгнцєвъ и3 пaстырей: рaдуйсz, свzт0е њчисти1лище нрaвwвъ. Рaдуйсz, добродётелей вели1кихъ вмэсти1лище: рaдуйсz, с™hни чи1стое и3 честн0е жили1ще. Рaдуйсz, свэти1льниче всесвётлый и3 вселюби1мый: рaдуйсz, свёте златозaрный и3 непор0чный. Рaдуйсz, дост0йный ѓгGлwвъ собесёдниче: рaдуйсz, д0брый человёкwвъ настaвниче. Рaдуйсz, прaвило вёры благочести1выz: рaдуйсz, џбразе кр0тости дух0вныz. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю t страстeй тэлeсныхъ и3збавлsемсz: рaдуйсz, ћкw тоб0ю слaдостей д¦0вныхъ и3сполнsемсz.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ д7

Бyрz недоумёніz смущaетъ ми2 ќмъ: кaкw дост0йно є4сть пёти чудесA тво‰, блажeнне нік0лае; никт0же бо м0жетъ | и3счести2, ѓще бы и3 мн0ги љзhки и3мёлъ, и3 глаг0лати восхотёлъ: но мы2 ди1внw бGу въ тебЁ прославлsющемусz дерзaемъ воспэвaти: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшаша, бGомyдре нік0лае, бли1жніи и3 дaльніи вели1чіе чудeсъ твои1хъ, ћкw по воздyху лeгкими бlгодaтными крилaми навhклъ є3си2 сyщихъ въ бэдaхъ предварsти, ск0рw t тёхъ и3збавлsz, всёхъ вопію1щихъ къ тебЁ такwвaz:

Рaдуйсz, и3збавлeніе t печaли: рaдуйсz, подаsніе бlгодaти. Рaдуйсz, нечaемыхъ ѕHлъ прогони1телю: рaдуйсz, желaемыхъ бlги1хъ насади1телю. Рaдуйсz, ск0рый ўтёшителю въ бэдЁ сyщихъ: рaдуйсz, стрaшный наказaтелю њби1дzщихъ. Рaдуйсz, чудeсъ пучи1но бGомъ и3зліsннаz: рaдуйсz, зак0на хrт0ва скриж†ли бGомъ пи6санныz. Рaдуйсz, крёпкое пaдающихъ возведeніе: рaдуйсz, прaвw стоsщихъ ўтверждeніе. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю всsкаz лeсть њбнажaетсz: рaдуйсz, ћкw тоб0ю всsкаz и4стина сбывaетсz.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ є7

БGотeчнаz ѕвэздA kви1лсz є3си2, наставлsz по м0рю плaвающихъ лю1тэ, и5мже смeрть предстоsше вск0рэ и3ногдA, ѓще не бы ты2 предстaлъ є3си2 призывaющимъ тS въ п0мощь, чудотв0рче с™hй нік0лае: ўжe бо нестhднw бэсHмъ летaющымъ, и3 погрузи1ти корабли2 хотsщымъ запрети1въ, tгнaлъ є3си2 и5хъ, вBрныz же научи1лъ є3си2 спасaющему тоб0ю бGу взывaти: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэша nтрокови6цы, на брaкъ сквeрный нищеты2 рaди ўготHванныz, вели1кое твоE къ ни1щымъ милосeрдіе, преблажeнне џтче нік0лае, є3гдA стaрцу роди1телю и4хъ н0щію ўзельцы2 три2 злaта таsсz п0далъ є3си2, самaго со дщeрьми и3збавлsz t падeніz грэх0внагw. Тогw2 рaди слhшиши t всёхъ си1це:

Рaдуйсz, млcти превели1кіz сокр0вище: рaдуйсz, промышлeніz њ лю1дехъ пріsтелище. Рaдуйсz, пи1ще и3 tрaдо къ тебЁ прибэгaющихъ: рaдуйсz, хлёбе неснэдaемый ѓлчущихъ. Рaдуйсz, богaтство бёднэ живyщихъ на земли2 бGомъ дaнное: рaдуйсz, воздви1женіе ск0рое ўб0гихъ. Рaдуйсz, бhстрое ни1щихъ ўслhшаніе: рaдуйсz, скорбsщихъ пріsтное попечeніе. Рaдуйсz, тріeхъ дёвъ непор0чный невэсти1телю: рaдуйсz, чистоты2 ўсeрдный храни1телю. Рaдуйсz, ненадeжныхъ надёzніе: рaдуйсz, всегw2 мjра наслаждeніе.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдуетъ мjръ вeсь тебE, преблажeнне нік0лае, ск0раго въ бэдaхъ застyпника: ћкw мн0гажды во є3ди1номъ часЁ, по земли2 путешeствующымъ, и3 по м0рю плaвающымъ, предварsz, пос0бствуеши, кyпнw всёхъ t ѕлhхъ сохранsz, вопію1щихъ къ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsлъ є3си2 свётъ жив0тный, и3збавлeніе носS воев0дамъ, непрaведную смeрть пріsти и3мyщымъ, тебE, д0брый пaстырю нік0лае, призывaющымъ, є3гдA вск0рэ ћвльсz во снЁ царeви, ўстраши1лъ є3си2 є3го2, си1хъ же невреждeнныхъ tпусти1ти повелёлъ є3си2. Сегw2 рaди съ ни1ми кyпнw и3 мы2 бlгодaрственнw вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, ўсeрднw призывaющымъ тS помогazй: рaдуйсz, t непрaведнагw ўбіeніz и3збавлszй. Рaдуйсz, t лeстныz сохранszй клеветы2: рaдуйсz, неправє1дныz разрушazй совёты. Рaдуйсz, растерзazй лжY ћкw паучи1ну: рaдуйсz, возношazй слaвнw и4стину. Рaдуйсz, непови1нныхъ t ќзъ разрэшeніе: рaдуйсz, и3 мертвецє1въ њживлeніе. Рaдуйсz, проzви1телю прaвды: рaдуйсz, помрачи1телю непрaвды. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю непови1нніи и3збaвлени t мечA: рaдуйсz, ћкw тоб0ю наслади1шасz свёта.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ з7

ХотS бGохyльное є3ретjческое tгнaти ѕлосмрaдіе, мЂро вои1стинну бlгов0нное тaинственное kви1лсz є3си2, нік0лае, лю1ди мmрє1йскіz пасhй, вeсь мjръ свои1мъ бlгодaтнымъ мЂромъ и3сп0лнилъ є3си2. И# t нaсъ ќбw бGомeрзкое грэх0вное ѕлосмрaдіе tжени2, да бlгопріsтнw бGу вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0ваго тS нHа, настaвника ковчeга сп7си1тельнагw разумёемъ, џтче с™hй нік0лае, бyрю всёхъ лю1тыхъ разгонsющаго направлeніемъ свои1мъ, тишинy же бжcтвенную приносsщаго вопію1щымъ такwвaz:

Рaдуйсz, њбуревaемыхъ ти1хое пристaнище: рaдуйсz, ўтопaющихъ и3звёстное храни1лище. Рaдуйсz, плaвающихъ посредЁ пучи1нъ д0брый к0рмчій: рaдуйсz, треволнє1ніz морск†z ўставлsющій. Рaдуйсz, превождeніе сyщихъ въ ви1хрэхъ: рaдуйсz, согрёzніе сyщихъ во мрaзэхъ. Рaдуйсz, сіsніе ск0рбный мрaкъ разгонsющее: рaдуйсz, свэти1ло всS концы2 земли2 просвэщaющее. Рaдуйсz, t бeздны грэх0вныz человёки и3збавлszй: рaдуйсz, въ бeздну ѓдскую сатанY ввергazй. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю дерзновeннw бeздну милосeрдіz б9іz призывaемъ: рaдуйсz, ћкw тоб0ю t пот0па гнёва и3збaвльшесz, ми1ръ съ бGомъ њбрэтaемъ.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ }

Стрaнное чyдо kвлsетсz притекaющымъ къ тебЁ, бlжeнне нік0лае, сщ7eннаz твоS цRковь: въ нeй бо и3 мaлое молeніе приносsще, вeліихъ недyгwвъ пріeмлемъ и3сцэлeніе, ѓще т0кмо по бз7э ўповaніе на тS возл0жимъ, вёрнw вопію1ще: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь є3си2 всBмъ вои1стинну пом0щникъ, бGон0се нік0лае, и3 собрaлъ є3си2 вкyпэ вс‰ прибэгaющыz къ тебЁ, ћкw свободи1тель, питaтель и3 врaчь ск0рый всBмъ земны6мъ, на похвалY всёхъ подвизaz, вопи1ти къ тебЁ си1це:

Рaдуйсz, всsкихъ и3сцэлeній и3ст0чниче: рaдуйсz, лю1тэ стрaждущымъ пом0щниче. Рaдуйсz, зарE, сіsющаz въ нощи2 грэх0внэй блуждaющымъ: рaдуйсz, росо2 небот0чнаz въ зн0и трудHвъ сyщымъ. Рaдуйсz, подавazй трeбующымъ бlгостроeніе: рaдуйсz, ўготовлszй просsщымъ и3з8oби1ліе. Рaдуйсz, мн0гажды прошeніе предварszй: рaдуйсz, ст†рымъ сэди1намъ си1лу њбновлszй. Рaдуйсz, мн0гихъ заблуждeній t пути2 и4стиннагw њбличи1телю: рaдуйсz, т†инъ б9іихъ вёрный служи1телю. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю зaвисть попирaемъ: рaдуйсz, ћкw тоб0ю бlгонрaвное житіE и3справлsемъ.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ f7

Вс‰кіz ўтоли2 болBзни, вели1кій нaшъ застyпниче нік0лае: растворsz благод†тнаz врачев†ніz, ўслажд†ющаz дyшы нaша, сердцa же весел‰щаz всёхъ ўсeрднw къ п0мощи твоeй притекaющихъ, къ бGу же вопію1щихъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡z суемyдрєнныz нечести1выхъ ви1димъ тоб0ю посрaмлєнныz, бGомyдре џтче нік0лае: ѓріz бо хyльника, раздэлsюща бжcтво2, и3 савeлліа смэшaюща с™yю трbцу, препрёлъ: нaсъ же во правослaвіи ўкрэпи1лъ є3си2. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, щи1те, защищazй благочeстіе, рaдуйсz, мечY, посэкazй ѕлочeстіе. Рaдуйсz, ўчи1телю б9eственныхъ велёній: рaдуйсz, губи1телю бGопроти1вныхъ ўчeній. Рaдуйсz, лёствице, бGомъ ўтверждeннаz, є4юже восх0димъ къ нб7си2: рaдуйсz, покр0ве, бGомъ здaнный, и4мже покрывaютсz мн0зи. Рaдуйсz, немyдрыхъ ўмудри1вый твои1ми словесы2: рaдуйсz, лэни1выхъ подви1гнувый твои1ми нрaвы. Рaдуйсz, свётлосте зaповэдей б9іихъ неугаси1маz: рaдуйсz, лучE њправдaній гDнихъ пресвётлаz. Рaдуйсz, ћкw ўчeніемъ твои1мъ сокрушaютсz є3ретjчєскіz главы6: рaдуйсz, ћкw тоб0ю вёрніи сподоблsютсz слaвы.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 хотS дyшу, пл0ть твою2 д¦ови покори1лъ є3си2 вои1стинну, џтче нaшъ нік0лае: молчaньми бо прeжде и3 борeньми съ п0мыслы, дэsнію бGомhсліе приложи1лъ є3си2, бGомhсліемъ же рaзумъ совершeнъ стzжaлъ є3си2: и4мже дерзновeннw съ бGомъ и3 ѓгGлы бесёдовалъ є3си2, всегдA вопіS: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA є3си2 похвалsющымъ, пребlжeнне, чудесA тво‰, и3 всBмъ къ заступлeнію твоемY прибэгaющымъ: тёмже и3 нaсъ въ добродётели ўб0гихъ, t нищеты2, напaсти, недyгwвъ и3 нyждъ разли1чныхъ свобождaй, вопію1щихъ ти2 съ люб0вію такwвaz:

Рaдуйсz, t ўб0жества вёчнагw и3з8имazй: рaдуйсz, богaтство нетлённое подавazй. Рaдуйсz, брaшно неги1блющее ѓлчущымъ прaвды: рaдуйсz, питіE неисчерпaемое жaждущымъ жи1зни. Рaдуйсz, t мzтeжа и3 брaни соблюдazй: рaдуйсz, t ќзъ и3 плэнeніz свобождazй. Рaдуйсz, преслaвный въ бэдaхъ застyпниче: рaдуйсz, превели1кій въ напaстехъ защи1тниче. Рaдуйсz, мн0гихъ t поги1бели и3схи1тивый: рaдуйсz, безчи1сленныхъ невреждeннw сохрани1вый. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю лю1тыz смeрти грёшницы и3збэгaютъ: рaдуйсz, ћкw тоб0ю жи1знь вёчную кaющіисz получaютъ.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ №i

Пёніе прес™ёй трbцэ пaче и3нhхъ принeслъ є3си2, пребlжeнне нік0лае, ўм0мъ, сл0вомъ и3 дёломъ: мн0гимъ бо и3спытaніемъ правовBрнаz повелBніz ўzсни1лъ є3си2 вёрою, надeждею и3 люб0вію наставлsz нaсъ, въ трbцэ є3ди1ному бGу воспэвaти: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтозaрную лучY во мрaцэ житіS сyщымъ неугаси1мую, ви1димъ тS, бGомъ и3збрaнне џтче нік0лае: съ невещeственными бо ѓгGльскими свёты, бесёдуеши њ несоздaнномъ трbческомъ свётэ: вёрныz же дyшы просвэщaеши, вопію1щыz ти2 такwвaz:

Рaдуйсz, њзарeніе трис0лнечнагw свёта: рaдуйсz, денни1це незаходи1магw сlнца. Рaдуйсz, свэщE, б9eственнымъ плaменемъ возжжeннаz: рaдуйсz, ћкw ўгаси1лъ є3си2 бэс0вскій плaмень нечeстіz. Рaдуйсz, свётлое правовёріz проповёданіе: рaдуйсz, доброзрaчное свёта є3ђльскагw сіsніе. Рaдуйсz, м0лніе, є4рєси пожигaющаz: рaдуйсz, гр0ме, ўстрашaющій соблазнsющыz. Рaдуйсz, и4стиннагw научи1телю рaзума: рaдуйсz, тaинственнагw и3з8zви1телю ўмA. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю попрaсz поклонeніе твaри: рaдуйсz, ћкw тоб0ю научи1хомсz покланsтисz творцY въ трbцэ.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть дaнную ти2 t бGа свёдущіи, рaдующесz твою2 пaмzть прaзднуемъ по д0лгу, преслaвный џтче нік0лае, и3 къ чyдному заступлeнію твоемY вседyшнw притекaемъ. Преслaвныхъ же твои1хъ дэsній, ћкw пескA морскaгw и3 мн0жества ѕвёзднагw, и3счести2 не могyще, недоумёніемъ њб8sти бhвше, вопіeмъ къ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще тво‰ чудесA, восхвалsемъ тS, всехвaльне нік0лае: въ тебЁ бо бGъ въ трbцэ прославлsемый ди1внw прослaвисz. Но ѓще и3 по премн0гу состaвлєнныz t души2 pалмы2 и3 пBсни прин0симъ ти2, чудотв0рче с™hй, ничт0же твори1мъ рaвнw даровaнію чудeсъ твои1хъ, и5мже ўдивлsющесz, вопіeмъ къ тебЁ такwвaz:

Рaдуйсz, цRS цaрствующихъ, и3 гDа госп0дствующихъ служи1телю: рaдуйсz, служи1телей є3гw2 нбcныхъ сожи1телю. Рaдуйсz, людє1мъ вBрнымъ поможeніе: рaдуйсz, р0да хrтіaнскагw возвышeніе. Рaдуйсz, побёды тезоимени1тый: рaдуйсz, вэнцен0сче нар0читый. Рaдуйсz, всёхъ добродётелей зерцaло: рaдуйсz, всёхъ притекaющихъ къ тебЁ крёпкое забрaло. Рaдуйсz, по бз7э и3 бцdэ, всE нaше ўповaніе: рaдуйсz, тэлeсъ нaшихъ здрaвіе, и3 дyшъ спасeніе. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю t вёчныz смeрти свобождaемсz: рaдуйсz, ћкw тоб0ю безконeчныz жи1зни сподоблsемсz.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ Gi

Q прес™hй и3 пречyдный џтче нік0лае, ўтэшeніе всёхъ скорбsщихъ! Нhнэшнее нaше пріими2 приношeніе, и3 t геeнны и3збaвитисz нaмъ гDа ўмоли2, бGопріsтнымъ твои1мъ ходaтайствомъ, да съ тоб0ю воспэвaемъ: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGла џбразомъ:

И# пaки кондaкъ пeрвый: Возбрaнный чудотв0рче:

Мlтва

Q всес™hй нік0лае, ўг0дниче преизрsдный гDнь, тeплый нaшъ застyпниче, и3 вездЁ въ ск0рбехъ ск0рый пом0щниче, помози2 мнЁ грёшному и3 ўнhлому, въ настоsщемъ житіи2, ўмоли2 гDа бGа даровaти ми2 њставлeніе всёхъ мои1хъ грэхHвъ, є3ли1кw согрэши1хъ t ю4ности моеS, во всeмъ житіи2 моeмъ, дёломъ, сл0вомъ, помышлeніемъ и3 всёми мои1ми чyвствы: и3 во и3сх0дэ души2 моеS помози1 ми nкаsнному, ўмоли2 гDа бGа, всеS твaри содётелz, и3збaвити мS воздyшныхъ мытaрствъ и3 вёчнагw мучeніz: да всегдA прославлsю nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, и3 твоE млcтивное предстaтельство, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.