НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Адријану и Наталији

Кондaкъ №

И#збрaнніи служи1теліе б9іи и3 всехвaльніи м§еницы хrт0ви, всю2 мjра сегw2 суетY презрёвшіи любвE рaди ко хrтY, сн7у б9ію, и3 жив0тъ св0й положи1вшіи, ћкw жeртву непор0чную и3 чи1стую, пaче желaz пріsти мучeніz и3 смeрть, нежE tрeщисz бGа и4стиннагw, восхвалsемъ вы2 люб0вію, с™jи ґдріaне и3 натaліе. Вh же, въ весeліи предстоsще пrт0лу слaвы гDни и3 вhну наслаждaющесz тагw2 лицезрёніемъ, моли1тесz њ нaсъ, грёшныхъ, съ вёрою и3 бlгоговёніемъ къ вaмъ притекaющихъ, да бlгодaрственнw вопіeмъ вaмъ:

Рaдуйтесz, с™jи ґдріaне и3 натaліе, м§еницы хrт0ви всехвaльніи и3 стрaдальцы непобэди1міи.

Јкосъ №

ЃгGльскою ко гDу горsщи люб0вію, непрестaннw возсылaла є3си2 ўсeрдныz мlтвы къ бGу сп7си1телю твоемY, натaліе всебlжeннаz, да просвэти1тъ лучeмъ своеS бLти помрачeнное сeрдце супрyга твоегw2 и3 nбрати1тъ є5 къ познaнію є3гw2, творцA и3 вLки твоегw2, д0ндеже цRь царeй ўслhша слeзныz прошeніz твоS и3 коснyсz сeрдца ґдріaнова, и3 ґбіе ўвёрова супрyгъ тв0й t всеS дyши, и3 б0дреннымъ сeрдцемъ претерпЁ лютёйшіz мyки, и3 сaмую смeрть за хrтA не ўбоsсz пріsти. Тёмже бlгоговёйнw ўдивлsющесz вaшей ко хrтY любви2 и3 рeвности по бз7э, рaдостнw взывaемъ вaмъ:

Рaдуйтесz, свэти1льницы всесвётліи, горsщіи люб0вію б9eственною. Рaдуйтесz, ст0лпи непоколеби1міи проти1ву њѕлоблeній јдwлослужителей нечести1выхъ. Рaдуйтесz, кrтъ хrт0въ съ терпёніемъ и3 прeданностію понeсшіи. Рaдуйтесz, си1мъ побёды с™hz знaменіемъ побэди1вшіи діaвола и3 є3гw2 к0зни посрами1вшіи. Рaдуйтесz, нетлёніz вэнцы2 воспріsвшіи и3 слaвою t гDа вёнчанніи. Рaдуйтесz, ћкw нhнэ на нб7си2 предстои1те пrт0лу вседержи1телеву и3 моли1тесz за ны2, грёшныz.

Рaдуйтесz, с™jи ґдріaне и3 натaліе, м§еницы хrт0ви всехвaльніи и3 стрaдальцы непобэди1міи.

Кондaкъ в7

Ви1дz гDь чистотY сeрдца твоегw2, ґдріaне всечeстне, ѓще и3 помрачeннагw тм0ю многоб0жіz, nбaче гот0вагw пріsти и4стину, бlговоли2 призвaти тS въ чyдный св0й свётъ и3 tкрhти тебЁ двeри цRствіz своегw2, мlтвами с™hz супрyжницы твоеS, съ нeюже въ весeліи взывaлъ є3си2 тріеди1ному бGу, просвэти1вшему твою2 дyшу, хвалeбную пёснь: Ґллилyіz.

Јкосъ в7

Рaзумъ и4стиннагw бGовёдэніz внезaпу њб8‰ дyшу твою2, ґдріaне, є3гдA, по повелёнію царeву, впи1сывалъ є3си2 съ пр0чими нотaріи и3менA с™hхъ м§єникъ, на страдaніе и3 смeрть за и4мz хrт0во вед0мыхъ, є3гдA бо вопроси1лъ є3си2 служи1телей гDнихъ, к0е воздаsніе и4мутъ пріsти t гDа во цRствіи є3гw2 за всS мyки, тjи tвэщaша ти2, ћкw нёсть м0щнw брeнному kзыкY и3зрeщи и3 ўмY слaбому пости1гнути, ћже ўгот0ва бGъ лю1бzщимъ є3гw2. Тh же, ґбіе њстaвль всE јдwльское ѕловёріе, всёмъ сeрдцемъ ко хrтY ўстреми1лсz є3си2 и3 возопи1лъ є3си2 дерзновeннw: и3 ѓзъ хrтіани1нъ є4смь. Почитaюще ќбw твоE nбращeніе ко и4стинному с0лнцу прaвды м0лимъ тS, пріими2 вкyпэ съ супрyжницею твоeю, с™0ю натaліею, t нaсъ, грёшныхъ, похвалы2 сицевhz:

Рaдуйтесz, и4стиннагw бGа с™jи служи1теліе. Рaдуйтесz, тагw2 в0ли рeвностніи и3сполни1теліе. Рaдуйтесz, ћкw всS крaснаz и3 слaдкаz мjра сегw2 любвE рaди хrт0вы презрёли є4сте. Рaдуйтесz, ћкw люб0вь земнyю и3 супрyжеское счaстіе въ жeртву возлюби1вшему вы2 принесли2 є4сте. Рaдуйтесz, научaющіи нaсъ не прилэплsтисz къ земнhмъ бlгамъ, но возноси1тисz дyхомъ горЁ, къ бGу. Рaдуйтесz, нeмощь нaшу просвэщaющіи и3 восходи1ти на лёствицу с™hни нaмъ помогaющіи.

Рaдуйтесz, с™jи ґдріaне и3 натaліе, м§еницы хrт0ви всехвaльніи и3 стрaдальцы непобэди1міи.

Кондaкъ G

Си1лою свhше ўкрэплeнный, шeствовалъ є3си2, бlжeнне, мyжественнw на предлёжащій ти2 п0двигъ, жаждaz ўмрeти за возлю1бленнагw сп7си1телz и3 бGа твоегw2. Супрyжница же твоS, с™az натaліz, мlтвами и3 ўвэщaніи помогaше ти2 под8sти кrтъ, t гDа тебЁ посылaемый, и3 пріsти и3 вэнeцъ нетлёніz, ўгот0ванный ти2 на нб7сёхъ, и3 дерзновeннw бGу воспэвaти: Ґллилyіz.

Јкосъ G

И#мёzй и3зhти на беззак0нное сyдище маxіміaново, затворeнъ бhлъ є3си2 въ темни1цу мрaчную, и3дёже съ пр0чими с™hми м§еники всю2 н0щь въ мlтвахъ, пэснопёніихъ и3 бесёдахъ дух0вныхъ провeлъ є3си2. Любвеoби1льнаz же супрyжница твоS, нeмощь жeнскую презрёвши и3 є3стeственную люб0вь пл0тскую ни во чт0же вмэни1вши, всsчески тS ўбэждaше не tступaти t вёры хrт0вы, но до концA пребhти непоколеби1мымъ и3сповёдникwмъ и4менэ ї}сова и3 не боsтисz смeрти. Тёмже вaмъ, ћкw и4стиннымъ в0инwмъ хrт0вымъ, въ дух0вномъ весeліи взывaемъ:

Рaдуйтесz, правовёріz мyжественніи ревни1теліе. Рaдуйтесz, ѕловёріz неустраши1міи њбличи1теліе. Рaдуйтесz, терпёніемъ, ћкw крёпкою бр0нею, њблeкшіисz. Рaдуйтесz, кrтъ хrт0въ ћкw непобэди1мое nрyжіе въ рyцэ пріeмшіи. Рaдуйтесz, ћкw беззак0нныхъ мучи1телей преестeственнымъ мyжествомъ вaшимъ ўдиви1ли є4сте. Рaдуйтесz, ћкw вaми и4мz б9іе прослaвисz.

Рaдуйтесz, с™jи ґдріaне и3 натaліе, м§еницы хrт0ви всехвaльніи и3 стрaдальцы непобэди1міи.

Кондaкъ д7

Бyрю малодyшіz и3 боsзни t сeрдца твоегw2 tгонsющи, слaвнэ ґдріaне, и3 на предлежaщій м§еническій п0двигъ тS ўкрэплsющи, бlжeннаz женA твоS натaліе всю2 н0щь не преставaше съ тоб0ю бесёдовати њ чyднемъ и3 вели1цэмъ воздаsніи, є4же бGъ ўгот0ва за негw2 жив0тъ св0й положи1вшимъ, и3 тaкw вэщaше тебЁ: бlжeнъ є3си2, господи1не м0й, ћкw nбрёлъ є3си2 сокр0вище безцённое, драгоцённый би1серъ хrтA гDа твоегw2. Не tступaй пaки во тмY јдwльскую, но вhну пребывaй вёрэнъ возлюби1вшему тS, вопіS є3мY t всегw2 сeрдца: Ґллилyіz.

Јкосъ д7

Слhша с™az натaліе, въ домY своeмъ сэдsщаz, ћкw грzдeши къ нeй и3з8 темни1цы, и3 возмнёвши, ћкw мyкъ ўбоsлсz є3си2 и3 tвeрглсz є3си2 хrтA, плaкасz г0рькw и3, предтeкши тебЁ и3з8 двёрей д0ма, начA ўкорsти тS, почто2 t вёры хrт0вы tступи1лъ є3си2. Тh же, рaдуzсz дyхомъ и3 пaче ўкрэплszсz на страдaніz, со слезaми є4й повёдалъ є3си2, ћкw не т0кмw не tступи1лъ є3си2 t хrтA, но пaче желaеши за и4мz є3гw2 с™0е страдaти. Таковёй высотЁ любвЁ хrтіaнскіz ўдивлsющесz, со ўмилeніемъ вaмъ взывaемъ:

Рaдуйтесz, џбразъ и4стинный супрyжества хrтіaнскагw kви1вшіи. Рaдуйтесz, люб0вь нб7сную въ себЁ пои1стиннэ показaвшіи. Рaдуйтесz, на п0двигъ самоtвержeніz хrтA рaди нaсъ њдушевлsющіи. Рaдуйтесz, всS крaснаz мjра сегw2 преходsщагw презирaти нaсъ научaющіи. Рaдуйтесz, д0льнzz њставлsти и3 дyхомъ взлетaти къ г0рнимъ нaсъ ўвэщевaющіи. Рaдуйтесz, во всёхъ, бывaемыхъ съ нaми, в0лю б9ію зрёти нaмъ помогaющіи.

Рaдуйтесz, с™jи ґдріaне и3 натaліе, м§еницы хrт0ви всехвaльніи и3 стрaдальцы непобэди1міи.

Кондaкъ є7

Чyдное милосeрдіе и3 люб0вь показyющи, q натaліе, припадaла є3си2 къ ногaмъ ќзникwвъ, въ темни1цэ вкyпэ съ мyжемъ твои1мъ за и4мz хrт0во заключeнныхъ, и3 сщ7eнныz ћзвы и5хъ лобызaющи, tирaла є3си2 гн0й и5хъ, њблегчeніе и3 tрaду всsчески и4мъ содэвaz и3 въ сердeчномъ ўмилeніи къ бGу нбcному вопію1щи ѓгGльскую пёснь: Ґллилyіz.

Јкосъ є7

Ўзрёвъ мучи1тель ѕлочести1вый ќзники с™hz, въ темни1цэ съ тоб0ю затворeнныz, толикaгw t рaнъ и3знеможeніz дости1гшіz, ћкw tню1дъ не м0щи и4мъ претерпёти лютёйшіz мyки, повелЁ є3ди1нагw тS, ґдріaне, привести2 пред8 сyдище своE и3 всsчески тS ўвэщeваше tрещи1сz хrтA, ўстрашaz тS предлежaщими мyками. Nбaче, вhше ўкрэплsемый и3 бlжeнною супрyгою твоeю ўтэшaемый, пребhлъ є3си2 твeрдъ, ѓки ґдамaнтъ, проти1ву и3скушeніz врaжескагw. Сегw2 рaди твоE за хrтA стрaданіе люб0вію ўбlжaюще и3 с™yю супрyжницу твою2 величaюще, рaдостнw вaмъ взывaемъ:

Рaдуйтесz, бGа вhшнzгw побэдон0сніи служи1теліе. Рaдуйтесz, вёры хrт0вы громоглaсніи и3сповёдницы. Рaдуйтесz, јдwльскіz прeлести дерзновeнніи њбличи1теліе. Рaдуйтесz, слaвы б9іz неустраши1міи проповёдателіе. Рaдуйтесz, маxіміaнова гнёва не ўбоsвшіисz. Рaдуйтесz, тагw2 ћрость ни во чт0же вмэни1вшіи.

Рaдуйтесz, с™jи ґдріaне и3 натaліе, м§еницы хrт0ви всехвaльніи и3 стрaдальцы непобэди1міи.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ велеглaсный kви1лсz є3си2, ґдріaне, є3гдA, предстоS суди1щу царeву, небоsзненнw и3сповёдывалъ є3си2 хrтA бhти бGа и4стиннагw, сотвори1вшагw нб7о и3 зeмлю, јдwльскую же прeлесть њбличи1лъ є3си2, и3 за сіE и3сповёданіе и3 њбличeніе жесточaйшее біeніе под8sлъ є3си2, къ подвигопол0жнику твоемY вопіS: Ґллилyіz.

Јкосъ ѕ7

Свётъ слaвы нбcныz њсіS лицE твоE, мyдрый страдaльче, є3гдA по чрeву біeмый, ћкw и3 ўтр0бэ твоeй и3зліsтисz t жест0кихъ ўдaрwвъ, не преставaлъ є3си2 слaвити хrтA и3 пред8 всёмъ нар0домъ и4мz є3гw2 с™0е и3сповёдати. Бlжeннаz же натaліе рaдовашесz дyхомъ, зрsщи терпёніе твоE и3 мyжество, и3 мlтвеннw тS ўкрэплsше, да не и3знем0жетъ душA твоS и3 да пребyдеши до концA вёрный служи1тель хrт0въ, є4й же вкyпэ съ тоб0ю мы2, грёшніи, воспэвaемъ си1це:

Рaдуйтесz, д¦а с™aгw сщ7eннаz жили1ща. Рaдуйтесz, бLти хrт0вы слaвнаz вмэсти1лища. Рaдуйтесz, душeвнw и3 тэлeснw свётомъ б9eственнымъ њсіzвaеміи. Рaдуйтесz, t хrтA цRS свhше просвэщaеміи. Рaдуйтесz, си1лою б9ествA є3гw2 ўкрэплsеміи. Рaдуйтесz, на п0двигъ стрaданіz небоsзненнw шeстовавшіи.

Рaдуйтесz, с™jи ґдріaне и3 натaліе, м§еницы хrт0ви всехвaльніи и3 стрaдальцы непобэди1міи.

Кондaкъ з7

ХотS цaрь ѕлочести1вый пaки тS призвaти на сyдище, слaвне ґдріaне, въ темни1цу тS затвори2 съ пр0чими с™hми м§еники, и3дёже приступи2 къ тебЁ натaліе с™az и3 начA терпёніе твоE ўбlжaти и3 ўкрэплsти тS, глаг0лющи: бlжeнъ є3си2, господи1не м0й, ћкw спод0билсz є3си2 чeсти с™hхъ м§еникwвъ хrт0выхъ. Съ нeюже рaдуzсz, бGу взывaлъ є3си2: Ґллилyіz.

Јкосъ з7

Н0вую к0знь и3змышлsz мучи1тель ѕлhй, повелЁ в0емъ свои1мъ tню1дъ не впускaти въ темни1цу къ ќзникwмъ жeнъ, и3з8 грaда приходsщихъ ўтэшeніz рaди и3 њблегчeніz страдaльцєвъ хrт0выхъ. ТогдA и3 тебЁ, с™az натaліе, возбрaненw бhсть мyжа твоегw2 ви1дэти и3 служи1ти є3мY: nбaче повелёніе царeво небрeгши, въ мyжескомъ nдэsніи въ темни1цу приходи1ла є3си2 и3 ћкwже прeждэ с™aгw супрyга твоегw2 подкрэплsла є3си2, да мyжественнw грzдeтъ на мучeніz и3 смeрть за хrтA гDа. Сегw2 рaди дост0йнw восхвалsемъ тS вкyпэ со с™hмъ мyжемъ твои1мъ и3 си1це вaмъ вопіeмъ:

Рaдуйтесz, служи1телей хrт0выхъ ўкрашeніе пресвётлое. Рaдуйтесz, и3сповёдникwвъ и4менэ ї}сова велелёпнаz слaво. Рaдуйтесz, пyть ќзкій возлю1бльшіи и3 нaмъ є3гw2 ўказyющіи. Рaдуйтесz, ћкw путeмъ си1мъ ти1хагw пристaнища, цRствіz хrт0ва, достиг0сте. Рaдуйтесz, ћкw нhнэ въ слaвэ и3 бlжeнствэ нескончaемемъ пребывaете. Рaдуйтесz, ћкw нaсъ мlтвами вaшими t бёдъ и3 напaстей сохранsете.

Рaдуйтесz, с™jи ґдріaне и3 натaліе, м§еницы хrт0ви всехвaльніи и3 стрaдальцы непобэди1міи.

Кондaкъ }

Стрaнное и3 чyдное зри1мо бhсть въ темни1цэ, и3дёже заключeнъ бhлъ є3си2, ґдріaне, съ пр0чими стрaдальцы хrт0выми, є3гдA по повелёнію гр0знагw мучи1телz г0лєни твои2 сокрушaти хотsху. ТогдA бо с™az женA твоS самA под8S н0зэ твои2 и3 положи2 и5хъ на наковaльню, да пребію1тсz t рyкъ мучи1тельскихъ, и3 ты2 скорёе соедин1ишисz съ гDемъ твои1мъ, воспэвaz непрестaннw є3мY: Ґллилyіz.

Јкосъ }

Вeсь горS люб0вію ко хrтY, м§ениче ґдріaне, въ терпёніи пребывaлъ є3си2 до сaмыz бlжeнныz кончи1ны твоеS, є3гдA чи1стаz душA твоS съ гDемъ твои1мъ соедини1сz, за є3г0же и4мz т0ликw стрaдалъ є3си2, ћкw и3 рyцэ твоeй tсэчeнной бhти. Почитaюще ќбw твою2 м§еническую кончи1ну, вёрою тебЁ и3 с™ёй натaліи взывaемъ:

Рaдуйтесz, душeвные мyки вкyпэ съ тэлeсными за хrтA претерпёвшіи. Рaдуйтесz, крилaми нб7сныz любвE горЁ къ бGу возлетёвшіи. Рaдуйтесz, ћкw џрли, къ с0лнцу прaвды воспари1вшіи. Рaдуйтесz, къ свёту невечeрнему и3з8 ю3д0ли плaча возвhсившіисz. Рaдуйтесz, въ с0нмэ с™hхъ м§єникъ водвори1вшіисz. Рaдуйтесz, вкyпэ со всёми с™hми на нб7сёхъ чyдную пёснь бGу воспэвaвшіи.

Рaдуйтесz, с™jи ґдріaне и3 натaліе, м§еницы хrт0ви всехвaльніи и3 стрaдальцы непобэди1міи.

Кондaкъ f7

ВсS гордhнz мучи1телz безчlвёчнагw посрамлeна бhсть, є3гдA си1льный д0ждь погаси2 плaмень џгненный и3 не допусти2 сгорeти чтchмъ nстaнкwмъ с™hхъ м§єникъ хrт0выхъ, є3щE же и3 грaдъ вeсь пото6пленъ бhсть вод0ю, и3 лю1ди нечести6віи гр0момъ и3 м0лніею ўстрашeни бhша. Тh же, бlжeннаz натaліе, въ весeліи воспэвaла є3си2 хrтY, всS бlгоустроsющему: Ґллилyіz.

Јкосъ f7

Вэт‡йство похвaлъ земнhхъ не довлёетъ ко восхвалeнію п0двигwвъ вaшихъ, с™jи м§еницы хrт0ви ґдріaне и3 натaліе, џвъ ќбw њ врeменней слaвэ и3 вели1чіи земн0мъ небрeгъ, всS њстaви и3 положи2 дyшу свою2 за вёру во хrтA, џва же, є3стeственную жeнскую нeмощь преwдолeвши, мyжески подвизaсz, ўкрэплsющи супрyга своегw2 въ є3гw2 мучeніихъ и3 рaдующисz є3гw2 бlжeнней кончи1нэ. Толи1каz дэsніz вaша дост0йнw восхвали1ти недоумёюще, съ люб0вію вaмъ взывaемъ:

Рaдуйтесz, б0дреннымъ сeрдцемъ кrтъ хrт0въ на рaмо под8eмшіи. Рaдуйтесz, под8 тsжестію є3гw2 не и3знем0гшіи. Рaдуйтесz, подражaтеліе хrт0выхъ страстeй бhвшіи. Рaдуйтесz, пл0ть вaшу со страстьми2 и3 п0хотьми распsвшіи. Рaдуйтесz, џбразъ любвE и3 кр0тости въ себЁ показaвшіи. Рaдуйтесz, дрyгъ дрyга тsготы носи1ти нaсъ научи1вшіи.

Рaдуйтесz, с™jи ґдріaне и3 натaліе, м§еницы хrт0ви всехвaльніи и3 стрaдальцы непобэди1міи.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 хотS тэлесA с™hхъ м§єникъ t поругaніz и3 безчeстіz, пріи1де нёкій бlгочести1вый мyжъ съ жен0ю своeю ко с™ёй натaліи и3 пр0чей брaтіи хrтіaнстэй, просS и5хъ соизв0лити є3мY, да в0зметъ съ с0бою въ вmзантjю с™hz м0щи и3 пол0житъ и5хъ тaмw честнw2 до врeменэ, є3гдA ўмрeтъ маxіміaнъ ѕлочести1вый. Хrтіaне же грaда нікомидjи соизв0лиша прошeнію сегw2 мyжа и3 препоручи1вше є3мY многоцённое сокр0вище бGу рaдостнw вопіsху: Ґллилyіz.

Јкосъ ‹

Ћкw стэн0ю њграждaеми є4смы вaшими с™hми мlтвами, с™jи ґдріaне и3 натaліе, сE во всsкихъ бёдахъ и3 напaстэхъ нaшихъ нaмъ всегдA помогaете, наипaче же є3гдA пaмzть вaшу съ люб0вію прaзднуемъ и3 слaвимъ њ вaсъ хrтA бGа нaшегw. Сохранsеміи ќбw вaшими тeплыми њ нaсъ мlтвами, вёрнw восхвалsемъ вaсъ звaніи си1ми:

Рaдуйтесz, њ нaсъ къ бGу непрестaнніи мlтвенницы. Рaдуйтесz, люб0вію къ нaмъ горsщіи тeпліи нaши пом0щницы. Рaдуйтесz, ск0ріи застyпницы нaши и3 настaвницы. Рaдуйтесz, ўчи1теліе нaши, жи1ти бGоуг0днw нaсъ научaющіи. Рaдуйтесz, любвеoби1льніи др{зи нaши, къ нeмощемъ нaшимъ снисходsщіи. Рaдуйтесz, на высотY дёвственныz чистоты2 и3 безстрaстіz нaсъ возводsщіи.

Рaдуйтесz, с™jи ґдріaне и3 натaліе, м§еницы хrт0ви всехвaльніи и3 стрaдальцы непобэди1міи.

Кондaкъ №i

Пёніе бGу t всегw2 сeрдца приноси1ла є3си2, бlжeннаz натaліе, є3гдA и3збaви тS t руки2 трибyна, желaвшагw тS себЁ въ женY поsти. Тh бо, ћкw вёрнаz супрyга м§еника хrт0ва ґдріaна, не восхотёла є3си2 втор0е посzгнyти за мyжа и3 съ мlтвою2 бэжaла є3си2, сёдши на корaбль, въ вmзантію, и3дёже тёло с™aгw мyжа твоегw2 пол0жено бhсть. Дости1гши ќбw грaда сегw2, съ люб0вію взывaла є3си2 гDу бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ №i

Свэти1льникъ пресвётлый kви1сz корaбль, на нeмже морскyю пучи1ну проплылA є3си2, и3мёz съ с0бою многоцённый би1серъ, рyку с™aгw мyжа твоегw2, є3г0же мlтвами преслёдованіz трібyна и3збёгнувши, невреди1мо вmзантjz дости1гла є3си2 и3, съ рaдостною душeю лобызaющи тёло бlжeннагw господи1на твоегw2, въ душeвномъ ўмилeніи дyшу твою2 въ рyцэ гDни предалA є3си2. Величaюще ќбw твоE ко гDу tшeствіе вкyпэ съ ґдріaномъ с™hмъ, воспэвaемъ вы2 си1це:

Рaдуйтесz, супрyзи бlжeнніи, на земли2 въ любви2 пожи1вшіи и3 по смeрти не разлучи1вшіисz. Рaдуйтесz, бли1жніи дрyзи гDни, ў пrт0ла є3гw2 пребывaющіи. Рaдуйтесz, лицезрёніемъ є3гw2 всесвётлымъ вhну наслаждaющіисz. Рaдуйтесz, бlженство вёчное всецёлw вкушaющіи. Рaдуйтесz, въ селeніихъ првdныхъ ўпокоeніе њбрётшіи. Рaдуйтесz, на земли2 с™hz м0щи своS на и3сцэлeніе нaмъ њстaвившіи.

Рaдуйтесz, с™jи ґдріaне и3 натaліе, м§еницы хrт0ви всехвaльніи и3 стрaдальцы непобэди1міи.

Кондaкъ в7i

БLти и3сп0лненніи сосyди показaшасz чтchz вaша м0щи, хrт0мъ бGомъ нaмъ дар0ванныz, къ ни1мже ўсeрднw притекaюще с™jи м§еницы хrт0ви, грэхHвъ разрэшeніе мlтвами вaшими пріeмлемъ, всёмъ сeрдцемъ вопію1ще бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ в7i

Пою1ще чтcн0е вaше страдaніе и3 бlжeнную кончи1ну, є4юже взыд0сте въ г0рнzz, ко всёмъ с™hмъ, t вёка бGу ўгоди1вшимъ, хвaлимъ вaсъ, всеслaвніи м§еницы хrт0ви, ґдріaне и3 натaліе, и3 ўсeрднw м0лимъ непрестaннw поминaти ў пrт0ла слaвы нaсъ, ўбlжaющихъ вы2 си1це:

Рaдуйтесz, м§еницы прехвaльніи и3 д0бліи в0ини хrт0ви. Рaдуйтесz, непобэди1міи страстотeрпцы и3 побэдон0сцы слaвніи. Рaдуйтесz, и4стинныz вёры поб0рницы и3зрsдніи. Рaдуйтесz, добродётелей свэти1льницы неугаси1міи. Рaдуйтесz, ќгліе, люб0вію б9eственною горsщіи. Рaдуйтесz, вэнцен0сцы, нб7сными бlгами t хrтA вёнчанніи.

Рaдуйтесz, с™jи ґдріaне и3 натaліе, м§еницы хrт0ви всехвaльніи и3 стрaдальцы непобэди1міи.

Кондaкъ Gi

Q, с™jи м§еницы хrт0вы, ґдріaне и3 натaліе. Ўслhшите нaсъ, ўсeрднw вaмъ молsщихсz и3 въ хрaмъ вaшъ притекaющихъ, и3 моли1те млcтивагw вLку гDа нaшегw ї}сA хrтA даровaти нaмъ ми1ръ и3 здрaвіе дyшъ и3 тэлeсъ, и3 сп7сти2 дyши нaша, да вhну поeмъ є3мY: Ґллилyіz.

Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды.

И# пaки јкосъ №-й: ЃгGльскою ко гDу:

И# кондaкъ №-й: И#збрaнніи служи1теліе:

Мlтва

Q, сщ7eннаz дв0ице, с™jи м§еницы хrт0вы ґдріaне и3 натaліе, бlжeнніи супрyзи и3 д0бліи страдaльцы. Ўслhшите нaсъ молsщихсz вaмъ со слезaми, и3 низпосли1те на ны2 всS бlгопотрeбнаz дyшамъ и3 тэлесёмъ нaшимъ, и3 моли1те хrтA бGа, да поми1луетъ нaсъ и3 сотвори1тъ съ нaми по млcти своeй, да не поги1бнемъ во грэсёхъ нaшихъ. Е$й, с™jи м§еницы, пріими1те глaсъ молeніz нaшегw и3 и3збaвите ны2 мlтвами вaшими t глaда, губи1тельства, трyса, пот0па, nгнS, грaда, мечA, нашeствіz и3ноплемeнникwвъ и3 междоус0бныz брaни, t внезaпныz смeрти и3 t всёхъ бёдъ, печaлей и3 болёзней, да при1снw вaшими мlтвами и3 предстaтельствомъ ўкрэплsеми, прослaвимъ гDа ї}сA хrтA. є3мY же подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ и3 прес™hмъ д¦омъ, во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.