Акатисти на црквенословенском

Акатист Рождеству Христовом

Кондaкъ №

И#збрaвый t всёхъ родHвъ пречcтёйшую ѓгGлъ дв7у и3 t не‰ роди6выйсz пл0тію, хrтE б9е нaшъ, бlгодaрственнаz прин0симъ ти2 раби2 твои2, вLко. Тh же, ћкw и3мёzй млcрдіе неизречeнное, t вс‰кихъ нaсъ бёдъ свободи2, зовyщихъ:

Ї}се, сн7е б9ій, воплоти1выйсz нaсъ рaди, слaва тебЁ.

Јкосъ №

ЃгGлъ мн0жество собрaсz въ виfлеeмэ ви1дэти непости1жное рождество2: и3, ви1дэвше творцA своегw2, во ћслэхъ ћкw младeнца лежaща, ўдиви1шасz, и3, стрaхомъ бlгоговёюще, р0ждшагосz и3 р0ждшую бGолёпнэ почитaху, пою1ще таковaz:

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, прeжде вёкъ t nц7A рождeнный. Слaва тебЁ, со nц7eмъ и3 д¦омъ вс‰ сотвори1вый. Слaва тебЁ, сп7сти2 поги1бшіz пришeдый. Слaва тебЁ, дaже до рaбіz зрaка снизшeдый. Слaва тебЁ, взыскaтелю заблyждшихъ. Слaва тебЁ, спcтелю поги1бшихъ. Слaва тебЁ, средостёніе вражды2 разрyшившу. Слaва тебЁ, рaй, преслушaніемъ затворeнный, пaки tвeрзшу. Слaва тебЁ, р0дъ чlвёческій неизречeннw возлюби1вшу. Слaва тебЁ, на земли2 вертeпъ нб7о kви1вшу. Слaва тебЁ, р0ждшую тS дв7у, пrт0лъ херув‡мскій показaвшу.

Ї}се, сн7е б9ій, воплоти1выйсz нaсъ рaди, слaва тебЁ.

Кондaкъ в7

Ви1дzще безпл0тніи ѓгGли своегw2 вLку, t чcтыz дв7ы пл0ть пріeмша, ўжас0шасz и3 дрyгъ ко дрyгу рeша: преслaвное сіE тaинство непостижи1мw нaмъ kвлsетсz бhти. Nбaче дивsщесz неизречeнному тогw2 снизхождeнію, со стрaхомъ поsху: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Разyмнаz вс‰ твaрь ўжасaющисz и3 бlгодарsщи, поeтъ твоегw2 рождествA, вLко, тaинство: си1лы нбcныz рaдуютсz пою1ще: слaва въ вhшнихъ бGу, и3 землS съ чlвёки весели1тсz, мh же непрестaннw вопіeмъ:

Слaва тебЁ, въ вhшнихъ слaвимому бGу. Слaва тебЁ, ми1ръ на земли2 сотвори1вшему. Слaва тебЁ, нaсъ соб0ю примири1вшему. Слaва тебЁ, на земли2 нaмъ kви1вшемусz. Слaва тебЁ, t дв7ы неизречeннw воплоти1вшемусz. Слaва тебЁ, ѕвэздY возсіsвшему. Слaва тебЁ, т0ю волхвы2 на поклонeніе тебЁ призвaвшему. Слaва тебЁ, дaры t ни1хъ ми6лостивнw прі‰вшему. Слaва тебЁ, всю6 твaрь тебЁ служи1ти научи1вшему. Слaва тебЁ, и3 нaсъ тебЁ пёти настaвившему. Слaва тебЁ, себє2 нaмъ соедини1вшему. Слaва тебЁ, нaсъ соб0ю сп7сшему.

Ї}се, сн7е б9ій, воплоти1выйсz нaсъ рaди, слaва тебЁ.

Кондaкъ G

Си1льный въ крёпости, бGъ мjра и3 nц7ъ щедрHтъ, пріи1де на зeмлю сп7сти2 мjръ погибaющій, нhнэ въ виfлеeмэ ћкw младeнецъ раждaетсz t дв7ы, ю4же м™рь и3 ходaтаицу сп7сeніz показA всёмъ тогw2 воплощeніе слaвzщимъ и3 пою1щимъ: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мyще тебE пречcтw р0ждшую, њ нaсъ непрестaннw молsщуюсz, рaдующесz поeмъ твоегw2 вочlвёченіz, вLко, тaинство, и3 рождество2 t дв7ы бGпріsтныz славосл0вzще, вопіeмъ:

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, нaсъ рaди воплоти1выйсz. Слaва тебЁ, сн7е дв7ы, t дв7ы несказaннw роди1выйсz. Слaва тебЁ, чlвэколю1біz бeздну на нaсъ показaвшему. Слaва тебЁ, нaсъ неизречeннw возлюби1вшему. Слaва тебЁ, заблyждшее nвчA взыскав1шему. Слaва тебЁ, њб8 њбрётеніи тогw2 срaдоватисz ѓгGлwмъ рeкшему. Слaва тебЁ, на рaмо сію2 воспріeмшему. Слaва тебЁ, ко nц7Y т0е привeдшему. Слaва тебЁ, чlвёки со ѓгGлы во є3ди1нw стaдо совокyпльшему. Слaва тебЁ, мjръ t прeлести и3збaвльшему. Слaва тебЁ, вели1кую и3 неизречeнную ми1лость нaмъ kви1вшему. Слaва тебЁ, нaсъ пaче всёхъ твaрей прослaвльшему.

Ї}се, сн7е б9ій, воплоти1выйсz нaсъ рaди, слaва тебЁ.

Кондaкъ д7

Бyрю внyтрь помышлeній сумни1тельныхъ прeжде и3мёвый цэломyдренный їHсифъ, нhнэ внyтрь бжcтвеннагw вертeпа ви1дитъ преслaвныz. Ѓще бо и3 ћкw чlвёка ви1дzще t дв7ы рождaемагw, но разумэвaше t вёщей бGа бhти и4стиннагw: тёмъ и3 бGолёпнэ поклони1всz, рaдостнw поsше: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшаша пaстыріе ѓгGла, возвэщaюща и4мъ р0ждшагосz сп7са мjру во грaдэ дв7довэ, и3, ск0ро тeкше, ви1дэша сегw2 ћкw ѓгнца непор0чна, во чрeвэ дв7ыz ўпaсшасz, во ћслэхъ лежaща, и3 р0ждшую, бlгоговёйнw служaщу, и3 їHсифа, со стр†хомъ предсто‰ща: сказaша њ глаг0ланныхъ къ ни1мъ и3, поклони1вшесz р0ждшемусz, рeша:

Слaва тебЁ, ѓгнче б9ій, сп7се мjра. Слaва тебЁ, сн7е б9ій, неизречeнное чyдо нaмъ показaвый. Слaва тебЁ, ѓгGльскихъ пёній слhшатели нaсъ бhти kви1вый. Слaва тебЁ, съ ни1ми и3 нaсъ славосл0вити тS научи1вый. Слaва тебЁ, ѓгGлы и3 чlвэки пёти тS вразуми1вый. Слaва тебЁ, на земли2 и3 на нб7си рaдость сотвори1вый. Слaва тебЁ, ћкw њ тебЁ нбcнаz срaдуютсz земнhмъ. Слaва тебЁ, ћкw тоб0ю земнaz совокуплsютсz нбcнымъ. Слaва тебЁ, крёпость діaволю нeмощну показaвшему. Слaва тебЁ, t тогw2 мучи6тельства нaсъ и3збaвльшему. Слaва тебЁ, въ тS вёрующимъ неизречeннаz рaдосте. Слaва тебЁ, лю1бzщимъ тS неизглаг0ланнаz слaдосте.

Ї}се, сн7е б9ій, воплоти1выйсz нaсъ рaди, слaва тебЁ.

Кондaкъ є7

БGтeчную ѕвэздY, хrт0во рождество2 пред8zвлsющую, ўзрёвше ѕвэздоблюсти1тели волсви2, т0z вождeніемъ непостижи1магw достиг0ша и3 неви1димагw ви1дэша, возрaдовашасz же, томY вопію1ще: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дzще цaріе персjдстіи на рукY дв7и1чу цRS цaрствующихъ, ћкw на пrт0лэ херув‡мстэмъ сэдsща, и3 вLку тогw2 разумэвaюще, ѓще рaбій пріsтъ зрaкъ, потщaшасz дaры є3мY принести2: злaто ћкw цRю2 всёхъ: лmвaнъ же ћкw бGу: смЂрну ћкw безсмeртному, и3, поклони1вшесz, поsху:

Слaва тебЁ, свётъ всёмъ возсіsвый. Слaва тебЁ, нaсъ ѕвэзд0ю на поклонeніе тебЁ призвaвый. Слaва тебЁ, ѕл0бу лю1тагw и4рwда њбличи1вшему. Слaва тебЁ, сyетнw тогw2 ўмышлeніе показaвшему. Слaва тебЁ, нaсъ t тогw2 прeлести и3збaвльшему. Слaва тебЁ, покланsтисz тебЁ, с0лнцу прaвды, научи1вшему. Слaва тебЁ, вс‰ свётомъ рaзума просвэти1вшему. Слaва тебЁ, твои1мъ рождеств0мъ многоб0жіz прeлесть ўпраздни1вшему. Слaва тебЁ, врaжіе владhчество до концA низложи1вшему. Слaва тебЁ, со nц7eмъ и3 д¦омъ тебЁ покланsтисz нaсъ научи1вшему. Слaва тебЁ, прельсти1вшагw нaсъ ѕмjz главY сокруши1вшему. Слaва тебЁ, t вёчныz смeрти нaсъ и3збaвльшему.

Ї}се, сн7е б9ій, воплоти1выйсz нaсъ рaди, слaва тебЁ.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ бGон0сныхъ вэщaніz ћже t тебЁ и3сполнsz, на земли2 kви1лъ є3си2 себE, сп7се, во ўб0зэмъ нhнэ вертeпэ р0ждьсz t чcтыz дв7ы, и3, богaтъ сhй, н†съ рaди њбнищaлъ є3си2 в0лею, да чlвёки њбогати1ши, вёрою тебЁ пою1щіz: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsлъ є3си2 t дв7ы и3 неискусомyжныz твоеS м™ре, ї}се, ћкw с0лнце просвэщaz и3 прогонsz лжи2 тмY: дeмwни бо, сп7се, нетерпsще твоеS крёпости, вси2 вострепетaша, и3 ѓдъ, ви1дэвъ чyдо, ќбоsсz: мh же бlгодарsще вопіeмъ ти2:

Слaва тебЁ, чlвёкъ спcтелю. Слaва тебЁ, бёсwвъ потреби1телю. Слaва тебЁ, прeлести начaльника твои1мъ рождеств0мъ ўстраши1вшему. Слaва тебЁ, їдHльскую прeлесть ўпраздни1вшему. Слaва тебЁ, свётомъ бGопознaніz вс‰ њсіsвшему. Слaва тебЁ, тмY невёдэніz tгнaвшему. Слaва тебЁ, кaменю, в0ду сп7сeніz всёмъ и3сточи1вый. Слaва тебЁ, жaжду ґдaмову и3 дв7дову ўтоли1вый. Слaва тебЁ, ћкw с0лнцемъ, твои1мъ рождеств0мъ вс‰ просвэти1вшему. Слaва тебЁ, лучи2 блгdти вселeннэй њблистaвшему. Слaва тебЁ, зeмлю nбэтовaніz нaмъ показaвшему. Слaва тебЁ, t всер0дныz клsтвы нaсъ и3збaвльшему.

Ї}се, сн7е б9ій, воплоти1выйсz нaсъ рaди, слaва тебЁ.

Кондaкъ з7

ХотS t вёка сокровeнную тaйну нaмъ kви1ти, t все‰ тв†ри служи1тели тaинству показaлъ є3си2, спcе: t ѓгGлъ гавріи1ла, t чlвёкъ дв7у, t нб7съ ѕвэздY, t земли2 вертeпъ, въ нeмже роди1тисz бlговоли1лъ є3си2: тёмже дивsщесz твоeй неизречeннэй премyдрости, зовeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вую показaлъ є3си2 твaрь, ћвльсz пл0тію всёхъ зижди1тель, и3з8 безсёменныz прозsбъ ўтр0бы, и3 сохрани1въ ю5, ћкоже бЁ нетлённу, и3 ходaтаицу сп7сeніz показaлъ є3си2 пою1щимъ:

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, тS р0ждшую м™рь милосeрдіz показaвый. Слaва тебЁ, тyю и3 по рождествЁ дв7у сохрани1вый. Слaва тебЁ, сп7сти ґдaма пришeдый. Слaва тебЁ, слeзы є4vины ўтоли1вый. Слaва тебЁ, вс‰ сп7сти2 возжелaвый. Слaва тебЁ, воскресeніz џбразъ њблистaвый. Слaва тебЁ, грэхHвъ нaшихъ рукописaніе раздрaвый. Слaва тебЁ, соб0ю смирeніz џбразъ нaмъ показaвый. Слaва тебЁ, нaсъ рaди њбнищaвый. Слaва тебЁ, твоeю нищет0ю нaсъ њбогати1вый. Слaва тебЁ, nдeждою сп7сeніz нaсъ nдэsвый. Слaва тебЁ, твоeю люб0вію нaсъ ўслади1вый.

Ї}се, сн7е б9ій, воплоти1выйсz нaсъ рaди, слaва тебЁ.

Кондaкъ }

Стрaнное и3 преслaвное рождество2 твоE ви1дэвше, въ вертeпэ совершaющеесz, ўстрани1мсz с{етнагw м‡ра, ќмъ на бжcтвеннаz прел0жше. СегH бо рaди бGъ на земли2 kви1сz смирeнный чlвёкъ, да на нб7са возведeтъ томY вопію1щіz: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь є3си2 желaніе, вeсь слaдость лю1бzщимъ тS, хrте б9е, и3 твоE бжcтвенное снизхождeніе славsщимъ: t дв7ы бо чcтыz р0ждьшсz на земли2, нaсъ на нб7сA возв0диши, пою1щихъ:

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, на земли2 роди1выйсz. Слaва тебЁ, t дв7ы неизречeннw воплоти1выйсz. Слaва тебЁ, себE нaмъ показaвшу. Слaва тебЁ, нaсъ, t тебЁ далeчэ сyщихъ, призвaвшу. Слaва тебЁ, неизречeннаz нaша рaдосте. Слaва тебЁ, сeрдецъ нaшихъ слaдосте. Слaва тебЁ, въ рождествЁ твоeмъ свётъ сп7сeніz возсіsвый. Слaва тебЁ, слeзы рaди нaшегw сп7сeніz проліsвый. Слaва тебЁ, тёми плaмень страстeй нaшихъ ўгаси1вый. Слaва тебЁ, нaсъ t сквeрны грэх0вныz њмhвый. Слaва тебЁ, преступлeніе разрyшившему. Слaва тебЁ, t тлёніz нaсъ и3збaвльшему.

Ї}се, сн7е б9ій, воплоти1выйсz нaсъ рaди, слaва тебЁ.

Кондaкъ f7

Вс‰кое разумёніе и3 вс‰къ ќмъ ѓгGльскій и3 чlвёческій не постигaетъ твоегw2 непости1жнагw рождествA тaинства разумёти: nбaче, вLко бlгjй, нaшу люб0вь и3 вёру пріими2, и3 сп7си2 нaсъ, тебЁ пою1щихъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡z многовэщ†нныz ћкw рhбы безглaсныz ви1димъ њ твоeмъ воплощeніи, вLко, недоумёютъ бо глаг0лати, кaкw, бGъ сhй совершeнъ, чlвёкъ совершeнный kви1сz, и3 t дв7ы неискусобрaчныz кaкw роди1сz: мh же, тaйны не и3спытyюще, вёрою є3ди1ною слaвимъ тS, вопію1ще:

Слaва тебЁ, v3постaснаz б9іz премyдросте. Слaва тебЁ, неизглаг0ланное всёхъ весeліе. Слaва тебЁ, любомyдры немyдрыz kви1вый. Слaва тебЁ, њ тебЁ и3спытyющихъ посрами1вый. Слaва тебЁ, вс‰ баснотв0рнаz плетeніz растерзaвый. Слaва тебЁ, свётъ бGовёдэніz всёмъ возсіsвый. Слaва тебЁ, мyдрость во твои1хъ дёлэхъ проліsвый. Слaва тебЁ, мн0гимъ рaзумъ просвэти1вый. Слaва тебЁ, пyть сп7сeніz нaмъ показaвый. Слaва тебЁ, неизчeтнаz бeздно милосeрдіz. Слaва тебЁ, пучи1но щедрHтъ и3 чlвэколю1біz.

Ї}се, сн7е б9ій, воплоти1выйсz нaсъ рaди, слaва тебЁ.

Кондaкъ ‹

Сп7ти восхотёвъ мjръ погибaющій, и4же всёхъ ўкрaситель, t дв7ы, ћкw младeнецъ раждaетсz и3 во ћслэхъ пеленaми повивaетсz, разрэшazй многоплетє1нныz плёницы прегрэшeній: и3 сн7ъ сhй б9ій, дв7ыz сн7ъ бывaетъ, и3 вс‰ мyдре ўстроsетъ, да сп7сeтъ томY пою1щіz: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA и3 ст0лпъ ѕл0бы бGопроти1вныz и4рwдъ пребеззак0нный показaсz, жи1знь всёмъ подаю1щагw ўби1ти бGоб0рецъ тщaшесz, и3 неѕлоби1выz младє1нцы, ћкw клaсы незрёлы, мечeмъ пожинaхусz: тёмже и3 мы2 ѕло6бу вс‰кую t сердeцъ нaшихъ tри1нувше, нaсъ сп7сти пришeдшагw прослaвимъ, вопію1ще:

Слaва тебЁ, и4рwдово ўмышлeніе тщeтнw показaвый. Слaва тебЁ, t тогw2 и3збіeнныz младє1нцы со ѓгGлы сопричтhй. Слaва тебЁ, ѕл0бы потреби1телю. Слaва тебЁ, смирeніz настaвниче и3 смeртныхъ люби1телю. Слaва тебЁ, р0гъ г0рдости сломи1вый. Слaва тебЁ, свётъ прaвды всёмъ возсіsвый. Слaва тебЁ, кр0тости и3 смирeнію всёхъ соб0ю научи1вый. Слaва тебЁ, вс‰ въ твоE познaніе приведhй. Слaва тебЁ, тS р0ждшіz ўтр0бу твои1мъ рождеств0мъ њс™и1вый. Слaва тебЁ, t пaстырей чyдо и3 t волхвHвъ дaры пріsвый. Слaва тебЁ, и3 безсловeсныz тебЁ служи1ти научи1вый. Слaва тебЁ, всю2 твaрь њс™и1вый.

Ї}се, сн7е б9ій, воплоти1выйсz нaсъ рaди, слaва тебЁ.

Кондaкъ №i

Пёніе вс‰кое твоемY є4же нaсъ рaди воплощeнію дост0йнw принести2 хотsщихъ побэждaетсz: тёмже и3 нaмъ ўд0бэе є4сть люби1ти молчaніе, и4бо ѓще и3 равночи1сленныz пескA морскaгw пёсни прин0симъ ти2, цRю2 прес™hй, ничт0же совершaемъ дост0йнw: тёмже со стрaхомъ поёмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свётъ тS незаходи1мый сyщіи во тмЁ и3 сёни смeртнэй сэдsщіи, сп7се нaшъ, ўзрёвше, t дв7ы возсіsвша, просвэти1шасz nгнeмъ твоегw2 б9ествA: и3 тебЁ, премyдрости и3 смhсла подaтелю, поsху сицевaz:

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, свёте неизречeнный. Слaва тебЁ, с0лнце прaвды, твои1мъ рождеств0мъ вс‰ просвэти1вый. Слaва тебЁ, многосвётлое просвэщeніе возсіsвшему. Слaва тебЁ, многотекyщую блгdти рёку нaмъ и3сточи1вшему. Слaва тебЁ, жaждущихъ вод0ю сп7сeніz богaтнw напои1вшему. Слaва тебЁ, лю1бzщимъ тS и4го бlго и3 брeмz твоE легко2 показaвшему. Слaва тебЁ, t брeменэ грэх0внагw нaсъ њблегчи1вшему. Слaва тебЁ, нaсъ t раб0ты врaжіz и3збaвльшему. Слaва тебЁ, твои1мъ на земли2 kвлeніемъ вс‰ возвесели1вый. Слaва тебЁ, ўтэшaтисz нaмъ надeждею пакибытіS даровaвый. Слaва тебЁ, нaмъ желaній нaшихъ крaй себE kви1вый. Слaва тебЁ, нaсъ, врагHвъ сyщихъ, со nц7eмъ примири1вый.

Ї}се, сн7е б9ій, воплоти1выйсz нaсъ рaди, слaва тебЁ.

Кондaкъ в7i

Блгdть всёмъ подaти и3 долги2 чlвёкwвъ разрэши1ти пришeдый, сп7се нaшъ, твои1мъ воплощeніемъ и3 нaша долги2 разрэши2 и3 грэхHвъ рукописaніе раздери2, твоE несказaнное рождество2 слaвzщимъ и3 непрестaннw пою1щимъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще твоE вочlвёченіе, хвaлимъ, бlгослови1мъ и3 покланsемсz тебЁ, сп7се нaшъ, и3 вёруемъ, ћкw гDь и3 бGъ є3си2, сп7сazй всёхъ на тS ўповaющихъ, и3 твоE є4же t дв7ы неизречeнное рождество2 славосл0вzщихъ и3 пою1щихъ таковaz:

Слaва тебЁ, сн7е б9ій, въ вhшнихъ со nц7eмъ и3 д¦омъ покланsемый. Слaва тебЁ, t всёхъ колёнъ нбcныхъ и3 земнhхъ слaвимый. Слaва тебЁ, сокровeнное t вёка тaинство tкрhвый. Слaва тебЁ, твою2 къ нaмъ неизречeнную люб0вь kви1вый. Слaва тебЁ, все‰ твaри ўкрaсителю. Слaва тебЁ, нaмъ всеми1лостивый спcтелю. Слaва тебЁ, бlгочeстнw цaрствующихъ на земли2 скЂпетры ўтверждazй. Слaва тебЁ, с™и1тели бlгоговёйныz и3 їерє1и премyдростію и3 бlголёпіемъ ўкрашazй. Слaва тебЁ, цRкве nсновaніе и3 ўтверждeніе. Слaва тебЁ, всёмъ вёрнымъ сп7сeніе и3 ўкрашeніе. Слaва тебЁ, тэлeсъ нaшихъ врачY и3 и3сцэлeніе. Слaва тебЁ, дyшъ нaшихъ ўкрaсителю и3 спcтелю.

Ї}се, сн7е б9ій, воплоти1выйсz нaсъ рaди, слaва тебЁ.

Кондaкъ Gi

Q, преслaдкій и3 всещeдрый ї}се, спcтелю нaшъ, тв0рче и3 вLко. Пріими2 нhнэ мaлое сіE молeбное бlгодарeніе и3 славосл0віе нaше, ћкоже пріsлъ є3си2 t волхвHвъ поклонeніе и3 дaры, и3 сохрани2 нaсъ, твои1хъ рабHвъ, t вс‰кіz напaсти, и3 грэхHвъ прощeніе дaруй, и3 вёчныz мyки и3збaви вёрнw слaвzщихъ твоE t чcтыz дв7ы, рождество2 и3 вопію1щихъ ти2: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды.

И# паки1 јкосъ №-й: ЃгGлъ мн0жество:

И# кондакъ №-й: И#збрaвый t всёхъ родHвъ:

Мlтва

Пребезначaльное начaло, б9е с™hй и3 вёчный, и3 все‰ тв†ри содётелю. Кjими словесы2 возбlгодари1мъ и3 кjими пёсньми возвели1чимъ твоE нaсъ рaди чlвёкъ неизречeнное снисхождeніе; в0лею б9ествA своегw2 не tстyпльше, и3 нeдръ џ§ихъ не разлучazсz, бGъ сhй, ћкw чlвёкъ, въ вертeпэ безсловeснэмъ нhнэ положи1лсz є3си2, хrте б9е нaшъ. Кто2 и3сповёсть неизглаг0ланнагw сегw2 тaинства вели1чіе и3 преслaвнагw сбhтіz тaинство; сн7ъ б9ій, сн7ъ дв7ы kвлsетсz, да свободи1тъ мjръ t клsтвы зак0нныz, и3 сыны2 грэхA и3 беззак0ніz чaдами б9іими, наслёдниками вёчныхъ бlгъ содёлаетъ, себe же, ћкw жeртву непор0чную и3 всес™yю, въ зал0гъ сп7сeніz пaдшагw чlвёка да принесeтъ. Ї}се сладчaйшій, вLко всеми1лостивый. Твои1мъ пребжcтвеннымъ снизхождeніемъ ю3д0ль земнaz въ хрaмъ бжcтвенныz слaвы твоеS њс™и1сz, и3 всЁ живyщіи на нeй нбcнымъ весeліемъ и3сп0лнишасz. Спод0би ќбw и3 нaсъ въ дeнь преслaвнагw рождествA твоегw2 чcтымъ сeрдцемъ и3 tвeрстою душeю и3сповёдати тS и4стиннагw ѓгнца б9іz, ўслаждaющагw и3 ўкрэплsющагw нaсъ надeждою грzдyщихъ бlгъ въ немeркнующемъ свётэ трисіsтельнагw б9ествA, и4мже вс‰ живeтъ и3 дви1жетсz, и4мже њбновлeніе нaшегw первоoбрaзнагw бытіS да ўсоверши1тсz. Е$й, гDи, вс‰кагw бlгодэsніz богaтый дaтелю, и3 подaтелю бlгjй, за є4же тaкw возлюби1лъ є3си2 мjръ, ћкw вс‰ ск0рби и3 болёзни нaша на себЁ понести2 и3зв0лилъ є3си2, не њстaви нaсъ, д0ндеже суетA земнaz скорбьми2 и3 напaстьми не и3зсуши1ла души2 нaша, и3 не поги1бе пyть сп7сeніz под8 ногaма нaшима, да не посмэю1тсz њ нaсъ врази2 нaши, но дaруй нaмъ въ свётэ твоегw2 бжcтвеннагw tкровeніz познaти пyть мjра, добрA и3 и4стины, и3 воззови2 ненасhтною жaждою по тебЁ, спcтелэ нaшемъ, во є4же твори1ти в0лю твою2 пребlгyю во стрaсэ твоeмъ, и3 въ похвалY неизречeнному снизхождeнію твоeмъ, ћкw кади1ло бlгов0нное, приноси1ти тебЁ житіE несквeрное и3 люб0вь нелицемёрную, да въ дёлэхъ нaшихъ и3 во ўповaніи вёры нaшеz непрестaннw совершaетсz в0лz твоS с™az, и3 во вёки не ўм0лкнетъ под8 нб7сёмъ слaва твоS: слaва, ћкw є3динор0днагw t nц7A, и3сп0лнь блгdти и3 и4стины. Ћкw њ тебЁ, нhнэ пл0тію t безневёстныz и3 пречcтыz дв7ы мRjи р0ждшемсz, вс‰ колёна нбcнаz и3 земнaz, рaдости и3сполнsющесz, велеглaснw и3сповёдуютъ: съ нaми бGъ, є3мyже чeсть и3 поклонeніе подобaетъ nц7Y и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Comments are closed.