НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Кијево-Печерским Светим

Кондaкъ №

БGоизбрaнный п0лче и3 ли1че бGокрaсный, прпdбніи nтцы2 нaши печeрскіи, чудeсъ мн0гихъ и3ст0чницы, и4ноческагw, п0стническагw nбщежи1тіz на руси2 первоучи1тели и3 настaвницы, сіE вaмъ t душeвнагw желaніz дерзaемъ принести2 похвaльное пёніе. Вh же, ћкw и3мyщіи вeліе дерзновeніе къ подвигопол0жнику хrтY бGу нaшему, моли1тесz є3мY, м0лимъ вы2, t всsкихъ бёдъ и3 ѕHлъ нaмъ и3збaвитисz, да съ бlгодарeніемъ зовeмъ вaмъ:

Рaдуйтесz, вси2 прпdбніи nтцы2 нaши печeрскіи, всемjрніи свэти1льницы, вели1кіи и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Јкосъ №

ҐгGлопод0бнагw возжелaсте житіS, nтцы2 бGомyдріи, мірскjz многомzтeжныz молвы2 и3збэг0сте, въ пещeрахъ тёсныхъ и3 тeмныхъ всели1стесz, и3дёже труды2 вeліи и3 п0двиги под8sсте, да хrтA пріoбрsщете. Тёмже и3 слhшите t нeмощныхъ нaсъ и3 грёшныхъ сіS пэснопёніz:

Рaдуйсz, ґнтHніе, воздержaніz, смирeніz, послушaніz и3 безм0лвіz зерцaло. Рaдуйсz, вёры правослaвныz крёпкое забрaло. Рaдуйсz, fеод0сіе, монaшескаz похвало2. Рaдуйсz, nби1тели твоеS велелёпнаz слaво. Рaдуйсz міхаи1ле, пeрвый ґрхіпaстырю нaшъ и3 ўчи1телю. Рaдуйсz, вёры хrт0вой ўсeрдный насади1телю и3 їдwлослужeніz и3скорени1телю. Рaдуйсz, пр0хwре, чудотв0рче всеблажeнный, хлёбы сyщими t бhлій и3 с0лію t пeпла, глaдомъ тaющіz лю1ди пропитaвый. Рaдуйсz їwaнне, пост0мъ неизречeннымъ просіsвый. Рaдуйтесz, fе0дwре и3 васjліе, во врeменнэй жи1зни взаи1мнымъ любвE хrт0вы сою1зомъ себE свzзaвшіи. Рaдуйтесz, t корыстолюби1вагw кнsзz мстислaва крёпкw пострадaвшіи. Рaдуйтесz, ћкw и3 по блажeннэй кончи1нэ вaшей во є3ди1ной рaцэ дружелю1бнэ почи1сте. Рaдуйтесz, ћкw во є3ди1номъ часЁ къ пrт0лу б9ію предстaсте.

Рaдуйтесz, вси2 прпdбніи nтцы2 нaши печeрскіи, всемjрніи свэти1льницы, вели1кіи и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ в7

Ви1дz хrт0съ гDь, ћкw во и4мz є3гw2 снид0стесz купножи1тельствовати, посредЁ вaсъ nбрётесz, пос0бствуz вaмъ въ разли1чныхъ п0двизэхъ, наипaче же во брaни со дyхи ѕл0бы поднебeсными, и3 њбогащaше вaсъ бlгодaтію д¦а прес™aгw: џвому подаS дaръ прbр0чества, џвому же дaры и3сцэлeній, и3н0му влaсть и3згонsти дyхи нечи1стіи. Вh же бlгодaть сію2 пріeмши, не вознес0стесz дyхомъ свои1мъ, но въ простотЁ души2 и3 сeрдца, со смирeніемъ и3 бlгодарeніемъ, бlгодaтелю бGу пёснь воспёсте: Ґллилyіz.

Јкосъ в7

Рaзумъ неукл0ненъ и3мyще и3 крёпкою вёрою въ бGа воoружи1вшесz, пути2 сп7си1тельнагw держaстесz, nтцы2 прехвaльніи, є3г0же и3 соверши1сте преслaвнw съ п0мощію хrтA и3 пречcтыz є3гw2 м™ри. Сію2 п0мощь и3 нaмъ, хотsщимъ бGоуг0дному житію2 вaшему подражaти, и3спроси1те ў пrт0ла всевhшнzгw, да бlгодaрнw воспоeмъ вaмъ:

Рaдуйсz, полmкaрпе, главо2 пресвётлаz, житіS с™hхъ конeчнэе списaвый и3 во є3ди1но собрaвый. Рaдуйсz, ћкw съ ни1ми ў пrт0ла трbцы прес™hz предстaвый. Рaдуйсz, варлаaме, ќме бlгодaтный, пещeру тeмную и3 тёсную свётлымъ и3 прострaннымъ палaтамъ предпочтhй. Рaдуйсz, златоткaнныz nдeжды на рyбы и4ноческіz премэни1вый. Рaдуйсz, даміaне, цэлeбниче безмeздный, моли1твами и3 с™hмъ є3лeемъ болsщихъ врачевaвый. Рaдуйсz, купножитіS на нб7сёхъ съ прпdбнымъ fеод0сіемъ ў гDа себЁ и3спроси1вый. Рaдуйсz, нікоди1ме, въ печeніи хлёбwвъ сщ7eнныхъ три1десzтъ лётъ потруди1выйсz. Рaдуйсz, лаvрeнтіе, въ затв0рэ тэснёйшемъ многолётнw подвизaвыйсz. Рaдуйсz, ґfанaсіе, дaръ слeзъ и3 ўмилeніz t гDа получи1вый. Рaдуйсz, є3рaзме, за ўкрашeніе хрaма б9іz м™ре палaту красоты2 неизречeнныz въ нбcнэмъ цrтвіи t хrтA стzжaвый. Рaдуйсz, луко2, зaповэдей б9іихъ ўсeрдный дёлателю. Рaдуйсz, нектaріе, послушaніz нелёностный и3сполни1телю.

Рaдуйтесz, вси2 прпdбніи nтцы2 нaши печeрскіи, всемjрніи свэти1льницы, вели1кіи и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ G

Си1лою бlгодaти, дaнною ти2 свhше, въ животЁ твоeмъ, ґгапjте бlжeнне, болёзни разли1чныz врачевaлъ є3си2. Бlгодaть сіS и3 си1ла тебЁ и3 нhнэ присyща, пaче же и3 ўмн0жисz. Тёмже м0лимъ тS: и3сцэли2 нaша недyги, ўврачyй стрaсти душeвныz и3 тэлeсныz, да, здрaви сyще душeю и3 тёломъ, воспоeмъ прослaвльшему тS хrтy: Ґллилyіz.

Јкосъ G

И#мyщимъ къ вaмъ вёру, люб0вь и3 ўсeрдіе, ходaтаи бyдите жи1зни вёчныz, nтцы2 бGопріsтніи. Вaши бо моли1твы многомогyщи ў пrт0ла б9іz, сегw2 рaди и3 прибэгaемъ къ вaмъ, ћкw вели1кимъ пом0щникwмъ нaшимъ и3 застyпникwмъ, слaвzще вaсъ си1це:

Рaдуйсz, їwaнне, ћкw послушaніе и3 по кончи1нэ своeй проzви1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw стaршему брaту св0й смeртный џдръ ўступи1лъ є3си2. Рaдуйсz, fе0філе, ћкw брaтнимъ послушaніемъ t гнёва и3сцэли1лсz є3си2. Рaдуйсz, ћкw вмёстw гнёва ўмилeніе и3 слeзы непрестaнныz возымёлъ є3си2. Рaдуйсz, кyкшо сщ7енномyчениче, ћкw kзhчникwвъ мн0жество ко хrт0вой вёрэ привeлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw за хrтA со ўченик0мъ твои1мъ во глaву ўсёченъ бhлъ є3си2. Рaдуйсz, ґлеxjе, моли1твы ќмныz д0брый дёлателю. Рaдуйсz, григ0ріе, їкHнъ с™hхъ бlгоговёйный писaтелю. Рaдуйсz, сaвво, чудeсъ вели1кихъ твори1телю. Рaдуйсz, сeргіе, послушaніz прехвaльный рачи1телю. Рaдуйсz, меркyріе, житію2 безпл0тныхъ поревновaтелю. Рaдуйсz, пjмене многоболёзненный, крёпкій на бGа ўповaтелю.

Рaдуйтесz, вси2 прпdбніи nтцы2 нaши печeрскіи, всемjрніи свэти1льницы, вели1кіи и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ д7

Бyрный и3 шир0кій житіS мірскaгw пyть возненави1дэвше, возлюби1сте же вседyшнw ќзкую и3 приск0рбную житіS монaшескагw стезю2 и3 сeю ўсeрднw потек0сте, nтцы2 бGомyдріи, тёмже и3 гDь, ви1дz вaше бlг0е произволeніе, заповёда ѓгGлwмъ свои1мъ споспэшествовaти вaмъ и3 ўкрэплsти вaсъ. Сегw2 рaди, хотsщему всёмъ чlвёкwмъ сп7сти1сz хrтY, поeмъ: Ґллилyіz.

Јкосъ д7

Слhшаще лю1діе, ћкw гDь прослaви с™hмъ нетлёніемъ тэлесA вaша и3 даровA вaмъ бlгодaть цэли1ти недyги и3 болёзни, притекaютъ къ вaмъ дви1жиміи вёрою, съ вост0ка, зaпада, сёвера и3 ю4га, похвалsюще вaсъ привётствіи таковhми:

Рaдуйсz нeсторе, пeрвый рyсскій бытописaтелю. Рaдуйсz житjй с™hхъ nц7eвъ печeрскихъ сказaтелю и3 ўсeрдный и4мъ во всёмъ подражaтелю. Рaдуйсz, є3vстрaтіе, д0блій мyчениче и3 п0стниче, соoбрaзнw самомY хrтY пострадaвшій. Рaдуйсz, всS ћзвы гDа ї}са на тёлэ своeмъ понесhй. Рaдуйсz, є3ллaдіе, затв0рникwвъ похвало2. Рaдуйсz, їеремjе, прозорли1выхъ слaво. Рaдуйсz, мwmсeе, цэломyдріz свэти1ло. Рaдуйсz, їwaнне, дёвства побёдо. Рaдуйсz, мaрко, є3г0же честнjи рyцэ гр0бы с™hмъ и3скопaша. Рaдуйсz, є3г0же глaса мeртвіи послyшаша. Рaдуйсz, нік0ло кнsже, въ послушaніе брaтіи печeрской всецёло себE предaвый. Рaдуйсz, григ0ріе, и4же потоплeніемъ въ рэцЁ кончи1ну бlжeнную пріsвый, є3г0же тёло пречестн0е въ кeліи чудeснw nбрётесz.

Рaдуйтесz, вси2 прпdбніи nтцы2 нaши печeрскіи, всемjрніи свэти1льницы, вели1кіи и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ є7

Ви1дz діонЂсій бGомyдрый тэлесA вaша во гробёхъ с™олёпнw почивaющіи, є3гдA вни1де покади1ти въ дeнь пaсхи хrт0вой, t и3збhтка любвE и3 бlгоговёніz къ вaмъ воззвa: с™jи nтцы2 и3 брaтіz, нhнэ є4сть вели1къ дeнь: хrт0съ воскрeсе! И#, q чудесE! Слhшитъ ѓбіе t вaсъ громоглaсное: вои1стину воскрeсе! Дивsшесz чудеси2 семY преслaвному, поeмъ воскрeсшему и3 пребывaющему во вёкъ вёка хrтY бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ є7

Разyмніи ѕвёзды нб7сE пещeрнагw вы2 є3стE, nтцы2 прехвaльніи, пyть и4ноческагw житіS њсвэщaющіи и3 на крyгэ с™hz цRкве правослaвныz пресвётло блистaющіи. Слaва бо всечестнhхъ п0двигwвъ вaшихъ во всS мjра концы2 протечE, и3сповёданіе же с™hz вёры вaшеz всю2 вселeнную њблистA. Сегw2 рaди дерзaемъ приноси1ти вaмъ сіS ўб0гаz нaша пёніz:

Рaдуйсz, nни1сіме, ћкw тэснот0ю затв0ра пещeрнагw въ прострaннаz селeніz рaйскіz прошeлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw ѓлчбою и3 жaждою насыщeніе безконeчное лицезрёніz б9іz ўлучи1лъ є3си2. Рaдуйсz, матfeе, ћкw за чистотY души2 и3 тёла дaра прbр0ческагw спод0бленъ бhлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw кр0тостію и3 неѕл0біемъ выс0кихъ дости1глъ є3си2. Рaдуйсz, и3сaіе, клaдезю глуб0кій смирeніz. Рaдуйсz, и3ст0чниче неизсzкaемый чудотворeній. Рaдуйсz, ґврaміе, сhне с™aгw трудолю1біz. Рaдуйсz, нjфwнте с™и1телю, поб0рниче правослaвіz. Рaдуйсz, сільвeстре, би1сере пречтcнhй. Рaдуйсz, пjмене, сосyде д¦а с™aгw и3збрaнный. Рaдуйсz, nнyфріе, љзhкомъ молчали1вый, ўм0мъ хвали1вый бGа. Рaдуйсz, ґнат0ліе, терпэли1вый душeю, рaзумомъ цэломyдренный.

Рaдуйтесz, вси2 прпdбніи nтцы2 нaши печeрскіи, всемjрніи свэти1льницы, вели1кіи и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдницей нaмъ kвлsетсz чтcнaz десни1ца твоS, спmрідHне бGопріsтне, є4юже правослaвныхъ чaдъ твои1хъ поучaеши, кaкw пeрсты слагaти подобaетъ во и3зoбражeніе крестA с™aгw на челЁ, ўстA же расколоучи1телей заграждaеши, ћвэ њбличaz и5хъ непрaвое ўчeніе њ перстосложeніи. Си1мъ бо џбразомъ њсэни1въ себE крeстнымъ знaменіемъ, tошeлъ є3си2 ко хrтY, є3мyже предстоS моли1сz, да ўгаси1тъ безмёрнw горsщую пeщь страстeй нaшихъ, да дaруетъ нaмъ и4стинное ўсeрдіе славосл0вити є3гw2 непрестaннw во pалмёхъ и3 пёніихъ дух0вныхъ въ сeй жи1зни, и3 въ бyдущей да спод0битъ нaсъ пёти є3мY: Ґллилyіz.

Јкосъ ѕ7

ВозсіS ћкw пресвётлое свэти1ло бGознамени1таz nби1тель вaша, nтцы2 прпdбніи, и3 всю2 зeмлю рyсскую бlгодaтію б9іею просвэти2: ю4же кр0вными п0ты воздвиг0сте и3 на ню1же бlгодaть свhше моли1твами вaшими и3 с™hми п0двиги привлек0сте, ревнyz бо поревновaсте прbр0честву во ґпcлэхъ первозвaннагw не солгaтисz, є4же речE: на горaхъ си1хъ возсіsетъ бlгодaть б9іz и3 вёра ўмн0житсz. Тёмже вaмъ, ћкw вин0вникwмъ прbр0чества џнагw зовeмъ:

Рaдуйсz, ґрefо, ћкw гDь ми1лость свою2 на тебЁ ўдиви2. Рaдуйсz, ћкw гDь ўкрaденное богaтство твоE въ ми1лостыню тебЁ вмэни2. Рaдуйсz, fе0філе, є3мyже землS бhсть л0жемъ, власzни1ца nдeждою. Рaдуйсz, сісHе, є3мyже бдёніе бhсть сн0мъ, слeзы ўспокоeніемъ. Рaдуйсz, ґлЂпіе, є3мyже ѓгGли въ трудёхъ с™aгw їкwнописaніz пом0щники бhша. Рaдуйсz, сjмwне с™и1телю, є3г0же с™ёи рyцэ житіS с™hхъ написaша и3 нaмъ на п0льзу душeвную предaша. Рaдуйсz, нjкwне, ґнтHніz пeрвый бlгоговёйный ўченичE. Рaдуйсz, fеод0сіz въ дёлэхъ монастhрскихъ ўсeрдный сотрyдниче и3 въ душесп7си1тельныхъ п0двизэхъ рачи1тельный соучaстниче. Рaдуйсz, fеофaне, ћкw тёло пост0мъ ўмертви1лъ є3си2. Рaдуйсz, nнисjфоре, ћкw дyшу бдёнными моли1твами њживи1лъ є3си2. Рaдуйсz, макaріе, ћкw за жи1знь с™yю нетлёніемъ тёла t гDа почтeнъ бhлъ є3си2. Рaдуйсz, ґнастaсіе, діaконе бlгоговёйный и3 страдaльче преди1вный.

Рaдуйтесz, вси2 прпdбніи nтцы2 нaши печeрскіи, всемjрніи свэти1льницы, вели1кіи и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ з7

ХотS пребlгjй гDь странY нaшу бlгодaтію своeю њбогати1ти и3 дaти џбразъ хотsщимъ сп7сти1сz, подви1же вaсъ д¦омъ с™hмъ на вельми2 ск0рбное и3 бGоуг0дное житіE, и4мже ўдиви1сте не т0кмw чlвёкwвъ на земли2, но и3 ѓгGлwвъ на нб7си2: вh бо, q, nтцы2 бGон0сніи, въ пещeрахъ заключи1вшесz, ѓки во гробёхъ, всеусeрднw въ теплотЁ сeрдца и3 души2, є3ди1ному бGу пораб0тасте, бGокрaснw пою1ще пёснь: Ґллилyіz.

Јкосъ з7

Н0выz жи1зни и4ноческіz nц7aми и3 ўчи1телzми kви1стесz, ћже на руси2 нижE и3меновaсz когдA, сію2 вы2 насади1сте и3 д0брэ ўкорени1сте. Тёмже безчи1сленнаz мн0жества монaшествующихъ, послёдующе душесп7си1тельнымъ стезsмъ вaшимъ, бlгодaрнw вaмъ воспэвaютъ:

Рaдуйсz, ґврaміе, ћкw хrтA гDа всeю душeю и3 сeрдцемъ возлюби1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw є3гw2 рaди и3 труды2 вeліи затв0ра пещeрнагw под8sлъ є3си2. Рaдуйтесz и3 вы2, дванaдесzть брaтій прекрaсніи, ћкw цeрковь б9іz м™ре, нб7си2 под0бную, ўкраси1ли є3стE. Рaдуйтесz, ћкw за труды2 вaша динaрій t сн7а є3S хrтA бGа, цrтво нбcное воспріsли є3стE. Рaдуйсz, и3саaкіе, ћкw премн0гими страдaніи діaвольскую прeлесть низложи1лъ є3си2. Рaдуйсz, и3ліE, ћкw воздержaніz п0двиги и3 безстрaстіz бlгодaтію њбогати1лсz є3си2. Рaдуйсz младeнче мyчениче їwaнне, ћкw кр0вь твою2 с™yю непови1ннw за хrтA проліsлъ є3си2. Рaдуйсz, нjкwне, ћкw на крестЁ простeршему в0лею длaни хrтY, терпёніемъ и3 неѕл0біемъ вельми2 ўгоди1лъ є3си2. Рaдуйсz с™и1телю є3фрeме, ћкw пчелA с0тъ преслaдокъ, тaкw ты2 ўстaвъ студjйскій въ nби1тель печeрскую принeслъ є3си2. Рaдуйсz, тjте бlжeнне, ћкw гнёвнагw бёса смирeніемъ попрaлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw тмY лукaвыхъ дeмонwвъ далeчэ t нaсъ прогонsеши. Рaдуйсz, ћкw свётъ, є4же не гнёватисz на бли1жнzгw, соб0ю нaмъ проливaеши.

Рaдуйтесz, вси2 прпdбніи nтцы2 нaши печeрскіи, всемjрніи свэти1льницы, вели1кіи и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ }

Стрaнное и3 преслaвное чyдо бlгодaти нбcныz проzви1сz во џчію всёхъ вёрныхъ: пещeра разб0йникwвъ хрaмомъ б9іимъ содёласz: и3дёже бо грёхъ преиз8oби1лова, тaмw бlгодaть пріумн0жисz: и3дёже тeрнъ беззак0ніz ўкорени1сz, тaмw кeдри раS хrт0ва возраст0ша: и3дёже блaто смрaдное грэхA бsше, тaмw и3ст0чницы безсмeртіz воскипёша: и3дёже смeрть њбладaше, тaмw гDь воцари1сz. Дивsщесz и3змэнeнію десни1цы вhшнzгw, зовeмъ: Ґллилyіz.

Јкосъ }

ВсE вaше, преблажeнніи nтцы2, тщaніе, желaніе и3 попечeніе бsше, да всеѕл0бному р0да хrтіaнскагw врагY г0рдую главY попрaти и3 сотрeти, гDа же ї}са хrтA въ душaхъ и3 тэлесёхъ вaшихъ да возвели1чити и3 прослaвити. Сегw2 рaди привётствуемъ вaсъ си1це:

Рaдуйсz, сщ7енномyчениче лукіaне, ћкw ўгот0васz тебЁ нбcное жили1ще. Рaдуйсz, ћкw страдaльцу, даровaсz тебЁ нескончaемое рaйское пок0ище. Рaдуйсz, лаvрeнтіе, ћкw суеты2 мірскjz и3збёглъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw къ nбщежи1тію съ ми1ромъ ѓгGльскимъ востeклъ є3си2. Рaдуйсz, пафнyтіе, ћкw, п0мнz чaсъ смeртный, непрестaннw слези1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw при кончи1нэ t ѓгGлwвъ ўтэшeніz спод0билсz є3си2. Рaдуйсz, мартЂріе, ћкw за вели1кую чистотY и3 п0стническіе п0двиги дaра цэли1ти болёзни спод0бленъ бhлъ є3си2. Рaдуйсz, їларіHне, ћкw ти1хостнымъ и3 кр0ткимъ нрaвомъ, по и4мени твоемY, кр0ткому гDу ї}су бlгоугоди1лъ є3си2. Рaдуйсz, кнsже fе0дwре, ћкw въ чeсть и3 во слaву цRкве правослaвныz мн0гw потруди1лсz є3си2. Рaдуйсz, діонЂсіе, ћкw вои1стину воскрeсе гcдь t прпdбныхъ nц7є1въ въ дeнь пaсхи ўслhшалъ є3си2. Рaдуйсz, ґfанaсіе, ћкw крaснаz мjра сегw2 презрёвъ, блaту вмэни1лъ є3си2. Рaдуйсz, с™и1телю fе0філе, пaстырю д0брый, ћкw за пас0мыхъ тоб0ю и3 жив0тъ положи1ти гот0въ бhлъ є3си2.

Рaдуйтесz, вси2 прпdбніи nтцы2 нaши печeрскіи, всемjрніи свэти1льницы, вели1кіи и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ f7

Всёмъ є3стE всS, nтцы2 прпdбніи, нбcнаz бо врачествA предлагaете нaмъ и3 къ безмeзднымъ лэчбaмъ свои1мъ всS ны2 созывaете, не хитростьми2 чlвёческими, ни nбzзaньми, но дёйствіемъ с™aгw д¦а душeвныz и3 тэлeсныz и3сцэлeніz преестeственнэ подаeте, є4же пріeмлюще nби1льнw, р0дъ всsкъ и3 в0зрастъ бlгодaтелю и3 промысли1телю зовeтъ бlгодaрнw: Ґллилyіz.

Јкосъ f7

Вэтjи многовэщaнніи ри1торскими свои1ми љзhки не возм0гутъ дост0йнw воспёти вaшеz с™hни, тёмъ пaче мы2, ўб0зіи сл0вомъ и3 рaзумомъ, кjими пёсньми восхвaлимъ вaсъ, q nтцы2, ѓгGлwмъ равночeстніи; nбaче, побуждeни ўсeрдіемъ и3 люб0вію ћже къ вaмъ, дерзaемъ вэнчaти вaсъ си1ми недост0йными похвалaми:

Рaдуйсz, зинHне, пост0мъ и3 мн0гими и3нhми п0двиги и4ноческагw житіS свётло просіsвый. Рaдуйсz, смирeніемъ, кр0тостію и3 послушaніемъ зeмлю кр0ткихъ наслёдивый. Рaдуйсz, григ0ріе, ћкw ѕeліемъ, и4мже питaлсz є3си2, здрaвіе болsщимъ преподaвый. Рaдуйсz, v3пaтіе, с™hмъ nц7eмъ въ болёзнэхъ со всеусeрдіемъ послужи1вый и3 за сіE бlгодaть д¦а и3сцэлsти недyги воспріsвый. Рaдуйтесz, nтцы2 прпdбніи, и4хже пречестнjи главы2 во здрaвіе дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ мЂро и3сточaютъ. Рaдуйтесz, и4хже прес™jи дyши въ неизречeннэй слaвэ б9ію пrт0лу предстоsтъ. Рaдуйсz, мwmсeе, ћкw моли1твами, пост0мъ и3 вери1гами стрaсти ўмертви1лъ є3си2. Рaдуйсz, їHсифе, ћкw вратaми смирeннагw и3 ўсeрднагw послушaніz въ вёчный пок0й вшeлъ є3си2. Рaдуйсz, пavле, ћкw николи1же въ прaздности врeмене препроводи1лъ є3си2, тёмже со труждaющимисz и3 њбременeнными водвори1лсz є3си2. Рaдуйсz, сісHе, ћкw чрезмёрными п0двиги п0стничества не т0кмw чlвёкwвъ, но и3 ѓгGлwвъ ўдиви1лъ є3си2. Рaдуйтесz, ле0нтіе и3 герHнтіе, ћкw и3з8 младeнчества хrтA возлюби1ли є3стE. Рaдуйтесz, ћкw во џтрочествэ въ п0двизэхъ настaвникwмъ соравнsлисz є3стE.

Рaдуйтесz, вси2 прпdбніи nтцы2 нaши печeрскіи, всемjрніи свэти1льницы, вели1кіи и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 хотS мн0гихъ, всёхъ nбращeніz и3 сп7сeніz ми1лостивнw и3щaй, премилосeрдный хrт0съ бGъ нaшъ, други1хъ вaсъ nц7є1въ є3гЂпта, fиваjды и3 палести1ны, руси2 проzви2, да вaми мн0гихъ вразуми1тъ и3 покaжетъ вaшимъ житіeмъ пyть ко сп7сeнію, въ чeмъ вы2 потрyждшесz, д0брэ преуспёсте, въ невёдэніи сyщихъ є3ђльской и4стинэ нелёностнw поучaz, къ правовёрію привед0сте и3 къ хранeнію б9іихъ зaповэдей и3 бGоуг0дному и3 чи1стому житію2 сл0вомъ и3 дёломъ непрестaннw возбуждaсте, бGу пом0щнику пёснь пою1ще: Ґллилyіz.

Јкосъ ‹

Стэн0ю твeрдою и3 њграждeніемъ крёпкимъ бyдите нaмъ, всехвaльніи nтцы2, съ тeплою вёрою, ўсeрдіемъ и3 люб0вію къ вaмъ прибэгaющимъ, њграждaюще нaсъ проти1ву чyвственныхъ и3 мhсленныхъ врагHвъ нaшихъ, да не ўбои1мсz и5хъ, но да побэждaемъ тjи моли1твами вaшими ко хrтY бGу, зовyще съ бlгодарeніемъ къ вaмъ си1це:

Рaдуйсz, нeсторе, ни1жнzz презрёвый, вhшнzz же возлюби1вый. Рaдуйсz, ћкw пред8 кончи1ною самaгw гDа ї}са хrтA со ѓгGлы ви1дэти спод0бивыйсz. Рaдуйсz, fе0дwре, ћкw хранeніе ўстHмъ свои1мъ положи1лъ є3си2. Рaдуйсz, пaмвw и3сповёдниче, б0ги kзhческіz проклsвый, и4мz же гDа нб7сE и3 земли2 и3сповёдавый. Рaдуйсz, софрHніе, затв0ромъ крёпкимъ и3 желёзомъ тёло стэсни1вый, душeю же и3 ўм0мъ со pалмопёніемъ къ нб7си2 непрестaннw пари1вый. Рaдуйсz, панкрaтіе, ћкw болsщимъ бlгодaтію д¦а с™aгw и3сцэлeніz и3сточaеши. Рaдуйсz, ґнат0ліе, ћкw дyхи лукaвыz t приходsщихъ къ тебЁ съ вёрою прогонsеши. Рaдуйсz, мардaріе, нищеты2 и3 нестzжaніz люби1телю. Рaдуйсz, ґммHне, дрeвнимъ nц7eмъ с™hмъ въ п0двизэхъ всеусeрдный подражaтелю. Рaдуйсz, піHре, стрaсти тэлeсныz nгнeмъ воздержaніz попали1вый. Рaдуйсz, мартЂріе, добродётельнымъ нрaвомъ дyшу просвэти1вый. Рaдуйсz, рyfе, во џбразъ житіeмъ свои1мъ п0стникомъ и3 подви1жникомъ бhвый.

Рaдуйтесz, вси2 прпdбніи nтцы2 нaши печeрскіи, всемjрніи свэти1льницы, вели1кіи и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ №i

Пёніе всsкое хвалeбное побэждaетсz мн0жествwмъ преслaвныхъ вaшихъ п0двигwвъ и3 трудHвъ чрезмёрныхъ, превосходsщихъ житіE чlвёческое, но ѓгGльскому под0бное, тёмже и3 похвалaмъ t ѓгGлъ пaче, ґ не t чlвёкъ вaмъ приноси1мымъ бhти дост0zше, nбaче ўсeрдное нaше ви1дzще произволeніе, съ вёрою и3 люб0вію приноси1мое нaми пріими1те пёніе и3 и3спроси1те нaмъ њставлeніе грэхHвъ, и3 да въ д0бромъ и3справлeніи и3 покаsніи скончaемъ врeменное сіE житіE нaше, въ вёчнэмъ же да спод0бимсz моли1твами вaшими пёти бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ №i

Свётъ вaмъ незаходи1мый возсіS возненави1дэвшимъ страстeй тмY, ўг0дницы б9іи преслaвніи: весeліе же нескончaемое воспріS вaсъ, д0брый п0двигъ со тщaніемъ скончaвшихъ. Тёмже предстоsще пrт0лу хrт0ву, поминaйте нaсъ, пою1щихъ вaмъ сіS:

Рaдуйсz, є3vфросЂніе, г0рнzгw їеrли1ма дщи2 пречтcнaz. Рaдуйсz, д0льнzгw їеrли1ма, нaшею грaда кjева, мaти пресвётлаz. Рaдуйсz, їуліанjе дёво, ли1ліе прекрaснаz, произр0стшаz въ земн0мъ хrт0вомъ сaдэ. Рaдуйсz, процвётшаz въ нбcномъ є3гw2 вертогрaдэ. Рaдуйсz, макaріе сщ7енномyчениче, ћкw до смeрти вёренъ пaстырь бhлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw прeждэ, нeже пріsти ти2 пrт0лъ на земли2 чyвственный, на пrт0лы мhсленныz предпослaлсz є3си2. Рaдуйсz, кассіaне, затв0рниче ди1вный. Рaдуйсz, ґрсeніе, ћкw за бGоуг0дные врeменные, вёчнw t хrтA ўпок0енъ є3си2. Рaдуйсz, є3vfЂміе, ћкw пощeніz рaди твоегw2 вели1кагw и3 нем0лчнагw славосл0віz бGу, рaйскихъ слaдостей насыщaешисz и3 со ѓгGлы поeши. Рaдуйсz, веніамjне, ћкw раздaвъ и3мёніz твоS, на л0нэ ґвраaма почивaеши. Рaдуйсz, тjте, ћкw земнaгw царS в0инство њстaвилъ є3си2, да нбcному цRю2 хрaбрэйшій в0инъ бyдеши. Рaдуйсz, ґхjло, ћкw t ю4ности распsлсz є3си2 житію2 и3 страстeмъ, да распeншагосz в0лею на крестЁ хrтA пріoбрsщеши.

Рaдуйтесz, вси2 прпdбніи nтцы2 нaши печeрскіи, всемjрніи свэти1льницы, вели1кіи и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ в7i

Бlгодaтію всеми1лостивагw и3 всещeдрагw бGа житіeмъ равноaгGльнымъ пожи1сте на земли2, nтцы2 духон0сніи, чудесA мн0ги содёzсте, хрaмъ пречcтэй гпcжЁ дв7э бцdэ пречyденъ создaсте и3 ћкw невёсту прекрaсну злaтомъ, сребр0мъ и3 кaменіемъ многоцённымъ ўкрaсисте, въ џньже лю1діе t всеS вселeнныz приходsщіи, восхвалsютъ њ вaсъ хrтA бGа, пою1ще є3мy: Ґллилyіz.

Јкосъ в7i

Пою1ще вaше безм0лвное житіE, похвалsемъ п0двиги вaша: п0стъ, моли1твы, слeзы, колэнопреклонeніz, всен0щныz бдёніz, пл0ти ўмервщлeніz, дyха сокрушeніе, долулегaніz, смирeніе, кр0тость, молчaніе, терпёніе, нищетY, нестzжaніе и3 всS тA чтeмъ, ћже любвE рaди хrт0вы под8sсте, тaкw воспэвaюще:

Рaдуйтесz, паjсіе и3 меркyріе, ћкw въ неразлyчнэй жи1зни и3 є3динодyшнэй любвE брaтской пожи1сте на земли2. Рaдуйтесz, ћкw є3ди1ною жи1знію и3 рaдостію вкyпэ наслаждaетесz со хrт0мъ и3 на нб7си2. Рaдуйсz, макaріе, и4бо ћкw самуи1лъ въ ю4нэмъ в0зрастэ въ служeніе гDу предназнaченъ бhлъ є3си2. Рaдуйсz, пjмене, и4бо ћкw пшени1ца гyмна хrт0ва, въ жи1тницы нбcныz предwпредэлeнъ бhлъ є3си2. Рaдуйсz, сілуaне, ћкw на кри1лэхъ постA и3 моли1твы къ бGу возлетёлъ є3си2. Рaдуйсz, ґгаfHне, ћкw на плещёхъ добродётелей выс0кихъ въ г0рніz под8sтъ бhлъ є3си2. Рaдуйсz, захaріе, ћкw бэс0мъ стрaшенъ бhлъ є3си2, ѓгGлwмъ же собесёдникъ kви1лсz є3си2, съ ни1ми же и3 ко пrт0лу трbцы прес™hz воспари1лъ є3си2. Рaдуйсz, л0нгине, ћкw путeмъ ќзкимъ прaво шeствовалъ є3си2, и4мже и3 раS б9іz доспёлъ є3си2. Рaдуйсz, їгнaтіе, кнsже пресвётлый пещeрнагw грaда. Рaдуйсz, пaстырю прпdбный бGоизбрaннагw стaда. Рaдуйсz, мyчениче младeнче, ћкw за хrтA t и4рода безчlвёчнагw чaшу смeрти и3спи1вый. Рaдуйсz, зeмлю вост0ка кр0вію њс™и1вый и3 нaшу странY пришeствіемъ твои1мъ бlгослови1вый.

Рaдуйтесz, вси2 прпdбніи nтцы2 нaши печeрскіи, всемjрніи свэти1льницы, вели1кіи и3 преслaвніи чудотв0рцы.

Кондaкъ Gi

Q, всебlжeнніи и3 всsкихъ похвалeній превhсшіи, прпdбніи nтцы2 нaши печeрскіи, пріими1те сіE мaлое вaмъ приношeніе, ћкоже и3 гDь пріsтъ двЁ лeптэ вдови1цы, и3 не возгнушaйтесz молeніемъ нaшимъ, ћкw и3 хrт0съ не возгнушaсz лобзaніz блудни1цы, но спод0бите нaсъ ходaтайствомъ вaшимъ ко гDу въ д0бромъ и3справлeніи и3 покаsніи скончaти житіE сіE и3 съ моли1твою во ўстёхъ, въ сeрдцэ и3 душЁ tойти2 t сеS врeменныz жи1зни къ вёчнэй, и3 предстaти пrт0лу всевhшнzгw, и3дёже вы2 предстоитE со ґрхaгGлы и3 ѓгGлы и3 со всeми с™hми, пёснь пою1ще: Ґллилyіz.

Сeй кондaкъ глаг0летсz три1жды.

Тaже јкосъ №-й: ҐгGлопод0бнагw возжелaсте:

И# кондaкъ №-й: БGоизбрaнный п0лче:

Мlтва №

Q, прпdбніи и3 бGон0сніи nтцы2 нaши ґнтHніе и3 fеод0сіе, и3 вси2 прпdбніи печeрскіи, свэти1ла земнaz пресвётлаz, t тeмныхъ мёстъ пещeрныхъ въ земли2 рyсской слaвнw просіsвшіи, и3 сію2 мн0гими свэтозaрными ґгGлонрaвнагw вaшегw житіS ѕвэздaми њнб7си1вшіи, всю2 же вселeнную выс0кихъ добродётелей свэтлостьми2 и3 чудeсъ б9eственныхъ блистaньми ўдиви1вшіи, и3 нhнэ смeртнымъ зaпадомъ пл0тски на врeмz во гр0бъ зашeдше, душaми со хrт0мъ, с0лнцемъ прaвды, сyще прaведницы, просвэщaетесz, ћкw с0лнце во цrтвіи нбcнэмъ. И#дёже моли1твенніи вaша къ бGу свёту лучи2 њ nтeчествэ своeмъ простирaюще, не забyдите и3 ны2, всегдaшніz своS моли1твенники, въ нощи2 страстeй и3 скорбeй пребывaющіz, свhше бlгодaтными призирaти њсіsніи, ћкw да во свётэ добродётельнагw вaшегw житіS прaво ходsще, спод0бимсz зрёти свётъ неприкосновeнныz слaвы б9іz, хвaлzще є3гw2 кyпнw съ вaми въ нескончaемыz вёки. Ґми1нь.

Мlтва в7

Q, пребlжeнніи, приснослaвніи, прпdбніи nтцы2, с™jи первоначaльницы печeрскіи, ґнтHніе и3 fеод0сіе, свhше бGомъ даровaнніи, дв0ице бlгодaтнаz, сою1зомъ совершeнства, люб0вію къ бGу и3 бли1жнему соединeннаz, не т0чію въ жи1зни сeй врeменной друголю1бнэ труди1вшіисz њ п0льзэ душeвной и4ночествующихъ и3 въ мjрэ бlгочeстнw живyщихъ, но и3 по tшeствіи своeмъ въ жи1знь вёчную nбэщaвшіисz пос0бствовати всёмъ и3 моли1тисz ко гDу бGу и3 прес™ёй бцdэ њ сп7сeніи всёхъ, наипaче грёшникwвъ, t ни1хже пeрвый є4смь ѓзъ. Къ вaмъ, ўг0дникwмъ б9іимъ и3 прес™hz бцdы, ћкw и4стиннымъ ходaтаемъ сп7сeніz, притекaz, смирeннw молю1сz: предстaните мнЁ въ п0мощь, ќзами грэхHвъ свsзанному, и3 помоли1тесz њ мнЁ, кyпнw же и3 всёхъ наслёдникwвъ бGоуг0днагw вaшегw житіS и3 снаслёдникwвъ цrтвіz нбcнагw подви1гните на многомогyщіz моли1твы, всёхъ бо вaсъ, недост0йный, призывaти на заступлeніе дерзaю, желaz t всёхъ грэхHвъ мои1хъ вaми свобождeніе получи1ти. Вси2 прпdбніи nтцы2 печeрскіи, бGоуг0днw труди1вшіисz и3 нетлённw въ пещeрахъ почивaющіи, с™jи їерaрси, сщ7енноначaльницы, сщ7еннои1ноцы, п0стницы, мyченицы, дёвственницы, чудотв0рцы, вы2 є3стE р0дъ и3збрaнъ, цaрское сщ7eніе, kзhкъ свsтъ, лю1діе њбновлeніz, и3звэсти1теліе добродётелей и3з8 тмы2 тлённыz сеS жи1зни призвaвшагw вaсъ въ чyдный свётъ: вaсъ бо ни землS потаи1ла є4сть, ѓще же кjихъ и3 потаи1ла, под8 спyдомъ почивaющихъ, но, вёрую, ћкw всёхъ нб7о пріsло є4сть, и3 ћкw слaвы вaшеz и3сповёсти, тaкw и3 и3мeнъ вaшихъ и3счести2 ми1 не возм0жнw, мн0жеству бо ѕвёздному ўпод0бистесz, рaзвэ сaмъ, и3считazй мн0жество ѕвёздъ и3 всёмъ и4мъ и3менA нарицazй, и3сповёданный t вaсъ на земли2 цRь слaвы, хrт0съ, всёхъ вaсъ, прпdбныхъ свои1хъ, по и4мени напи1санныхъ на нб7сёхъ, и3считaетъ и3 совершeннw и3сповёдуетъ пред8 nц7eмъ свои1мъ нбcнымъ. Помози1те мнЁ, грёшному, въ сокрушeніи и3 смирeніи сeрдца моегw2 припaдаz, молю1сz вaмъ, свётъ сyще мjру и3 свэти1льницы, и3з8 под8 спyда пещeрнагw постaвлени душaми на свёщницэ нбcномъ, њсіzвaйте мS, њмрачeннагw навёты врaжіими, свётомъ бlгодaти свhше, да въ нeмъ ходsщъ, не преткнY њ кaмень ноги2 моеS. Вы2 є3стE сосyди, въ чeсть и3збрaнніи, и3сп0лненніи бlгодaти б9іz nби1льнw, молю1: спод0бите мS, грёшнагw, t и3сполнeніz вaшегw пріsти. Вы2 є3стE с0ль земли2, ѓзъ же є4смь землS, бyдите мнЁ с0лію, соблюдaюще всецёло дyшу и3 тёло моE t согни1тіz грэх0внагw. Вси2 вы2, прпdбніи печeрскіи, врaчеве бlгодaтніи, и3сцэлsющіи всsкъ недyгъ и3 всsку ћзю въ лю1дэхъ, молю1сz вaмъ, с™jи: и3сцэли1те и3 моS душeвныz и3 тэлeсныz ћзвы, да дост0йнw прославлsю бGа въ души2 и3 тэлеси2 моeмъ, всёхъ вaсъ во всёмъ бlгодарS. Вы2 бhсте ѓлчущіи и3 жaждущіи прaвды, нhнэ же бlжeннагw nбёда въ цrтвіи б9іи дост0йнw насыщaетесz. Смирeннw колёна сeрдца моегw2 преклонsz, молю2 вaсъ: подади1те и3 мнЁ, ѓлчущему и3 жaждущему, тоsжде бlгодaти, понE t крупи1цъ пaдающихъ t трапeзы вaшеz, и3 насыти1те дyшу мою2 тщY и3 дyшу ѓлчущу и3сп0лните блaгъ. Q, всещeдріи госп0діе! Всёхъ вaсъ д0брый пaстырь пасeтъ, и3 ничт0же вaсъ ўжE лиши1тъ. Вaшими бlгопріsтными моли1твами содёлайте, да и3 менE, ѓще и3 недост0йнагw, ничт0же лиши1тъ блaго: м0жете бо, прпdбніи вси2, всёмъ всS њ ўкрэплsющемъ всёхъ вaсъ ї}сэ хrтЁ. Бyдите, ўг0дницы б9іи, и3 мнЁ, њкаsнному, вси2 всS, да съ пр0чіими всёми и3 менE, къ вaмъ всеусeрднw притекaющагw, приoбрsщете. Ѓще бо мн0гw м0жетъ моли1тва є3ди1нагw прaведнагw, поспэшествyемаz во бlг0е, кольми2 пaче вaсъ, прaведныхъ и3 прпdбныхъ мн0гихъ, м0гутъ моли1твы всS ў всеми1лостивагw бGа. Не двA и3ли2 тріE во и4мz хrт0во с0брани є3стE, и3 не двA совэщaстесz на земли2 проси1ти во и4мz хrт0во nц7A нбcнагw, но вeліе мн0жество вaсъ, q прпdбніи! Помоли1тесz њ мнЁ, є3ди1номъ t грёшныхъ, ѓзъ же вёрую, ћкw бGъ, прославлsемый въ совётэ всёхъ вaсъ, прпdбныхъ свои1хъ, ўслhшитъ прошeніе с0бранныхъ и3 совэщaнныхъ во и4мz є3гw2. И#згуби1хъ, њкаsнный, грэхопадeньми мои1ми бlгодaть б9ію, вы2, с™jи печeрскіи, мн0жествомъ свои1мъ поищи1те, молю1, вои1стинну nбрsщете. Ўвы2 мнЁ! Затворeны пред8 мн0ю, недост0йнымъ, двeри милосeрдіz, вы2, прпdбніи ўг0дницы б9іи, вси2 потолцhте, и3 tвeрзутсz рaди вaсъ мнЁ, грёшному, ћкw да и3 ѓзъ къ вaшему мн0жественному числY, съ б0льшею вaшею слaвою, вaшими с™hми моли1твами, причтeнъ бhти спод0блюсz. Q, достохвaльніи, прпdбніи nтцы2 печeрскіи! Вы2 є3стE рaдованіе цRS нбcнагw, вы2 бlгопріsтнаz жeртва вhшнzгw, вы2 грaждане н0вагw їеrли1ма, вы2 наслёдницы цrтвіz б9іz! Тaкw бо вси2 тек0сте, ћкw и3 желaемое пости1гнусте. Молю1, и3 мои1мъ ногaмъ бlг0е течeніе въ пути2 зaповэдей гDнихъ содёлайте и3 желaемое пости1гнути грёшнагw менE спод0бите вaшими многом0щными ходaтайствы, да вшeдъ въ д0мъ цrтвіz вёчнагw, возрaдуюсz и3 возвеселю1сz, бlгодарS всёхъ вaсъ, прпdбныхъ, њ таков0й любви2 вaшей ко бли1жнему, и3 кyпнw съ вaми восхвалю2 и3 возвели1чу во хвалeніи є3ди1нагw въ трbцэ прес™ёй, t всеS твaри на нб7си2 и3 на земли2 хвали1магw, бlгослови1магw и3 покланsемагw всеми1лостивагw бGа, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, съ пречcтою и3 приснобlжeнною дв7ою бцdею, нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.