НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Јовану Златоустом

Кондaкъ №

Возбрaнный вождю2 цRкве хrт0вы, Златословeсный ўчитeлю їwaнне! T ю4ности добродётельми ўкраси1всz, д0брэ потруди1лсz є3си2, и3 за и4мz хrт0во гонeніе претерпёвъ, во и3згнaніи житіE скончaлъ є3си2: сегw2 рaди на нб7сёхъ сугyбw прослaвленъ є3си2, мyдрый чи1на цRк0внагw ўстрои1телю. Тёмже и3 мы2 ўмилeннэ чти1мъ тS, зовyще:

Рaдуйсz, с™и1телю вели1кій їwaнне златоyсте.

Јкосъ №

ЃгGльскій w4бразъ носS, во пл0ти ѓки безпл0тенъ пожи1лъ є3си2, їwaнне: во сп7сeніе бо брaтій мнHгіz труды2 под8eмлz, дёлы д0брыми nц7A нбcнаго прослaвилъ є3си2. Тёмже ти2 глаг0лемъ:

Рaдуйсz, цRкве правослaвныz ўкрашeніе. Рaдуйсz, роди1телей и3мени1тыхъ чaдо бlгословeнное. Рaдуйсz, є3щE во џтрочествэ t мaтере твоеS люб0вію ко сл0ву б9ію напоeнный. Рaдуйсz, t ю4ности рaзумъ и4гу хrт0ву покори1вый. Рaдуйсz, бGови ўсeрднw послужи1вый. Рaдуйсz, вселeнныz ўчи1телю. Рaдуйсz, хrтіaнъ всёхъ времeнъ въ моли1твахъ настaвниче. Рaдуйсz, житіS и4ноческагw въ царегрaдэ њбнови1телю. Рaдуйсz, г0тfwвъ и3 скЂfwвъ просвэти1телю. Рaдуйсz, бGоукрэплeнный прaвды ревни1телю. Рaдуйсz, вшeдый въ рaдость гDа твоегw2. Рaдуйсz, ўсeрдный њ нaсъ предстaтелю.

Рaдуйсz, с™и1телю вели1кій їwaнне златоyсте.

Кондaкъ в7

Ви1дz хrт0съ роди1телей твои1хъ секyнда и3 ґнfyсы житіE чи1стое, бlговоли2 | прослaвити, и3 тS, їwaнне, и4ма во ўтэшeніе даровA: да вёрніи, добродётєли тво‰ поминaюще, превозн0сzтъ четY прaведную, тS и3зрасти1вшую, и3, т0й ревнyюще, пою1тъ бGови: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ ўчeніемъ ўмудри1вый, сeрдцемъ же во бlгочeстіи t млaдости воспитaнъ сhй, рaдость и3 ўтэшeніе бhлъ є3си2, їwaнне, мaтери твоeй, є3гдA супрyга своегw2 и3 дщeре лиши1сz. Тёмже прин0симъ тебЁ хвалы6 сицевы6z:

Рaдуйсz, nтрокHмъ ѕвэздо2 бlгонрaвіz. Рaдуйсz, ѓгGла храни1телz ўвеселeніе. Рaдуйсz, ћкw того2 николи1же њпечaлилъ є3си2. Рaдуйсz, при1сныхъ люби1миче. Рaдуйсz, во ўчeніи преспэвaвый и3 тёмъ мудрецы2 мjра сегw2 ўдиви1вый. Рaдуйсz, ћкw, є3щE ўчени1къ сhй, ґпfjміz богохyльника посрами1лъ и3 вразуми1лъ є3си2. Рaдуйсz, ўгнетeнныхъ слeзы гHрькіz въ судёхъ ўзрёвый. Рaдуйсz, t творsщихъ беззакHніz ўклони1выйсz. Рaдуйсz, пути2 неѕл0біz спаси1тельнагw взыскaвый. Рaдуйсz, по ўспeніи мaтере въ пустhню заключи1выйсz. Рaдуйсz, тaмw за роди1тєли престaвльшыzсz бGови ўсeрднw моли1выйсz. Рaдуйсz, ћкw тjи днeсь, со вLчцею и3 с™hми ликyюще, t земнор0дныхъ величaютсz и3 хвaлzтсz.

Рaдуйсz, с™и1телю вели1кій їwaнне златоyсте.

Кондaкъ G

Си6лы, во є4же сл0вомъ и3 дёломъ хrтY раб0тати, стzжaлъ є3си2, їwaнне, ѓки тезоимeнный ти2 п®тeча, въ пустhни. Тaмw бо, пост0мъ стрaсти плwтскjz ўмертви1въ, моли1твою дyхъ њкрили1лъ є3си2 и5, ћкw в0инъ, проти1ву кнsзz влaсти воздyшныz во вс‰ њр{жіz б9іz њблeклсz є3си2, со ўповaніемъ поS бGу крёпкому: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёz власzни1цу и3 п0zсъ ўсмeнъ њ чреслёхъ, кrти1телz хrт0ва ревни1телю, бhліемъ питaлсz є3си2, їwaнне, въ пустhни, и3з8 неsже, ћкw мyжъ, си1лы и3сп0лнь, и3зшeлъ є3си2. Тёмже вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, воздержaніемъ и3ліи2 прbр0ку ўпод0бивыйсz. Рaдуйсz, нищеты2 хrт0вы подражaтелю. Рaдуйсz, цэломyдріемъ неможeніе тэлесE ўкрэпи1вый. Рaдуйсz, бGомhсліемъ ўнhніе tгнaвый. Рaдуйсz, пaмzтію всевёдэніz б9іz сeрдце непор0чно соблюдhй. Рaдуйсz, бдёніемъ кHзни бэсHвскіz посрами1вый. Рaдуйсz, и3скушє1ніz сaмъ побэди1вый и3 и3ны6z послэди2 томyжде научи1вый. Рaдуйсz, въ дёланіи дух0внэмъ подвизaющихсz мyдрый ўкрэпи1телю. Рaдуйсz, дрyга твоего2 fе0дwра t падeніz грэх0внагw ўдержaвый. Рaдуйсz, дрyга твоего2 є3пjскопа васjліа во служeніи ўтверди1вый. Рaдуйсz, t мjра и3згн†ннымъ пристaнища ти1хагw ўказaтелю. Рaдуйсz, и4ноческагw житіS защи1тниче.

Рaдуйсz, с™и1телю вели1кій їwaнне златоyсте.

Кондaкъ д7

Бyрю и3скушeній н0вую побэди1лъ є3си2, їwaнне, въ пещeрэ є3ди1нъ всели1всz: болёзни же рaди и3з8 пустhни и3зшeдъ во ґнтіохjю, t с™aгw мелeтіа во діaкона постaвленъ бhлъ є3си2 и3 попечeнію t неимyщихъ рeвностнw предaлсz є3си2. Е$же ви1дzще, вёрніи рaдостнw поsху бGови: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавъ t вёрныхъ њ тебЁ рBчи хвалє1бныz, с™hй флавіaнъ по достоsнію бlгодaть сщ7eнства низведE на тS, їwaнне. Тёмже лю1діе ґнтіохjйстіи веселsхусz и3, труды2 тво‰ прaведнw чтyще, тaкw тS величaху:

Рaдуйсz, њ себЁ попечeніе всsкое tвeргій. Рaдуйсz, ўбHгимъ покр0ве. Рaдуйсz, тeплое си6рымъ прибёжище. Рaдуйсz, скорбeй ўтоли1телю. Рaдуйсz, њ людски1хъ невёжествіихъ печaльниче. Рaдуйсz, дёвственнагw житіS сладкоглaсный ўблажaтелю. Рaдуйсz, мнHги їудє1и просвэти1вый. Рaдуйсz, и3скaвшыz сп7сeніz прaвымъ ўчeніемъ њглашaвый. Рaдуйсz, житіeмъ твои1мъ сегw2 ўчeніz не посрами1вый. Рaдуйсz, бlгочeстіz свэти1льниче. Рaдуйсz, ґпcлwмъ є3динонрaвниче. Рaдуйсz, ћкw прaведнw дадeсz ти2 жрeбій пaстырскагw њ душaхъ попечeніz.

Рaдуйсz, с™и1телю вели1кій їwaнне златоyсте.

Кондaкъ є7

БGот0чною кр0вію t вёчныz смeрти и3скуплє1нныz соблюдaz, є3гдA сaнъ сщ7eнства пріsлъ є3си2, їwaнне, дёло бlговёстника трезвsсz д0брэ сотвори1лъ є3си2, њбличaz, запрещaz, ўмолsz, со всsкимъ долготерпёніемъ и3 ўчeніемъ, и3 поS бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дz нестроє1ніz во грaдэ, скорбs же њ сeмъ, пок0z не познaлъ є3си2, їwaнне: невBрныz бо бlговёстіемъ њглашaлъ є3си2, вBрныz же тaинствы цRк0вными њсвzщaz и3 тaйнамъ вёры ўчS. дост0йнw стzжaлъ є3си2 и4мz златaz ўстA, слhшавъ t всёхъ сицев†z:

Рaдуйсz, пaстырю д0брый. Рaдуйсz, с™hмъ кRщeніемъ мнHга ч†да цRкви хrт0вэ породи1вый. Рaдуйсz, помaзаніемъ мЂра печaть дaра д¦а с™aгw тёмъ даровaвый. Рaдуйсz, с™ёйшіz трапeзы предстоsтелю ўмилeнный. Рaдуйсz, ни1щею нетлёніz ч†да тво‰ питaвый. Рaдуйсz, покаsніемъ сердeцъ њчисти1телю. Рaдуйсz, супрyжествъ њ гDэ сочетaтелю. Рaдуйсz, є3лeа помaзаніемъ цэли1телю. Рaдуйсz, сл0ва б9іz нел0жный и3столковaтелю. Рaдуйсz, є3ресeй м0щный њбличи1телю. Рaдуйсz, глуб0кій клaдzзю и4стиннагw бGосл0віz. Рaдуйсz, ћкw притzжaлъ є3си2 пaствы сердцA, любвE къ тебЁ и3сп0лнєннаz.

Рaдуйсz, с™и1телю вели1кій їwaнне златоyсте.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ покаsніz наипaче kви1лсz є3си2, їwaнне, є3гдA лю1діе ґнтіохjйстіи, царS под0біе низвeргше, гнёву тогw2 дост0йнw подпад0ша. Б9іимъ бо милосeрдіемъ ўтэшaz, ко и3справлeнію житіS словесы2 твои1ми влeклъ є3си2 вс‰, во є4же сeрдцемъ чи1стымъ пёти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

ВозсіS ґнтіохjа рaдостію, є3гдA по словеси2 твоемY, беззакHніz сво‰ њплaкавши, царeво прощeніе получи2. Nбaче ск0рбію њмрачи1сz вск0рэ, съ тоб0ю разлучaема: во ґрхіепjскопа бо царюгрaду при1званъ бhлъ є3си2, їwaнне. Тёмже тебЁ вопіeмъ:

Рaдуйсz, ѓки и3сaіа, скорбьми2 грaда nтeческагw поболёвый. Рaдуйсz, ѓки їеремjа, ѕлонрaвіе людск0е њплaкавый. Рaдуйсz, ѓки їезекіи1ль, беззак0нники ко њбращeнію призывaвый. Рaдуйсz, м0лніе, гордhню низложи1вшаz. Рaдуйсz, гр0ме, беззак0ннw жи1вшыz ўстраши1вый. Рaдуйсz, корыстолю1біz њбличи1телю. Рaдуйсz, пaгубу тщеслaвіz показaвый. Рaдуйсz, стyднагw є4ллинскагw многоб0жіz посрами1телю. Рaдуйсz, смzтeнныхъ сердeцъ ўмири1телю. Рaдуйсz, споспёшниче є3пjскопу флавіaну, стaрцу прaведному. Рaдуйсz, со пустынножи1тєли ц†рскіz пристaвники на ми1лость преклони1вый. Рaдуйсz, їHнэ, нінеvjю спaсшему, рaвный.

Рaдуйсz, с™и1телю вели1кій їwaнне златоyсте.

Кондaкъ з7

ХотS цRковь царегрaдскую, ѓки невёсту хrт0ву, дост0йнw ўкраси1ти, во бlголёпіе вс‰ привeлъ є3си2, їwaнне. Всен0щными бо бдёніи t сб0рищъ ґріaнскихъ вBрныz tврати1лъ є3си2 и3 чи1нъ бжcтвенныz літургjи мyдрэ ўстр0илъ є3си2, ћкw благов0нное мЂро и3сточи1въ моли6твы, и4миже назидaющесz, њ тебЁ бGови поeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вое знaменіе млcти б9іz бhсть њ тебЁ, с™и1телю: моли1твами бо твои1ми вёрніи всёхъ времeнъ, бGови бесёдующе, во сп7сeніе ўмудрsютсz. Пріими2 u5бо t нaсъ сицевы6z хвалы6:

Рaдуйсz, ѓки давjдъ, словесы2 моли1твенными цRковь б9ію њбогати1вый. Рaдуйсz, ѓки брaтъ б9ій їaкwвъ, чи1нъ бжcтвенныz літургjи написaвый. Рaдуйсz, въ т0мже вели1кому васjлію подражaвый. Рaдуйсz, д¦а с™aгw пріsтелище. Рaдуйсz, тоб0ю бо д¦ъ с™hй написA словесA сп7си1тєльнаz. Рaдуйсz, ћкw моли1твами твои1ми, t снA востaвше, nц7A благодари1мъ. Рaдуйсz, ћкw твои1ми словесы2, ко снY грzдyще, t д¦а с™aгw прегрэшeній њставлeніz пр0симъ. Рaдуйсz, ћкw ўсты2 твои1ми сн7а б9іz ўмолsемъ, да не въ сyдъ причaстіе бжcтвенныхъ т†инъ пріи1мемъ. Рaдуйсz, рaбе б9ій, ўничижє1нныz на вeчерю хrт0ву глашazй. Рaдуйсz, проповёдниче распsтагw на кrтЁ за мірскjй жив0тъ и3 сп7сeніе. Рaдуйсz, ћкw въ сл0во твоE, ѓки въ ри6зы позлащє1ны, т†йны вёры њдёzшасz. Рaдуйсz, пэснотв0рче и3 витjz ди1вный.

Рaдуйсz, с™и1телю вели1кій їwaнне златоyсте.

Кондaкъ }

Стрaнникъ во ю3д0ли земнёй бhвъ, смирeніz, воздержaніz и3 чистоты2 w4бразъ показaлъ є3си2, їwaнне, житіeмъ во цaрствующемъ грaдэ: тaмw бо њби1тєли и4ночєскіz њбнови1лъ и3 создaлъ є3си2, и3 ўстaвы житіS монaшескагw дaлъ є3си2 дёвамъ непорHчнымъ: t ни1хже, ѓки fmміaмъ благов0нный, вознесeсz бGови пёснь вели1каz: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Всeю душeю хrт0ви раб0таz, человёкwмъ ўгождaти не восхотёлъ є3си2, їwaнне. И#мени6тымъ бо вeчєри ўстроsти престaвъ, ўбHгимъ трапє1зы ўмн0жилъ є3си2, страннопріи6мницы же и3 безмє1здныz врачє1бницы нед{жнымъ создaвъ, научи1лъ є3си2 пёти тебЁ:

Рaдуйсz, ніколaа, с™и1телz мmрлmкjйскагw, соревновaтелю. Рaдуйсz, стzжaвый смирeніемъ высHкаz. Рaдуйсz, пріwбрэтhй нищет0ю богaтаz. Рaдуйсz, си1ми добродётельми и4нокwмъ w4бразъ бhвый. Рaдуйсz, глaдныхъ питaтелю. Рaдуйсz, ѓки ґвраaмъ, стрaнныz пріимaвый. Рaдуйсz, безпрію1тныхъ сир0тъ пріsтелище. Рaдуйсz, безп0мощныхъ стaрцєвъ и3 стaрицъ попечи1телю. Рaдуйсz, и3збhтки сво‰ неимyщымъ расточи1вый. Рaдуйсz, ћкw коемyждо въ г0рестехъ, ѓки ѓгGлъ ўтёшитель, kвлsлсz є3си2. Рaдуйсz, рyки богaтыхъ на бlгодэ‰ніz tверзaвый. Рaдуйсz, ћкw њ глубинЁ млcрдіz твоегw2 м™и б9іz возрaдовасz.

Рaдуйсz, с™и1телю вели1кій їwaнне златоyсте.

Кондaкъ f7

Всsкъ kзhкъ спасти2 хотS проповёдники є3ђліа ко скЂfwмъ прaoтцємъ нaшымъ, послaлъ є3си2, їwaнне, и3з8 кwнстантjнz грaда, въ нeмже хрaмъ во и4мz ґпcла пavла создaлъ є3си2 г0тfwмъ, да и3 тjи, є4ресь ѓріеву tвeргше, правослaвными ўсты2 пою1тъ бGови: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вит‡и правослaвіz къ невBрнымъ послaвъ, къ цRквамъ вёрныхъ, во ґсjи сyщымъ, сaмъ подви1глсz є3си2, їwaнне, и3 ты6z посэщaz, неради6выz њбличaz, ўсє1рдныz же похвалsz, вс‰ смотри1тельнэ ўстр0илъ є3си2. Тёмже тS слaвимъ:

Рaдуйсz, правослaвіz свэти1ло. Рaдуйсz, пaстырю д0брый, њ заблyждшихъ nвцaхъ попекjйсz. Рaдуйсz, ћкw въ земли2 скЂfстэй днeсь и4мz твоE прославлsетсz. Рaдуйсz, ћкw во и4мz твоE цє1ркви б9іz здЁ воздвизaютсz. Рaдуйсz, служeніz ґпcльскагw причaстниче. Рaдуйсz, по словеси2 ґпcла петрA, стaдо б9іе пасhй. Рaдуйсz, не нyждею, но в0лею и3 по бз7э сіE посэщaвый. Рaдуйсz, мздои1мства твeрдый и3скорени1телю. Рaдуйсz, прaвилъ цRк0вныхъ нелицепріsтный блюсти1телю. Рaдуйсz, лэни6выz рабы6 прaведнw и3згнaвый. Рaдуйсz, ћкw во бlг0е труди1вшіисz t тебє2 похвали1шасz и3 ўкрэпи1шасz. Рaдуйсz, цRкве и3спhтанный ўпрaвителю.

Рaдуйсz, с™и1телю вели1кій їwaнне златоyсте.

Кондaкъ ‹

Сп7сeнію пaствы твоеS служи1ти не престaлъ є3си2, їwaнне, t ґсjи въ царьгрaдъ возврати1всz. Е#гдa же цари1цы и3 и3мени1тыхъ ѕлонрaвное житіE њбличaти безбоsзненнэ начaлъ є3си2, скHрби мнHги пріsлъ є3си2: тоб0ю бо њбличaеміи, не могyще ѓбіе ћвэ загради1ти прaвєднаz ўстA тво‰, тaйнw к0вы дёzху, во є4же погуби1ти тS, чи1стэ бGови взывaюща: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA неви1ннw гони6мымъ и4нокомъ kви1лсz є3си2, їwaнне: сегw2 рaди ћвэ њбнажи1сz ѕл0ба вeліz, ю4же врази2 на тS и3мёzху. Льсти1вый бо fе0філъ со цари1цею нечести1вw на соб0рищи њболгA и3 низложи1 тz, не помzнyвъ трудHвъ твои1хъ во блaго nтeчествіz. Мh же сі‰ благодaрнэ воспоминaемъ, глаг0люще:

Рaдуйсz, ди1вную люб0вь ко nтeчеству земн0му показaвый. Рaдуйсz, царzгрaда t вaрварскагw нашeствіz свободи1телю. Рaдуйсz, гаjны, гр0знагw вождS г0тfскагw, ўкроти1телю. Рaдуйсz, ми1лостей дрeвнихъ, цRкви царьми2 даровaнныхъ, њхрани1телю. Рaдуйсz, є3vтр0пію влaстному ўбёжище цRк0вное t8sти не попускaвый. Рaдуйсz, послэди2 въ сeмъ ўбёжищи тог0жде є3vтр0піа гони1ма спасhй. Рaдуйсz, њграждeніz рaди нітрjйскихъ и4ноковъ непр†вды соб0рища беззак0ннагw кр0тцэ претерпёвый. Рaдуйсz, ћкw сл0во писaніz: любы2 долготерпи1тъ, на тебЁ њправдaсz. Рaдуйсz, њполчaтисz за тS при1снымъ воспрети1вый. Рaдуйсz, мечA проти1ву врагHвъ не под8eмый. Рaдуйсz, властeмъ повинyвыйсz и3 сегw2 рaди в0лею въ рyки в0инwвъ н0щію предaвыйсz. Рaдуйсz, и3з8 nтeчествіz прaвды рaди и3згнaнный.

Рaдуйсz, с™и1телю вели1кій їwaнне златоyсте.

Кондaкъ №i

Пёніемъ рaдостнымъ и3змэни1сz вск0рэ плaчь пaствы твоеS, д0блій страдaльче: во и3згнaніе бо влек0му ти2, внезaпу гр0мъ возгремЁ, м0лніz возблистA и3, вётрwмъ шумsщымъ, землS поколебaсz. Ћже ви1дzщи и3 трепeщущи, цари1ца раскazсz и3 чeстнэ тS возврати2, смирeннw вопію1щи бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свётлую правослaвіz свэщY, сугyбw цари1ца возненави1дэ тS вск0рэ, є3гдA њбличи1лъ є3си2 ю5, под0біе своE близ8 хрaма постaвльшую: сегw2 рaди, втори1цею њсуждeнный, въ кукyзэ, вeси дaльней и3 мaлэй, заточeнъ бhлъ є3си2, їwaнне. Пріими2 u5бо t нaсъ сицевы6z хвалы6:

Рaдуйсz, по словеси2 їеремjину t ю4ности kрeмъ б9ій под8eмый. Рaдуйсz, по глаг0лу хrт0ву, рyку дёланіz на рaло дух0вное возложи1вый. Рaдуйсz, до концA вспsть не tврати1выйсz. Рaдуйсz, проти1ву цари1цы ѕлонрaвныz возгремёвый. Рaдуйсz, т0ю, ѓки кrти1тель и3рwдіaдою, возненави1дэнный. Рaдуйсz, t ўбjйцъ незри1мw ѓгGломъ спасeнный. Рaдуйсz, въ домY твоeмъ люб0вію пaствы твоеS храни1мый. Рaдуйсz, клеврeтми непрaведныхъ судeй ўничижeнный. Рaдуйсz, въ заточeніе со смирeніемъ безр0потнw шeдый. Рaдуйсz, вёрными њплaканный. Рaдуйсz, за гDа распsтаго и3з8zзвлeнный и3 заушeнный. Рaдуйсz, ћкw мyчєницы со п®тeчею на нб7сёхъ њ терпёніи твоeмъ ликовaху.

Рaдуйсz, с™и1телю вели1кій їwaнне златоyсте.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть б9іz и3 во и3згнaніи соблюдaше тS, їwaнне: тaмw бо, ѓки пavелъ с™hй во ќзахъ, фінікjzнwмъ и3 пeрсwмъ є3ђліе возвэщaлъ є3си2, послaньми вBрныz ўтэшaz. И# тaкw ўпaслъ є3си2 цRковь дaже до днE, в0ньже злат†z ўстA тво‰ и3зрек0ша словесA послBднzz: слaва бGу за вс‰. Душa же твоS на нб7сA пренесeна бhсть с™hми ѓгGлы, побёднэ вопію1щими: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще рaдостнw, вёрніи пренес0ша с™ы6z м0щи тво‰, їwaнне, въ царьгрaдъ, tню1дуже слaва твоS пр0йде до послёднихъ земли2 и3 њбhде всю2 вселeнную, ўчaщи всёхъ пёти тебЁ си1це:

Рaдуйсz, стрaнниче, во nтeчествіе нбcное вшeдый. Рaдуйсz, всёхъ цRквей моли1твами напyтствованный. Рaдуйсz, на пути2 въ пиfіyнтъ дaльній въ комaнэхъ течeніе скончaвый. Рaдуйсz, ћкw кончи1ну ти2 предречE сщ7енномyченикъ васілjскъ. Рaдуйсz, t сегw2 ўслhшавый: брaте, заyтра кyпнw њбрsщемсz. Рaдуйсz, с™hхъ т†инъ пріsтіемъ къ восхождeнію въ рaй ўкрэпи1выйсz. Рaдуйсz, ћкw душA твоS t многотрyднагw тэлесE ти1хw разлучи1сz. Рaдуйсz, ћкw тлёніе не прикоснyсz костeмъ твои6мъ. Рaдуйсz, ћкw на си1хъ во хрaмэхъ жeртва безкр0внаz днeсь возн0ситсz. Рaдуйсz, нбcныхъ выс0тъ њбитaтелю, свётомъ невечeрнимъ њсіsнный. Рaдуйсz, ћкw со с™hми васjліемъ вели1кимъ и3 григ0ріемъ бGосл0вомъ ћвльсz, восхвалsти тS кyпнw со џнэми вс‰ научи1лъ є3си2. Рaдуйсz, слaво цRкве вселeнскіz.

Рaдуйсz, с™и1телю вели1кій їwaнне златоyсте.

Кондaкъ Gi

Q с™и1телю вели1кій їwaнне златоyсте! При1зри съ нбcныхъ выс0тъ на ны2, д0лу повeржєнныz, и3 пріeмъ сіE t любвE нaшеz приноси1мое ти2 хвалeніе, ўмоли2 гDа бGа, да и3зліeтъ на ны2 бlгодaть свою2, немощн†z врачyющую, сyщыz во правослaвіи ўкрэпи1тъ, tпaдшыz же t цRкве пaки въ л0но тоS приведeтъ, бlгоутр0біемъ свои1мъ њскудэв†ющаz восполнsz, и3 всёхъ спод0битъ съ тоб0ю и3 всёми с™hми пёти є3мY во вёки: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz а7-й јкосъ: ЃгGла џбразомъ:

И# пaки кондaкъ пeрвый: Возбрaнный вождю2:

Мlтва

Q с™и1телю вели1кій їwaнне златоyсте! МнHгаz и3 разли6чнаz даров†ніz t гDа пріsлъ є3си2 и5, ћкw рaбъ бlгjй и3 вёрный, вс‰ д†нныz тебЁ талaнты д0брэ ўмн0жилъ є3си2: сегw2 рaди вои1стину вселeнскій ўчи1тель бhлъ є3си2, ћкw всsкъ в0зрастъ и3 всsко звaніе t тебє2 поучaетсz. Ты2 є3си2 nтрокHмъ послушaніz w4бразъ, ю4нымъ цэломyдріz свэти1ло, мужє1мъ трудолю1біz настaвникъ, ст†рымъ неѕл0біz ўчи1тель, и4нокwмъ воздержaніz прaвило, молsщымсz в0ждь t бGа вдохновeнный, мyдрости и4щущымъ ўмA просвэти1тель, витjzмъ доброглагHливымъ сл0ва живaгw и3ст0чникъ неисчерпaемый, благотворsщымъ милосeрдіz ѕвэздA, начaльствующымъ правлeніz мyдрагw w4бразъ, прaвды ревни1телємъ дерзновeніz вдохнови1тель, прaвды рaди гони6мымъ терпёніz настaвникъ: всBмъ вс‰ бhлъ є3си2, да всsкw нBкіz спасeши. Над8 всёми же си1ми стzжaлъ є3си2 люб0вь, ћже є4сть соyзъ совершeнства, и3 т0ю, ћкw си1лою б9eственною, вс‰ даров†ніz во є3ди1нэмъ лицЁ твоeмъ во є3ди1но совокупи1лъ є3си2, и3 тyюжде люб0вь, раздэлє1ннаz примирsющую, въ толковaніи словeсъ ґпcльскихъ всBмъ вBрнымъ проповёдалъ є3си2. Мh же грёшніи, по є3ди1ному кjйждо своE даровaніе и3мyще, є3динeніz дyха въ сою1зэ ми1ра не и4мамы, бывaемъ тщеслaвни, дрyгъ дрyга раздражaюще, дрyгъ дрyгу зави1дzще: сегw2 рaди даров†ніz н†ша раздэлє1ннаz не въ ми1ръ и3 сп7сeніе, но во враждY и3 њсуждeніе нaмъ kвлsютсz. Тёмже къ тебЁ, с™и1телю б9ій, припaдаемъ, разд0ромъ њбуревaеми, и3 въ сокрушeніи сeрдца пр0симъ: моли1твами твои1ми tжени2 t сердeцъ нaшихъ всsку г0рдость и3 зaвисть, нaсъ раздэлsющыz, да во мн0зэхъ ќдэхъ є3ди1но тёло цRк0вное бyдетъ, да по словеси2 твоемY моли1твенному возлю1бимъ дрyгъ дрyга и3 є3диномhсліемъ и3сповёмы nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, трbцу є3диносyщную и3 нераздёльную, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.