НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Архангелу Гаврилу

Кондaкъ №

И#збрaннаго ґрхaгGла, при1снw предстоsтелz пrт0лу вседержи1телz, таи1нника блгdти, и3 рaдости бlговёстника, всечестнaго гавріи1ла, пречи1стыz дв7ы невэстокраси1телz, пёніемъ похвaльнымъ благочeстнw почти1мъ, со благодарeніемъ є3мY зовyще:

Рaдуйсz, ґрхaгGле гавріи1ле, вёчнагw сп©eніz нaшегw бlговёстниче.

Јкосъ №

ЃгGeлъ безпл0тный є3стеств0мъ бhсть, слaвы присносyщныz и3 вёчныz премyдрости въ создaніи ми1ра зри1тель kви1лсz є3си2, ґрхaгGле. сегw2 рaди тебЁ вопіeмъ:

Рaдуйсz, и4менемъ твои1мъ си1лу б9ію возвэщazй: рaдуйсz, ди1вною красот0ю твоeю неизречeнную слaву б9ію kвлszй. Рaдуйсz, душE невещeственный, своб0дный t ќзъ телeсногw є3стествA: рaдуйсz, свётлый ќме, под0біе неви1димагw бжcтвA. Рaдуйсz, бжcтвеннагw рaзума вмести1лище: рaдуйсz, неизречeнныхъ тaйнъ сокр0вище. Рaдуйсz, первосіsннагw свёта чистёйшій лучE: рaдуйсz, плaменемъ бжcтвенныz любви2 горsщаz свэщA. Рaдуйсz, пrт0ла б9іz предстaтелю: рaдуйсz, слaвы гDней созерцaтелю. Рaдуйсz, нaсъ земнор0дныхъ ўтэшeніе.

Рaдуйсz, ґрхaгGле гавріи1ле, вёчнагw сп©eніz нaшегw бlговёстниче.

Кондaкъ в7

Ви1дzще тS, ћкw ѕвэздY лучезaрную, бlгоукрашeннаго нб7сE разyмнаго, создaннаго прeжде ви1димогw нб7сE и3 земли2, ґрхaгGле, да вопіeмъ съ тоб0ю творцY бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ тв0рческій созерцaz въ творeніи нб7сE и3 земли2, и3 всегw2 ўкрашeніz и4хъ, бlгоговёйнw предстоsлъ є3си2, ґрхaгGле, пrт0лу создaтелz: є3гдa же сотворeны бhша ѕвBзды, вeліимъ глaсомъ восхвали1лъ є3си2 того2 со всёми нбcными си1лами. тёмъ же и3 мы2 тебЁ вопіeмъ:

Рaдуйсz, нeбо невещeственное, слaву б9ію повёдающее: рaдуйсz, свэти1ло дух0вное, блaгость творцA возвэщaющее. Рaдуйсz, ѕвэздо2, прeжде ви1димого свёта возсіsвшаz: рaдуйсz, пресвётлаz луно2, њби1ліе бlгодaти, пaче и4ныхъ мн0гихъ ѓгGлъ воспріи1мшаz. Рaдуйсz, зерцaло бжcтвеннагw tкровeніz: рaдуйсz, споспёшнице дух0внагw просвэщeніz. Рaдуйсz, первоaгGле, т†йны б9іz tкрывazй: рaдуйсz, свёте вторhй, пою1щыz ти2 вёрныz просвэщazй. Рaдуйсz, чистёйшаz плaменнаz къ бGу любвE: рaдуйсz, немHлчныz ўстA тогw2 хвaленіz. Рaдуйсz, nгнeмъ бlгодaти сердeчныz нaсъ согрэвaющаz: рaдуйсz, зн0й страстeй тeмъ tражazй.

Рaдуйсz, ґрхaгGле гавріи1ле, вёчнагw сп©eніz нaшегw бlговёстниче.

Кондaкъ G

Си1лэ б9іей тезоимени1тъ сhй, споб0рникъ kви1лсz є3си2, ґрхaгGле пресвётлагw нбcнагw в0инства, ґрхістрати1гу міхаи1лу проти1ву пaдшихъ мрaчныхъ духHвъ. пребhвъ же вёренъ гDу создaтелю съ пр0чими безпл0тными чинaми, взывaлъ є3си2 томY трис™yю пёснь. є3мY же и3 мы2 съ тоб0ю вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёz бlгодaть неteмлему рaди вёрности твоeй гDу, во вёки пребывaеши ўтверждaемъ во блaгwмъ и3зволeніи. тёмже въ похвалY вопіeмъ тебЁ си1це:

Рaдуйсz, не и3змэни1вый твоегw2 благодaтнагw стоsніz: рaдуйсz, не њстaвивый бlжeннагw г0рнегw пребывaніz. Рaдуйсz, предстоsтелю безпл0тныхъ, велBніz б9іz и3сполнszй: рaдуйсz, преди1внымъ смирeніемъ ўкрaшенный. Рaдуйсz, б9іею блгdтію навёки ўтверждeнный: рaдуйсz, џгненною, никогдA не tпадaющею люб0вію ко гDу пылazй. Рaдуйсz, нбcнагw хлёба ѓгGльскагw при1снw вкушazй: рaдуйсz, нбcныхъ ўчи1телю, хвалeбныхъ создaтелю пэснeй. Рaдуйсz, вhшнихъ руководи1телю, возводszй нaсъ къ слaвэ нбcнэй: рaдуйсz, чиноначaльниче нем0лчнагw ѓгGльскагw ликостоsніz. Рaдуйсz, ўвеселeніе и3 ўслаждeніе и3мyщымъ сегw2 блажeннагw достоsніz.

Рaдуйсz, ґрхaгGле гавріи1ле, вёчнагw сп©eніz нaшегw бlговёстниче.

Кондaкъ д7

Бyрю помышлeній сумни1тельныхъ свётwмъ бжcтвенныz блгdти прогонszй, прин0сиши свhше, ґрхaгGле, ми1ръ въ сердцA н†ша. тёмже благодaрнw, прославлsюще бlгодэsніz тво‰, воспэвaемъ сп7си1телю бGу пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшаще бGовдохновє1нныz сказ†ніz прbр0ка моисeа њ начaлэ міробытіS и3 пHвэсти њ пeрвыхъ р0дэхъ, ўчи1телz того2 бlгочeстнw разумёемъ тS, ґрхaгGле, ћкw повелeніемъ б9іимъ недоувBданныz т†йны томY tкрhлъ є3си2. сегw2 рaди въ похвалY тебЁ вопіeмъ:

Рaдуйсz, свэтозaрнаz ѕвэздо2, њблиставaемаz t трис0лнечнагw бжcтвA: рaдуйсz, слaвнагw и3з8wби1ліемъ блгdти ўкрашeніе создaннагw є3стествA. Рaдуйсz, служeбный душE, на сп7сeніе человёкwмъ t бGа посылaемый: рaдуйсz, свэти1льниче б9іихъ tкровeній, на земли2 kвлsемый. Рaдуйсz, плaмень џгненный, плeвелы лжи2 и3 суевёріz попалszй: рaдуйсz, мечY дух0вный, тeрніе невёріz и3 безб9іz сл0вомъ и4стины посэкazй. Рaдуйсz, и4стиннагw разумёніz словесE б9іz нбcный ўчи1телю: рaдуйсz, вели1чіz тaйны сп7сeніz пред8wпредэлeнный служи1телю. Рaдуйсz, таи1ниче, под8 и4менемъ первозданного нб7сE, неви1димый мjръ ѓгGльскій прикровeннw чрeз8 бытописaніе нaмъ ўказyzй: рaдуйсz, въ тв0рческомъ сл0вэ б9іемъ всемогущее v3постaсное сл0во б9іе нaмъ показyzй. Рaдуйсz, въ создaніи человёка, и3 въ нар0читыхъ бжcтвенныхъ словесёхъ, дёйствіzхъ и3 въ ветхозавётныхъ w4бразахъ, тaйну прес™hz трbцы нaмъ kвлszй: рaдуйсz, въ б9іихъ њбэтовaніzхъ дрeвнимъ патріaрхwмъ начaло нaшегw сп7сeніz возвэщazй.

Рaдуйсz, ґрхaгGле гавріи1ле, вёчнагw сп©eніz нaшегw бlговёстниче.

Кондaкъ є7

БGотeчнаz струS tкровeній бжcтвенныхъ kви1лсz є3си2, ґрхaгGле, и3 въ послёднэмъ прbр0ческомъ р0дэ, ћснw назнaменуz прbр0ку даніи1лу њ послёднихъ временaхъ, царeхъ и3 цaрствіихъ. њ сeмъ вопіeмъ ди1вному въ судьбaхъ свои1хъ царю2 царeй бGу хвалeбную пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дzще и3сполнeніе ћсныхъ прbр0чествъ твои1хъ, ґрхaгGле, њ бyдущемъ њсвобождeніи ветхозавётнаго ї}лz t плёна вавmлHнскагw, и3 њ kвлeніи по си1хъ въ мjрэ хrтA вLки. мh же, ћкw бGоизбрaнный ї}ль бlгоговёйнw благодарsще свободи1телz дyшъ нaшихъ похвaльную пёснь тебЁ прин0симъ:

Рaдуйсz, бжcтвеннагw свёта селeніе: рaдуйсz, нaшихъ мhслей њзарeніе. Рaдуйсz, бyдущихъ судeбъ б9іихъ kснwзри1телю: рaдуйсz, и3спытyющихъ свидBніz гDнz тайноучи1телю. Рaдуйсz, вождє1мъ бlгочести6вымъ на враги2 њдолeніе подавazй: рaдуйсz, м{дрымъ прави1телємъ бжcтвенное tкровeніе kвлszй. Рaдуйсz, конeчное посрамлeніе kзhческагw нечeстіz въ рaдости возвэсти1вый: рaдуйсz, мyже желaній дух0вныхъ грzдyщихъ, свобождeніемъ ї}лz возвесели1вый. Рaдуйсz, возрождeніе їеrли1ма, и3 возсоздaніе с™aгw хрaма пред8указaвый: рaдуйсz, пришeствіе хrтA мессjи ћснw назнаменовaвый. Рaдуйсz, седми1нами и3счи1сливый врeмz сп7си1тельныz смeрти хrтA: рaдуйсz, tкровeніемъ твои1мъ ветхозавётному сын0внему бGослужeнію конeцъ настA.

Рaдуйсz, ґрхaгGле гавріи1ле, вёчнагw сп©eніz нaшегw бlговёстниче.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ всемjрный рaдостныz вёсти њ сп7си1тели бhлъ є3си2, ґрхaгGле, є3гдA бо прибли1зисz седми1нами с™0му прbр0ку даніи1лу возвэщeнное врeмz kвлeніе хrтA мессjи, п0сланъ бhсть є3си2 къ сётующым њ непл0дствэ своeмъ роди1телємъ бGом™ри, возвэсти1ти и3мъ њ рождeніи благословeнныz дщeри, пред8избрaннэй t вэкHвъ м™ри мессjи хrтA, хотsщагw пріити2 на и3збавлeніе человёчества, є3мY же съ тоб0ю вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

ВозсіS тоб0ю, ґрхaгGле, сётующымъ роди1телємъ бGоoтрокови1цы ўтэшeніе њ ск0ромъ разрэшeніи непл0дства и4хъ, рождeніемъ пребlгословeнныz. пріeмъ t ни1хъ ќбw вeліе благодарeніе, пріими2 и3 t нaсъ сицевyю похвалY:

Рaдуйсz, свётлое зерцaло б9іz блaгости: рaдуйсz, нбcный вёстниче сп7си1тельныz рaдости. Рaдуйсz, бжcтвенный вёстниче, носи1телю вhшнzгw мjра благословeніz: рaдуйсz, ск0рый прогони1телю душeвнагw смущeніz. Рaдуйсz, блуждaющымъ во тьмЁ, бGовёденіz внезaпное њзарeніе: рaдуйсz, сэдsщымъ въ смeртной сёни ўнhніz, благодaтное њживлeніе. Рaдуйсz, њбрaдователю смирeнныхъ и3 ўничижeнныхъ: рaдуйсz, ўтёшителю презрённыхъ и3 tвeрженныхъ. Рaдуйсz, смертон0сныz печaли мjра сегw2 прогони1телю: рaдуйсz, сп7си1тельныz по бз7э печaли возбуди1телю. Рaдуйсz, t находsщыz ск0рби и3збавлszй: рaдуйсz, ўповaющыz на гDа возвеселszй.

Рaдуйсz, ґрхaгGле гавріи1ле, вёчнагw сп©eніz нaшегw бlговёстниче.

Кондaкъ з7

Хотsще kснёе њзари1ти пyть вёры восходsщему с0лнцу прaвды, хrтY спаси1телю, гDь послA тS, ґрхaгGле, бlговэсти1ти тaкожде и3 їерeю захaріи њ рождeніи t негw2 вели1когw їwaнна, предтeчи сп7сова. њ сeмъ ќбw рaдующесz вопіeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Ди1вному прbр0ческому словеси2 твоемY њ рождeніи предтeчи невёріе показaвши тогw2 роди1тель нэмот0ю свsзанъ бhсть t тебє2, ґрхaгGле. мh же и3сполнeніе прbр0чества ви1дzще, похвалY тебЁ си1це вопіeмъ:

Рaдуйсz, ѕвэздо2 свэтозaрнаz, разгонsющаz мрaкъ прошeдшыz н0чи смeртныz: рaдуйсz, денни1це, вэщaющаz невечeрній дeнь благодaти н0выz. Рaдуйсz, зачaло є3ђліа їерeю захaріи предвозвэсти1вый: рaдуйсz, прославлsти гDа разрэшeніемъ kзhка последнегw научи1вый. Рaдуйсz, пути2 ко грzдyщему сп7си1телю нбcный ўготови1телю: рaдуйсz, сэменA спаси1тельныz вёры въ того2 на земли2 насади1телю. Рaдуйсz, бжcтвеннагw всемогyщества рeвностный показaтелю: рaдуйсz, всsкагw сомнёніz въ т0мъ стр0гій наказaтелю. Рaдуйсz, цeркви ветхозавётныz невэстоводи1телю: рaдуйсz, грzдyщагw женихA хrтA бlговэсти1телю. Рaдуйсz, заверши1телю прbр0ческагw въ вeтхомъ завётэ tкровeніz: рaдуйсz, пeрвый возвэсти1телю є3ђльскагw въ н0вомъ завётэ и3сполнeніz.

Рaдуйсz, ґрхaгGле гавріи1ле, вёчнагw сп©eніz нaшегw бlговёстниче.

Кондaкъ }

Къ бGоoтрокови1цэ марjи, чудeснw р0жденной t непл0дове, храни1телемъ t бGа пристaвленъ бhлъ є3си2, вели1кій ґрхaгGле, и3 во хрaмэ б9іемъ сію2 дух0внw и3 тэлeснw питaлъ є3си2, на всsкъ дeнь пи1щу приносS є4й и3 поучaz непрестaннw пёти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь мjръ нбcный и3 земнhй диви1тсz служeнію твоемY, ґрхaгGле, въ мёсzцъ бо шестhй по зачaтію вели1кагw предтeчи хrт0ва їwaнна, п0сланъ бhлъ є3си2 въ назарeтъ съ тaинствомъ t вёка сокровeннымъ и3 сами1мъ ѓгGлwмъ невёдомымъ, благовэсти1ти пречи1стэй дв7э марjи бцdэ, непостижи1мое сн7а б9іz въ нeй зачaтіе. тёмже въ похвалY тебЁ, ћкw бlговёстнику нaшегw сп7сeніz рaдостнw вопіeмъ:

Рaдуйсz, совёта предвёчнагw tкровeніе: рaдуйсz, тaинствъ сокровeнныхъ kвлeніе. Рaдуйсz, свэтон0сный спаси1тельный дeнь, благовэсти1вшаz многосвётлаz зарS: рaдуйсz, пeрвый лучE восходsщагw с0лнца прaвды, хrтA цRS. Рaдуйсz, бжcтвенныz слaвы сн7а всевhшнzгw возвэсти1телю: рaдуйсz, сладчaйшагw и4мени ї}са пeрвый возгласи1телю. Рaдуйсz, бlговёстниче вёчнагw цrтва хrт0ва: рaдуйсz, сп7си1тельный ўтёшителю человёческагw р0да грёшнагw. Рaдуйсz, бжcтвенныz нaшей вёры настaвниче: рaдуйсz, ўсeрдный нaшъ ко гDу сп7си1телю, моли1твенниче. Рaдуйсz, хотsщымъ послёдовати сп7сeніz вhшній служи1телю: рaдуйсz, всегw2 р0да хрістіaнскагw нбcный покрови1телю.

Рaдуйсz, ґрхaгGле гавріи1ле, вёчнагw сп©eніz нaшегw бlговёстниче.

Кондaкъ f7

ВсE богaтство смирeніz и3 непор0чности kви1ла є3си2, приснодв7а, є3гдA смути1сz њ преслaвнэмъ ґрхaгGльстэмъ привётствіи и3 недоумёющи вопроси1ла благовёстника: кaкw бyдетъ сіE, и3дёже мyжа не знaю; тh же, ўтверждaz ю5, рёклъ є3си2: дyхъ с™hй нaйдетъ на тS, и3 си1ла вhшнzго њсэни1тъ тS: тёмже и3 раждaемое свsтw наречeтсz сн7ъ б9ій. томY ќбw поклонsющесz съ тоб0ю вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Витjи многовэщaніи не довлёютъ къ похвалЁ ди1внагw служeніz твоегw2, ґрхaгGле. мh же люб0вію побэждaеми, пaки тебЁ ћкw бlговёстнику нaшегw сп7сeніz вопіeмъ:

Рaдуйсz, нбcный ќме, бжcтвенныхъ tкровeній свётлое зерцaло: рaдуйсz, teмлzй съ дух0вныхъ nчeсъ нaшихъ вётхагw зак0на покрывaло. Рaдуйсz, всевhшнzгw цRS превhшній служи1телю: рaдуйсz, тaйны тріестeственнаго бжcтвA твeрдый и3з8zсни1телю. Рaдуйсz, и4стинное вочеловёченіе сн7а б9іz провозглашazй: рaдуйсz, безмyжнее тогw2 зачaтіе t приснодёвы нашeствіемъ с™aгw д¦а возвэщazй. Рaдуйсz, бжcтвенную си1лу ўтёшителz и3звэствyzй: рaдуйсz, благодaтное тёмъ њсэнeніе пречи1стыz дв7ы бlговэствyzй. Рaдуйсz, кимвaле, велBніz б9іz возглашazй: рaдуйсz, nргaне, бжcтвенное смотрeніе проставлszй. Рaдуйсz, pалти1ре, бжcтвенное снисхождeніе сн7а б9іz возвэщazй: рaдуйсz, прекрaснаz гyсле с™aгw д¦а, ўтэшeніе воспэвaющій.

Рaдуйсz, ґрхaгGле гавріи1ле, вёчнагw сп©eніz нaшегw бlговёстниче.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 хотS въ бyри недоумёніz сyщэ прaведного їHсифа, њбрyчника пречи1стыz nтрокови1цы, kви1лсz є3си2 томY, ґрхaгGле, ўвэрsz є3гw2 њ неискусобрaчнэй, ћкw зачaтіе ў нeй t д¦а с™aгw є4сть, и3 по си1хъ хrтY р0ждшемусz въ виfлеeмэ благовэсти1лъ є3си2 сію2 рaдость вeлію пaстырємъ, и3 со мн0жествомъ вHй нбcныхъ воспёлъ є3си2: слaва въ вhшнихъ бGу! є3мY же и3 мы2 при1снw вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

ЦRю хrтY прeжде в0льнагw страдaніz, моли1вшемусz въ вертогрaдэ, kви1лсz є3си2, ґрхaгGле, ўкрэплsz є3гw2, ћкw человёка въ п0двизэ сyща. тэмже и3 нaсъ немощнhхъ дyхомъ, бжcтвенною блгdтію ўкрэпи2, да рaдостнw въ похвалY тебЁ вопіeмъ:

Рaдуйсz, ск0рый предстaтелю въ бэдЁ сyщихъ: рaдуйсz, ўсeрдный застyпниче, ўповaніе на тS и3мyщихъ. Рaдуйсz, во и3скушeніихъ си1льный пом0щниче: рaдуйсz, проти1ву ѕлhхъ духHвъ крёпкій поб0рниче. Рaдуйсz, мрaкъ недоумёній и3 смущeній t сердeцъ нaшихъ прогонszй: рaдуйсz, познaніемъ в0ли б9іей рaзумъ нaшъ њзарszй. Рaдуйсz, въ печaли сyщыz ўтэшazй: рaдуйсz, є3лeемъ ми1лости б9іей сердцA ск0рбныхъ ўмащazй. Рaдуйсz, и4стиннагw бGовёденіz и4щущихъ, нбcный ўчи1телю: рaдуйсz, жи1зни благочести1выz нел0жный и3звэсти1телю. Рaдуйсz, къ равноапcльскому житію2 непрестaнный возбуди1телю: рaдуйсz, въ г0рнее цaрство благонадeжный води1телю.

Рaдуйсz, ґрхaгGле гавріи1ле, вёчнагw сп©eніz нaшегw бlговёстниче.

Кондaкъ №i

Пёніе хвалeбное воспэвaлъ на нб7си2 съ пр0чими нбcными си1лами воскресeнію хrт0ву, и3 на земли2 возвэсти1тель тогw2 бhлъ є3си2, ґрхaгGле, kви1всz мmрон0сицамъ при гр0бэ и3 бlговэсти1въ тBмъ возстaніе хrтA живодaвца, є3гw2 же съ тоб0ю прославлsюще, вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтоподaтельный свэти1льникъ tкровeніz б9іz, пречи1стэй дв7э бцdэ kви1лсz є3си2, ґрхaгGле, и3 тeплэ молившейсz на горЁ є3леHнстэй благовэсти1лъ є3си2 є4й, ћкw прибли1жисz честн0е є3S ўспeніе, и3 рaйскую свэтон0сную вётвь подaлъ є3си2 є4й. сегw2 рaди пріими2 t нaсъ сію2 хвалeбную пёснь:

Рaдуйсz, слaвнэйшій t седми2 духHвъ, предстоsщихъ пrт0лу вседержи1телz: рaдуйсz, честнёйшій на земли2 слуго2 пречcтыz м™ри хrтA сп7си1телz. Рaдуйсz, сп7си1тельныхъ tкровeній б9іихъ и3зрsдный служи1телю: рaдуйсz, любвE милосeрдіz б9іz при1сный благовэсти1телю. Рaдуйсz, тє1плыz мlтвы къ бGу вёрныхъ на жeртвенникъ нбcный возносsй: рaдуйсz, ми1ръ и3 благословeніе б9іе tтyду и3мъ приносsй. Рaдуйсz, ўсeрдный пом0щниче въ добродётельной жи1зни подвизaющихсz: рaдуйсz, благjй ўтёшителю ко блажeннэй кончи1нэ приближaющихсz. Рaдуйсz, пред8 прест0ломъ нбcнымъ судію2 прaведнагw њ нaсъ ўмолszй: рaдуйсz, ћкw съ вёрою къ тебЁ молsщыzсz t вёчныхъ мyкъ и3збавлsютсz. Рaдуйсz, ћкw люб0вь къ тебЁ и3мyщій вёчнагw цrтвіz со ѓгGлы сподоблsютсz.

Рaдуйсz, ґрхaгGле гавріи1ле, вёчнагw сп©eніz нaшегw бlговёстниче.

Кондaкъ в7i

Благод†тныz зн†меніz твоеS п0мощи не т0кмw въ дрeвніz, но и3 въ нHвыz временA kвлsеши, ґрхaгGле, пречестнaz бо њби1тель дохіaрскаz на свzтёй горЁ ґfHнстэй, создaвши хрaмъ во и4мz ґрхaгGлwвъ, донhнэ возвэщaетъ чyдо твоE, є3гдA кyпнw со ґрхістрати1гомъ міхаи1ломъ спaслъ є3си2 благочести1вагw послyшника t г0рькіz смeрти въ пучи1нэ морстёй, и3 благодaрнэ вопіeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Воспэвaz на нб7си2 съ пр0чими безпл0тными честнёйшую херув‡мъ, томY же и3 нaсъ сyщихъ на земли2 научaеши. Всечестнёйшаz бо другaz ґfHнскаz њби1тель, и3менyемаz дост0йно є4сть, и4менемъ свои1мъ проповёдуетъ друг0е преслaвное чyдо kвлeніz твоегw2, ґрхaгGле, благоговёйному послyшнику, є3гH же научи1лъ є3си2 нбcнэй пёсни ко прославлeнію бGом™ре. сію2 бо пою1ще въ чeсть бцdы и3 тебЁ дост0йнw въ похвалY вопіeмъ:

Рaдуйсz, нбcный њбрaдователю м™ри преблагословeнныz: рaдуйсz, невэстокраси1телю приснодв7ы нетлённыz. Рaдуйсz, нбcный є3S воспэвaтелю: рaдуйсz, въ вёчнэй слaвэ т0й предстоsтелю. Рaдуйсz, ћкw и3 пр0чіz чи1ны ѓгGльскіz возбуждaеши воспэвaти честнёйшую херув‡мъ: рaдуйсz, ћкw нaсъ земнор0дныхъ научaеши прослaвити слaвнэйшую сераф‡мъ. Рaдуйсz, ревнyющымъ њб8 ѓгGльстэмъ житіи2 вhшній покрови1телю: рaдуйсz, въ моли1твэ къ бGу пред0брый ўчи1телю. Рaдуйсz, сердцA молsщихсz люб0вію ко гDу возжигazй: рaдуйсz, fmміaмъ чи1стыхъ моли1твъ на ґлтaрь нбcный возлагazй. Рaдуйсz, благодaтію ўмилeніz молsщихсz ўслаждazй: рaдуйсz, въ безм0лвіи и4хъ т0ю ўтэшazй.

Рaдуйсz, ґрхaгGле гавріи1ле, вёчнагw сп©eніz нaшегw бlговёстниче.

Кондaкъ Gi

Q вели1кій ґрхaгGле гавріи1ле, сокровeннэйшихъ т†йнъ б9іихъ служи1телю, воплощeніе сн7а б9іz прерaдостный благовёстниче, и3 нaшегw сп7сeніz ўсeрдный споспёшниче. пріими2 t нaсъ недост0йныхъ сіE хвалeбное и3 бlгодaрственное пёніе, и3 ўмоли2 гDа даровaти нaмъ наслёдіе въ вёчномъ є3гw2 цrтвіи, да съ тоб0ю непрестaннw воспоeмъ є3мY: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGeлъ безпл0тный:

И# пaки кондaкъ пeрвый: И#збрaннаго ґрхaгGла:

Моли1тва

Q, с™hй ґрхaгGле б9ій гавріи1ле! при1снw предстоsй пrт0лу всевhшнzгw, прерaдостный бlговёстниче и3 ўсeрдный споспёшниче нaшегw сп7сeніz! ми1лостивw пріими2 t нaсъ недост0йныхъ тебЁ приноси1мое сіE хвалeбное пёніе. И#спрaви моли6твы нaшz и3, ћкw fmміaмъ, на нбcный ґлтaрь кади1льный вознеси2 и4хъ. њзари2 ўмы2 нaшz свётомъ вёры правослaвныz, воспламени2 люб0вію сердцA н†ша ко хrтY сп7си1телю нaшему, њбрати2 и3 ўкрэпи2 желaніz н†ша на спаси1тельномъ пути2 є3ђльскихъ зaповэдей. да въ сeмъ вёцэ ти1хw и3 благочeстнw поживeмъ во слaву б9ію, въ бyдущэмъ же не лиши1мсz цrтвіz нбcнагw, є3г0же получи1ти да спод0бимсz благодaтію хrтA бGа нaшегw, ходaтайствомъ пречи1стыz є3гw2 м™ри, и3 твои1ми многом0щными мlтвами, и3 да прослaвимъ съ тоб0ю и3 пр0чими безпл0тными си1лами нбcными и3 всёми с™hми є3ди1ного въ трbцэ слaвимого бGа: nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.