НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Нектарију Оптинском

Кондaкъ №

БGоблажeнному стaрцу нектaрію ћкw бlгоухaнному крjну џптины пyстыни, и4же и3сточaетъ бжcтвенный нектaръ дух0внагw житіS и3 бlгов0нитъ и4мъ цRковь б9ію, похвaльнаz принесeмъ пёніz, тh же, џтче бGомyдре, t м0рz суeтствій и3 бёдъ многоразли1чныхъ и3збaви стaдо твоE люб0вію тебЁ зовyщее:

Рaдуйсz, бlжeнне нектaріе, џптиной пyстыни бlгоухaніе.

Јкосъ №

T к0рене бlгочeстіz процвёлъ є3си2, џтче нектaріе, пот0ки є3ђльскими напаsемь и3 стрaхомъ б9іимъ њкормлsемь и3здётска, ћкw непор0чный ѓгнецъ t мaтере въ дaръ бGу принeслсz є3си2, ћкw всесожжeніе тyчное. Мh же в0ню њбонsюще трудHвъ твои1хъ, похвaльнаz тебЁ зовeмъ:

Рaдуйсz, бlгочести1выхъ роди1телей процвэтeніе. Рaдуйсz, бGолюби1выхъ ревни1телей приращeніе. Рaдуйсz, добродётелей цвэтоѕлaчное nдэsніе. Рaдуйсz, добров0нное цэломyдріz помaзаніе. Рaдуйсz, ћкw въ домY б9іи приметazйсz и3здётска. Рaдуйсz, ћкw въ раю2 слaдости вчини1выйсz и3зрsднэ. Рaдуйсz, к0реню, напоsемый водaми вёры. Рaдуйсz, гр0зде и3сточazй віно2 надeжды.

Рaдуйсz, бlжeнне нектaріе, џптиной пyстыни бlгоухaніе.

Кондaкъ в7

Ўслhшавъ џтче ћкw въ џптиной пyстыни вертогрaдъ стaрчества бGомъ насаждeнъ бhсть, ўстреми1лсz є3си2 в0нь на крhлахъ любомyдріz и3 почи1лъ є3си2 на лyзэ ски1тскомъ слaдость вкушaz нектaра дух0внагw, бGу взывaz: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Под8 крыл0ма предтeчи водвори1выйсz џтче нектaріе и3 въ хрaмэ є3гw2 ћкw на мhсленнэмъ нб7э живhй, послушaнію цRк0вному прилежaлъ є3си2, ћкw ѓгGльскому служeнію. Тёмже прин0симъ тебЁ похвaльное пёніе:

Рaдуйсz, t предтeчи всыновлeніе пріeмый. Рaдуйсz, t стaрцєвъ вразумлeніе получи1вый. Рaдуйсz, ќтварь мhсленнаz хрaма б9іz. Рaдуйсz, ўкорeніе чyвственное грэхA г0рдости. Рaдуйсz, ѓгGльскими дэsньми себE њкрыли1вый. Рaдуйсz, и4ноческими добродётельми себE ўкрaсивый. Рaдуйсz, послушaніемъ nбрётый миросвётлый восх0дъ. Рaдуйсz, прилежaніемъ tкрhвый преми1рный вост0къ.

Рaдуйсz, бlжeнне нектaріе, џптиной пyстыни бlгоухaніе.

Кондaкъ G

Ћкw р0зга, въ џптинстэй пyстыни прозsблъ є3си2, џтче нектaріе, напаsемь бGомyдрыми словесы6 стaрцєвъ твои1хъ, и3 въ точи1лэ послушaніz и3згнэтaемь, мсто2 сладчaйшее и3скапaлъ є3си2 нощебдённыхъ твои1хъ мlтвъ, бGу поS: Ґллилyіа.

Јкосъ G

Въ тёснэй хрaминэ твоeй ѓки въ затв0рэ пожи1лъ є3си2, џтче нектaріе, дyхомъ при1снw въ г0рнее восходS, њ земнhхъ небрeглъ є3си2 попечeніихъ, nбaче любомyдріемъ дyшу твою2 ѓки злaтомъ богaтz. Тёмже сокр0вищємъ души2 твоеS дивsщесz, си1це тебЁ рцeмъ:

Рaдуйсz, нощебдённыхъ мlтвъ свэти1льниче. Рaдуйсz, днесвётлыхъ трудHвъ проповёдниче. Рaдуйсz, затв0рниче бGолюбeзнэйшій. Рaдуйсz, застyпниче бlгодерзновeннэйшій. Рaдуйсz, ћкw во глубинЁ безм0лвіz би1серъ њбрёлъ є3си2 дух0вный. Рaдуйсz, ћкw въ тишинЁ безстрaстіz глaсъ хлaда kви1сz ти2 т0нка. Рaдуйсz, ћкw тэснот0ю п0двига широтY њбрёлъ є3си2 раS. Рaдуйсz, ћкw высот0ю смирeніz глубины2 и3збёглъ є3си2 ѓда.

Рaдуйсz, бlжeнне нектaріе, џптиной пyстыни бlгоухaніе.

Кондaкъ д7

Въ тишинЁ безм0лвіz бGу пораб0талъ є3си2 џтче, мjра тщетY и3 ти1ну страстeй њтрsслъ є3си2, чи1стымъ џкомъ б9іz тaйны ўвёдэлъ є3си2 бGомyдре, тёмже чaдамъ твои6мъ заповёдэлъ є3си2 во всBмъ и3скaть вели1кагw смhсла, бGу бlгодaрнэ взывaz: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Сeрдце, ћкw кни1гу бGопи1санну возымёлъ є3си2, џтче, начертaніемъ въ нeмъ б9іихъ тaинъ и3 судeбъ. Кни1жникъ ћвльсz бGомyдрый, и3сточazй позн†ніz нелє1стнаz, и3 напаszй слaдостію бжcтвенною всёхъ вопію1щихъ тебЁ:

Рaдуйсz, скрижaле непи1саннаz житeйскими письмє1ны. Рaдуйсz, сви1тче и3спи1санный тр0стію блгdти. Рaдуйсz, тaинъ бжcтвенныхъ чтcн0е вмэсти1лище. Рaдуйсz, судeбъ гDнихъ тaинниче преизрsдный. Рaдуйсz, несмhсленныхъ премyдростію бжcтвенною ўмудри1вый. Рaдуйсz, мyдрыхъ вёка сегw2 њбличи1вый. Рaдуйсz, t кaмене хrтA мeдъ дух0вный пи1вый. Рaдуйсz, t ќстъ твои1хъ слaдость дух0вную и3сточи1вый.

Рaдуйсz, бlжeнне нектaріе, џптиной пyстыни бlгоухaніе.

Кондaкъ є7

Сокр0вищница даровaній дух0вныхъ kви1лсz є3си2 нектaріе, и5хже пріsлъ є3си2 t бGон0сныхъ стaрцєвъ твои1хъ: t ґмвр0сіz научи1лсz є3си2 дэsнію, t ґнат0ліz же ви1дэнію, t самагH же гDа пріsлъ є3си2 мlтву непрестaнную, поS є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Е#гдA стaрцемъ послёднимъ бhти тS брaтіz и3збрaша џтче нектaріе, nбaче по смирeнію tрещи1сz хотsщу, стaрцєвъ соб0ръ тебЁ въ ви1дэніи предстA, и5хже совёту внsлъ є3си2, и4го бlг0е пріsти, тёмже похв†льнаz ўслhши сі‰:

Рaдуйсz, є3диномhсленнаz крёпосте вёрныхъ. Рaдуйсz, и3зwбличи1вый нeмощь невёрныхъ. Рaдуйсz, соб0ра стaрческагw пrное бlгоухaніе. Рaдуйсz, њ бз7э крёпкое kви1вый подвизaніе. Рaдуйсz, мlтвою примирszй во враждЁ сyщихъ. Рaдуйсz, pал0мски мyдрствуzй њ вeщехъ пресyщныхъ. Рaдуйсz, видёній нбcныхъ пrный созерцaтелю. Рaдуйсz, tкровeній бжcтвенныхъ дост0йный храни1телю.

Рaдуйсz, бlжeнне нектaріе, џптиной пyстыни бlгоухaніе.

Кондaкъ ѕ7

Стрaстей рyбище џтче нектaріе пращeю постA раздрaлъ є3си2, бдёніемъ же вeтхихъ ри1зъ совлeклсz є3си2, тёмже ри1зы и3спещрeнны добродётельми тебЁ и3сткA блгdть с™aгw д¦а, въ ню1же њблeклсz є3си2, поS: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Ќмъ хrт0въ стzжaлъ є3си2 бGомyдре нектaріе, совлечeніемъ мудровaніz мjра сегw2, и3 kви1лсz є3си2 любомyдріz свэти1льникъ свэтозaрный. Тёмже просвэти2 є3ђльскимъ бGоразyміемъ вопію1щихъ тебЁ сіS:

Рaдуйсz, џчи херувjмскіz стzжaвый. Рaдуйсz, ўсты2 серафjмскіz и3мёвый. Рaдуйсz, пламенёющагw рачeніz свётлость. Рaдуйсz, свэтлёйшагw разсуждeніz ћсность. Рaдуйсz, страстeй ўгашazй разжжeніе. Рaдуйсz, плaмене добродётелей возжeніе. Рaдуйсz, премyдрости хrт0вой тaиниче. Рaдуйсz, любомyдріz є3ђльскагw и3сполнeніе.

Рaдуйсz, бlжeнне нектaріе, џптиной пyстыни бlгоухaніе.

Кондaкъ з7

Ўмудри1тельное и3мёлъ є3си2 џтче сл0во разрэшaющее всsкій непрaвды соyзъ, просіzвaющее же глуби1ны душeвныz и3 во tи1шіе преводsщее t бyри ск0рбей. Тёмже ўтёшительнымъ сл0вомъ напитaй ч†да твои1хъ, вопію1щихъ хrтY: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Ћкw хотS безyміе мjра сегw2 њбличи1ти бGомyдре нектaріе, бyйствомъ мни1мымъ kви1лъ є3си2 себE прикровeнъ, ю3р0дствомъ мyдрымъ высокомyдрыхъ и3зwбличи1лъ є3си2 суемyдріе и3 къ высотЁ бlгочeстіz привлeклъ є3си2 t страстeй безчeстіz вопію1щихъ тебЁ сіS:

Рaдуйсz, премyдрости бжcтвенныz слaдостное пок0ище. Рaдуйсz, немyдрости мірскjz горчaйшее поз0рище. Рaдуйсz, бyйствомъ пр0повэди хrтA распsта прослaвивый. Рaдуйсz, бёгствомъ пок0ища хrтY сораспsвыйсz. Рaдуйсz, ю3р0дствомъ мни1мымъ њбyилъ є3си2 превозносsщихсz. Рaдуйсz, смиренномyдріемъ мн0гимъ ўмyдрилъ є3си2 себE ўмалsющіz. Рaдуйсz, напeрстниче премyдрости и3 стрaже бlгочeстіz. Рaдуйсz, нектaре разyмности и3стреблszй нечeстіе.

Рaдуйсz, бlжeнне нектaріе, џптиной пyстыни бlгоухaніе.

Кондaкъ }

Ћкw п0лнаz лунA въ н0щи безб0жіz возсіsлъ є3си2, бGомyдре нектaріе, и3сполнszй свётомъ бGоразyміz притекaющіz къ свётлымъ совётамъ твои6мъ, тм0ю же невёріz њслэплeнныz ўвэри1тельными њзари1лъ є3си2 чудесы2. Тёмже просвэти1вшесz t тебє2 познaніемъ с0лнца прaвды хrтA, вопіeмъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Прbр0ческою мaстію помaзанъ бhлъ є3си2 блгdтію прес™aгw д¦а ћкоже бyдущаz ћснw зрёлъ є3си2 ћкw настоsщаz, и3 совёты сердє1чныz kви1лъ є3си2 сокровє1нныz. Тёмже ћкw тайноглаг0льника тS вси2 вохвалsемъ глаг0люще:

Рaдуйсz, тaинниче бжcтвенныхъ промышлeній. Рaдуйсz, свэти1льниче сердeчныхъ намёреній. Рaдуйсz, ћкw цRю предрeклъ є3си2 вэнцeмъ м§еничества ўвzзeніе. Рaдуйсz, ћкw цRству рwссjйскому прорeклъ є3си2 вэнцeмъ дух0внымъ њбlженіе. Рaдуйсz, ћкw сeдмь свэти1льникwвъ прозрёлъ є3си2 въ џптиной сіsющихъ. Рaдуйсz, ћкw сeдмь столпHвъ ўзрёлъ є3си2 въ нeй t земнhхъ нeдръ восходsщіz. Рaдуйсz, бyдущагw вёка kснозри1телю бlжeннэйшій. Рaдуйсz, настоsщагw врeмэне тайнови1дче и3зрsднэйшій.

Рaдуйсz, бlжeнне нектaріе, џптиной пyстыни бlгоухaніе.

Кондaкъ f7

Горчaйшій пл0дъ прозzбE земли2 рwссjйстэй к0рень безб0жіz є3гдA насаждeнъ бhсть на блгdтнэй пaжити є3S, nбaче сладчaйша kви1шасz тво| прbр0чєства є3гдA ўтэшaлъ є3си2 приходsщіz лю1ди њѕл0бленныz. Тёмже не престaй ўтэшaz ны2 џтче бlжeнне твои1ми бGомyдрыми речeньми, да хrтY и3ст0ргшему к0рень безб0жіz поeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Посэчeнъ бhсть безб0жниками вертогрaдъ стaрчества, ћкw ўмали1шасz и4стина t земли2, nбaче ћкw њ к0рень твоегw2 ю3р0дства притупи1сz сeрпъ безб0жіz, сегw2 рaди ўтверди1сz и3сповёданіе твоE ћкw кeдръ лівaнскій. Мh же п0двигомъ твои1мъ ўкрёпльшасz, похвaльнаz тебЁ зовeмъ:

Рaдуйсz, бжcтвeннаz р0зго, плодsщаz гр0здъ покаsніz. Рaдуйсz, бжcтвеннаz клeще и3сторгaющаz тeрнъ безб0жіz. Рaдуйсz, віно2, веселsщее зaповэди творsщихъ. Рaдуйсz, пи1ще твeрдаz д0брэ подвизaющимсz. Рaдуйсz, мeде дух0вный бжcтвенныхъ разумёній. Рaдуйсz, млеко2 є3ђльское бжcтвенныхъ наставлeній. Рaдуйсz, словесA и3сточazй и3 дyши вёрныхъ напаszй. Рaдуйсz, сeрпъ сл0ва наoстри1вый и3 безб0жіе и3скорени1вый.

Рaдуйсz, бlжeнне нектaріе, џптиной пyстыни бlгоухaніе.

Кондaкъ ‹

Ћкw корaбль и3сп0лненъ добродётелей въ пристaнище дости1глъ є3си2 безстрaстіz и3 tтyду въ г0рнzz вэтри1ломъ д¦а престaвилсz є3си2 къ стaрцамъ твои1мъ и3дёже сою1зомъ любвE свzзaлсz є3си2 со всёми с™hми пёснь преслaвную поS: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Въ рaйскихъ кyщэхъ нhнэ водворsешисz бlжeнне нектaріе, и3 наслаждaешисz бlжeнствомъ несказaннымъ и3 чeрплеши чи1стую в0ду жи1зни и3сходsщую t пrт0ла б9іz. Тёмже въ мlтвахъ поминaй тебE славsщіz и3 глаг0лющіz сіS:

Рaдуйсz, нб7ох0децъ бжcтвенныхъ селeній. Рaдуйсz, подaтелю рaйскихъ ўтэшeній. Рaдуйсz, нб7омyдренныхъ разумёній произращeніе. Рaдуйсz, бlгочести1выхъ nбhчаевъ насаждeніе. Рaдуйсz, добродётелей нектaръ и3сточazй. Рaдуйсz, добронрaвіz ґромaтъ и3спущazй. Рaдуйсz, и3зsщное раS б9іz ўдобрeніе. Рaдуйсz, и3зрsдное чернори1зцєвъ ўкрашeніе.

Рaдуйсz, бlжeнне нектaріе, џптиной пyстыни бlгоухaніе.

Кондaкъ №i

Си1ры не потерпёлъ є3си2 нaсъ, џтче њстaвити, тёмже мощьми2 твои1ми возврати1лсz є3си2 во nби1тель твою2, ю4же њбlгов0нилъ є3си2 слaдкимъ нектaромъ рaйскимъ и3 чудесы2 преслaвными ўкрaсилъ є3си2 чтcнyю рaку твою2, къ нeйже притекaющіи съ вёрою и3сцэлeніz пріeмлютъ вопію1ще хrтY: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Неудержи1мою зарeю t земнhхъ нeдръ возсіsлъ є3си2, бlжeнне нектaріе, ћкw ќтро бжcтвенное њзари1лъ є3си2 nби1тель твою2 с0лнцемъ незаходи1мымъ притeклъ є3си2 въ ню2 м0щьми блгdтными и3 сeдмь свэти1льникwвъ вжeглъ є3си2 и3 тaинствъ ўчреди1лъ є3си2 сeдмь. Тёмже ћкw въ домY премyдрости вси2 почивaюще велэглaснw ти2 зовeмъ:

Рaдуйсz, премyдрости д0ме бGоздaнный. Рaдуйсz, глyпости хрaмину разрyшивый. Рaдуйсz, седьмост0лпнаz добродётелей њсн0во. Рaдуйсz, седмосвёщниче хрaма б9іz. Рaдуйсz, семи2 тaинствъ цRк0вныхъ бlгоговёйный служи1телю. Рaдуйсz, семи2 столпHвъ премyдрости разумли1вый ваsтелю. Рaдуйсz, дарHвъ д¦а с™aгw њдушевлeннаz храни1тельнице. Рaдуйсz, ћкw мощьми2 твои1ми и3сцэлsеши болsщіz. Рaдуйсz, ћкw чудодёйственную п0мощь подаeши просsщимъ.

Рaдуйсz, бlжeнне нектaріе, џптиной пyстыни бlгоухaніе.

Кондaкъ в7i

Въ раю2 слaдости процвёлъ є3си2 бlжeнне нектaріе, приснослaвнымъ твои1мъ житіeмъ, добродётелей масти1кою намасти1лсz є3си2 ћже и3знeслъ є3си2 t трудHвъ твои1хъ, тёмже т0ки медот0чныz нектaра бжcтвеннагw и3сточи2 тS прославлsющимъ, и3 t души2 пою1щимъ хrтY тS прослaвившему: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

БGомyдрое њ бз7э твоE житіE воспэвaемъ бlжeнне нектaріе, и4мже њб8юр0дилъ є3си2 безyміе мjра сегw2 въ мyдрости же бжcтвеннэй преслaвное показaлъ є3си2 возрастaніе, тёмже и3сточи2 нaмъ слaдость бжcтвеннагw познaніz вопію1щимъ тебЁ:

Рaдуйсz, бжcтвенныz рaдости слaдость вкушazй. Рaдуйсz, мірски1хъ скорбeй г0речь и3стреблszй. Рaдуйсz, мmров0ніе д¦а с™aгw њбонszй. Рaдуйсz, мудровaніе дyха лукaвагw њбличazй. Рaдуйсz, t бGа пріeмый д†ры многоразли1чныz. Рaдуйсz, и4миже и3сцэлsеши недyги многоболёзненныz. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю къ премyдрости бжcтвеннэй прибли1жихомсz. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю безyмій мірски1хъ и3збэг0хомъ.

Рaдуйсz, бlжeнне нектaріе, џптиной пyстыни бlгоухaніе.

Кондaкъ Gi

Q бGобlжeнне џтче нектaріе, ћкw мЂро чтcнw стzжaхомъ тS, ћкw бlгоухaнный нектaръ воспэвaемъ тS. Тёмже ѕлосмрaдныхъ дёлъ твои1мъ предстaтельствомъ и3збaви нaсъ и3 бlгоухaнными твои1ми мlтвами нaсъ бGопріsтны бGу содёлай да сладкоглaснw съ тоб0ю поeмъ є3мY: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки јкосъ №-й: T к0рене бlгочeстіz:

И# кондaкъ №-й: БGобlжeнному стaрцу:

Мlтва

Q прпdбне и3 бGобlжeнне џтче нектaріе, присносвётлый свэти1льниче стaрчества џптинскагw! Ю#р0дство под8eмый и3 безyміе мjра њбличи1вый, t бGоб0рныхъ ѕлоключeніz д0бльственнэ претерпёвый и3 бlжeнства и3згнaнныхъ рaди гDа ї}са вкуси1вый. Призри2 нhнэ съ нбcE и3 t рaйскагw сaда къ нaмъ прини1кни. Возвhси нaше мудровaніе t земнhхъ попечeній и3 њ нбcнэмъ жи1тельствэ помышлsти научи2. Ћкw бжcтвенными добродётельми себE ўкраси1вый и3 плоды2 рaйскихъ слaдостей непрестaнное наслаждeніе вкуси1вый, t треволнeніz страстeй и3 г0ршихъ плодHвъ грэхолю1біz нaсъ и3схи1ти всеизрsднымъ твои1мъ предстaтельствомъ. Въ вёрэ правослaвнэй до послёднzгw и3здыхaніz ўтверди2 ны2 стоsти и3 по nтeческимъ стопaмъ и3 предaніемъ с™hхъ ґпcлъ ўмyдри ны2 ходи1ти. ГDа и3 бGа ўмоли2, бGомyдре џтче, t грzдyщагw ґнтjхrта и3 t ковaрныхъ є3гw2 сётей нaсъ и3збaвити и3 въ сокровeннэй пyстыни сп7сeніz нaсъ всели1ти. Да ти1хое, ми1рное и3 бlгочeстное житіE въ вёцэ сeмъ скончaемъ и3 рaйскихъ селeній по твои1мъ мlтвамъ наслёдити спод0бимсz. И#дёже кyпнw съ тоб0ю и3 со стaрцы џптинскими воспоeмъ и3 прослaвимъ безначaльную и3 нераздёльную и3 є3диносyщную трbцу, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.