НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Страстима Христовим

Кондaкъ №

Возбрaнный воев0до, и3 гDи нб7сE и3 земли, тебe2, цRS безсмeртнаго, зрS на кrтЁ ви1сzща, всS твaрь и3змэни1сz, нeбо ўжасeсz, њснов†ніz земли2 восколебaшасz. Мh же, недост0йніи, бlгодaрственное поклонeніе твоемY нaсъ рaди страдaнію приносsще, съ разб0йникомъ вопіeмъ ти2:

Ї}се, сн7е б9ій, помzни2 нaсъ, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Јкосъ №

ЃгGлwвъ ликосто‰ніz восполнsz, не t ѓгGлъ воспріsлъ є3си2, но менє2 рaди, бGъ сhй, чlвёкъ бhвъ, человёка грBхъ рaди ўмeрша, животворsщимъ тёломъ и3 кр0вію твоeю њживи1лъ є3си2. Тёмже, толи1цэй любви2 твоeй бlгодaрни сyще, вопіeмъ ти2:

Ї}се, б9е, любы2 предвёчнаz, тaкw њ нaсъ, земнор0дныхъ, возбlговоли1вый: ї}се, млcте безмёрнаz, къ человёкwмъ пaдшымъ д0лу низшeдый. Ї}се, въ пл0ть нaшу њболкjйсz и3 смeртію своeю смeрти держaву разруши1вый: ї}се, б9eственными твои1ми тaйнами нaсъ њбожи1вый. Ї}се, страдaньми и3 кrт0мъ твои1мъ вeсь мjръ и3скупи1вый:

Ї}се, сн7е б9ій, помzни2 нaсъ, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Кондaкъ в7

Ви1дэвъ тS ѓгGлъ въ вертогрaдэ гефсімaнстэмъ, до п0та кровaва въ мlтвэ подвизaющасz, предстaвъ ўкрэплsше тS, є3гдA ћкw брeмz тsжкое грэси2 нaшz њтzготёша на тебЁ: тh бо ґдaма поги1бшаго, на рaмо воспріи1мъ, nц7Y предстaвилъ є3си2, прекл0нь колёна молsсz. W^ сeмъ ќбо съ вёрою и3 люб0вію пою2 тебЁ: Ґллилyіz.

Јкосъ в7

Рaзума неуразумённа в0льнагw твоегw2 страдaніz не ўразумёша їудeє: сегw2 рaди є3гдA въ нощи2 со свэти1льники и4щущымъ тS рeклъ є3си2: ѓзъ є4смь, ѓще и3 пад0ша на земли2, но по сeмъ, свzзaвше тS, вед0ша на суди1ще. Мh же на сeмъ пути2, припaдающе къ тебЁ, съ люб0вію зовeмъ:

Ї}се, свёте мjра, t мjра лукaвагw возненави1дэнный: ї}се, живhй во свётэ непристyпнэмъ, t џбласти тeмныz ћтый. Ї}се, сн7е б9ій безсмeртный, t сhна поги1бели на смeрть ўказaнный: ї}се, въ нeмъ же льсти2 нёсть, t предaтелz лeстію лобзaнный. Ї}се, тyне себE всёмъ подавazй, за срeбреники продaнный:

Ї}се, сн7е б9ій, помzни2 нaсъ, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Кондaкъ G

Си1лою бжcтвA твоегw2 прорeклъ є3си2 трикрaтное tвержeніе ўченикY: џнъ же посeмъ ґще и3 tречeсz тебє2 съ клsтвою, nбaче є3гдA ўзрЁ тS во дворЁ ґрхіерeйстэмъ, гDа своего2 и3 ўчи1телz, ўмили1всz сeрдцемъ, и3зшeдъ в0нъ, плaкасz г0рькw. При1зри ќбw и3 на мS, гDи, и3 порази2 жест0кое сeрдце моE, да слезaми мои1ми њмhю грэхи2 мо‰, поS тебЁ: Ґллилyіz.

Јкосъ G

И#мёzй вои1стину влaсть по чи1ну мелхіседeкову, ћкw ґрхіерeй во вёки, стaлъ є3си2 пред8 беззак0ннымъ первосвzщeнникомъ каіafою, вLка и3 гDь всёхъ: t твои1хъ ќбw рабHвъ пріsвый мучeніе, пріими2 t нaсъ сицев†z:

Ї}се безцённый, цэн0ю кyпленный, стzжи1 мz въ тв0е вёчное наслёдіе: ї}се, желaніе всёхъ, t петрA стрaха рaди tвeрженный, не tвeржи мS, грёшнаго. Ї}се, ѓгнче неѕл0биве, t лю1тыхъ вeпрей терзaемый, и3зми1 мz t вр†гъ мои1хъ: ї}се, ґрхіерeю, своeю кр0вію вшeдый во с™†z с™hхъ, њчи1сти мS t сквeрнъ плотски1хъ. Ї}се свsзанный, и3мёzй влaсть вzзaти и3 рэши1ти, разрэши2 мо‰ т‰жкаz прегрэшє1ніz:

Ї}се, сн7е б9ій, помzни2 нaсъ, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Кондaкъ д7

Бyрею хrтоубjйства дhшуще їудeє, послyшавше глaса nтцA лжи2 и3 чlвэкоубjйцы и3скони2, діaвола, tверг0ша тебЁ, прaвый пyть, и4стину и3 жив0тъ. Мh же тS, хrтA, б9ію си1лу, въ нeмже вс‰ сокрHвища премyдрости и3 рaзума сокровeна сyть, и3сповёдующе вопіeмъ: Ґллилyіz.

Јкосъ д7

Слhша пілaтъ крHткіz тво‰ гlг0лы, ѓки дост0йнаго смeрти предадe тz на пропsтіе, ѓще и3 сaмъ свидётельствоваше, ћкw ни є3ди1ныz вины2 њбрёте въ тебЁ: рyцэ ќбо свои2 ўмы2, но сeрдце њскверни2. Мh же, чудsщесz тaйне в0льнагw страдaніz твоегw2, со ўмилeніемъ зовeмъ:

Ї}се, сн7е б9ій и3 сн7е дв7ы, t сынHвъ беззак0ніz ўмyченный: ї}се, порyганный и3 њбнажeнный, даsй лёпоту крjнwмъ сє1льнымъ и3 њдэвazй нeбо џблаки. Ї}се, насыщeнный рaнами, пzтію2 хлёбы пsть тhсzщъ насhтивый: ї}се, цRю2 всёхъ, вмёстw дaни любвE и3 бlгодарeніz жестHкіz м{ки пріeмый. Ї}се, нaсъ рaди вeсь дeнь ћзвленный, ўврачyй ћзвы душъ нaшихъ:

Ї}се, сн7е б9ій, помzни2 нaсъ, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Кондaкъ є7

БGот0чною кр0вію твоeю вeсь њблeклсz є3си2, њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою: вёмъ, вои1стину вёмъ со прbр0комъ почто2 червлeны ри6зы тво‰: ѓзъ, гDи, ѓзъ грэхи2 мои1ми ўzзви1хъ тS. ТебЁ ќбw, менє2 ради2 ўsзвленному, бlгодaрственнw зовY: Ґллилyіz.

Јкосъ є7

Прови1дэвъ тS въ дyсэ бGоглаг0ливый и3сaіа безчeстіемъ и3 рaнами и3сп0лнена, ўжaссz вопіsше: ви1дэхомъ є3го2, и3 не и3мёzше ви1да, ни добр0ты. Мh же, зрsще тS на кrтЁ съ вёрою и3 ўдивлeніемъ зовeмъ:

Ї}се, безчeстіе терпsй, чlвёка слaвою и3 чeстію вэнчaвый: ї}се, на нег0же ѓгGли зрёти не м0гутъ, по лани1тома заушeнный. Ї}се, по главЁ тр0стію ўдарeнный, преклони2 во смирeніе главY мою2: ї}се, свBтлаz тво‰ nчесA кр0вію њмрачє1ннаz и3мёвый, tврати2 џчи мои2, є4же не ви1дэти суеты2. Ї}се, t н0гъ до главы2 не и3мёвый цёлости, всегw2 цёла и3 здрaва сотвори1 мz:

Ї}се, сн7е б9ій, помzни2 нaсъ, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ твоегw2 незл0біz ћвльсz пілaтъ, показA нар0ду ничт0же бhти въ тебЁ дост0йно смeрти: но їудeє, ћкw ѕвёріе ди1віи, кр0вь ўзрёвше, скрежетaху на тS зубы2 свои1ми: распни2, распни2 є3го2, вопію1ще. Мh же, лобызaюще пречcтыz ћзвы тво‰, зовeмъ: Ґллилyіz.

Јкосъ ѕ7

Возсіsлъ є3си2 въ поз0ръ и3 uдивлeніе ѓгGлwмъ и3 чlвёкwмъ, глаг0лющу њ тебЁ пілaту: сE чlвёкъ. Пріиди1те ќбw, порyганному нaсъ рaди і}су поклони1мсz, вопію1ще:

Ї}се, тв0рче и3 судіE всёхъ, t твaри своеS суди1мый и3 мyчимый: ї}се, премyдрости подaтелю, tвёта без{мнымъ не дaвый. Ї}се, врачY ўsзвленныхъ грэхми2, дaждь ми2 врачевство2 покаsніz: ї}се, пaстырю поражeнный, порази2 бэсHвъ, и3скушaющихъ мS. Ї}се, пл0ть и3мhй сокрушeнну, сокруши2 сeрдце моE стрaхомъ твои1мъ:

Ї}се, сн7е б9ій, помzни2 нaсъ, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Кондaкъ з7

Хотsй чlвёка t раб0ты врaжіz и3збaвити, смири1лъ є3си2 себє2 пред8 враги6 твои1ми, ї}се, и3 ћкw ѓгнецъ безглaсенъ на заколeніе ведeнъ бhлъ є3си2, вездЁ ћзвы терпsй, да всего2 и3сцэли1ши чlвёка, зовyща: Ґллилyіz.

Јкосъ з7

Ди1вное показaлъ є3си2 долготерпёніе, є3гдA в0ини, ругaющесz тебЁ, по глаг0лу непрaведнагw судіи2 лютёйшими рaнами ўzзвлsху пречтcое тёло твоE, ћкw њбагри1тисz є3мY t н0гъ до главы2 кр0вію. Сегw2 рaди со слезaми вопіeмъ ти2:

Ї}се чlвэколюби1вый, t человёкъ тeрніемъ ўвэнчaнный: ї}се, бжcтвомъ безстрaстный, стrти терпsй, да нaсъ t страстeй свободи1ши. Ї}се, сп7се м0й, сп7си1 мz, пови1ннаго всёмъ мyкамъ: ї}се, всёми њстaвленный, ўтверждeніе моE, ўтверди1 мz. Ї}се, t всёхъ њскорблeнный, рaдосте моS, возвесели1 мz:

Ї}се, сн7е б9ій, помzни2 нaсъ, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Кондaкъ }

Ди1внw и3 стрaннw kви1стасz тебЁ мwvсeй и3 и3ліA на fавHрэ, глагHлюща њ и3сх0дэ твоeмъ, є3г0же нhнэ скончавaеши во їеrли1мэ: тaмw ќбw ви1дэвше слaву твою2, здЁ же сп7сeніе нaше ўзрёвше, зовyтъ: Ґллилyіz.

Јкосъ }

ВездЁ t їудє1й гони1мый, мнHгіz, рaди мн0жества грэхHвъ мои1хъ, претерпёлъ є3си2 поношє1ніz и3 м{ки: є3ди1ни бо тS проти1вна бhти кeсарю гlг0лютъ, друзjи ћкw ѕлодёz њсуждaютъ, и3нjи же: возьми2, возьми2 и3 распни2, вопію1тъ. T всёхъ ќбw њсуждeнному и3 на пропsтіе вед0мому, тебЁ, гDу, и3з8 глубины2 души2 гlг0лемъ:

Ї}се, непрaвэднw њсуждeнный судіE нaшъ, не њсуди2 нaсъ по дэлHмъ нaшымъ: ї}се, и3знемогazй на пути2 под8 кrтомъ си1ло моS, въ чaсъ ск0рби и3 њѕлоблeніz моегw2 не њстaви менE. Ї}се, взывazй њ п0мощи ко nц7Y, подвигопол0жниче м0й, въ нeмощи моeй ўкрэпи1 мz: ї}се, безчeстіе пріeмый, слaво моS, t слaвы твоеS не tри1ни менE. Ї}се, џбразе пресвётлыz v3постaси џ§іz, преwбрази2 моE нечи1стое и3 мрaчное житіE:

Ї}се, сн7е б9ій, помzни2 нaсъ, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Кондaкъ f7

ВсE є3стество2 смzтeсz, зрS тебє2 на кrтЁ повёшена: на небеси2 с0лнце лучи2 сво‰ скры2, землS потрzсeсz, завёса хрaма раздрaсz, кaменіе распадeсz, ѓдъ ўмeршыz и3звер1же: мh же покланsемсz на мёстэ, и3дёже стоsстэ пречcтэи н0зэ твои2, пою1ще: Ґллилyіz.

Јкосъ f7

Вэт‡и многовэщaнніи, ґще и3 мн0гw глаг0лютъ, но не м0гутъ дост0йнагw благодарeніz воздaти б9eствєннымъ стrтeмъ твои6мъ, чlвэколю1бче. Нaша же душA и3 тёло, сeрдце и3 вс‰ состaвы, со ўмилeніемъ къ тебЁ взывaютъ:

Ї}се, пригвождёйсz на кrтЁ, пригвозди2 и3 ўпраздни2 рукописaніе грэхHвъ нaшихъ: ї}се, рyцэ со кrтA простирazй ко всBмъ, привлецы2 и3 мS, заблyждшаго. Ї}се, двeре nвцaмъ, въ рє1бра прободeнный, введи1 мz ћзвами твои1ми въ черт0гъ тв0й: ї}се, пл0тію распsтый, распни2 пл0ть мою2 со страстьми2 и3 похотьми2. Ї}се, скончавazйсz въ мyкахъ, дaждь ми2, да сeрдце моE не сyдитъ и4но что2 вёдети, т0чію тебє2 рaспzта:

Ї}се, сн7е б9ій, помzни2 нaсъ, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Кондaкъ ‹

Спасти2 хотsй мjръ, слэпhхъ, хромhхъ, прокажeнныхъ, нэмhхъ и3 глухи1хъ и3сцэли1лъ є3си2, духHвъ лукaвыхъ tгнaлъ є3си2: неразyмніи же їудeє, зл0бою дhшуще и3 зaвистію мyчими, пригвозди1ша тS ко кrтY, не вЁдуще пёти: Ґллилyіz.

Јкосъ ‹

ЦRю2 превёчный, ї}се, вeсь стрaждеши за моE невоздержaніе, да всег0 мz чи1ста сотвори1ши, во всeмъ џбразъ нaмъ подаsй, да послёдуемъ стопaмъ твои1мъ, зовyще:

Ї}се, любы2 неизслёдимаz, распeншымъ тS грэхA не постaвивый: ї}се, съ в0племъ крёпкимъ и3 со слезaми въ вертогрaдэ молsйсz, научи2 и3 нaсъ моли1тисz. Ї}се, вс‰ прор0чєствіz њ тебЁ и3сп0лнивый, и3сп0лни во бlги1хъ жел†ніz сeрдца нaшегw: ї}се, д¦ъ тв0й въ рyцэ nц7Y предaвый, въ чaсъ и3сх0да моегw2 пріими2 дyхъ м0й. Ї}се, ри6зы тво‰ раздэли1ти не возбрани1вый, кр0ткw дyшу мою2 t тёла tдэли2:

Ї}се, сн7е б9ій, помzни2 нaсъ, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Кондaкъ №i

Пёніе всеумилeнное приношaше тебЁ всенепор0чнаz м™рь твоS, гlг0люще: ѓще и3 стрaждеши на кrтЁ, но вёмъ тS и3з8 чрeва прeжде денни1цы t nц7A рождeнна, ви1жду бо, ћкw твaрь вс‰ сострaждетъ тебЁ: предаeши д¦ъ тв0й nц7Y и3 м0й дyхъ пріими2 и3 не њстaви менE, зовyщаго: Ґллилyіz.

Јкосъ №i

Ћкw свэтопріeмнаz свэщA, ў кrтA твоегw2 горsше люб0вію къ тебЁ и3 м™рнею, дв7а пренепор0чнаz њбдержaшесz болёзнію, заходsщу тебЁ во гр0бъ, и4стинному сlнцу прaвды. Съ нeюже и3 сeрдца нaшегw моли1твы пріими2 сицевы6z:

Ї}се, вознесhйсz на дрeво, да нaсъ, пaдшихъ, совознесeши ко nц7у своемY: ї}се, дёвственнику приснодв7у въ м™рь даровaвый, да нaсъ дёвству и3 чистотЁ научи1ши. Ї}се, тебе2 бGа сл0ва р0ждшей, ўченикA бGосл0ва вручи1вый, вручи2 и3 нaсъ всёхъ є3S м™рнему заступлeнію: ї}се, мjра и3 ѓда побэди1телю, побэди2 невёріе, г0рдость житeйскую и3 п0хоть nчeсъ въ нaсъ живyщыz. Ї}се, смeрти держaвы разруши1телю, вёчныz смeрти и3збaви мS:

Ї}се, сн7е б9ій, помzни2 нaсъ, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть твою2 подaждь мнЁ, ї}се, б9е м0й, пріими1 мz, ћкоже пріsлъ є3си2 їHсифа съ нікоди1момъ, да ћкw чи1стую плащани1цу дyшу мою2 принесY тебЁ, и3 вонsми добродётелей помaжу пречcтое тёло твоE, и3 ћкw во гр0бэ, въ сeрдцэ моeмъ и3мёю тS, зовhй: Ґллилyіz.

Јкосъ в7i

Пою1ще твоE в0льное распsтіе, покланsемсz стrтeмъ твои6мъ, хrтЁ, вёруемъ съ с0тникомъ, ћкw вои1стину б9ій сн7ъ є3си2, пріити2 и3мёzй на џблацэ съ си1лою и3 слaвою мн0гою: тогдA ќбw не посрами2 нaсъ, кр0вію твоeю и3скyпленныхъ и3 тaкw вопію1щихъ:

Ї}се, многострадaльный, рыдaніемъ дв7ы, м™ре твоеS, вёчнагw плaча и3схити1 ны: ї}се, t всёхъ њстaвленный, не њстaви мS є3ди1наго въ чaсъ смeрти моеS. Ї}се, съ магдали1ною ногaмъ твои6мъ касaющасz, пріими1 мz: ї}се, съ предaтелемъ и3 распeншими тS не њсуди1 мz. Ї}се, съ разб0йникомъ бlгоразyмнымъ въ рaй введи1 мz:

Ї}се, сн7е б9ій, помzни2 нaсъ, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Кондaкъ Gi

Q ї}се хrтЁ, ѓгнче б9ій, взeмлzй грэхи2 мjра, пріими2 мaлое сіE t всеS души2 нaшеz приноси1мое тебЁ бlгодарeніе, и3 и3сцэли1 ны сп7си1тельными твои1ми страдaньми t всsкіz болёзни душeвныz и3 тэлeсныz, њгради1 ны кrт0мъ твои1мъ t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, и3 при кончи1нэ животA нaшегw не њстaви нaсъ, да смeртію твоeю и3збaвльшесz вёчныz смeрти, вhну зовeмъ тебЁ: Ґллилyіz.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGлwвъ ликосто‰ніz:

И# пaки кондaкъ пeрвый: Возбрaнный воев0до:

Мл™ва ко гcду ї}су распsтому

На кrтЁ пригвождeнный за ны2, ї}се хrтЁ, є3динор0дный бGа nц7A сн7е, млcти, любвE и3 щедр0тъ неизчерпaемаz бeздно! Вёмъ, ћкw грэхHвъ рaди мои1хъ, t неизречeннагw чlвэколю1біz, кр0вь твою2 проліsти на кrтЁ и3зв0лилъ є3си2, ю4же ѓзъ, nкаsнный и3 неблагодaрный, досeлэ сквeрными мои1ми дёлы попирaхъ и3 ни во чт0же вмэнsхъ. Тёмъ ќбо и3з8 глубины2 беззак0ніz и3 нечистоты2 моеS ќмныма nчи1ма на распsтаго тS на кrтЁ и3скупи1телz моего2 воззрёвъ, со смирeніемъ и3 вёрою во глубинY ћзвъ, твоегw2 млcрдіz и3сп0лненныхъ, себE повергaю, грэхHвъ прощeніz и3 сквeрнагw житіS моегw2 и3справлeніz просS. Ми1лостивъ бyди мнЁ, вLко и3 судіE м0й, не tри1ни мS t лицA твоегw2, но всеси1льною твоeю рук0ю сaмъ мS къ тебЁ њбрати2 и3 на пyть и4стиннагw покаsніz настaви, да tнhнэ положY сп7сeніz моегw2 начaло. Б9eственными страдaньми твои1ми ўкроти2 мо‰ плотск‡z стр†сти: и3зліsнною твоeю кр0вію њчи1сти мо‰ душє1вныz сквє1рны: распsтіемъ твои1мъ распни1 мz мjру съ соблaзнами є3гw2 и3 похотьми2: кrт0мъ твои1мъ њгради1 мz t неви1димыхъ вр†гъ, ловsщихъ дyшу мою2. Прободeнныма ногaма твои1ма t всsкагw пути2 лукaвагw возбрани2 ногaмъ мои6мъ: прободeнныма рукaма твои1ма рyцэ мои2 t всsкагw неуг0днагw тебэ2 дёла воздержи2. Пригвождeнный пл0тію, пригвозди2 стрaху твоемY плоть мою2, да ўклони1всz t злA, творю2 бlго пред8 тоб0ю. Преклони1вый главY твою2 на кrтЁ, къ земли2 смирeніz приклони2 вознесeнную мою2 гордhню: вэнцeмъ твои1мъ терн0вымъ њгради2 мо‰ ўшесA, во є4же не слhшати кромЁ полeзнагw: жeлчь ўстaми вкуси1вый, положи2 хранeніе нечи6стымъ ўстHмъ мои6мъ: tвeрстое копіeмъ и3мёzй сeрдце, сeрдце чи1сто во мнё сози1жди: всёми твои1ми ћзвами всегH мz слaдцэ въ люб0вь твою2 ўzзви2, да тебЁ, гDа моего2 возлюблю2 всeю душeю, всёмъ сeрдцемъ, всeю крeпостію и3 всёмъ помышлeніемъ. Дaждь ми2 себE стрaнна и неимyща гдЁ главы2 подклони1ти: дaждь ми2 себE всебlгaго, и3збавлsющагw дyшу мою2 t смeрти: дaждь мнЁ себE всеслaдкагw, ўслаждaющаго мS въ ск0рбэхъ и3 напaстэхъ своeю люб0вію, да є3г0же пeрвэе ненави1дэхъ, прогнэвлsхъ, t себє2 и3згонsхъ и3 ко кrтY пригвождaхъ, сего2 нhнэ возлюблю2, рaдуzсz пріимY и3 слaдцэ кrтъ є3гw2 до концA жи1зни моeй понесY. Не дaждь tсeле, q всебlгjй и3скупи1телю м0й, ни є3ди1ной моeй в0лэ совэршaтисz, понeже ѕлA є4сть и3 непотрёбна, да не пaки впадY въ тsжкую раб0ту цaрствовавшагw во мнЁ грэхA: но твоS в0лz бlгaz, сп7сти1 мz хотsщаz, да совершaетсz во мнЁ всегдA, є4йже мS вручaz, тебE, распsтагw гDа моегw2, ќмнымъ nчесeмъ моегw2 сeрдца представлsю и3 молю2 и3з8 глубины2 души2, да и3 въ разлучeніи моeмъ t брeннагw моегw2 тЁла, тебE є3ди1наго на кrтЁ твоeмъ ўзрю2, въ рyцэ мS защищeніz своегw2 пріeмлюща и3 t воздyшныхъ духHвъ ѕл0бы хранsща, вселsюща же со грёшники, покаsніемъ тебЁ благоугоди1вшими. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.