Акатисти на црквенословенском

Акатист Амвросију Оптинском

Кондaкъ №

И#збрaнный ўг0дниче б9ій и3 чудотв0рче, вели1кій стaрче ґмвр0сіе, џптинскаz похвало2 и3 всеS руси2 ди1вный настaвниче, прославлsюще твоE въ п0двизэхъ и3зрsдное житіE, прин0симъ ти2 многохвaльное пёніе. тh же ћкw и3мёz дерзновeніе ко гDу, моли1сz њ всёхъ нaсъ, чaдэхъ твои1хъ, со ўмилeніемъ зовyщихъ:

Рaдуйсz, прпdбне ґмвр0сіе, бGомyдрый ўчи1телю вёры и3 бlгочeстіz.

Јкосъ №

ҐгGльскому житію2 подражaz, tвeрглъ є3си2 вс‰ кр†снаz и3 скоропреход‰щаz тлённагw мjра сегw2 и3 стwпы2 сво‰ напрaвилъ є3си2 къ д¦0вному ўчи1телю и3 прозорли1вцу затв0рнику стaрцу їларіHну, да настaвитъ тS на пyть и4стиннагw жи1тельства и3 бlгослови1тъ на п0двиги сп7сeніz. Џнъ же, прови1дэвъ грzдyщее твоE бGоуг0дное житіE, послa тz въ nби1тель џптину, и3 тaмw ты2 њбрёлъ є3си2 себЁ д0брое пристaнище. СіE ўви1дэвше таков0е б9іе и3зволeніе њ тебЁ, глаг0лемъ сицев†z:

Рaдуйсz, бGомъ и3збрaннаz џтрасле бlгочeстіz роди1телей: рaдуйсz, и3змлaда лётъ твои1хъ гDа возлюби1вый. Рaдуйсz, къ кни1жнэй мyдрости ўсeрдіе t ю4ности и3мёвый: рaдуйсz, с™hхъ nц7eвъ д¦он0сное ўчeніе познaвый. Рaдуйсz, скороги1бнущихъ бл†гъ мjра сегw2 tвержeніе: рaдуйсz, нетлённыхъ сокр0вищъ неwслaбное желaніе. Рaдуйсz, б9іz произволeніz њ сп7сeніи души2 твоеS и3скaвый: рaдуйсz, благословeніе на пyть монaшескій получи1вый.

Рaдуйсz, прпdбне ґмвр0сіе, бGомyдрый ўчи1телю вёры и3 бlгочeстіz.

Кондaкъ в7

Ви1дz сeрдца твоегw2 бlг0е намёреніе, хrт0съ предначертA ќзкій и3 терни1стый пyть твоегw2 спасeніz, и3 є3гдA бhлъ є3си2 внезaпу на смeртнэмъ nдрЁ болёзни, дадE гDу њбэщaніе: ѓще и3сцэли1тъ тS, всего2 себE предaти п0двигwмъ и4ночества. востaвъ же по ми1лости б9іей со nдрA болёзни, ѓбіе прослaвилъ є3си2 всещeдрагw бGа, врачA дyшъ и3 тэлeсъ, зовS: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ б9eственныхъ писaній стzжaвъ, въ стрaсэ б9іемъ помышлsлъ є3си2, кaкw гDь ўстр0итъ грzдyщій пyть твоегw2 сп7сeніz и3 кaкw вступи1ти на стезю2 многотрyднагw и3 ск0рбнагw монaшескагw жи1тельства. мh же, дивsщесz твоемY бlг0му намёренію, воспэвaемъ ти2:

Рaдуйсz, на бGа промысли1телz всю2 надeжду возложи1вый: рaдуйсz, т0кмw є3гw2 бlгоизволeніz взыскaвый. Рaдуйсz, всsкое и3спытaніе во спасeніе души2 понести2 гот0вый: рaдуйсz, с0вэсти своеS велёнію послёдовавый. Рaдуйсz, ўвеселє1ніz мірск†z возненави1дэвый: рaдуйсz, бог†тства зємнaz невозлюби1вый. Рaдуйсz, бGу є3ди1ному пораб0тати всего2 себE подви1гнувый: рaдуйсz, томY т0чію ўгоди1ти восхотёвый.

Рaдуйсz, прпdбне ґмвр0сіе, бGомyдрый ўчи1телю вёры и3 бlгочeстіz.

Кондaкъ G

Си1лою любвE ўтверждazсz, въ вёрэ поревновaлъ є3си2 є3ђльское житіE стzжaти по џбразу прпdбныхъ nц7є1въ цRкве дрeвніz. є3гдa же дадe ти гDь разумёніе сегw2 бlгоугождeніz, воспёлъ є3си2 со ўмилeніемъ: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёz крёпкую вёру во бlг0е промышлeніе б9іе њ сп7сeніи чlвёка, притeклъ є3си къ чcтн0му џбразу прес™hz бцdы тамб0вскіz, є4же бhсть тебЁ бlгословeніе роди1тельское, и3 смирeннw моли1лъ є3си2 вLчцу, да ўпрaвитъ пyть тв0й. мh же, ви1дzще твоE неtстyпное ўповaніе на ми1лость цRи1цы нбcныz, поeмъ ти2:

Рaдуйсz, б9іz м™ре вёрное и3 возлю1бленное чaдо: рaдуйсz, є3S сщ7eннагw покр0ва си1лы тaйное постижeніе. Рaдуйсz, бlгословeніz роди1тельскагw чрез8 є3S џбразъ добронрaвный храни1телю: рaдуйсz, застyпницы ўсeрдныz бlгоговёйный почитaтелю. Рaдуйсz, многочaстнэ въ нощи2 моли6твы къ нeй слeзнw возноси1вый: рaдуйсz, нбcныz п0мощи t неS непостhднw воспріeмый. Рaдуйсz, тaкw ўтэшeніе въ сeрдцэ своeмъ њбрэтhй слaдостное: рaдуйсz, ћкw ўмилeніе пріsлъ є3си2 бlгоwти1шное.

Рaдуйсz, прпdбне ґмвр0сіе, бGомyдрый ўчи1телю вёры и3 бlгочeстіz.

Кондaкъ д7

Бyрею помышлeній дви1жимый пришeлъ є3си2 въ nби1тель прпdбнагw сeргіа рaдонежскагw, да ўкрэпи1тъ твоE сeрдце на п0двиги предстоsщагw и4ноческагw п0прища всеS рwссjи чудотв0рецъ и3 ўчи1тель монaшескагw дёланіz, преизливaющій t рaки свои1хъ чcтнhхъ мощeй т0ки бlгодaтныz п0мощи. ўмили1всz тaмw сeрдцемъ, взывaлъ є3си2 съ рaдостію: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhша вeліе житіE и3 бlгочeстіе бGомyдрыхъ nц7є1въ и3 стaрцєвъ џптины пyстыни, тaйнw њстaвилъ є3си2 мjръ и3 вс‰, ±же въ нeмъ, и3 пришeлъ є3си2 неwбинyzсz въ nби1тель сію2 въ смирeніи души2, во є4же спасти1сz и3 ўгоди1ти бGу. мh же, ви1дzще вsщшую рeвность души2 твоеS, прин0симъ ти2 хвалeбную пёснь:

Рaдуйсz, тлBннаz благA мjра сегw2 нивочт0же вмэни1вый: рaдуйсz, слaдость цRк0вную познaвый. Рaдуйсz, во nби1тель с™yю всели1выйсz: рaдуйсz, всего2 себE бGу tдaвый. Рaдуйсz, зaпwвэди б9іz нелёностнw и3сп0лнивый: рaдуйсz, плоды2 хrт0ва ўчeніz слaдцэ вкуси1вый. Рaдуйсz, п0двигwвъ с™hхъ nц7є1въ ревни1телю: рaдуйсz, чистоты2 душeвныz неусhпный храни1телю.

Рaдуйсz, прпdбне ґмвр0сіе, бGомyдрый ўчи1телю вёры и3 бlгочeстіz.

Кондaкъ є7

БGоздaннаz пyстынь пріsтъ тS, ћкw во њб8‰тіz џ§а, въ ню1же кр0ткw всели1лсz є3си2 и3 тaмw пeрвэе понeслъ є3си2 труды2 послушaніz въ кeлліи вели1кагw стaрца бGопросвэщeннагw львA, и4мже настaвленъ бhлъ є3си2 къ д¦0вному дёланію. ўвёдэвъ же слaдость tречeніz в0ли своеS, бGу возопи1лъ є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дzще твоE и4ноческое преспёzніе, њблек0ша тS nтцы2 пyстыни въ ри6зы схи1мы вели1кіz, и3 спод0би тS подвигоначaльникъ хrт0съ бlгодaти ѓгGльскагw чи1на пріoбщи1тисz, сегw2 рaди вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, всёмъ сeрдцемъ бGа возлюби1вый: рaдуйсz, всeю душeю є3мY послужи1вый. Рaдуйсz, вёру чрез8 мнHгіz труды2 непрел0жнw ўтверди1вый: рaдуйсz, надeждою на п0мощь свhше себE воoружи1вый. Рaдуйсz, любвE є3ђльскіz сокр0вище: рaдуйсz, дарHвъ д¦а с™aгw вмэсти1лище. Рaдуйсz, п0двигwвъ монaшескихъ в0ине д0блественный: рaдуйсz, равноaгGльнагw житіS подражaтелю преди1вный.

Рaдуйсz, прпdбне ґмвр0сіе, бGомyдрый ўчи1телю вёры и3 бlгочeстіz.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ правослaвныz вёры и3 и4стиннагw житіS во хrтЁ ї}се kви1лсz є3си2, проти6внаz є3ђлію и3 цRкви ўчє1ніz tрицaz и3 мнHгіz t пути2 заблуждeніz њбрати1лъ є3си2 ко хrту жизнодaвцу, поS бlгодaрственнw: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsлъ є3си2, ћкw свэщA многосвётлаz въ земли2 рwссjйстэй, просвэщaz всsкаго человёка, приходsщаго къ тебЁ, свётомъ и4стины: лю1діе же, њбременeнніи грэхми2 и3 скорбьми2 мн0гими, њбрэт0ша въ тебЁ бGоразyмнаго настaвника бlгочeстіz и3 д0браго nтцA всBмъ немощствyющымъ, стрaждущымъ и3 ўничижeннымъ, воспэвaюще таков†z:

Рaдуйсz, свэти1льниче правослaвныz страны2 рwссjйскіz: рaдуйсz, зерцaло б9eственныz любвE. Рaдуйсz, ст0лпе вёры апcльскіz: рaдуйсz, кaменю надeжды жи1зни вёчныz. Рaдуйсz, настaвниче во всsкихъ њбстоsніихъ бGовдохновeнный: рaдуйсz, проповёдниче покаsніz рачи1тельный. Рaдуйсz, врачY недyгwвъ тэлeсныхъ: рaдуйсz, цэли1телю болёзней душeвныхъ.

Рaдуйсz, прпdбне ґмвр0сіе, бGомyдрый ўчи1телю вёры и3 бlгочeстіz.

Кондaкъ з7

ХотS послёдовати самомY хrтY, подражaлъ є3си2 є3мY всеусeрднw, взeмъ и4го є3гw2 на себE: и3 научи1всz t негw2 кр0тости и3 смирeнію, њбрёлъ є3си2 пок0й души2 своеS, зовyщей при1снw: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0ваz и3 ди1внаz ѕвэздA свsтости kви1сz на нб7Ё цRк0внэмъ, є3гдA возшeлъ є3си2 по лёствицэ д¦0внэй къ совершeнству ґгGлопод0бному, простeрлъ є3си2 лучи2 любвE своеS по лицY всеS земли2 рyсскіz и3 привлeклъ є3си2 къ себЁ зн†тнаz и3 худорHднаz, м{драz вёка сегw2 и3 нем{драz, вопію6щаz къ тебЁ сицев†z:

Рaдуйсz, грaде, верхY горы2 стоsй: рaдуйсz, свэти1ло, мрaкъ невёденіz прогонsющее. Рaдуйсz, вс‰ немощн†z врачyzй: рaдуйсz, t бёдъ и3 прельщeній врaжескихъ и3збавлszй. Рaдуйсz, печaльныхъ ўтёшителю: рaдуйсz, жaждущихъ д¦0вный напои1телю. Рaдуйсz, хитрословeснагw мудровaніz вёка сегw2 њбличи1телю: рaдуйсz, мн0гихъ заблyдшихъ на пyть и4стины и3справи1телю.

Рaдуйсz, прпdбне ґмвр0сіе, бGомyдрый ўчи1телю вёры и3 бlгочeстіz.

Кондaкъ }

Стрaнникомъ и3 пришeльцемъ въ земнёмъ мjрэ предстaлъ є3си2, взыскyющимъ грaда нбcнагw и3 понeслъ є3си2 тzгwты2 и3 нeмwщи и4щущагw ў тебE п0мощи бли1жнzгw, и3 тaкw и3сп0лнилъ є3си2 зак0нъ хrт0въ, поS съ бlгодарeніемъ: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь nгнeмъ б9eственныz любвE и3сп0лненный, кrтъ многотрyдный болёзней тэлeсныхъ пронeслъ є3си2 чрез8 всE твоE и4ноческое житіE, въ терпёніи стzжaвъ дyшу твою2, по сл0ву є3ђліа хrт0ва, и3 всёхъ нaсъ научи1лъ є3си2 безр0потному кrтоношeнію, зовyщихъ ти2:

Рaдуйсz, вождю2 и4щущихъ спасeніz: рaдуйсz, џбразе и4стиннагw послушaніz. Рaдуйсz, сaмъ т‰жкіz недyги до концA претерпёвый: рaдуйсz, приходsщыz къ тебЁ въ болёзнехъ и3 печaлехъ терпёнію научи1вый. Рaдуйсz, пaствы твоеS и3зрsдный душепопечи1телю: рaдуйсz, ѓлчущихъ жи1зни вёчныz питaтелю. Рaдуйсz, њби1димыхъ покрови1телю: рaдуйсz, непок0рныхъ в0ли б9іей вразуми1телю.

Рaдуйсz, прпdбне ґмвр0сіе, бGомyдрый ўчи1телю вёры и3 бlгочeстіz.

Кондaкъ f7

ВсE є3стество2 человёческое въ болёзнехъ и3 тэлeсныхъ нeмощехъ и3спытaлъ є3си2, пл0ть распsвъ со страстьми2 и3 похотьми2, и3 моли1твою неустaнною tгонsлъ є3си2 нап†сти и3 и3скушє1ніz лукaвыхъ духHвъ: и3 тёмъ вс‰ научи1лъ є3си2 противостaти к0знемъ діaвwльскимъ взывaz съ вёрою: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡йства суемyдрыхъ, невёдавшихъ си1лы вёры правослaвныz, tметaлъ є3си2 сл0вомъ б9іимъ и3 чи1стымъ житіeмъ твои1мъ, и3 вои1стинну возсіsлъ є3си2, ћкw свэтозaрный ст0лпъ бlгочeстіz и3 храни1тель с™оoтeческагw предaніz, ўсeрднw прелагaz дрeвнzz пис†ніz nц7є1въ въ писменA ўдоборазуми1тєльнаz. Мh же, дивsщесz трудHмъ твои6мъ, воспэвaемъ си1це:

Рaдуйсz, вёры прaвыz ґдамaнте: рaдуйсz, житіS по вёрэ крёпосте. Рaдуйсz, д¦а бlгочeстіz насади1телю: рaдуйсz, добродётелей хrтіaнскихъ сёzтелю. Рaдуйсz, п0двигwвъ стaрчества преуспёzніе: рaдуйсz, мн0жества и4нокwвъ д¦0вное просвэщeніе. Рaдуйсz, приведhй тёхъ ко спасeнію: рaдуйсz, њбрати1вый мнHгіz грBшныz къ покаsнію.

Рaдуйсz, прпdбне ґмвр0сіе, бGомyдрый ўчи1телю вёры и3 бlгочeстіz.

Кондaкъ ‹

Спасти1сz взыскyющимъ цrтва нбcнагw вспомоществyz, вёрный путеводи1тель kви1лсz є3си2, мірск‡z и3 д¦Hвныz ўправлsz: въ конeцъ лётъ свои1хъ мнHгіz труды2 положи1лъ є3си2, nби1тель шaмординскую ўбHгимъ ўстроsz, да сєстры2 тоS њбрэтyтъ душeвный пок0й и3 спасeніе, воспэвaющz пёснь хвалeбную: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA и3 прибёжище бhлъ є3си2 чaдwмъ твои6мъ, моли1твами неусhпными t дeмwнскихъ наваждeній њхранsz: на неви1димую брaнь съ дyхи ѕл0бы вдохновлsлъ є3си2 и5хъ, г0рдость и3 славолю1біе смирeніемъ ўпразднsz. тёмже рaдующесz зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, стрBлы вр†жіz ўгаси1вый: рaдуйсz, дeмwнскіz полки2 побэди1вый. Рaдуйсz, плённыхъ t духHвъ ѕл0бы свободи1вый: рaдуйсz, и3з8 темни1цы страстeй мн0гіz дyшы и3зведhй. Рaдуйсz, люб0вію и3 мlтвами заблyдшыz къ бGу њбрати1вый: рaдуйсz, сир0тъ и3 вдови1цъ д0брый попечи1телю. Рaдуйсz, води1тельства и4нокwвъ и3 и4нокинь бGон0сный зижди1телю: рaдуйсz, смиренномyдріz и3 кр0тости доброглaсный проповёдниче.

Рaдуйсz, прпdбне ґмвр0сіе, бGомyдрый ўчи1телю вёры и3 бlгочeстіz.

Кондaкъ №i

Пёніе ўмилeнное прин0симъ ти2, ск0рому пом0щнику въ нyждахъ и3 печaлехъ всBмъ, къ тебЁ съ вёрою и3 люб0вію притекaющымъ. До концA днeй свои1хъ бhлъ є3си2 чадолюби1вый nтeцъ стрaждущихъ и3 њбременeнныхъ, чaющихъ ўтэшeніz души2. тёмже нел0жнw прославлsетсz тоб0ю бGъ, ди1вный во с™hхъ свои1хъ, зовyщихъ непрестaннw: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэти1льника добродётелей ви1дэша въ тебЁ вси2 концы2 страны2 нaшеz, џтче нaшъ ґмвр0сіе, ћкw въ терпёніи и3 смирeніи земн0е стрaнствіе скончaлъ є3си2, и3 и3сп0лнилъ є3си2 вс‰, ±же заповёда нaмъ хrт0съ во с™ёмъ ўчeніи, и3 пресели1лсz є3си2 t земли2 на нб7о, вни1дz въ рaдость гDа своегw2, ћкw вёрный рaбъ хrт0въ, тёмже рaдующесz воспэвaемъ ти2 такwвaz:

Рaдуйсz, слуго2 ўсeрдный, сотвори1вый в0лю господи1на своегw2: рaдуйсz, в0ине хrт0въ, суетY житeйскую њстaвивый. Рaдуйсz, бGу є3ди1ному послужи1вый: рaдуйсz, вс‰ зaпwвэди б9іz и3сп0лнивый. Рaдуйсz, nби1тели нбcныz ўдост0ивыйсz: рaдуйсz, г0рніz слaвы пріoбщи1выйсz. Рaдуйсz, наслёдниче жи1зни вёчныz: рaдуйсz, ўг0дниче б9ій прехвaльный.

Рaдуйсz, прпdбне ґмвр0сіе, бGомyдрый ўчи1телю вёры и3 бlгочeстіz.

Кондaкъ в7i

Благодaти б9іz сокр0вище некрaдомое ўнаслёдовалъ є3си2, и3 ти1хое безмzтeжное пристaнище на нб7сёхъ њбрёлъ є3си2. дёйствіемъ же пр0мысла б9іz во дни6 торжествyемагw тысzщелётіz крещeніz руси2 прослaвленъ и3 къ ли1ку с™hхъ причи1сленъ бhлъ є3си2. нhнэ, ўблажaюще пaмzть твою2 с™yю, поeмъ вси2: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще твоE всерwссjйское прославлeніе и3 њбрётеніе честнhхъ мощeй твои1хъ, возн0симъ ти2, ћкw бlгоухaніе кади1льное, смирє1нныz нaшz моли6твы: не забyди чaдъ твои1хъ, почитaющихъ и4мz твоE с™0е и3 взывaющихъ къ тебЁ въ бlгодарeніи:

Рaдуйсz, ґмвр0сіе, б9eственнагw безсмeртіz тезоимени1тый: рaдуйсz, цRкве правослaвныz чcтнaz похвало2. Рaдуйсz, ли1ка с™hхъ ўг0дникwвъ причaстниче: рaдуйсz, с0нма прпdбныхъ nц7є1въ сотаи1нниче. Рaдуйсz, пред8 пrтоломъ бGа всевhшнzгw нaшъ твeрдый предстaтелю: рaдуйсz, пред8 суд0мъ б9іимъ нaшъ тeплый ходaтаю. Рaдуйсz, нaсъ, стрaнствующихъ въ ю3д0ли плачeвнэй, путеводи1телю: рaдуйсz, њ всeй земли2 рwссjйстэй неусhпный моли1твенниче.

Рaдуйсz, прпdбне ґмвр0сіе, бGомyдрый ўчи1телю вёры и3 бlгочeстіz.

Кондaкъ Gi

Q ди1вный ўг0дниче хrт0въ и3 чудотв0рче, прпdбне стaрче нaшъ ґмвр0сіе, пріими2 нhнэ мaлое молeніе недост0йныхъ чaдъ твои1хъ, не њстaви нaсъ въ ск0рбехъ и3 болёзнехъ, пріиди2 и3 простри2 рyку п0мощи, настaви нaсъ на пyть покаsніz и3 спасeніz, во є4же и3збaвитисz мyки вёчныz, да тоб0ю при1снw слaвимъ бGа вопію1ще: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И пaки чтeтсz №-й јкосъ: ҐгGльскому житію2:

И пaки кондaкъ пeрвый: Избрaнный ўг0дниче:

Моли1тва №

Q вели1кій стaрче и3 ўг0дниче б9ій, прпdбне џтче нaшъ ґмвр0сіе, џптинскаz похвало2 и3 всеS руси2 ўчи1телю бlгочeстіz! Слaвимъ твоE во хrтЁ смирeнное житіE, и4мже бGъ превознесE и4мz твоE є3щE на земли2 тебЁ сyщу, наипaче же ўвэнчa тz нбcною чeстію по tшeствіи твоeмъ въ черт0гъ слaвы вёчныz. Пріими2 нhнэ молeніе недост0йныхъ чaдъ твои1хъ, чтyщихъ тS и3 призывaющихъ и4мz твоE с™0е. И#збaви нaсъ твои1мъ предстaтельствомъ пред8 пrт0ломъ б9іимъ t всёхъ ск0рбныхъ њбстоsній, душeвныхъ и3 тэлeсныхъ недyгwвъ, ѕлhхъ напaстей, тлетв0рныхъ и3 лукaвыхъ и3скушeній. Низпосли2 nтeчеству нaшему t великодарови1тагw бGа ми1ръ, тишинY и3 бlгодeнствіе. Бyди непрел0жный покрови1тель с™hz nби1тели сіS, въ нeйже въ преспёzніи сaмъ подвизaлсz є3си2, и3 ўгоди1лъ є3си2 всёми въ трbцэ слaвимому бGу нaшему, є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Моли1тва в7

Q прпdбне и3 бGон0сне џтче нaшъ ґмвр0сіе! Ты2 пораб0тати гDеви желaz, здЁ всели1лсz є3си2, и3 нелёностнw во трудёхъ, бдёніихъ, мlтвахъ и3 постёхъ подвизaлсz є3си2, и3 бhлъ є3си2 настaвникъ монaшествующымъ, всBмъ же лю1демъ ўчи1тель рeвностный: нhнэ по tшeствіи твоeмъ t земнhхъ нбcному цRю предстоS, моли2 бlгость є3гw2, є4же ўщeдрити мёсто селeніz твоегw2, с™yю nби1тель сію2, и3дёже д¦омъ любвE твоеS неtстyпнw пребывaеши, и3 всBмъ съ вёрою къ рaцэ мощeй твои1хъ припaдающымъ, во благ†z прошє1ніz и4хъ и3сп0лнити. И#спроси2 ў ми1лостивагw гDа нaшегw, да низпослeтъ нaмъ nби1ліе нбcныхъ и3 земнhхъ бlгъ, пaче же ±же на п0льзу дyшъ нaшихъ да дaруетъ нaмъ, и3 скончaти житіE сіE приврeменное въ покаsніи да спод0битъ, въ дeнь же сyдный деснaгw предстоsніz и3 наслаждeніz во цrтвіи своeмъ да ўдост0итъ во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Моли1тва G

Q всечестнhй стaрче преслaвныz и3 ди1вныz џптины пyстыни, прпdбне и3 бGон0сне џтче нaшъ ґмвр0сіе! ЦRкве нaшеz д0брое ўкрашeніе и3 бlгодaтный свэти1льниче, нбcнымъ свётомъ всёхъ њзарszй: крaсный и3 д¦0вный пл0дъ рwссjи и3 всеS подс0лнечныz, дyши вёрныхъ nби1льнw ўслаждazй и3 ўвеселszй! Нhнэ съ вёрою и3 трeпетомъ припaдаемъ пред8 цэльбон0сною рaкою с™hхъ мощeй твои1хъ, и5хже на ўтэшeніе и3 п0мощь стрaждущимъ млcтивнw даровaлъ є3си2, смирeннw м0лимъ тS сeрдцемъ и3 ўсты2, џтче с™hй, ћкw всерwссjйскагw настaвника и3 ўчи1телz бlгочeстіz, пaстырz и3 врачA душeвныхъ и3 тэлeсныхъ недyгwвъ нaшихъ: воззри2 на чaдъ твои1хъ, ѕэлw2 согрэшaющихъ въ словесёхъ и3 дёлэхъ, и3 посэти2 насъ мн0гою и3 с™0ю своeю люб0вію, є4юже слaвнw преуспёлъ є3си2 є3щE во дни6 земны6z, ґ наипaче по прaведнэй твоeй кончи1нэ, наставлsz въ прaвилэхъ с™hхъ и3 бGопросвэщeнныхъ nц7є1въ, вразумлsz нaсъ въ зaповэдехъ хrт0выхъ, въ ни1хже д0брэ поревновaлъ є3си2 до послёднzгw часA твоеS многотрyдныz и4ноческіz жи1зни: и3спроси2 нaмъ, немощствyющымъ душeю и3 бёдствующымъ въ ск0рбехъ, бlгопріsтное и3 спаси1тельное врeмz на покаsніе, и4стинное и3справлeніе и3 њбновлeніе нaшего житіS, въ нeмже мы2, грёшніи, њсуети1хомсz ўм0мъ и3 сeрдцемъ, предaхомъ себЁ непотрє1бнымъ и3 лю6тымъ страстeмъ, пор0кwмъ и3 беззак0ніємъ, и4мже нёсть числA: пріими2 ќбо, соблюди2 и3 покрhй нaсъ кр0вомъ твоеS мн0гіz млcти, низпосли2 нaмъ бlгословeніе t гDа, да понесeмъ бlг0е и4го хrт0во въ долготерпёніи до концA днeй нaшихъ, чaюще бyдущагw животA и3 цrтвіz, и3дёже нёсть печaль, ни воздыхaніе, но жи1знь и3 рaдость безконeчнаz, и3зoби1льнw проистекaемаz t є3ди1нагw всес™aгw и3 блажeннагw и3ст0чника безсмeртіz въ трbцэ покланsемагw бGа nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Comments are closed.