НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Сави Освећеном

Кондaкъ №

И#збрaнный чудотв0рче и3 преди1вный ўг0дниче хrт0въ, прпdбне џтче сaвво, мjру правослaвному свэти1льниче и3 тeплый њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвенниче. Величaемъ прослaвльшагw тS гDа, восхвалsюще люб0вію равноaгGльное житіE твоE. Тh же, ћкw и3мёzй вeліе дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да съ рaдостію зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, пресвётлаz монaхwвъ похвало2, сaвво прпdбне.

Јкосъ №

ЃгGлwвъ творeцъ и3 всеS твaри содётель и3збрA тS t младeнства, прпdбне, прослaвити трисіsтельное и4мz є3гw2: тh бо, nсмилётенъ сhй, всS крaснаz мjра тлённагw презрёвъ, во nби1тель с™yю притeклъ є3си2, и3дёже ћкw ѓгGлъ земнhй бGоуг0днw подвизaлсz є3си2. Тёмже и3 всели1сz въ тS бLть прес™aгw д¦а, є3г0же дёйствомъ свётло ўкрашаsсz, ґгGлопод0бное житіE показaлъ є3си2. Мh же, зрsще вeліz и3справлє1ніz твоS, съ люб0вію вопіeмъ тебЁ си1це:

Рaдуйсz, роди1телей бlгочести1выхъ бlгословeнный пл0де. Рaдуйсz, каппадокjйскіz страны2 с™0е ўкрашeніе. Рaдуйсz, палестjнскіz земли2 и3 грaда їеrли1ма свэти1льниче. Рaдуйсz, во їoрдaнстэй пустhни со ѓгGлы всели1выйсz. Рaдуйсz, ћкw t младeнства хrтA возлюби1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw жeртву живyю себE гDеви принeслъ є3си2. Рaдуйсz, є3ђліz хrт0ва ўсeрдный послёдователю. Рaдуйсz, зaповэдей гDнихъ вёрный блюсти1телю. Рaдуйсz, ћкw t ю4ности и4гу хrт0ву себЁ поработи1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw красотY тлённую и3 мірскyю слaдость ни во чт0же вмэни1лъ є3си2. Рaдуйсz, б9іz рaзума и3сп0лненный. Рaдуйсz, бLтію д¦а с™aгw пріwсэнeнный.

Рaдуйсz, пресвётлаz монaхwвъ похвало2, сaвво прпdбне.

Кондaкъ в7

Ви1дэвъ всевёдэцъ гDь бlгоE души2 твоеS произволeніе, є4же раб0тати є3мY ўсeрднw вс‰ дни2 животA твоегw2, є3щE во ю4ности прослaви тS б9eственною своeю си1лою: любвE бо рaди брaтскіz въ разжжeнную пeщь вступи1въ и3 nдeжды твоS неwпалeнны сохрани1въ, бLтію б9іею невреждeнъ t nгнS пребhлъ є3си2. Сегw2 рaди прославлsюще цRS слaвы хrтA, прославлsющагw с™hz своS, вопіeмъ є3мY: Ґллилyіz.

Јкосъ в7

Рaзумъ просвэщeнъ t бGа и3мёz, прпdбне џтче сaвво, діaвольскіz и3скушeніz при1снw разумэвaлъ є3си2: є3гдa бо прелeстникъ р0да чlвёческагw и3скуси2 тS взsти пл0дъ дрeва прeждэ стaрческагw бlгословeніz, ѓбіе помzнyлъ є3си2 прароди1тели, и4же снёдію дрeва въ рaи прельсти1шасz. Тёмже повeргъ пл0дъ на зeмлю: ногaми сeй попрaлъ є3си2, заповёдавъ себЁ до смeрти не вкуси1ти плодA сегw2, главY дрeвнzгw ѕмjz сокрушaz. Сегw2 рaди пріими2 t нaсъ похвалы2 сіS:

Рaдуйсz, t ю4ности п0стническое житіE показaвый. Рaдуйсz, на высотY добродётелей возшeдый. Рaдуйсz, монaшескагw житіS и3 ўстaва и4стовое прaвило. Рaдуйсz, рeвностный и3сполни1телю nтeческихъ предaній. Рaдуйсz, ћкw любвE рaди брaта въ пeщный плaмень вшeлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw си1лою бLти хrт0вы t nгнS не њпалeнъ и3зшeлъ є3си2. Рaдуйсz, всецёлое послушaніе гDу бGу соверши1вый. Рaдуйсz, главY дрeвнzгw запинaтелz сокруши1вый. Рaдуйсz, на высотY безстрaстіz возшeдый. Рaдуйсz, к0зни дeмонскіz до концA побэди1вый. Рaдуйсz, бlг0е и4го хrт0во на рaмена твоS воспріsвый. Рaдуйсz, зак0на б9іz t всеS души2 взыскaвый.

Рaдуйсz, пресвётлаz монaхwвъ похвало2, сaвво прпdбне.

Кондaкъ G

Си1ла вhшнzгw, просвэщaющаz всsкагw чlвёка, грzдyщагw въ мjръ, и3 показyющаz пути2 прaвыz, настaви тS, прпdбне џтче сaвво, дости1гнути с™aгw грaда їеrли1ма, и3дёже поклони1лсz є3си2 живон0сному гр0бу воскрeсшагw хrтA, и3 со слезaми њблобызaвъ, бlгодaрственнw воспёлъ є3си2 є3мY пёснь: Ґллилyіz.

Јкосъ G

И#мёz вeлію рeвность њ п0двизэ монaшескагw равноапcльнагw житіS, прпdбне, потщaлсz є3си2 и3дти2 во їoрдaнскую пустhню, и3дёже настaвника себЁ њбрётъ вели1кагw є3vфЂміz и3 тагw2 житію2 дост0йнw поревновaвъ, с™0му кrти1телю хrт0ву їwaнну въ п0двизэхъ твои1хъ ўпод0билсz є3си2. Мh же, дивsщесz богaтству добродётелей твои1хъ, ўсeрднw вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, житію2 безпл0тныхъ поревновaвый. Рaдуйсz, п0двигwмъ дрeвнихъ с™hхъ nтє1цъ дост0йнw подражaвый. Рaдуйсz, пустhни їoрдaнскіz бLтное прозzбeніе. Рaдуйсz, с™aгw житіS бlгоухaніе. Рaдуйсz, бLти хrт0вы сосyде и3збрaнный. Рaдуйсz, пустhнное житіE пaче всегw2 возлюби1вый. Рaдуйсz, страстeй тeрніz ўсeрднw и3сторгaвый. Рaдуйсz, во ю4номъ в0зрастэ мyдростію хrт0вою просвэщeнный. Рaдуйсz, чcтоты2 душeвныz и3 тэлeсныz ўсeрдный ревни1телю. Рaдуйсz, ќмнагw трезвeніz неусhпный храни1телю. Рaдуйсz, лёствицею добродётелей къ нб7снымъ nби1телємъ возшeдый. Рaдуйсz, ћкw фjніxъ въ пустhни процвётый.

Рaдуйсz, пресвётлаz монaхwвъ похвало2, сaвво прпdбне.

Кондaкъ д7

Бyрю внyтрь п0мыслwвъ и3 страстeй в0лны безбёднw прешeдъ, прпdбне џтче сaвво, њбрёлъ є3си2 ти1хое пристaнище хrтA, є3мyже нелёностнw во мн0зэ долготерпёніи пораб0талъ є3си2: tню1дуже б9eственною бLтію хrт0вою восходS t си1лы въ си1лу, t дёzніz къ бGови1дэнію, нб7снагw сіHна дости1глъ є3си2, и3дёже со ѓгGлы поeши трbцэ с™ёй пёснь: Ґллилyіz.

Јкосъ д7

Слhшаще ди1внаz твоS наставлeніz, ћже не т0чію въ словесёхъ, но и3 въ п0двизэхъ твои1хъ kвлsлъ є3си2, прихождaху къ тебЁ и3здалeча жaждущіи сп7сeніz, подражaти добродётелємъ твои1мъ хотsщее. Тh же, прпdбне џтче, мyдрw назидaz и3 къ нбcному цRствію ўправлsz всёхъ, вёрою притекaющихъ къ тебЁ, свэти1льникъ правослaвіz содёлалсz є3си2. Сегw2 рaди съ люб0вію вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, настaвниче монaхwвъ бGомyдрый. Рaдуйсz, nвє1цъ хrт0выхъ д0брый пaстырю. Рaдуйсz, ко сп7сeнію вёрный путеводи1телю. Рaдуйсz, п0стникwвъ ди1вный ўчи1телю. Рaдуйсz, крёпкое пaдающихъ возведeніе. Рaдуйсz, правостоsщихъ ўтверждeніе. Рaдуйсz, є3ђліz хrт0ва ўсeрдный послyшателю. Рaдуйсz, и4ноческагw житіS д0брый настaвниче. Рaдуйсz, ћкw nгнeмъ мlтвы стрёлы врaжіz попали1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw є3щE во пл0ти сhй, рaйскую слaдость предвкуси1лъ є3си2. Рaдуйсz, пустhнный жи1телю и3 въ тэлеси2 ѓгGле. Рaдуйсz, вселeнныz свэти1льниче.

Рaдуйсz, пресвётлаz монaхwвъ похвало2, сaвво прпdбне.

Кондaкъ є7

БGотeчней ѕвэздЁ ўпод0билсz є3си2, бlжeнне сaвво, смирeніемъ возвышaемый и3 въ г0рнzz черт0ги востекjй, научaz всёхъ г0рнzz мyдрствовати, ґ не земнaz, t страстeй tрешaтисz, со хrт0мъ жи1ти и3 t сeрдца воспэвaти є3мY: Ґллилyіz.

Јкосъ є7

Ви1дэвше тS ўченицы2 твои2 настaвника премyдра и3 знaменіемъ нб7сныz бLти сіsюща, дивлsхусz, тщaщесz твоемY житію2 подражaти: ћкw бо лучA свётлагw с0лнца прaвды, просвэти1сz житіE твоE. Сегw2 рaди слhшиши t всёхъ похвaльнаz пёніz таков†z:

Рaдуйсz, вост0чнаz ѕвэздо2 златозaрнэйшаz. Рaдуйсz, ѓгGлwвъ собесёдниче. Рaдуйсz, п0стникwвъ похвало2. Рaдуйсz, безм0лвствующихъ слaво. Рaдуйсz, ўчи1телю смирeніz и3 цэломyдріz. Рaдуйсz, џбразе кр0тости и3 послушaніz. Рaдуйсz, ћкw во глуби1ны нищеты2 дух0вныz прини1клъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw на высотY добродётелей возшeлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw пyть къ животY вёчному њбрёлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw и3справлє1ніи твои1ми безпл0тныz ўдиви1лъ є3си2. Рaдуйсz, мн0жество дyшъ ўневёстивый хrтY. Рaдуйсz, кyпнw съ ни1ми пребывazй въ рaдости гDа твоегw2.

Рaдуйсz, пресвётлаz монaхwвъ похвало2, сaвво прпdбне.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ и3 и3сполни1тель є3ђльскихъ словeсъ, є4же не скрывaти себЁ сокр0вищъ на земли2, kви1лсz є3си2, прпdбне џтче сaвво. Сегw2 рaди и3 чaда твоS дух0внаz наставлsлъ є3си2, є4же є3ди1нагw гDа и3скaти во всS дни2 жи1зни своеS, всёмъ сeрдцемъ томY прилэплsтисz и3 непрестaннw пёти є3мY: Ґллилyіz.

Јкосъ ѕ7

ВозсіS свётъ б9eственный, въ нощи2 молsщусz тебЁ, прпdбне, показyz столп0мъ џгненнымъ пещeру нерукотворeну, ю4же хрaмъ содёлалъ є3си2, и3 тaмw вели1кую лavру ўстр0ивъ, бGоуг0дныz п0двиги и3 мlтвенныz труды2 показaлъ є3си2. Мh же, вели1чію бLти вhшнzгw, на тебЁ почи1вшіz, дивsщесz, ўмилeннw взывaемъ:

Рaдуйсz, ћкw видёніz пренбcнагw свёта спод0билсz є3си2. Рaдуйсz, ћкw бlговолeніемъ б9іимъ вели1кую лavру ўстр0илъ є3си2 и3 въ ню2 мн0жество и4нокwвъ собрaлъ є3си2. Рaдуйсz, дух0вныz џвцы къ г0рнему цrтвію д0брэ ўпрaвивый. Рaдуйсz, мн0гаz чудесA бLтію с™aгw д¦а сотвори1вый. Рaдуйсz, лэни1выz подви1гнувый рeвностными п0двиги твоегw2 житіS хrтолюби1вагw. Рaдуйсz, печaльныхъ ск0рое ўтэшeніе. Рaдуйсz, є3ђліz хrт0ва бGомyдрый ўчи1телю. Рaдуйсz, провозвёстниче путeй гDнихъ. Рaдуйсz, всS во ўмeты вмэни1вый, да хrтA пріwбрsщеши. Рaдуйсz, хrтY невозврaтнw послёдовавый. Рaдуйсz, бlгjй и3 вёрный рaбе хrт0въ. Рaдуйсz, д0брый дёлателю віногрaда хrт0ва.

Рaдуйсz, пресвётлаz монaхwвъ похвало2, сaвво прпdбне.

Кондaкъ з7

ХотS вёренъ бhти до концA ї}су хrтY, сн7у б9ію, взeмшему грэхи2 мjра, кр0тость, неѕл0біе, смирeніе въ сeрдцэ твоeмъ д0брэ насади1лъ є3си2, бGон0се џтче сaвво, и3 всsкіz ск0рби, ўкорeніz и3 досаждeніz рaдостнw претерпёлъ є3си2, вёдаz, ћкw мн0гими скорбьми2 подобaетъ вни1ти въ цRствіе нбcное. Сегw2 рaди, несeніемъ кrта хrт0ва и3 терпёніемъ ск0рбей, є3щE на земли2 дyшу твою2 во nби1тель прес™hz трbцы ўстр0илъ є3си2, є4йже нhнэ предстои1ши со ѓгGлы и3 вопіeши ѓгGльскую пёснь: Ґллилyіz.

Јкосъ з7

Ди1вный вои1стину побэдон0сецъ показaлсz є3си2 на стрaсти пл0тскіz, бGобlжeнне: всs бо разжжeнныz стрёлы лукaвагw пост0мъ, бдёніемъ и3 слeзными мlтвами ўгаси1лъ є3си2. Тёмже вопіeмъ тебЁ сицевaz:

Рaдуйсz, кrтъ хrт0въ на раменA твоS воспріeмый. Рaдуйсz, кrт0мъ си1мъ ћкw лёствицею на нб7о возшeдый. Рaдуйсz, терпёніz и3 неѕл0біz рачи1телю. Рaдуйсz, и4нокwвъ д0брэ подвизaющихсz мlтвенный пред8 бGомъ предстaтлю. Рaдуйсz, вёры правослaвныz м0щный защи1тниче. Рaдуйсz, нбcнагw цRствіz наслёдниче. Рaдуйсz, бLтію б9іею пріwсэнeнный. Рaдуйсz, ћкw џбразъ страстeй хrт0выхъ въ сeрдцэ твоeмъ предписaлъ є3си2. Рaдуйсz, свётомъ трис0лнечнымъ с™hz трbцы њзарeнный. Рaдуйсz, ћкw душeвныма nчи1ма при1снw гDа созерцaлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw бLтію б9іею всS прови1дэлъ є3си2. Рaдуйсz, блгdтными чудесы2 житіE твоE њзари1вый.

Рaдуйсz, пресвётлаz монaхwвъ похвало2, сaвво прпdбне.

Кондaкъ }

Стрaнника и3 пришeльца помышлsлъ є3си2 въ себЁ бhти въ мjрэ сeмъ, пребlжeнне џтче сaвво: тёмже грzдyщагw грaда їеrли1ма нбcнагw взыскyz, всS помышлeніz твоS къ нб7си2 непрестaннw возноси1лъ є3си2, и3, ћкw въ тmмпaнэ, во ўмерщвлeннемъ тэлеси2, слaдцэ воспэвaлъ є3си2 побёдную пёснь хrтY бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ }

Вeсь њблeклсz є3си2 во nрyжіz б9іz, прпdбне: тёмже возм0глъ є3си2 всю2 си1лу діaволю низложи1ти. Помози2 ќбw и3 нaмъ, пребlжeнне џтче, мlтвами твои1ми и3збhти сэтeй врaжіихъ, да бlгодaрственнw зовeмъ тебЁ си1це:

Рaдуйсz, ст0лпе непрекл0нный терпёніz. Рaдуйсz, ревни1телю t мjра ўдалeніz. Рaдуйсz, ћкw держaвно пл0тскіz стрaсти низложи1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw пл0ть твою2 дyхови покори1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw во бдённыхъ мlтвахъ неwслaбнw пребывaлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw ўмерщвлeніемъ пл0ти безстрaстіе стzжaлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw всsкое наслаждeніе земн0е возненави1дэлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw тёснымъ и3 приск0рбнымъ путeмъ ходи1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw ћзвы гDа ї}сA хrтA на тёлэ твоeмъ носи1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw си1лою кrта гDнz дeмонскіz к0зни сокруши1лъ є3си2. Рaдуйсz, вhшнихъ и3дёже хrт0съ седE њдеснyю nц7A при1снw и3скaвый. Рaдуйсz, мhсленнымъ џкомъ къ невечeрнему свёту хrтY непрестaннw взирaвый.

Рaдуйсz, пресвётлаz монaхwвъ похвало2, сaвво прпdбне.

Кондaкъ f7

Всsкое є3стество2 ѓгGльское прослaви тS и3 цRковь восхвали2, прпdбне џтче сaвво: тh бо царS неправомyдрствующа и3 севjровы є4ресеначaльники проти1вzщіzсz правослaвней цRкви нб7оsзненнw њбличи1лъ є3си2 и3, всE дух0вное в0инство правослaвіz совокупи1въ, є4ресь въ конeцъ низложи1лъ є3си2, нaсъ же всёхъ во правовёріи ўтверди1въ, научи1лъ є3си2 є3диноглaснw воспэвaти тріеди1ному бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ f7

Вэтjz многовэщaнныz недоумёютъ дост0йнw восхвали1ти тS, пребlженне: пaче бо є3стествA чlвёческагw подвизaлсz є3си2 во всS дни2 животA твоегw2. Тёмже чудесы2 хrт0съ бGъ тебЁ њбогати2, ћкw и3 ѕвёріе ди1віи повиновaхусz и3 служaху тебЁ, во дни1 же глaда мlтвою твоeю нб7о д0ждь дадE на зeмлю сyху. Сегw2 рaди, люб0вію подвизaеміи, вопіeмъ тебЁ таковaz:

Рaдуйсz, цRкве правослaвныz похвало2. Рaдуйсz, є3ретікHвъ и3 всёхъ проти1вникwвъ правовёріz њбличи1телю. Рaдуйсz, ћкw людeй ўвэщaти њ и4стинэ правослaвіz потщaлсz є3си2. Рaдуйсz, за и4стину правослaвіz мн0гіz труды2 и3 п0двиги под8eмый. Рaдуйсz, правослaвныz вёры свэти1ло и3 ўтверждeніе. Рaдуйсz, прbр0кwмъ, ґпcлwмъ и3 с™и1телемъ сопричтeнный. Рaдуйсz, царeй правослaвныхъ покр0ве и3 защищeніе. Рaдуйсz, хrтіaнъ правовёрныхъ мlтвенное њграждeніе. Рaдуйсz, є3ретjческихъ ўчeній разори1телю. Рaдуйсz, правослaвныхъ догмaтwвъ ўzсни1телю. Рaдуйсz, всёмъ подвизaющимсz њ правослaвіи пом0щниче. Рaдуйсz, пaстырей правослaвныz цRкве споспёшниче.

Рaдуйсz, пресвётлаz монaхwвъ похвало2, сaвво прпdбне.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 хотS мн0жество людeй твои1мъ попечeніемъ, премлcрдый гDь дост0йна тS настaвника и3збрA, пребlжeнне џтче сaвво: мн0зи бо тоб0ю на пyть сп7сeніz настaвлени бhша, и3 мн0ги nби1тєли твои1мъ тщaніемъ ўстр0ишасz, въ ни1хже научaлъ є3си2 нем0лчнw воспэвaти є3ди1ному бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ ‹

СтэнA твeрдаz и3 крёпкое њграждeніе правослaвныхъ kви1лсz є3си2, прпdбне, ходaтайствомъ бо твои1мъ ми1ръ цRкви б9іей даровaсz. Тёмже м0лимъ тS, пребlжeнне, бyди пом0щникъ во всёхъ ск0рбехъ и3 напaстехъ и3 нaмъ, къ заступлeнію твоемY прибэгaющимъ, да со ўмилeніемъ вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, пустhнниче, мjрскую суетY возненави1дэвый и3 є3ди1нагw бGа и3скaвый. Рaдуйсz, nлтарS гDнz служи1телю бlгоговёйный. Рaдуйсz, со всsкимъ тщaніемъ гDу бlгоугождaвый. Рaдуйсz, плaменную люб0вь ко хrтY kви1вый. Рaдуйсz, мн0гіz nби1тєли созидaвый. Рaдуйсz, мн0жество чaдъ духо6вныхъ внyтрь собрaвый. Рaдуйсz, во њскудёніихъ и3 лишeніихъ на бGа ўповaвый. Рaдуйсz, вёрою и3 ўповaніемъ и3зoби1ліе плодHвъ земнhхъ пріeмый. Рaдуйсz, тезоимени1тыz тебЁ nби1тели стрaже неусы6пный. Рaдуйсz, въ бёдахъ, напaстехъ и3 скорбехъ пом0щниче неtстyпный. Рaдуйсz, и4нокwвъ ко сп7сeнію д0брый путеводи1телю. Рaдуйсz, многом0щный мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ.

Рaдуйсz, пресвётлаz монaхwвъ похвало2, сaвво прпdбне.

Кондaкъ №i

Пёніе хвалeбное прин0симъ тебЁ, прпdбне џтче сaвво, и3 съ люб0вію припaдающе ко и3зoбраженію чтcнагw ли1ка твоегw2, восхвалsемъ ґгGлопод0бное житіE твоE. Тh же, предстоS пrт0лу прес™hz трbцы, не престaй молsсz њ нaсъ, ўбlжaющихъ тS, да спод0бимсz нб7снагw селeніz дости1гнути и3 глaсомъ рaдованіz воспёти бGу ѓгGльскую пёснь: Ґллилyіz.

Јкосъ №i

Свэтозaрный свэти1льникъ б9іz бLти бhлъ є3си2, пребlжeнне, сегw2 рaди въ смeртнэмъ ўспёніи твоeмъ душA твоS, ћкw с0лнце сіsющаz, вознесeна бhсть с™hми ѓгGлы въ нбcныz nби1тєли. Мh же, поминaюще твою2 бlженную кончи1ну и3 на нб7си2 прославлeніе, рaдостнw вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, ўг0дниче б9ій, течeніе твоеS жи1зни бlгочeстнw скончaвый. Рaдуйсz, вёру, надeжду и3 люб0вь до концA сохрани1вый. Рaдуйсz, ћкw цRство и3 слaву вёчную наслёдовалъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw по трудёхъ житіS земнaгw въ нб7сныхъ селeніихъ водвори1лсz є3си2. Рaдуйсz, нетлённымъ вэнцeмъ слaвы нбcныz t руки2 вседержи1телz ўвёнчанный. Рaдуйсz, бlжeнство рaйское со всёми с™hми воспріeмый. Рaдуйсz, ѓгGле земнhй и3 чlвёче нбcный. Рaдуйсz, на нб7си2 и3 на земли2 t гDа прослaвленный. Рaдуйсz, живон0сный и3ст0чниче, блгdть и3сцэлeніz и3зливazй. Рaдуйсz, њдержи1мыхъ недyги блгdтію б9іею и3сцэлszй. Рaдуйсz, ћкw съ высоты2 нбcныz на нaсъ и3 nби1тель твою2 призирaеши. Рaдуйсz, ћкw всёхъ нaсъ t напaстей сохранzеши.

Рaдуйсz, пресвётлаz монaхwвъ похвало2, сaвво прпdбне.

Кондaкъ в7i

Блгdть и3 вeліе твоE дерзновeніе пред8 бGомъ вёдуще, бGон0сне џтче сaвво, ўсeрднw вопіeмъ тебЁ: не престaй молsсz тeплэ ко гDу, да сохрани1тъ с™yю цRковь свою2 непозhблему t невёріz, є4ресей и3 раск0ла, да и3збaвитъ нaсъ t бёдъ и3 лю1тыхъ nбстоsній и3 приведeтъ въ цRствіе своE нбcное, ћкw да поeмъ со бlгодарeніемъ тоб0ю бlгодёющему нaмъ ди1вному во с™hхъ бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ в7i

Пою1ще прослaвльшагw тS гDа и3 ўбlжaюще тS, пребlжeнне џтче, прилeжнw м0лимсz тебЁ, є4же спод0битисz и3 нaмъ ходaтайствомъ твои1мъ неwсуждeннw предстaти стрaшному сyдищу хrт0ву, да съ рaдостію и3 люб0вію воспоминaюще твоE мlтвенное њ нaсъ пред8 бGомъ предстaтльство, бlгохвaльнw зовeмъ тебЁ си1це:

Рaдуйсz, пречтcное селeніе прес™hz трbцы. Рaдуйсz, и3збрaнное с™aгw д¦а жили1ще. Рaдуйсz, сіsніе незаходи1магw с0лнца. Рaдуйсz, лучaми п0двигwвъ твои1хъ монaшеское житіE њзарszй. Рaдуйсz, дост0йный ѓгGлwвъ собесёдниче. Рaдуйсz, мyченикwвъ и3 прпdбныхъ на нб7си2 сожи1телю. Рaдуйсz, ћкw мздA твоS мн0га на нб7си2. Рaдуйсz, цRкви правослaвныz ўкрашeніе. Рaдуйсz, въ бёдахъ сyщимъ ск0рое вспоможeніе. Рaдуйсz, тeплый пред8 гDемъ њ нaсъ мlтвенниче. Рaдуйсz, при1сный и4нокwвъ пом0щниче и3 застyпниче.

Рaдуйсz, пресвётлаz монaхwвъ похвало2, сaвво прпdбне.

Кондaкъ Gi

Q, вели1кій и3 ди1вный ўг0дниче хrт0въ, прпdбне џтче сaвво. Пріими2 млcтивнw сіE мaлое молeніе, t ўсeрдіz нaшегw въ похвалY тебЁ приноси1мое, и3 твои1мъ мlтвеннымъ предстaтльствомъ ў пrт0ла цRS нбcнагw и3спроси2 нaмъ, є4же и3збaвитисz въ жи1зни сeй t всёхъ бёдъ и3 напaстей, въ смeртнемъ же ўспёніи нaшемъ бlгyю чaсть сп7сeніz и3 наслёдіе вёчныхъ блaгъ получи1ти, ћкw да спод0бимсz съ тоб0ю и3 со всёми с™hми въ рaдости вёчнэй во вёки воспэвaти хrтY бGу сп7си1телю нaшему: Ґллилyіz.

Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды.

И# пaки јкосъ №-й: ЃгGлwвъ творeцъ:

И# кондaкъ №-й: И#збрaнный чудотв0рче:

Мlтва

Q, преди1вный и3 всехвaльный ўг0дниче б9ій, прпdбне џтче сaвво. Днeсь (во с™ёмъ хрaмэ твоeмъ) бlгоговёйнw предстоsще пред8 с™0ю їкHною твоeю и3 рaдостнw совершaюще пресвётлую пaмzть твою2, ўбlжaемъ тS застyпника нaшегw. Почитaюще же твоE вeліе дерзновeніе пред8 гDемъ, смирeннw м0лимъ тS, пребlжeнне: пріими2 млcтивнw t нaсъ хвалeбное пёніе сіE, t любвE и3 ўсeрдіz тебЁ приноси1мое. И#, ћкw и3мёzй вeліе дерзновeніе ко гDу, потщи1сz бGопріsтнымъ твои1мъ ходaтайствомъ и3спроси1ти ў цRS цaрствующихъ и3 гDа госп0дствующихъ, ћкw да пробaвитъ вели1кіz и3 богaтыz млcти своS на нaсъ грёшныхъ, да подaстъ нaмъ дyхъ прaвыz вёры, дyхъ вёдэніz и3 любвE, дyхъ ми1ра и3 рaдости њ дyсэ с™э, да и3збaвитъ t бёдъ и3 напaстей, да низпослeтъ всS полeзнаz ко сп7сeнію дyшъ нaшихъ. Всёмъ же правослaвнымъ да ниспослeтъ ми1ръ, тишинY, безмzтeжіе, ўсeрдіе ко и3сполнeнію зaповэдей є3гw2, и3зoби1ліе плодHвъ земнhхъ, и3 да и3збaвитъ всю2 рyсскую странY t глaда, трyса, пот0па, nгнS, мечA, нашeствіz и3ноплемeнныхъ и3 междоус0бныz брaни, смертон0сныz ћзвы и3 t всsкагw ѕлA. Е$й, ўг0дниче б9ій. Не прeзри молeній нaшихъ, но ўслhши нaсъ молsщихсz тебЁ, и3 под8 кр0вомъ заступлeніz твоегw2 сохрани2 нaсъ (и3 nби1тель твою2) ненавётны t врaгъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, да спод0бимсz скончaти житіE нaше въ покаsніи и3 воспріи1мемъ вёчнаz бlгaz во цRствіи хrтA бGа нaшегw, и3дёже восхвaлимъ съ тоб0ю и3 всёми с™hми достопоклонsемое и4мz прес™hz трbцы, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.