НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Јосифу Обручнику

Кондaкъ №

И#збрaнный храни1телю прес™hz дв7ы мRjи, пёстуне и3 корми1телю бGочlвёка, првdный їHсифе, прославлsz служeніе твоE неизречeнной тaйнэ воплощeніz бGа сл0ва, похвaльнаz восписyемъ ти2. тh же нhнэ, предстоS пrт0лу хrтA бGа нaшегw и3 и3мёz вeліе дерзновeніе къ немY, моли1сz њ нaсъ, взывaющихъ ти2:

Рaдуйсz, првdный їHсифе, ск0рый пом0щниче и3 мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ.

Јкосъ №

ЃгGлом непостижи1мую тaйну рождeніz бGа сл0ва t пренепор0чныz дв7ы соблюдaz чи1сту t клеветы2 людeй и3 ковaрства діaвола, тебE, првdный їHсифе, смирeннаго тeктона, и3збрA бGъ бhти храни1телz и3 свидётелz дёвства прес™hz мRjи. тёмже прославлsz тS, ћкw и3збрaннаго таи1нника б9іz, взывaемъ ти2:

Рaдуйсz, честнaz tрасле t к0рене їессeова: рaдуйсz, внyтрь ўкрaшенный цaрскимъ вели1чіемъ. Рaдуйсz, скyдостію въ земн0мъ дух0вное стzжaвый богaтство: рaдуйсz, безвёстностью слaву вёчную њбрэтhй. Рaдуйсz, слaвный пaче царeй: рaдуйсz, првdный пaче патріaрхwвъ и3 прaoтцєвъ.

Рaдуйсz, првdный їHсифе, ск0рый пом0щниче и3 мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ в7

Ви1дz дёву мRjю, при хрaмэ воспитaвшуюсz, совершеннолётню сyщу, первосщ7eнникъ захaріz возопи2 ко гDу: гDи, покажи2 мyжа, дост0йнаго њбручи1тисz съ дв7ою: є3гдA же процвэтE жeзлъ їHсифа, вручaz є3мY дв7у, воспэвaше бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Разyмна є4сть всBмъ концє1мъ земли2 првdность твоS, с™hй їHсифе, ћкw несравнeнныz чeсти спод0билсz є3си2 њбрyчникомъ бhти пребlгословeнныz дв7ы, и3з8 неsже безмyжнw произhде хrт0съ бGъ, тh бо крёпкіz рaди вёры, чистоты2, смирeніz и3 преспёzніz во всёхъ добродётелэхъ на сіE и3збрaнъ бhлъ є3си2. тёмже взывaемъ ти2:

Рaдуйсz, прaведне чистёйшей њбручи1выйсz: рaдуйсz, мyже вёры, пріsвшій под8 кр0въ св0й с™yю дв7у мRjю, вёрою содёлавшуюсz пrт0ломъ б9іимъ. Рaдуйсz, смирeнный дyхомъ: рaдуйсz, пр0стый сeрдцемъ. Рaдуйсz, добродётелzми преукрашeнный: рaдуйсz, с™hй, с™ёйшей послужи1вшій.

Рaдуйсz, првdный їHсифе, ск0рый пом0щниче и3 мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ G

Си1ла вhшнzгw њсэни2 тогдA къ зачaтію неискусобрaчную, ди1вной тaйны не вёдущу їHсифу, да t самогw2 бGа научeнный, возопіeтъ къ немY: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мyщую бGопріsтную ўтр0бу дв7у ви1дэвъ, їHсифъ смzтeсz, зрS не къ брaчнэй и3 бракоwкрaдованную помышлsz: но прaведенъ сhй, восхотЁ ю5 тaй пусти1ти, бGу, вёдущему вс‰, сyдъ ввэрsz и3 нaсъ научи1въ взывaти:

Рaдуйсz, цэломyдріz ревни1телю: рaдуйсz, і}льтsнине, въ нeмъ же льсти2 нёсть. Рaдуйсz, бlгjй сeрдцемъ: рaдуйсz, кр0ткій нр†вы. Рaдуйсz, всE ўповaніе на бGа полагazй: рaдуйсz, промышлeнію є3гw2 себЁ и3 други1хъ ввэрszй.

Рaдуйсz, првdный їHсифе, ск0рый пом0щниче и3 мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ д7

Бyрю помышлeній сумни1тельныхъ цэломyдреннагw їHсифа ўкрощaz, ѓгGлъ tкрывaетъ тaйну рождeніz t безневёстныz мRjи сн7а б9іz, спcтелz мjра, ћкwже глаг0ла: и3 наречeши и4мz є3мY ї}съ, т0й бо спасeтъ лю1ди сво‰ t грBхъ и4хъ, є3мY же вопіeмъ вси2: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавъ въ писaніи гDа, глаг0лющаго: сE дв7а въ чрeвэ пріи1метъ и3 роди1тъ сhна є3мманyила, вёровалъ є3си2, првdный їHсифе, глаг0ланному t ѓгGла, ћкw кни1гу запечатлённую, въ нeй же пeрстомъ n§имъ написaсz сл0во, пріsлъ є3си2 мRjю въ д0мъ св0й, ћкw рaбъ, служA непор0чнэй со стрaхомъ и3 рeвностію. сегw2 рaди взывaемъ ти2:

Рaдуйсz, ћкw приложи1лъ є3си2 сeрдце твоE къ познaнію зак0на б9іz: рaдуйсz, ћкw tкрhлъ є3си2 смhслъ тв0й къ принsтію тaинъ б9іихъ. Рaдуйсz, ћкw прeжде всёхъ людeй спод0билсz є3си2 ўвёдэти вeлію бlгочeстіz тaйну, ћкw на земли2 kви1сz бGъ: рaдуйсz, ћкw познaлъ є3си2 пришeствіе є3гw2 бhти рaди сп7сeніz людeй t грBхъ и4хъ. Рaдуйсz, ћкw несомнённw ўвёровалъ є3си2, ћже бhша тебЁ tкровeна: рaдуйсz, ћкw вёра вмэни1сz тебЁ въ прaвду.

Рaдуйсz, првdный їHсифе, ск0рый пом0щниче и3 мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ є7

БGоизбрaнную nтрокови1цу пріи1мши въ д0мъ св0й, бlжeнне їHсифе, люби1лъ є3си2 ю5, ћкw њбрyчницу, почитaлъ є3си2 ю5, ћкw пречcтую дв7у и3 м™рь спcтелz мjра, и3 служи1лъ є4й со стрaхомъ и3 бlгоговёніемъ, вседyшнw подвизazсz, да совершaтсz вс‰ въ зак0нэ и3 прbр0цэхъ пи1саннаz, и3 кyпнw съ мRjею вопіS бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвъ въ ћслехъ виfлеeмскихъ ѕвэздY, возсіsвшую t їaкwва, пeрвый поклони1лсz є3си2 рождeнному, и3 є3гдA нeбо ѕвэздY, ѓгGли пёніе, пaстыри и3сповёданіе и3 волсви2 поклонeніе и3 дaры приношaху є3мY, ты2 же, првdный їHсифе, всегw2 себE принeслъ є3си2 въ дaръ гDу, и3 жи1знь и3 попечє1ніz и3 труды2 tдавaz на служeніе є3мY. Cегw2 рaди вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, ўзрёвшій прeжде всёхъ восхождeніе на земли2 незаходи1магw сlнца прaвды: рaдуйсz, пeрвый на земли2 свидётелю и3 служи1телю воплощeніz сн7а б9іz, прeжде вёкъ t nц7A рождeннаго. Рaдуйсz, тeктоне земнhй, спод0бивыйсz и4мени nтцA ґрхітeктона нбcнагw: рaдуйсz, храни1телю и3 попечи1телю nтрочaти, є3мY же со стрaхомъ слyжатъ чи1ны агGльскіе. Рaдуйсz, бlгоговёйный служи1телю м™ри бGа сл0ва.

Рaдуйсz, првdный їHсифе, ск0рый пом0щниче и3 мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ ѕ7

Проповёданнаго зак0номъ и3 прbр0ки ћкw человёка nсмоднeвна њбрёзалъ є3си2, и3 храни1мое въ трbчномъ совётэ и4мz ї}съ, ћкw драгоцённый би1серъ t сокр0вищъ пренбcныхъ принесeнный, во tкровeніе всёхъ людeй п0далъ є3си2, їHсифе, и3мъ же ѓгGлwвъ ўдиви1въ, человёкwвъ њбрaдовавъ, дeмонwвъ ўстраши1въ, и3, ћкw мЂромъ бlговоннымъ всю2 вселeнную њблагоухaвъ, возопи1лъ є3си2 къ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsвшій тебЁ, првdный їHсифе, въ младенцэ ї}сэ проречeніемъ сmмеHна свётъ во tкровeніе kзhкwвъ и3 слaву людeй ї}левыхъ, ѓбіе џблакомъ ск0рби покрывaетсz: нар0дъ бо смущaетсz, и4родъ бэснyетсz, души2 nтрочaти и3щA, въ сeрдце мaтєри nрyжіе пройти2 предрекaетсz, да вёра и3 терпёніе твоE ћвны бyдутъ всBмъ. Тёмже тебЁ, ћкw крёпкому въ терпёніи и3 въ вёрэ непоколеби1мому, взывaемъ:

Рaдуйсz, ћкw злaто въ горни1лэ, њчищaемый непрестaннw и3скушeніzми: рaдуйсz, въ рaдости смирeнный, въ ск0рби же терпэли1вый. Рaдуйсz, всегдA вёрный тaйнамъ, ввёрєннымъ тебЁ: рaдуйсz, въ мyжествэ непоколеби1мый. Рaдуйсz, вёрою, ћкw ѕвэзд0ю, въ мрaчныхъ путeхъ жи1зни руководи1мый: рaдуйсz, ўповaніе на бGа, ћкw ћкорь, въ бyрzхъ житeйскагw плaваніz и3мёвый.

Рaдуйсz, првdный їHсифе, ск0рый пом0щниче и3 мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ ѕ7

Хотsй спасти2 t ѕл0бы и4рwдовы пришeдшаго сп7сти2 мjръ, не вопрошaлъ є3си2, ди1вный їHсифе, агGла, даю1щагw ти2 повелёніе њ бёгствэ въ є3гЂпетъ, и3нhz спасazй себe ли не м0жетъ спасти2: но ћкw мyжъ вёры, ћкw н0вый ґвраaмъ, вhну гот0въ сhй на послушaніе, не помышлsz њ трудaхъ пути2, нижE и3спытyz врeмени возвращeніz, ѓбіе же съ мRjею и3 младeнцемъ ўстреми1лсz є3си2 въ є3гЂпетъ, рaдостнw вопіS бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вый въ є3гЂптэ покaзалсz є3си2 їHсифъ пaче џнагw дрeвнzгw патріaрха, спaсшагw лю1ди є3гЂпєтскіz t глaда: тh бо спaслъ є3си2 t смeрти спcтелz мjра и3 лю1демъ є3гЂпетскимъ, глaдомъ нечeстіz ги1бнущымъ, хлёбъ жив0тный принeслъ є3си2 и3 сёмена вёчной жи1зни насёzлъ є3си2, t ни1хъ же возрастE ди1вное прозzбeніе въ пустhнzхъ є3гЂпетскихъ. Тёмже вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, ск0рби и3 труды2 хrтA рaди въ пути2 рaдостнw терпёвый: рaдуйсz, дэтоводи1телю џтрока ї}са, въ пустhни водившаго и3ногдA ї}лz столп0мъ џгненнымъ и3 џблачнымъ. Рaдуйсz, питaтелю питaвшего лю1ди сво‰ мaнною: рaдуйсz, носи1вшій на рукaхъ творцA и3 носи1телz всёz твaри. Рaдуйсz, спасhй t и4родовой ѕл0бы спaсшаго и3ногдA лю1ди б9іи t горькой раб0ты фара0новой: рaдуйсz, є3гЂпту за рaбство бlгодaть сыноположeніz предуказaвый.

Рaдуйсz, првdный їHсифе, ск0рый пом0щниче и3 мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ }

Стрaнное ви1дэвъ чyдо, є4же њ їисэ, бGа по предречeнію роди1тисz во пл0ти и3мёюща, и3 младeнца пови1та въ ћслехъ, дв7у м™рь, агGлwвъ славосл0віе и3 пл0ти њбрёзаніе, волхвHвъ съ вост0ка пришeствіе съ дaры на поклонeніе и3 бёгство въ є3гЂпетъ t и4рwдова неи1стовства, сп7сeніе всёхъ людeй и3 свётъ kзhкwвъ, ћкwже речE сmмеHнъ, и3 nрyжіе въ сeрдцэ роди1вшей, познaлъ є3си2 є3гw2 бGа и4стинна бhти и3 и4стинна чlвёка и3 сегw2 рaди возопи1лъ є3си2 є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Всегw2 себE предaвъ бGу, чрeз8 агGла воззвaвшему сн7а своегw2 и3з8 є3гЂпта, послёдовалъ є3си2 велeнію є3гw2 и3 всели1лсz є3си2 съ ї}сомъ и3 м™рію є3гw2 въ назарeтэ, да сбyдетсz сл0во прbр0ка њ нeмъ, ћкw назорeй наречeтсz. Тёмже и3 мы2 тебЁ, ћкw вёрному слуге б9ію, вопіeмъ:

Рaдуйсz, споспёшниче б9іz и3зволeніz: рaдуйсz, соучaстниче б9іz домострои1тельства. Рaдуйсz, при1сный собесёдниче ѓгGлwвъ: рaдуйсz, на земли2 въ глубины2 тaинъ нбcныхъ посвzщeнный. Рaдуйсz, прbр0кwвъ проречє1ніz њ ї}сэ слhшавый: рaдуйсz, вс‰ бlгоговёйнw въ глубинЁ сeрдца сохрани1вый, никомY же повёдаz.

Рaдуйсz, првdный їHсифе, ск0рый пом0щниче и3 мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ f7

Всsкw колёно нбcныхъ, земнhхъ и3 преисп0днихъ покланsетсz њ и4мени і}совомъ, тебЁ же, чyдный їHсифе, повинyzсz бЁ nтрочA ї}съ, ћкw nтцY. Мы2 же таков0му къ тебЁ снисхождeнію гDа чудsщесz, вопіeмъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вит‡z многовэщ†ннаz недоумёютъ по достоsнію восхвали1ти тS, првdный їHсифе: м™рь б9іz, цRи1ца нб7а и3 земли2 и3менyетъ тS господи1номъ свои1мъ, воплоти1вшійсz сн7ъ б9ій нарицaетъ тS nц7eмъ, и3 д0мъ тв0й на земли2 бhсть вмести1лище с™hни пренбcныz, ћкw въ нeмъ њбитaше цRь нб7а и3 земли2. Тёмже мы2 смирeннw вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, и3збрaнниче б9ій, и3же хранsше ківHтъ с™hни пренбcныz: рaдуйсz, ди1вный тeктоне, въ є3гw2 же д0мэ живsше творeцъ нб7а и3 земли2. Рaдуйсz, питaтелю и3 попечи1телю џтрока ї}са, и3же, ћкw бGъ, даeтъ бытіE всёмъ твaрzмъ и3 промышлsетъ њ всёмъ мjрэ, ви1димомъ и3 неви1димомъ: рaдуйсz, ћкw на земли2 спод0билсz є3си2 лицезрёти сн7а б9іz и3 держaти є3гw2 въ њб8sтіzхъ, и3 лобызaти є3гw2. Рaдуйсz, ћкw и3 по tшeствіи въ гHрніz њби1тєли во свётэ лицA є3гw2, цRS слaвы, бlженствуеши и3 вhну прославлsеши є3гw2 со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ.

Рaдуйсz, првdный їHсифе, ск0рый пом0щниче и3 мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 м0жеши всsкагw, къ твоемY предстaтельству и3 заступлeнію прибэгaющаго, блажeнне їHсифе, кaкw бо, и4же на земли2 бЁ повинyzсz тебЁ во всBмъ, не ўслhшитъ тS предстоsща нhнэ пред8 ни1мъ на нб7э и3 вопію1ща съ ѓгGльскими ли6ки: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA є3си2 крёпкаz всBмъ, къ твоемY предстaтельству прибэгaющымъ, првdный їHсифе, тёмже не прeзри и3 нaсъ, къ твоемY заступлeнію притекaющихъ, въ бyрzх и3скушeній, въ бэдaхъ и3 ск0рбехъ житeйскихъ взывaющихъ ти2:

Рaдуйсz, ск0рый застyпниче нaшъ въ нуждaхъ и3 напaстэхъ: рaдуйсz, си1льный предстaтелю њ нaсъ пред8 бGомъ. Рaдуйсz, твeрдое ўповaніе нaше въ бyрэ смущeніи и3 недоумёніи: рaдуйсz, ск0рое и3збавлeніе t клеветы2 человёческіz. Рaдуйсz, питaтелю тогw2, и3же н0ситъ всsчєскаz глаг0ломъ си1лы своеS: рaдуйсz, и3збавлsющій нaсъ t глaда душeвнагw и3 всsкіz ск0рби.

Рaдуйсz, првdный їHсифе, ск0рый пом0щниче и3 мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ №i

Пёніе всеумилeнное прин0симъ ти2, бGомyдре їHсифе, и3 м0лимъ тS, ћкwже храни1лъ є3си2 t всsкагw вредA и3 њѕлоблeніz самогw2 хrтA гDа, сохрани2 свои1мъ предстaтельствомъ пред8 ни1мъ цRковь є3гw2 с™yю правослaвную t всsкагw њѕлоблeніz врагHвъ ви1димыхъ и3 невиди1мыхъ, њгради2 заступлeніемъ твои1мъ t всsкіz к0зни странY нaшу рwссjйскую, да ти1хое и3 безм0лвное житіE провождaюще, вопіeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтоподaтельна свэти1льника, сyщымъ во тмЁ неразyміz ћвльшагосz, ўзрёлъ є3си2 во хрaмэ двоенадесzтилeтнzго џтрока ї}са, подаю1ща свётъ и4стиннагw вёдэніz ўчи1телzмъ зак0на б9іz и3 tкрывaюща тaйну своегw2 вели1кагw служeніz по предwпредэлeнію nц7A нбcнагw. Тёмже вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, вёрный храни1телю зак0на nтeческагw: рaдуйсz, ћкw ревнyz њ соблюдeніи зак0на, и3 џтрока ї}са въ д0мъ nц7A нбcнагw приводи1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw є3гдA њстA џтрwкъ ї}съ въ їеrли1ме, мнёвше є3гw2 въ дружи1нэ сyща, вкyпэ съ м™рію є3гw2 nтeчески печaлисz њ нeмъ: рaдуйсz, ћкw и3скA є3гw2 во ср0дницэхъ и3 знaемыхъ и3 не њбрётше, возврати1сz въ їеrли1мъ и3 по тріeхъ днeхъ њбрёте є3го2 въ цeркви, сэдsщаго посредЁ ўчи1телей и3 послyшающаго и4хъ, и3 вопрошaющаго и4хъ. Рaдуйсz, ћкw слhшалъ є3си2 tкровeніе тaйны, є3гдA глаг0лаше џтрокъ ї}съ: не вёсте ли, ћкw въ тёхъ, ћже nц7A моегw2, достои1тъ бhти ми2: рaдуйсz, ви1дэвый и3 свидётельствовавый, ћкw ї}съ преспэвaше премyдростію и3 в0зрастомъ, и3 бlгодaтію ў бGа и3 человёкъ.

Рaдуйсz, првdный їHсифе, ск0рый пом0щниче и3 мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ в7i

Блгdтію ў бGа и3 человёкwвъ ви1дz преспэвaюща џтрока ї}са и3 съ в0зрастомъ тёла премyдростію преспэвaюща, вс‰ слагaлъ є3си2 въ сeрдцэ твоeмъ, ћкw рaбъ вёрный, хранS ввёренное сокр0вище въ тaйнэ до днE, внегдA начaша вопи1ти є3мY вси2 вёрующіи ћкw бGу и3 сп7си1телю мjра: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще труды2 и3 п0двиги тво‰, слaвимъ и3 бlжeнное ўспeніе твоE: на рукaхъ бо бGа сл0ва и3 м™ри є3гw2 слaдцэ почи1лъ є3си2 t трудHвъ твои1хъ, првdный їHсифе, бlжeнной вёчности и3мёz несомнённое ўвэрeніе. Тёмже вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, вёрный въ вели1комъ служeніи: рaдуйсz, сегw2 рaди величaйшей п0чести t бGа спод0бивыйсz. Рaдуйсz, содружи1выйсz на земли2 съ слaвою и3 красот0ю нб7а: рaдуйсz, nтцeмъ бyдущагw вёка въ бyдущій вёкъ съ ми1ромъ tпущeнный. Рaдуйсz, бlговэствовaвый давjду рaдость вeлію: рaдуйсz, всBмъ сyщымъ во ѓдэ вёсть и3звёстную принeсшій, ћкw пріи1де хrт0съ, и3мёzй свободи1ти и3 сп7сти2 р0дъ человёческій.

Рaдуйсz, првdный їHсифе, ск0рый пом0щниче и3 мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ Gi

Q с™hй и3 првdный їHсифе! пріими2 сіE мaлое молeніе нaше и3 твои1мъ си1льнымъ ходaтайствомъ ко хrтY бGу ўмоли2 є3гw2, да блгdтію своeю содёлаетъ нaсъ твeрды и3 непоколеби1мы въ правослaвной вёрэ, рeвностны и3 непреткновeнны въ соблюдeніи зaповэдей є3гw2, и3 дaруетъ вс‰ полє1знаz къ врeменному и3 вёчному житію2 нaмъ, вопію1щымъ є3мY: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGлом непостижи1мую:

И# пaки кондaкъ пeрвый: И#збрaнный храни1телю:

Молитва

Q с™ый првdный їHсифе! ты2 є3щE на земли2 сhй, вeліе и3мёлъ є3си2 дерзновeніе къ сн7у б9ію, и4же бlгоизв0ли и3меновaти тS nтцA своегw2, ћко њбрyченика своеS м™ри, и3 послyшати тS: вёруемъ, ћко нhнэ съ ли1ки првdныхъ во њби1телехъ нбcныхъ водворszсz, ўслhшанъ бyдеши во всsкомъ твоeмъ прошeніи къ бGу и3 сп7си1телю нaшему. Тёмже, ко твоемY покр0ву и3 заступлeнію прибэгaюще, смирeннw м0лимъ тS: ћкоже сaмъ t бyри сумни1тельныхъ помышлeній и3збaвленъ бhлъ є3си2, си1це и3збaви и3 нaсъ, в0лнами смущeній и3 страстeй њбуревaемыхъ: ћкоже њграждaлъ є3си2 всенепор0чную дв7у t клеветы2 человёческіz, њгради2 и3 нaсъ тaкожде t всsкіz клеветы2 напрaсныz: ћкоже храни1лъ є3си2 t всsкогw2 вредA и3 њѕлоблeніz воплоти1вшагосz гDа, си1це сохранsй твои1мъ заступлeніемъ цRковь є3гw2 правослaвную и3 всёхъ нaсъ t всzкагw њѕл0бленіz и3 вредA. Вёси, с™че б9ій ћко и3 сн7ъ б9ій во днeхъ пл0ти своеS въ тэлeсныхъ потрeбахъ нyжду и3мёzши, и3 ты2 послужи1лъ є3си2 и3мъ: тогw2 рaди м0лимъ тS, и3 нaшимъ врeмєннымъ нyждамъ бlгопоспэши2 твои1мъ ходaтайствомъ, подаS нaмъ всS благAz, въ житіи2 сeмъ потрє1бнаz. И#зрsднэе же пр0симъ тz, и3сходaтайствуй нaмъ њставлeніе грэхHвъ пріzти2 t наречeннагw ти2 сhна, є3динор0днагw же сн7а б9іz, гDа нaшего ї}са хrтA и3 дост0йны бhти наследіz цrтва нбcнагw нaсъ предстaтельствомъ твои1мъ сотвори2, да и3 мы2, въ г0рнихъ селeніихъ съ тоб0ю водворsющесz, прослaвимъ є3ди1наго тріmпостaснаго бGа, nц7A и3 сн7а и3 с™аго д7ха, нhнэ и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.