НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Јоакиму и Ани

Кондaкъ №

И#збрaнніи t человёческагw р0да прароди1теліе хrт0вы, р0ждшіи пребlгословeнную бGоотрокови1цу, и3з8 неsже по пл0ти сн7ъ б9ій роди1сz, с™jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно! Ћкw и3мyщіи дерзновeніе вeліе ко хrтY бGу, и3 вhну предстоsщіи пrт0лу є3гw2 нбcному, томY прилёжнw мlтесz t бёдъ нaмъ и3збaвитисz, да вhну зовeмъ вaмъ:

Рaдуйтесz, с™jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно.

Јкосъ №

ҐгGлъ предстaтель п0сланъ бhсть къ вaмъ t бGа, с™jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно, є3гдA њ безплодіи своeмъ џвъ ќбw въ пустhни, џва же въ садY своeмъ сётовасте, къ бGу мlтву возносsще: и3 тaкw бlговёстіе рaдостное принесE безпл0тный, ћкw роди1ти и4мате дщeрь пребlгословeнную, њ нeйже возбlгослови1тсz вeсь р0дъ человёческій, съ ни1мъ же и3 мы2 вaмъ рaдостное прин0симъ хвалeніе:

Рaдуйтесz, к0рене давjдwва с™опроцвётшіz рHзги віногрaда жив0тнагw: рaдуйтесz, р0ждшіи дщeрь, t всёхъ родHвъ пребlгословeнную. Рaдуйтесz, вопл0щшагwсz сн7а б9іz прароди1теліе всечестнjи: рaдуйтесz, тaинства t вёка ўтаeннагw проzви1теліе всеизрsдніи. Рaдуйтесz, ўтёхи ї}левы ближaйшіи по пл0ти срHдницы: рaдуйтесz, њбэтовaннагw мjру спcтелz единокр0вніи ю4жицы.

Рaдуйтесz, с™jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно.

Кондaкъ в7

Ви1дэвъ себE с™hй їwакjмъ, во хрaмэ іеrлимстэмъ безпл0діz рaди t архіерeа uничижeнна, ѕэлw2 њпечaлисz, и3 въ г0рести души2 своеS въ пустhню къ свои1мъ стадHмъ ўдали1сz, и3 тaмw со мн0гими слезaми тeплэ ко гDу молsшесz, да спод0битъ є3гw2 nтцeмъ своемY чaду нарещи1сz, и3 тaкw къ мlтвэ же п0стъ прилагaше, и3 въ сокрушeніи сeрдца вседержи1телю бGу взывaше: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Си1лу г0рести мyжа своегw2 с™az ѓнна ўвёдэвши, въ домY своeмъ седsщи, г0рцэ плaкасz и3 молsшесz ко гDу, да поношeніе безпл0діz t неS от8и1мэтъ. мы2 же, толи1кое терпёніе првdныхъ поминaюще, воззовeмъ:

Рaдуйтесz, бGоизбр†ннаz дв0ице, є3ди1ному t трbцы мaтерь по пл0ти породи1вшаz: рaдуйтесz, зижди1телю вaшему роди1тельницу непор0чную произвeдшіи. Рaдуйтесz, супрyзи бlгословeнніи, пребlгословeнную въ женaхъ дщeрь воспитaвшіи: рaдуйтесz, въ безпл0діи вaшемъ t гDа ўслhшанніи. Рaдуйтесz, ћкw слє1зныz мlтвы в†ша проник0ша нeбо и3 во ќшію бGа ї}лева достиг0ша: рaдуйтесz, ћкw поношeніе вaше врeменное во слaву вёчную на нб7си2 и3 на земли2 и3змэни1сz.

Рaдуйтесz, с™jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно.

Кондaкъ G

Си1лою б9іею преисп0лненъ, kви1сz ѓгGлъ гDень с™0му їwакjму въ пустhни и3 речE є3мY: ўслhша бGъ моли1тву твою2 и3 и3зв0ли дaти тебЁ блгdть свою2, сE бо женA твоS ѓнна зачнeтъ, и3 породи1тъ тебЁ дщeрь, њ нeйже всемY мjру бyдетъ рaдость: сі‰ рeкъ безпл0тный, повелЁ є3мY ко хрaму їеrли1мскому пaки tидти2, и3дёже џнъ супрyгу свою2 молsщусz њбрsщетъ, съ нeю же вкyпэ да воспоeтъ тaмw хвалeбную пёснь бGу і}леву: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мyщи ск0рбь вeлію въ сeрдци своeмъ, ѓнна с™az, и3 въ вертогрaдъ д0ма своегw2 вшeдши, ви1дэ гнэздо2 пти1чье на дрeве сооружeно, птенцы2 мaлыz въ нeмъ лежaщыz, ѓбіе молє1ніz къ молeніzмъ прилагaти потщaсz, да спод0битъ ю5 гDь мaтерь чaду бhти. и3 сE kви1сz є4й ѓгGлъ гDень глаг0лz: ўслhшана є4сть мlтва твоS и3 воздых†ніz тво‰ проид0ша w4блаки, слeзы же тво‰ пред8 бGа внид0ша: сE зачнeши и3 роди1ши дщeрь пребlгословeнную, њ нeйже возбlгословsтсz вс‰ колBна земн†z, и3 т0ю дaстсz сп7сeніе всемY мjру, наречeтсz же и4мz є4й маріа: таков0е ѓгGльское всерaдостное бlговёщеніе поминaюще, воспои1мъ бGоoтцє1мъ таковaz:

Рaдуйтесz, супрyзи првdніи, t бGа свhше пред8избрaнніи: рaдуйтесz, во всёхъ зaповэдехъ гDнихъ без8 пор0ка ходи1вшіи. Рaдуйтесz, въ ск0рби вaшей врeменнэй ўтэшeніе вёчное получи1вшіи: рaдуйтесz, пaче чazніz вaшегw десни1цею б9іею превознесeнніи. Рaдуйтесz, ћкw во смирeніи вaшемъ и3 ск0рби, помzнY вы2 гDь: рaдуйтесz, ћкw спод0бистесz прароди1теліе сн7у б9ію бhти.

Рaдуйтесz, с™jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно.

Кондaкъ д7

Бyрею сомнёніz їwакjмъ прaведный содержи1мъ и3 њ бlговёстіи є3мY ѓгGла недоумэвaz, ѓбіе во грaдъ їеrли1мъ t8и1де, и3дёже пред8 враты2 хрaма с™yю ѓнну њбрёте, гDа вельми2 славосл0вzщую и3 рaдость ѓгGльскагw kвлeніz и3 њ чaдэ проречeніz є3мY возвэщaющу, тёмже и3 њ своeмъ видёніи супрyжницэ бlговэсти1въ, вкyпэ съ нeю возопи2 ко гDу: Ґллилyіа.

Јкосъ G

Слhшавше ср0дницы и3 знaеміи њ преслaвномъ с™hz ѓнны зачaтіи, бGа ї}лева слaвлzху, ѓнна же бGомyдраz, пл0дъ чревA своегw2 на служeніе бGу обрэчE, тeплое бlгодарeніе гDеви возношaше, мh же свётлw всеслaвное зачaтіе бGоотрокови1цы марjи воспэвaюще, тоS свzты6мъ роди1телємъ глаг0лемъ си1це:

Рaдуйтесz, рaдостніи нaмъ грzдyщагw въ мjръ и3скупи1телz провозвёстницы: рaдуйтесz, при1снw поминaеміи чaемагw спcтелz прaoтцы. Рaдуйтесz, чрeз8 дщeрь вaшу бlгословeнную, сл0ву б9ію пл0ть взаимодaвшіи: рaдуйтесz, бGа воплощeнна внyка себЁ нарицaющіи. Рaдуйтесz, вeліей бlгочeстіz тaйны дост0йніи служи1теліе: рaдуйтесz, б9іz къ человёкwмъ снисхождeніz всеизрsдніи посрeдницы.

Рaдуйтесz, с™jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно.

Кондaкъ є7

БGосвётлую ѕвэздY ћвльшую сlнце прaвды хrтA бGа, прес™yю бцdу, пл0тію роди1ти спод0бистесz, и3 вожделённое и4мz бGоoтцє1въ пріsсте, їwакjме и3 ѓнно всебlжeнніи, њ є3sже рождествЁ с™ёмъ нб7о и3 землS возрaдовашасz, и3 вeсь р0дъ человёческій њс™и1сz, вопіS ди1вному во с™hхъ свои1хъ бGу і}леву: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвше роди1тели t ни1хъ р0ждшуюсz бGоотрокови1цу марjю, зижди1телеву же мaтерь, ћкw ківHту б9ію, бlгоговёйнw т0й послужи1ша, тёмже и3 нaсъ, къ вaмъ моли1твеннw припaдающихъ, не tврати1тесz, глаг0лющихъ:

Рaдуйтесz, въ рождествЁ бGоотрокови1цы марjи свётлw возликовaвшіи: рaдуйтесz, видёніемъ бGоотрокови1цы ўслаждeнніи. Рaдуйтесz, слhшаніемъ є3S ўмилeнніи: рaдуйтесz, по си1хъ t ґрхіерeа б9іz бlгословeнніи и3 ўбlжeнніи. Рaдуйтесz, ѓгницу непор0чную въ домY своeмъ д0брэ ўпaсшіи: рaдуйтесz, ѓгнца и3 пaстырz мaтерь во дщeрь себЁ пріeмшіи.

Рaдуйтесz, с™jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно.

Кондaкъ ѕ7

ПроповBдницы чудeсъ б9іихъ kви1стесz с™jи, є3гдA nбётъ св0й бGови соверши1сте и3 трилeтнюю бGоотрокови1цу марjю въ хрaмъ б9ій со слaвою введ0сте, да њбитaетъ тaмw во с™az с™hхъ, њ си1хъ u5бо рaдостнw бGу nтє1цъ вaшихъ славосл0віz пёснь воспэвaти потщaстесz: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

ВозсіS бGоотрокови1ца ћкw лунA п0лнаz въ честнёмъ своeмъ въ хрaмъ гDень вхождeніи, є3sже чистотЁ ѓгGлы ўдивлsхусz, и3 ґрхіерeй б9ій захaріz пріeмъ ю5 t рyкъ вaшихъ, с™jи їwакjме и3 ѓнно, во внyтреннzz с™az с™hхъ съ чeстію введE, ћкw вои1стину њдушевлeнный б9ій ківHтъ, вaсъ же по достоsнію ўблажи2 хвалeньми таковhми:

Рaдуйтесz, рaдость всемjрную р0ду человёческому породи1вшіи: рaдуйтесz, вин0вницу человёческагw њбновлeніz воспитaвшіи. Рaдуйтесz, въ хрaмъ гDень ківHтъ њдушевлeнный б9ій привeдшіи: рaдуйтесz, дщeрь вaшу с™yю, во с™az с™hхъ вмести1вшіи. Рaдуйтесz, бGу воплоти1тисz хотsщему срHдницы kвлsющіисz: рaдуйтесz, ѓгGлwмъ собесёдницы бhвшіи.

Рaдуйтесz, с™jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно.

Кондaкъ з7

Желaніе души2 твоеS и3сп0лнивъ, и3 nбётъ тв0й бGови воздaвъ, їwакjме пребlжeнне, въ стaрости д0брэй свsтw и3 прaведнw жи1знь земнyю њ гDэ скончaлъ є3си2. Тёмже нhнэ томY и3 њ нaсъ сотвори2 мlтву, да бlгyю, ми1рную и3 непостhдную кончи1ну получи1ти спод0бимсz, зовyще є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вое и3 бGоуг0дное житіE во вдовствЁ твоeмъ ѓнно с™az, провождала є3си2, ў хрaма б9іz приметaющисz и3 с™ёй и3 пребlгословeннэй дщeри твоeй сослужaщи, тёмже ћкw и4стинную и3 бGоуг0дную вдови1цу, хrт0ву же прабaбу тS восхвалsемъ, вкyпэ же и3 мyжа твоегw2, бGоoтцA їwакjма, ўсeрднw чeствуемъ и3 съ люб0вію пBсни таковhz вaмъ прин0симъ:

Рaдуйтесz, прaвєдницы, и4хже прaвда ћкw с0лнце сіsетъ во вёки: рaдуйтесz, ѓгGлwмъ дрyзи, сожи1теліе с™hмъ и3 при1сніи бGу. Рaдуйтесz, бли1жніи нбcнагw пrт0ла предстоsтеліе: рaдуйтесz, дерзновeніе вeліе ко хrтY бGу и3мyщіи. Рaдуйтесz, цRкве на нб7си2 торжествyющіz ўкрашeніе: рaдуйтесz, цRкве вои1нствующіz на земли2 д0брое заступлeніе.

Рaдуйтесz, с™jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно.

Кондaкъ }

Стрaнствіе земн0е соверши1въ, с™az и3 првdнаz ѓнно, на рукaхъ пребжcтвенныz твоеS дщeри, бцdы марjи, сн0мъ смeртнымъ почи1ла є3си2 и3 къ бGу со ўповaніемъ престaвиласz є3си2: тёмже с™0е ўспeніе твоE слaвzще, м0лимъ тS, њ бGопрамaтерь всечестнaz, да є3гдA и3 мы2 сн0мъ смeртнымъ ўсыпaти начнeмъ, ўмоли2 сп7са хrтA, кр0ткw дyшу нaшу t тёла tдели1ти и3 бэс0вскіz влaсти ю5 и3збaвити, сп7сeніz же вёчнагw нaсъ ўдост0ити, да зовeмъ є3мY въ рaдости с™hхъ: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь мjръ хрістіaнскій блажи1тъ вaсъ по достоsнію, ст6jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно, и3 моли1твеннw в†ша честн†z и3менA прославлsетъ, цRковь же хrт0ва свётлw пaмzть вaшу прaзднуетъ и3 пBсни хвалє1бныz вaмъ прин0ситъ си1це:

Рaдуйтесz, свэти6льницы, мрaкъ дyшъ нaшихъ бlгодaтнw њзарsющіи: рaдуйтесz, t г0рнихъ выс0тъ слaвы вaшеz къ земнорHднымъ ми1лостивw проницaющіи. Рaдуйтесz, бцdэ марjи сомоли6твенницы всегдaшніи: рaдуйтесz, хrтA бGа ўмилостиви1теліе многом0щніи. Рaдуйтесz, люб0вь и3 вёру къ вaмъ и3мyщихъ t всsкихъ бёдъ спасaющіи: рaдуйтесz, моли1твеннw на п0мощь вaсъ призывaющихъ t напрaсныz и3 нaглыz смeрти и3збавлsющіи.

Рaдуйтесz, с™jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно.

Кондaкъ f7

Вси2 ѓгGли б9іи и3 ли1цы с™hхъ б9іихъ на нб7си2 вaсъ, с™jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно, цэлyютъ, р0ди же человёчестіи на земли2 моли1твенными пэсньми2 вaсъ похвалsютъ и3 њ предстaтельствэ вaшемъ бlгодaрнw вопію1тъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вит‡йства н†ша не довлёютъ къ дост0йной вaмъ похвалЁ, с™jи прароди1теліе хrт0вы: nбaче вы2, ми1лостивы сyщэ, и3 нaша ўбHгаz хвалє1ніz не tврати1те, но бyдите њ нaсъ тeпліи предстaтели и3 мlтвєнницы ко гDу, вaшими с™hми мlтвами скyдость дyшъ нaшихъ восполнsюще, да бlгодaрственнэ вaмъ зовeмъ:

Рaдуйтесz, рaдости и3 слaвы вёчныz вожделёніи нaмъ ходaтаи: рaдуйтесz, блaгъ врeменныхъ и3 вёчныхъ ўсeрдніи нaмъ пред8 гDэмъ ходaтаи. Рaдуйтесz, t смертон0сныz ћзвы предстaтельствомъ вaшимъ вёрныz сохранsющіи: рaдуйтесz, тлетв0рныz вётры мlтвами вaшими разгонsющіи. Рaдуйтесz, трzсeніе земли2 и3 б{ри ѕёльныz ходaтайствомъ вaшимъ ўстановлsющіи и3 въ тишинY прелагaющіи: рaдуйтесz, во всsкихъ бэдaхъ и3 злоключeніих на п0мощь къ нaмъ ўскорsющіи.

Рaдуйтесz, с™jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно.

Кондaкъ ‹

Сп7сeніz душeвнагw желaющымъ и3 њ сeмъ ўсeрднw подвизaющымсz помHщницы блазjи, с™jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно kви1стесz, џвъ ќбw и4нокwмъ, џва же и4нокинzм храни1тели и3менyетесz, џбщее молeніе за всёхъ вёрныхъ бGу приносsще, да вси2 бlгодaрственнw зовyтъ прослaвльшему вaсъ во вселeннэй, цRю слaвы хrтY: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Стэн0ю мlтвъ вaшихъ нбcныхъ, с™jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно, сохранsйте и3 њграждaйте нaсъ t и3скушeній врагA діaвола, и4щущагw душeвнэй поги1бели нaшей: вёмы бо, вёмы, ћкw мн0гw м0жетъ мlтва в†ша пред8 лицeмъ хrтA бGа нaшегw, вaшегw же по пл0ти внyка. є3гw2 же ўмолsти не престaйте њ всёхъ, съ люб0вію вaсъ почитaющихъ и3 вопію1щихъ:

Рaдуйтесz, мaслина бlгопл0днаz, є3лeй ми1лости б9іей њби1льнw нaмъ и3сточaющаz: рaдуйтесz, кmпари1си дв0е бlгосэнноли1ственніи, зн0й страстeй нaшихъ въ пок0й безстрaстіz приводsщіи. Рaдуйтесz, висс0не и3 багрzни1цо, и3з8 ни1хже ски1ніz б9іz селeніz сооруди1сz: рaдуйтесz, г0рлицы единосупрyжніи, голуби1цу непор0чную произвeдшіи. Рaдуйтесz, со дщeрію вaшею, всёхъ цRи1цею вёчнw цaрствующіи: рaдуйтесz, въ сіHне г0рнэмъ въ њби1тели є3S нбcнэй свётлw торжествyющіи.

Рaдуйтесz, с™jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно.

Кондaкъ №i

Пёніе нaше хвалeбное ми1лостивнw пріими1те, и3 щедрHтъ вaшихъ мlтвенныхъ нaсъ не лиши1те, њ с™jи прароди1теліе хrт0вы їwакjме и3 ѓнно, ѓще и3 недост0йніи є3смы2 грэхHвъ рaди нaшихъ, вaшегw с™aгw заступлeніz: nбaче ћкw блaзи и3 всещeдри сyщэ, сіE нaмъ подади1те, и3 помози1те нaмъ покаsніемъ њчи1ститисz t сквeрны грэх0вныz, да въ чистотЁ сердeцъ воспоeмъ создaтелю нaшему хвалeбную пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтоподaтельныz двA свэти1льника, всемjрную свэщY возжeгшіи, познaимъ с™hхъ бGоoтє1цъ їwакjма и3 ѓнну, q брaтіе, и3 сіsніемъ тёхъ нбcныz слaвы њзарsеми, воспои1мъ и3мъ таковaz:

Рaдуйтесz, славнёйшую без8 сравнeніz серафjмъ воспитaти ўдост0ившіисz: рaдуйтесz, лучaми бlгодaти б9іz њсіsнніи. Рaдуйтесz, бlгоухaніz дух0внагw преисп0лненніи: рaдуйтесz, fmміaмъ мlтвъ вaшихъ њ всBмъ мjрэ хrтіaнстэмъ бGу приносsщіи. Рaдуйтесz, съ бцdею марjею и3 п®тeчею їwaнномъ ў пrт0ла хrт0ва вhну предстоsщіи.

Рaдуйтесz, с™jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно.

Кондaкъ в7i

Блгdть б9ію и3 млcть нaмъ подaти, прощeніе же грэхHвъ и3 и3справлeніz житіS ниспослaти проси1те нaмъ ў гDа, с™jи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно, и3 непрестaйте њ нaсъ пред8 лицeмъ вседержи1телz бGа молsще, ћкw стzжaвшіи къ немY дерзновeніе мн0гое. њ сeмъ ўсeрднw къ вaмъ припaдающе, ћкw при1сныхъ предстaтелей и3 застyпникwвъ нaшихъ, пр0симъ и3 бlгоумилeннw зовeмъ всёхъ творцY: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще многом0щное предстaтельство вaше къ бGу, їwакjме и3 ѓнно првdніи, величaемъ возвели1чившаго вaсъ хrтA гDа, воспэвaемъ и3 рождeнную t вaсъ пренепор0чную є3гw2 мaтерь, вaмъ же t ўсeрдіz нaшегw сі‰ достод0лжныz похвалы6 прин0симъ:

Рaдуйтесz, t вост0ка и3 до зaпада препрослaвленніи: рaдуйтесz, стрaжіе бжcтвенніи, неусhпнw бдsщіи въ мlтвахъ къ бGу њ всёхъ вёрныхъ. Рaдуйтесz, п0мощь вaшу бlгодaтную всsцэй душЁ хrтіaнстэй подаю1щіи: рaдуйтесz, во бlги1хъ молє1ніz и3 прошє1ніz бlгочести1выхъ и3сполнsющіи. Рaдуйтесz, душeвныхъ и3 тэлeсныхъ недyгwвъ преизрsдніи и3 безмeздніи цэли1тєли: рaдуйтесz, блaгъ врeменныхъ и3 вёчныхъ всеусeрдніи и3 бlгопріsтніи нaмъ ходaтаи.

Рaдуйтесz, с™jи и3 првdніи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно.

Кондaкъ Gi

Q с™jи и3 првdніи бгоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно! м0лимъ вaсъ со ўсeрдіемъ и3 люб0вію, къ подн0жію н0гъ вaшихъ припaдающе: ўмоли1те гDа бGа, и3збaвити нaсъ t поги1бели вёчныz, грёшникwмъ ўгот0ванныz, да милосeрдіемъ бGа нaшегw сп7сaеми, и3 вaшими с™hми мlтвами поспeшествуеми, бlгодaрственнw воспои1мъ є3мY ѓгGельскую пёснь: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ҐгGлъ предстaтель:

И# пaки кондaкъ пeрвый: И#збрaнніи t человёческагw р0да:

Моли1тва

Q с™jи прaвєдницы, бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно! Моли1те милосeрдаго гDа, ћкw да tврати1тъ t нaсъ гнёвъ св0й, по дёломъ нaшимъ прaведнw на ны2 дви1жимый, и3 да безчи6сленнаz прегрэшє1ніz нaша презрёвъ, њбрати1тъ нaсъ, рaбъ б9іихъ (и3менA), на пyть покаsніz, и3 на стези2 зaповэдей свои1хъ да ўтверди1тъ нaсъ. Тaже мlтвами вaшими въ мjрэ жи1знь нaшу сохранитE, и3 во всёхъ благи1хъ благ0е поспэшeніе и3спроси1те, вс‰ къ животY и3 бlгочeстію потрє1бнаz нaмъ t бGа дaрующе, t всsкихъ напaстей и3 бёдъ и3 внезaпныz смeрти предстaтельствомъ вaшимъ нaсъ и3збавлsюще и3 t всёхъ вр†гъ ви1димыхъ и3 невиди1мыхъ защищaюще, и3 тaкw въ мjрэ врeменное сіE житіE прешeдше въ вёчный дости1гнемъ пок0й, и3дёже вaшимъ свzтhмъ ўмолeніемъ да спод0бимсz нбcнагw цrтвіz хrтA бGа нaшегw, є3мyже со nц7eмъ и3 прес™hмъ д¦омъ подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.