Акатисти на црквенословенском

Акатист Ксенији Петроградској

Кондaкъ №

И#збрaннаz ўг0днице хrт0ва, с™az бlжeннаz xeніе, хвалeбное пёніе ти2 прин0симъ, чтyще терпёніе твоE и3 ѕлострадaніе в0льное: тh же и3мёющи дерзновeніе ко гDу, во всsкихъ бэдaхъ и3 напaстехъ заступaй нaсъ грёшныхъ, взывaющихъ къ тебЁ:

Рaдуйсz, xeніе бlжeннаz, мlтвеннице њ душaхъ нaшихъ.

Јкосъ №

РавноaгGльски на земли2 пожилA є3си2, бlжeннаz мaти, по ўспeніи мyжа твоегw2, без8 пріуготовлeніz хrтіaнскагw внезaпу скончaвшегwсz, tвeргла є3си2 жи1знь мірскyю, молsщи бGа супрyга твоегw2 дyшу поми1ловати, п0двигъ ю3р0дства на себE пріsвши, стzжaла є3си2 совершeнство дух0вное. тогw2 рaди ўслhши t нaсъ похвалы6 сі‰, тебЁ возноси6мыz:

Рaдуйсz, хrт0ва ўг0днице, въ мjрэ надмjрнw пожи1вшаz. Рaдуйсz, вс‰ прил0ги мjра, пл0ти и3 діaвола побэди1вшаz. Рaдуйсz, нищетY в0льную на всю2 жи1знь и3збрaвшаz. Рaдуйсz, сокр0вище на нб7си2 и3мёти возжелaвшаz. Рaдуйсz, житіeмъ твои1мъ ґндрeю хrтA рaди ю3р0дивому, рaвнаz. Рaдуйсz, t всёхъ людeй правослaвныхъ люби1маz и3 слaвимаz. Рaдуйсz, њ часЁ смeртнэмъ п0мнити нaсъ призывaющаz. Рaдуйсz, бли1жнzгw дyшу пaче мjра сегw2 люби1ти нaсъ научaющаz.

Рaдуйсz, xeніе бlжeннаz, мlтвеннице њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ в7

Ви1дzще стрaнное житіE твоE, бlжeннаz, ћкw во цвётэ млaдости твоеS во њдeжду мyжа твоегw2 ўс0пшагw њблеклaсz є3си2, и4менемъ є3гw2 нареклaсz є3си2, себE ўмeршую бhти глаг0лющи, д0мъ же тв0й и3 вс‰ бlг†z зємнaz њстaвивши, скитaлицу себE сотвори1ла є4й, ср0дницы твои2 безyмную тS бhти мнsху, лю1діе же бGолюби1віи воспёша: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ t бGа ти2 даровaнный, въ безyміи мни1момъ сокрhла є3си2, бlжeннаz xeніе: въ суетё же грaда вели1кагw, ѓки пустhнница пребывaла є3си2, мlтвы сво‰ къ бGу возносsщи непрестaннw. мh же, дивsщесz житію2 твоемY, воспэвaемъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, кrтъ тsжкій ю3р0дства, t бGа ти2 дaнный, на рaмо своE пріsвшаz. Рaдуйсz, мни1мымъ безyміемъ сіsніе блгdти сокрhвшаz. Рaдуйсz, и4менемъ мyжескимъ нарeкшисz, нeмощи жeнскіz tрэши1вшаzсz. Рaдуйсz, пєчaли и3 скHрби кр0тцэ терпёвшаz. Рaдуйсz, всE и3мёніе твоE бBднымъ лю1демъ раздaвшаz. Рaдуйсz, жили1ще д¦у с™0му въ сeрдцэ твоeмъ ўгот0вившаz. Рaдуйсz, всBмъ прибэгaющымъ къ тебЁ бlг0е ўтэшeніе. Рaдуйсz, t смeрти внезaпныz и3збавлeніе.

Рaдуйсz, xeніе бlжeннаz, мlтвеннице њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ G

Си1лою, свhше ти2 даровaнною, блгdтію и3 мyжествомъ, зн0й и3 стyжу лю1тую претерпэвaла є3си2, всен0щнw молsщисz и3 покл0ны творsщи: тёмже и3 прослaвлена бhсть с™ость твоS, бlжeннаz xeніе, во nтeчествэ нaшемъ многострадaльнэмъ и3 во всёмъ мjрэ правослaвнэмъ, да зовeмъ съ тоб0ю бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёла є3си2, q мaти бlжeннаz, нeбо покр0въ и3 зeмлю л0же своE: њ тёлэ, во њдeжду вeтхую њблечeннэмъ, небреглA є3си2, мlтвы же къ бGу плaменнэ возноси1ла є3си2, сегw2 рaди воспэвaемъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, вёкъ тв0й земнhй без8 кр0ва провeдшаz. Рaдуйсz, нбcнагw кр0ва взыскaвшаz и3 тогw2 ўлучи1вшаz. Рaдуйсz, по вс‰ дни6 н0щію въ п0ли моли1вшаzсz. Рaдуйсz, покл0ны зємнhz на вс‰ страны6 свёта тaмw твори1вшаz. Рaдуйсz, грaдъ петр0въ всен0щнымъ бдёніемъ t бёдъ њграждaвшаz. Рaдуйсz, гнёвъ б9ій t негw2 мн0гажды tвращaвшаz. Рaдуйсz, блгdтію д¦а с™aгw чудeснw согрэвaемаz. Рaдуйсz, хлaдъ лю1тый дyшъ нaшихъ мlтвою твоeю растаzвaющаz.

Рaдуйсz, xeніе бlжeннаz, мlтвеннице њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ д7

Бyрю житeйскую, на ст0гнахъ грaда твоегw2 мzтyщуюсz, кр0тостію и3 неѕл0біемъ препобэждaла є3си2, мaти бlжeннаz: безстрaстіе же посредЁ мjра сyетнагw стzжaла є3си2, и3 тaкw, д¦омъ с™hмъ просвэщaемаz, взывaла є3си2 подaтелю тишины2 сердeчныz бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшаша лю1діе дaръ прозрёніz чyдный, тоб0ю kвлeнный, с™az мaти, и3 диви1шасz. сE, женЁ нёкоей реклA є3си2: возми2 пzтaкъ, здЁ цaрь на конЁ: потyхнетъ. тa же не вёдающи, ћкw ты2 запалeніе д0ма є3S прозрёла є3си2, притечE во сво‰ си2 и3 ўзрЁ д0мъ св0й во nгни2 горsщъ: и3 ѓбіе по мlтвэ твоeй плaмень nгнS ўгасE. мн0зи же стрaждущіи къ п0мощи твоeй прибэгaху, ю4же стzжaвше, тaкw взывaша ти2:

Рaдуйсz, дaръ прозрёніz смирeніемъ крaйнимъ стzжaвшаz. Рaдуйсz, дaръ сeй на п0льзу и3 сп7сeніе стрaждущымъ kвлsвшаz. Рaдуйсz, свэщE негаси1маz, къ бGу въ мlтвахъ горёвшаz. Рaдуйсz, вёрою твоeю плaменною запалeніе домHвъ ўгашaвшаz. Рaдуйсz, грzдyщыz скHрби людск‡z ѓки настоsщыz, зрёвшаz. Рaдуйсz, врaчь безмeздный и3 млcрдый лю1демъ бhвшаz. Рaдуйсz, ћкw и3 нaсъ, немощнhхъ въ вёрэ, ўкрэплsеши. Рaдуйсz, ћкw сіsніемъ с™ости твоеS лю1ди правосл†вныz њзарsеши.

Рaдуйсz, xeніе бlжeннаz, мlтвеннице њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ є7

БGотeчнаz ѕвэздA kви1сz с™ость твоS на твeрди грaда петр0ва, ўг0днице б9іz, зарeю своeю сердцA просвэщazщаz: ўжe бо лю1демъ, въ безyміи грэхA погибaющымъ, пyть сп7сeніz ўказaла є3си2, къ покаsнію и5хъ наставлsющи, во є4же вопи1ти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дzще п0двиги тво‰ мlтвєнныz, терпёніе хлaда и3 зн0z вели1кое, лю1діе њслaбити желaху ѕлострад†ніz тво‰: тh же њдeжду и3 вс‰, и4ми приноси6маz, ни1щымъ раздавaла є3си2, нищетY свою2, ѓки сокр0вище хранsщи. сегw2 рaди слhшиши t нaсъ сицєвaz:

Рaдуйсz, богaтство твоE т0кмw въ любви2 къ бGу и3 бли6жнимъ полагaвшаz. Рaдуйсz, ничт0же земн0е и3мёвшаz и3 всёхъ дух0внw богати1вшаz. Рaдуйсz, ми1лостивымъ твои1мъ сeрдцемъ стрaждущымъ сострадaвшаz. Рaдуйсz, п0мощь и5мъ чрез8 д0брыхъ людeй посылaвшаz. Рaдуйсz, чyждаz мjру, въ мjрэ живyщымъ бlго твори1вшаz. Рaдуйсz, вёка сегw2 суемyдріz tвергaтисz научи1вшаz. Рaдуйсz, плaкати съ плaчущими нaсъ подвигaющаz. Рaдуйсz, t тsжкагw снA грэх0внагw пробуждaющаz.

Рaдуйсz, xeніе бlжeннаz, мlтвеннице њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдана бhсть с™ость житіS твоегw2 бlжeннаz, жи1телємъ грaда твоегw2, є3гдA ты2 њ младeнцэ є3щE не р0ждшемсz пекyщисz, женЁ д0брэй, въ д0мэ тоб0ю дар0ванномъ жи1вшей, реклA є3си2: бGъ тебЁ сhна послA, теки2 на клaдбище смолeнское! тaz же со тщaніемъ притeкши, сиротY, рождeнна мaтерію, внезaпу на пути2 пострадaвша и3 скончaвшесz, въ д0мъ св0й пріsла є4сть: вс‰ же лёта житіS своегw2, тебE бlгодарsще, сіS сэмьS бlгодaтнаz бGу чlколю1бцу взывaше: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsла є4сть слaва п0двигwвъ твои1хъ, бlжeннаz мaти xeніе, є3гдA н0щію на вeрхъ хрaма смолeнскагw кaменіе, таsщисz, носи1ла є3си2, д0му пречcтэй возгради1тисz пос0бствующи. Нhнэ же вси2 молsщіисz во с™ёмъ хрaмэ сeмъ и3 во всeмъ мjрэ б9іемъ, взирaюще на w4бразъ тв0й, воспэвaютъ ти2 таков†z:

Рaдуйсz, тaйнw твори1ти добро2 научaющаz. Рaдуйсz, къ п0двигwмъ бlгочeстіz всёхъ призывaющаz. Рaдуйсz, строи1телємъ хрaмwвъ б9іихъ помогaющаz. Рaдуйсz, с™hню цRк0вную возлюби1вшаz. Рaдуйсz, въ дёлэхъ бlги1хъ ўсeрдное поспэшeніе. Рaдуйсz, трудHвъ нaшихъ на пути2 сп7сeніz њблегчeніе. Рaдуйсz, под8 кр0вомъ б9іz м™ре п0двиги твори1вшаz, и3 тaкw почи1вшаz. Рaдуйсz, съ нeю нhнэ на нб7сёхъ њ нaсъ хrтA молsщаz.

Рaдуйсz, xeніе бlжeннаz, мlтвеннице њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ з7

Хотsще судьбы6 людск‡z во бlг†z ўстр0ити, повелёла є3си2 дёвэ кр0тцэй на џхту тещи2, прорeкши, ћкw мyжъ тв0й тaмw женY погребaетъ. тa же, ѓще и3 недоумэвaшесz, nбaче не њслyшасz глаг0ла твоегw2, и3 тaмw вдовцA млaда, над8 гр0бомъ жены2 рыдaвшаго срётила є4сть и3 ўтэшeніе въ мlтвэ є3мY подадE. лёту же минyвшу, џна вэнчaстасz, и3 тaкw мнHгаz лBта въ любви2 и3 соглaсіи пожи1вше, чaдъ свои1хъ наставлsху, тебE с™az мaти, чти1ти, бGу же воспэвaти пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вое чyдо показaла є3си2, бlжeннаz, посредЁ сквeрны людскjz дyшу твою2, ю3р0дствомъ сокрhтую, въ кр0тости ѓгGльстэй соблю1дши. Научи2 и3 нaсъ, мaти xeніе, и3 мaлыz д0ли скорбeй твои1хъ не терпsщихъ и3 въ р0потэ на бGа и3 бли1жнzго дни6 нaшz и3ждивaющихъ, вс‰ свhше посылaємаz въ терпёніи сноси1ти, да взирaюще на п0двиги тво‰, чcтымъ сeрдцемъ зовeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, мjру ѕлохлaдному блгdтную мyдрость kви1вшаz. Рaдуйсz, нищеты2 д¦0вныz бlжeнство вкуси1вшаz. Рaдуйсz, w4бразъ терпёніz и3 бlгосeрдіz нaмъ подаю1щаz. Рaдуйсz, смирeніемъ и3 покаsніемъ t бёдъ и3збавлsтисz научaющаz. Рaдуйсz, съ мlтвою и3 люб0вію дэтeй бlгословлsвшаz. Рaдуйсz, прикосновeніемъ рукY твоє1ю чудeснw и5хъ и3сцэлsвшаz. Рaдуйсz, ўнhніе тsжкое, дyшу сокрушaющее, t нaсъ tводsщаz. Рaдуйсz, надeждою несумнённою на млcть б9ію њкрилsющаz.

Рaдуйсz, xeніе бlжeннаz, мlтвеннице њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ }

Стрaнница безд0мнаz протеклA є3си2 пyть ск0рбный житіS твоегw2 въ ст0льнэмъ грaдэ nтeчества нaшегw, мaти бlжeннаz, взыскyющи грaда вhшнzгw, їеrли1ма нбcнагw: нhнэ же въ нeмъ со ѓгGлы и3 всёми с™hми поeши бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }

ВсS въ мlтвахъ ко творцY пребывaющи, мaти с™az, до ўспeніz твоегw2, t страдaній и3 п0двигwвъ къ жи1зни бlжeннэй и3 вёчнэй невозбрaннw прешлA є3си2. сегw2 рaди, преклонsюще колBна сердeцъ нaшихъ, бlгоговёйное пёніе ти2 прин0симъ:

Рaдуйсz, во њби1телехъ г0рнихъ съ ли1ки с™hхъ ликyющаz. Рaдуйсz, и3 нaсъ, тебЁ молsщихсz, тaмw не забывaющаz. Рaдуйсz, чудесA неисчє1тнаz по ўспeніи твоeмъ kви1вшаz. Рaдуйсz, смeртнw болsщихъ, врачьми2 њстaвленныхъ, и3сцэлsвшаz. Рaдуйсz, въ піsнствэ ги1бнущихъ ўстрашeніе и3 и3справлeніе. Рaдуйсz, мёста служeніz лиши1вшымсz бlг0е поспэшeніе. Рaдуйсz, вдови1цъ и3 жeнъ, супрyгомъ њстaвленныхъ, покрови1тельнице. Рaдуйсz, стрaнникwвъ и3 безпрію1тныхъ питaтельнице.

Рaдуйсz, xeніе бlжeннаz, мlтвеннице њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ f7

Вс‰кіz ўтоли2 болBзни, бlжeннаz мaти xeніе, на тS надёющихсz и3 къ п0мощи твоeй ўсeрднw притекaющихъ: ћкоже поминaвшихъ прeжде дyшу твою2 рaди души2 своеS спасeніz, по завёту твоемY, тaкw и3 нhнэ помzни2 всёхъ, прославлsющихъ тS, бGу же, въ тебЁ ди1внw прослaвленному, вопію1щихъ непрестaннw: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡z суемyдрєнныz разумёти не м0гутъ, кaкw ты2 безyміемъ свои1мъ безyміе мjра сегw2 њбличи1ла є3си2, и3 нeмощію своeю си6льныz и3 крBпкіz посрами1ла є3си2: не вёдаютъ бо въ тебЁ си1лы и3 премyдрости б9іz. мh же, тS почитaюще съ люб0вію зовeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, б9eственнагw д¦а селeніе. Рaдуйсz, вeліе къ бGу дерзновeніе. Рaдуйсz, ў ўсыпaльницы твоеS молsщымсz kвлsющаzсz и3 и5мъ помогaющаz. Рaдуйсz, землeю и3 є3лeемъ t неS мнHгіz њсвzти1вшаz и3 t недyгъ и3сцэли1вшаz. Рaдуйсz, ћкw њдержи1мыхъ страстьми2 t ги1бели спасaеши. Рaдуйсz, ћкw tвергaтисz себE нaсъ научaеши. Рaдуйсz, любвE и3 смирeніz пyть во спасeніе нaмъ ўказyющаz. Рaдуйсz, во хрaмэ б9іемъ съ нaми незри1мw пребывaющаz.

Рaдуйсz, xeніе бlжeннаz, мlтвеннице њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ ‹

Спасти2 лю1ди хотsщи, бlжeннаz мaти xeніе, при1снw дaруеши и5мъ заступлeніе твоE чyдное. сE дёву бlгочести1вую съ вдови1цею мaтерію є3S, въ канyнъ вэнчaніz ў гробни1цы твоеS ўсeрднw моли1вшуюсz, t брaка спаслA є3си2 со ѕлодёемъ, и4же рaтнагw человёка ўби2, и4мz же и3 чи1нъ є3гw2 себЁ присв0и. въ дeнь т0йже ўбjйца џный внезaпу њбличeнъ бhсть, и3 ќжасомъ њб8sтъ, и3сповёда пред8 всёми, ћкw си1ла б9іz сиротY t брaка съ ни1мъ и3збaви, мh же, дивsщесz си1лэ мlтвъ твои1хъ, нaсъ спасaющихъ, воспэвaемъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA є3си2 неруши1маz, пребlжeннаz мaти, и3 д0мъ правослaвныхъ. не њстaви и3 нhнэ супрyги разлучє1нныz, помози2 роди1телємъ, за грэхи2 сво‰ њ чaдэхъ слeзы проливaющымъ, научи2 ю4ношы и3 дBвы въ чcтотЁ себE храни1ти и3 всёхъ нaсъ с™hню ќзъ сэмeйныхъ почитaти, да є3ди1нэми ўсты2 воспэвaемъ ти2 тaкw:

Рaдуйсz, дёвъ бlгочести1выхъ t брaка невёрнагw и3збавлsющаz. Рaдуйсz, спyтника жи1зни д0браго и5мъ њбрэсти2 помогaющаz. Рaдуйсz, срHдникъ враждyющихъ бlг0е примирeніе. Рaдуйсz, слeзъ дётскихъ њсушeніе. Рaдуйсz, t ўбіeніz младeнцєвъ во чрeвэ женaмъ гр0зное прещeніе. Рaдуйсz, на кaмени любвE и3 вёры домHвъ ўстроeніе. Рaдуйсz, супрyгwвъ, смeртію разлучeнныхъ, ўтэшeніе. Рaдуйсz, въ жи1зни безсмeртнэй вёчное и4хъ соединeніе.

Рaдуйсz, xeніе бlжeннаz, мlтвеннице њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ №i

Пёніе бlгодaрственное прин0сzтъ ти2, мaти бlжeннаz, лю1діе правослaвніи, t бёдъ и3 болёзней мlтвами твои1ми и3збaвленніи: и3 нhнэ, ѓще попyститъ нaмъ всепрвdный гDь скHрби грёхъ нaшихъ рaди, со слезaми къ тебЁ припадeмъ, ўповaюще на млcтивое твоE њ нaсъ къ бGу предстaтельство, да воспоeмъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтозaрнаz лучA во мрaцэ житіS сегw2, пyть ко свёту непристyпному њсвэщaющаz, kви1ласz є3си2, бGомyдраz xeніе, чудeсъ мн0жествомъ просіsвши. въ лю1тую же годи1ну гонeній безб0жныхъ вёрніи t час0вни твоеS не tступи1ша, но презрёвше и3 стрaхъ смeртный, съ вёрою и3 ўповaніемъ къ тебЁ притекaху, сeрдцемъ воспэвaюще си1це:

Рaдуйсz, безнадeжныхъ надёzніе. Рaдуйсz, въ бeзднэ tчazніz погибaющихъ спасeніе. Рaдуйсz, ўни1женныхъ и3 гони1мыхъ покрови1тельнице. Рaдуйсz, t клеветы2 и3 судA непрaведнагw защи1тнице. Рaдуйсz, њби1димыхъ и3 њбезд0ленныхъ ўтэшeніе. Рaдуйсz, њби1дzщихъ гр0зное вразумлeніе. Рaдуйсz, грaда с™aгw петрA застyпнице. Рaдуйсz, чaдwмъ земли2 рwссjйскіz мaти и3 питaтельнице.

Рaдуйсz, xeніе бlжeннаz, мlтвеннице њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ в7i

Блгdть ўтэшeній њби1льнw и3зливaеши, бlжeннаz xeніе, всBмъ чтyщымъ пaмzть твою2 и3 къ заступлeнію твоемY притекaющымъ. тёмже и3 мы2, грёшніи, на тS по бз7э надeжду нaшу возлагaемъ и3 м0лимсz тебЁ ўсeрднw: не њстaви нaсъ во њбстоsніихъ ск0рбныхъ, ўмоли2 гDа си1лъ, да не tпадeмъ t вёры правослaвныz, въ нeйже тоб0ю ўтверждaеми, зовeмъ є3мY вёрнw: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще мнHгаz тво‰ чудесA, бlжeннаz мaти xeніе, восхвалsемъ тS, ћкw тeплую нaшу застyпницу и3 ск0рую предстaтельницу. ўлучaюще же t тебE п0мощь бlгодaтную, неустaннw воспэвaемъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, свётомъ кр0тости твоеS вс‰ концы2 земли2 њзари1вшаz. Рaдуйсz, житіeмъ твои1мъ п0стническимъ гордhню діaвольскую посрами1вшаz. Рaдуйсz, д0му цaрскому поможeніе и3 бlгословeніе. Рaдуйсz, ми1ра б9іz въ сердцA вёрныхъ насаждeніе. Рaдуйсz, њ спасeніи nтeчества нaшегw при1снw молsщаzсz. Рaдуйсz, во nтeчество нбcное нaмъ пyть ўказyющаz. Рaдуйсz, по бцdэ въ ск0рбехъ и3 печaлехъ нaше ўтэшeніе. Рaдуйсz, по бз7э грэхHвъ нaшихъ прощeніе и3 вёчное спасeніе.

Рaдуйсz, xeніе бlжeннаz, мlтвеннице њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ Gi

Q с™az бlжeннаz мaти xeніе, въ житіи2 твоeмъ крeстъ тsжкій понeсшаz, пріими2 t нaсъ, грёшныхъ молeніе сіE, тебЁ приноси1мое, њгради2 нaсъ мlтвами твои1ми t навётwвъ духHвъ тьмы2, t бёдъ и3 напaстей, ўмоли2 всещeдраго бGа подaти нaмъ си1лу и3 крёпость, да взeмше крeстъ св0й, во слёдъ хrтY грzдeмъ, пою1ще є3мY съ тоб0ю во вёки: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz а7-й јкосъ: РавноaгGльски на земли2

И# пaки кондaкъ пeрвый: И#збрaннаz ўг0днице

Мlтва

Q с™az всебlжeннаz мaти xeніе! под8 кр0вомъ всевhшнzгw жи1вшаz, вед0маz и3 ўкрэплsемаz бGом™рію, глaдъ и3 жaжду, хлaдъ и3 зн0й, поношє1ніz и3 гонє1ніz претерпёвшаz, и3 дaръ прозорли1вости и3 чудотворeніz t бGа пріsла є3си2 и3 под8 сёнію всемогyщагw пок0ишисz, нhнэ с™az цRковь, ћкw бlгоухaнный цвётъ, прославлsетъ тS. предстоsще на мёсте погребeніz твоегw2, пред8 w4бразомъ твои1мъ с™hмъ, ћкw живёй ти2 сyщей съ нaми, м0лимсz тебЁ: пріими2 прошє1ніz н†ша и3 принеси2 и5хъ ко пrт0лу млcрдагw nц7A нбcнагw, ћкw дерзновeніе къ немY и3мyщаz. и3спроси2 притекaющымъ къ тебЁ вёчное спасeніе, на бlг†z дэлA и3 начин†ніz н†ша щeдрое бlгословeніе, t всsкихъ бёдъ и3 скорбeй и3збавлeніе. предстaни с™hми твои1ми мlтвами пред8 всемлcтивымъ сп7си1телемъ нaшимъ њ нaсъ, недост0йныхъ и3 грёшныхъ. помози2, с™az бlжeннаz мaти xeніе, младє1нцы свётомъ с™aгw кRщeніz њзари1ти и3 печaтію дaра д¦а с™aгw запечатлёти, џтроки и3 nтрокwви1цы въ вёрэ, чтcности, бGобоsзненности воспитaти и3 ўспёхи въ ўчeніи и5мъ даровaти: болsщыz и3 недyгующыz и3сцэли2, сэмє1йнымъ люб0вь и3 соглaсіе низпосли2, монaшествующихъ п0двигомъ д0брымъ подвизaтисz ўдост0й и3 t поношeній њгради2, пaстыри въ крёпости д¦а с™aгw ўтверди2, лю1ди и3 странY нaшу въ ми1рэ и3 безмzтeжіи сохрани2, њ лишeнныхъ въ предсмeртный чaсъ причащeніz с™hхъ хrт0выхъ т†инъ ўмоли2. ты2 нaша надeжда и3 ўповaніе, ск0рое ўслhшаніе и3 и3збавлeніе, тебЁ бlгодарeніе возсылaемъ и3 съ тоб0ю слaвимъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Comments are closed.