НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Јовану Претечи

Кондaкъ №

И#збрaнный t лётъ дрeвнихъ бhти п®тeчею и3 кrти1телемъ сп7си1телz мjра хrтA бGа, їwaнне бGохвaльне, прославлsz прослaвльшаго тS гDа, похв†льнаz восписyемъ ти2, ћкw б0льшему всёхъ рождeнныхъ женaми, во пл0ти ѓгGлу, покаsніz проповёднику: тh же, ћкw и3мёzй вeліе дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ бёдъ свобождaй и3 къ покаsнію воздвизaй нaсъ, люб0вію тебё зовyщихъ:

Рaдуйсz, вели1кій їwaнне, прbр0че, предтeче и3 кrти1телю гDнь.

Јкосъ №

ҐрхaгGлъ гавріи1лъ, предстоsй пред8 бGомъ п0сланъ бhсть ко їерeю захaріи, є3гдA џнъ служA по чи1ну чреды2 своеS, вни1де покади1ти въ цRковь гDню: и3, предстaвъ њдеснyю nлтарS кади1льнагw, бlговэствовaше њ твоeмъ рождествЁ, вели1кій їwaнне, возвэщaz захaріи рaдость и3 весeліе, и3 ћкw мн0зи њ рождествё твоeмъ возрaдуютсz. Сего2 рaди и3 мы2, ди1вному њ тебЁ б9ію бlговолeнію чудsщесz и3 рaдующесz, со бlгоговёніемъ въ похвалY тебЁ вопіeмъ:

Рaдуйсz, совёта б9іz неизречeннагw таи1нниче; рaдуйсz, ди1внагw смотрeніz є3гw2 и3сполнeніе. Рaдуйсz, прeжде лётъ мн0гихъ прор0чествомъ и3сaіи проzвлeнный; рaдуйсz, вёстниче пред8 лицeмъ гDнимъ, дрeвле проречeнный. Рaдуйсz, предназнaченный бhти вели1кимъ прbр0комъ вhшнzгw: рaдуйсz, по њбэтовaнію ѓгGла рождeнный. Рaдуйсz, є3щE во чрeвэ мaтери твоеS д¦а с™aгw и3сп0лненный: рaдуйсz, прeжде рождествA твоегw2 на вели1кое служeніе њсвzщeнный. Рaдуйсz, непл0дства роди1телей разрэшeніе; рaдуйсz, їерeа б9іz рaдость и3 весeліе. Рaдуйсz, дщeри ґарHновой прозzбeніе: рaдуйсz, пл0дъ моли1твы бGодаровaнный.

Рaдуйсz, вели1кій їwaнне, прbр0че, п®тeче и3 кrти1телю гDнь.

Кондaкъ в7

Ви1дz захaріz ћвльшагосz є3мY ѓгGла, смути1сz, и3 стрaхъ нападE нaнь, и3 не вёрова словесє1мъ бlговёстіz є3гw22 њ рождествЁ твоeмъ: є3гдa же за невёріе нэмот0ю свsзанъ бhсть, ўдивлsшесz преслaвному чудеси2, всёмъ сeрдцемъ вопіS бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ неуразумэвaемый разумёти и4щуще лю1діе, ждyще захaрію, и3 чудsхусz, ўмeдлившу є3мY въ цRкви: и3зшeдшу же є3мY и3 не могyщу глаг0лати къ ни6мъ, но т0кмw помавaющу, разумёша вси2, ћкw видёніе ви1дэ въ цRкви. мh же, прославлsz ди1внаго творцA чудeсъ, бGа, вопіeмъ тебЁ таков†z:

Рaдуйсz, бlгjй вин0вниче безглaсіz џтча: рaдуйсz, слeзъ мaтере твоеS премэнeніе на рaдость. Рaдуйсz, тоS поношeніz въ лю1дехъ tsтіе: рaдуйсz, вели1кое р0ждшымъ тS ўтэшeніе. Рaдуйсz, ћкw въ шестhй мёсzцъ њ зачaтіи твоeмъ прес™az дв7а мRjа въ назарeтэ t ѓгGла и3звэсти1сz: рaдуйсz, ћкw њ рождествё твоeмъ мн0зи возвесели1шасz. Рaдуйсz, ћкw и4мz бlгодaтное t ѓгGла наречeнное, получи1вый: рaдуйсz, ћкw и4менемъ твои1мъ нэмотствовaніе nтцA твоегw2 захaріи разрэши1сz. Рaдуйсz, ћкw и4мz б9іе њ тебЁ nтцeмъ твои1мъ бlгослови1сz: рaдуйсz, ћкw њ чyднэмъ рождествЁ твоeмъ стрaхъ и3 ўдивлeніе въ џкрестъ живyщихъ kви1сz. Рaдуйсz, ћкw по всeй странЁ їудeйской њ ди1вномъ рождествЁ твоeмъ возвэсти1сz: рaдуйсz, ћкw тоб0ю спасeніе мнHгимъ въ мjрэ сeмъ kви1сz.

Рaдуйсz, вели1кій їwaнне, прор0че, п®дтeче и3 кrти1телю гDень.

Кондaкъ G

Си1ла вhшнzгw разрэши2 непл0дство заматорёвшіz во днeхъ свои1хъ прaведныz є3лісавeты: зачaтъ бо тS, слaвный п®тeче гDень, и3 таsшесz мBсzцъ пsть, глаг0лющи: ћкw тaкw мнЁ сотвори2 гDь во дни6, въ нsже призрЁ tsти поношeніе моE въ человёцэхъ. Е#гдa же пріS и3мyщую во чрeвэ хrтA, и3сп0лнисz д¦а с™а, и3 возопи2 глaсомъ вeліимъ: tткyду мнЁ сіE, ћкw пріи1де м™и гDа моегw2 ко мнЁ; съ нeюже рaдующисz, взывaше бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёzй пред8ити2 пред8 гDемъ дyхомъ и3 си1лою и3ліин0ю, є3щE и3з8 чрeва мaтере твоеS и3сп0лнилсz є3си2 д¦а с™aгw, toнyдуже и3 прbр0къ ди1вный покaзалсz є3си2, є3гдA во ўтр0бэ мaтере твоеS сhй, взыгрaлсz є3си2 рaдощами пришeствію м™ри гDней: бGа бо познaлъ є3си2 носи1ма въ ложеснaхъ бlгодaтныz, и3 того2 мaтернимъ глaсомъ проповёдалъ є3си2: подобaше бо б9eственныхъ вещeй пресл†внымъ бhти начaлwмъ. Семy u5бо бlгоговёйнw ўдивлsющесz, съ рaдостію тебЁ вопіeмъ:

Рaдуйсz, є3щE во ўтр0бэ мaтерней предпослaвшаго тS гDа чyднымъ весeліемъ пред8zви1вый: рaдуйсz, ћкw тебE рaди и3 мaтери твоeй є3лісавeтэ воплощeніе хrт0во tкрhсz. Рaдуйсz, ћкw и3 тA и3сп0лнисz д¦а с™а: рaдуйсz, ћкw и3 nнA преди1внаz прор0чица kви1сz. Рaдуйсz, ћкw t неS прес™az дв7а мRjа бlжeнною въ женaхъ наречeсz: рaдуйсz, ћкw т0ю nнA и3 м™рію гDа наименовaсz. Рaдуйсz, ћкw и3 безсёменный пл0дъ тоS бlгословeннымъ пронаречeсz: рaдуйсz, премyдрости б9eственныz пред8zвлeніе. Рaдуйсz, с™aгw супрyжества бlгословeніе: рaдуйсz, непл0дныхъ ложeснъ ди1вное прозzбeніе. Рaдуйсz, рождeніемъ твои1мъ ўдиви1вый лю1ди: рaдуйсz, свётлый сл0ва глaсе.

Рaдуйсz, вели1кій їwaнне, прbр0че, п®тeче и3 кrти1телю гDнь.

Кондaкъ д7

Бyрею сомнёніz смущeнный, їерeй захaріа, не можaше по словеси2 ѓгGльскому проглаг0лати. Е#гдa же по рождествЁ твоeмъ, п®тeче гDнь, написA бlгодaтное и4мz твоE, ѓбіе tверз0шасz ўстA и3 љзhкъ є3гw2, и3 глаг0лаше, бlгословS бGа, и3 прор0чествова глаг0лz: бlгословeнъ гDь бGъ їзрaилевъ, ћкw посэти2 и3 сотвори2 и3збавлeніе лю1демъ свои6мъ, и3 ты2, nтрочA, прbр0къ вhшнzгw наречeшисz поS томY: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшаша џкрестъ живyщіи лю1діе њ преслaвномъ и3 чyдномъ рождествЁ твоeмъ, со ўдивлeніемъ глаг0лаху въ себЁ: что2 u5бо nтрочA сіE бyдетъ; мh же тS, преслaвный предтeче гDнь, ћкw б0льша всёхъ рождeнныхъ женaми, дост0йнw чтyще, ўбlжaемъ си1це:

Рaдуйсz, t зачaтіz твоегw2 благодaтныхъ kвлeній и3сп0лненный: рaдуйсz, въ рождествЁ твоeмъ бGомъ прослaвленный. Рaдуйсz, во младeнчествэ твоeмъ t nтцA твоегw2 прbр0комъ вhшнzгw наречeнный: рaдуйсz, во џтрочествэ твоeмъ д¦омъ с™hмъ просвэщeнный и3 ўкрэплeнный. Рaдуйсz, бGа воплоти1вшагwсz ср0дникъ по пл0ти бhвый: рaдуйсz, t бGа выс0кое звaніе п®дтeчи и3 кrти1телz пріeмый. Рaдуйсz, зарE, свётъ н0вый мjру возвэсти1вшаz: рaдуйсz, ѕвэздо2, пyть ведyщій ко хrтY, њсвэти1вшаz. Рaдуйсz, денни1це с0лнца незаходи1магw: рaдуйсz, свэти1льниче свёта неугасaемагw. Рaдуйсz, пyть грzдyщему хrтY ўготовлszй: рaдуйсz, ѓгGла и3 человёка въ себЁ kвлszй.

Рaдуйсz, вели1кій їwaнне, прbр0че, п®тeче и3 кrти1телю гDнь.

Кондaкъ є7

БGопроти1вное велёніе беззак0ннагw дэтоубjйцы и4рwда, и3згнa тz и3з8 д0му џтча въ непрох0дную пустhню, носи1ма мaтерію, п®тeче гDнь, и3дёже и3 пребывaлъ є3си2 до днE kвлeніz твоегw2 ко їзрaилю, kдhй ґкрjды и3 мeдъ ди1вій, и3 бGу вопіS: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дzще ди1вное б9іе њ тебЁ промышлeніе, їwaнне бGохвaльне, ћкw t младeнческихъ пелeнъ п0стническагw житіS люби1тель показaлсz є3си2, toнyдуже в0лею вhшнzгw п0сланъ бhлъ є3си2 проповёдати лю1демъ грzдyщее во хrтЁ спасeніе, сегw2 рaди со ўдивлeніемъ и3 люб0вію тебЁ взывaемъ:

Рaдуйсz, ћкw, є3щE младeнецъ сhй, царS и4рwда ўстраши1лъ є3си2: рaдуйсz, t напрaснагw ўбjйства тогw2 десни1цею вhшнzгw сохранeнный. Рaдуйсz, пустhни шип0къ бlгов0нный: рaдуйсz, высот0ю п0двигwвъ твои1хъ всёхъ ўдиви1вый. Рaдуйсz, прaвагw пути2 вё1рный ўказaтелю: рaдуйсz, чистоты2 и3 цэломyдріz преди1вный храни1телю. Рaдуйсz, є3ђльскагw самоtтвержeніz w4бразе совершeнный: рaдуйсz, монaшествующихъ покр0ве и3 ўтверждeніе. Рaдуйсz, бGосл0вствующихъ ўмHвъ просвэщeніе: рaдуйсz, грBшнымъ милосeрдіz б9іz двє1ри tверзazй. Рaдуйсz, кaющымсz грёшникwмъ t гDа прощeніе подавazй: рaдуйсz, плоды2 достHйны покаsніz твори1ти помогazй.

Рaдуйсz, вели1кій їwaнне, прbр0че, п®тeче и кrти1телю гDнь.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ слaвный ты2, б9eственный п®тeче, показaлсz є3си2 въ пустhнэ їoрдaнстэй во дни6 kвлeніz хrтA бGа мjру, сег0 бо, грzдyщаго къ тебЁ, показaлъ є3си2 лю1демъ, глаг0лz: сE, ѓгнецъ б9ій, взeмлzй грэхи2 мjра! є3г0же мы2 вёрою познaвше, поeмъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsлъ є3си2 свётъ и4стины, їwaнне бGопросвэщeне, всBмъ kвлszй слaвы џ§іz сіsніе, ћвльшеесz пл0тски нaсъ рaди. Вопіsлъ бо є3си2 въ пустhни лю1демъ: покaйтесz, прибли1жи бо сz цrтвіе нбcное: сотвори1те плоды2 дост0йны покаsніz. Сe бо грzдeтъ по мнЁ, и4же кrти1тъ вы2 вод0ю и3 д¦омъ. Сегw2 рaди похв†льнаz тебЁ вопіeмъ:

Рaдуйсz, пришeствіz мессjи возвэсти1телю: рaдуйсz, путeй гDнихъ ўгот0вателю. Рaдуйсz, вeтхіz и3 н0выz бlгодaти ходaтаю: рaдуйсz, прbр0кwвъ предёле и3 начaло ґпcлwвъ. Рaдуйсz, глaсе сл0ва бlгознамени1тый: рaдуйсz, покаsніz проповёдниче велеглaсный. Рaдуйсz, мн0гихъ сынHвъ їзрaилевыхъ ко гDу њбрати1вый: рaдуйсz, лю1ди совершє1нны гDви ўгот0вавый. Рaдуйсz, фарісeєвъ и3 саддукeєвъ дерзновeннw њбличи1вый: рaдуйсz, плоды2 достHйны покаsніz твори1ти научи1вый. Рaдуйсz, просвэщeніz д¦0внагw ўказaтелю: рaдуйсz, и4щущымъ предстaтельства твоегw2 неусhпный застyпниче.

Рaдуйсz, вели1кій їwaнне, прbр0че, п®тeче и3 кrти1телю гDнь.

Кондaкъ з7

Хотsщу t тебE кRсти1тисz гDу ї}су, їwaнне бGоблажeнне, глаг0лалъ є3си2: ѓзъ трeбую тоб0ю кrсти1тисz, nбaче повинyzсz, рeкшу томY: њстaви нhнэ, воздви1глъ є3си2 десни1цу твою1 на главY є3гw2 и3, крести1въ не трeбующагw њчищeніz, вопіsлъ є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вую подаS бlгодaть крести1тисz и3зв0ливый t тебE гDь, спод0би тS д¦а пришeствіе ви1дэти, и3 глaсъ n§ескій съ нб7сE, свидётельствующь є3гw2 сыновство2, слhшати: tню1дуже въ тріeхъ ли1цэхъ є3ди1ному бGу покланsтисz нaсъ научи1лъ є3си2. Е#г0же брeнными прославлsюще ўстнaми, въ похвалY сі‰ тебЁ прин0симъ:

Рaдуйсz, тр0йческагw бGоzвлeніz пeрвый проповёдниче: рaдуйсz, въ тріeхъ ли1цэхъ є3ди1нагw бGа и4стинный покл0нниче. Рaдуйсz, д¦а с™aгw въ ви1дэ голуби1нэ kснозри1телю: рaдуйсz, снисхождeніz є3гw2 t nц7A на сн7а свидётелю. Рaдуйсz, глaса съ нб7сE t бGа nц7A слhшателю: рaдуйсz, kвлeніz любвE џ§и къ сн7у созерцaтелю. Рaдуйсz, сн7а б9іz и3збрaнный кrти1телю: рaдуйсz, в0ли є3гw2 с™hz и3сполни1телю. Рaдуйсz, слaвнагw служeніz сп7сeнію р0да человёческагw рeвностный рачи1телю: рaдуйсz, вели1кагw тaинства кRщeніz пeрвый соверши1телю. Рaдуйсz, б9eственныz рaдости вёстниче: рaдуйсz, н0вагw завёта пeрвый ўчи1телю.

Рaдуйсz, вели1кій їwaнне, прbр0че, п®тeче и3 кrти1телю гDнь.

Кондaкъ }

Стрaнное и3 неизречeнное смирeніе воплоти1вшагwсz бGа сл0ва ви1дэвъ, бGобlжeнне кrти1телю, б9eственную свою2 главY тебЁ приклони1вша и3 рaбское крещeніе пріeмша, ты2 и3 сaмъ вeсь и3сп0лнилсz є3си2 вели1кагw смирeніz. И#спроси2 ќбо бGолюбeзную добродётель сію2 и3 нaмъ, њдержи6мымъ г0рдостію, ћкw да t сeрдца смирeнна вопіeмъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь бlгодaтныхъ даровaній и3сп0лненный, течeніе врeменныz жи1зни скончавaz, їwaнне бGознамени1те, всёхъ поучaлъ є3си2 и3сполнeніемъ зак0на и3 покаsніемъ бlгоугождaти гDви. Сегw2 рaди бlгодaрственное хвалeніе тебЁ, вели1кому ўчи1телю и4стины, воспэвaемъ:

Рaдуйсz, зак0на и3 њправдaній гDнихъ насади1телю: рaдуйсz, јрwдова беззак0ніz њбличи1телю. Рaдуйсz, њ и3справлeніи тогw2 рачи1телю: рaдуйсz, прaвды рaди темни1чное заключeніе и3 ќзы претерпёвый. Рaдуйсz, за и4стину во главY ўсэчeнный: рaдуйсz, ћкw тёло твоE t ўченикHвъ твои1хъ чeстнэ погребeсz. Рaдуйсz, ћкw б9іимъ смотрёніемъ главA твоS нетлённа соблюдeсz: рaдуйсz, ћкw тA на ўтэшeніе, њсвzщeніе и3 цэльбы6 хрістіaнwмъ дадeсz. Рaдуйсz, ћкw и3 десни1цэ твоeй, кrти1вшей гDа, вёрніи бlгочeстнэ покланsютсz: рaдуйсz, ћкw t тебE мнHгаz чудесA тёми донhнэ совершaютсz. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю вёрніи t страстeй безчeстіz и3збавлsютсz: рaдуйсz, ћкw тоб0ю грёшніи къ покаsнію воздвизaютсz.

Рaдуйсz, вели1кий їwaнне, прbр0че, п®тeче и3 кrти1телю гDнь.

Кондaкъ f7

ВсE є3стество2 ѓгGльское ўдиви1сz высотЁ служeніz твоегw2, и3 цRковь бlгоговёйнw прославлsетъ тS, ћкw дрyга хrтA бGа, предшeдшаго пред8 ни1мъ д¦омъ и3 си1лою и3ліин0ю. Ревнyz бо по и4стинэ, дерзновeннw њбличaлъ є3си2 фарісeєвъ и3 беззак0ннаго и4рwда, t негHже и3 м§ническую кончи1ну пріsлъ є3си2. Покланsющесz ќбw чcтнёй главЁ твоeй, м0лимсz ти2: и3збaви нaсъ t страстeй безчeстіz, да чтcымъ сeрдцемъ и3 ўсты2 поeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Витjйство всsкое земнор0дныхъ не довлёетъ дост0йнw восхвали1ти тS, їwaнне бGохвaльне: тебe бо ўстA хrтHвы похвали1ша, вhсша прbр0кwвъ и3 б0льша всёхъ рождeнныхъ женaми тS наименовaша. Tню1дуже дост0йную похвалY принести2 тебЁ недоумэвaюще, вопіeмъ ти2 сицев†z:

Рaдуйсz, цRкве хrт0вы вели1каz слaво: рaдуйсz, ѓгGлwвъ преди1вное чyдо. Рaдуйсz, прaoтцєвъ рaдость и3 прославлeніе: рaдуйсz, прbр0кwвъ выс0каz похвало2. Рaдуйсz, ґпcлwвъ бGосвётлый вёнче: рaдуйсz, с™и1телей велелёпаz красото2. Рaдуйсz, мyченикwвъ въ н0вой бlгодaти начaло: рaдуйсz, препод0бныхъ совершeніе. Рaдуйсz, прaведныхъ ўдобрeніе: рaдуйсz, дёвственникwвъ и3 п0стникwвъ њсновaніе. Рaдуйсz, всёхъ хрістіaнъ вели1кое ўтэшeніе: рaдуйсz, ћкw t всёхъ хрістіaнскихъ родHвъ и4мz твоE прославлsетсz.

Рaдуйсz, вели1кій їwaнне, прbр0че, п®тeче и3 кrти1телю гDнь.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 мjръ пришeдшаго во пл0ти хrтA бGа бlговэсти1лъ є3си2 и3 сyщымъ во ѓдэ: ћкоже бо денни1ца, предходsщаz с0лнцу, њсвэти1лъ є3си2 во тьмЁ и3 сёни смeртнэй сэдsщихъ. Tню1дуже вск0рэ гDомъ и3зведeнъ бhлъ є3си2 со всёми t вёка прaведными, поS є3мY, ћкw и3збaвителю и3 побэди1телю смeрти: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA є3си2 и3 прибёжище сп7си1тельное всBмъ, моли1твеннw къ тебЁ притекaющымъ, б9eственный їwaнне: сегw2 рaди пёсньми похвaльными ўбlжaемъ тS си1це:

Рaдуйсz, м0щный застyпниче нaшъ и3 вёрный t бёдъ храни1телю: рaдуйсz, ѕлострaждущихъ t духHвъ ѕл0бы ск0рый пом0щниче и3 и3збaвителю. Рaдуйсz, непл0дствующымъ бlгословeніе t бGа низпосылazй: рaдуйсz, притекaющихъ къ тебЁ съ вёрою t треволнeніz страстeй и3збавлszй. Рaдуйсz, во враждЁ сyщихъ ск0рw ўмиротворszй: рaдуйсz, во всsкой нyждэ и3 печaли ўсeрднw притекaющымъ къ тебЁ ск0рую п0мощь подавazй. Рaдуйсz, бlготекyщихъ t самообольщeніz и3 прeлести и3з8имazй: рaдуйсz, вручaющымъ себE твоемY ходaтайству въ чaсъ смeртный помогazй. Рaдуйсz, лю1бzщихъ тS t воздyшныхъ мытaрствъ предстaтельствомъ свои1мъ свобождazй: рaдуйсz, почитaющихъ слaвную пaмzть твою2 вёчныz жи1зни моли1твами свои1ми сподоблszй. Рaдуйсz, ни1щихъ и3 вдови1цъ и3 сир0тъ заступлeніе: рaдуйсz, по бз7э и3 бцdэ хрістіaнwмъ прибёжище и3 ўповaніе.

Рaдуйсz, вели1кий їwaнне, прbр0че, п®тeче и3 кrти1телю гDнь.

Кондaкъ №i

Пёніе всsкое не довлёетъ по достоsнію д0блестей твои1хъ восхвали1ти тS, кrти1телю гDнь: но мы2, люб0вію понyждени, дерзaемъ воспэвaти вели6чіz тво‰, є4же ми1лостивнw пріими2 t нaсъ, первостоsтелю ў пrт0ла прес™hz трbцы, и3 моли2 свободи1тисz нaмъ t всsкіz сквeрны грэх0вныz, да чи1стымъ сeрдцемъ и3 ўстнaми поeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэти1льника свёта непристyпнагw и3 всесвётлыхъ бlгодaтныхъ даровaній всего2 и3сп0лнена тS, їwaнне бGопросвэщeнне, вёдуще, рaдостнw прин0симъ ти2 таков†z:

Рaдуйсz, самови1дче њзари1вшагw тS свhше б9eственнагw свёта: рaдуйсz, свётомъ добродётелей твои1хъ прослaвивый бGа. Рaдуйсz, прес™hz трbцы велелёпую слaву kви1вый: рaдуйсz, прaвый и3 ди1вный пyть къ нб7си2 показaвый. Рaдуйсz, и3 сyщымъ во ѓдэ бGа ћвльшагwсz во пл0ти, бlговэсти1телю: рaдуйсz, дyшъ прaведныхъ, t вёка въ преисп0дней держи1мыхъ возвесели1телю. Рaдуйсz, вLки хrтA бGа дрyже и4скренній: рaдуйсz, kви1вый мjру свётъ и4стинный. Рaдуйсz, свэтозaрное свёта є3ђльскагw сіsніе: рaдуйсz, р0да хрістіaнскагw прославлeніе. Рaдуйсz, совёта б9іz и3сполнeніе: рaдуйсz, ћкw t востHкъ с0лнца дaже до з†падъ хвaльно и4мz твоE.

Рaдуйсz, вели1кій їwaнне, прbр0че, п®тeче и3 кrти1телю гDнь.

Кондaкъ в7i

Бlгодaти тезоимени1тый кrти1телю гDнь и3 т0ю њбогати1всz, побэдон0сецъ преслaвный показaлсz є3си2: побэди1лъ бо є3си2 враги2 и3 всsкую ѕл0бу, и3 вели1кое служeніе твоE мyченическимъ п0двигомъ запечатлёлъ є3си2. Нhнэ же, предстоS прест0лу цRS цaрствующихъ, моли2 є3го2 даровaти вBрнымъ побBды на враги2 и3 во всeмъ бlгопоспэшeніе, въ добродётелехъ же бlгодaтное ўкрэплeніе, пою1щымъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще бGа, ди1внw въ тебё прослaвившагосz, хвaлимъ тS, бGоблажeнне кrти1телю, ћкw и4скреннzго дрyга хrт0ва, прославлsемъ вели6кіz п0двиги тво‰, ўбlжaемъ мyченическую кончи1ну твою2, и3 сицев†z рaдостнw вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, вселeнскій ґпcле и3 н0вагw завёта первомyчениче: рaдуйсz, kвлeніемъ хrтA на земли2 tкрhвшагосz цrтвіz нбcнагw пeрвый проповёдниче. Рaдуйсz, kзhкwвъ б9eственное призвaніе предвозвэсти1вый: рaдуйсz, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости б9іz мjру kви1вый. Рaдуйсz, б9eственными дэsніи плодон0сенъ пaче и3нhхъ kви1выйсz: рaдуйсz, ћкw свётомъ дёлъ твои1хъ прослaвисz nц7ъ нбcный. Рaдуйсz, ћкw въ пaмzти твоeй цRковь хrт0ву весели1ши неизречeннw: рaдуйсz, ћкw нhнэ вёчнагw наслаждaешисz весeліz и3з8oби1льнw. Рaдуйсz, б9eственными лучaми трис0лнечнагw свёта њсіzвaемый: рaдуйсz, ћкw со безпл0тными трис™yю пёснь бGу нем0лчнw вопіeши. Рaдуйсz, ћкw нhнэ, зерцaлwмъ разрёшшымсz, несрeдственнэ зри1ши с™yю трbцу.

Рaдуйсz, вели1кій їwaнне, прbр0че, п®тeче и3 кrти1телю гDнь.

Кондaкъ Gi

Q вели1кій и3 преслaвный п®тeче и3 кrти1телю гDнь їwaнне, пріими2 t нaсъ нhнэ приноси1мое тебЁ молeніе, и3 твои1ми бGопріsтными къ бGу моли1твами и3збaви нaсъ t всsкагw ѕлA, и3 вёчныz и3зми2 мyки, и3 наслёдниками цrтвіz нбcнагw содёлай, да во вёки поeмъ бGу: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ҐрхaгGлъ гавріи1лъ:

И# пaки кондaкъ пeрвый: И#збрaнный t лётъ:

Мlтва

Кrти1телю хrт0въ, проповёдниче покаsніz, кaющагwсz не прeзри менE, но совокуплszсz съ вHи нбcными, моли1сz ко вLцэ за менE, недост0йнаго, ўнhлаго, немощнaго, и3 печaльнаго, во мнHгіz бэды6 впaдшаго, ўтруждeннаго бyрными п0мыслы ўмA моегw2. Ѓзъ бо є4смь вертeпъ ѕлhхъ дёлъ, tню1дъ не и3мёzй концA грэх0вному nбhчаю: пригвождeнъ бо є4сть ќмъ м0й земны6мъ вeщємъ. Что2 сотворю2; не вё1мъ, и3 къ комY прибёгну, да сп7сeна бyдетъ душA моS; т0кмw къ тебЁ, с™hй їwaнне, бlгодaти тезоимени1те, ћкw тS пред8 гDемъ по бGор0дицэ вёмъ б0льша бhти рождeнныхъ всёхъ: и4бо ты2 спод0билсz є3си2 коснyтисz верхY цRz хrтA, взeмлющагw грэхи2 мjра, ѓгнца б9іz: є3г0же моли2 за грёшную мою2 дyшу, да понE tнhнэ, въ первыйнaдесzть чaсъ, понесY тzготY бlгyю и3 пріимY мздY съ послёдними. Е$й, кrти1телю хrт0въ, чcтнhй п®тeче, крaйній прbр0че, пeрвый м§нче, п0стникwвъ и3 пустhнникwвъ настaвниче, чистоты2 ўчи1телю и3 бли1жній дрyже хrт0въ, тS молю2, къ тебЁ прибэгaю: не tри1ни менE t твоегw2 заступлeніz, но возстaви мS, пaдшагосz мн0гими грэхи2: њбнови2 дyшу мою2 покаsніемъ, ћкw вторhмъ кRщeніемъ, понeже nб0егw начaльникъ є3си2: кRщeніемъ њмывazй прароди1тельный грёхъ, покаsніемъ же њчищazй коегHждо дёло сквeрно. Њчи1сти мS, грэхaми њсквернeннаго, и3 понyди вни1ти, ѓможе ничт0же сквeрно вх0дитъ, въ цrтвіе нбcное, ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.