НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Јовану Шангајском

Кондaкъ №

И#збрAнный чудотво2рче и3 и3зрSдный ўго2дниче хrто2въ, всемY мjру и3сточazй nби6льныz струи6 дух0внагw наставлeніz и3 ди1вныхъ чудeсъ мн0жество, восхвалsемъ тS съ люб0вію и3 зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, с™и1телю џтче їwaнне, въ бэдaхъ ск0рый пом0щниче.

Јкосъ №

ЃгGла џбразомъ kви2 тебE въ послBднzz временA всеS твaри создaтель, да съ млcтію б9іею печeшесz њ лю1дехъ земнhхъ. Взирaюще же на добродётєли тво‰, пребlжeнне їwaнне, вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, съ рaннzгw дётства бlгочeстіемъ ўкрaшенный. Рaдуйсz, и4же со стрaхомъ и3 трeпетомъ в0лю б9ію и3сп0лнивый. Рaдуйсz, и4же kви1вый бlгодaть б9ію въ тaйныхъ бlгодэsніихъ. Рaдуйсz, бhстрое далeче сyщихъ стрaждущихъ ўслhшаніе. Рaдуйсz, любвеoби1льное поспэшeніе бли6жнимъ свои6мъ во сп7сeніе. Рaдуйсz, рaдованіе всBмъ съ вёрою къ тебЁ припaдающимъ.

Рaдуйсz, с™и1телю џтче їwaнне, въ бэдaхъ ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ в7

Ви1дzще nби1льное добродётелей твои1хъ и3зліsніе, с™и1телю слaвный їwaнне, просвэщaемсz д¦омъ, ћкw живон0сный и3ст0чникъ чудeсъ б9іихъ напаsеши нaсъ, вёрнw вопію11щихъ къ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ и3мёzй преисп0лненный любвE, кyпнw и3 бGосл0віz, бGомyдре їwaнне, и3 бGопознaніемъ ўмудрeнный, и3 къ стрaждущимъ лю1демъ люб0вію ўкрашенный, познавати и3стиннагw бGа нaсъ научи, да и3 мы во ўмилeніи вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, непоколеби1маz твердhне и4стины правослaвіz. Рaдуйсz, драгоцённый сосyде д¦а с™aгw. Рaдуйсz честнhй њбличи1телю невёріz и3 лжеучeніz. Рaдуйсz, рeвностный и3сполни1телю зaповэдей б9іихъ. Рaдуйсz, подви1жниче не даsй на л0же себЁ tдохновeніz. Рaдуйсz, возлю1бленный пaстырю стaда хrт0ва.

Рaдуйсz, с™и1телю џтче їwaнне, въ бэдaхъ ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ G

Си1лою бlгодaти б9іz бlгjй сиропитaтель и3 настaвникъ ю4ношамъ kви1лсz є3си2, воспитyz въ стрaсэ б9іемъ и3 пріуготовлsz и5хъ къ служeнію бGови. Сегw2 рaди ч†да тво‰ взирaютъ на тS и3, бlгодарsще, вопію1тъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёzше вои1стину, џтче їwaнне, съ нб7сE тебЁ пёсни воспэвaемэй бhти, ґ не t земли2: кaкw бо кто2 t чlвBкъ возм0глъ бы твои1хъ дёлъ вели1чіе проповёдати; мh же, приносsще бGу, ±же и4мамы, вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, непрестaнною мlтвою покрывazй ч†да тво‰. Рaдуйсz, њхрани1телю стaда твоегw2 крeстнымъ знaменіемъ. Рaдуйсz, любвE вели1кіz вмэсти1лище, не взирazй на kзhкwвъ разли6чіz. Рaдуйсz, свэти1льниче всесвётлый и3 вселюби1мый. Рaдуйсz, џбразе мlтвы непрестaнныz и3 млcрдіz. Рaдуйсz, ўтэшeній дух0вныхъ подaтелю трeбующимъ.

Рaдуйсz, с™и1телю џтче їwaнне, въ бэдaхъ ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ д7

Бyрею напaстей њдолевaеми: кaкw дост0йнw возм0жемъ восхвали1ти чудесA тво‰, бlжeнне їwaнне, ћкw прошeлъ є3си2 до конє1цъ вселeнныz, сп7сeніz рaди пaствы твоеS и3 бlговэствовaніz є3ђліz сyщимъ во тмЁ. Бlгодарsще же бGа за ґпcльскіz труды2 тво‰, воспэвaемъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшаша бли1жніи и3 дaльніи вели1чіе чудeсъ твои1хъ, б9іею млcтію д†же до нaшегw врeмене kвлzeмыхъ; тёмже въ тебЁ бGу прославлsющемусz дивsщесz, въ стрaсэ вопіsху:

Рaдуйсz, просвэти1телю сyщихъ во тмЁ невёріz. Рaдуйсz, приведhй людeй твои1хъ съ вост0ка дaльнzгw до зaпада. Рaдуйсz, и3ст0чниче чудeсъ, и3зливaемыхъ бGомъ. Рaдуйсz, съ люб0вію вразумлszй заблyждшихъ. Рaдуйсz, ск0рый ўтёшителю кaющихсz њ грэсёхъ свои1хъ. Рaдуйсz, потевождю2 грzдyщихъ путeмъ прaвымъ.

Рaдуйсz, с™и1телю џтче їwaнне, въ бэдaхъ ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ є7

БGодаровaнный свётъ kви1лсz є3си2, б{ри всёхъ лю1тыхъ разгонszй, сyщихъ на џстровэ t ви1хрей смертон0сныхъ мlтвами твои1ми њхранszй, с™и1телю їwaнне, и3 крeстнымъ знaменіемъ њграждazй. Научи2 и3 нaсъ, призывaющихъ тS въ п0мощь, чудотв0рче с™ый, къ бGу со дерзновeніемъ взывaти: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1димъ мн0гую п0мощь твою2 въ напaстэхъ и3 њбстоsніихъ, пребlжeнне џтче їwaнне, дерзновeнный бо ходaтай пред8 пrт0ломъ б9іимъ и3 ск0рый въ бэдaхъ пом0щникъ є3си2. Тогw2 рaди и3 мы2 на твоE предстaтельство пред8 бGомъ ўповaемъ и3 вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, стіхjй њпaсныхъ прогони1телю. Рaдуйсz, мlтвою твоeю t нyждъ и3збавлszй. Рaдуйсz, ѓлчущымъ хлёба при1сный подaтелю. Рaдуйсz, пріуготовлszй просsщимъ и3з8oби1ліе. Рaдуйсz, ўтёшителю въ ск0рбехъ сyщихъ. Рaдуйсz, мн0гихъ пaдшихъ t поги1бели и3схи1тивый.

Рaдуйсz, с™и1телю џтче їwaнне, въ бэдaхъ ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдуz сп7сeніе, ћкw н0вый мwmсeй гугни1вый kви1лсz є3си2, и3зводS лю1ди тво‰ и3з8 плёна безб0жныхъ, пребlжeнне їwaнне. И#збaви и3 нaсъ t раб0ты грэх0вныz и3 врагHвъ неви1димыхъ, да рaдующесz вопіeмъ къ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsвъ првdностію твоeю, соверши1лъ є3си2 неисполни1мое, q д0брый пaстырю: преклони1лъ бо є3си2 вл†сти мірск‡z сострадaти њ лю1дэхъ твои1хъ. Тогw2 рaди съ ни1ми кyпнw и3 мы2 бlгодaрственнw вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, пaстырю д0брый, пaствэ твоeй, пресeльникwмъ, ти2хое пристaнище ўгот0вавый. Рaдуйсz, њ дётэхъ и3 болsщихъ наипaче попечeніе и3мёвый. Рaдуйсz, ўсeрднw тS призывaющымъ вёрнw помогazй. Рaдуйсz, ћкw въ немощнёмъ тэлеси2 твоeмъ си1ла б9іz незави1стнw совершaшесz. Рaдуйсz, tрази1телю нападeніz нечести1выхъ. Рaдуйсz, помрачи1телю лжи2 и3 проzви1телю и4стины.

Рaдуйсz, с™и1телю џтче їwaнне, въ бэдaхъ ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ з7

ХотS дост0йнw прослaвити дрeвнихъ с™hхъ зaпада, tпaдшагw t и4стины, восстанови1лъ є3си2 почитaніе и4хъ въ цRкви правослaвной, q люби1телю с™hхъ вост0ка и3 зaпада. Днeсь съ ни1ми на нб7си2 моли2 њ нaсъ, пою1щихъ на земли2: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0ваго ви1димъ тS и3збрaнника б9іz, и4же вкyпэ со с™и1тели дрeвніz гaлліи kви1лсz є3си2 въ послBднzz временA ћкw є3ди1нъ t си1хъ, вдохновлsz пaству твою2 соблюдaти правослaвную вёру, ћкwже же сjи на зaпадэ и3сповёдаху. Сохрани2 и3 нaсъ въ вёрэ сeй пребывaти, вопію1щихъ ти2:

Рaдуйсz, н0вый марти1не въ воздержaніи, п0двизэхъ и3 чудесёхъ твои1хъ. Рaдуйсz, н0вый гeрмане во и3сповёданіи твоeмъ правослaвныz вёры. Рaдуйсz, н0вый їлaріе въ б9ес1твенномъ бGосл0віи. Рaдуйсz, н0вый григ0ріе въ почитaніи и3 прославлeніи ўг0дникwвъ б9іихъ. Рaдуйсz, н0вый фavсте и4ноческимъ ўсeрдіемъ. Рaдуйсz, н0вый кесaріе въ твeрдой любви2 ко прaвилwмъ цRкве б9іей.

Рaдуйсz, с™и1телю џтче їwaнне, въ бэдaхъ ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ }

Стрaнное видёніе предстa ти2: въ земли2 н0вей срётилъ є3си2 пaству твою2 бhвшую, смущaему скорбьми2 мн0гими, нw ћкw ди1вный пaстырь настaвилъ є3си2 ю5 поучeніемъ, терпёніемъ и3 прaвэедностію твоeю, и3 цRковь б9іz м™ре, kже всёхъ скорбsщихъ рaдость є4сть, воздви1глъ є3си2; мh же, ўдивлsющесz терпёнію и3 смирeнію твоемY, бlгодaрнw вопіeмъ къ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Всего2 себЁ предaвъ хrтY, бhлъ є3си2 дёлатель виногрaда є3гw2, бGон0сне џтче, не вёдалъ бо є3си2 пок0z до концA многострадaльнагw животA твоегw2. Помози2 и3 нaмъ, недост0йнымъ, въ дёланіихъ нaшихъ и3 въ нaшемъ прилэжaніи въ вёрности хrтY, да слaвzще, вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, претерпёвый до концA и3 дости1гнувый сп7сeніz. Рaдуйсz, пред8 їкwною бGомaтере ўмрeти спод0бивыйсz. Рaдуйсz, посредЁ гонeніz непрaведнагw мyжественный прaвды храни1телю. Рaдуйсz, соверши1вый служeніе своE до концA и3 кончи1ну пріeмый сэдS, ћкw їерaрхъ. Рaдуйсz, по смeрти ўтёшивый пaству чудeснымъ свои1мъ возвращeніемъ. Рaдуйсz, мн0гихъ чудeсъ подaтелю къ рaцэ твоeй съ вёрою и3 люб0вію притекaющимъ.

Рaдуйсz, с™и1телю џтче їwaнне, въ бэдaхъ ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ f7

ВсE є3стество2 ѓгGльское восхождeніемъ твоеS души2 въ нбcныz њби1тєли возрaдовашасz, мы2 же, ўдивлsющесz твои6мъ чудесє1мъ на земли2, дёйствомъ с™aгw д¦а kвлsємымъ, воспэвaемъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэтjи многовэщaнніи не возм0гутъ и3зoбрази1ти по достоsнію с™ости житіS твоегw2, q првdне џтче їwaнне, понeже д0мъ бlгодaти неизречeннагw бGа бhлъ є3си2; мh же не м0жемъ ўмолчaти, чудеси2, kвлeну нaшему маловёрному вёку дивsщесz, и3 прославлsемъ тS си1це:

Рaдуйсz, бжcтвенныхъ наставлeній палaто. Рaдуйсz, ћкw смирeннымъ дёланіемъ ѓгGлы сослужи6тели себЁ сотвори1вый. Рaдуйсz, њбрэтhй вёчное и3 нерукотв0рное жили1ще на небесёхъ. Рaдуйсz, врачeбнице, въ нeйже всsкъ недyгъ t бGа врачyетсz. Рaдуйсz, мlтвеннагw п0двига храни1лище. Рaдуйсz, њсвsщенный хрaме д¦а с™aгw.

Рaдуйсz, с™и1телю џтче їwaнне, въ бэдaхъ ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 хотS мjръ, и4же всёхъ сп7си1тель, н0вагw с™aгw послA нaмъ и3 чрез8 негw2 и3з8 тeмныхъ глуби1нъ грэх0вныхъ воззвa ны2. Слhшаще же є3го2, нaсъ призывaюща, мы2 недостойніи, взывaемъ къ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA є3си2 всBмъ прибэгaющимъ къ твоемY нбcному заступлeнію, џтче їwaнне, тёмже и3 нaсъ t дeмонскихъ нападeній њграждaй, въ бэдaхъ и3 нyждахъ, стужaющихъ нaмъ на земли2, помогaй, да съ вёрою тебЁ взывaемъ:

Рaдуйсz, њслёпшихъ прозрёніе. Рaдуйсz, си1лою мlтвы жи1знь на смeртномъ nдрЁ сyщимъ подавazй. Рaдуйсz, бGоtкровeнное вразумлeніе въ смzтeніи и3 сомнёніихъ сyщимъ. Рaдуйсz, сп7си1тельнаz влaго, њрошaющаz въ зн0йной печaли погибaющихъ. Рaдуйсz, си6рымъ и3 њстaвленнымъ nтeческое заступлeніе. Рaдуйсz, с™hй ўчи1телю и4щущихъ и4стины.

Рaдуйсz, с™и1телю џтче їwaнне, въ бэдaхъ ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ №i

Пёніе непрестaнное ко прес™ёй трbцэ, пребlжeнне џтче їwaнне, мhслію, сл0вомъ и3 добродёланіемъ принeслъ є3си2; мн0гимъ разумёніемъ и4стинныz вёры б9іz повелBніz ўzсни1лъ є3си2, вёрою, надeждою и3 люб0вію наставлsz нaсъ въ трbцэ є3ди1ному бGу воспэвaти: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтодaтельна свэти1льника правослaвіz сyщимъ во мрaцэ невёдэніz зри1мъ тS, стaда хrт0ва д0брый пaстырю. Тaкw и3 по ўспeніи твоeмъ kвлsеши и4стину невёдущимъ є3S, просвэщaz дyши вёрныхъ, вопію1щихъ ти2 таков†z:

Рaдуйсz, просвэщeніе мyдростію б9іею сyщихъ въ невёріи. Рaдуйсz, рaдуго ти1хіz рaдости кр0ткихъ. Рaдуйсz, гр0ме, ўстрашazй во грэсЁ ўп0рствующихъ. Рaдуйсz, м0лніе, є4рєси пожигaющаz. Рaдуйсz, њдождeніе догмaтwвъ правослaвіz. Рaдуйсz, њрошeніе бGомhсліz.

Рaдуйсz, с™и1телю џтче їwaнне, въ бэдaхъ ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть, дaнную ти2 t бGа вёдающе, сію2 съ бlгоговёніемъ и3 бlгодaрностію пріeмлемъ, къ заступлeнію твоемY чyдному притекaюще, q всехвaльне џтче їwaнне, тво‰ же чудесA прославлsюще, взывaемъ къ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще хвалY бGу, небeсный с0нмъ с™hхъ рaдуетсz, ћкw не њстaви гDь пaдшій и3 безвёрный мjръ, но kви1лъ є4сть всемогyщую си1лу свою2 на тебЁ, кр0ткомъ и3 смирeнномъ служи1телэ, q бlжeнне џтче їwaнне, и3 мы2, со всёми с™hми рaдующесz, чти1мъ тS си1це:

Рaдуйсz, н0ваz звэздо2 прaведности, на нб7э возсіsвшаz. Рaдуйсz, н0вый прbр0че, п0сланный въ мjръ, лежaщій во ѕлё. Рaдуйсz, ћкwже їHна њ возмeздіи за грэхи2 предрекjй. Рaдуйсz, ћкwже кrти1тель всёхъ къ мlтве и3 покаsнію призывaвый. Рaдуйсz, ћкwже пavелъ мн0гw терпёвый рaди є3ђліz и3 проповёданіz вёры. Рaдуйсz, ґпcле н0вый, свои1ми чудесы2 вселszй въ нaсъ бlгоговёйный трeпетъ и3 вёру.

Рaдуйсz, с™и1телю џтче їwaнне, въ бэдaхъ ск0рый пом0щниче.

Кондaкъ Gi

Q пресвётлый и3 преди1вный ўг0дниче б9ій, с™и1телю џтче нaшъ їwaнне, ўтэшeніе всBмъ въ скорбeхъ сyщимъ, нhнэшнее нaше мlтвенное пріими2 приношeніе, да мlтвами твои1ми t геенны џгненныz и3збaвимсz и3 бGопріsтнымъ твои1мъ ходaтайствомъ спод0бимсz во вёки воспэвaти бGу: Ґллилyіа.

Кондaкъ сeй глаг0ли три1жды.

Тaже јкосъ №-й: ЃгGла џбразомъ:

И# кондaкъ №-й: И#збрAнный чудотво2рче:

Мlтва

Q с™и1телю џтче їwaнне, пaстырю д0брый и3 тайнови1дче дyшъ человёческихъ! Нhнэ ў пrт0ла б9іz за нaсъ м0лишисz, ћкwже и3 сaмъ посмeртнэ и3зрeклъ є3си2: ѓще и3 ўмр0хъ, но жи1въ є4смь. Ўмоли2 всещeдраго бGа прощeніе нaмъ во грэсёхъ даровaти, да б0дреннw воспрsнемъ и3 бGу возопіeмъ њ даровaніи нaмъ д¦а смирeніz, стрaха б9іz и3 бlгочeстіz во всsческихъ путeхъ жи1зни нaшеz, ћкw млcтивый сиропитaтель и3 и3скyсный настaвникъ на земли2 бhвъ, нhнэ бyди нaмъ путеводи1тель и3 въ смyтахъ цRк0вныхъ хrт0во вразумлeніе. Ўслhши стенaніе смzтeнныхъ ю4ношей нaшегw лихолётіz, њбуревaемыхъ бэсновaніемъ вселукaвымъ, и3 при1зри на ўнhніе и3знемогaющихъ пaстырей t ўтэснeніz тлетв0рнагw дyха мjра сегw2 и3 томsщихсz въ нерадёніи прaздномъ, и3 ўскори2 на мlтву, слeзнw вопіeмъ ти2, q тeплый мlтвиниче: посэти2 нaсъ, си1рыхъ, по всемY лицY вселeнныz резсёzнныхъ и3 во nтeчествіи сyщихъ, во тмЁ страстeй блуждaющихъ, но слaбою люб0вію ко свёту хrт0ву влекyщихсz и3 ждyщихъ твоегw2 nтeческагw наставлeніz, да бlгочeстію навhкнемъ и3 наслёдницы цrтвіz нбcнагw kви1мсz, и3дёже ты2 пребывaеши со всёми с™hми, слaвzще гDа нaшегw ї}са хrта, є3мyже чeсть и3 держaва нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.