Акатисти на црквенословенском

Акатист Појасу Богородице

Кондaкъ №

Ко пречcтн0му бцdе бжcтвенному п0zсу твоемY, со бlгоговёніемъ притекaюще, и3сполнsемсz просвэщeніz и3 бlгоухaніz премjрнагw, но2 ћкw пучи1но сyщи дв7о бlгости, препоsши ны2 си1лою є3гw2 непор0чнаz, зовyщыz:

Рaдуйсz п0zсе пречeстный.

Јкосъ №

ЃгGли неви1димо п0zсъ тв0й с™ый со стрaхомъ њбстоsще nтрокови1це, мh же во пл0ти сyщыz, съ вёрою припaдаемъ къ немY, њсвzщeніе пріeмлюще, и3 во бlгоговёніи вопіeмъ:

Рaдуйсz п0zсе бцdы, рaдуйсz сіsніе всемY мjру. Рaдуйсz непор0чныz дв7ы препоsсаніе, рaдуйсz цRкве всеS сокр0вище. Рaдуйсz п0zсе многоцённый вLцы небeсъ, рaдуйсz цвёте бlгоухaнный бlгочести1выхъ хрістіaнъ. Рaдуйсz ћкw тёло дв7ыz препоsсаеши, рaдуйсz ћкw крёпость льсти1вагw њслабэвaеши. Рaдуйсz свэти1льниче бlгодати всесвётлый, рaдуйсz и3ст0чниче чудeсъ неизсzкaемый. Рaдуйсz и4мже вёрніи свэтозарsютсz, рaдуйсz и4мже врази2 ўпразднsютсz.

Рaдуйсz п0zсе пречeстный.

Кондaкъ в7

Воззри2 бGороди1тельнице, џкомъ бlгоутр0бнымъ, ко и5же вёрою ко с™0му ти п0zсу, ћкоже и3ст0чнику в0дъ њсщ7eнныхъ чeстнw припaдающихъ, и3 просsщихъ блгdти твоеS, неwбори1мую бо си1лу тёмже подaждь вопію1щимъ: Ґллилyіz.

Јкосъ в7

Бhсть бцdе чcтнaгw ти п0zса принесeніе во цaрскій грaдъ, и3ст0чникъ весeліz и4стиннагw, цари1цу бо ск0рw и3сцэли1лъ є3си2, нaмъ же блгdть nби1льную при1снw подаeтъ вопію1щимъ:

Рaдуйсz и3ст0чниче рaдости вёчныz, рaдуйсz чaше душепи6щнагw брaшна. Рaдуйсz и4мже всечcтаz дв7о препоsсасz, рaдуйсz и4же во ґfHне ћкw свётъ возсіS. Рaдуйсz ћкw зHю цари1цу и3злэчи1лъ є3си2, рaдуйсz ћкw т0чиши всBмъ весeліе ќмное. Рaдуйсz плени1це всес™az чcтыz бцdы, рaдуйсz стрело2 nгнен0снаz на врагA чlвэкоубjйцу. Рaдуйсz рaдости винA и3 ходaтаю, рaдуйсz ти1хое душaмъ пристaнище. Рaдуйсz хrтY бlгочcтнw свzзyющій, рaдуйсz страстeй стремлeніz ўпразднsющій.

Рaдуйсz п0zсе пречeстный.

Кондaкъ G

П0zсъ тв0й fwмE предадE бцdе, къ сhну твоемY восходsще, и3 чрезъ џнаго же ћкw чeстенъ дaръ и3 блaгъ и3сполнeніе є3го2 нaмъ њстaвила є3си2 всепётаz, пою1щимъ и3 вопію1щимъ ти: Ґллилyіz.

Јкосъ G

И#мёетъ с™az nби1тель твоS ватопeдскаz, ћкw неteмлемо богaтство nтрокови1це, и3 ћкw ст0лпъ твоегw2 заступлёніz, мmродохновeнный и3 всечcтнhй тв0й п0zсъ, є3мyже бlгочcтнw припaдающе, во ўмилeніи зовeтъ:

Рaдуйсz богaтство нетлёніz, рaдуйсz ст0лпе сострадaніz. Рaдуйсz подaтелю блaгъ неисчерпaемый, рaдуйсz и4нокwмъ водружeніе незhблемое. Рaдуйсz п0zсе всепречeстне ѓгGлwмъ рaдосте, рaдуйсz монaхwмъ ўтверждeніе и3 бeдъ tриновeніе. Рaдуйсz ватопeду хвало2 многоцённаz, рaдуйсz бlгочести1вымъ побёдное пёніе. Рaдуйсz бlгов0ніемъ небeснымъ дыхaющій, рaдуйсz крёпость непобэди1мую подаю1щій. Рaдуйсz тоб0ю бо монaшествующыz ўкрэплsютсz, рaдуйсz тоб0ю бо враждyющыz ўпразднsютсz.

Рaдуйсz п0zсе пречeстный.

Кондaкъ д7

Живон0сный кив0тъ всечcтнaгw ти п0zса, подаeтъ бlгоухaніе дв7о, и3 ѕлосмрaдіе страстeй tгонsетъ при1снw t дyшъ нaшихъ, тёмже вели1чію твоемY дивsщесz вопіeмъ: Ґллилyіz.

Јкосъ д7

П0zсъ тв0й с™ый всес™az дв7о, ћкw свётъ сіsетъ на горЁ ґfHнстей, и3 лучы2 златови1дными, вс‰ њблистaетъ твоeй блгdтію, тёмже чудесA тогw2 почитaюще, вёрою вопіeмъ:

Рaдуйсz чудeсъ подaтелю, рaдуйсz блгdтей свэтоли1тіе. Рaдуйсz сокр0вищь сокр0вище с™0е, рaдуйсz свёще сердeцъ бGомyдрыхъ. Рaдуйсz, п0zсе, є3г0же поноси1ла є4сть всенепор0чнаz на земли2, рaдуйсz всsкую подаю1щій блгdть и3 мн0гую крёпость. Рaдуйсz ћкw показyеши дв7ыz слaву, рaдуйсz ћкw tвращaеши дeмонскіz лyки. Рaдуйсz мн0гаz и3сцэлeніz источaющій, рaдуйсz дyши страстeй свобождaющій. Рaдуйсz вёрнымъ ликовaніе бжcтвенное, рaдуйсz чcтнaz милосeрдіz клёте.

Рaдуйсz п0zсе пречeстный.

Кондaкъ є7

БGдаровaнный дaръ и3 небeсное богaтство, п0zсъ тв0й держaще nтрокови1це, на стрaсти си1лу непобэди1мую, є4юже препоsсаемсz, блгdть бо и3 млcть при1снw подаeтъ вопію1щимъ: Ґллилyіz.

Јкосъ є7

И#сцэлeніе и3сточaетъ п0zсъ тв0й с™ый души2 и3 тёлу nтрокови1це, ћкоже р0су вeсненную, ћкw бо и3сaіа глаг0летъ всенепор0чнаz, и3 слaдость небeсную бlгоговёйнw томY вопію1щимъ:

Рaдуйсz и3ст0чниче в0дъ невэщeственныхъ, рaдуйсz пот0че мн0гихъ дарHвъ. Рaдуйсz всечи1стыz п0zсъ всечeстный, рaдуйсz цRкви рaдость небeснаz. Рaдуйсz сокр0вище с™ое даровaній дух0вныхъ, рaдуйсz вёнче слaвный хрістіaнъ бlгочести1выхъ. Рaдуйсz ватопeду стенA неруши1маz, рaдуйсz всемY мjру ст0лпе крёпости бжcтвенныz. Рaдуйсz чcтн0е дв7ыz nпоsсаніе, рaдуйсz бGомъ нaмъ дaннаz кyплz. Рaдуйсz є3ди1ныz дв7ыz п0zсе, рaдуйсz вёрнымъ бGодаровaннаz си1ло.

Рaдуйсz п0zсе пречeстный.

Кондaкъ ѕ7

СтzжA nби1тель твоS ватопeдскаz, ћкw сокр0вище бжcтвенное nтрокови1це, п0zсъ тво2й ди1вный, и3 чудесы2 тогw2 хвaлитсz, и3 бlгодaрственныz пёсни тебЁ воспэвaетъ глаг0люще: Ґллилyіz.

Јкосъ ѕ7

Свётъ сіsющій зрsшесz п0zсъ тв0й с™ый, внегдA принесeсz во џстровъ ти1ра, tонyдуже со бlгоговёніемъ мн0гимъ во nби1тель твою2 сей принес0ша, пою1ще твоE промышлeніе и3 рaдостію вопію1щи:

Рaдуйсz п0zсе бцdы, рaдуйсz ватопeду слaва. Рaдуйсz є3г0же њсэнsетъ блгdть д¦а с™aгw, рaдуйсz є3г0же похвалsетъ нар0дъ хрістоимени1тый. Рaдуйсz чредо2 всечcтнaz даровaній небeсныхъ, рaдуйсz пэснопёніе непрестaнное монaхwмъ и3 п0стникwмъ. Рaдуйсz ћкw струи2 и3сцэлeній т0чиши, рaдуйсz ћкw плaмень страстeй ўгашaеши. Рaдуйсz чcтн0е чcтыz препоsсаніе, рaдуйсz всBмъ вёрнымъ спасeніе. Рaдуйсz свёта зарE њблистaющаz, рaдуйсz страстeй ўставлsеши пaгубу.

Рaдуйсz п0zсе пречeстный.

Кондaкъ з7

Величaемъ вси2, мн0гаz вели1чіz, є4же њ нaсъ твоегw2 попечeніz, и3 п0zсъ тв0й сщ7eнный вёрою њбстоsще всепётаz, њсщ7eніz и3сполнsемсz, и3 сн7у твоемY взывaемъ: Ґллилyіz.

Јкосъ з7

Ћкw џблакъ мhсленный, п0zсъ тв0й с™hй, простри2 на ны2 бцdе, и3 душS нaшz и3сп0лни, њсщ7eніz и3 ўмилeніz бжcтвеннагw, къ тебё бо прибэгaемъ, и3 п0zсу твоемY взывaемъ:

Рaдуйсz жили1ще блгdти бжcтвенныz, рaдуйсz сострадaніz клaдzзе. Рaдуйсz дарHвъ бGодaнныхъ сокр0вище, рaдуйсz чcтыz бцdы препоsсаніе. Рaдуйсz твeрдый соyзе и3 ми1ра подaтелю, рaдуйсz бlгочести1вымъ ўтверждeніе незhблемо и3 слaдость. Рaдуйсz ћкw чудeсъ лучы2 и3спущaеши, рaдуйсz ћкw свирёпства болёзней разорsеши. Рaдуйсz б9іей бlгости лучe, рaдуйсz крёпосте нaша бGдаровaннаz. Рaдуйсz рaдость и4стинную подаю1щій, рaдуйсz тлю2 душeвную ўмерщвлsющій.

Рaдуйсz п0zсе пречeстный.

Кондaкъ }

Стрaнна твоS чудесA, q п0zсе пречeстный всец7ри1цы дв7ы, повётріz губи1тельнаго цaрскій грaдъ свободи1лъ є3си2, чудsху бо сz и3 дивлsхусz во ўмилeніи вопію1щіz: Ґллилyіz.

Јкосъ }

Пристaнище њбуревaємымъ, п0zсъ тв0й с™hй показaсz бцdе дв7о, блгdть бо твоS ћже на нeмъ, дёйствуетъ бо чудесы2 приходsщимъ, тёмже къ немY припaдающе, съ люб0вію взывaемъ:

Рaдуйсz рaко д0брыхъ небeсныхъ, рaдуйсz чудeсъ точeніе разли1чныхъ. Рaдуйсz дв7ы нaмъ посэщeніе, рaдуйсz скорбsщимъ душaмъ застyпниче. Рaдуйсz бжcтвенное жили1ще дёйства бжcтвеннагw, рaдуйсz блгdти дв7ыz с™0е сокр0вище. Рaдуйсz ћкw холeры грaдъ цaрскій спасaеши, рaдуйсz ћкw ск0рое всBмъ заступлёніе посылaеши. Рaдуйсz ќгль погашaющій стрaсти, рaдуйсz вс‰ ны2 возвеселsющій. Рaдуйсz мн0гихъ дарHвъ палaто, рaдуйсz слaвы бжcтвенныz чcтн0е храни1лище.

Рaдуйсz п0zсе пречeстный.

Кондaкъ f7

И#сп0лнь слaвы с™hz ви1дитсz, п0zса ти кивHтъ вои1стину с™hй, бцdе дв7о чcтаz, рaзумъ нaмъ ўдивлsющій, бlгоухaніемъ бо дhшитъ премjрнымъ вопію1щимъ: Ґллилyіz.

Јкосъ f7

Жeзлъ крёпости бжcтвенныz, п0zсъ тв0й нaмъ дадeсz, ди1внаz бGмaтерь, ќмнымъ бо тогw2 содёйствіемъ, t всsкіz бэды2 и3збавлsемсz и3 блгdти и3сполнsемсz, во бlгоговёніи вопію1ще:

Рaдуйсz сосyде с™aгw бlгоухaніz, рaдуйсz діади1ма нетлёніz. Рaдуйсz монaшествующимъ чcтн0е прибёжище, рaдуйсz и5мже во ґfHне даsніе препётое. Рaдуйсz чcтыz дв7ы всечcтн0е свzщeніе, рaдуйсz є3s же вои1стину нaмъ дaръ всесовершeнный. Рaдуйсz ватопeду весeліе и4стинное, рaдуйсz всsкому с®цу бlгочcтному рaдосте. Рaдуйсz цвэтHвъ блгdти бlгоухaніе, рaдуйсz г0рней красоты2 дыхaніе. Рaдуйсz фіaло ґрwмaтwвъ бжcтвенныхъ, рaдуйсz с™hмъ бжcтвенное пёніе.

Рaдуйсz п0zсе пречeстный.

Кондaкъ ‹

Покр0въ и3 предстaтельство, и3 б9ію п0мощь, при1снw плодsще всес™az, t мmродохновeннагw ти п0zса, съ вёрою къ немY приступaемъ, и3 бlгоговёйнw припaдающе, и3зъ тебє2 р0ждшемусz вопіeмъ: Ґллилyіz.

Јкосъ ‹

Блгdтію с™aгw ти п0zса бцdе, си1лу нaмъ препоsши на врагA началоѕл0бнаго, ћкw лeвъ на ны2 рыкaющаго, ћкоже да њдолёемъ ѕл0бу тогw2 вопію1щіz:

Рaдуйсz чcтыz дв7ыz п0zсе, рaдуйсz чaше гDніz крёпости. Рaдуйсz свzзyющій ны и3 спасaющій, рaдуйсz ќзы страстeй разрешaющій. Рaдуйсz п0zсе драгоцённейшій р0ждшыz хrтA, рaдуйсz бlгочcтному нар0ду даsніе сщ7ённейшее. Рaдуйсz бжcтвенныz нaмъ си1лы подaтелю, рaдуйсz врaжіе неи1стовство tвергaющій. Рaдуйсz q п0zсе бGмaтери, рaдуйсz q слaва нaмъ и3 соyзе. Рaдуйсz цRкви хrт0вой ўкрашeніе, рaдуйсz нар0ду правослaвному ўтверждeніе.

Рaдуйсz п0zсе пречeстный.

Кондaкъ №i

Бlгодaрственными пёсньми, п0zсе всепречeстне всёхъ зижди1телz р0ждшыz, твою2 блгdть воспэвaемъ при1снw, мн0гихъ чудeсъ твои1хъ наслаждaющесz, и3 слaвимъ чcтую всецари1цу, хrтY вопію1ще: Ґллилyіz.

Јкосъ №i

Свэтопріeмную свэщY, п0zсъ тв0й с™hй, и3мyще nби1тель ватопeдскаz, свэтлeетсz дв7о при1снw, и3 слaвитъ є4же њ нeй твоє2 промышлeніе, ћкw т0й даровaсz п0zсъ тв0й вёрнw вопію1щей:

Рaдуйсz п0zсе бцdы, рaдуйсz свэти1льниче свёта трисвётлагw. Рaдуйсz раздэлeннымъ бжcтвенное сочетaніе, рaдуйсz недyгующимъ бGодaннаz си1ло. Рaдуйсz п0zсе бжcтвенный держaву вёрнымъ подаю1щій, рaдуйсz всев0инства веліaрова полки2 погублsющій. Рaдуйсz ћкw си1лы душaмъ ўкрэплsеши, рaдуйсz ћкw къ восхождє1ніzмъ д0брымъ направлsеши. Рaдуйсz ћзвы дyшъ њмывaющій, рaдуйсz колесни1цы врагHвъ сокрушaющій. Рaдуйсz и4стинное нaмъ весeліе, рaдуйсz вёрнымъ бжcтвенное ўтэшeніе.

Рaдуйсz п0zсе пречeстный.

Кондaкъ в7i

Рaдуетсz, бцdе, nби1тель ватопeдскаz, п0zсомъ бжcтвеннымъ ти њбладaюще, и3 ко славосл0вію вели1чій твои1хъ nби1тели вс‰ созывaетъ, слaвzще слaву твою2, трbце же вопію1ще: Ґллилyіz.

Јкосъ в7i

Пою1ще по д0лгу, бцdе дв7о, п0zса ти блгdть преwби1льную, и3 проповёдуемъ ћснw чcтаz, є4же њ нaсъ богaтное ти попэчeніе, и3 прес™0му ти п0zсу всеблагодaрнw вопіeмъ:

Рaдуйсz дв7ыz чcтнaz плени1це, рaдуйсz ватопeду рaдосте. Рaдуйсz вёрныхъ къ бGу возводsщій, рaдуйсz ко и4стинней жи1зни влекyщій. Рaдуйсz п0zсе всепречeстный, цRкви сокр0вище, рaдуйсz мjру весeліе и3 ми1ра подaтелю. Рaдуйсz благочeствующимъ прибёжище спасeніz, рaдуйсz монaшествующимъ богaтство ўтешeніz. Рaдуйсz и4мже страстeй њчищaюсz, рaдуйсz и4мже свёта и3сполнsюсz. Рaдуйсz души2 моеS рaдость и4стиннаz, рaдуйсz жи1зни моеS пристaнище вёрное.

Рaдуйсz п0zсе пречeстный.

Кондaкъ Gi

Q пречcтнhй п0zсе пречcтыz бцdы, препоsсавый тёло непор0чное, подавaй намъ t сокр0вища всeльшіzсz въ тS блгdти бжcтвенныz, дёйство животворsщее, ћкw да хrтY при1снw вопіeмъ:

Ґллилyіz.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGли неви1димо:

И# пaки кондaкъ пeрвый: Ко пречcтн0му:

Comments are closed.