НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Андреју Првозваном

Кондaкъ №

Первозвaннагw ґпcла хrт0ва, є3ђліz с™aгw проповёдника, рwссjйскіz страны2 бGодухновeннагw просвэти1телz, ѓндрez преслaвнагw, пёсньми восхвaлимъ, стоsще на версЁ холмA, и3дёже ґпcлъ водрузи2 десни1ца є3гw2, и3 є3мY ћкw цRкве возслёдователю верх0вному, въ слёдъ себE ўказaвшему є4й пyть ко хrтY, во ўмилeніи воззовeмъ:

Рaдуйсz, ѓндрeе, ґпcле хrт0въ первозвaнный.

Јкосъ №

ЃгGлъ бlговёстникъ ѓгнца хrтA, взeмлющагw грэхи2 мjра, бhлъ є3си2 ѓндрeе ґпcле, и3 съ ни1мъ во вёки пребывaеши на нб7си2: toнyдуже и3 при1зри на пёніz, приноси1маz тебЁ во хрaмэ твоeмъ, на мёстэ, и3дёже стоsстэ н0зэ твои2, и3 ћкw богaтъ сhй бlгодaтію б9іею, подaждь нaмъ сл0во бlгw, да зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, денни1це t грaда виfсаи1ды нaмъ возсіsвшаz. Рaдуйсz, равночeстный брaте верх0внагw петрA. Рaдуйсz, ўченичE вели1кагw п®тeчи хrт0ва. Рaдуйсz, пeрвэе пр0чихъ ґпcлъ звaнный ко ґпcльскому служeнію t самогw2 гDа. Рaдуйсz, ћкw и3 други1мъ съ рaдостію воззвaлъ є3си2: пріиди1те, њбрэт0хомъ желaемагw мессjю. Рaдуйсz, и3 нaсъ къ немY же приводsй.

Рaдуйсz, ѓндрeе, ґпcле хrт0въ первозвaнный.

Кондaкъ в7

Ўчи1телю, гдЁ живeши, вопроси1лъ є3си2, ѓндрeе, сп7са дyшъ нaшихъ и3, съ ни1мъ пребhвъ дeнь є3ди1нъ, возлюби1лъ є3си2 на вс‰ дни6 животA твоегw2 њбрётеннагw тоб0ю мессjю, и3 брaта твоегw2 старёйшагw привeлъ є3си2 къ немY. Тёмже и3 нaсъ, ћкw мeньшую брaтію твою2, къ немY же не престaй влещи2, да и3 мы2, послёдующе стопaмъ твои1мъ, вопіeмъ бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ в7

Прови1дz въ тебЁ, с™hй ѓндрeе, вёры и3 любвE плaмень, гDь пaки тS њбрёте на м0рэ геннисарeтстэ, ћкw рhбарz, кyпнw съ брaтомъ твои1мъ, вметaюща мрeжи во глубинY, и3 речE вaма: грzди1та по мнЁ, и3 ѓзъ сотворю2 вы2 ловц† чlвёкwмъ. Тh же ѓбіе послёдовалъ є3си2 є3мY и3 бGодухновeннымъ сл0вомъ, ћкw мрeжею, чlвёки ўлови1лъ є3си2 хrтY, съ ни1миже и3 мы2, ўловлeнніи тоб0ю во сп7сeніе, вэщaемъ ти2:

Рaдуйсz, ћкw t самогw2 гDа лови1твэ дух0внэй научи1лсz є3си2. Рaдуйсz, ћкw на т0мъ же м0рэ съ пр0чими ґпcлы њбуревaемь бhвъ, вёрою спaслсz є3си2 въ гDа, запрещaющагw вётромъ и3 м0рю. Рaдуйсz, стzжaвый вeлію вёру, є3гдA ви1дэлъ є3си2 пречyдное насыщeніе пzти2 тhсzщъ пzтію2 хлёбами. Рaдуйсz, дaръ пріsвый t гDа цэли1ти всsкъ недyгъ и3 всsку болёзнь. Рaдуйсz, ћкw глaсъ съ нб7сE слhшанъ бhсть є4ллинwмъ, хrтA тоб0ю ўзрёвшимъ. Рaдуйсz, ћкw на горЁ є3леHнстэй tкровeна бhша и3 тебЁ грzдyщаz при кончи1нэ мjра.

Рaдуйсz, ѓндрeе, ґпcле хrт0въ первозвaнный.

Кондaкъ G

Стрaнствіz владhчнz и3 безсмeртныz трапeзы на г0рнэмъ мёстэ сіHна наслади1всz, ћкw вёрный дрyгъ хrт0въ, вкyпэ съ пр0чими ґпcлы ўзрёлъ є3си2 гDа и3 бGа твоегw2, t нег0же и3 д¦ъ с™ъ пріsлъ є3си2, во є4же вzзaти и3 рэши1ти грэхи2 людскjz. и3 пaки, въ т0йжде г0рницэ сіHнстэй, nби1льное бhсть на тS и3зліsніе њбэтовaннагw д¦а во џгненныхъ kзhцэхъ. Тёмже всS племенA ўдиви1шасz, кaкw kзhкомъ и4хъ глаг0лалъ є3си2 вели1чіz б9іz, поS: Ґллилyіz.

Јкосъ G

T гDа зaповэдь пріи1мъ проповёдати є3ђліе всeй твaри, њбтeклъ є3си2 мн0гіz грaды и3 страны2, ґпcле ѓндрeе, призывaz лю1ди къ познaнію и4стиннагw бGа и3 кrтS и5хъ во и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а: съ ни1миже и3 мы2 спод0бихомсz бlгодaти крещeніz. Сегw2 рaди бlгодaрственнаz восписyемъ ти2:

Рaдуйсz, чудeсъ хrт0выхъ провозвёстниче вёрный. Рaдуйсz, с™aгw є3ђліz проповёдниче громоглaсный. Рaдуйсz, јдwльскагw служeніz потреби1телю. Рaдуйсz, и4стиннагw бlгочeстіz насади1телю. Рaдуйсz, ћкw по сл0ву твоемY лю1діе вод0ю и3 д¦омъ возрождaютсz. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю вёрніи безсмeртныz трапeзы причащaютсz.

Рaдуйсz, ѓндрeе, ґпcле хrт0въ первозвaнный.

Кондaкъ д7

Си1ла б9іz њсэни2 тS, ґпcле первозвaнный, во є4же бlговэсти1ти си1лу и3 слaву сн7а б9іz и3 ўтверждaти всS вёровати во с™yю трbцу призвaнныz. Тёмже u5бw и3 нaсъ, покланsющихсz є3ди1ному въ тріeхъ v3постaсэхъ бGу, на ѕлaчнэй пaжити вёры хrт0вы соблюди2, да бlгодaтію с™aгw д¦а вhну њсщ7aеміи, велеглaснw поёмъ є3мy: Ґллилyіz.

Јкосъ д7

Привeдъ ко хrтY брaта твоегw2 сjмwна петрa, первозвaнне, съ ни1мъ и3зшeлъ є3си2 и3 на ґпcльское служeніе твоE, пeрвэе во ґнтіохjю и3 сmн0пъ, и3 тaмw побэди1въ дeмонwвъ полки2, t ќзъ темни1чныхъ спyтника твоегw2 ґпcла матfjz свободи1лъ є3си2, и3 ю4зники съ ни1мъ бhвшіz кrти1лъ, верх0вному петрY tтyду въ зaпадныz страны2 текyщу, ты2 брaтнее цэловaніе дaлъ є3си2 є3мY, сaмъ же д0брэ подвизaлсz є3си2 на вост0цэхъ. Тёмже и3 мы2, лю1діе цRквэ вост0чныz, бlжи1мъ тS:

Рaдуйсz, си1ло б9іz, полки2 дeмонwвъ прогонsющаz и3 ќзы темни1цъ сокрушaющаz. Рaдуйсz, пріsтелище бlгодaти ґпcльскіz, t ѓдовыхъ ќзъ тайнодёйственнэ нaсъ свобождaющіz. Рaдуйсz, зaпадъ и3 вост0къ съ брaтомъ твои1мъ бGомyдрымъ, пр0повэди рaди сл0ва б9іz, жрeбіемъ раздэли1вый. Рaдуйсz, во грaдэ сmн0пэ невёріе їудeєвъ си1лою чудeсъ твои1хъ њбличи1вый. Рaдуйсz, ћкw тaмw t безб0жныхъ хrтA рaди біeнъ бhлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw t самогw2 ћвльшагосz ти2 гDа и3сцэлeніе ћзвъ тебЁ даровaсz.

Рaдуйсz, ѓндрeе, ґпcле хrт0въ первозвaнный.

Кондaкъ є7

Двукрaты возврaщсz во с™hй грaдъ, да кyпнw со ґпcлы пzтидесsтный дeнь прaзднуеши тaмw, двукрaты пaки шeствовалъ є3си2 t с™aгw сіHна, во є4же хrтA проповёдати вселeннэй, пeрвэе со їwaнномъ напeрсникомъ гDнимъ, посeмъ же съ сjмwномъ канани1томъ и3 матfjемъ, и4же жрeбіемъ назнaменованъ бhсть во ґпcла, и3 всS предёлы ґсjи и3 п0нта њбтeклъ є3си2, сл0вомъ сп7сeніz всёхъ њглашaz, да бGу пою1тъ: Ґллилyіz.

Јкосъ є7

T м0рz галілeйскагw до п0нта є3vxи1нскагw ґпcльскіz мрeжи твоS распрострhй и3 всE пом0ріе w4крестъ њгласи1вый бlговёстіемъ твои1мъ, востeклъ є3си2, первозвaнне, и3 въ страны2 ски1fіи, ґпcлъ хrт0въ всю1ду водружaz въ знaменіе нaшегw сп7сeніz. Сегw2 рaди и3 мы2, ѓще и3 п0здніи р0ди, внeмлюще бlговёстію твоемY и3 воспоминaюще п0двиги твоS, зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, въ нікeи лю1тыz разб0йники ўкроти1вый и3 лютёйшагw драк0на ўмертви1вый. Рaдуйсz, ґпcлъ хrт0въ посредЁ грaда сегw2 водрузи1вый, ћкw п®тeча сhй двукрaты собрaнныхъ тaмw nтє1цъ бGон0сныхъ. Рaдуйсz, ћкw во ґсjи и3 п0нтэ тоб0ю свётъ хrт0въ возсіS. Рaдуйсz, ћкw ґпcльскій жeзлъ тв0й предг0ріе кавкaса свёту хrт0ву tвeрзэ. Рaдуйсz, и4мже мрaкъ кmммерjйскій њзари1сz. Рaдуйсz, и4мже вселeннаz струsми воды2 жи1вы напои1сz.

Рaдуйсz, ѓндрeе, ґпcле хrт0въ первозвaнный.

Кондaкъ ѕ7

Бyрею страстeй њдержи1маz и3, ћкw в0ды nкеaна, волнyемаz, племенA чlвёкwвъ, ћже не вёдzху бGа и4стиннагw, привeлъ є3си2, ґпcле, къ ти1хому пристaнищу хrт0ву и3 тёхъ сердцA, ѓки ќтлую ладію2 невёріемъ њбуревaемаz, на ћкwри вёры правослaвныz ўтверди1лъ є3си2. Тёмже и3 мы2, ћкw чaда правослaвныz вёры, бlгодaрнымъ сeрдцемъ и3 бlгодaрными ўсты2 вопіeмъ бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ ѕ7

На горЁ є3леHнстэй бжcтвеннагw ўчи1телz твоегw2 и3ногдA со пр0чими ґпcлы вопроси1лъ є3си2, ѓндрeе: рцы2 нaмъ, что2 є4сть знaменіе пришeствіz твоегw2; на горaхъ же кjевскихъ, ћкw џрганъ сhй бlгодaти д¦а с™aгw, ты2 предвозвэсти1лъ є3си2 грzдyщую слaву мёста сегw2: мh же, предречeнныz нaмъ млcти сеS спод0бльшесz, ўмилeннw взывaемъ ти2:

Рaдуйсz, ћкw съ горы2 сіHна зак0нъ нaмъ є3ђльскій принeслъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw по водaмъ ворисfeна ґпcлъ б9ій къ нaмъ востeклъ є3си2. Рaдуйсz, бlгодaть їoрдaнову, крещeніz нaшегw рaди, рэцЁ сeй даровaвый. Рaдуйсz, на горaхъ кjевскихъ крcтъ нaшегw сп7сeніz водрузи1вый. Рaдуйсz, и4мже nби1льное и3зліsніе бlгодaти б9іей здЁ предречeсz. Рaдуйсz, и4мже бытіE грaда вели1ка и3 церквeй мн0гихъ здЁ предвозвэсти1сz.

Рaдуйсz, ѓндрeе, ґпcле хrт0въ первозвaнный.

Кондaкъ з7

Днeсь, во и3сполнeніе прbр0ческагw глaса твоегw2, хрaмъ преслaвный красyетсz на мёстэ, и3дёже не сyщаz ћкw сyщаz прови1дэлъ є3си2 по дaру д¦а с™aгw: w4крестъ же є3гw2 грaдъ вeлій съ цeрквами златовeрхими и4стину словeсъ твои1хъ свидётельствуетъ, є3мyже и3 донhнэ ты2, ћкw съ г0рніz каfeдры, ми1ръ бlговэствyеши. Тёмже и3 мы2, сбытіE бGодухновeнныхъ глаг0лъ твои1хъ зрsще, вeліимъ глaсомъ взывaемъ бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ з7

T свэтон0сныz зари2, первозвaннагw ґпcла, свётъ бGовёдэніz воспріи1мши, с™az џльга возсіS рwссjйстэй земли2 ћкw денни1ца нaшегw сп7сeніz, возводS вслёдъ себЁ, ћкw свэтозaрное свэти1ло, внyка своегw2 влади1міра, просвэти1телz всеS полyнощныz страны2. Тёмже и3 мы2, возвeдше џчи нaша къ тебЁ, ґндрeе бGомyдре, ћкw къ начaльному бlговёстнику нaшегw сп7сeніz, восписyемъ ти2 похвaльнаz сіS:

Рaдуйсz, ћкw денни1цэ нaшегw сп7сeніz, џльзэ с™ёй, свёта бжcтвеннагw познaніе даровaсz. Рaдуйсz, ћкw бlговёрію є3S хrт0во цrтвіе tвeрзесz. Рaдуйсz, ћкw бlгословeніемъ твои1мъ преслaвное свэти1ло t сеS денни1цы нaмъ произhде. Рaдуйсz, ћкw по твоемY предвозвёстію ґпcльскому равноапcтольный кнsзь нaмъ kви1сz. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю с™aгw влади1міра цaрствіе земн0е къ нбcному пріwбщи1сz. Рaдуйсz, ћкw днёпръ и3 почaйна, рёки кjевскіz, сп7си1тельною купёлію нaмъ бhша.

Рaдуйсz, ґндрeе, ґпcле хrт0въ первозвaнный.

Кондaкъ }

Проповёдуютъ преслaвнагw грaда кjева и3 всеS рwссjйскіz страны2 пaстыріе и3 пас0міи пaмzть дэsній твои1хъ, бGомyдре ѓндрeе ґпcле: въ нёдрахъ же пещeрныхъ нетлённw почивaющіи ўг0дницы б9іи, со ґнтHніемъ и3 fеод0сіемъ, нем0лчными ўсты2, ћкw жи1ви сyще, слaву твою2 вэкHмъ и3 родHмъ возглашaютъ, тоб0ю бо водружeнный здЁ ґпcлъ, ћкw бlгосэнноли1ственное дрeво, произрастE, во є4же и3знести2 нaмъ плоды2 бlгочeстіz и3 с™hни. Мh же рaйскагw вертогрaда твоегw2, ѓки птенцы2 дух0вніи, тоб0ю научeни є3смы2 воспэвaти бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ }

Не т0чію рyси є3ди1ныz бhлъ є3си2 сп7сeніz провозвёстникъ, первозвaнный ґпcле хrт0въ, но и3 всS словeнскаz племенA, ћкоже к0кошъ, птенцы2 своS под8 крилЁ собирazй, привeлъ є3си2 | ко хrтY: тh бо t херс0ниса во мрaкъ полyнощныz страны2 прозирaz, сyщимъ тaмw лю1демъ, да б9ію научaтсz сл0ву, премyдрыz ўчи1тели, кmрjлла и3 меf0діz, пр0повэдію твоeю за мн0гіz вёки предугот0валъ є3си2: мh же, ѓки ўстaми си1хъ просвэти1телей нaшихъ, велеглaснw вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, словeнскаz племенA и3скони2 бlгослови1вый. Рaдуйсz, сл0во и4хъ разyмное сл0вомъ б9іимъ ўмудри1вый. Рaдуйсz, ћкw глаг0лу б9ію послушли1віи, цRквэ чaда словeснаz бhша. Рaдуйсz, ћкw въ херс0нисэ, и3дёже проповёдалъ є3си2, пeрваz рyсскаz пи1смена кmрjллъ с™hй њбрёте и3 пріsтъ |. Рaдуйсz, ћкw тёми ѓлфу и3 nмeгу, начaтокъ и3 конeцъ, хrтA б9ію премyдрость возвэсти1лъ є3си2 и4мъ. Рaдуйсz, ћкw и3 всS бGодухновeннаz писaніz ўчи1теліе сіи2 на kзhкъ словeнскъ нaмъ преложи1ша.

Рaдуйсz, ѓндрeе, ґпcле хrт0въ первозвaнный.

Кондaкъ f7

Пустhнныz скЂfіи не ўбоsвсz, во глубинY полyнощныz страны2 простeрлъ є3си2 ґпcльскаz стрaнствіz твоS, первозвaнне, toнyдуже и3 въ вeтхій ри1мъ пришeлъ є3си2, и4же тогдA главA мjру kзhческому бhсть: nбaче тмы2 рaди јдwльскіz њстaвль є3гw2, и3 на крaсный брeгъ восп0ра пришeдъ, тaмw во грaдэ византjи, и4же н0вый ри1мъ и3 мaтерь хrтіaнwмъ бhсть, ґпcльскій пrт0лъ тв0й ўтверди1лъ є3си2, да t негw2 вост0къ и3 сёверъ вeсь свётомъ вёры њзари1тсz, вёрніи же чaда цRквэ хrт0вы бGу є3диномhсленнw воззовyтъ: Ґллилyіz.

Јкосъ f7

Мaти сіHнъ, pал0мски речeтъ чlвёкъ, ћкw чlвёкъ дух0внw роди1сz въ нeмъ, н0вый же сіHнъ нaмъ бhсть кjевъ: въ нeмъ бо свётъ и3 бlгодaть б9іz kви1сz всёмъ сыновHмъ рwссjйстимъ t каfeдры, ю4же ты2, первозвaнне ґпcле, въ византjи ўтверди1лъ є3си2. Тёмже и3 мы2, невечeрнимъ свётомъ њзарsеміи, бlгодaрнэ взывaемъ ти2:

Рaдуйсz, t горы2 сіHнскіz снизшшeдый и3 г0рнимъ свётомъ кjевъ многох0лмный њзари1вый. Рaдуйсz, грaду семY многопл0діе дух0вное бlгословeніемъ твои1мъ, низпослaвый. Рaдуйсz, ћкw посредЁ вселeнныz ґпcльскій пrт0лъ тв0й ўтверди1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw под8 сёнь є3гw2, въ н0вомъ ри1мэ, всS просвэщeнныz тоб0ю kзhки собрaлъ є3си2. Рaдуйсz, и4мже правослaвіе въ душaхъ и5хъ ўтверждaетсz. Рaдуйсz, и4мже t вост0ка тмA зaпада tрэвaетсz.

Рaдуйсz, ѓндрeе, ґпcле хrт0въ первозвaнный.

Кондaкъ ‹

Е#гдA настA врeмz преставлeніz твоегw2, бlжeнне ґпcле, въ дрeвніz пaтры ґхaйскіz пришeлъ є3си2, да тaмw жрeнъ бyдеши, течeніе бо скончaлъ є3си2, п0двигwмъ д0брымъ подвизaлсz є3си2, всёмъ проповёдавъ хrтA рaспzта, їудeємъ соблaзнъ, є4ллинwмъ же безyміе, нaмъ же, звaннымъ и3 сп7сaемымъ, хrтA, б9ію си1лу и3 б9ію премyдрость, t неsже и3 научи1хомсz пёти бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ ‹

Всю1ду и4менемъ гDа ї}са болsщіz и3сцэлsz, мeртвыz воскрешaz, бёсы и3згонsz, и3 во пaтрахъ предсмeртную пр0повэдь твою2 чудесaми ўтверди1лъ є3си2, ґпcле хrт0въ, и3 ґнfmпaта лeзвіz њбрати1лъ є3си2 къ познaнію и4стины, є3гдA противлeніz рaди ћзвою поражeнъ бhвъ, тоб0ю t nдрA болёзни воздви1женъ бhсть, лю1діе же вси2, ви1дэвше въ тебЁ си1лу б9ію, јдwлы своS сокруши1ша, посeмъ и3 гDь kви1сz тебЁ, ћкwже пavлу и3ногдA въ корjнfэ, и3 повелЁ взsти ґпcлъ тв0й, назнaменовавъ си1мъ твоE въ пaтрахъ, є3гw2 рaди, страдaніе. Тёмже и3 мы2, дивsщесz вeліей бlгодaти въ тебЁ, бlгоговёйнw взывaемъ:

Рaдуйсz, вeліz бGа всемогyщагw си1ло. Рaдуйсz, многоцённое чудeсъ сокр0вище. Рaдуйсz, дрeвнихъ пaтръ просвэщeніе и3 ўкрашeніе. Рaдуйсz, невёріе ґнfmпaта въ вёру премэни1вый. Рaдуйсz, ћкw тaмw пaки kви1сz тебЁ гDь, на п0двигъ ґпcлный тS призвaвый. Рaдуйсz, ћкw ўгот0васz тебЁ вэнeцъ прaвды.

Рaдуйсz, ѓндрeе, ґпcле хrт0въ первозвaнный.

Кондaкъ №i

НерHнъ кeсарь, ћкоже и3ногдA и4родъ, гонeніе на всS вёрныz воздви1гнувый, въ ри1мэ пavла мечeмъ ўсёкну, петрA же на кrтЁ распS, под0бнэ и3 тебЁ дости1же въ пaтрахъ рукA мучи1телева, є3гдA вмёстw кр0ткагw лeзвіz судію2 постaви є3геaта лю1тагw, и4же не терпsй крещeніz брaта своегw2, нижE и3сцэлeніемъ жены2 своеS ўмzгчeнъ бhвъ, въ темни1цу ввeрже тS и3, ћкоже верх0внагw петрA, на ґпcлъ њсуди2. Тh же ю4зникъ сhй, въ темни1цэ мрaчнэй, ћкw во свётлэмъ хрaмэ, брaта ґнfmпaтова стратоклjса во є3пjскопа пaтромъ прbрочествовaлъ є3си2, бGу со всёми вёрными посредЁ ўзи1лища воспэвaz: Ґллилyіz.

Јкосъ №i

На мёстэ л0бнэмъ ґпcлъ воздвизaемъ ўзрёвъ, на нeмже и3мёлъ є3си2 рaспzтъ бhти, не ўбоsлсz є3си2, ґпcле, дaже до смeрти свидётельствовати возлю1бльшагw тS и3 возлюблeннагw тоб0ю хrтA, и3 къ семY знaменію сп7сeніz рyцэ простирaz, ўмилeннw взывaлъ є3си2:

Рaдуйсz, ґпcле всечестнhй, пред8 ни1мже съ весeліемъ предстою2, вёдаz тS, ўповaніе моE. Рaдуйсz, ґпcле животворsщій, є3г0же главA до нб7съ дости1же, подн0жіе же вратA ѓда сокруши2. Рaдуйсz, кrте достопокланsемый, воспріeмый вLку моегw2, ћкw гр0здіе сладчaйшее, и3сточи1вшее нaмъ сп7сeніе. Рaдуйсz, ґпcле бlгословeнный, разб0йника сп7сhй и3 томY плоды2 и3сповёданіz даровaвый. Рaдуйсz, ћкw и3 моеS рaдости и3сполнeніе бhлъ є3си2: тёмже рaдуйсz и3 ты2, страстотeрпче, на кrтЁ вёру твою2 во хrтA запечатлёвый.

Рaдуйсz, ѓндрeе, ґпcле хrт0въ первозвaнный.

Кондaкъ в7i

Пріиди1те, свидётеліе рaдости моеS, воззвaлъ є3си2 ґпcле къ соверши1телемъ в0ли є3геaта, твори1те в0лю нaю nбою2, распни1те мS и3, ћкw ѓгнца, принеси1те въ жeртву создaвшему мS творцY. И# сіS рeкъ, возшeлъ є3си2 на ґпcлъ, ћкw на г0рнюю каfeдру, съ неsже три2 дни2 и3 три2 н0щи проповёдалъ є3си2 сл0во б9іе њкрeстъ стоsщимъ лю1демъ, да не боsтсz смeрти, и3сповёдающе гDа ї}са. Е#гдA же свётомъ нбcнымъ њзари1сz ли1къ тв0й, ўжасeсz мучи1тель и3 тS со кrтA взsти повелЁ: nбaче ты2, страстотeрпче, не восхотёлъ є3си2 t ґпcлныхъ мyкъ разрэши1тисz, до и3сх0да твоегw2 непрестaннw бGу вопіS: Ґллилyіz.

Јкосъ в7i

Слaвzще ґпcльскіz подви1ги твоS, ѓндрeе первозвaнне, ўбlжaемъ с™yю кончи1ну твою2, є4юже живон0сную стрaсть сн7а б9іz прослaвилъ є3си2, и3 во ўмилeніи сeрдца взывaемъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, дрyже хrт0въ, съ рaдостію ґпcлнаz страдaніz за негw2 претерпёвый. Рaдуйсz, ґпcле вёрный, со кrтA глаг0лы животA вёчнагw лю1демъ проповёдавый. Рaдуйсz, ћкw въ чaсъ снsтіz со кrтA њсэни6 т‰ свётъ, ѓки м0лніz съ нб7сЁ. Рaдуйсz, ћкw правослaвнw и3сповёдающимъ проповёданнагw тоб0ю хrтA сн7а б9іz њбэщaлъ є3си2 бlгодaть вeлію. Рaдуйсz, г0рнzгw їеrли1ма ґпcльское њсновaніе. Рaдуйсz, сэдsй со ґпcлы на є3ди1номъ t двоюнaдесzте пrт0лwвъ, во є4же суди1ти всS колёна ї}лева.

Рaдуйсz, ѓндрeе, ґпcле хrт0въ первозвaнный.

Кондaкъ Gi

Q, первозвaнный ґпcле хrт0въ ѓндрeе. При1зри на бlгохвалeніz сіS всёхъ чтyщихъ с™yю пaмzть твою2, и3 ћкw водрузи1лъ є3си2 ґпcлное дрeво на горaхъ грaда кjева, при1снw њсэнsй и3 нaсъ сп7си1тельнымъ знaменіемъ си1мъ, да, кrт0мъ гDа бGа и3 сп7са нaшегw њхранsеми, дости1гнемъ въ мёру в0зраста и3сполнeніz хrт0ва и3 спод0бимсz съ тоб0ю и3 со всёми с™hми, во глaсэ рaдованіz, въ безконeчныz вёки пёти бGу, сп7си1телю нaшему: Ґллилyіz.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

Тaже јкосъ №-й: ЃгGлъ бlговёстникъ:

И# кондaкъ №-й: Первозвaннагw ґпcла:

Мlтва

Первозвaнне ґпcле бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, цRкве послёдователю верх0вный, всехвaльне ѓндрeе. Слaвимъ и3, величaемъ ґпcльскіz труды2 твоS, слaдцэ поминaемъ твоE бlгословeнное къ нaмъ пришeствіе, ўбlжaемъ чтcнaz страдaніz твоS, ћже за хrтA претерпёлъ є3си2, лобызaемъ сщ7eнныz м0щи твоS, чти1мъ с™yю пaмzть твою2 и3 вёруемъ, ћкw жи1въ гDь, живA же и3 душA твоS и3 съ ни1мъ во вёки пребывaеши на нб7си2, и3дёже и3 лю1биши ны2 т0южде люб0вію, є4юже возлюби1лъ є3си2 нaсъ, є3гдA д¦омъ с™hмъ прозрёлъ є3си2 нaше, є4же ко хrтY њбращeніе, и3 не т0чію лю1биши, но и3 м0лиши њ нaсъ бGа, зрS во свётэ є3гw2 вс‰ нyжды нaша. Тaкw вёруемъ и3 тaкw сію2 вBру н†шу и3сповёдуемъ во хрaмэ, и4же во и4мz твоE, с™hй ѓндрeе, преслaвнw создaсz, и3дёже с™hz м0щи твоS почивaютъ: вёрующе же, пр0симъ и3 м0лимъ гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, да мlтвами твои1ми, ћже при1снw послyшаетъ и3 пріeмлетъ, подaстъ нaмъ вс‰ потрeбнаz ко сп7сeнію нaсъ грёшныхъ: да ћкоже ты2 ѓбіе по глaсу гDа, њстaвль мрeжи своS, неукл0ннw є3мY послёдовалъ є3си2, си1це и3 кjйждо t нaсъ да и4щетъ не свои1хъ си2, но є4же къ созидaнію бли1жнzгw и3 њ г0рнемъ звaніи да помышлsетъ. И#мyще же тS предстaтелz и3 мlтвенника њ нaсъ, ўповaемъ, ћкw мlтва твоS мн0гw м0жетъ пред8 гDемъ и3 сп7си1телемъ нaшимъ ї}сомъ хrт0мъ, є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.