NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Knezu Vladimiru

Kondakъ №

I#zbrannagw svэti1lьnika, tmY їdwlosluženіz vъ deržavэ rwssjйstэй razgnavšagw i3 svёtomъ b9estvennыz vёrы ю5 prosvэti1všagw, voshvalsemъ tS, s™hй ravnoapclьnый knsže vladi1mіre: tы2 že ćkw vhnu so derznovenіemъ predstosй cRю2 carstvuющihъ, ne prestaй molssz nj dostosnіi tvoemъ i3 tvoi1mi moli1tvami sohransй nasъ t vsёhъ bёdъ i3 ѕHlъ, da so ўmilenіemъ blgodarstvennw zovemъ ti2:

Raduйsz, vladi1mіre, deržavы rwssjйskіz prosvэti1telю.

Jkosъ №

ЃgGlwmъ i3 člvёkwmъ tvorecъ, vremenA i3 lBta vo svoeй vlasti položi1vый i3 sudьbы6 carstvъ i3 nar0dwvъ ўstroszй, blgoizv0li prizvati r0dъ rwssjйskій t tmы2 їdwlosluženіz ko svёtu i4stinы i3 pravdы vёčnыz, postavi tS, blgovёrnый knsže, blgovэsti1telz i3 soverši1telz seS vseblgjz v0li svoeS. Tёmže, blgodarsщe tvorcA i3 sp7sa našegw, slavosl0vimъ tS, ćkw veli1kagw i3zbrannika b9іz našegw radi sp7senіz, sъ veselіemъ zovyщe:

Raduйsz, ravnoapcle, ko prosvэщenію nar0da rysskagw premydrыmъ pr0mыslomъ pred8izbrannый. Raduйsz, t pervozvannagw apcla na gorahъ kjevskihъ prorečennый. Raduйsz, preslavnый sosyde b9estvennыz blgodati, deržavэ tvoeй darovannый. Raduйsz, prečydnый k0renю, i3z8 negHže na zemli2 našeй proizrastE velіe drevo pravovёrіz. Raduйsz, ćkw tob0ю i4mz gDnэ vo vsёhъ predёlэhъ stranы2 tvoeй proslavlsetsz. Raduйsz, ćkw i3 tvoE preslavnoe i4mz t vsёhъ rodHvъ rysskihъ sъ lюb0vію vospэvaetsz.

Raduйsz, vladi1mіre, deržavы rwssjйskіz prosvэti1telю.

Kondakъ v7

Vi1dz suetY bezdyšnыhъ jdwlovъ i3 prelestь dіavola є4юže ўlovlsetъ tє1mnыz lю1di vъ sBti bezzak0nіz, kypnw že slhša s™hhъ pervom§nikъ rysskihъ za hrtA, glag0lющihъ bezb0žnыmъ muči1telєmъ: b0zi vaši ne sytь b0zi, no drevo, є4že dnesь prebыvaetъ ќtro sgnilo2 є4stь, є3di1nъ že є4stь bGъ i4stinnый, i4že sotvori2 nb7o i3 zemlю: togdA vozgorёlsz є3si2 serdcemъ, vo є4že vzыskati i3 ўvёdэti segw2 є3di1nagw i4stinnagw bGa, є3myže poklansetsz vssko kolёno nbcnыhъ, zemnhhъ i3 preisp0dnihъ, nem0lčnw pospэvaz: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumъ vsevhšnій prіwsэni2 tS, є3gdA predstaša ti2 propvёdnicы raznovёrnіi i3 potщalsz є3si2, da ne ўlovlenъ bydeši vъ sBti lžeučenіz, no da njbrsщeši vёru i4stinnuю i3 sp7si1telьnuю. Tёmže ўblažaemъ tS:

Raduйsz, premydrый vlasti1telю nar0da rysskagw. Raduйsz, razumъ bGoprosvzщennый stzžavый. Raduйsz, ćkw ўhiщrє1nіz i3 suesl0vіz lžeyčiteleй posrami1lъ є3si2. Raduйsz, ćkw glagHlы ži1zni vёčnыz vъ slovesёhъ mudrecA i4stinnagw mydrэ ўrazumёlъ є3si2. Raduйsz, lučY b9estvennagw svёta posredЁ tmы2 lževёrіz. Raduйsz, stэno2 neruši1maz posredЁ byri strasteй kzhčeskihъ.

Raduйsz, vladi1mіre, deržavы rwssjйskіz prosvэti1telю.

Kondakъ G

Si1loю svhše ўmudrenъ, poslalъ є3si2 myži i3zbr†nnыz vo stranы6 i3nhz, da vi1dztъ i3 i3spыtaюtъ, kakw i3nji nar0di slyžatъ bGu i3 kakw vёru svoю2 t dёlъ svoi1hъ pokazyюtъ; tji že vs‰ d0brэ i3spыtavše, dostig0ša carzgrada, i3dёže vi1dzщe blgolёpnoe soveršenіe bžctvennagw sщ7ennodёйstvіz, mnёša sebE ne na zemli2, no na nb7esi2 stosti, i3 so ўmilenіemъ serdca vozdaša hvalY gDvi, zovyщe: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#myщe vъ serdcahъ svoi1hъ tverdoe ўvэrenіe, ćkw vёra greko-vost0čnaz voi1stinnu є4stь pravoslavnaz i3 ćkw sщ7ennodBйstvіz є3S pače vsёhъ i3nhhъ velelёpna, p0slanіi tob0ю myžіe, vozvrati1všesz vo ntečestvіe svoE i3spovёdaša sі‰ pred8 licemъ tvoi1mъ i3 pred8 starёйšinы tvoi1mi, rek0ša že: nikt0že vkusi1vъ sladkagw, vosh0щetъ g0rьkagw, takw i3 mы2 ne m0žemъ paki njstati zdЁ i3 služi1ti kumjrwmъ. Kkov0e i3zvэщenіe prіemъ, vozgorёlsz є3si2 revnostію po vёrэ i4stinneй. Segw2 radi veličaemъ tS:

Raduйsz, glasu b9estvennыz blgodati prilёžnw vnimavый. Raduйsz, vodi1telьstvu s™agw d¦a ўserdnw poslёdstvovavый. Raduйsz, ćkw sovёtniki tvoS ўmudri1lъ є3si2. Raduйsz, vs‰ lю1di tvoS sovёtы tvoi1mi ko i4stinnэй vёrэ privelъ є3si2. Raduйsz, ćkw so tщanіemъ poiskalъ є3si2 d0bragw bi1sera hrtA. Raduйsz, pčelo2 trudolюbi1vaz, mydrэ vzыskavšaz cvэtы2, vъ ni1hъ že sladkій medъ i4stinы i3 spasenіz.

Raduйsz, vladi1mіre, deržavы rwssjйskіz prosvэti1telю.

Kondakъ d7

Byreю sumnёnій i3 nedoumёnій ne pokolebalsz є3si2 povnegdA ўvёdэti tebЁ vёru i4stinnuю, pravoslavnuю, no ѓbіe voshotёlъ є3si2 prіsti s™0e kreщenіe so vseю deržavoю tvoeю, da kypnw sъ neю, ćkw ntecъ so čadы svoi1mi, dost0йnw vospoeši bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhšavše bolsre i3 starёйšinы ±že nj vёrэ i4stinneй, pomznyša pramaterь tvoю2 s™yю kn7gi1nю džlьgu, ćže prіstъ s™0e kreщenіe vъ carэgradэ, i3 rek0ša: ѓщe ne bы2 blaga bhstь vёra sіS, ne bы2 prіsla ю5 sіS mudrёйšaz vъ ženahъ. Tёmže i3 mы2, pri1snw pominaющe premydruю džlьgu, blgodarstvennw zovemъ ti2:

Raduйsz, ćkw soblю1lъ є3si2 b9estvennoe sёmz, є4že vsэS vъ serdce tvoE blažennaz pramaterь tvoS. Raduйsz, ćkw s™ы6mъ zavёtamъ toS poslёdovalъ є3si2. Raduйsz, ćkw provi1dэlъ є3si2 vъ neй zarю2 spasenіz nar0da tvoegw2. Raduйsz, s0lnce vozšedšee po zarЁ t0й. Raduйsz, svёte, starёйšinы tvoS prosvэti1vый. Raduйsz, vsS lю1di tvoS ko hrtY privedhй.

Raduйsz, vladi1mіre, deržavы rwssjйskіz prosvэti1telю.

Kondakъ є7

BGotkannuю ndeždu s™agw kreщenіz voshotёvъ poluči1ti, pomhslilъ є3si2, tkydu i3 kakw i3mёti i4maši toli1kъ s0nmъ pastыreй i3 ўči1teleй, da prosvэtstъ vsS lю1di tvoS sъ tob0ю, i3 kakw posti sebЁ ženY, vъ vёrэ s™ёй i3spыtannu, d0mu tvoemY blagyю stroi1telьnicu, čadwmъ tvoi1mъ materь vo hrtЁ, sovёtnicu že vsBmъ vo blgočestіi, i3 nj semъ vsemъ porevnovavъ, duhъ tv0й privedE tS ko stranЁ grečestэй, i3dёže vёrnіi t lёtъ drevnihъ blgočestnw vospэvaюtъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dэvše carіe grečestіi vsю2 stranY tvoю2 vo tmЁ їdwlosluženіz kosnsщu, nebreg0ša tS, ćkw kumjrwmъ služaщa, nbače pobэždeni bhvše t tebE i3 ўvёdэvše krёpkoe prozvolenіe tvoE prіsti s™0e kreщenіe i3 vsS lю1di tvoS ko hrtY privэsti2, i3sp0lnišasz radosti i3 vdaša ti2 sestrY svoю2 ѓnnu na brakъ, pastыri že i3 ўči1teli nar0du tvoemY. Tёmže i3 mы2, pri1snw raduющesz s™0mu semY soю1zu tvoemY, vospэvaemъ tS:

Raduйsz, ćkw posэti1lъ є4stь tS vost0kъ svhše. Raduйsz, ćkw ѕvэzdA vsevhšnzgo privedE tS kъ vost0ku, i3dёže premydrostь sozdA sebЁ d0mъ i3 ўtverdi2 stolpHvъ sedmь, sedmь sob0rwvъ vselenskihъ, i5že ўtverdi1ša vёru hrt0vu po vselennэй. Raduйsz, ćkw sіS є4stь vёra ґpclьskaz, sіS vёra vselennuю vsю2 ўtverdi2. Raduйsz, ćkw t či1stagw i3st0čnika či1stoe ўčenіe hrt0vo prіslъ є3si2. Raduйsz d0mu tvoegw2 i3 č†dъ tvoi1hъ d0brый rači1telю. Raduйsz, vsegw2 nar0da tvoegw2 premydrый nastavniče.

Raduйsz, vladi1mіre, deržavы rwssjйskіz prosvэti1telю.

Kondakъ ѕ7

Pastыrіe i3 ўči1teli, i5hže prіslъ є3si2, prehvalьne kn7že, t cReй grečeskihъ, ćkw da napasюtъ vsю2 stranY rwssjйskuю ўčenьmi b9estvennыmi, so tщanіemъ tečahu na dёlanіe svoE, blgodarstvennw poю1щe prizvavšemu nar0dъ tv0й ko sp7senію gDu bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

VozsіS prečydnэ čyvstvennый svёtъ vъ pomračennoю nedygomъ slэpotы2 džčію tvoeю, vъ dušЁ tvoeй svёtu blgodati vozsіsvšu, є3gdA, prosvэti1vsz bžctvennыmъ kreщenіemъ, i3zšelъ є3si2 t s™hz kupёli, є4že njщuti1vъ, radostnw voskli1knulъ є3si2: nhnэ poznahъ bGa i4stinnagw. Tёmže ўblažaemъ tS:

Raduйsz, svэti1lьniče, ngnemъ b9estvennыz blgodati vo tmЁ kzhčestva vozžžennый. Raduйsz, blgovэsti1telю svёta hrt0va, njmračє1nnaz nčesA i3 serdcA nar0da tvoegw2 tvэrzazй. Raduйsz, ćkw ќmnoю džčію tvoeю provi1dэlъ є3si2 b9іe smotrenіe nj deržavэ tvoeй. Raduйsz, ćkw do koncA potщalsz є3si2, da i3 vsi2 lю1dіe tvoi2 prosvэtstsz vъ nemъ. Raduйsz, bGosvёtlaz glavo2 careй rwssjйskihъ. Raduйsz, slavnэйšee ўkrašenіe i3 pohvalo2 cerkve hrt0vы.

Raduйsz, vladi1mіre, deržavы rwssjйskіz prosvэti1telю.

Kondakъ z7

HotS prosvэti1ti bžctvennыmъ kreщenіemъ nar0dъ rysskій, pervэe povelёlъ є3si2 kresti1tisz sыnovHmъ i3 velьm0žamъ tvoi1mъ, da vsi2 lю1dіe, poslёduющe stopamъ i5hъ, so blgi1mъ proizvolenіemъ pristypztъ ko s™0mu kreщenію, blgočestnw zovyщe bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

N0vo tvorenіe vo hrte kvi2 tS, po s™ёmъ kreщenіi, džbrazъ žitіS tvoegw2: revni1telь bo pervэe bhvъ їdwlosluženіz, poslэdi2 vhnu po vёrэ hrt0voй revnovalъ є3si2: vozlюbi1lъ že є3si2 kr0tostь i3 miloserdіe, vozderžanіe i3 cэlomydrіe i3 vsE žitіE po zapovэdemъ gDnimъ. Čudsщesz u5bo blg0mu premэnenію semY, blgočestnw zovemъ ti2:

Raduйsz, ćkw ros0ю s™agw d¦a plamenь strasteй vъ sebЁ ўgasi1lъ є3si2. Raduйsz, ćkw ngnemъ b9estvennыz blgodati vs‰ pomыšlenіz i3 vs‰ čyvstvіz tvo‰ sogrёlъ є3si2. Raduйsz, selє1nіz gDnz, cє1rkvi s™hz, pače vsёhъ selenій zemnhhъ, vozlюbi1vый. Raduйsz, b9estvennыz slyžbы i3 hrt0va ўčenіz pače vsёhъ dэsnій i3 ўčenій vzыskavый. Raduйsz, džbrazъ n0vagw žitіS vsёmъ lю1demъ tvoi1mъ vъ sebЁ pokazavый. Raduйsz, si1rыhъ i3 ўb0gihъ blgjй kormi1telю i3 popeči1telю.

Raduйsz, vladi1mіre, deržavы rwssjйskіz prosvэti1telю.

Kondakъ }

Strannoe bЁ, kypnw že i3 radostotv0rnoe vidёnіe, є3gdA tmoči1slennый s0nmъ mužeй i3 ženъ, ю4nošъ i3 dёvъ, taže neѕl0bivыhъ mladenєcъ sъ radostію tečahu kъ rэcE dnэprY, ćkože ko їordanu, i3dёže kreщahusz vo i4mz oc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, їerewmъ na brezэ voznossщimъ taйnodёйstvennыz mltvы i3 vospэvaющimъ gDu pёsnь: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Vesь bhlъ є3si2 njb8stъ neizrečennoю radostію, dostoblženne kn7že, zrS kreщaemыz lю1di tvoS, i3 vo ўmilenіi serdca, vozdavъ hvalY sp7si1telю bGu, ўserdnw moli1lъ є3si2 є3go2, da pri1zritъ na novoprosvэщennыz lю1di svoS, da ўtverdi1tъ i5hъ vъ vёrэ i3 blgočestіi i3 da proslavitъ i4mz svoE vъ stranahъ rysskihъ. Vospominaющe ќbw preslavnoe i3 preradostnoe si1hъ sbыtіE, prin0simъ ti2 blgodarstvєnnыz i3 pohv†lьnыz pBsni sі‰:

Raduйsz, vin0vniče sp7senіz bezči1slennыhъ dyšъ vъ zemli2 rysstэй. Raduйsz, neoskudэvaemый i3st0čniče blgoslovenій i3 mi1losteй b9іihъ kъ nar0du tvoemY. Raduйsz, blgjй vertogradarю, sadъ b9estvennыz vёrы vъ carstvэ tvoemъ nasadi1vый. Raduйsz, pot0če sladosti, napoi1vый vod0ю blgočestіz lю1di rysskіz. Raduйsz, ćkw b9estvennuю vёru proslavilъ є3si2, prelestь že jdwlьskuю posrami1lъ є3si2. Raduйsz, ćkw cRь careй darovA tebЁ mydrostь solomHnovu, kr0tostь davjdovu, revnostь i3lіinY, pravovёrіe apclьskoe.

Raduйsz, vladi1mіre, deržavы rwssjйskіz prosvэti1telю.

Kondakъ f7

VsE є3stestvo2 ѓgGlwvъ, hrani1teleй r0da člvёčeskagw, proslavi tS, blgovёrnый kn7že, є3gdA povelёlъ є3si2 ntcє1mъ i3 materemъ vdasti dёti svo‰ vъ ўčenіe kni1žnoe, da razumёюtъ, ±že vёruюtъ, i3 da poznaюtъ, kakw žitіE svoE d0brэ po vёrэ provoždati. Tёmže i3 nhnэ pri1zri na ўčaщіzsz b9estvennыmъ pisanієmъ, i3 na ntcє1vъ i3 matereй i5hъ, pastыreй že i3 ўči1teleй, spospэšestvyющihъ i5mъ vo ўčenіi, blgoslovi2, ўkrэpi2 i3 nastavi | vo trudёhъ i5hъ, da vozrastaюtъ vъ vёrэ i4stinnэй i3 vъ d0bromъ žitіi2, poю1щe bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vэtjz mnagwvэщannіi ne m0gutъ dost0йnw i3z8wbrazi1ti veli1čіe blgodэsnій, darovannыhъ tob0ю, kn7že, zemli2 tvoeй: vodvori1vъ bo vъ neй bžctvennuю vёru, i3zbavilъ є3si2 ю5 t mraka kzhčeskagw i3 vёčnыz pogi1beli, tkrhlъ є3si2 є3й pytь ko i4stinnomu prosvэщenію, ko sp7senію i3 zemn0mu blgodenstvію. Segw2 radi so blgodarenіemъ blgočestnw zovemъ ti2:

Raduйsz, mogyщestva i3 slavы deržavы rwssjйskіz njsnovatelю. Raduйsz, i4stinnagw prosvэщenіz i3 blgočestіz vъ neй nasadi1telю. Raduйsz, vъ nar0dэ tvoemъ kzhčeskihъ suevёrій i3 ѕlhhъ njbhčaevъ i3skoreni1telю. Raduйsz, jdwlьskihъ trebiщъ i3 kumjrwvъ potrebi1telю. Raduйsz, s™hhъ hramwvъ sozdatelю. Raduйsz, ravnoapclьnomu cRю2 kwnstantjnu ravnočestnый pod0bniče.

Raduйsz, vladi1mіre, deržavы rwssjйskіz prosvэti1telю.

Kondakъ ‹

Sp7sti2 hotS t vёčnыz pogi1beli carstvo tvoE, vъ bezdnэ їdwlosluženіz gi1bnuvšee, pod8slъ є3si2 vє1lіz trudы2 i3 popečє1nіz, njbhodS gradы i3 vє1si zemli2 tvoeS i3 posыlaz povsю1du pastыri duh0vnыz, vo є4že bžctvennoю vёroю s™hmъ kreщenіemъ lю1di tvoS prosvэti1ti, i3 nauči1ti i5hъ є3di1nomu i4stinnomu bGu pёti: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

StэnA tverdaz bhlъ є3si2 zemli2 tvoeй vo vsS dni2 životA tvoegw2 proti1vu vragHvъ toS i3 vin0vnikъ blgodenstvіz i3 slavы є3S; bydi i3 nhnэ zaщi1tnikъ newbori1mый t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ i3 pom0щnikъ vъ nyždehъ i3 sk0rbehъ namъ, sъ lюb0vію vopію1щimъ tebЁ:

Raduйsz, blgopopeči1telьnэйšій pastыrю nar0da rysskagw. Raduйsz, blgostradatelьnэйšій džtče si1rыhъ i3 stražduщihъ. Raduйsz, got0vый spospёšniče i4щuщihъ vёčnagw sp7senіz i3 i4stinnagw prosvэщenіz. Raduйsz, slava i3 radovanіe deržavы rwssjйskіz. Raduйsz, pri1snый pom0щniče vъ mnogotrydnэmъ dёlэ narodoupravlenіz. Raduйsz, m0щnый spob0rniče vъ brani v0instva rwssjйskagw.

Raduйsz, vladi1mіre, deržavы rwssjйskіz prosvэti1telю.

Kondakъ №i

Pёnіe ўmilennoe prіimi2 t nasъ, ўg0dniče b9ій, sokruši2 tvoi1mi mltvami vsS vragi2 naša, nasadi2 pravoslavnuю vёru sredi2 kzы6kъ stranы2 rysskіz, nevёduщihъ i4stinnagw bGa, i3skoreni2 vъ neй vsS є4rєsi i3 raskHlы, da shnove rysskіe є3di1nыmi ўstы2 i3 є3di1nыmъ serdcemъ slavztъ bGa, poю1щe є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svэtozarnoe svэti1lo, prosvэщaющee sіsnіemъ svoi1mъ stranY rwssjйskuю, tы2 є3si2 dostohvalьne kn7že vladi1mіre, razgonsz mrakъ їdwlosluženіz i3 pokazyz pytь kъ i4stinnomu prosvэщenію i3 nbcnomu blženstvu. Segw radi, proslavlsющe tS glagHlemъ:

Raduйsz, ѕvэzdo2, prosvэщennaz t nezahodi1magw s0lnca pravdы. Raduйsz, putevodi1telю, pravuю stezю2 kъ vёčnomu sp7senію namъ tkrhvый. Raduйsz, m0щnый spospёšniče i3 ўkrэplenіe propovёdnikwvъ pravoslavnыz vёrы. Raduйsz, pri1snый pokrovi1telю blgi1hъ nastavnikovъ ю4nošestva i3 vsёhъ blgotrudsщihsz na p0lьzu džbщuю. Raduйsz, sk0rый pom0щniče vsёhъ, kъ p0moщi tvoEй pribegaющihъ. Raduйsz, ćkw vsёmъ ўserdnw tS čtyщimъ, blgotv0rnыz sovёtы podaeši.

Raduйsz, vladi1mіre, deržavы rwssjйskіz prosvэti1telю.

Kondakъ v7i

Blgodatь pres™agw d¦a i3sprosi2 namъ, preblgjй pastыrю našъ, t vseщedragw bGa i3 sp7sa našegw, vrazumlsющuю i3 ўkrэplsющuю nasъ vъ dёlэ sp7senіz, da ne bezpl0dna bydetъ vъ nasъ nasaždennaz tob0ю s™az vёra, no da ўklonsющesz t puteй nečestіz i3 zabluždenій, h0dimъ vo svёtэ zapovэdeй b9іihъ i3 dosti1gnemъ vёčnagw blaženstva, vospэvaющe bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe tvo‰ premnHgaz i3 presl†vnaz blgodэ‰nіz, kvlє1nnaz deržavэ našeй vъ prosvэщenіi t0z svёtomъ bžctvennыz vёrы, kypnw že vє1lіz tvoS trudы2 i3 p0dvigi, vo blgoustroenіe є3S pod8stыz, ўserdnw blgodari1mъ i3 voshvalsemъ tS, sъ lюb0vію zovyщe:

Raduйsz, bGoizbranne i3 bGoproslavlenne samoderžče zemli2 rwssjйskіz. Raduйsz, nesokruši1moe njgraždenіe є3S, pokr0ve i3 zaщiщenіe. Raduйsz, raйskoe drevo, proizrasti1všee dvЁ prečydnыz džtrasli, s™hhъ strastoterpcevъ bori1sa i3 glёba, raduйsz, pervostostelю s™hhъ rwssjйskіz cerkve. Raduйsz, apclwvъ soprest0lьniče i3 slikovstvovatelю. Raduйsz, ćkw na zemlю rysskuю vhnu priziraeši bl†gъ vremennыhъ i3 vёčnыhъ є4й ў bGa hodataйstvueši.

Raduйsz, vladi1mіre, deržavы rwssjйskіz prosvэti1telю.

Kondakъ Gi

Q prehvalьnый i3 predi1vnый ravnoapcle, veli1kій kn7že vladi1mіre, prіimi2 mi1lostivnw t nasъ blgodarenіe sіE nj vsёhъ, ±že tob0ю vozdadE gDь namъ, ntcє1mъ i3 praotcєmъ našimъ i3 vseй deržavэ rwssjйstэй, načenъ t dnE kreщenіz daže do segw2 časA, i3 moli2 vseblgagw bGa probaviti mi1lostь svoю2 na nы2 i3 na r0dы rodHvъ našihъ, ўtverdi1ti nы2 vъ pravovёrіi i3 blgočestіi, hrani1ti že t vsёhъ bёdъ i3 ѕHlъ, da spod0bimsz sъ tob0ю, ćkwže č†da so ntcemъ, vo vёki vospэvati bGu: Ґllilyіa.

Seй kondakъ glag0li tri1ždы:

Posemъ jkosъ №-й: ЃgGlwmъ i3 člvёkwmъ tvorecъ:

I# kondakъ №-й: I#zbrannagw svэti1lьnika:

Mltva

Q, veli1kiй ўg0dniče b9ій, bGoizbrannый i3 bGoproslavlennый ravnoapctolьnый kn7že vladi1mіre! Tы2 tri1nulъ є3si2 ѕlovёrіe i3 nečestіe kzыčeskoe, ўverovalъ є3si2 vo є3di1nago i4stinnago trіmpostasnago bGa, i3 vosprisvъ s™0e kreщenіe, prosvэti1lъ є3si2 svёtomъ b9estvennыz vёrы i3 blgočestіz vsю2 stranY rysskuю slavzщe u5bo i3 blgodarzщe premi1loserdago tv0rca i3 sp7si1telz našego, slavimъ i3 blgodari1mъ i3 tS, prosvёti1telю našъ i3 džtče, ćkw tob0ю poznahomъ sp7si1telьnuю vёru hrt0vu, i3 kresti1homsz vo i4mz pres™hz i3 preb9estvennыz trcы: t0ю vёroю i3zbavihomsz t pravednagw njsuždenіz b9іz, vёčnagw rabstva dіavola i3 ѓdova muči1telьstva: t0ю vёroю vosprishomъ blgodatь ўsыnovlenіz bGu i3 nadeždu naslёdovanіz nbcnagw blženstva. Tы2 є3si2 pervый v0ždь našъ kъ načalьniku i3 soverši1telю vёčnagw sp7senіz gDu ї}su hrtY: tы2 є3si2 teplый moli1tvennikъ i3 hodataй nj carstvэ vserwssjйstэmъ, nj cRёhъ є3gw2, narodopravi1telehъ, v0instvэ i3 nj vsёhъ lю1dehъ. Ne m0žetъ ljzhkъ našъ i3z8wbrazi1ti veli1čіe i3 vыsotY blagodэsnій, tob0ю i3zlіsnnыhъ na zemlю našu, ntcє1vъ i3 praotcєvъ našihъ i3 na nasъ nedost0йnыhъ. Q, vseblagjй džtče i3 prosvэti1telю našъ! Pri1zri na nemoщi našz i3 ўmoli2 premiloserdago cRS nbcnago, da ne prognёvaetsz na nы2 ѕэlw2, ćkw po nemoщemъ našimъ po vs‰ dni2 sogrэšaemъ, da ne pogubi1tъ nasъ so bezzak0nьmi našimi, no da pomi1luetъ i3 spasetъ nasъ, po mi1losti svoeй, da vsadi1tъ vъ serdce naše spasi1telьnый strahъ sv0й, da prosvэti1tъ svoeю blgodatію ќmъ našъ, vo є4že razumёti namъ puti2 gDni, njstaviti stєzi2 nečestіz i3 zabluždenій, tщatisz že vo stezshъ spasenіz i3 i4stinы, neukl0nnagw i3spolnenіz zapovэdeй b9іihъ i3 ўstavwvъ s™hz cerkve. Moli2, blgoserde, člvэkolю1bca bGa, da probavitъ namъ veliю mi1lostь svoю, da i3zbavitъ nasъ t našestvіz i3noplemennыhъ, t vnytrennihъ nestroenій, mztežeй i3 razd0rwvъ, t glada, smerton0snыhъ bolёzneй i3 t vsskagw ѕlA, da podastъ namъ blgorastvorenіe vozdyha i3 plodon0sіe zemli2, da dastъ pastыrєmъ revnostь nj spasenіi pas0mыhъ, vsёmъ že lю1dєmъ spospэšenіe nj є4že ўserdnw sl{žbы svoS i3spravlsti, lюb0vь meždY sob0ю i3 єdinomhslіe i3mёti, na blago že ntečestva i3 s™hz cerkve vёrnэ podvizatisz: da vozsіsetъ svёtъ sp7si1telьnыz vёrы vъ stranE našeй vo vsёhъ koncёhъ є3S, da ўprazdnstsz vsS є4rєsi i3 raskHlы, da takw poži1vše vъ mi1rэ na zemli2, spod0bimsz sъ tob0ю vёčnagw blženstva, hvalzщe i3 prevoznossщe bGa vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.